Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Områdefordeling Bygningssyn Indvendig vedligeholdelse Indhentning af tilbud Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf Service ved tekniske installationer Rensning af tagrender m.v Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Graffiti- afrensning Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Skader efter hærværk eller indbrud Bygningsdele - ansvarsfordeling Tage Facader, ydervægge Kældre Udearealer Indvendige overflader, indervægge og døre Tekniske installationer Generelt Sanitet Afløbsinstallationer Vandinstallationer Varmeinstallationer Ventilation Elinstallationer Andre anlæg Elevatorer Teknisk inventar Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Bygningsliste opdelt efter område... 12

3 Områdefordeling Side 1 af 33

4 1. Indledning Brugermanualen fastlægger de praktiske rammer for samarbejdet mellem EJENDOMME og brugerne af de kommunale ejendomme. Udvendig vedligeholdelse styres af EJENDOMME og udføres for at opretholde kvalitetsniveauet af bygningen og sikre tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Opgaver, hvis årsag skyldes skader, slid og ælde, kan kræve byggeteknisk indsigt. De økonomiske rammer fastlægges af byrådet ved en samlet pulje, og EJENDOMME er hovedansvarlig for den centrale vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske anlæg) og prioriterer efter behov mellem de enkelte bygninger. Indvendig/decentral vedligeholdelse styres af ejendommens BRUGERANSVARLIGE og defineres som tilbagevendende opgaver, som er en forudsætning for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglige. EJENDOMME har til og med 2015 indgået rammeaftale med bestemte håndværkerfirmaer. Rammeaftalerne betinger at disse entreprenører benyttes for både indvendigt og udvendigt byggearbejde. 2. Bygningssyn Bygningssyn foretages min hvert 2. år og er omdrejningspunkt for vedligeholdelse af bygningen. Ud fra bygningssynet planlægges de vedligeholdelsesmæssige tiltag som bør iværksættes. Bygningssynet varsles af EJENDOMME og det anbefales at den BRUGERANSVARLIGE deltager. For at udføre besigtigelsen mest hensigtsmæssigt og med størst udbytte, bør brugerne i årets løb føre en liste med de forhold som skal bemærkes. Besigtigelsen omhandler gennemgang af tag, facader, yderdøre, vinduer samt i nødvendigt omfang de tekniske installationer (afløb, vand, varme, ventilation og el). Bygningssyns-rapporten udsendes i foråret med de arbejder som efter EJENDOMME s vurdering bør udføres indenfor den samlede pulje til udvendig vedligeholdelse. EJENDOMME rekvirerer herefter de udvalgte byggearbejder hos entreprenøren. 3. Indvendig vedligeholdelse Ledelsen af den enkelte institution er ansvarlig for at den indvendige del af bygningen holdes i forsvarlig vedligeholdelsestand. Indvendig bygningsvedligeholdelse bestilles ved at kontakte områdets håndværker. Se side 9 11, hvor også de aftalte timepriser og materialerabatter er angivet. Husk altid at oplyse mail og EAN nr. når du rekvirerer arbejde hos håndværkeren. Samtidig med den elektroniske faktura vil du pr. mail modtage en fakturaskabelon som viser de enkelte ydelser, materialer og priser. EJENDOMME kan enten selv eller ved brug af eksterne rådgivere vejlede dig med indvendig vedligeholdelse. Rådgivning kan omfatte identificering af behov, hjælp til udarbejdelse af overslag, prisindhentning samt udvælgelse af entreprenører. Side 2 af 33

5 4. Indhentning af tilbud Hvis BRUGERNE vælger at indhente håndværkertilbud på indvendigt arbejde, kan dette ske på 2 måder: 1. Der ønskes en skønnet overslagpris inden arbejdet igangsættes. Der må kun spørges den pågældende rammeaftaleentreprenør for området. Overslaget udarbejdes i henhold til rammeaftalens timesats og materialerabat. 2. Ved større arbejder er der mulighed for at indhente priser fra flere entreprenører. EJENDOMME hjælper gerne med indhentning af tilbud. Ved et sådan underhåndsbud er entreprenørerne ikke bundet af den timepris og materialerabat, som indgår i rammeaftalen. 5. Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Akut vedligeholdelse er et pludseligt opstået forhold hvor der er fare for personer eller risiko for skade på bygningen. Kontakt straks EJENDOMME, som vurderer sagens karakter ved enten en besigtigelse eller direkte rekvirering af håndværker. 6. Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf EJENDOMME har indgået kontrakt om vagtordning med Roskilde Brandvæsen. Formålet er at afhjælpe og yde assistance ved alle former for skader og driftsstop udenfor normal arbejdstid. Vagtcentralen vurderer hvad der skal foretages på baggrund af dit opkald og rekvirerer de nødvendige håndværkere for udbedring af skaden. Indenfor normal arbejdstid skal EJENDOMME kontaktes straks. 7. Service ved tekniske installationer Der er indgået kontrakt om årlig service ved fyr, større varmtvandsbeholdere og ventilationsanlæg. Ydelsen er omfattet af institutionens driftsbevilling og betales derfor af institutionen. Service på gaskedler og store gasfyr: Hovedstadens Gas Service A/S: Lygas tlf Service på oliefyr: Carl Nielsens Eftf. Aps, Dag: tlf Vagt: tlf Service på ventilationsanlæg: Kirkebjerg A/S, tlf Service på elektrolyseanlæg(beholderservice): Krüger Aquacare, tlf Rensning af tagrender m.v. Rensning og vedligeholdelse af tagrender, nedløb, skotrender, flade tage, lyskasser og udvendige kældertrapper iværksættes og betales af EJENDOMME. Ved akut behov for rensning kontakt EJENDOMME. Bygninger med tilknyttet serviceleder skal dog selv sørge for: - Oprensning af lyskasser, kældernedgange samt sandfangsbrønde. - Feje flade tage og rense omkring tagbrønde og bladfang. Side 3 af 33

6 9. Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Rotter skal altid anmeldes til Roskilde Forsyning A/S, Lis Richardy tlf eller , Kan også anmeldes via kommunens hjemmeside/ Selvbetjening/ Rotter I tilfælde af at der er tegnet en privat /egen sikringsordning med et skadedyrsbekæmpelsesfirma mod rotter, skal dette firma selvfølgelig kontaktes. BEMÆRK! Rotter skal dog altid anmeldes til Roskilde Forsyning. Lad Roskilde Forsynings rottebekæmper tilse problemet først, så opnås samtidig en indikation af sikringsordningens kvalitet. Ønsker en institution at etablere en sikringsordning, er der særlige regler for hvad en sikringsordning skal indeholde. EJENDOMME skal kontaktes i forbindelse med etablering af en sikringsordning, for at sikre at ordningen indeholder det den skal i henhold til gældende regler. Der er ingen særlig aftale for bekæmpelse eller forebyggelse af mus, hvepse, myrer, kakerlakker, lopper, muldvarper, mosegrise og duer, men her kan f.eks. kontaktes: Pestcon, Sallevvej Havdrup tlf Kiltin A/S, Støberivej Stenløse tlf Graffiti- afrensning Roskilde Kommune har aftale med Alliance+ om løsning af graffitiproblemer på kommunale bygninger. Kontakt EJENDOMME såfremt der er behov for afrensning. Alliance +/ Robert Elleby tlf Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Ombygning, tilbygning eller myndighedskrav er ikke en vedligeholdelsesopgave. Den type opgave kræver normalt politisk godkendelse og byggetilladelse - uanset finansiering. Den pågældende fagforvaltning vurderer hvorvidt der evt. vil kunne opnås positivt tilsagn for en bevilling. Byggeopgaven skal planlægges og udføres i tæt samarbejde med EJENDOMME - fra ide til virkelighed således at alle myndighedskrav opfyldes og den mest optimale løsning opnås. 12. Skader efter hærværk eller indbrud Anmeldes til kommunes risikokoordinator Karna Wærn Johansen tlf eller Selvrisiko på skader ved bygningsdele er kr og for inventar (løsøre) kr Skadeanmeldelse ligger på intranettet ejendomme, forsikring og skadeanmeldelse. Ved større bygningsskader kan EJENDOMME være behjælpelig med anmeldelse og udbedring af skaderne. Side 4 af 33

7 13. Bygningsdele - ansvarsfordeling Nedenstående skema viser ansvarsfordelingen ved de enkelte bygningsdele: EJENDOMME styrer centrale opgaver/udvendig bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske anlæg og tunge installationer. BRUGERNE styrer ejendommens bygningsdrift samt decentrale opgaver/ indvendig vedligeholdelse herunder mindre installationer, med de tildelte decentrale økonomiske midler der er budgetlagt til formålet. Bygningsdriften omfatter de ydelser som er forudsætninger for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglig. Der gælder særlige aftaler omkring administrationsbygninger samt visse ind- og udlejet ejendomme. Ved tvivl, kontakt EJENDOMME Tage Tagværker, tage, overflader, kviste, tagvinduer, ovenlys og røglemme, hætter, tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger, tagrender, brønde og nedløb, snefang og rækværker Central Bygningsopretning ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse, reparation og renholdelse af tage. Vedligeholdelse og udskiftning af skorstene, ventilationshætter og rør Vedligeholdelse og udskiftning af ovenlysvinduer Vedligeholdelse/ udskiftning af tage, tagrender, nedløb, inddækninger m.v. Rensning og tømning af tagrender, nedløb, regnvandsbrønde og lyskasser (al tagrensning) Decentral Institutioner med tilknyttede servicemedarbejder sørger selv for rensning af flade tage m.m., samt udvendige kældertrapper, sandfangsbrønde og lyskasser Facader, ydervægge Ydervægge, udvendige vægoverflader, trapper, ramper, altaner og altangange, baldakiner og overdækninger, døre, gitre, porte, vinduer, solafskærmning, skodder, gitre, sålbænke, inddækninger, gelænder og rækværker, riste, måtterammer. Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse og udskiftning af facader, vinduer og yderdøre. Solafskærmning og markiser. Reparation af udvendige bygningstrapper. Udskiftning af punkterede termoruder. Fjernelse af graffiti og efterreparation af følgeskader heraf. Udskiftning af defekte/knuste ruder, samt følgeskader efter hærværk. Indkøb af supplerende nøgler. Reparation og vedligeholdelse af låse, samt udskiftning af låse i forbindelse med tyveri af nøgler Kældre Kælderydervægge, fundament, udvendige overflader, lyskasser, kældertrapper og kælderramper Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse af bærende konstruktioner, fundamenter, sokkel og lyskasser Side 5 af 33

8 - 4. Udearealer Grønne arealer, parkeringspladser, legeredskaber, asfalt, fliser, hegns og støttemure, trapper og ramper i terræn. Skure og udhuse mm. Trapper og ramper i forbindelse med indgange. Vedligehold af skure og udhuse som er godkendt opført. Pleje af grønne arealer Vedligeholdelse og renholdelse af asfaltbelægninger og flisebelægninger. Service og reparation af elinstallationer og defekte armaturer, samt udskiftning af sikringer, glødelamper og lysstofrør, belysningsarmaturer og tilhørende kabling, kontakter og stik. Udskiftning og vedligeholdelse af udendørs sports- og legeredskaber, samt bålpladser. Udskiftning af sand i sandkasser Indvendige overflader, indervægge og døre Gulve, vægge, lofter, trapper, træværk, gardiner, skillevægge, dør- og vinduesbeslag, låse og nøgler. Følgeskader fra skader ved klimaskærm, konstruktioner og skjulte installationer. Udskiftning af udvendige dør- og vinduesbeslag samt dørpumper. Udskiftning, vedligeholdelse og rengøring/pleje af indvendige døre, gulv-, væg- og loftoverflader. Udskiftning og vedligeholdelse af køkkener og badeværelser, inkl. hvidevarer og sanitet. Udskiftning og reparation af låse, nøgler, hængsler og dørgreb. Vedligeholdelse af indvendig side af vinduer, ovenlysvinduer og yderdøre. Udskiftning af løse gulvklinker/vægfliser, reparation af fuger Tekniske installationer Generelt Vedligeholdelse af tunge tekniske installationer - 7. Sanitet Toiletter, håndvaske og køkkenvaske Udskiftning og vedligeholdelse af sanitet (vaske, toiletter mv.) Side 6 af 33

9 - 8. Afløbsinstallationer Afløb, stikledninger og overfladeafvanding, drænledninger og afløb Vandinstallationer Vand- og stikledninger, brandhaner. Udskiftning/reparation af afløbsledninger og dræn. Spuling af afløbsledninger (slamsugning). Udskiftning, større ændringer og reparation af vandforsyning herunder udskiftning af utætte rør frem til tapsted. Reparation og udskiftning af varmtvandsbeholder, ventiler og pumper i forbindelse med vandforsyningsanlæg Udskiftning og mindre VVSreparationer af afløbsriste, vandlåse og rør til den enkelte sanitetsgenstand. Rensning af afløb fra vaske og gulvafløb, samt stoppede toiletter. Nyinstallation, udskiftning og vedligeholdelse af afløbsledning fra vaskemaskine frem til faldstamme / afløbsinstallation. Reparationer og udskiftning af armaturer og pakninger. Rensning, afkalkning af brusere, mv. Installation og af tilslutning og udskiftning af institutionens udstyr og maskiner Varmeinstallationer Naturgas, fjernvarme, stikledninger, olie- og gastanke, samt jordvarme, solvarme, varmepumper og el-varme Ventilation Elinstallationer Stærkstrømsinstallationer og belysning Reparation og vedligeholdelse af varmeinstallationer herunder udskiftning af varmeproducerende anlæg, cirkulationspumper, varmtvandsbeholdere, utætte rør og radiatorer. Udskiftning og vedligeholdelse af automatik. Udskiftning/reparation af ventilationsanlæg inkl. automatik og ventilationsaggregater Vedligeholdelse af elinstallation inkl. eltavler frem til strømudtag. Udskiftning af radiatortermostater og pakdåser. Skorstensfejning Udluftning af varmeanlæg. Rengøring udsugnings- og indblæsningsarmaturer. Rensning af fedtfiltre i emhætter. Genindkobling af brandtermostater. Vedligeholdelse og udskiftning af belysningsarmaturer, lyskilder, afbrydere, stikkontakter og sikringer. Udskiftning, reparation og nyinstallation af elforsyning til elektriske maskiner. El attester for forsamlingslokaler på over 150 personer. Test af HPFI relæer Andre anlæg Anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Vedligeholdelse af anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Side 7 af 33

10 - 14. Elevatorer Udskiftning/reparation af elevatorer Eftersyn, service og lovpligtige attester Teknisk inventar Hårde hvidevarer og maskiner Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Udskiftning sprinkleranlæg og brandmeldeanlæg inkl. ABDL Efter aftale med institutionen kan EJENDOMME tilbyde assistance til indeklimamåling. EJENDOMME udbyder opgaverne og indgår kontrakterne for elevatorer, olie- og gasfyringsanlæg, automatikanlæg samt ventilationsanlæg. Opfølgning og kontrol af serviceaftaler for varme- og ventilationsanlæg og elevatorer samt de forbundne udgifter i forbindelse med udskiftning og reparationer af komponenter. EJENDOMME sørger for fjernelse af graffiti på alle kommunale ejendomme efter henvendelse herom Flugtvejsskilte samt nød- og panikbelysningsskilte Skadedyrsbekæmpelse på bygninger og kloak Udskiftning, service og reparation af hårde hvidevarer og maskiner. Indkøb kan ske i samråd med EJENDOMME Service og vedligeholdelse af ABA, ABDL, sprinkleranlæg, slangevindere, håndslukkere m.m. og brandtæpper og andet brandslukningsudstyr. Såfremt institutionen selv ønsker indeklimamåling, afholdes udgiften af institutionen Betaling af servicekontrakter, derudover betaling for egne oprettede servicekontrakter samt kontrol og service af samme. Udskiftning, reparation og pleje/rengøring af fast inventar, incl. gardiner og persienner, samt garderober og pusleborde. Udbedring efter hærværk både ude og indvendig Skiltning både ude og indvendig Diverse abonnementer på skadedyrsbekæmpelse Side 8 af 33

11 14. Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 1: Gundsø: Finn Hansen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 2: Roskilde Nord: Jonas Raagner tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 1 og 2: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 1 og 2 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 9 af 33

12 15. Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 3 Roskilde Vest: Bjarne Rusch Svendsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 5 Roskilde Midt: Steen Holdt tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 3: Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 5: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 3 og 5 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 3: Rene Svendsen mobil Kontaktperson område 5: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Thorsen & Petersen VVS A/S Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde Kontaktperson: Lars Petersen tlf Timepris 2013: kr. 410 ekskl. moms, materialerabat 37 %. Side 10 af 33

13 16. Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 4 Roskilde Øst: Bo Ryding tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 4: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Roskilde Badet og Maglegårdsbadet = Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 6 Ramsø: Maria Kruse Bentsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 6: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 4 og 6 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 4: Niels Lorenzen mobil Kontaktperson område 6: Rene Svendsen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 11 af 33

14 17. Bygningsliste opdelt efter område Område Sagsbehandler Institution 1 Finn Børnehaven Tusindfryd/ Hybenhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf Finn Tornhøj Børnehave Kontaktperson: Rikke Dyrmose Tlf Finn Spraglehøj Aktivitetscenter Kontaktperson: Søren Eske Baltz Finn Baunehøjskolen Kontaktperson: Horst Obermann, Brian Maurer (serviceleder) Tlf Brian Finn Kometen, Fritidsklub Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Finn Jyllinge Bibliotek Kontaktperson: Conni Friis, Torben Salomonsen Tlf Finn Fjordcenter Jyllinge Kontaktperson: Finn Hansen Tlf , Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Dyssegården Kontaktperson: Ingelise Thomsen Tlf Finn Engbækgård Fritidsklub Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Annie Brøndum Adresse Agerskellet 13 Udlejning Baunegårdsvej 22 Baunegårdsvej 42 Baunegårdsvej 70 Baunegårdsvej 80 Baunegårdsvej 85 Baunehøjparken 1 Bygaden 19 Bygaden 28 Udlejning Bygaden 29 Dyssevej Engbækvej 20 Side 12 af 33

15 1 Finn Engbækgård Ungdomsskole Kontaktperson: Anni Rasmussen Damkjær Tlf Finn Fiskerhuset Veddelev (spejder) Kontaktperson: Øjvind Bejstrup tlf Uffe Clemmensen. tlf Finn Landejendom. Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Finn Off. toiletbygning Lille Valby Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Off. toiletbygning Salvadparken Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Beredskabsstation Jyllinge Kontaktperson: Gert Moldt, Max Jørgensen Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Smørblomsten Kontaktperson: Michael Preisler Tlf Finn Gulddysse Kulturgård Kontaktperson: Vibeke Heide, Torben Sønderskov Tlf Torben Finn Ågerup Bibliotek Kontaktperson: Gitte Jacobsen, Torben Salomonsen Tlf , Finn Dagplejecenter Ågerup Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Gundsø Omsorgscenter Kontaktperson: Lene Thuesen, Steen Juliussen Tlf Steen Finn Børnehaven Storkereden Kontaktperson: Janne Nordahl-Pedersen Tlf Finn Borgerbutik Jyllinge (lejemål) Tlf Finn Jyllinge Administration Kontaktperson: Kent Barfred tlf Finn Kastanjehaven Plejehjem Kontaktperson: Kent Barfred tlf Engbækvej 20 Fiskervejen 14 Udlejning Fiskervejen 15 15B Frederiksborgvej 409 Frederiksborgvej 501 Frederiksborgvej 561 Gulddyssevej 5 Gulddyssevej 70 Gundsølillevej 2 Gundsølillevej 6 Gundsølillevej 6 Hvedstrupvej 20 B Jyllingecentret 43 Kirkebjergvej 2 Kirkebjergvej 2 Side 13 af 33

16 1 Finn Værestedet Jyllinge Kontaktperson: Bent Nørgaard Tlf. Bent Finn Off. toiletbygning Klinten Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Kirsten Kyndbo tlf Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Erik Pedersen tlf / Finn Børnehuset Tusindfryd/ Lavendelhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Børnehaven Lindehuset Kontaktperson: Lilian Opauka Brønsbjerg Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Solsikken Kontaktperson: Anna Dorethe Jensen Tlf Finn Margretheskolen Kontaktperson: Carl Henning Riel, Tom Simoni Tlf Tom (Serviceleder) Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Firkløveren Kontaktperson: Kirsten Edel Harpsøe Tlf Finn Dagplejecenter Jyllinge Syd Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Fritidshuset Poplen Kontaktperson: Erik Friis Tlf Finn Off. toiletbygning, Lønager Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf , Anette , Jeanette Finn Naturværkstedet Engen Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Kirkebjergvej 8 Kildestræde 7 Udlejning Ladegårdsvej 10 Udlejning Langløbet 8 Udlejning Langløbet 14 Lindbjergvej 4 Lindbjergvej 6 Margrethevej 5 Margrethevej 7 Udlejning Merkurvej 4 Møllevej 6 Møllevej 6 Møllevej 10 Osvej Vest 123 Neptunvej 15 Nordmarksvej 62 Side 14 af 33

17 1 Finn Børnehuset Hyldekær Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Finn Jyllinge Skole Kontaktperson: Flemming, Peter Tlf Flemming Peter Finn Koglerne (bofællesskab) Kontaktperson: Johnny Rasmussen Tlf Finn Børnehuset Skovly Kontaktperson: Betty Duelund Holm Tlf Finn Børnehuset Arken Kontaktperson: Peter Algaard Madsen Tlf Finn Gundsømagle Gl. Skole Kontaktperson: Dagplejere; Winnie Boes Andersen tlf / Kurt Forsing (Værestedet) John Søgaard (spejder) Christina (spejder) 1 Finn Gundsø Specialskole Kontaktperson: Eskild Petersen Søren , Leif Finn Spraglehøjgård Kontaktperson: Jørn Streitz Tlf Finn Udsigten Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf / Finn Lindebjergskolen Kontaktperson: Henning Thøger Rasmussen tlf Henning Hjortskouv Nielsen tlf Finn Materielgården Gundsølille Kontaktperson: Rune Bugge Hansen Tlf Finn Børnehuset Nordstjernen Kontaktperson: Vibeke Astrid Baunkjær Tlf Finn Pusterummet Kontaktperson: Henrik Suhr, Lillian Olsen , Finn Børnehuset Elverhøj Kontaktperson: Kate Blytækker Tlf Finn Fritidsklubben Impulsen Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Piledyssen 50 Planetvej 30 Skovbrynet 1 Skovbrynet 2 Skovbrynet 6 Sognevej 4 Sognevej 50 Spraglehøjvej 1 St. Valby vej 150 St. Valby Vej 248 B St. Valby Vej 248 D Tranevej 7 Tranevej 7A Ågeruphøj 2 Ågerupvej 24 Side 15 af 33

18 1 Finn Gundsølille SG & IF Kontaktperson: Vibeke Heide Tlf Finn Dagbehandlingscenteret Kløverhuset Kontaktperson: Hanne Kjærgaard tlf Jonas Aftenskolernes Hus Kontaktperson: Fritidsafsnittet Tlf: 2 Jonas Bocenter Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf Jonas Haraldsborg Bocenter Kontaktperson: (står tom) Tlf. 2 Jonas Restaurant Vigen Kontaktperson: Claus Skovgaard Tlf Jonas Roskilde Camping Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Købmandsbutik (Roskilde Camping) Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Veddelev Børnehus Kontaktperson: Inge Lise Steensen Tlf Jonas Kvindekrisecenteret Kontaktperson: Per Christian Larsen Tlf Tlf (Hovednr. til centret) ( til centret) 2 Jonas Roskilde Hovedbibliotek Kontaktperson: Torben Salomonsen 2 Jonas. Brug håndværkerne fra område 5 Tlf Hjemmeplejen Kontaktperson: Laila Hirschsprung Tlf Jonas Pilehuset Bocenter Kontaktperson: Nye Brugere (Opdateres) 2 Jonas Børnehuset Mælkevejen Kontaktperson: Annette Anthonsen Tlf Jonas Restaurant Byparken Kontaktperson: Steffen Schiøtt Hansen Tlf (ny bruger 2013?) 2 Jonas Toiletter i byparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Jættestuen Børnehave (del af Børnehuset Frejas Have) Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Bernadottegården Kontaktperson: Grethe Frahm- Christensen, Kjeld Rasmussen Tlf Ågerupvej 26 Ågerupvej 41 A Algade 31 Udlejning Baldersvej 1 Baldersvej 3 Baunehøjvej 5 Baunehøjvej 7 Baunehøjvej 9 Baunehøjvej 50 Bondetinget 22 Dronning Margrethes Vej 14 Dronning Margrethes Vej 28 Dronning Margrethes Vej 39 Frederiksborgvej 9 Frederiksborgvej 21 Frederiksborgvej 21 Fynsvej 59 H. H. Kochs Vej 4 Side 16 af 33

19 2 Jonas Klostermarkens Børnehus (Lillehus og Mellemhus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Klostermarkens Børnehus (Storehus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Fonden Roskilde Vandrerhjem - Forpagterbolig Kontaktperson: Claus Christiansen Tlf: Jonas HVB Boldklub Kontaktperson: Carsten Madsen (formand) Tlf Jonas Himmelev Rideskole Kontaktperson: Kenneth Carlsson Tlf Jonas Fritidscenteret Gadegården Kontaktperson: Johannes Ask Batzer Tlf Jonas Børnehuset Egegården Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Jonas Spejderne Egegården Kontaktperson: Helle Hansen Tlf Jonas Børnehuset Frejas Have Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Børnehuset Skademosegård Kontaktperson: Jette Wulff, Jens Birkedal Tlf Jonas Klub Skademosegård Kontaktperson: Jens Birkedal Tlf Jonas Beboerhus Skademosegård Kontaktperson: GF Trekroner Øst Tlf. 2 Jonas Børnehuset Vanddråben Kontaktperson: Lene Kayser Tlf Jonas Klub Trekroner Kontaktperson: Johnny Poulsen Tlf Jonas Fuglebakkens Børnehave Kontaktperson: Charlotte Dyring Tlf Jonas En-familiehus Kontaktperson: Bettina K. Jensen Byrådssekr. 2 Jonas Klostermarksskolen Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Jonas Kongebakkens SFO Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Haraldsborgvej 78 Haraldsborgvej 80 B Udlejning Havnevej 44 Herregårdsvej 46 Herregårdsvej 61 Himmelev Bygade 15 Himmelev Bygade 22 A Himmelev Bygade 22 C Himmelev Sognevej 115 Højbakken 2 Højbakken 2 Højbakken 2 Isafjordvej 1 Joensuuvej 1 Klosterengen 99 Udlejning Klosterengen 150 Kongebakken 19 Kongebakken 19 A Side 17 af 33

20 2 Jonas OBS! Brug håndværkerne fra område 3 Kildebygning Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf Jonas Toiletbygning, Folkeparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Børnehuset Spirebakken Kontaktperson: Naja Andersen (pæd. leder) tlf Jonas Bjerget Daginstitution Kontaktperson: Liselotte Nørklit Tlf Jonas Himmelev Skole Kontaktperson: Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas Himmelev Skole SFO Kontaktperson: Lis Jørgensen (Leder) Tlf Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas HVG og Volley Klublokale Kontaktperson: Pia Szendei HVG, Lisbeth Larsen HVK. 2 Jonas Petangklub Kontaktperson: Ernst Widerberg Tlf Jonas Børnehuset Knolden Kontaktperson: Marlene Vorborg Jensen Tlf Jonas Vuggestuen Tummelumsen Kontaktperson: Anne Adamsen Tlf Jonas Børnehuset Hanen Kontaktperson: Charlotte Sønderhave Tlf Jonas Børnehuset Ravnen Kontaktperson: Pia Kristiansen Tlf Jonas Præstemarkens Børnehave Kontaktperson: Helle Høgh Nilsson Tlf Jonas Mandskabsbygning Kontaktperson: Klaus Thomsen Tlf Jonas Børnehuset Trekroner Kontaktperson: Helle Holm Tlf Jonas Beboelsesejendom Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf / Jonas Toiletter i Veddelev Kontaktperson: Veje og Grønne Omr. 2 Jonas Brinchhjemmet Kontaktperson: Frank Andreasson Tlf Jonas Trekroner Skole Kontaktperson: Torben Nedergård Tlf Lille Maglekildestræde. Louisevej 12 Lysalleen 31 Lysalleen 33 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 10 Ravnsholdt 232 Ravnsholdt 234 Ravnsholdt 236 Ravnsholdt 238 Rypevej 2 Sct. Agnes 4 Stormandshøjen 2 Strandgade 2 Strandvejen 16 Strandvejen 18 Trekroner Alle 1 Side 18 af 33

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F

For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F For at sikre at regningen kommer frem til den rigtige, husk at få oplyst EAN nummer ved bestilling. Du får en søge boks ved at taste CTRL + F Opdateret 6. juli 2015 EAN-nummer Navn på afdeling/institution.

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012

Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Løntilskud med start i perioden 01-10-2012-15-11-2012 Ingen ydelse Bernadottegården social- og sundhedshjælper 01-11-2012 30-04-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende Domsognets Ældrecenter social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 1 Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Tilbudssted Tilbudsnavn Fagbetegnelse beskrivelse Aktvitet startdato Aktvitet slutdato Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 02-01-2012 30-06-2012

Tilbudssted Tilbudsnavn Fagbetegnelse beskrivelse Aktvitet startdato Aktvitet slutdato Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 02-01-2012 30-06-2012 Løntilskud med start i perioden 01-01-2012-31-03-2013 Ingen ydelse Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 02-01-2012 30-06-2012 LAB 2.10 Selvforsørgende Roskilde Camping I/S rengøringsassistent 19-03-2012

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig

Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014. Ingen ydelse. LAB 2.10 Selvforsørgende. LAB 2.1 Forsikret ledig Løntilskud med start i perioden 01-08-2012-30-09-2014 Ingen ydelse Børnehuset Atlantis pædagogmedhjælper 01-09-2012 29-03-2013 Silvan Roskilde butiksmedhjælper 01-09-2012 31-08-2013 LAB 2.10 Selvforsørgende

Læs mere

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Notatets opbygning... 2. 3. Anbefalinger og konklusioner... 3. 4. Distriktvis gennemgang... 5

1. Indledning... 2. 2. Notatets opbygning... 2. 3. Anbefalinger og konklusioner... 3. 4. Distriktvis gennemgang... 5 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 2051693 Brevid. 2034814 27. januar 2015 NOTAT: Uddybende notat om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet Indhold 1. Indledning... 2 2. Notatets opbygning... 2 3. Anbefalinger

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere