Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl og deltog ikke i punkterne

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 317. Til efterretning Til orientering økonomiske redegørelse Revurdering på anlæg i Stillingtagen til indkomne bemærkninger i forbindelse med planstrategifremlæggelsen Ansættelse af uddannelseskonsulent Eventuelt salg af Haderslev Hallen Vojens Speedway Center - opgradering af faciliteter SkateCity: Status og den videre proces Vojens Lufthavn - statusorientering for udviklingsprojekt Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling Referat fra bestyrelsesmøde den 8. november Det Syddanske Bruxelles-kontor. Notat om reformationsmarkering søndag den 7. oktober Referat af udvalgsmøde den 18. september UdviklingsRåd Sønderjylland. Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling Orientering vedrørende bestyrelsesarbejde. Erhvervs- og Kulturudvalget inviterer medarbejdere og samarbejdspartnere til julereception, fredag den 14. december 2007, i Bispens Café Udvalgsformanden og direktørerne for Teknik- og Miljøservice samt Erhvervs- og Kulturservice har den 16. november 2007 afholdt møde med veterantogsklubben KLK om Haderslev Vojensbanen Kulturfestivalen flytter til start den sidste fredag i september næste år således den 26. september 2008

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side økonomiske redegørelse 2007 DIBITW / 07/24217 Sagsfremstilling Jf. den økonomiske vejledning 2007 skal hvert fagudvalg 4 gange årligt udarbejde en økonomisk redegørelse. Dette er den 4. og dermed sidste i Denne økonomiske redegørelse adskiller sig fra de øvrige 3 ved, at redegørelsen "kan kombineres med en udmøntning af de tillægsbevillinger, som kan finansieres indenfor de øgede indtægter på finansieringskontiene". Dette betyder i praksis, at denne redegørelse ikke - som de tidligere 3 - udelukkende skal beskrive udvalgets økonomiske situation, men den kan også indeholde bevillingsmæssige korrektioner (tillægsbevillinger), hvis de vel og mærke kan finansieres. På Udvalget for Erhverv og Kulturs område vurderer Erhvervs- og Kulturservice, at udvalgets samlede driftsbudget for 2007 holder. Det eneste bevillingsmæssige i denne 4. økonomiske redegørelse er, at der søges overført 1,588 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. Erhvervsfremmepuljen. Beløbet skal dække det overførte underskud fra Desuden tilføres nogle pensionsmidler, som finansieres af en pulje under Økonomiudvalget. Der henvises til yderligere beskrivelse i vedlagte bilag. Økonomiske forhold Den 4. økonomiske redegørelse på Udvalget for Erhverv og Kulturs område udgør en tillægsbevilling på i alt kr. i 2007 fordelt på kr. til erhvervsfremmepulje og kr. til Haderslev Bibliotek. Finansieringen af de kr. til erhvervsfremmepuljen sker fra stednr Erhvervsfremmepuljen (anlæg), som vil blive behandlet i punktet "Revurdering på anlæg" på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden hhv. den 12. og den 20. december Finansieringen af de kr. til Haderslev Bibliotek sker fra funktion 6.70 på Økonomiudvalgets område. Netto er der således tale om beløbsneutrale omplaceringer, som ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Procedure Efter sagens behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. november 2007 fremsendes beslutningsprotokollen til Intern Service - Økonomi, som samler alle sager vedr. 4. økonomiske redegørelse fra samtlige fagudvalg, og herefter fremsender én samlet sag til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulenten

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 478 Bilag 4. økonomiske redegørelse 2007 UEK (Beskrivelse) (398580) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender den 4. økonomiske redegørelse på udvalgets område. Godkendt Revurdering på anlæg i 2007 DIBITW / 07/24357 Sagsfremstilling Byrådet skal på sit møde den 20. december 2007 behandle sagen "revurdering på anlæg i 2007", som indeholder en statusbeskrivelse samt eventuelle ønsker om +/- aconto overførsler til 2008 på samtlige igangværende anlægsarbejder i kommunen. Forud herfor skal de enkelte fagudvalg have behandlet revurderingen af sine respektive anlæg. På Udvalget for Erhverv og Kulturs område er der i vedlagte bilag B lavet en oversigt over samtlige igangværende anlæg i udvalgets regi. Der er for hvert anlægsprojekt formuleret en kort statusbeskrivelse, samt foretaget en vurdering af, hvorvidt det allerede p.t. kan konstateres, at der vil være et mer-/mindreforug på rådighedsbeløbet, som kan overføres til næste års budget. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der desuden i starten af 2008 vil blive behandlet en overførselssag på anlæg, som vil samle op på "restbevillingerne" jf. det endelige regnskabsresultat for Som det ses både af bilag A og B vurderes det, at der på Udvalget for Erhverv og Kulturs område kan overføres 5,199 mio. kr. fra 2007 til Årsagerne er beskrevet i bilag B. Herudover søges der overført 1,588 mio. kr. i 2007 fra erhvervsfremmepuljens anlægspulje til erhvervsfremmepuljens driftspulje.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 479 Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Til stednr Tørning Mølle gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007 samt tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Til stednr Etablering af fodboldbaner i Sommersted gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007, og til stednr Renovering af fodboldbaner gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Til stednr Projektering - ishockeyhal gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007 samt tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Til stednr Diverse anlægstilskud til foreninger gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007, og til stednr E&K-udvalgets prioriteringspulje gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Til stednr Kultur på Gravene gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007 samt tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Til stednr Erhvervsfremmepuljen gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. i 2007 samt tillæg til rådighedsbeløb på kr. i Procedure Efter fagudvalgets behandling af sagen fremsendes beslutningen til Intern Service - Økonomi, som udarbejder én samlet sag indeholdende alle fagudvalgs beslutninger til videre behandling i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulenten Bilag Bilag A - Forside (406902) Bilag B - Bemærkninger til revurdering af anlæg UEK (399317) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at: Udvalget for Erhverv og Kultur godkender revurderingen af anlæg 2007, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser, som beskrevet under "økonomiske forhold".

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 480 Godkendt. Der eftersendes en status på Tørning Mølle-projektet 321. Stillingtagen til indkomne bemærkninger i forbindelse med planstrategifremlæggelsen DISOKK / 07/17502 Sagsfremstilling I perioden 1. august til 27. september 2007 var de to strategioplæg "Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi og Strategi for Lokal Agenda 21" og "Haderslev Kulturarvskommune - Strategioplæg juni 2007" fremlagt offentligt. I perioden blev der afholdt 7 arrangementer i forbindelse med materialet. Der indkom i alt 22 bidrag fra borgere, interessegrupper, myndigheder m.m., og herudover indgår referaterne fra borgermøderne i det materiale, der skal vurderes med henblik på Byrådets vedtagelse af den endelige planstrategi for den kommende kommuneplanlægning. Det indkomne materiale og referaterne fra borgermøderne ligger på sagen og er i øvrigt samlet i hæftet "Forslag, ideer, kommentarer og mødereferater i forbindelse med fremlæggelsen af "Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi - strategi for Lokal Agenda 21 (Bæredygtighed)"." Det indkomne materiale spænder vidt og forholder sig både til det fremlagte planstrategimateriales indhold og form og introducerer nye emner, som foreslås indarbejdet i planstrategimaterialet. Desuden er der synspunkter på debatperiodens form og indhold. Materialet er blevet gennemgået og bearbejdet i skemaform, således at det er muligt at forholde sig til indlæggets betydning i forhold til det egentlige planstrategioplæg og den videre kommuneplanlægningsproces m.m. Desuden indeholder det enkelte skema et administrativt forslag til Byrådets besvarelse af bidraget i den udstrækning, det skal besvares. Sammenfatningsskemaerne eftersendes til Udvalget for Erhverv og Kultur. Desuden udsendes et sammenfatningsnotat, der redegør for resultatet af høringen og de konkrete rettelser, som foreslås indarbejdet i planstrategimaterialet. Bilag: Der henvises til de scannede bidrag på sagen.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 481 Juridiske aspekter I henhold til lov om planlægning skal Byrådet inden halvdelen af valgperioden er udløbet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal i offentlig debat i mindst 8 uger. Efter offentlighedsperioden skal Byrådet tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i denne forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. I forbindelse med ændringer i strategien skal der annonceres herom, og annoncen, den offentlige bekendtgørelse, skal udsendes til en nærmere bestemt kreds. Procedure Planstrategibemærkningerne og indstillingen i forhold til bemærkningerne skal i henhold til køreplanen behandles i Direktionen den 20. november 2007, i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. november 2007, Økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 20. december Endvidere er væsentlige dele af det indkomne materiale med betydning for det tekniske område behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø den 14. november Udvalget for Teknik og Miljø anbefalede skemaernes gennemgang/resumé, forslag til ændringer og forslag til besvarelse godkendt, som indstillet over for Byrådet. Direktionen har behandlet sagen den 20. november 2007 og anbefaler det forelagte i det videre arbejde. Sammenfatningsmaterialet sendes desuden til Seniorrådet og Integrationsrådet med henblik på at indhente høringssvar herfra inden Byrådsbehandlingen den 20. december Tovholder/informationsansvarlig Plan- og projektkonsulent Søren Klint Kistorp

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 482 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur gennemgår og drøfter det indkomne materiale og sammenfatningsskemaernes anbefalinger, at materialet sendes til Seniorrådet og Integrationsrådet med henblik på evt. afgivelse af bemærkninger til materialet senest den 11. december 2007 at materialet med udvalgets eventuelle bemærkninger sendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Bemærkninger og materiale blev gennemgået og sendes til Byrådets medlemmer. Materialet sendes som indstillet af Erhvervs- og Kulturservice til Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Sagen genoptages til behandling og afgivelse af indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet den 10. december Ansættelse af uddannelseskonsulent DIWIFE / 07/24504 Sagsfremstilling Bestyrelsen for UdviklingsCenter Haderslev har i sit møde den 4. oktober 2007 besluttet at søge Haderslev Kommune om støtte til ansættelse af en uddannelseskonsulent. Bestyrelsen tager i sin ansøgning udgangspunkt i Haderslev Kommunes planstrategi, hvoraf det fremgår, at "Byrådet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vil profilere og videreudvikle Haderslev som en aktiv og attraktiv uddannelsesby. Af ansøgningen fremgår det, at ansøgningens målsætninger er følgende:

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 483 Der skabes aktiviteter og markedsføring af samme, der kan profilere Haderslev som Uddannelsesby (profil), Uddannelsesinstitutionerne sikres optimale arbejdsvilkår af Haderslev Kommune (rammevilkår), At der skabes og vedligeholdes en dialog med erhvervslivet med henblik på at øge kompetencen og vidensniveauet i vores erhvervsliv (netværk), Udvikling og profilering af helt særlige styrkeområder på uddannelsesområdet i samspil med det lokale erhvervsliv Formidle samarbejde mellem de arbejdsmarkedspolitiske aktører i Haderslev s område i uddannelsesspørgsmål (katalysator). Ansøgningen er vedlagt som bilag. Erhvervs- og Kulturservice har behandlet ansøgningen efter kriterierne for udvalgets udviklingspulje. Vurderingen vedlægges. Økonomiske forhold Bestyrelsen for UdviklingsCenter Haderslev søger om i alt kr. over tre år, det vil sige i alt kr. i hvert af årene 2008, 2009 og I ansøgningen oplyses det, at det samlede budget for den tre årige projektperiode er kr. UdviklingsCenter Haderslev, Haderslev Håndværker og Industriforening, LO og Uddannelsesrådet finansierer kr. i perioden. Der vil i projektperioden blive søgt yderligere ekstern finansiering. Personalemæssige forhold Ansøgningen lægger op til ansættelse af et årsværk i UdviklingsCenter Haderslev. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Bilag Notat fra visionsdøgn (400424) Vurdering (400422) Ansøgning (400423) budget uddannelsesfunktion - justeret (407727) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ansøgningen imødekommes.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 484 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Udvalget for Erhverv og Kultur er positivt stemt over for ansøgningen, men anmoder bestyrelsen for UdviklingsCenterHaderslev om at revurdere budgettet. Herefter genoptages ansøgningen med henblik på beslutning om finansiering. Udvalget for Erhverv og Kultur noterer sig, at ansøgningen falder i tråd med Byrådets vision og planstrategi. Supplerende sagsfremstilling: UdviklingsCenter Haderslevs bestyrelse har den 19. november 2007 revurderet budgettet for uddannelsesfunktionen. Herefter forudsættes der et årligt tilskud fra Haderslev Kommune på kr. i tre år ( ). Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ansøgningen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på finansiering fra visionspuljen. Udsat Eventuelt salg af Haderslev Hallen DIBETH / 07/4597 Sagsfremstilling Byrådet besluttede i sit møde den 28. juni 2007 at forberede et eventuelt salg af Haderslev Hallen til CVU Sønderjylland. Det blev samtidig besluttet, at der skulle indhentes bemærkninger til det eventuelle salg hos Børne- og Familieservice, Sct. Severin Skolen, Den kristne Friskole og Haderslev Idrætscenters forretningsudvalg. Derudover er der indhentet udtalelse hos Folkeoplysningsudvalget. Høringen er sket på baggrund af et oplæg til fremtidigt brug af Haderslev Hallen udarbejdet af CVU Sønderjylland og Erhvervs- og Kulturservice. Oplægget vedlægges. Ingen af de hørte parter kan tilslutte sig et salg. Børne- og Familieservice henviser til at Sct. Severin Skolen er meget presset i forhold til skematilrettelæggelse og planlægning, og et forventet stigende elevtal forværrer blot skolens mulighed for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skolens og elevernes skoledag. Der gøres opmærksom på behovet for fleksibilitet og muligheden for at få flere timer i hallen såfremt der fx ved lovgivning eller lokal beslutning sker en udvidelse af idrætstimetallet, jf. den skærpede opmærksomhed på sundhed og bevægelse.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 485 Sct. Severin Skolen anfører de samme forhold. Skolen gør endvidere opmærksom på, at man i forhold til det fremtidige behov for faciliteter til idræt ikke kan basere sig på befolkningsprognosen, idet det frie skolevalg har betydet, at flere elever fra andre skoledistrikter søger skolen. I øvrigt er det skolens opfattelse, at den allerede med det nuværende elevtal burde råde over yderligere lektioner. Skolen gør opmærksom på, at en mulighed kunne være at benytte Haderslev Idrætscenter i nogle yderpositioner. Benyttelse af Haderslev Idrætscenter er ikke hensigtsmæssig midt på dagen da det ville forudsætte busdrift for at kunne skabe sammenhæng i hverdagen i forhold til de øvrige fag. Den Kristne Friskole noterer sig at CVU Sønderjylland er indstillet på, at friskolen fortsat vil kunne benytte hallen 60 minutter ugentligt. Skolen ser dog gerne, at der åbnes mulighed for at bruge hallen 2 gange 60 minutter ugentligt. Haderslev Hallen er driftsmæssigt en del af Haderslev Idrætscenter. Idrætscentrets forretningsudvalg og daglige ledelse redegør for Haderslev Hallens samspil med brugen og aktiviteterne i Idrætscentret. Haderslev Hallen fungerer som bufferhal når ikkeidrætslige arrangementer (messer, koncerter, events m.v.) lægger beslag på idrætscentret. Idrætscentret gør endelig opmærksom på administrative og driftsmæssige problemstillinger ved et eventuelt frasalg. Folkeoplysningsudvalget kan i lighed med de øvrige høringsparter heller ikke anbefale et frasalg. Folkeoplysningsudvalget begrunder dette med, at antallet af timer til foreningsbrug reduceres væsentligt. Senest benyttes Haderslev Hallen primært af Haderslev Fodboldklub i perioden 1. november til 1. april. I oplægget til foreningsmæssig brug lægges der op til, at Haderslev Hallen kan benyttes af foreninger to af ugens hverdage fra kl hele året. Fredag er disponibel for såvel foreninger som CVU Sønderjylland. Alle høringssvarene vedlægges. Sagen vedr. eventuelt salg er rejst for Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af en henvendelse fra CVU Sønderjylland. CVU Sønderjylland har begrundet henvendelsen med ønsket om, at idræt får en styrket position i uddannelse og efteruddannelse af lærerne. CVU ønsker, at visse dele af uddannelsen sker i samarbejde med Sct. Severin Skole således, at de nye tiltag afprøves med børn og lærere fra Sct. Severin Skole. Uddannelsen ønskes også styrket i forhold til det frivillige foreningsliv.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 486 Videncentret for sundhedsfremme er allerede i dag placeret i kontorarealerne i Haderslev Hallen, hvor centret har lejet sig ind. Centret vil spille en aktiv rolle i forløbet. Det er i øvrigt CVU-Sønderjyllands plan at udvikle hallen til bevægelse i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden. Erhvervs- og Kulturudvalgets skal som ansvarligt udvalg for driften af Haderslev Hallen afgive sin anbefaling i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefalingen skal tage udgangspunkt i den foretagne høring samt de muligheder, som udvalget har for at kompensere eventuelle uhensigtsmæssigheder og problemer samt udvalgets intentioner om at modernisere, udvikle og tilpasse idrætsfaciliteterne til ny og fremtidig efterspørgsel. Medsendte notat summerer disse forhold op. Økonomiske forhold Et eventuelt salg vil være ensbetydende salgsindtægt reducerede driftsudgifter til vedligeholdelse, rengøring m.v. tabt, løbende husleje indtægt huslejeudgift til fremtidigt brug af Haderslev Hallen De økonomiske implikationer af et eventuelt salg indgår i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Procedure Erhvervs- og Kulturudvalgets anbefaling fremsendes til Økonomiudvalgets behandling, der forventes at ske den 12. december Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Sct. Severin Skolen - elevtalsudvikling (406979) Supplerende skrivelse fra Sct. Severin Skolen (406978) Fordele og ulemper (404550) FOUs høringssvar (400421) Sct. Severinskolens udtalelse vedr salg af Haderslev Hallen (390716) Sct. Severinskolens udtalelse vedr salg af Haderslev Hallen - Salg af Haderslev Hallen.doc (390717) Udtalelse fra Centerrådet og Haderslev Idrætscenter vedr. evt. salg af Haderslev Hallen (382444) Børne- og Familieservices høringssvar (381649) Udtalelse fra Haderslev Kristne Friskole (381648) Foreningers og skolers brug af Haderslev Hallen - revideret efter møde

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 487 med CVU (372440) Beskrivelse behov for timer m.v. fra skoleafdelingen vedr. evt. salg af Haderslev Hallen (291554) Ugeoversigt benyttelse Haderslev Hallen 2006/2007 (289328) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget afgiver sin anbefaling i sagen til Økonomiudvalg og Byråd. Erhvervs- og Kulturudvalget kan med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger ikke anbefale et salg af Haderslev Hallen. Erhvervs- og Kulturudvalget ønsker dog at indgå i en dialog med CVU Sønderjylland om, hvordan hallen kan udvikles i et fællesskab og dermed tilgodese CVU Sønderjyllands ønsker. Anbefalingen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet Vojens Speedway Center - opgradering af faciliteter DIBJHE / 07/22281 Sagsfremstilling Vojens Speedway Center er et kommunalt anlæg, som blev indviet ved et stort løb i september Efterfølgende har der på centret været kørt mange nationale og internationale løb. U21 VM finaler, Interkontinental finaler, Europamesterskaber, individuelle VM finaler samt Grand Prix finaler har været afviklet med stor succes og anerkendelse fra det internationale forbund. I de seneste 2-3 år har centret ført en lidt tilbagetrukket tilværelse uden de store løb, men i 2007 er de større begivenheder vendt tilbage til Vojens Speedway Center. I dette år har man afviklet U21 VM semifinalen, VM-kvalifikationsrunde 1 for hold samt det store Grand Prix Challenge stævne. Der er store udgifter og risiko forbundet med at tiltrække disse store løb. Den økonomiske risiko bæres udelukkende af Speed Sport uden nogen underskudsgaranti eller støtte fra kommunen.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 488 I forbindelse med afviklingen af Grand Prix Challenge Finalen var der en sammenkomst, hvori der var deltagelse fra FIM (motorsportens internationale politiske ledelse) samt Ole Olsen (Speed Sport), som står for de professionelle arrangementer på Vojens Speedway Center. Der blev på dette møde fra FIM s ledelse fremført et ønske om, at Vojens Speedway Center igen gøres til en arena for store internationale sportsarrangementer. Man henviste til, at speedway centret gennem sin historie med mange store begivenheder på verdensbasis var kendt som en væsentlig del af den internationale speedway tradition. Desuden betragter man banen som en af de absolut bedste i verden. Disse udsagn blev fulgt op af, at man fremhævede muligheden for at placere speedway VM-finalen for hold 2008 incl. Race Off = kvalifikationsløb på Vojens Speedway Center. Dette ville løbende blive fulgt op af andre store internationale arrangementer i de kommende år. Med reference til tidligere nævnte økonomi vedr. de store arrangementer kan nævnes, at Speed Sports betaling for hvervning af ovenstående løb i 2008 (rettigheds- og løbsafgift, markedsføring, stævneudgifter etc.) udgør et beløb på 2,5-3 mil. kr. En forudsætning for tiltrækning af de store løb er, at centret opgraderes, således at de grundlæggende faciliteter lever op til tidens krav. Der er her primært tale om omklædningsrum til kørere, lægerum samt toiletfaciliteter og servicefaciliteter for tilskuere. Rambøll har på foranledning af Speed Sport skitseret, hvorledes denne opgradering kan finde sted. Der er tale om 4 enheder, nemlig 3 enheder med toilet- og tilskuerfaciliteter samt en enhed med omklædningsrum og lægerum m.v. Prisen herfor en overslagsmæssigt opgjort til 4.5 mil. kr.. 10 klasse skolen i Vojens har motorlære i lokaler på centret. Hvis dette kunne flyttes til lokaler uden for centret, ville det yderligere frigøre nødvendig lokalekapacitet. En opgradering af Vojens Speedway Center vil også tilgodese Vojens Speedway Klub som træner og kører løb på centret. Klubben har ca. 80 medlemmer og rangerer med sit bedste hold i 1. division. Ydermere arbejdes der intensivt med at etablere et konkurrencedygtigt superliga hold (den bedste division i Danmark) i 2008/09. Dette vil naturligvis hæve det medlemstal yderligere, som i tidligere år har ligget på

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 489 Idrætsfonden Danmark laver løbende effektanalyser, som viser den afledede økonomiske effekt af store sportsevents. En sådan analyse i relation til VM Grand Prix Finalen på Vojens Speedway Center i 1989 viste, at dette en dages arrangement genererede en turistomsætning i området på 6.2 mil. kr. fordelt med 3.3 mil. kr. i udenlandsk og 2.9 mil. kr. i indenlandsk turistomsætning. Idrætsfonden har lavet en analyse af 22 sportsevents i 2006, som viser en afledt udenlandsk turistomsætning på 74,1 mil. kr. Ud over de samfundsøkonomiske effekter skaber store sportsbegivenheder en lang række positive effekter i form af profilering af værtskommunen gennem national og international mediedækning. Bl.a. vil VM for hold i 2008 blive TV-dækket i mange lande, det sendes live på DK4 med 1½ times sammendrag på DR1. Denne profilering kan langsigtet udnyttes turist- og erhvervsmæssigt samt i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere. Effektanalyserne peger i retning af, at den nødvendige investering i Vojens Speedway Center vil kunne forrentes af de afledede økonomiske effekter samt det indirekte afkast af mediedækning m.v. I budget 2008 er der til drift af Vojens Speedway Center afsat brutto kr. Herfra går Speed Sports betaling på kr. (pristalsreguleret) for retten til professionelle arrangementer. Nettoudgiften er således kr. Ved VM-arrangementer o.l. erlægger Speedsport yderligere ca kr. pr. løb. Som det fremgår af ovenstående har der i de seneste år været en tilbagegang i Vojens Speedway Klubs medlemsantal. Hvis man ikke beslutter sig for at opgradere speedway centret, bør man nøje overveje centrets fremtid. Økonomiske forhold Der er ikke i budget 2008 afsat midler til opgradering af Vojens Speedway Center. Som et led i regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark har man etableret et Elitefacilitetsudvalg, som er et selvstændigt udvalg med hjemsted i Lokale- og anlægsfonden. Udvalget kan af en pulje på 20 mil. kr. yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt niveau.

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 490 Der skønnes, at der med henvisning til udvalgets formål er gode muligheder for at få tilskud til opgradering, ikke mindst fordi VM finalen for hold ved FIM s kongresbeslutning er placeret på Vojens Speedway Center. Der må påregnes en kommunal udgift. Personalemæssige forhold Vojens Speedway Centers drift varetages for Haderslev Kommune af Speed Sport. Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen Bilag Notat - nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg (408290) Budget - Vojens Speedwaycenter (408288) Effektanalyse af 2006: Sportsevents gavner samfundsøkonomien (408283) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at man søger Elitefacilitetsudvalget om støtte til opgradering af Vojens Speedway Center i forbindelse med afholdelse af VM finalen for hold i 2008 samt efterfølgende store internationale arrangementer. Når udvalgets beslutning foreligger tages endelig stilling til finansiering af kommunal andel/centrets fremtid. Erhvervs- og Kulturservice vurderer i samarbejde med Teknik- og Miljøservice og Speed Sport det udarbejdede projekt med henblik på fremsendelse af ansøgning til Kulturministeriets Elitefacilitetsudvalg. Sagen genoptages til behandling den 10. december 2007.

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side SkateCity: Status og den videre proces DIJMHA / 05/15417 Fraværende: Ella Skjellerup Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice har siden mødet den 6. februar 2007 arbejdet videre i samarbejdet med SkateCity med henblik på realisering af projekt SkateCity Haderslev. Repræsentanter fra Erhvervs- og Kulturservice samt formand og næstformand for Udvalget og Erhverv og Kultur har den 20. april 2007 afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden. På baggrund af mødet foreslår Erhvervs- og Kulturservice, at der nedsættes en tværfaglig projektgruppe, der i samarbejde med SkateCity og andre skal arbejde videre med projektet. Forslag til kommissorium vedlægges som bilag. Økonomiske forhold Den foreløbige anlægsøkonomi andrager ca. 22 mio. kr., der foreslås finansieret af tilskud fra Haderslev Kommune, Lokale- og Anlægsfonden samt 2-3 yderligere fonde og organisationer. Personalemæssige forhold Haderslev Kommune stiller de nødvendige faglige ressourcer til rådighed for projektets planlægning. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. juni Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og Fritidschef Jørn Mejer Bilag Anlægsbudget Skatecity nov ver. 2 (408274) Ny SkateCity brochure (408254) Projektmappe Nov (407714) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at kommissoriet godkendes, at der af udvalgets udviklingspulje afsættes kr. til projektgruppens arbejde.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 492 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Godkendt som indstillet. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 26. november 2007 Projektgruppen er nu klar til afsendelse af ansøgninger til udvalgte fonde, og afslutter dermed sit arbejde. Gruppens arbejde vedlægges som bilag. Indstilling: Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at projektgruppens arbejde tages til efterretning. Fraværende: Ella Skjellerup Taget til efterretning Vojens Lufthavn - statusorientering for udviklingsprojekt DIERBA / 06/13271 Fraværende: Ella Skjellerup Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte i sit møde den 13. august 2007, at der fra udviklingspuljen bevilges kr. til udarbejdelse af en forretningsplan for udvikling af Vojens Lufthavn. Udviklingsplanen er udarbejdet af 17, stk. 4-udvalget med assistance fra ScanAvia. Erhvervs- og Kulturservice orienterer på mødet om status i sagen. Økonomiske forhold Udgifterne til udviklingsarbejdet andrager kr. Procedure Udviklingsplanen ligger p.t. til behandling i forsvaret. Når denne er afsluttet genoptages sagen til behandling og beslutning. Tovholder/informationsansvarlig Erik Bay.

20 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 493 Bilag Endelig udgave af projektbeskrivelse for civile aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup - Projektbeskrivelse.VojensSkrydstrup.Final.FBK.pdf (392166) Ansøgning om udvudet samarbejde med FBE (392141) Ansøgning om udvidet samarbejde med Flyvestation Skrydstrup (392127) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Fraværende: Ella Skjellerup Taget til efterretning Eventuelt DICAOL / 06/17018 Fraværende: Ella Skjellerup -

21 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 494 Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Eskildsen Holger Mikkelsen Uwe Jessen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-02-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Kim Qvist, Holger Mikkelsen og Holger Eskildsen Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Mødested: Søndergades Børnehave Søndergade 3, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2212 Jour. nr.: M0/2004/01697 Ref.:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. januar 2012 Referat mandag den 9. januar 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema "Ungeindsatsen"...3

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.45 Mødested: Mødelokale 122 Fraværende: Henrik Kudahl, Claus Mørkbak

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere