Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger"

Transkript

1 Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen beskriver persondataloven 1 og dens definitioner, begreber og rækkevidde. Endvidere beskrives lovens grundlæggende principper om god databehandlingsskik og Datatilsynets rolle og opgaver. Endelig beskrives de regler for behandling af personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål, som loven foreskriver, samt mulighederne for deling af data og arkivering af videnskabelige data i Statens Arkiver og Dansk Dataarkiv. Persondataloven Den danske persondatalov trådte i kraft den 1. juli 2000 som erstatning for de to gamle registerlove fra 1978 om offentlige myndigheders og private virksomheders registre. Loven implementerer EF direktivet om persondatabeskyttelse fra 1995 (Direktiv 95/46/EF), hvis hovedsigte er at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, herunder især retten til privatlivets fred. Desuden er det direktivets mål at fjerne hindringerne for udveksling af personoplysninger inden for Fællesskabets område samt at sikre et højt niveau af datasikkerhed. Persondataloven er en rammelov, hvilket betyder, at anden dansk lovgivning skal tilpasses persondataloven og ikke være i strid med reglerne i denne lov. Hertil kommer, at det er Datatilsynet, som fastægger den konkrete praksis på lovens område. Datatilsynet Som tilsynsmyndighed fører Datatilsynet tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af persondataloven.

2 2 Blandt Datatilsynets vigtigste opgaver og funktioner kan nævnes vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder og private; behandling af klagesager og sager, der rejses på tilsynets eget initiativ; behandling af anmeldelser og ansøgninger om tilladelse til at behandle personoplysninger; inspektionsvirksomhed; afgivelse af udtalelse om forskellige bekendtgørelser m.v., der har betydning for beskyttelsen af privatlivet, samt løbende deltagelse i internationalt samarbejde om datasikkerhed. Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat, der ledes af en direktør. Tilsynet har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, men hverken Justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder har instruktionsbeføjelse over for Datatilsynet, der som offentlig myndighed udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. Datatilsynet afgørelser kan desuden ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Lovens anvendelsesområde Persondataloven gælder for oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, herunder også for afdøde, i det omfang, der eksisterer et beskyttelseshensyn. Den gælder også i et vist omfang for oplysninger om virksomheder, dog først og fremmest oplysninger, der behandles af kreditoplysningsbureauer ved bedømmelse af kreditværdighed. Først og fremmest gælder loven for al elektronisk behandling af personoplysninger. Det er uden betydning, om oplysningerne indgår i registre eller databaser eller lignende, idet loven gælder for alle former for elektronisk behandling. Den gælder altså også for personoplysninger i almindelige tekstbehandlingsdokumenter, og for personoplysninger i regneark, tabeller, lyd- eller billedfiler, eller i andet programmel, f.eks. PowerPoint præsentationer, som benyttes til behandling af personoplysninger. Som udgangspunkt gælder loven derfor også for personoplysninger på hjemmesider m.v., og den gælder når personoplysninger sendes i eksterne eller interne net. Fordi loven gælder for al elektronisk behandling, gælder den i princippet for personoplysninger i alle digitale eller elektroniske medier. 1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Loven kan

3 3 Loven gælder desuden for manuel behandling af personoplysninger, hvis de indgår i manuelle registre som papirkartoteker eller er systematiseret i ringbind eller fremgår af ordnede lister eller fortegnelser. Også biobanker, det vil sige samlinger af personidentificerbart humant væv, som blodprøver, biopsier, celler m.v., er omfattet af loven, da en biobank defineres som et manuelt register. For private virksomheder, organisationer m.v. gælder loven også for ikke-elektronisk systematisk behandling af følsomme eller fortrolige personoplysninger. Som eksempel på dette kan nævnes oplysninger, som indgår i (papir)akt- eller sagsmapper om kunder eller ansatte i et firma. Manuelle akt- eller sagsmapper i det offentlige, f.eks. hospitalsjournaler, som udelukkende findes i papirform, er derimod ikke omfattede af persondataloven. Undtagelser Helt undtaget fra loven er behandling af personoplysninger i forbindelse med aktiviteter af rent privat eller familiemæssig karakter, såsom privat korrespondance, personlige kalendere, adressefortegnelser og lignende. Loven gælder heller ikke for journalistisk, kunstnerisk og litterær virksomhed samt massemediernes informationsdatabaser og manuelle arkiver med avisudklip, men loven har dog en begrænset gyldighed, idet bestemmelserne om sikkerhed gælder. Endelig gælder loven ikke, hvis den er til hinder for informations- og ytringsfriheden, der følger af Menneskerettighedskonventionens artikel 10. For eksempel skal loven ikke være til hinder for brugen af personoplysninger i læserbreve, debatindlæg, deltagelse i den offentlige debat på nettet og lignende aktiviteter. Loven gælder ikke for Folketinget og dets tilknyttede institutioner, herunder Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, og den gælder ikke for registreringer m.v., som foretages af politiets og forsvarets efterretningstjenester. Hvis databehandlingen foretages af domstolene, politiet eller anklagemyndigheden på det strafferetlige område, er flere af de læses på Datatilsynets hjemmeside

4 4 registreredes rettigheder tilsidesat. Som eksempel kan nævnes, at den tiltalte ikke har ret til indsigt i de oplysninger, der indgår i politiets efterforskning af sagen. Endelig findes der situationer, hvor regler i anden særlovgivning erstatter eller begrænser persondatalovens regler. Et eksempel herpå er reglerne i sundhedsloven om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra patientjournaler. Geografisk område Som hovedregel gælder loven, når den dataansvarlige myndighed eller virksomhed er etableret i Danmark, og behandlingen finder sted inden for EU s område. Herudover gælder den i visse situationer for dataansvarlige i tredjelande (lande uden for EU og EØS-området), hvis oplysningerne bliver indsamlet i Danmark eller bliver behandlet med hjælpemidler, der befinder sig i Danmark. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. I Grønland gælder fortsat de gamle registerlove fra 1978 med det danske datatilsyn som tilsynsmyndighed. Begreber og definitioner Når loven taler om behandling af personoplysninger, betyder det enhver form for behandling af oplysningerne, herunder også arkivering. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Den dataansvarlige er den, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det kan være en offentlig myndighed, en institution, en virksomhed, en forening eller en forsker, der gennemfører en videnskabelig undersøgelse. En databehandler er derimod i loven defineret som en person, myndighed, virksomhed m.v., der behandler oplysninger på vegne af den dataansvarlige, eksempelvis en statistiker, et laboratorium eller et webhotel. Loven inddeler personoplysninger i 2 hovedtyper: Almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger er først og fremmest oplysninger om rent private forhold, dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og

5 5 seksuelle forhold. Til de følsomme oplysninger regnes desuden oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger. Almindelige personoplysninger er oplysninger, som ikke vedrører forhold af rent privat karakter. Almindelige oplysninger er f.eks. navn, adresse, køn, nationalitet, uddannelse og erhverv. Også oplysninger om indkomst- og formueforhold hører til denne kategori. I loven benyttes også betegnelsen oplysninger af fortrolig karakter, f.eks. betalingsoplysninger eller skatteoplysninger, oplysninger om ansættelsesforhold el. lign. Karakteristikken fortrolig skal i øvrigt forstås i overensstemmelse med straffelovens og forvaltningslovens definition af fortrolighed, det vil sige, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Ved begrebet identificerbar person (den registrerede) forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer, en kode eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. En anonym person, er i modsætning til en identificerbar person, en person, der ikke kan identificeres af nogen. Ved begrebet anonymiserede oplysninger forstås oplysninger, som er gjort anonyme på en sådan måde, at ingen længere kan identificere den person, oplysningerne vedrører. Anonymiserede oplysninger er ikke personoplysninger og derfor ikke omfattet af persondataloven. At anonymisere personoplysninger kræver imidlertid erfaring og stor omtanke. Ved afgørelsen af, om en person er identificerbar, skal der tages hensyn til alle hjælpemidler, der med rimelighed kan tænkes anvendt for at identificere den pågældende enten af den dataansvarlige eller af en anden person. Det er i denne sammenhæng uden betydning, om hjælpemidlerne fremskaffes ved ulovlige handlinger som tyveri, indbrud eller lignende. Generelt gælder det, at jo flere registrerede oplysninger om en person, desto sværere er det at anonymisere personen, ligesom få personer i en kohorte kan vanskeliggøre eller ligefrem umuliggøre en anonymisering. Ansvaret for en tilstrækkelig anonymisering påhviler i

6 6 sidste ende den dataansvarlige. Oplysninger, der er anonyme for en eventuel modtager, men fortsat kan identificeres af afsenderen, f.eks. via en nøgle til et løbenummer, er fortsat personoplysninger i lovens forstand. Ligeledes er et krypteret personnummer også en personoplysning. God databehandlingsskik (persondatalovens 5) Ved behandling af personoplysninger, er der nogle grundlæggende krav, som altid skal være opfyldt. Først og fremmest skal der altid udvises god databehandlingsskik. God databehandlingsskik betyder, at den dataansvarlige skal overholde lovens regler, såvel i ånd som bogstav, ikke forsøge at omgå dem, og i øvrigt følge Datatilsynets praksis, henstillinger og vejledninger. Hertil kommer som et grundlæggende krav, at oplysningerne kun må indsamles og anvendes til udtrykkeligt angivne, saglige formål, og aldrig senere anvendes til formål, der er i strid med det oprindelige formål. Om det senere formål er i strid med det første, vil dog ofte komme an på en konkret vurdering, med mindre det senere formål direkte skader eller modarbejder det oprindelige formål. Det er også et grundlæggende krav, at der kun indsamles relevante og tilstrækkelige oplysninger, og ikke flere end nødvendigt, formålet taget i betragtning. Hertil kommer kravet om, at der skal foretages den fornødne kontrol af oplysningerne, og urigtige eller vildledende oplysninger skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Herved skal det bl.a. sikres, at der ikke træffes beslutninger på forkert datagrundlag. Og endeligt fastslås, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. I praksis betyder dette, at alle personoplysninger skal slettes /destrueres eller anonymiseres, når de ikke længere skal benyttes til det angivne formål. Der er imidlertid en væsentlig modifikation til kravet om, at senere behandling ikke må være i strid med det oprindelige formål, idet det tilføjes, at senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistik eller videnskabeligt øjemed, ikke anses for uforenelige med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet (jf. 5, stk. 2). Endelig er der yderligere en bestemmelse, som muliggør en fortsat opbevaring af oplysninger efter endt brug, idet

7 7 oplysningerne kan overføres til arkiv efter reglerne i arkivloven (jf. 14). Hvis oplysningerne overføres til arkivering i Statens Arkiver, anses lovens krav om sletning som opfyldt. Behandling af følsomme personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål Lovens udgangspunkt er, at der ikke må behandles følsomme oplysninger, medmindre en af lovens undtagelsesbestemmelser er opfyldt. Oplysningerne kan blandt andet behandles, når den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er nødvendigt i forbindelse med f.eks. sygepleje eller patientbehandling. Desuden kan det ske, hvis det er nødvendigt for at sikre eller opfylde et retskrav, eller når det er nødvendigt for en myndigheds opgaver på det strafferetlige område. Offentlige myndigheder må kun behandle følsomme oplysninger, hvis det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. Der er dog et ubetinget forbud mod, at offentlige myndigheder fører edb-registre med oplysninger om enkeltpersoners politiske forhold, medmindre disse oplysninger er offentligt tilgængelige. På disse betingelser ville det være umuligt at gennemføre meget af den forskning, som der er tradition for i Danmark. Registerforskning og herunder store dele af den samfundsvidenskabelige og epidemiologiske forskning ville eksempelvis have svære kår, og de mange registre med data om en velbeskrevet og gennemreguleret befolkning ville i praksis være utilgængelige for den frie forskning. Takket være en særlig bestemmelse i den danske persondatalov har forskningen imidlertid fortsat gode vilkår. Med denne bestemmelse åbnes der for, at der uden samtykke fra de registrerede må behandles følsomme personoplysninger, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning (jf. 10, stk. 1). En sådan dispensation gives selvfølgelig ikke uden betingelser. Som udgangspunkt skal det være nødvendigt for undersøgelsen, at oplysningerne er personhenførbare. Oplysningerne må endvidere ikke senere anvendes til formål, der ikke er videnskabelige eller statistiske. Og

8 8 under ingen omstændigheder må videnskabelige resultater offentliggøres på en måde, som gør det muligt at identificere personer, der indgår i undersøgelsen. Endelig må oplysningerne ikke videregives til tredjemand, f.eks. en anden forsker, uden en forudgående tilladelse fra Datatilsynet (jf. 10, stk. 3). Også i dette tilfælde gælder selvfølgelig kravet om, at oplysninger i videnskabelige undersøgelser skal slettes/destrueres eller anonymiseres efter endt brug, det vil sige, når undersøgelsen er afsluttet. Den danske særregel for forskning forudsætter herudover, at Datatilsynet opstiller nogle særlige garantier på forskningsområdet til beskyttelse af de registreredes privatliv. Videnskabelige undersøgelser med følsomme oplysninger skal altid anmeldes til Datatilsynet, som i den forbindelse udsteder en tilladelse (til private forskere) eller afgiver en udtalelse (til offentlige myndigheder). Datatilsynets tilladelser udstedes altid på en række nærmere fastsatte vilkår om datasikkerhed m.v., ligesom de offentlige myndigheder henvises til de relevante regler og bestemmelser i persondataloven samt til Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse 2, der skal overholdes af alle myndigheder. Datatilsynets tilladelse er desuden tidsbegrænset, og forskeren gøres opmærksom på, at en fortsat behandling, herunder opbevaring, af oplysningerne - uden Datatilsynets tilladelse - er en overtrædelse af persondataloven og desuden strafsanktioneret. Hertil kommer, at Datatilsynet løbende foretager inspektioner af videnskabelige projekter for at sikre, at vilkårene overholdes, og at der i projektet generelt udvises god databehandlingsskik. Det skal for god ordens skyld understreges, at de regler og vilkår, der er fastsat til beskyttelse af de registreredes privatliv i forskningssammenhæng, ikke kun gælder for de følsomme oplysninger, men for alle oplysningstyper. Endelig skal det bemærkes, at forbuddet mod, at 2 Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (BEK nr 528 af 15/06/2000). Bekendtgørelsen kan læses på datatilsynets hjemmeside.

9 9 offentlige myndigheder fører edb-registre med oplysninger om politiske forhold, også gælder registrering af politiske forhold i videnskabelige eller statistiske undersøgelser, der gennemføres af eller for en offentlig myndighed. Datatilsynet er forpligtet til at føre en offentlig tilgængelig fortegnelse over alle anmeldte behandlinger, herunder også alle anmeldte videnskabelige undersøgelser. Fortegnelsen findes på tilsynets hjemmeside. Deling og genbrug af data Som udgangspunkt må oplysninger i en videnskabelig undersøgelse kun benyttes af den dataansvarlige selv, en nærmere defineret projektgruppe, eller personer, der handler på den dataansvarliges vegne. Imidlertid er der et voksende behov for at dele videnskabelige data, således at de kan benyttes til flere videnskabelige formål og af flere forskere. Årsagerne hertil er mange og kan også være politisk eller økonomisk begrundet. Mange forskere deltager desuden i nationale eller multinationale samarbejdsprojekter, der kan medføre krav om deling af data eller fælles rettigheder til data. Persondataloven åbner også for, at forskningsdata kan deles, genanvendes eller efterprøves. Imidlertid kræver det en konkret tilladelse fra Datatilsynet, hvis en dataansvarlig ønsker at dele sine data med en eller flere andre forskere. En forudsætning for, at Datatilsynet kan give tilladelse hertil, er, at modtageren skal anvende oplysningerne til et konkret videnskabeligt formål. Endvidere forudsættes, at modtageren har Datatilsynets tilladelse til sin egen undersøgelse, eller at oplysningerne (undersøgelsen) vil være omfattet af et andet EU-lands databeskyttelseslovgivning. Der er ingen formelle krav til ansøgningen, men tilladelsen skal være opnået inden, oplysningerne kan videregives. At samle og bevare forskningsdata fra forskellige projekter i forskningsbanker til fælles og måske senere anvendelse kan sikkert virke både hensigtsmæssigt og økonomisk; det er imidlertid ikke lovligt og må derfor ikke finde sted. Ligeledes skal man som forsker tage sig i agt for at indgå aftaler eller følge praksis uden først at sikre sig, at disse ikke er i strid med

10 10 persondataloven. Er man i tvivl, bør man rådføre sig med Datatilsynet. Det må være i alles interesse at følge persondataloven og sikre gennemsigtige og lovlige forhold. Arkivering af data Som nævnt ovenfor må personoplysninger, der indgår i videnskabelige eller statistiske undersøgelser, gerne overføres til Statens Arkiver, og herunder Dansk Dataarkiv, og her opbevares efter reglerne i arkivlovgivningen. Denne overførsel af oplysningerne til arkiv sidestilles med persondatalovens krav om sletning/destruktion eller anonymisering af oplysningerne. Overførslen kræver ingen tilladelse fra Datatilsynet, ligesom der ikke stilles krav om, at de registrerede personer skal informeres. Hvis oplysningerne senere ønskes udleveret i personhenførbar form til brug i en ny videnskabelig undersøgelse, skal der foretages en ny anmeldelse til Datatilsynet, ligesom Statens Arkiver skal indhente en tilladelse fra Datatilsynet til udleveringen. Udlevering og anvendelse af helt anonymiserede datasæt er ikke omfattet af persondataloven. Som udgangspunkt skal de videnskabelige data slettes eller anonymiseres efter endt brug, således som det fremgår af persondataloven og af Datatilsynet vilkår. Hvis man med henblik på en eventuel senere videnskabelig anvendelse ønsker at undgå dette, kan man benytter sig af muligheden for at arkivere sine data. Kan data ikke arkiveres, skal de slettes eller anonymiseres. Årsagen hertil er, at de videnskabelige data under ingen omstændigheder må benyttes til andre formål. Og som forsker må man heller ikke have data liggende, som ikke bliver benyttet til igangværende videnskabelige undersøgelser. At arkivere forskningsdata i Statens Arkiver er sund fornuft og god skik, og her må de godt gemmes, også når de ikke bliver brugt.

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland

Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland Datatilsynets vejledning om persondataloven for Grønland 1. I HVILKE TILFÆLDE GÆLDER PERSONDATALOVEN? 3 1.1. Hvornår gælder loven? ( 1) 3 1.2. Hvornår gælder loven ikke? ( 2) 4 1.3. Hvor gælder loven?

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Persondata - og hvad så?

Persondata - og hvad så? Persondata - og hvad så? Oktober 2005 Persondata og hvad så? Persondata og hvad så? Henvendelse om publikationen kan ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf. 33 92 40 49

Læs mere

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscenter (RKC) Årsberetning 2009 Sagsbeh. Kirsten Friis Johansen Dir.tlf. Mail kfj@domstolsstyrelsen.dk 2010-2401-0009-1 15. juli 2010 Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Indhold: Praktiske oplysninger Datatilsynets adresse Lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Sammenskrevet udgave af persondataloven

Sammenskrevet udgave af persondataloven Sammenskrevet udgave af persondataloven Lov nr. 429 af 31. maj 2000 som ændret ved 7 i lov nr. 280 af 25. april 2001, 6 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, 2 i lov nr. 519 af 6. juni 2007, 1 i lov nr. 188

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) LOV nr 429 af 31/05/2000 Gældende (Persondataloven) Offentliggørelsesdato: 02 06 2000 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 280 af 25/04/2001 7 LOV nr 552 af 24/06/2005 6 LBK nr 158

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger

Udkast. til. anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger Skjal 1. Udkast anordning om ikrafttræden for rigsmyndighederne på Færøerne af lov om behandling af personoplysninger til I medfør af 83 i lov nr. 429 af 31. mai 2000 om behandling af personoplysninger

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning

Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning N O T A T Retningslinjer 26-10-2010 Sag nr. 09/2825 Anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forsker-initieret sundhedsforskning i regionerne. Datatilsynet skelner ved anmeldelse af forskningsprojekter

Læs mere

Databehandlingsaftale. mellem. Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen

Databehandlingsaftale. mellem. Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen Databehandlingsaftale mellem Kommune og DanCast / Copenhagen Business School Peter Juel Henrichsen Der er dags dato indgået følgende mellem Navn Adresse Cvr.nr.: (herefter benævnt ) og Databehandlingsaftale

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger IT Universitetet, 5. april 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Persondataloven Anvendelsesområde Dataansvarlig etableret i Danmark Tredjelandsaktiviteter på

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S

Oplysningerne opbevares hos databehandler. Databehandlerens adresse Weidekampsgade 6, 2300 København S Benyt anmeldelse som kladde. Afkryds de felter, du ønsker at genbruge, eller genbrug hele blanketten. 1.Dataansvarlig myndighed Navn Haderslev Kommune Adresse Gåskærgade 26-28 Kommunekode (For kommuner

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Persondataloven i Grønland

Persondataloven i Grønland Persondataloven i Grønland Februar 2017 Oplæg fra Datatilsynet ved kommitteret, cand.jur., Birgit Kleis specialkonsulent, cand.jur., Helle Ginnerup-Nielsen 1 Dagens program Datatilsynet Persondataloven:

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: P RIVATLIVSPOLITIK Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Dansk Fuels A/S (samlet betegnet Dansk Fuels, vi, os eller vores i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovafdelingen Dato: 20. juni 2012 Kontor: Statsretskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2011-766-0006 Dok.: 463181 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

2016 Udgivet den 15. oktober oktober Nr Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger Lovtidende A 2016 Udgivet den 15. oktober 2016 14. oktober 2016. Nr. 1238. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Version 1.0 Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger. Skemaet skal udfyldes for alle

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Ordbog. Forside. Adware

Ordbog. Forside. Adware Forside Ordbog Adware Et lille program som placeres på en brugers pc, og som derefter henter reklamer fra internettet, uden at brugeren har bedt om det. Artikel 29-gruppen Den særlige gruppe vedrørende

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Datatilsynets inspektionsrapport

Datatilsynets inspektionsrapport Side 1 af 28 Datatilsynets inspektionsrapport Version 1.0 af Datatilsynets inspektionsskema i SurveyXact Dette skema anvendes på Datatilsynets inspektioner hos myndigheder. Tilsynet udfylder skemaet med

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017

Lovtidende A Udgivet den 20. juni 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 20. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 754. Anordning om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne VI MARGRETHE

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere