Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsvedligehold - Brugermanual 2013 september"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Områdefordeling Bygningssyn Indvendig vedligeholdelse Indhentning af tilbud Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf Service ved tekniske installationer Rensning af tagrender m.v Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Graffiti- afrensning Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Skader efter hærværk eller indbrud Bygningsdele - ansvarsfordeling Tage Facader, ydervægge Kældre Udearealer Indvendige overflader, indervægge og døre Tekniske installationer Generelt Sanitet Afløbsinstallationer Vandinstallationer Varmeinstallationer Ventilation Elinstallationer Andre anlæg Elevatorer Teknisk inventar Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Bygningsliste opdelt efter område... 12

3 Områdefordeling Side 1 af 33

4 1. Indledning Brugermanualen fastlægger de praktiske rammer for samarbejdet mellem EJENDOMME og brugerne af de kommunale ejendomme. Udvendig vedligeholdelse styres af EJENDOMME og udføres for at opretholde kvalitetsniveauet af bygningen og sikre tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Opgaver, hvis årsag skyldes skader, slid og ælde, kan kræve byggeteknisk indsigt. De økonomiske rammer fastlægges af byrådet ved en samlet pulje, og EJENDOMME er hovedansvarlig for den centrale vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske anlæg) og prioriterer efter behov mellem de enkelte bygninger. Indvendig/decentral vedligeholdelse styres af ejendommens BRUGERANSVARLIGE og defineres som tilbagevendende opgaver, som er en forudsætning for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglige. EJENDOMME har til og med 2015 indgået rammeaftale med bestemte håndværkerfirmaer. Rammeaftalerne betinger at disse entreprenører benyttes for både indvendigt og udvendigt byggearbejde. 2. Bygningssyn Bygningssyn foretages min hvert 2. år og er omdrejningspunkt for vedligeholdelse af bygningen. Ud fra bygningssynet planlægges de vedligeholdelsesmæssige tiltag som bør iværksættes. Bygningssynet varsles af EJENDOMME og det anbefales at den BRUGERANSVARLIGE deltager. For at udføre besigtigelsen mest hensigtsmæssigt og med størst udbytte, bør brugerne i årets løb føre en liste med de forhold som skal bemærkes. Besigtigelsen omhandler gennemgang af tag, facader, yderdøre, vinduer samt i nødvendigt omfang de tekniske installationer (afløb, vand, varme, ventilation og el). Bygningssyns-rapporten udsendes i foråret med de arbejder som efter EJENDOMME s vurdering bør udføres indenfor den samlede pulje til udvendig vedligeholdelse. EJENDOMME rekvirerer herefter de udvalgte byggearbejder hos entreprenøren. 3. Indvendig vedligeholdelse Ledelsen af den enkelte institution er ansvarlig for at den indvendige del af bygningen holdes i forsvarlig vedligeholdelsestand. Indvendig bygningsvedligeholdelse bestilles ved at kontakte områdets håndværker. Se side 9 11, hvor også de aftalte timepriser og materialerabatter er angivet. Husk altid at oplyse mail og EAN nr. når du rekvirerer arbejde hos håndværkeren. Samtidig med den elektroniske faktura vil du pr. mail modtage en fakturaskabelon som viser de enkelte ydelser, materialer og priser. EJENDOMME kan enten selv eller ved brug af eksterne rådgivere vejlede dig med indvendig vedligeholdelse. Rådgivning kan omfatte identificering af behov, hjælp til udarbejdelse af overslag, prisindhentning samt udvælgelse af entreprenører. Side 2 af 33

5 4. Indhentning af tilbud Hvis BRUGERNE vælger at indhente håndværkertilbud på indvendigt arbejde, kan dette ske på 2 måder: 1. Der ønskes en skønnet overslagpris inden arbejdet igangsættes. Der må kun spørges den pågældende rammeaftaleentreprenør for området. Overslaget udarbejdes i henhold til rammeaftalens timesats og materialerabat. 2. Ved større arbejder er der mulighed for at indhente priser fra flere entreprenører. EJENDOMME hjælper gerne med indhentning af tilbud. Ved et sådan underhåndsbud er entreprenørerne ikke bundet af den timepris og materialerabat, som indgår i rammeaftalen. 5. Akut bygningsvedligehold indenfor normal arbejdstid Akut vedligeholdelse er et pludseligt opstået forhold hvor der er fare for personer eller risiko for skade på bygningen. Kontakt straks EJENDOMME, som vurderer sagens karakter ved enten en besigtigelse eller direkte rekvirering af håndværker. 6. Vagtordning udenfor normal arbejdstid tlf EJENDOMME har indgået kontrakt om vagtordning med Roskilde Brandvæsen. Formålet er at afhjælpe og yde assistance ved alle former for skader og driftsstop udenfor normal arbejdstid. Vagtcentralen vurderer hvad der skal foretages på baggrund af dit opkald og rekvirerer de nødvendige håndværkere for udbedring af skaden. Indenfor normal arbejdstid skal EJENDOMME kontaktes straks. 7. Service ved tekniske installationer Der er indgået kontrakt om årlig service ved fyr, større varmtvandsbeholdere og ventilationsanlæg. Ydelsen er omfattet af institutionens driftsbevilling og betales derfor af institutionen. Service på gaskedler og store gasfyr: Hovedstadens Gas Service A/S: Lygas tlf Service på oliefyr: Carl Nielsens Eftf. Aps, Dag: tlf Vagt: tlf Service på ventilationsanlæg: Kirkebjerg A/S, tlf Service på elektrolyseanlæg(beholderservice): Krüger Aquacare, tlf Rensning af tagrender m.v. Rensning og vedligeholdelse af tagrender, nedløb, skotrender, flade tage, lyskasser og udvendige kældertrapper iværksættes og betales af EJENDOMME. Ved akut behov for rensning kontakt EJENDOMME. Bygninger med tilknyttet serviceleder skal dog selv sørge for: - Oprensning af lyskasser, kældernedgange samt sandfangsbrønde. - Feje flade tage og rense omkring tagbrønde og bladfang. Side 3 af 33

6 9. Rotte- og skadedyrsbekæmpelse Rotter skal altid anmeldes til Roskilde Forsyning A/S, Lis Richardy tlf eller , Kan også anmeldes via kommunens hjemmeside/ Selvbetjening/ Rotter I tilfælde af at der er tegnet en privat /egen sikringsordning med et skadedyrsbekæmpelsesfirma mod rotter, skal dette firma selvfølgelig kontaktes. BEMÆRK! Rotter skal dog altid anmeldes til Roskilde Forsyning. Lad Roskilde Forsynings rottebekæmper tilse problemet først, så opnås samtidig en indikation af sikringsordningens kvalitet. Ønsker en institution at etablere en sikringsordning, er der særlige regler for hvad en sikringsordning skal indeholde. EJENDOMME skal kontaktes i forbindelse med etablering af en sikringsordning, for at sikre at ordningen indeholder det den skal i henhold til gældende regler. Der er ingen særlig aftale for bekæmpelse eller forebyggelse af mus, hvepse, myrer, kakerlakker, lopper, muldvarper, mosegrise og duer, men her kan f.eks. kontaktes: Pestcon, Sallevvej Havdrup tlf Kiltin A/S, Støberivej Stenløse tlf Graffiti- afrensning Roskilde Kommune har aftale med Alliance+ om løsning af graffitiproblemer på kommunale bygninger. Kontakt EJENDOMME såfremt der er behov for afrensning. Alliance +/ Robert Elleby tlf Ombygning - tilbygning - myndighedskrav Ombygning, tilbygning eller myndighedskrav er ikke en vedligeholdelsesopgave. Den type opgave kræver normalt politisk godkendelse og byggetilladelse - uanset finansiering. Den pågældende fagforvaltning vurderer hvorvidt der evt. vil kunne opnås positivt tilsagn for en bevilling. Byggeopgaven skal planlægges og udføres i tæt samarbejde med EJENDOMME - fra ide til virkelighed således at alle myndighedskrav opfyldes og den mest optimale løsning opnås. 12. Skader efter hærværk eller indbrud Anmeldes til kommunes risikokoordinator Karna Wærn Johansen tlf eller Selvrisiko på skader ved bygningsdele er kr og for inventar (løsøre) kr Skadeanmeldelse ligger på intranettet ejendomme, forsikring og skadeanmeldelse. Ved større bygningsskader kan EJENDOMME være behjælpelig med anmeldelse og udbedring af skaderne. Side 4 af 33

7 13. Bygningsdele - ansvarsfordeling Nedenstående skema viser ansvarsfordelingen ved de enkelte bygningsdele: EJENDOMME styrer centrale opgaver/udvendig bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske anlæg og tunge installationer. BRUGERNE styrer ejendommens bygningsdrift samt decentrale opgaver/ indvendig vedligeholdelse herunder mindre installationer, med de tildelte decentrale økonomiske midler der er budgetlagt til formålet. Bygningsdriften omfatter de ydelser som er forudsætninger for, at bygningen kan fungere tilfredsstillende for dens brugere i det daglig. Der gælder særlige aftaler omkring administrationsbygninger samt visse ind- og udlejet ejendomme. Ved tvivl, kontakt EJENDOMME Tage Tagværker, tage, overflader, kviste, tagvinduer, ovenlys og røglemme, hætter, tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger, tagrender, brønde og nedløb, snefang og rækværker Central Bygningsopretning ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse, reparation og renholdelse af tage. Vedligeholdelse og udskiftning af skorstene, ventilationshætter og rør Vedligeholdelse og udskiftning af ovenlysvinduer Vedligeholdelse/ udskiftning af tage, tagrender, nedløb, inddækninger m.v. Rensning og tømning af tagrender, nedløb, regnvandsbrønde og lyskasser (al tagrensning) Decentral Institutioner med tilknyttede servicemedarbejder sørger selv for rensning af flade tage m.m., samt udvendige kældertrapper, sandfangsbrønde og lyskasser Facader, ydervægge Ydervægge, udvendige vægoverflader, trapper, ramper, altaner og altangange, baldakiner og overdækninger, døre, gitre, porte, vinduer, solafskærmning, skodder, gitre, sålbænke, inddækninger, gelænder og rækværker, riste, måtterammer. Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse og udskiftning af facader, vinduer og yderdøre. Solafskærmning og markiser. Reparation af udvendige bygningstrapper. Udskiftning af punkterede termoruder. Fjernelse af graffiti og efterreparation af følgeskader heraf. Udskiftning af defekte/knuste ruder, samt følgeskader efter hærværk. Indkøb af supplerende nøgler. Reparation og vedligeholdelse af låse, samt udskiftning af låse i forbindelse med tyveri af nøgler Kældre Kælderydervægge, fundament, udvendige overflader, lyskasser, kældertrapper og kælderramper Bygningsopretninger ved konstruktionssvigt. Vedligeholdelse af bærende konstruktioner, fundamenter, sokkel og lyskasser Side 5 af 33

8 - 4. Udearealer Grønne arealer, parkeringspladser, legeredskaber, asfalt, fliser, hegns og støttemure, trapper og ramper i terræn. Skure og udhuse mm. Trapper og ramper i forbindelse med indgange. Vedligehold af skure og udhuse som er godkendt opført. Pleje af grønne arealer Vedligeholdelse og renholdelse af asfaltbelægninger og flisebelægninger. Service og reparation af elinstallationer og defekte armaturer, samt udskiftning af sikringer, glødelamper og lysstofrør, belysningsarmaturer og tilhørende kabling, kontakter og stik. Udskiftning og vedligeholdelse af udendørs sports- og legeredskaber, samt bålpladser. Udskiftning af sand i sandkasser Indvendige overflader, indervægge og døre Gulve, vægge, lofter, trapper, træværk, gardiner, skillevægge, dør- og vinduesbeslag, låse og nøgler. Følgeskader fra skader ved klimaskærm, konstruktioner og skjulte installationer. Udskiftning af udvendige dør- og vinduesbeslag samt dørpumper. Udskiftning, vedligeholdelse og rengøring/pleje af indvendige døre, gulv-, væg- og loftoverflader. Udskiftning og vedligeholdelse af køkkener og badeværelser, inkl. hvidevarer og sanitet. Udskiftning og reparation af låse, nøgler, hængsler og dørgreb. Vedligeholdelse af indvendig side af vinduer, ovenlysvinduer og yderdøre. Udskiftning af løse gulvklinker/vægfliser, reparation af fuger Tekniske installationer Generelt Vedligeholdelse af tunge tekniske installationer - 7. Sanitet Toiletter, håndvaske og køkkenvaske Udskiftning og vedligeholdelse af sanitet (vaske, toiletter mv.) Side 6 af 33

9 - 8. Afløbsinstallationer Afløb, stikledninger og overfladeafvanding, drænledninger og afløb Vandinstallationer Vand- og stikledninger, brandhaner. Udskiftning/reparation af afløbsledninger og dræn. Spuling af afløbsledninger (slamsugning). Udskiftning, større ændringer og reparation af vandforsyning herunder udskiftning af utætte rør frem til tapsted. Reparation og udskiftning af varmtvandsbeholder, ventiler og pumper i forbindelse med vandforsyningsanlæg Udskiftning og mindre VVSreparationer af afløbsriste, vandlåse og rør til den enkelte sanitetsgenstand. Rensning af afløb fra vaske og gulvafløb, samt stoppede toiletter. Nyinstallation, udskiftning og vedligeholdelse af afløbsledning fra vaskemaskine frem til faldstamme / afløbsinstallation. Reparationer og udskiftning af armaturer og pakninger. Rensning, afkalkning af brusere, mv. Installation og af tilslutning og udskiftning af institutionens udstyr og maskiner Varmeinstallationer Naturgas, fjernvarme, stikledninger, olie- og gastanke, samt jordvarme, solvarme, varmepumper og el-varme Ventilation Elinstallationer Stærkstrømsinstallationer og belysning Reparation og vedligeholdelse af varmeinstallationer herunder udskiftning af varmeproducerende anlæg, cirkulationspumper, varmtvandsbeholdere, utætte rør og radiatorer. Udskiftning og vedligeholdelse af automatik. Udskiftning/reparation af ventilationsanlæg inkl. automatik og ventilationsaggregater Vedligeholdelse af elinstallation inkl. eltavler frem til strømudtag. Udskiftning af radiatortermostater og pakdåser. Skorstensfejning Udluftning af varmeanlæg. Rengøring udsugnings- og indblæsningsarmaturer. Rensning af fedtfiltre i emhætter. Genindkobling af brandtermostater. Vedligeholdelse og udskiftning af belysningsarmaturer, lyskilder, afbrydere, stikkontakter og sikringer. Udskiftning, reparation og nyinstallation af elforsyning til elektriske maskiner. El attester for forsamlingslokaler på over 150 personer. Test af HPFI relæer Andre anlæg Anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Vedligeholdelse af anlæg for elektronik, svagstrøm, kommunikation, data, information og sikring Side 7 af 33

10 - 14. Elevatorer Udskiftning/reparation af elevatorer Eftersyn, service og lovpligtige attester Teknisk inventar Hårde hvidevarer og maskiner Brandtekniske anlæg Indeklimamåling Serviceaftaler Inventar m.v Graffiti Hærværk Skiltning Skadedyrsbekæmpelse Udskiftning sprinkleranlæg og brandmeldeanlæg inkl. ABDL Efter aftale med institutionen kan EJENDOMME tilbyde assistance til indeklimamåling. EJENDOMME udbyder opgaverne og indgår kontrakterne for elevatorer, olie- og gasfyringsanlæg, automatikanlæg samt ventilationsanlæg. Opfølgning og kontrol af serviceaftaler for varme- og ventilationsanlæg og elevatorer samt de forbundne udgifter i forbindelse med udskiftning og reparationer af komponenter. EJENDOMME sørger for fjernelse af graffiti på alle kommunale ejendomme efter henvendelse herom Flugtvejsskilte samt nød- og panikbelysningsskilte Skadedyrsbekæmpelse på bygninger og kloak Udskiftning, service og reparation af hårde hvidevarer og maskiner. Indkøb kan ske i samråd med EJENDOMME Service og vedligeholdelse af ABA, ABDL, sprinkleranlæg, slangevindere, håndslukkere m.m. og brandtæpper og andet brandslukningsudstyr. Såfremt institutionen selv ønsker indeklimamåling, afholdes udgiften af institutionen Betaling af servicekontrakter, derudover betaling for egne oprettede servicekontrakter samt kontrol og service af samme. Udskiftning, reparation og pleje/rengøring af fast inventar, incl. gardiner og persienner, samt garderober og pusleborde. Udbedring efter hærværk både ude og indvendig Skiltning både ude og indvendig Diverse abonnementer på skadedyrsbekæmpelse Side 8 af 33

11 14. Område 1 og 2 (Gundsø og Roskilde Nord) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 1: Gundsø: Finn Hansen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 2: Roskilde Nord: Jonas Raagner tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 1 og 2: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 1 og 2 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 9 af 33

12 15. Område 3 og 5 (Roskilde Vest og Midt) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 3 Roskilde Vest: Bjarne Rusch Svendsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 5 Roskilde Midt: Steen Holdt tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 3: Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 5: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 3 og 5 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 3: Rene Svendsen mobil Kontaktperson område 5: Niels Lorenzen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Thorsen & Petersen VVS A/S Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde Kontaktperson: Lars Petersen tlf Timepris 2013: kr. 410 ekskl. moms, materialerabat 37 %. Side 10 af 33

13 16. Område 4 og 6 (Roskilde Øst og Ramsø ) Kontaktperson i EJENDOMME er: Arkitektfag område 4 Roskilde Øst: Bo Ryding tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 4: Irene Steenfeldt Boese tlf mobil EAN nr Roskilde Badet og Maglegårdsbadet = Hanne Martinsen tlf mobil EAN nr Arkitektfag område 6 Ramsø: Maria Kruse Bentsen tlf mobil EAN nr Tekniske fag område 6: Arild Bentsen Petersen tlf mobil EAN nr Regnskab: Dorthe Christensen tlf I område 4 og 6 skal benyttes følgende entreprenører - med den angivne timepris/ materialerabat: Murerarbejde A. Villadsen ApS Lykkegårdsvej 49, 4000 Roskilde Kontaktperson: Michael Szelak tlf mobil Timepris 2013: kr. 300 ekskl. moms, materialerabat 55 %. Kloakarbejde Gundsø Entreprenør Forretning A/S Duegårdsvej 1 Gundsølille, 4000 Roskilde Kontaktperson: Rene Vesterlyng tlf mobil Timepris 2013: kr. 280 ekskl. moms, materialerabat 32 %. Tømrer- snedkerarbejde R.S.Byg/ Guldborg Maskinsnedkeri, Flinterupvej 121, 4480 St. Fuglede Kontaktperson område 4: Niels Lorenzen mobil Kontaktperson område 6: Rene Svendsen mobil Timepris 2013: kr. 310 ekskl. moms, materialerabat 33 %. Gulvbelægningsarbejde Roskilde Gulventreprise A/S Langebjergvænget 9, 4000 Roskilde Kontaktperson: Christian Bay tlf mobil eller Tine Bay tlf mobil Timepris 2013: kr. 329 ekskl. moms, materialerabat 26 %. Malerarbejde Malerfirmaet Sander & Dam A/S Kirke Værløsevej 16, 3500 Værløse Kontaktperson: Ib Martin Jensen tlf mobil Timepris 2013: kr. 240 ekskl. moms, materialerabat 55 %. El arbejde MJ Elektro Aps Tingvej 33 Vindinge, 4000 Roskilde Kontaktperson: Ulrik Amdi Nielsen tlf mobil Timepris 2013: kr. 320 ekskl. moms, materialerabat 43,5 %. VVS- og blikkenslagerarbejde Finn L & Davidsen A/S Finlandsgade 13, 4690 Haslev Kontaktperson: Thomas Hansen mobil Timepris 2013: kr. 430 ekskl. moms, materialerabat 45 %. Side 11 af 33

14 17. Bygningsliste opdelt efter område Område Sagsbehandler Institution 1 Finn Børnehaven Tusindfryd/ Hybenhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf Finn Tornhøj Børnehave Kontaktperson: Rikke Dyrmose Tlf Finn Spraglehøj Aktivitetscenter Kontaktperson: Søren Eske Baltz Finn Baunehøjskolen Kontaktperson: Horst Obermann, Brian Maurer (serviceleder) Tlf Brian Finn Kometen, Fritidsklub Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Finn Jyllinge Bibliotek Kontaktperson: Conni Friis, Torben Salomonsen Tlf Finn Fjordcenter Jyllinge Kontaktperson: Finn Hansen Tlf , Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Dyssegården Kontaktperson: Ingelise Thomsen Tlf Finn Engbækgård Fritidsklub Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Annie Brøndum Adresse Agerskellet 13 Udlejning Baunegårdsvej 22 Baunegårdsvej 42 Baunegårdsvej 70 Baunegårdsvej 80 Baunegårdsvej 85 Baunehøjparken 1 Bygaden 19 Bygaden 28 Udlejning Bygaden 29 Dyssevej Engbækvej 20 Side 12 af 33

15 1 Finn Engbækgård Ungdomsskole Kontaktperson: Anni Rasmussen Damkjær Tlf Finn Fiskerhuset Veddelev (spejder) Kontaktperson: Øjvind Bejstrup tlf Uffe Clemmensen. tlf Finn Landejendom. Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Finn Off. toiletbygning Lille Valby Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Off. toiletbygning Salvadparken Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Beredskabsstation Jyllinge Kontaktperson: Gert Moldt, Max Jørgensen Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Smørblomsten Kontaktperson: Michael Preisler Tlf Finn Gulddysse Kulturgård Kontaktperson: Vibeke Heide, Torben Sønderskov Tlf Torben Finn Ågerup Bibliotek Kontaktperson: Gitte Jacobsen, Torben Salomonsen Tlf , Finn Dagplejecenter Ågerup Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Gundsø Omsorgscenter Kontaktperson: Lene Thuesen, Steen Juliussen Tlf Steen Finn Børnehaven Storkereden Kontaktperson: Janne Nordahl-Pedersen Tlf Finn Borgerbutik Jyllinge (lejemål) Tlf Finn Jyllinge Administration Kontaktperson: Kent Barfred tlf Finn Kastanjehaven Plejehjem Kontaktperson: Kent Barfred tlf Engbækvej 20 Fiskervejen 14 Udlejning Fiskervejen 15 15B Frederiksborgvej 409 Frederiksborgvej 501 Frederiksborgvej 561 Gulddyssevej 5 Gulddyssevej 70 Gundsølillevej 2 Gundsølillevej 6 Gundsølillevej 6 Hvedstrupvej 20 B Jyllingecentret 43 Kirkebjergvej 2 Kirkebjergvej 2 Side 13 af 33

16 1 Finn Værestedet Jyllinge Kontaktperson: Bent Nørgaard Tlf. Bent Finn Off. toiletbygning Klinten Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Kirsten Kyndbo tlf Finn Privatbolig Kontaktperson: Finn Hansen Tlf / Lejer: Erik Pedersen tlf / Finn Børnehuset Tusindfryd/ Lavendelhuset Kontaktperson: Mette Mathorne Østergaard Tlf Finn Børnehaven Lindehuset Kontaktperson: Lilian Opauka Brønsbjerg Tlf Finn Gundsømagle Børnehave Solsikken Kontaktperson: Anna Dorethe Jensen Tlf Finn Margretheskolen Kontaktperson: Carl Henning Riel, Tom Simoni Tlf Tom (Serviceleder) Finn Flygtningebolig Kontaktperson: Mladen Puketa Tlf / Finn Børnehaven Firkløveren Kontaktperson: Kirsten Edel Harpsøe Tlf Finn Dagplejecenter Jyllinge Syd Kontaktperson: Winnie Boes Andersen Tlf Finn Fritidshuset Poplen Kontaktperson: Erik Friis Tlf Finn Off. toiletbygning, Lønager Strandpark Kontaktperson: Finn Hansen Tlf Finn Bofællesskab Kontaktperson: Tina Boel/Mads Andersen Tlf , Anette , Jeanette Finn Naturværkstedet Engen Kontaktperson: Marianne Laugesen Tlf Kirkebjergvej 8 Kildestræde 7 Udlejning Ladegårdsvej 10 Udlejning Langløbet 8 Udlejning Langløbet 14 Lindbjergvej 4 Lindbjergvej 6 Margrethevej 5 Margrethevej 7 Udlejning Merkurvej 4 Møllevej 6 Møllevej 6 Møllevej 10 Osvej Vest 123 Neptunvej 15 Nordmarksvej 62 Side 14 af 33

17 1 Finn Børnehuset Hyldekær Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Finn Jyllinge Skole Kontaktperson: Flemming, Peter Tlf Flemming Peter Finn Koglerne (bofællesskab) Kontaktperson: Johnny Rasmussen Tlf Finn Børnehuset Skovly Kontaktperson: Betty Duelund Holm Tlf Finn Børnehuset Arken Kontaktperson: Peter Algaard Madsen Tlf Finn Gundsømagle Gl. Skole Kontaktperson: Dagplejere; Winnie Boes Andersen tlf / Kurt Forsing (Værestedet) John Søgaard (spejder) Christina (spejder) 1 Finn Gundsø Specialskole Kontaktperson: Eskild Petersen Søren , Leif Finn Spraglehøjgård Kontaktperson: Jørn Streitz Tlf Finn Udsigten Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf / Finn Lindebjergskolen Kontaktperson: Henning Thøger Rasmussen tlf Henning Hjortskouv Nielsen tlf Finn Materielgården Gundsølille Kontaktperson: Rune Bugge Hansen Tlf Finn Børnehuset Nordstjernen Kontaktperson: Vibeke Astrid Baunkjær Tlf Finn Pusterummet Kontaktperson: Henrik Suhr, Lillian Olsen , Finn Børnehuset Elverhøj Kontaktperson: Kate Blytækker Tlf Finn Fritidsklubben Impulsen Kontaktperson: Steen Leon Krogdahl Tlf Piledyssen 50 Planetvej 30 Skovbrynet 1 Skovbrynet 2 Skovbrynet 6 Sognevej 4 Sognevej 50 Spraglehøjvej 1 St. Valby vej 150 St. Valby Vej 248 B St. Valby Vej 248 D Tranevej 7 Tranevej 7A Ågeruphøj 2 Ågerupvej 24 Side 15 af 33

18 1 Finn Gundsølille SG & IF Kontaktperson: Vibeke Heide Tlf Finn Dagbehandlingscenteret Kløverhuset Kontaktperson: Hanne Kjærgaard tlf Jonas Aftenskolernes Hus Kontaktperson: Fritidsafsnittet Tlf: 2 Jonas Bocenter Kontaktperson: John Strange Johansen Tlf Jonas Haraldsborg Bocenter Kontaktperson: (står tom) Tlf. 2 Jonas Restaurant Vigen Kontaktperson: Claus Skovgaard Tlf Jonas Roskilde Camping Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Købmandsbutik (Roskilde Camping) Kontaktperson: William Rhod Christiansen Tlf Jonas Veddelev Børnehus Kontaktperson: Inge Lise Steensen Tlf Jonas Kvindekrisecenteret Kontaktperson: Per Christian Larsen Tlf Tlf (Hovednr. til centret) ( til centret) 2 Jonas Roskilde Hovedbibliotek Kontaktperson: Torben Salomonsen 2 Jonas. Brug håndværkerne fra område 5 Tlf Hjemmeplejen Kontaktperson: Laila Hirschsprung Tlf Jonas Pilehuset Bocenter Kontaktperson: Nye Brugere (Opdateres) 2 Jonas Børnehuset Mælkevejen Kontaktperson: Annette Anthonsen Tlf Jonas Restaurant Byparken Kontaktperson: Steffen Schiøtt Hansen Tlf (ny bruger 2013?) 2 Jonas Toiletter i byparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Jættestuen Børnehave (del af Børnehuset Frejas Have) Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Bernadottegården Kontaktperson: Grethe Frahm- Christensen, Kjeld Rasmussen Tlf Ågerupvej 26 Ågerupvej 41 A Algade 31 Udlejning Baldersvej 1 Baldersvej 3 Baunehøjvej 5 Baunehøjvej 7 Baunehøjvej 9 Baunehøjvej 50 Bondetinget 22 Dronning Margrethes Vej 14 Dronning Margrethes Vej 28 Dronning Margrethes Vej 39 Frederiksborgvej 9 Frederiksborgvej 21 Frederiksborgvej 21 Fynsvej 59 H. H. Kochs Vej 4 Side 16 af 33

19 2 Jonas Klostermarkens Børnehus (Lillehus og Mellemhus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Klostermarkens Børnehus (Storehus) Kontaktperson: Inge Erbo Mortensen Tlf Jonas Fonden Roskilde Vandrerhjem - Forpagterbolig Kontaktperson: Claus Christiansen Tlf: Jonas HVB Boldklub Kontaktperson: Carsten Madsen (formand) Tlf Jonas Himmelev Rideskole Kontaktperson: Kenneth Carlsson Tlf Jonas Fritidscenteret Gadegården Kontaktperson: Johannes Ask Batzer Tlf Jonas Børnehuset Egegården Kontaktperson: Valborg Kasch Tlf Jonas Spejderne Egegården Kontaktperson: Helle Hansen Tlf Jonas Børnehuset Frejas Have Kontaktperson: Benedikte Klarskov Tlf Jonas Børnehuset Skademosegård Kontaktperson: Jette Wulff, Jens Birkedal Tlf Jonas Klub Skademosegård Kontaktperson: Jens Birkedal Tlf Jonas Beboerhus Skademosegård Kontaktperson: GF Trekroner Øst Tlf. 2 Jonas Børnehuset Vanddråben Kontaktperson: Lene Kayser Tlf Jonas Klub Trekroner Kontaktperson: Johnny Poulsen Tlf Jonas Fuglebakkens Børnehave Kontaktperson: Charlotte Dyring Tlf Jonas En-familiehus Kontaktperson: Bettina K. Jensen Byrådssekr. 2 Jonas Klostermarksskolen Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Jonas Kongebakkens SFO Kontaktperson: Bertil Brorfelde Tlf Haraldsborgvej 78 Haraldsborgvej 80 B Udlejning Havnevej 44 Herregårdsvej 46 Herregårdsvej 61 Himmelev Bygade 15 Himmelev Bygade 22 A Himmelev Bygade 22 C Himmelev Sognevej 115 Højbakken 2 Højbakken 2 Højbakken 2 Isafjordvej 1 Joensuuvej 1 Klosterengen 99 Udlejning Klosterengen 150 Kongebakken 19 Kongebakken 19 A Side 17 af 33

20 2 Jonas OBS! Brug håndværkerne fra område 3 Kildebygning Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf Jonas Toiletbygning, Folkeparken Kontaktperson: Veje og Grønne Områder Annette Sejersen 2 Jonas Børnehuset Spirebakken Kontaktperson: Naja Andersen (pæd. leder) tlf Jonas Bjerget Daginstitution Kontaktperson: Liselotte Nørklit Tlf Jonas Himmelev Skole Kontaktperson: Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas Himmelev Skole SFO Kontaktperson: Lis Jørgensen (Leder) Tlf Mogens (Serviceleder) Tlf Jonas HVG og Volley Klublokale Kontaktperson: Pia Szendei HVG, Lisbeth Larsen HVK. 2 Jonas Petangklub Kontaktperson: Ernst Widerberg Tlf Jonas Børnehuset Knolden Kontaktperson: Marlene Vorborg Jensen Tlf Jonas Vuggestuen Tummelumsen Kontaktperson: Anne Adamsen Tlf Jonas Børnehuset Hanen Kontaktperson: Charlotte Sønderhave Tlf Jonas Børnehuset Ravnen Kontaktperson: Pia Kristiansen Tlf Jonas Præstemarkens Børnehave Kontaktperson: Helle Høgh Nilsson Tlf Jonas Mandskabsbygning Kontaktperson: Klaus Thomsen Tlf Jonas Børnehuset Trekroner Kontaktperson: Helle Holm Tlf Jonas Beboelsesejendom Kontaktperson: Jonas Raagner Tlf / Jonas Toiletter i Veddelev Kontaktperson: Veje og Grønne Omr. 2 Jonas Brinchhjemmet Kontaktperson: Frank Andreasson Tlf Jonas Trekroner Skole Kontaktperson: Torben Nedergård Tlf Lille Maglekildestræde. Louisevej 12 Lysalleen 31 Lysalleen 33 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 5 Ollerupvej 10 Ravnsholdt 232 Ravnsholdt 234 Ravnsholdt 236 Ravnsholdt 238 Rypevej 2 Sct. Agnes 4 Stormandshøjen 2 Strandgade 2 Strandvejen 16 Strandvejen 18 Trekroner Alle 1 Side 18 af 33

Energistyring - af energifolk til energifolk!

Energistyring - af energifolk til energifolk! Energistyring - af energifolk til energifolk! Introduktion til internetbaseret energistyring med MinEnergi Gør de røde tal grønne! Mange dråber små... Hvis det er de dråber, der uopdaget løber ud i det

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse.

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse. AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE TAKSTFINANSIEREDE INSTIUTIONER/SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE doc. 10/3134 Formål At optimere, fastholde og bevare

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere