Gyllekøling på Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gyllekøling på Bornholm"

Transkript

1 Gyllekøling på Bornholm Opsamling af erfaringerne med gyllekøling i svinestalde juli 2009 Udarbejdet af afd. For Landskab, Skov og Miljø Bornholms Landbrug Juli 2009

2 Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for Fødevare Erhverv har deltaget i finansieringen af rapporten om gyllekøling.

3 Rapport Gyllekølingsanlæg på Bornholm Baggrund Der er efterhånden flere ejendomme på Bornholm, hvor der i et eller flere staldafsnit er etableret gyllekøling og flere er på vej. Det er derfor interessant, at indsamle erfaringerne fra gyllekølingsanlæggene, således at denne viden bliver lettere tilgængelig for andre, som måtte overveje at investere i et gyllekølingsanlæg ved etablering af nye stalde eller renovering af gamle. I henhold til miljøstyrelsens BAT-blad fra maj 2009 var der pr. januar 2009 etableret ca. 300 gyllekølingsanlæg i Danmark. På Bornholm er der ifølge vores kendskab pt. (juni 2009) 7 anlæg i drift og 3 anlæg, som forventes i drift i løbet af kort tid og senest udgangen af Formål Formålet med rapporten er at indsamle de bornholmske erfaringer med gyllekøling i forskellige typer af stalde og med forskellig anvendelse af varmen fra gyllekøling. Det er formålet at denne viden gøres tilgængelig for alle interesserede gennem vidensformidling på dyrskuet 2009, gennem Bornholms Landbrugs hjemmeside og gennem pressen på Bornholm. Princippet bag gyllekøling Gyllekølingssystemet virker ved at nedstøbe eller nedlægge PEL-slanger i gyllekanalen, hvorved man kan udtrække varme af gyllen. Ved at sende denne varme gennem en varmepumpe, kan man indvinde ca. 3 gange så meget energi, som systemet forbruger. Dette svarer i princippet til et jordvarmeanlæg. En sideeffekt ved at nedkøle gyllen er lavere ammoniakfordampning fra gyllen, idet fordampningen er afhængig af temperaturen. Jo mere gyllen køles, jo lavere bliver ammoniakfordampningen. Et mål for hvor meget gyllen køles er anlæggets køleeffekt, som måles i W/m 2. I en stald med et traditionelt gyllesystem med træk og slip kan effekten på ammoniakfordampningen estimeres ud fra følgende ligning: Reduktion (%) = -0,004X 2 + X, hvor X = køleeffekten, W/m 2

4 I langt de fleste tilfælde etableres gyllekøling ved at nedstøbe slangerne i gyllekummen og kombineres med det traditionelle træk og slip system til udslusning af gyllen. I enkelte tilfælde kombineres gyllekølingen med linespil i gyllekummen til udslusning af gyllen. I dette tilfælde er der fundet nedenstående sammenhæng mellem ammonaikreduktionen og køleeffekten: Reduktion (%) = -0,008 X 2 + 1,5X, hvor X = køleeffekten, W/m 2 Dvs. at man opnår en lidt større ammoniakreduktion med den samme køleeffekt ved anvendelse af linespil. Såfremt gyllekøling skal etableres for at opfylde et miljøkrav vil omkostningerne pr. produceret enhed være afhængig af i hvor høj grad man kan anvende den genvundne varme på bedriften. Afhængig af varmebehovet vil etablering og drift af gyllekølingsanlægget enten være en øget udgift eller der vil være en nettogevinst. Hvis der således kun er et lille varmebehov på bedriften vil gyllekøling typisk betyde at omkostningerne pr. produceret enhed stiger, og formålet med at etablere gyllekøling vil udelukkende være for at mindske ammoniakfordampningen f.eks. i forhold til at opfylde miljøkrav ved en miljøgodkendelse. Hvis der derimod er et varmebehov på bedriften, kan gyllekøling være en nettogevinst, idet den genvundne varme vil kunne erstatte anden varmekilde f.eks. olie. Dette skyldes primært, at man typisk får 3 gange så meget energi ud af systemet, som man putter ind i det. Dette betegnes varmepumpens effektfaktor. Når der er et stort varmebehov på bedriften, vil man opnå to fordele ved etablering af gyllekøling. Der vil være en miljøgevinst i form af mindsket ammoniakudledning og evt. mindre CO 2 udledning samt en økonomisk gevinst i form af lavere varmeudgifter. En varmepumpe kører normalt efter varmebehov, dvs. når der efterspørges varme fra f.eks. centralvarmeanlægget. Dette er også den korrekte måde at dimensionere og styre anlægget på såfremt den primære årsag til etablering af gyllekølingsanlægget er varmegenvinding. Såfremt behovet primært er at opnå en ammoniakreduktion skal anlægget dimensioneres og styres ud fra kølebehovet. Normalt vil varmepumpen være overdimensioneret i forhold til varmebehovet. Det betyder, at hvis varmebehovet på ejendommen svarer til f.eks. 60 kw vil en varmepumpe med en effekt på 30 kw

5 kunne klare behovet, idet forholdet mellem varmepumpens effekt og køleeffekten er 1:2. I dette tilfælde vil der normal installeres en 40kW varmepumpe, som så kun skal være i drift i 75% af tiden for at kunne hente den fornødne varme. Yderligere oplysninger om gyllekøling og de økonomiske beregninger kan findes i miljøstyrelsens BAT-blad ( Ved etablering af et gyllekølingsanlæg er det således vigtigt at anlægget dimensioneres korrekt i forhold til ejendommens varmebehov, areal af gyllekummer mv. Hvis man nemt og enkelt skal vurdere anlæggenes effektivitet vil det være nødvendigt at opsætte en separat elmåler til anlægget samt en varmemåler. Forholdet mellem forbrugt energi og leveret energi kaldes systemets effektfaktor. Det skønnes at omkostning til opsætning af elmåler og varmemåler vil beløbe sig til ca kr. (personlig meddelelse Niels Kjær Nørgård). Det er muligt ud fra aflæsning af driftstimer og indgående kendskab til anlægget at beregne anlæggets energiforbrug. Det kræver dog detaljeret viden om anlægget og vil normalt ikke være muligt for ejeren selv. Den energi som anlægget leverer i form af varme vil kunne beregnes ud fra fremløbstemperatur og temperaturen på brinen. Det vil således være muligt for fagfolk at beregne anlæggenes effektfaktor. Opsummering af anlæggene på Bornholm Der er indsamlet erfaringer fra de 7 anlæg, som er i drift pr. 1. juli På tre af ejendommene er der tale om gyllekølingsanlæg i slagtesvinestalde. På en ejendom er der tale om smågriseproduktion og i de øvrige 3 er det sobesætninger inklusiv smågrise. På alle ejendommene på nær en anvendes varmen i produktionen på forskellig vis. På den sidste ejendom anvendes varmen kun i stuehuset. På en ejendom med slagtesvin anvendes varmen bl.a. i forbindelse med fermenteringsanlægget til foderet. På en anden er der også slagtekyllinger, og varmen anvendes til opvarmning i kyllingehusene. På den sidste anvendes varmen udelukkende til centralvarme og brugsvand i stuehuset samt til brugsvand i stalden. For sobesætningerne anvendes varmen i klimastaldene og i nogle tilfælde også i farestalden. På ejendommen med smågrise anvendes varmen i klimastalden. Alle anlæg er leveret af KH Nordtherm. Alle gyllekølingsanlæggene er etableret i forbindelse med nybyggeri. De 6 af stederne er køleslangerne nedstøbte i gyllekummen. På en ejendom er køleslangerne monteret ovenpå bunden af gyllekummen. I alle tilfælde på nær en er gyllekøling etableret sammen med traditionelt gyllesystem med træk og slip. I det sidste tilfælde er gyllekølingen kombineret med et linespilsanlæg i en drægtighedsstald. På alle ejendommene er gyllekølingsanlæggene dimensioneret efter ejendommens varmebehov. Dvs. at varmepumpen kører afhængig af det aktuelle varmebehov på ejendommen. På de 5 af ejendommene er anlægget suppleret med en buffertank. Der er kun opsat separat elmåler til måling af elforbruget til gyllekølingsanlægget på en af ejendommene. Der forefindes ikke varmemålere på nogen af ejendommene. Det har derfor som hovedregel ikke været muligt for brugerne af anlæggene at vurdere, hvorvidt man opnår den energibesparelse, som firmaet har lovet, og som er en vigtig faktor i forhold til at vurdere rentabiliteten af anlægget.

6 På nogle af ejendommene har der været behov for supplerende varmekilde, for at dække ejendommens varmebehov specielt i vinterperioden. Typisk er der behov for ekstra varmekilde for at kunne udtørre stierne hurtigt og effektivt efter vask. I nogle tilfælde forventes behovet for supplerende varme at være elimineret eller mindsket pga. forbedringer ved systemet. Som hovedregel tilkobles brugsvand til en elvandvarmer, som opvarmer til de sidste 60 gr. for at sikre mod legionella. De fleste har oplevet, at anlæggene har kørt uden større problemer. Enkelte har haft problemer i starten, men disse er som hovedregel blevet afhjulpet, hvorefter der ikke har været problemer med anlæggene. Der har været lidt blandede erfaringer i forhold til service fra firmaet side. Flere har oplevet, at der har været for lang responstid fra konstateret fejl eller erkendt mangel til denne fejl/mangel ved anlægget er blevet rettet. De fleste har dog oplevet fin service, hjælpsomhed og venlig betjening ved telefonisk kontakt til firmaet. Omkostninger til etablering af anlæggene inklusiv køleslanger og nedlægning af disse har ligget omkring kr svingende fra under kr til ca kr. Typisk har ejer selv stået for nedlægningen af køleslangerne. Udgifterne til dette er skønnet og indregnet i omkostningerne til anlæggene. Ved nedstøbning af køleslangerne skal der udlægges 12 cm beton mod 10 cm uden nedlægning af køleslanger. Denne ekstra omkostning er typisk ikke anskueliggjort i forhold til omkostningerne til etablering af gyllekøling. Detaljerede oplysninger om de enkelte ejendomme findes i bilag 1a til 1g.

7 Bilag 1a Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Der er etableret gyllekølingsanlæg i slagtesvinestald med stipladser og en årlig produktion på grise fra kg. Stalden er med 25% fast gulv. Systemet til udslusning af gyllen er træk og slip. Stalden er taget i brug i oktober Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt i alt m køleslanger heraf 400 m mellem staldene. Slangerne er nedstøbte i betonen. Anlægget er af typen Twin 318 som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind, når varmebehovet øges. Anlægget har en effekt på 40 kw. Der er to 500 l buffertanke, hvoraf den ene er i tilknytning til stuehuset. Der forefindes ikke el-patron til supplereingsvarme. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget blev taget i brug medio september, før der var gylle i gyllekanalerne. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget kendes ikke. Anvendelse af varmen Der er fermenteringsanlæg på ejendommen og varmen fra gyllekølingsanlægget anvendes bl.a. til opvarmning af vandet hertil. I løbet af 235 dage er der anvendt m 3 vand, som er blevet opvarmet fra 8 gr. til 25 gr. C. Varmen anvendes desuden i vådfodringsrummet, i kantinen samt i stuehuset. Der er desuden gulvvarme på det faste leje i staldene. I stuehuset anvendes varmen både til brugsvand og radiatorvand. Til brugsvandet er desuden tilkoblet en vandvarmer, som opvarmer vandet fra de gr. til 60 gr. til forebyggelse af legionella. Derudover er der ingen supplerende varmekilder. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Der har ikke været problemer i forbindelse med opstart af anlægget og ej heller med driften. Dog måtte anlægget justeres således, at pumpe to startede tidligere i forhold til anlæggets oprindelige indstilling. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Anlægget har kostet kr inklusiv montage af varmepumper men eksklusiv nedlægning af PEL-slangerne. Omkostningen hertil skønnes af ejer til til kr. Der har indtil d.d. ikke været udgifter til vedligehold. Øvrige bemærkninger Ejer har oplevet, at der fra firmaet side ydes god service, når man ringer. Gyllekølingsanlægget indgår som et vilkår i miljøgodkendelsen, men ville være blevet etableret under alle omstændigheder, da produktionen er bygget op omkring fermenteret foder.

8 Bilag 1b Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget er opført i forbindelse med etablering af ny drægtighedsstald og ny farestald samt klimastald. Der er nedlagt køleslanger i ny drægtighedsstald med 270 stipladser, i farestald med 64 stipladser samt i klimastald med 1280 stipladser. Drægtighedsstalden er til løsgående søer og med 15% fast gulv og 85% drænet gulv. Farestalden og klimastalden er med 2/3 fast gulv og 1/3 spalter. Gylleudslusningssystemet er med træk og slip. Staldene er etableret i 2008 Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt i alt m 25 mm slanger m 50 mm slange. PEL-slangerne er nedstøbte. Anlægget er af typen Twin 318 som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind, når varmebehovet øges. Anlægget har en effekt på 41 kw. Der er en buffertank på 250 l. Anlægget er ikke forsynet med el-patron til suppleringsvarme. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget blev taget i brug 1. oktober Der var gylle i kanalerne ved opstart. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget kendes ikke, men ejer oplyser, at varmepumpen kører hele døgnet i kolde perioder. Ifølge tekniske data skulle pumpen anvende 10 kw dvs. at i kolde perioder anvendes 240 kw pr. døgn. Anvendelse af varmen Varmen anvendes i farestalden og i klimastaldene. I farestalden er der gulvvarme. I klimastalden er der rumvarme. Varmen anvendes desuden i stuehuset, hvor der er gulvvarme. Suppleringsvarme I klimastalden anvendes suppleringsvarme i form af varmekanon de første 4-5 dage pr. hold. Varmekanonen anvender 15l olie/døgn. Derudover anvendes en 4 kw el-blæser, som kører hele døgnet, når det er koldt. Fremløbstemperaturen på gr. kan ikke give tilstrækkelig varme i stalden, når grisene er små. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Der har tidligere været problemer med at pumpe to ikke automatisk tilkoblede. Dette problem synes dog løst og anlægget har fungeret problemfrit siden. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne har beløbet sig til kr. Dertil kommer omkostninger til PEL-slangerne plus nedlægning af disse. Dette har kostet kr. Dvs. anlægget har i alt kostet kr. Der har indtil videre ikke været omkostninger til vedligehold. Øvrige bemærkninger Gyllekølingen blev etableret som følge af et miljøkrav og ville nok ikke være blevet etableret, hvis det ikke havde været et krav.

9 Bilag 1c Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget er opført i forbindelse med etablering af nyt soanlæg til 580 søer og smågrise. Der er stipladser i klimastalden. Gylleudslusningssystemet er med træk og slip. I drægtighedsstalden med løsgående søer er der linespilsanlæg. 1. del af det nye staldanlæg er taget i brug i marts Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt i alt m 25 mm slanger m 50 mm slange. PEL-slangerne er nedstøbte. Anlægget er af typen Twin 318 som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind, når varmebehovet øges. Anlægget har en effekt på 41 kw. Der er en buffertank på 250 l. Anlægget er forsynet med el-patron til suppleringsvarme men denne er vist ikke tilsluttet ifølge ejer. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget er opstartet i juni-juli Der var gylle i kanalerne ved opstart. I efteråret 2008 blev stuehuset tilkoblet. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget kendes ikke. Anvendelse af varmen Varmen anvendes i farestalden og i klimastaldene, i servicerum samt i stuehuset. I farestalden er der gulvvarme og rumvarme. I klimastalden er der rumvarme. Suppleringsvarme Efter rengøring og vask af stier er der behov for supplerende varme til at få stierne udtørret indenfor rimelig tid og for hurtigt at få temperaturen op igen. Hertil anvendes varmekanon. Der anvendes ca l diesel til varmekanon årligt. I stuehuset suppleres med brænde i brændeovn. Kun en del af stuehuset er godt isoleret, den øvrige del består af uisolerede rum. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Efter korrekt indstilling af anlægget i opstartsfasen, har det kørt problemfrit. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne har beløbet sig til kr. Dertil kommer omkostninger til PEL-slangerne plus nedlægning af disse. Slangerne har kostet i alt ca kr. og nedlægningen, som ejer selv har stået for, er skønnet til at have kostet ca kr. I alt har anlægget kostet kr. Der har indtil videre ikke været omkostninger til vedligehold. Øvrige bemærkninger Gyllekølingen er ikke etableret som følge af et miljøkrav. Det blev tidligt besluttet at nedlægge slangerne for at fremtidssikre anlægget. Senere i processen blev det besluttet at tilkoble varmepumpe og undervejs i processen blev det besluttet også at tilkoble stuehuset til anlægget. Ejer håber på at anlægget vil give flere kg N i gyllen, at anlægget vil kunne reducere lugtemissionen, og at anlægget vil generere varme, som kan anvendes i produktionen.

10 Bilag 1d Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget er opført i forbindelse med etablering af ny drægtighedsstald med 336 sopladser. Varmen anvendes i klimastald med stipladser. Der er flere staldafsnit på ejendommen, men disse er ikke med gyllekøling og varmen fra gyllekølingen anvendes ej heller i disse, således heller ikke i farestaldene. Gylleudslusningssystemet er med træk og slip. Stalden med gyllekøling er taget i brug i februar Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt i alt m 25 mm slanger m 50 mm slange. PEL-slangerne er nedstøbte. Anlægget er af typen Twin?, som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind når varmebehovet øges. Anlægget har en effekt på 28 kw. Der er en buffertank på 380 l. Anlægget er forsynet med el-patron til suppleringsvarme, men denne er frakoblet i foråret Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget er blevet taget i brug i feb Systemet er opstartet uden gylle i kummerne. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget kendes derfor ikke. Det skønnes, at der uden gyllekøling ville skulle have været anvendt til l olie til opvarmning af klimastalden. Såfremt 1 l olie sættes til 8 kwh ville det svare til ca kwh årligt. Som norm angives ca. 45 kwh/stiplads i klimastald, svarende til kwh til l synes således realistisk. Anvendelse af varmen Varmen anvendes i klimastaldene med stipladser. Suppleringsvarme I klimastalden anvendes suppleringsvarme i form af oliefyr. I starten koblede oliefyret automatisk ind, men den automatiske tilkobling er nu frakoblet. Den automatiske tilkobling betød, at man ikke umiddelbart registrerede, hvis gyllekølingssystemet ikke fungerede korrekt. Umiddelbart efter opstart af gyllekølingsanlægget blev der anvendt store mængder olie til suppleringsvarme. Nu er anlægget blevet ordentlig indstillet og behovet for suppleringsvarme er blevet mindsket væsentligt. Det skønnes, at der årligt vil skulle anvendes l olie til suppleringsvarme i klimastalden Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget I starten var der et stort olieforbrug til supplerende varme. Der var problemer med luft i systemet, hvilket bevirkede at der var en utilstrækkelig cirkulation i systemet, hvorfor der ikke kunne hentes varme ud af systemet. Derudover var der flere indstillingsproblemer. Der var ikke megen hjælp at hente hos KH-Nordtherm, som anviste ejer selv at løse problemerne ved at kigge i instruktionsbogen. Der blev ikke i første omgang sendt teknikere til ejendommen for at løse problemerne. De lykkedes ikke for to medarbejdere fra KH-Nordtherm at få anlægget til at fungere optimalt. I høst blev en printplade i anlægget beskadiget ( af gnavere). Da denne blev fremskaffet og isat og anlægget blev justeret, kørte det optimalt. Dette skete omkring nov Siden har anlægget kørt uden problemer, og behovet for supplerende varmekilde i vintermånederne har været minimal.

11 Siden systemet er blevet indstillet korrekt har der ikke været driftsproblemer. Ejer ser selv til systemet ca. 2 gange pr. uge. Derudover er der arbejdsanvisning på, at medhjælper skal se til systemet hver dag. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne har beløbet sig til kr. Dertil kommer omkostninger til PEL-slangerne plus nedlægning af disse. Dette har kostet ca kr. Dvs. anlægget har i alt kostet kr. Ejer har selv forestået gravearbejde og nedlægning af slanger, dette er indregnet i omkostningerne. Der har indtil videre været en vedligeholdelsesudgift på kr til en ny printplade. Øvrige bemærkninger Gyllekøling blev etableret i drægtighedsstald for at kunne opfylde miljøkrav. Gyllekøling var attraktiv i forhold til gylleforsuring, luftrensning mv., da der var lavere etableringsomkostninger og behov for varmen, hvilket gjorde at anlægget havde relativ kort tilbagebetalingstid. Dvs. gyllekøling også blev valgt ud fra et driftsøkonomisk synspunkt. Såfremt ejer i fremtiden skal bygge nye stalde vil disse sandsynligvis blive etableret med gyllekøling, da omkostningerne til nedlægning af slanger er lille i forhold til de andre omkostninger ved staldbyggeri.

12 Bilag 1e Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget blev opført i forbindelse med etablering af ny slagtesvinestald med stipladser og med en produktionskapacitet på slagtesvin kg. Stalden er med 50% fast gulv. Gylleudslusningssystemet er med træk og slip. Stalden med gyllekøling blev taget i brug i feb Det første hold grise blev indsat uge og i uge 12 blev de sidste sektioner taget i anvendelse. Derefter har der været fuld produktion i stalden. Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt i 25 mm slanger i 1044 m 2 gyllekumme. PEL-slangerne er nedstøbte. Anlægget er af typen Twin som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind, når varmebehovet øges. Ifølge ejer er de to pumper på henholdsvis 36 kw og 26 kw. Der er ingen buffertank. Anlægget er ikke forsynet med el-patron til suppleringsvarme. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget blev taget i brug 1. april Systemet blev opstartet efter, at der var kommet dyr i alle staldafsnit dvs. der var gylle i gyllekummerne. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget kendes derfor ikke. Anvendelse af varmen Varmen anvendes til foropvarmning af vandet til centralvarmeanlægget til opvarmning i kyllingestaldene. Derudover til brugsvand i svinestalden (bad og toiletfaciliteter). Det planlægges, at etablere varmeanlæg i syge/bufferstierne, som skal forsynes med varme fra gyllekølingsanlægget. Suppleringsvarme Til opvarmning i kyllingestaldene skal anvendes vand på 80 gr. Gyllekølingsanlægget leverer kun 50 gr. varmt vand. Vandet opvarmes fra gr. med et flisfyr. Det skønnes, at der skal anvendes ca. 600 m 3 flis til denne opvarmning. Tidligere blev anvendt olie og flis til opvarmning i kyllingestaldene. Da flisforbruget er vanskeligt at opgøre, er det ikke muligt at vurdere, hvor meget energi, der nu er blevet erstattet af gyllekølingen. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Der har været problemet i forbindelse med etablering af anlægget, idet tegningerne ikke var gode nok, og rådgivning ved henvendelse til firmaet for dårlig. I starten var der problemer med at anlægget tabte trykket mv. Ejer har oplevet, at brugsanvisningen til anlægget har været for dårlig, og at rådgivningen i forbindelse med at få anlægget til at køre ordentlig har været for dårlig. Der har efter opstart af anlægget været flere driftsstop. Den seneste tid har anlægget dog kørt problemfrit. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne samt slanger og nedlægning af disse har beløbet sig til ca kr. Da anlægget imidlertid har været en del af totalentreprisen kan omkostninger være skjult i andre poster. Derfor kendes den reelle omkostning ikke.

13 Øvrige bemærkninger Gyllekøling blev etableret i slagtesvinestalden for at kunne opfylde miljøkrav. Der ville nok ikke være blevet etableret gyllekøling, hvis det ikke var for at opfylde et miljøkrav.

14 Bilag 1f Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget er opført i forbindelse med etablering af ny smågrisestald med stipladser svarende til en årsproduktion på smågrise til 30 kg. Gylleudslusningssystemet er med træk og slip. Stalden med gyllekøling er taget i brug i uge 12, I klimastalden er der gulvvarme og rumvarme. Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt mm 25 mm slanger m i bufferstaldene. PEL-slangerne er monteret ovenpå betonen altså ikke nedstøbt. Anlægget består af en std. Pumpe + en Twin som består af 2 varmepumper, hvor pumpe 2 automatisk kobles ind, når varmebehovet øges. Anlægget er på i alt 60 kw. Der er eftermonteret buffertank på 450 l (marts 2009). Anlægget er forsynet med elpatron til suppleringsvarme men denne er frakoblet. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget er blevet taget i brug i uge Systemet er opstartet før der kom dyr i staldene. Der var vand i gyllekummerne Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler men der er separat elmåler. Energiforbruget fra 31. okt 2008 til 26. juni 2009 har været kw til std pumpen og kw til Twin i alt kw. Anvendelse af varmen Varmen anvendes til opvarmning af klimastalden med gulvvarme og rumvarme samt til brugsvand i stalden. Suppleringsvarme Til brugsvandet er en elvandvarmer som opvarmer vandet til 60 gr. I vinteren 08/09 hvor der var problemer med at få anlægget til at levere varme nok, blev der suppleret med varmekanon. Skønnet forbrug l. Fremadrettet forventes det at varmekanonen kun skal anvendes til udtørring af stierne. Forbruget til dette skønnes til l årligt. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Der har været problemer med at systemet ikke kunne levere varme nok. Dette er blevet afhjulpet med opsætning af buffertanken. Der har desuden været problemer med gulvvarmen, hvilket skyldes luft omkring varmeslanger (dvs. ikke direkte kontakt til beton fra varmeslangerne). Dette er udbedret. Det forventes at systemet vil virke bedre til næste vinter. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne samt slanger har beløbet sig til kr. Dertil kommes nedlægning af slangerne som ejer selv har forestået. Dette har taget 4 mand 1½ dag. Sparet omkostninger til beton pga. at slangerne er monteret ovenpå betonen er ca kr. Dette skyldes, at der kun er behov for 10 cm beton, når slangerne monteres ovenpå mod 12 cm, hvis de skal nedstøbes. Øvrige bemærkninger Gyllekøling er blevet etableret for at levere varme til staldanlægget

15 Bilag 1g Beskrivelse af produktionen til hvilken anlægget er tilknyttet Anlægget er opført i forbindelse med etablering af ny slagtesvinestald med stipladser. Stalden er taget i anvendelse august Ejendommen består endvidere af ældre svinestald. I alt rummer ejendommen 2000 stipladser. Der er kun gyllekøling i den nye stald. Den nye stald er med 1/3 fast gulv og traditionelt gyllesystem. Tekniske oplysninger om gyllekølingsanlægget Der er nedlagt 1600 m 25 mm slanger m 50 mm slange. PEL-slangerne er nedstøbte. Anlægget er af typen Twin 315 med en ydelse på 18,4 kw. Der er ingen buffertank. Anlægget er forsynet med el-patron til suppleringsvarme. Opstart af anlægget Gyllekølingsanlægget er blevet taget i brug 1. december Systemet er opstartet efter, at der er kommet dyr i alle staldafsnit dvs. der har været gylle i gyllekummerne. Energiforbrug Anlægget er ikke forsynet med varmemåler eller separat elmåler. Energiforbruget til gyllekølingsanlægget skønnes til kw i vintermånederne Anvendelse af varmen Varmen anvendes til centralvarme og brugsvand i stuehuset samt til brugsvand i stalden. Suppleringsvarme Der er en elvandvarmer som opvarmer vandet til 60 gr. i forbindelse med brugsvandet i stuehuset. Stuehuset har endvidere brændeovn, som er blevet anvendt nogle få dage i vinteren. Der er endvidere et oliefyr, men dette har ikke været i anvendelse. Erfaringer i forbindelse med opstart og drift af anlægget Systemet har kørt helt uden problemer siden opstart. Etablerings- og vedligeholdsomkostninger Omkostningerne til varmepumpe og opsætning af denne samt slanger har beløbet sig til kr. Dertil kommer nedlægning af slangerne som ejer selv har forestået + nedlægning af rør/slanger til at forbinde anlægget til stuehuset samt tilslutning til stuehusets varmeanlæg. Dette skønnes til i alt til kr. Dertil kommer øgede udgifter til beton på kr. Øvrige bemærkninger Gyllekølingen er etableret for at genvinde varmen. Der har ikke været noget miljøkrav.

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh

Data fra smågrisestalde olieforbrug til varme omregnet til kwh Energiprojektet Støttet af energisparepuljen Gennemført efteruddannelse Gennemført energitjek på 31 ejendomme udvalgt ved simpel screening fortrinsvis sobesætninger da de også har stort varmeforbrug. Heraf:

Læs mere

Gyllekøling BAT-konference

Gyllekøling BAT-konference Gyllekøling BAT-konference Koldkærgård den 15. december 2008 Poul Pedersen Gyllekøling Disposition Hvorfor virker køling af gylle? Diffusions- eller fordampningsstyret ammoniakemission? Teoretiske sammenhænge

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING

FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER VED GYLLEKØLING Søer og smågrise Udarbejdet af NIRAS Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger for gyllekøling... 2 2. Anlægsinvesteringer... 2 Kalioferer... 3 3. Driftsomkostninger... 4 4. Samlede omkostninger...

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER

FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER FOREDRAG 12: NYE MILJØTEKNOLOGIER BILLIGE TILTAG SOM VIRKER Michael Holm, Chefforsker, Innovation Malene Jørgensen, Seniorkonsulent, Innovation Herning, DISPOSITION Miljøregulering i DK Miljøtiltag til

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter

Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energirådgivning i i Varmekilder i landbrug Belysningsanlæg Ventilation Malkeanlæg Køling Energibevidst valg i nye bygninger VE-produkter Energibevidst projektering LCC Life Circle Cost Levetidsomkostninger

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energiforbrug på malkekvægsejendomme

Energiforbrug på malkekvægsejendomme Energiforbrug på malkekvægsejendomme Energiprojektet på Bornholm Støtte af energisparefonden Har omfattet uddannelsesforløb for medarbejdere hos bornholms Landbrug samt medarbejdere fra Steffen og Anders

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 23

Energimærkning SIDE 1 AF 23 SIDE 1 AF 23 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Herluf Trolles Vej 158 5220 Odense SØ 461-689760-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)*

Miljøteknologi generelt (mio. kr.) 2016 Svin (2016)* Kvæg (2016)* Notat Landdistriktsprogram 2016 støtte til svineproduktion 1. version SEGES P/S Videncenter for Svineproduktion Ansvarlig bih Oprettet 31-08-2015 Dok.nr.: 20150055 Side 1 af 5 Landdistriktsprogram 2016

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Søagerpark 81 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerkobbel 1 6400 Sønderborg 540-028333-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION

FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION FOKUS PÅ KLIMA OG VENTILATION Specialkonsulent Erik Damsted SEGES, Videncenter for Svineproduktion Pejsegården, Bræstrup 11. marts 2016 DISPOSITION Hvorfor ventilere God klimastyring Rengøring og udtørring

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

I BAT-bladene vurderes omkostningerne ved den bedst tilgængelige teknologi både i forhold til driftsøkonomi og ud fra et miljøøkonomisk perspektiv.

I BAT-bladene vurderes omkostningerne ved den bedst tilgængelige teknologi både i forhold til driftsøkonomi og ud fra et miljøøkonomisk perspektiv. NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Miljøstyrelsen Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNIN- GER AF BAT

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langbyvej 7 8581 Nimtofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2013 Til den 3. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Reducer energiforbruget Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Disposition Regnskabstal energiforbrug Benchmarking Her er der penge at hente Indsatsområder - Beregninger Salg af energibesparelser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dageløkkevej 3 3050 Humlebæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. april 2013 Til den 28. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 28 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-007392 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VARMEANLÆG. Peter Poulsen og Jørn Bødker Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VARMEANLÆG. Peter Poulsen og Jørn Bødker Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VARMEANLÆG Peter Poulsen og Jørn Bødker Energi og Klima TEMPERATUR, VOKSNE Juni til august 24,5 C Resten af året 22 C Variationen over arbejdsdagen kategori

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport VAB afd. 85-Herrestrup - Ringtoften 3 Ringtoften 3 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. november 2012 Til

Læs mere