Deloitte. Årsrapport Brorsonsgade 1-3 CVR-nr A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu"

Transkript

1 .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: Klædemålet København ø Telefon: Telefax: Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade 1-3 CVR-nr Årsrapport 2004 \ Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade 1-3 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Bestyrelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 7 Likviditetsoversigt for året Foreningsoplysninger Forening AlB Vesterbrogade 106A1Brorsonsgade 1-3 Vesterbrogade 106A1Brorsonsgade København V CVR-nr Administrator Herbo-Administration AIS Frederiksberg Alle Frederiksberg C Telefon Revision De1oitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab '-

3 A/B Vesterbrogade l6a/brorsonsgade Bestyrelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for AlB Vesterbrogade 106A1Brorsonsgade 1-3. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den Administrator Herbo-Administration AIS Bestyrelse

4 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Revisionspåtegning Til andelshaverne i A/B Vesterbrogade l6a/brorsonsgade 1-3 Vi har revideret årsrapporten for AlB Vesterbrogade 16A1Brorsonsgade 1-3 for regnskabsåret Vor revision har ikke omfattet de i resultatopgørelsen anførte budgettal. Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 22. marts 2005 Deloitte Statsautori. ionsaktieselskab c-je,f) f)n djltlll~- - i'iin~d~sen registreret revisor

5 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder, samt lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Der foretagesperiodiseringaf allevæsentligeindtægterog udgifter. Vedligeholdelse Vedligeholdelse er de udgifter, der er afholdt for at holde ejendommen ved lige, uden at den derved bringes i bedre stand end ved erhvervelsen. Udgifter herudover tillægges ejendommens anskaffelsessum som forbedringer. Sondringen mellem vedligeholdelses- og forbedringsudgifter vil ofte bero på et skøn. Prioritetsydeiser Afdrag på prioritetsgæld er medtaget i resultatopgørelsen for at sikre, at foreningen har likviditet til betaling af afdrag på prioritetsgælden. Skatteforhold Foreningen er skattepligtig af lejeindtægter med fradrag af en forholdsmæssig andel af foreningens omkostninger. I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst. Balancen Ejendommen Ejendommen optages til foreningens anskaffelsessum med tillæg af forbedringsudgifter afholdt i tiden efter erhvervelsen. Der foretages ikke afskrivning på bygningsværdien. Det bemærkes, at ejendommens bogførte værdi ikke kan tages som udtryk for handelsværdien. Handelsværdien kan alene fastsættes ved en konkret vurdering af ejendommen. Prio ritetsgæld Prioritetsgælden optages til nominel restgæld, svarende til det beløb, der skal betales gennem de normale afdrag.

6 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Resultatopgørelse for 2004 Budget Budget Note Boligafgift, medlemmer Lejeindtægter Ventelistegebyr Renteindtægter Indtægter ( ) Prioritetsrenter 13 ( ) ( ) ( ) Øvrige renteudgifter (95.043) Skatter og afgifter 2 ( ) ( ) ( ) (29.587) Forsikringer (34.280) (30.700) (35.700) Internet 10 (29.450) (18.000) (31.502) El (8.476) (35.000) (9.000) (50.668) Renholdelse mv. 3 (51.600) (53.600) (56.700) (94.487) Honorar 4 (60.372) (58.600) (60.800) (11.331) Kontorhold og gebyrer 5 (5.663) (15.000) (15.000) (4.593) Beboerarrangementer og møder (2.704) (7.500) (7.500) (36.598) Vedligeholdelse 6 (55.036) ( ) ( ) ( ) Afskrivninger 7 ( ) ( ) ( ) ( ) mkostninger ( ) ( ) ( ) rdinært resultat før ekstra ordinære poster og skat ( ) ( ) ( ) Ekstraordinære poster, netto 8 (676) ( ) rdinært resultat før skat ( ) ( ) Selskabsskat (1.490) ( ) Årets driftsresultat ( ) ( ) ( ) Prioritetsafdrag ( ) ( ) Årets nettoresultat ( ) ( ) Driftsresultatet foreslås overført til næste år, jf. note 12.

7 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Balance pr Note Ejendommen, matr. nr. 541, Udenbys Vester Anlægsaktiver Tilgodehavende boligafgift mv. Mellemregning med Herbo-Administration AIS Andre tilgodehavender Vandomkostninger, indeværende år Varmeforbrug, indeværende år Intemetregnskab Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Likvide beholdninger msætningsaktiver Aktiver Andelskapi tal verført resultat Egenkapital Kreditforeningslån Skyldige omkostninger A conto varme A conto vand Selskabsskat Forudbetalt boligafgift mv. Deposita Fast forudbetalt leje Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Beregning af andelskrone og andelenes værdi 16 17

8 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter Budget Budget Lejeindtægter Lejeindtægt, beboelse Lejeindtægt, erhverv Lejeres henlæggelse til GI Skatter og afgifter Grundskyld Brandpræventivt tilsyn Renovation Skorstensfejning, renovation mv Skadedyrsbekæmpelse Renholdelse mv Viceværtservice/trappevask Snerydning Rengøringsartikler Containerleje Rydning af kælderrum Kedel- og kanalrensning Diverse

9 AJB Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter Budget Budget Honorar Administrationshonorar Honorar, varmeregnskab Advokathonorar Revisionshonorar pmåling Valuarvurdering (73) Kontorhold og gebyrer Kontorartikler, bestyrelse Blanketter, fotokopier og porto Gebyrer, bank, giro F olkere gi sterop lysninger Telefongodtgørelse, bestyrelse Brandsikker boks Diverse o Vedligeholdelse VVS, blikkenslager El-installatør Låsesmed Kloakservice Værktøj m.m. Varmeanlæg Ventilation Døre og vægge Intemetforbindelse Arbej dsweekender Diverse materialekøb o og småanskaffelser F acaderenovering

10 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter Budget Budget Afskrivninger Særlige installationer, jf. note Fjernvarmeinstallation, jf. note Ekstraordinære poster, netto (1.608) Tilgodehavende boligafgift mv., tabt Varme-/vandafregning, fraflyttere (676) (8.389) Tab lejemål 17 Indvendig vedligeholdelse, solgte lejligheder Vurderingsrapporter, solgte (2.475) lejligheder ( ) Kurstab omprioritering af lån (21.648) mkostninger ved omprioritering ( ) (676)

11 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter 9. Ejendommen, matr. nr. 541, Udenbys Vester Anskaffelsessumprimo Særlige installationer i ikke afskrivningsberettigede bygninger Anslået andel Afskrivninger, primo Årets afskrivning ( ) (17.902) (97.012) (17.902) Fjernvarmeinstallation Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Årets afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) Internetinstallation Anskaffelsessum Årets tilgang Afskrivninger, primo Årets afskrivninger, 10% p.a. af51.435, 2. år (2.572) (5.144) (2.572) Bogført værdi pr Ejendomsværdi pr , ifølge den almindelige offentlige vurdering Heraf grundværdi Internetregnskab Saldo primo Afholdte omkostninger, TDC Afskrivninger, jf. note 9 verført til resultatopgørelsen (29.45Ql

12 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter 11. Likvide beholdninger Indestående i Grundejernes Investeringsfond (bundet) Nordea, foreningskonto Udlægskasse, bestyrelse Andels- verført 12. Egenkapital kapital resultat I alt Saldo pr verført af årets driftsresultat Kreditforeningslån Nykredit5,5708% Hovedstol Renter Restgæld Kursværdi pdeling af lån Langfristet del Kortfristet del (næste års afdrag) Skyldige omkostninger Revision afsat A-Z Låseservice R98, leje af glasboble ]F Rengøring I/S Københavns Kommune, rest vandafgift 2004 Vesterbro ADSL H. C. Skov Tømning af fedtbrønd

13 A/B Vesterbrogade l6a/brorsonsgade Noter 15. Udvendig vedligeholdelse ( 18 og 18B) Saldo primo 18 o 18B Regulering primo Udbetalt ved frasalg Udbetalt rente ved frasalg Rentetilskrivning ( ) (470) 470 o Bindingspligten er ophørt pr Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Til sikkerhed for engagement med Nordea er deponeret ejerpantebrev stort Endvidere har foreningen ydet garantier/kautioner for medlemmer for i alt Bestyrelsen har oplyst, at der denne bekendt ikke forefindes yderligere kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser. Selskabsskat Der er ved beregning af selskabsskat ikke indarbejdet en eventuel skattepligtig avance, som kan blive realiseret, når de udlejede lejligheder overgår til andelslejligheder. Efter nuværende domspraksis, vil der ske beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, når det sidst udlejede bolig- eller erhvervslejemåloverdrages på andelsbasis. Beskatningen omfatter samtlige avancer ved overdragelser siden 1994/ Beregning af andelskrone og andelenes værdi Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelens værdi pr maksimalt kan opgøres til en af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper: a) anskaffelsessummen b) handelsværdi som udlejningsejendom c) seneste offentlige vurdering

14 A/B Vesterbrogade 106A/Brorsonsgade Noter 17. Beregning af andels krone og andelen es værdi, fortsat Andelskronen er beregnet således: Reguleret egenkapital Andelskapital = , ,4096 Efterstående beregning er opgjort efter punkt c. Egenkapital ifølge årsrapporten Indestående i GI, tilbageført ( ) Regulering, ejendommens værdi: Ejendommens bogførte værdi Ejendomsværdi, ( ) Tilgang efter vurdering ( ) Regulering, prioritetsgæld: Prioritetsgæld, bogført restgæld Prioritetsgæld, kursværdi af restgæld Reguleret egenkapital ( ) ( ) ( ) Under henvisning til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal det oplyses, at andelenes værdi pr i henhold til lovens 5 stk. 2, litra c er opgjort til 71,0388 pr. andelskrone. Andelskronen er beregnet således: Reguleret egenkapital Andelskapital = , ,4186 På den ordinære generalforsamling den blev værdien pr. andelskrone fastsat til 50,00 På den ekstraordinære generalforsamling den blev værdien pr. andelskrone fastsat til 60,00 på grundlag af modtagen handelsværdi pr

15 ( A/B Vesterbrog~<ie 1~A/Brorsonsgade Likviditetsoversigt for året 2005 Budget 2005 Budgetteret nettoresultat for 2005 ( ) Udbetalinger Vanneafregning Vandafregning (38.657) (8.696) Årets likviditetsforskydning Likvide beholdninger pr inkl. mellemregning med Herbo-Administration AIS ( ) Forventede likvide beholdninger pr

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere