SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE"

Transkript

1 SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016

2 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere og erhvervsdrivende et overblik over regler og lovgivning. Administrationsgrundlaget er administrationens retningslinjer for skiltning inden for de områder, hvor der ikke detailreguleres af lokalplanbestemmelser. Den bruges til at skabe et overblik for både ansøger og den myndighed, som skal behandle de indkomne ansøgninger. Der vil under hvert punkt være en beskrivelse, om der skal søges tilladelse til opsætning, og hvor ansøgningen skal sendes til. På side 4 vises et samlet skema, som informerer om, hvornår der skal søges tilladelse, egenbetaling, lovgrundlag etc. Administrationsgrundlaget vil løbende blive opdateret ved lovændringer, prisreguleringer etc. Administrationsgrundlaget skal sikre et ensartet visuelt udtryk i Kerteminde Kommune og være med til at guide ansøgere til en mere effektiv sagsbehandlingstid. Skilte som er opsat uden tilladelse, kan uden varsel fjernes af vejmyndighed eller politi. Dette sker, hvis nævnte regler ikke er overholdt, eller hvis der skal tages hensyn til trafiksikkerhedsmæssige forhold. 2

3 Indhold Tilladelse & lovgivning Vejvisning Pilevejviser Vejnavneskilt Husnummerskilte Service vejvisning Almindelig service vejvisning Servicetavler Særlig service vejvisning Skiltning i byområder Hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan Trafik & Anlæg Midlertidig og lejlighedsvis skiltning Valgplakater Plakater Rundkørsler A-skilte (Sandwichskilt) Banner Nabohjælp Elektroniske informationstavler/reklame Plan & Byg Erhverv fra egen bolig Erhvervsområde Facadeskilte Udhængsskilte Henvisningsskilte Fritstående skilte / pyloner Flag Skiltning i det åbne land Mindre oplysnings/henvisningsskilte ved egen indkørsel Virksomhedsreklame i umiddelbar tilknytning til virksomhed 3

4 1. Tilladelse & Lovgivning Tilladelse Kerteminde Kommune skal godkende opsætning af skiltning på offentlig vejareal, ved virksomheder etc. På de efterfølgende sider vil der være en beskrivelse af de enkelte skilte og regler. Øverst under hvert punkt vil der stå hvis der kræves en tilladelse, og hvor ansøgningen skal sendes til. Lovgivning Der skal tages hensyn til lokalplaner og lovgivning, når der gives tilladelse til opsætning af skilte. Denne skiltepolitik berører følgende love & regler: Vejregler Lov om offentlige veje Færdselsloven Naturbeskyttelsesloven Vejafmærkningsbekendtgørelse Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte Planloven Bygningsfredningsloven Byggeloven BBR loven De enkelte love kan findes på: Oversigtsskema over skiltning og tilladelser: 4

5 2. Vejvisning Vejvisning til byer og vejnavneskilte sættes op af Kerteminde Kommune. Dette er for at sikre, at redningstjenesten, brand, ambulance og politi kan finde vej. Pilevejviser Vejvisningsskilte viser til geografiske mål og afstande Vejnavneskilt Skilte med vejnavne opsættes af Kerteminde Kommune på både offentlige og private fællesveje. Som grundejer må du tåle opsætningen af et vejskilt på din ejendom, hvis kommunen ønsker det. Hvis et skilt er anbragt på din husmur, hegn eller i skel mod vej, har du som grundejer pligt til at sørge for, at der er frit udsyn til skiltet. Husnummerskilte Som grundejer har du pligt til at sørge for, at din ejendom er forsynet med et husnummer enten på huset eller ved vejen. Ejendomme, som har en markvej, der støder op til offentlig vej, skal selv sørger for skiltning med husnummer. Udgifterne afholdes af ejendommens ejer. Ligger din indgang eller facade mere end 10 meter fra vejen, skal du anbringe skiltet på en fremskudt plads, så det er synligt fra vejen. Hvis ejendommen har et bogstav efter husnummer, skal både nummer og bogstav fremgå. Hvis der findes mere end en selvstændig vurderet ejendom (flere matrikler), skal der på skiltet stå første og sidste husnummer på vejen. 5

6 2. Vejvisning Service vejvisning Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning sendes til: Blå/hvide skilte Der kan henvises til byer og servicemål f.eks. biblioteker, togstationer, idrætsanlæg, turistattraktioner m.v. Der benyttes tekst eller symboler. Almindelig service vejvisning opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. Service vejvisning skal være trafikalt begrundet. Der må ikke tages kommercielle hensyn. Private og offentlige virksomheder kan søge om opsætning af skilte. Det er Kerteminde Kommune som vejmyndighed, der afgør, om skiltene kan sættes op. 6

7 2. Vejvisning Servicetavler Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning sendes til: Officielle servicetavler opsættes til udvalgte mål, private virksomheder, betydningsfulde seværdigheder etc. Formålet er, at give trafikanter oplysninger om vejvisningsmål, der ligger væk fra vejen. Service vejvisningen er et firkantet skilt med blå rand og et hvidt midterfelt med et symbol. Skiltet skal være trafikalt begrundet. Der tages ikke kommercielle hensyn. Der skiltes fra nærmeste større vej. Her er vist eksempler på servicetavler: A B C D A Seværdigheder Der kan vejvises til betydningsfulde seværdigheder optaget i Vejdirektoratets fortegnelse. B Overnatning Fra nærmeste rutenummererede vej kan der vejvises til hotel, motel eller kro, der opfylder betingelserne i lov om restaurations og hotelvirksomhed, og som har flere end 3 soverum med tilsammen mindst 8 sovepladser. C Restauranter Der kan vejvises fra nærmeste større vej til restauranter, hvor der er servering af mindst 2 daglige hovedmåltider. D Cafeterier Der kan henvises fra nærmeste større vej til cafeterier, hvor der er servering af enkelte måltider, for eksempel morgenmad, kaffe, te og smørrebrød. Der skal være mulighed for at nyde måltidet indendørs og for at sidde ned. Følgende seværdigheder er i Kerteminde Kommune godkendt til skiltning med lokal seværdighed (M52,1): Fjord & Bælt Johannes Larsen Museum Kerteminde Museum Fyns Hoved Munkebo Bakke Vikingemuseet Ulriksholm 7

8 2. Vejvisning Særlig service vejvisning Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning sendes til: I det åbne land er der generelt forbud mod opsætning af skilte (Se side 18) Sort/hvide skilte Mindre private virksomheder i landzone kan søge om tilladelse til særlig service vejvisning Virksomhederne skal være beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område. Virksomhedens navn og logo må ikke oplyses på skiltet. Der skiltes kun til virksomheder med væsentlig åbningstid. Servicemålet skal have et stort antal stedkendte besøgende. Teksten skal henvise til en type af virksomhed f.eks. Gårdbutik, Galleri, Golfbane Kan kun opsættes på offentlige veje. Skiltet skal opsættes ved nærmeste større vej i forhold til virksomheden. Der må højst være 4 skilte i et vejkryds. I enkelte tilfælde kan der skiltes med 2 skilte til den samme virksomhed. Hvis skiltet beskadiges eller er slidt, betaler virksomheden for omkostningerne til reparation eller udskiftning af skiltet. Kerteminde kommune kan fjerne skiltet, hvis der er behov for skiltning med almindelig service vejvisning, eller hvis krydset, hvor skiltet er placeret, skal ombygges. Virksomheden får ikke refunderet pengene ved fjernelse af skiltet. Skiltet bestilles og opsættes af Kerteminde Kommune. Skiltet og opsætning betales af virksomheden. Se mere på kommunens hjemmeside. 8

9 3. Skiltning i byområder Trafik & Anlæg Midlertidig og lejlighedsvis skiltning Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning om midlertidig skiltning sendes til: Der kan gives tilladelse til midlertidig skiltning til arrangementer, som afholdes af foreninger. Der gives ikke tilladelse til skiltning for private virksomheder, medmindre det er et arrangement med offentlig adgang, hvor lokale virksomheder deltager i arrangementet. Der må ikke skiltes med produkter eller ydelser. Der må skiltes ved de 4 indfaldsveje til Kerteminde, 2 steder ved Munkebo og 2 steder ved Langeskov. Når der gives tilladelse til midlertidig skiltning udleveres oversigtskort med henvisning til, hvor skiltene må sættes op og retningslinjer for skiltning. Der kan max. opstilles skilte for 3 arrangementer ad gangen. Skiltene skal indeholde kontaktoplysninger. Der kan i øjeblikket gives tilladelse til midlertidig skiltning ved: 4 placeringer i Kerteminde 2 placeringer i Langeskov 2 placeringer i Munkebo Oversigtskort med godkendte placeringer fremsendes sammen med tilladelsen. 9

10 3. Skiltning i byområder Trafik & Anlæg Valgplakater Kræver ingen tilladelse til opsætning Se alle reglerne på: Vejmyndighed og politi må fjerne skilte, hvis reglerne ikke overholdes, eller hvis der skal tages trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Skiltene skal indeholde kontaktoplysninger. Plakater Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning om opsætning af plakater sendes til: Kerteminde Kommune tillader som hovedregel ikke, at der opsættes plakater på vejareal, da dette afleder trafikanternes opmærksomhed. Der kan kun opnås tilladelse til opsætning af plakater til følgende arrangementer: Cirkus og Trafikkampagner. 10

11 3. Skiltning i byområder Rundkørsel Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning om midlertidig skiltning sendes til: I Kerteminde Kommune er det muligt at sponsorere udsmykningen af en rundkørsel. Virksomheden overtager ansvaret og udsmykningen af en rundkørsel i et år. Udsmykningen kan bestå af beplantning, kunst eller andet. Retningslinjerne og priser for udsmykning kan ses på: 11

12 3. Skiltning i byområder A-skilte (Sandwichskilt) Munkebo Butikscenter og LangeskovCentret er private butikscentre, hvor centrenes regler for opstilling af A-skilte skal overholdes. I Kerteminde er det Reglement for gadearealer i Langegade, som er gældende. Reglementet findes på kommunens hjemmeside. Der må opstilles A-skilte til de virksomheder, som har tilladelse til udendørsservering. Uden for de ovennævnte områder må der ikke opstilles A-skilte på vejareal. Banner Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning sendes til: Der kan ansøges om tilladelse til opsætning af banner i Langegade. Tilladelsen gives til kortere perioder. Nabohjælp Kræver tilladelse til opsætning Ansøgning sendes til: På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte nabohjælp skilte op, hvis grundejerforeningen eller beboerne er enige om ordningen. Materiale og vejledning kan ses på: Skiltene må ikke opsættes på samme stander som færdselstavler. Skiltene må ikke dække eller aflede opmærksomheden fra anden skiltning. Når placeringen af skiltet er godkendt, opsættes dette af ansøger. 12

13 3. Skiltning i byområder Elektroniske informationstavler/reklame Ansøgning om elektroniske reklametavler skal i hver enkelt sag behandles i henhold til færdselsloven af Fyns Politi. Politiet vil bl.a. vurdere ansøgningen ud fra: Afstand til kryds Krydsets størrelse, signalregulering etc. Lige strækninger Reklametavler må ikke opsættes på strækninger med hastigheder på over 60 km/t. Afstand til færdselstavler Skiltene må ikke fra nogen vinkler dække for udsynet til eksisterende tavler eller afmærkning. Hensyn til naboer Evt. hensyn i henhold til miljølovgivningen vurderes af Kerteminde Kommune. 13

14 3. Skiltning i byområder Plan & Byg Det gælder for alle efterfølgende skilte, ud over pyloner, at de ikke må være digitale. Det gælder for alle typer skilte, at der skal være en sammenhæng mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Erhverv fra egen bolig i byområde Skiltning i byområde, hvor der ikke er fastlagte bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til ophængning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Fritstående skilte Ved skiltning for erhverv fra privatbolig må skiltet max. være 0,5 m2. Skiltet placeres ved indgangen i stueetagen eller på privat grund max. 1 meter over terræn Skilte opsat på terræn må ikke belyses Facadeskilte Ved skiltning for erhverv fra privatbolig må skiltet max. være 0,25 m2 Skilte opsat på mur må belyses som en del af den almene belysning ved beboelsesbygninger Erhvervsområde Skiltning i erhvervsområde, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til opsætning Ved indkørsel til et erhvervsområde er der mulighed for at opstille et oversigtsskilt med navne på virksomhederne i området. Skiltet udføres med ensartet skrift Der må ikke benyttes logo Der vil være en egenbetaling på oversigtsskilte i erhvervsområder varierende efter prisen på skiltet. Der skal være sammenhæng mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. 14

15 3. Skiltning i byområder Facadeskilte Skiltning på facader, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til opsætning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Ved skiltning på facaden må skiltet max. være 0,5 m2 Skilte opsat på mur må belyses som en del af den almene belysning ved beboelsesbygninger. Udhængsskilte Skiltning på bygninger, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til ophængning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Fra gadeniveau skal der være en frihøjde på 2,80 meter over gadeniveau Skiltet må max. række en meter ud fra bygningen, og der skal være 1 meter fripassage fra kørebanekant eller cykelsti. Størrelsen må ikke overstige 0,5 m2. Udhængsskilte kan vises som symbol, f.eks. optiker = briller eller det kan visualiseres med navn eller logo. Udhængsskilte må ikke belyses Henvisningsskilte Skiltning på bygninger, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til ophængning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade mod vejen, må der på privat grund opsættes et henvisningsskilt pr. virksomhed. På bygninger skal henvisningsskiltet placeres ved den dør eller port, der viser ind til virksomheden. Henvisningsskilte må ikke overstige 0,5m2. Hvor henvisningsskilte ikke placeres på en bygning, skal det placeres på privat grund ved indkørselen. Hvor henvisningsskilte ikke placeres på en bygning, skal det placeres på privat grund ved indkørsel en indkørsel. Henvisningsskilte må ikke belyses. 15

16 3. Skiltning i byområder Fritstående skilte/pyloner Skiltning hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver byggetilladelse til opsætning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Der må kun opsættes et større fritstående skilt eller pylon pr. ejendom/forretning/ virksomhed og øvrig skiltning må kun omfatte facadeskilte og minde henvisningsskilte. Skiltet/pylonen må max. være 4 meter høj Skiltet/pylonen må max. være 1,25 meter bred Der kan anvendes digital visning, dog uden bevægelige dele som f.eks. rullende lysaviser. Langs veje skal fritstående pyloner placeres på egen grund og under iagtagelse af evt. tinglyste byggelinjer det pågældende sted. Skiltet og pyloner placeres min. 2,5 meter fra skel til nabo. Der må kun opstilles et skilt/pylon pr. matrikel. Hvis der er flere virksomheder på en matrikel skiltes der samlet. Det vil altid være ud fra en konkret vurdering af administrationen om der kan gives tilladelse. 16

17 3. Skiltning i byområder Flag Skiltning på facader, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via en lokalplan. Kræver tilladelse til opsætning, ansøgning skal ske via hjemmesiden Større virksomheder/erhvervsejendomme kan søge om tilladelse til opsætning af flag. Der kan opsættes en gruppe af 3 flagstænger. Der må flages med virksomhedens navn, logo eller dannebrog. Der må ikke flages med reklameflag for produkter. Der må kun flages med bløde flagduge uden afstivning. Flag må ikke belyses. Flagning ud fra facade/bygning f.eks. avis- og isflag skal undgås. Opsætning af flag på vejareal Flagstænger må kun opsættes i etablerede flagstangshuller. Reklameflag må ikke benyttes. Beachflag/reklameflag Må opstilles i forbindelse med et arrangement eller som henvisningsskilt til en virksomhed opsat på egen matrikel. 17

18 4. Skiltning i det åbne land Ifølge Naturbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at opsætte reklameskilte i det åbne land. Dette for at friholde det åbne land for reklame og propagandaskilte. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne. Hvad betyder det åbne land Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, plantebælter, naturområder mv.). Ved tvivl om åbent status, vil det altid tolkes som åbent land. Reglen gælder uden for bymæssig bebyggelse (Bymæssig bebyggelse forstås normalt ved en bebyggelse på mere end ca. 20 bygninger uden mellemliggende åbne arealer). Virksomheder, som ligger i det åbne land, kan få tilladelse til opsætning af et særlig service vejvisnings skilt. (Se side 8). Det må man ikke Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer, når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed. Forbuddet er absolut og gælder i princippet, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej. F.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger. Tilladte skilte i det åbne land Trafikkampagner, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed, må sættes op. Valgplakater (Se side 10). Mindre oplysningsskilte vedr. næringsdrift eller egen virksomhed. Særlig service vejvisning. Kommunalbestyrelsen kan tillade reklamer på idrætsanlæg. 18

19 4. Skiltning i det åbne land Mindre oplysnings/henvisningsskilte ved egen indkørsel Kan opstilles uden tilladelse Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for, at erhvervsdrivende, i det åbne land, kan opsætte et mindre oplysningsskilt. Dette gælder også for salg af landbrugsprodukter eller værelsesudlejning. I medfør af Naturbeskyttelsesloven skal skiltet placeres ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding til offentlig vej. Dog må skiltet ikke placeres på vejareal. Skiltet må højst være 0,25 m2 og må ikke være højere end 1 meter over terræn Skiltet må kun oplyse virksomhedens navn, adresse, art, produktion og evt. logo, som dog højst må udgøre 10% af skiltet. Skiltet må ikke være belyst, reflekterende eller bevægelige. Skiltet skal være rektangulært. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Virksomhedsreklame i umiddelbar tilknytning til virksomheden Virksomhedsreklamer må anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande, Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v. må opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. 19

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 18-12-2008 Sag nr.: KB 2 (ØU 3) Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse.

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Christina og Lasse Wind Schanz Østerbakken 3 Høruphav 6470 Sydals Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Afgørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

Det ansøgte kræver en byggetilladelse, og må ikke etableres før denne er givet. Ligeledes også med de nødvendige spildevandstilladelser.

Det ansøgte kræver en byggetilladelse, og må ikke etableres før denne er givet. Ligeledes også med de nødvendige spildevandstilladelser. Helene Møller Andersen Bøssevænget 21 Fodby 4700 Næstved Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 3.5.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-26-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg

Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj. 6430 Nordborg Nip Lund Færgevej 61 Hardeshøj 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en carport og et redskabsrum på ejendommen matr.nr. 130 Mjels, Oksbøl, der ligger på Færgevej 61 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten 06-01-2015 14/32918 Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at hæve terræn på mark til brug for vinterfold til heste, opsætte flytbart læskur

Læs mere