Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Områdefordeling Bygningssyn Indvendig vedligeholdelse Indhentning af tilbud Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf Service ved tekniske installationer Rensning af tagrender m.v Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Graffiti- afrensning Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Skader efter hærværk eller indbrud Bygningsdele - ansvarsfordeling Tage Facader, ydervægge Kældre Udearealer Indvendige overflader, indervægge og døre Tekniske installationer Generelt Sanitet Afløbsinstallationer Vandinstallationer Varmeinstallationer Ventilation Elinstallationer Andre anlæg Elevatorer Teknisk inventar Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Bygningsliste opdelt efter område... 12

3 Områdefordeling Side 1 af 33

4 1. Indledning Brugermanualen fastlægger de praktiske rammer for samarbejdet mellem EJENDOMME og brugerne af de kommunale ejendomme. Udvendig vedligeholdelse styres af EJENDOMME og udføres for at opretholde kvalitetsniveauet af bygningen og sikre tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Opgaver, hvis årsag skyldes skader, slid og ælde, kan kræve byggeteknisk indsigt. De økonomiske rammer fastlægges af byrådet ved en samlet pulje, og EJENDOMME er hovedansvarlig for den centrale vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske anlæg) og prioriterer efter behov mellem de enkelte bygninger. Indvendig/decentral vedligeholdelse styres af ejendommens BRUGERANSVARLIGE og defineres som tilbagevendende opgaver, som er en forudsætning for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglige. EJENDOMME har til og med 2015 indgået rammeaftale med bestemte håndværkerfirmaer. Rammeaftalerne betinger at disse entreprenører benyttes for både indvendigt og udvendigt byggearbejde. 2. Bygningssyn Bygningssyn foretages min hvert 2. år og er omdrejningspunkt for vedligeholdelse af bygningen. Ud fra bygningssynet planlægges de vedligeholdelsesmæssige tiltag som bør iværksættes. Bygningssynet varsles af EJENDOMME og det anbefales at den BRUGERANSVARLIGE deltager. For at udføre besigtigelsen mest hensigtsmæssigt og med størst udbytte, bør brugerne i årets løb føre en liste med de forhold som skal bemærkes. Besigtigelsen omhandler gennemgang af tag, facader, yderdøre, vinduer samt i nødvendigt omfang de tekniske installationer (afløb, vand, varme, ventilation og el). Bygningssyns-rapporten udsendes i foråret med de arbejder som efter EJENDOMME s vurdering bør udføres indenfor den samlede pulje til udvendig vedligeholdelse. EJENDOMME rekvirerer herefter de udvalgte byggearbejder hos entreprenøren. 3. Indvendig vedligeholdelse Ledelsen af den enkelte institution er ansvarlig for at den indvendige del af bygningen holdes i forsvarlig vedligeholdelsestand. Indvendig bygningsvedligeholdelse bestilles ved at kontakte områdets håndværker. Se side 9 11, hvor også de aftalte timepriser og materialerabatter er angivet. Husk altid at oplyse mail og EAN nr. når du rekvirerer arbejde hos håndværkeren. Samtidig med den elektroniske faktura vil du pr. mail modtage en fakturaskabelon som viser de enkelte ydelser, materialer og priser. EJENDOMME kan enten selv eller ved brug af eksterne rådgivere vejlede dig med indvendig vedligeholdelse. Rådgivning kan omfatte identificering af behov, hjælp til udarbejdelse af overslag, prisindhentning samt udvælgelse af entreprenører. Side 2 af 33

5 4. Indhentning af tilbud Hvis BRUGERNE vælger at indhente håndværkertilbud på indvendigt arbejde, kan dette ske på 2 måder: 1. Der ønskes en skønnet overslagpris inden arbejdet igangsættes. Der må kun spørges den pågældende rammeaftaleentreprenør for området. Overslaget udarbejdes i henhold til rammeaftalens timesats og materialerabat. 2. Ved større arbejder er der mulighed for at indhente priser fra flere entreprenører. EJENDOMME hjælper gerne med indhentning af tilbud. Ved et sådan underhåndsbud er entreprenørerne ikke bundet af den timepris og materialerabat, som indgår i rammeaftalen. 5. Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Akut vedligeholdelse er et pludseligt opstået forhold hvor der er fare for personer eller risiko for skade på bygningen. Kontakt straks EJENDOMME, som vurderer sagens karakter ved enten en besigtigelse eller direkte rekvirering af håndværker. 6. Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf EJENDOMME har indgået kontrakt om vagtordning med Roskilde Brandvæsen. Formålet er at afhjælpe og yde assistance ved alle former for skader og driftsstop udenfor normal arbejdstid. Vagtcentralen vurderer hvad der skal foretages på baggrund af dit opkald og rekvirerer de nødvendige håndværkere for udbedring af skaden. Indenfor normal arbejdstid skal EJENDOMME kontaktes straks. 7. Service ved tekniske installationer Der er indgået kontrakt om årlig service ved fyr, større varmtvandsbeholdere og ventilationsanlæg. Ydelsen er omfattet af institutionens driftsbevilling og betales derfor af institutionen. Service på gaskedler og store gasfyr: Hovedstadens Gas Service A/S: Lygas tlf Service på oliefyr: Carl Nielsens Eftf. Aps, Dag: tlf Vagt: tlf Service på ventilationsanlæg: Kirkebjerg A/S, tlf Service på elektrolyseanlæg(beholderservice): Krüger Aquacare, tlf Rensning af tagrender m.v. Rensning og vedligeholdelse af tagrender, nedløb, skotrender, flade tage, lyskasser og udvendige kældertrapper iværksættes og betales af EJENDOMME. Ved akut behov for rensning kontakt EJENDOMME. Bygninger med tilknyttet serviceleder skal dog selv sørge for: - Oprensning af lyskasser, kældernedgange samt sandfangsbrønde. - Feje flade tage og rense omkring tagbrønde og bladfang. Side 3 af 33

6 9. Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Rotter skal altid anmeldes til Roskilde Forsyning A/S, Lis Richardy tlf eller , Kan også anmeldes via kommunens hjemmeside/ Selvbetjening/ Rotter I tilfælde af at der er tegnet en privat /egen sikringsordning med et skadedyrsbekæmpelsesfirma mod rotter, skal dette firma selvfølgelig kontaktes. BEMÆRK! Rotter skal dog altid anmeldes til Roskilde Forsyning. Lad Roskilde Forsynings rottebekæmper tilse problemet først, så opnås samtidig en indikation af sikringsordningens kvalitet. Ønsker en institution at etablere en sikringsordning, er der særlige regler for hvad en sikringsordning skal indeholde. EJENDOMME skal kontaktes i forbindelse med etablering af en sikringsordning, for at sikre at ordningen indeholder det den skal i henhold til gældende regler. Der er ingen særlig aftale for bekæmpelse eller forebyggelse af mus, hvepse, myrer, kakerlakker, lopper, muldvarper, mosegrise og duer, men her kan f.eks. kontaktes: Pestcon, Sallevvej Havdrup tlf Kiltin A/S, Støberivej Stenløse tlf Graffiti- afrensning Roskilde Kommune har aftale med Alliance+ om løsning af graffitiproblemer på kommunale bygninger. Kontakt EJENDOMME såfremt der er behov for afrensning. Alliance +/ Robert Elleby tlf Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Ombygning, tilbygning eller myndighedskrav er ikke en vedligeholdelsesopgave. Den type opgave kræver normalt politisk godkendelse og byggetilladelse - uanset finansiering. Den pågældende fagforvaltning vurderer hvorvidt der evt. vil kunne opnås positivt tilsagn for en bevilling. Byggeopgaven skal planlægges og udføres i tæt samarbejde med EJENDOMME - fra ide til virkelighed således at alle myndighedskrav opfyldes og den mest optimale løsning opnås. 12. Skader efter hærværk eller indbrud Anmeldes til kommunes risikokoordinator Karna Wærn Johansen tlf eller Selvrisiko på skader ved bygningsdele er kr og for inventar (løsøre) kr Skadeanmeldelse ligger på intranettet ejendomme, forsikring og skadeanmeldelse. Ved større bygningsskader kan EJENDOMME være behjælpelig med anmeldelse og udbedring af skaderne. Side 4 af 33

7 13. Bygningsdele - ansvarsfordeling Nedenstående skema viser ansvarsfordelingen ved de enkelte bygningsdele: EJENDOMME styrer centrale opgaver/udvendig bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske anlæg og tunge installationer. BRUGERNE styrer ejendommens bygningsdrift samt decentrale opgaver/ indvendig vedligeholdelse herunder mindre installationer, med de tildelte decentrale økonomiske midler der er budgetlagt til formålet. Bygningsdriften omfatter de ydelser som er forudsætninger for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglig. Der gælder særlige aftaler omkring administrationsbygninger samt visse ind- og udlejet ejendomme. Ved tvivl, kontakt EJENDOMME Tage Tagværker, tage, overflader, kviste, tagvinduer, ovenlys og røglemme, hætter, tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger, tagrender, brønde og nedløb, snefang og rækværker Central Bygningsopretning ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse, reparation og renholdelse af tage. Vedligeholdelse og udskiftning af skorstene, ventilationshætter og rør Vedligeholdelse og udskiftning af ovenlysvinduer Vedligeholdelse/ udskiftning af tage, tagrender, nedløb, inddækninger m.v. Rensning og tømning af tagrender, nedløb, regnvandsbrønde og lyskasser (al tagrensning) Decentral Institutioner med tilknyttede servicemedarbejder sørger selv for rensning af flade tage m.m., samt udvendige kældertrapper, sandfangsbrønde og lyskasser Facader, ydervægge Ydervægge, udvendige vægoverflader, trapper, ramper, altaner og altangange, baldakiner og overdækninger, døre, gitre, porte, vinduer, solafskærmning, skodder, gitre, sålbænke, inddækninger, gelænder og rækværker, riste, måtterammer. Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse og udskiftning af facader, vinduer og yderdøre. Solafskærmning og markiser. Reparation af udvendige bygningstrapper. Udskiftning af punkterede termoruder. Fjernelse af graffiti og efterreparation af følgeskader heraf. Udskiftning af defekte/knuste ruder, samt følgeskader efter hærværk. Indkøb af supplerende nøgler. Reparation og vedligeholdelse af låse, samt udskiftning af låse i forbindelse med tyveri af nøgler Kældre Kælderydervægge, fundament, udvendige overflader, lyskasser, kældertrapper og kælderramper Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse af bærende konstruktioner, fundamenter, sokkel og lyskasser Side 5 af 33

8 - 4. Udearealer Grønne arealer, parkeringspladser, legeredskaber, asfalt, fliser, hegns og støttemure, trapper og ramper i terræn. Skure og udhuse mm. Trapper og ramper i forbindelse med indgange. Vedligehold af skure og udhuse som er godkendt opført. Pleje af grønne arealer Vedligeholdelse og renholdelse af asfaltbelægninger og flisebelægninger. Service og reparation af elinstallationer og defekte armaturer, samt udskiftning af sikringer, glødelamper og lysstofrør, belysningsarmaturer og tilhørende kabling, kontakter og stik. Udskiftning og vedligeholdelse af udendørs sports- og legeredskaber, samt bålpladser. Udskiftning af sand i sandkasser Indvendige overflader, indervægge og døre Gulve, vægge, lofter, trapper, træværk, gardiner, skillevægge, dør- og vinduesbeslag, låse og nøgler. Følgeskader fra skader ved klimaskærm, konstruktioner og skjulte installationer. Udskiftning af udvendige dør- og vinduesbeslag samt dørpumper. Udskiftning, vedligeholdelse og rengøring/pleje af indvendige døre, gulv-, væg- og loftoverflader. Udskiftning og vedligeholdelse af køkkener og badeværelser, inkl. hvidevarer og sanitet. Udskiftning og reparation af låse, nøgler, hængsler og dørgreb. Vedligeholdelse af indvendig side af vinduer, ovenlysvinduer og yderdøre. Udskiftning af løse gulvklinker/vægfliser, reparation af fuger Tekniske installationer Generelt Vedligeholdelse af tunge tekniske installationer - 7. Sanitet Toiletter, håndvaske og køkkenvaske Udskiftning og vedligeholdelse af sanitet (vaske, toiletter mv.) Side 6 af 33

9 - 8. Afløbsinstallationer Afløb, stikledninger og overfladeafvanding, drænledninger og afløb Vandinstallationer Vand- og stikledninger, brandhaner. Udskiftning/reparation af afløbsledninger og dræn. Spuling af afløbsledninger (slamsugning). Udskiftning, større ændringer og reparation af vandforsyning herunder udskiftning af utætte rør frem til tapsted. Reparation og udskiftning af varmtvandsbeholder, ventiler og pumper i forbindelse med vandforsyningsanlæg Udskiftning og mindre VVSreparationer af afløbsriste, vandlåse og rør til den enkelte sanitetsgenstand. Rensning af afløb fra vaske og gulvafløb, samt stoppede toiletter. Nyinstallation, udskiftning og vedligeholdelse af afløbsledning fra vaskemaskine frem til faldstamme / afløbsinstallation. Reparationer og udskiftning af armaturer og pakninger. Rensning, afkalkning af brusere, mv. Installation og af tilslutning og udskiftning af institutionens udstyr og maskiner Varmeinstallationer Naturgas, fjernvarme, stikledninger, olie- og gastanke, samt jordvarme, solvarme, varmepumper og el-varme Ventilation Elinstallationer Stærkstrømsinstallationer og belysning Reparation og vedligeholdelse af varmeinstallationer herunder udskiftning af varmeproducerende anlæg, cirkulationspumper, varmtvandsbeholdere, utætte rør og radiatorer. Udskiftning og vedligeholdelse af automatik. Udskiftning/reparation af ventilationsanlæg inkl. automatik og ventilationsaggregater Vedligeholdelse af elinstallation inkl. eltavler frem til strømudtag. Udskiftning af radiatortermostater og pakdåser. Skorstensfejning Udluftning af varmeanlæg. Rengøring udsugnings- og indblæsningsarmaturer. Rensning af fedtfiltre i emhætter. Genindkobling af brandtermostater. Vedligeholdelse og udskiftning af belysningsarmaturer, lyskilder, afbrydere, stikkontakter og sikringer. Udskiftning, reparation og nyinstallation af elforsyning til elektriske maskiner. El attester for forsamlingslokaler på over 150 personer. Test af HPFI relæer Andre anlæg Anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Vedligeholdelse af anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Side 7 af 33

10 - 14. Elevatorer Udskiftning/reparation af elevatorer Eftersyn, service og lovpligtige attester Teknisk inventar Hårde hvidevarer og maskiner Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Udskiftning sprinkleranlæg og brandmeldeanlæg inkl. ABDL Efter aftale med institutionen kan EJENDOMME tilbyde assistance til indeklimamåling. EJENDOMME udbyder opgaverne og indgår kontrakterne for elevatorer, olie- og gasfyringsanlæg, automatikanlæg samt ventilationsanlæg. Opfølgning og kontrol af serviceaftaler for varme- og ventilationsanlæg og elevatorer samt de forbundne udgifter i forbindelse med udskiftning og reparationer af komponenter. EJENDOMME sørger for fjernelse af graffiti på alle kommunale ejendomme efter henvendelse herom Flugtvejsskilte samt nød- og panikbelysningsskilte Skadedyrsbekæmpelse på bygninger og kloak Udskiftning, service og reparation af hårde hvidevarer og maskiner. Indkøb kan ske i samråd med EJENDOMME Service og vedligeholdelse af ABA, ABDL, sprinkleranlæg, slangevindere, håndslukkere m.m. og brandtæpper og andet brandslukningsudstyr. Såfremt institutionen selv ønsker indeklimamåling, afholdes udgiften af institutionen Betaling af servicekontrakter, derudover betaling for egne oprettede servicekontrakter samt kontrol og service af samme. Udskiftning, reparation og pleje/rengøring af fast inventar, incl. gardiner og persienner, samt garderober og pusleborde. Udbedring efter hærværk både ude og indvendig Skiltning både ude og indvendig Diverse abonnementer på skadedyrsbekæmpelse Side 8 af 33

11 14. Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 1: Gundsø: Finn Hansen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 2: Roskilde Nord: Jonas Raagner tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 1 og 2: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 1 og 2 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 9 af 33

12 15. Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 3 Roskilde Vest: Bjarne Rusch Svendsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 5 Roskilde Midt: Steen Holdt tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 3: Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 5: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 3 og 5 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 3: Rene Svendsen mobil Kontaktperson område 5: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Thorsen & Petersen VVS A/S Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde Kontaktperson: Lars Petersen tlf Timepris 2013: kr. 410 ekskl. moms, materialerabat 37 %. Side 10 af 33

13 16. Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 4 Roskilde Øst: Bo Ryding tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 4: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Roskilde Badet og Maglegårdsbadet = Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 6 Ramsø: Maria Kruse Bentsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 6: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 4 og 6 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 4: Niels Lorenzen mobil Kontaktperson område 6: Rene Svendsen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 11 af 33

14 17. Bygningsliste opdelt efter område Område Sagsbehandler Institution 1 Finn Børnehaven Tusindfryd/ Hybenhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf Finn Tornhøj Børnehave Kontaktperson: Rikke Dyrmose Tlf Finn Spraglehøj Aktivitetscenter Kontaktperson: Søren Eske Baltz Finn Baunehøjskolen Kontaktperson: Horst Obermann, Brian Maurer (serviceleder) Tlf Brian Finn Kometen, Fritidsklub Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Finn Jyllinge Bibliotek Kontaktperson: Conni Friis, Torben Salomonsen Tlf Finn Fjordcenter Jyllinge Kontaktperson: Finn Hansen Tlf , Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Dyssegården Kontaktperson: Ingelise Thomsen Tlf Finn Engbækgård Fritidsklub Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Annie Brøndum Adresse Agerskellet 13 Udlejning Baunegårdsvej 22 Baunegårdsvej 42 Baunegårdsvej 70 Baunegårdsvej 80 Baunegårdsvej 85 Baunehøjparken 1 Bygaden 19 Bygaden 28 Udlejning Bygaden 29 Dyssevej Engbækvej 20 Side 12 af 33

15 1 Finn Engbækgård Ungdomsskole Kontaktperson: Anni Rasmussen Damkjær Tlf Finn Fiskerhuset Veddelev (spejder) Kontaktperson: Øjvind Bejstrup tlf Uffe Clemmensen. tlf Finn Landejendom. Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Finn Off. toiletbygning Lille Valby Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Off. toiletbygning Salvadparken Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Beredskabsstation Jyllinge Kontaktperson: Gert Moldt, Max Jørgensen Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Smørblomsten Kontaktperson: Michael Preisler Tlf Finn Gulddysse Kulturgård Kontaktperson: Vibeke Heide, Torben Sønderskov Tlf Torben Finn Ågerup Bibliotek Kontaktperson: Gitte Jacobsen, Torben Salomonsen Tlf , Finn Dagplejecenter Ågerup Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Gundsø Omsorgscenter Kontaktperson: Lene Thuesen, Steen Juliussen Tlf Steen Finn Børnehaven Storkereden Kontaktperson: Janne Nordahl-Pedersen Tlf Finn Borgerbutik Jyllinge (lejemål) Tlf Finn Jyllinge Administration Kontaktperson: Kent Barfred tlf Finn Kastanjehaven Plejehjem Kontaktperson: Kent Barfred tlf Engbækvej 20 Fiskervejen 14 Udlejning Fiskervejen 15 15B Frederiksborgvej 409 Frederiksborgvej 501 Frederiksborgvej 561 Gulddyssevej 5 Gulddyssevej 70 Gundsølillevej 2 Gundsølillevej 6 Gundsølillevej 6 Hvedstrupvej 20 B Jyllingecentret 43 Kirkebjergvej 2 Kirkebjergvej 2 Side 13 af 33

16 1 Finn Værestedet Jyllinge Kontaktperson: Bent Nørgaard Tlf. Bent Finn Off. toiletbygning Klinten Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Kirsten Kyndbo tlf Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Erik Pedersen tlf / Finn Børnehuset Tusindfryd/ Lavendelhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Børnehaven Lindehuset Kontaktperson: Lilian Opauka Brønsbjerg Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Solsikken Kontaktperson: Anna Dorethe Jensen Tlf Finn Margretheskolen Kontaktperson: Carl Henning Riel, Tom Simoni Tlf Tom (Serviceleder) Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Firkløveren Kontaktperson: Kirsten Edel Harpsøe Tlf Finn Dagplejecenter Jyllinge Syd Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Fritidshuset Poplen Kontaktperson: Erik Friis Tlf Finn Off. toiletbygning, Lønager Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf , Anette , Jeanette Finn Naturværkstedet Engen Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Kirkebjergvej 8 Kildestræde 7 Udlejning Ladegårdsvej 10 Udlejning Langløbet 8 Udlejning Langløbet 14 Lindbjergvej 4 Lindbjergvej 6 Margrethevej 5 Margrethevej 7 Udlejning Merkurvej 4 Møllevej 6 Møllevej 6 Møllevej 10 Osvej Vest 123 Neptunvej 15 Nordmarksvej 62 Side 14 af 33

17 1 Finn Børnehuset Hyldekær Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Finn Jyllinge Skole Kontaktperson: Flemming, Peter Tlf Flemming Peter Finn Koglerne (bofællesskab) Kontaktperson: Johnny Rasmussen Tlf Finn Børnehuset Skovly Kontaktperson: Betty Duelund Holm Tlf Finn Børnehuset Arken Kontaktperson: Peter Algaard Madsen Tlf Finn Gundsømagle Gl. Skole Kontaktperson: Dagplejere; Winnie Boes Andersen tlf / Kurt Forsing (Værestedet) John Søgaard (spejder) Christina (spejder) 1 Finn Gundsø Specialskole Kontaktperson: Eskild Petersen Søren , Leif Finn Spraglehøjgård Kontaktperson: Jørn Streitz Tlf Finn Udsigten Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf / Finn Lindebjergskolen Kontaktperson: Henning Thøger Rasmussen tlf Henning Hjortskouv Nielsen tlf Finn Materielgården Gundsølille Kontaktperson: Rune Bugge Hansen Tlf Finn Børnehuset Nordstjernen Kontaktperson: Vibeke Astrid Baunkjær Tlf Finn Pusterummet Kontaktperson: Henrik Suhr, Lillian Olsen , Finn Børnehuset Elverhøj Kontaktperson: Kate Blytækker Tlf Finn Fritidsklubben Impulsen Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Piledyssen 50 Planetvej 30 Skovbrynet 1 Skovbrynet 2 Skovbrynet 6 Sognevej 4 Sognevej 50 Spraglehøjvej 1 St. Valby vej 150 St. Valby Vej 248 B St. Valby Vej 248 D Tranevej 7 Tranevej 7A Ågeruphøj 2 Ågerupvej 24 Side 15 af 33

18 1 Finn Gundsølille SG & IF Kontaktperson: Vibeke Heide Tlf Finn Dagbehandlingscenteret Kløverhuset Kontaktperson: Hanne Kjærgaard tlf Jonas Aftenskolernes Hus Kontaktperson: Fritidsafsnittet Tlf: 2 Jonas Bocenter Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf Jonas Haraldsborg Bocenter Kontaktperson: (står tom) Tlf. 2 Jonas Restaurant Vigen Kontaktperson: Claus Skovgaard Tlf Jonas Roskilde Camping Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Købmandsbutik (Roskilde Camping) Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Veddelev Børnehus Kontaktperson: Inge Lise Steensen Tlf Jonas Kvindekrisecenteret Kontaktperson: Per Christian Larsen Tlf Tlf (Hovednr. til centret) ( til centret) 2 Jonas Roskilde Hovedbibliotek Kontaktperson: Torben Salomonsen 2 Jonas. Brug håndværkerne fra område 5 Tlf Hjemmeplejen Kontaktperson: Laila Hirschsprung Tlf Jonas Pilehuset Bocenter Kontaktperson: Nye Brugere (Opdateres) 2 Jonas Børnehuset Mælkevejen Kontaktperson: Annette Anthonsen Tlf Jonas Restaurant Byparken Kontaktperson: Steffen Schiøtt Hansen Tlf (ny bruger 2013?) 2 Jonas Toiletter i byparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Jættestuen Børnehave (del af Børnehuset Frejas Have) Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Bernadottegården Kontaktperson: Grethe Frahm- Christensen, Kjeld Rasmussen Tlf Ågerupvej 26 Ågerupvej 41 A Algade 31 Udlejning Baldersvej 1 Baldersvej 3 Baunehøjvej 5 Baunehøjvej 7 Baunehøjvej 9 Baunehøjvej 50 Bondetinget 22 Dronning Margrethes Vej 14 Dronning Margrethes Vej 28 Dronning Margrethes Vej 39 Frederiksborgvej 9 Frederiksborgvej 21 Frederiksborgvej 21 Fynsvej 59 H. H. Kochs Vej 4 Side 16 af 33

19 2 Jonas Klostermarkens Børnehus (Lillehus og Mellemhus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Klostermarkens Børnehus (Storehus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Fonden Roskilde Vandrerhjem - Forpagterbolig Kontaktperson: Claus Christiansen Tlf: Jonas HVB Boldklub Kontaktperson: Carsten Madsen (formand) Tlf Jonas Himmelev Rideskole Kontaktperson: Kenneth Carlsson Tlf Jonas Fritidscenteret Gadegården Kontaktperson: Johannes Ask Batzer Tlf Jonas Børnehuset Egegården Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Jonas Spejderne Egegården Kontaktperson: Helle Hansen Tlf Jonas Børnehuset Frejas Have Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Børnehuset Skademosegård Kontaktperson: Jette Wulff, Jens Birkedal Tlf Jonas Klub Skademosegård Kontaktperson: Jens Birkedal Tlf Jonas Beboerhus Skademosegård Kontaktperson: GF Trekroner Øst Tlf. 2 Jonas Børnehuset Vanddråben Kontaktperson: Lene Kayser Tlf Jonas Klub Trekroner Kontaktperson: Johnny Poulsen Tlf Jonas Fuglebakkens Børnehave Kontaktperson: Charlotte Dyring Tlf Jonas En-familiehus Kontaktperson: Bettina K. Jensen Byrådssekr. 2 Jonas Klostermarksskolen Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Jonas Kongebakkens SFO Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Haraldsborgvej 78 Haraldsborgvej 80 B Udlejning Havnevej 44 Herregårdsvej 46 Herregårdsvej 61 Himmelev Bygade 15 Himmelev Bygade 22 A Himmelev Bygade 22 C Himmelev Sognevej 115 Højbakken 2 Højbakken 2 Højbakken 2 Isafjordvej 1 Joensuuvej 1 Klosterengen 99 Udlejning Klosterengen 150 Kongebakken 19 Kongebakken 19 A Side 17 af 33

20 2 Jonas OBS! Brug håndværkerne fra område 3 Kildebygning Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf Jonas Toiletbygning, Folkeparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Børnehuset Spirebakken Kontaktperson: Naja Andersen (pæd. leder) tlf Jonas Bjerget Daginstitution Kontaktperson: Liselotte Nørklit Tlf Jonas Himmelev Skole Kontaktperson: Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas Himmelev Skole SFO Kontaktperson: Lis Jørgensen (Leder) Tlf Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas HVG og Volley Klublokale Kontaktperson: Pia Szendei HVG, Lisbeth Larsen HVK. 2 Jonas Petangklub Kontaktperson: Ernst Widerberg Tlf Jonas Børnehuset Knolden Kontaktperson: Marlene Vorborg Jensen Tlf Jonas Vuggestuen Tummelumsen Kontaktperson: Anne Adamsen Tlf Jonas Børnehuset Hanen Kontaktperson: Charlotte Sønderhave Tlf Jonas Børnehuset Ravnen Kontaktperson: Pia Kristiansen Tlf Jonas Præstemarkens Børnehave Kontaktperson: Helle Høgh Nilsson Tlf Jonas Mandskabsbygning Kontaktperson: Klaus Thomsen Tlf Jonas Børnehuset Trekroner Kontaktperson: Helle Holm Tlf Jonas Beboelsesejendom Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf / Jonas Toiletter i Veddelev Kontaktperson: Veje og Grønne Omr. 2 Jonas Brinchhjemmet Kontaktperson: Frank Andreasson Tlf Jonas Trekroner Skole Kontaktperson: Torben Nedergård Tlf Lille Maglekildestræde. Louisevej 12 Lysalleen 31 Lysalleen 33 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 10 Ravnsholdt 232 Ravnsholdt 234 Ravnsholdt 236 Ravnsholdt 238 Rypevej 2 Sct. Agnes 4 Stormandshøjen 2 Strandgade 2 Strandvejen 16 Strandvejen 18 Trekroner Alle 1 Side 18 af 33

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F Opdateret 6. juli 2015 EAN-nummer Navn på afdeling/institution.

Læs mere

Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud

Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud Kortlægningsundersøgelsen - Børnebesvarelser 1. Besvarelsesoversigt 1.1 Besvarelser i alt 1.2 Besvarelser fordelt på dagtilbud Respondenter

Læs mere

SKOLER Roskilde Kommune

SKOLER Roskilde Kommune Skole- og Børnesekretariat, Hanne Zadstrov den 30. juli 2008 SKOLER Roskilde Kommune ABSALONS SKOLE Absalonsgade 2 Tlf. 46 31 41 50 Fax 46 31 41 76 E-mail: AbsalonsSkole@roskilde.dk www.absalonsskole.roskilde.dk

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010 Forældrehedsundersøgelse 2010 I løbet af 2008 og 2009 har alle dagtilbud i Roskilde Kommune arbejdet med byrådets vision om at sætte fokus på børnenes leg, læring og trivsel. De bærende temaer i arbejdet

Læs mere

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F Opdateret 06. December 2016 EAN-nummer Navn på afdeling/institution.

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 7 5. Den pædagogiske indsats... 9 6. Samarbejdet med personalet... 12 7. Evt. frokosttilbud... 15

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december 2016.

NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december 2016. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 287054 Brevid. 2450085 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

2014/15 JEG SKAL I SKOLE

2014/15 JEG SKAL I SKOLE 2014/15 JEG SKAL I SKOLE INDHOLD Hvornår skal barnet i skole 4 Tidlig start? 4 Er du i tvivl? 4 Hvem træffer afgørelsen? 4 Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 4 0.klassen 5 Hvilken

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk

Frederikssund. Jonstrup Badmintonklub. Frederikssund. Frederiksværk Herredouble MOT A* Pulje 1 Badmintonklub 1 Jesper Bøje-Larsen IF Skjold Skævinge Badminton Morten Møller Bielefeldt 2 Carsten Stockholm Kenneth Mikkelsen 3 Ebbe Jannes Larsen Søren Nielsen 4 Peter Søderlund

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Adresseliste for Viby IF - Fodboldafdelingen

Adresseliste for Viby IF - Fodboldafdelingen Bestyrelsen Formand Thomas Kastrup SørensenVibevej 13 Viby Sj. 46194588 40981865 fodbold@vibyif.dk Bestyrelsen Kasserer Michael Lynggaard Kløverengen 7 Viby Sj. 46195555 20885555 oberon@post8.tele.dk Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris.

Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts. Vores 12. turnering i Jægerspris. Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til SANIVA-Open 2016 Lørdag 19. marts og Søndag 20. marts Vores 12. turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomst bedes meldt til dommerbordet senest 15min.

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 17-12-06 eftertilmelding til Lisbeth Andersen tlf. 96 19 09 05 - mobil 24 43 75 14 - mail: lisba@mail.dk NB! Starten kl. 11.00 og 12.00 er fuldt optaget.

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris

Jægerspris Badminton Klub. Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Jægerspris Badminton Klub Møllevej 100 3630 Jægerspris Velkommen til Danbo-Open 2013 Lørdag 23 marts og Søndag 24 marts Vores 9.turnering i Jægerspris. Regler og information: -Ankomstbedes meldt til dommerbordet

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

HG Fodbold Kontaktpersoner

HG Fodbold Kontaktpersoner HG Fodbold Kontaktpersoner 03-03-2015 Herlufsholm GF Fodbold Admin Indhold Bestyrelsen... 4 Årgangsansvarlige... 5 Sportsligtansvarlige... 6 Praktiskansvarlig... 7 Veteran... 7 Oldboys... 8 Herre... 8

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Highscore 1 serie - Damer

Highscore 1 serie - Damer Highscore 1 serie - Damer Nr.: Navn: Navn: Kegler: 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Rita Gabel-Jensen Danske Bank Vu Anh Nguyen System Frugt Kirsten Akselsen MT Højgaard A/S 11 Inge Andersen TDC IF 0 Lena B.

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

NOTAT: Strategi for fremme af læringsmiljø i dagtilbud

NOTAT: Strategi for fremme af læringsmiljø i dagtilbud Velfærdssekretariatet Sagsnr. 275891 Brevid. 2317606 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: Strategi for fremme af læringsmiljø i dagtilbud 21. april 2016 Indledning og baggrund I

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere