Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr af 20. august 2010 id="docindex"> <xs:element name="docindex" type="docindex Type"/>

2 Indholdsfortegnelse Paragraf Bilag 1 - Bilagsfortegnelse...9 Bilag 2 Illustration af strukturen i en arkiveringsversion...10 Bilag 3 - Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter...11 Bilag 4 - Datastruktur...16 Bilag 5 - Dataindhold...31 Bilag 6 - Information om arkiveringsversionen...41 Bilag 7 - Afleveringsmedie...70 Bilag 8 Skemaer...70 For detaljeret fortegnelse af indholdet af bilagene se bilag 1, s. 9

3 Indledning Dette er en vejledning til bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner, som fastsætter formatet for arkivering af bevaringsværdige data fra offentlige myndigheders it-systemer samt dokumentationen af samme. Vejledningen uddyber og eksemplificerer bekendtgørelsesteksten. Formålet med arkivering af bevaringsværdige data fra offentlige myndigheders it-systemer mv. er at sikre, at digitale arkivalier af væsentlig historisk værdi bevares for eftertiden. Alle bevaringsværdige offentlige data skal arkiveres i det format, som er fastsat i bekendtgørelsen. Formålet er at sikre, at alle data ligger i et kendt format, så fremtidige konverteringer af data, som er nødvendige for at sikre bevaringen, kan ske efter en ensartet metode. Bevaringen skal sikre, at arkivbrugerne også om 100 eller 500 år kan få adgang til data skabt i de offentlige myndigheders it-systemer i begyndelsen af det 21. århundrede. Det danske format for aflevering af arkiveringsversioner tager udgangspunkt i det schweiziske arkivformat, SIARD, men er blevet tilpasset til danske forhold. Formatet er baseret på den relationelle databasemodel med lagring af dataudtrækket i en xml-fil pr. tabel med tilhørende xml-skemaer til beskrivelse/validering af dataindholdet. Dokumenter skal konverteres til arkivformatet og lagres selvstændigt. Statens Arkiver afgør fra, hvilke offentlige it-systemer der skal bevares data for eftertiden. Data fra statslige myndigheders it-systemer skal afleveres til Statens Arkiver. Data fra kommuner og regioners it-systemer skal afleveres til Statens Arkiver eller til et kommunalt eller regionalt arkiv, oprettet i henhold til arkivlovens 7. Det modtagende arkiv bestemmer, hvordan bekendtgørelsen skal implementeres på data fra det enkelte itsystem, og tester, om arkiveringsversionen opfylder bekendtgørelsens krav. Læsevejledning Vejledningen henvender sig primært til personer, som skal producere en arkiveringsversion eller bidrage med dokumentationen af samme. I vejledningen gennemgås og eksemplificeres bekendtgørelsesteksten paragraf for paragraf. Hele bekendtgørelsesteksten er indsat i vejledningen med fed skrift, og efter hver paragraf/afsnit følger så vejledningsteksten i almindelig skrift, dog vil vejledningsteksten indgå i en særskilt kolonne i visse skemaer. Det anbefales at have bekendtgørelsens bilag 2 liggende foran sig, når den øvrige tekst læses, da struktur og navngivning illustreres her. Til enkelte paragraffer er der ingen vejledningstekst, da de skønnes at være selvforklarende. Vejledningen er senest opdateret 23. september 2010 Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 3 af 70

4 Paragraf Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for arkivalier skabt af den offentlige forvaltning og domstolene, og som af Statens Arkiver er bestemt til bevaring. Bestemmelserne gælder for centrale og lokale statslige myndigheder, kommunale og regionale myndigheder samt domstolene. Bestemmelserne omfatter arkivalier i digital form. Digitale arkivalier kan være data i itsystemer med og uden dokumenter samt digitale lyd- og videofiler. Bestemmelserne omfatter også arkivalier på papir eller andre medier, såfremt disse af Statens Arkiver er bestemt til digitalisering f.eks. af bevaringsmæssige årsager. It-systemer kan f.eks. være: journalsystem ESDH-system EDH-system fagsystem register system sammensat af data og eventuelt dokumenter fra flere forskellige systemer i en serviceorienteret arkitektur (SOA-system) Lyd og video i analog form skal digitaliseres før aflevering til offentligt arkiv, jf. bilag 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter kun arkivalier, der er bestemt til bevaring af Statens Arkiver: Statslige myndigheders it-systemer er omfattet af en bevarings- eller kassationsbestemmelse, som Statens Arkiver udsteder i forbindelse med anmeldelsen af systemet til Statens Arkiver. Bestemmelsen for det enkelte system kan slås op i Statens Arkivers arkivdatabase, Daisy, på Lyd og video kan enten indgå som en del af i et it-system eller være selvstændige arkivalier. Hvis de er en del af et it-system, er de omfattet af bevarings- og kassationsbestemmelsen for dette it-system. Er lyd og video en særskilt enhed i en myndighedsarkiv, vil de være omfattet af bevarings- og kassationsbestemmelse for myndighedens øvrige arkivalier. Kommunale og regionale myndigheders it-systemer samt lyd og video er omfattet af bevarings- og kassationsbestemmelser i bekendtgørelsesform. Bestemmelserne kan ses på på siderne for kommunale myndigheder. 2 Bevaring af data fra it-systemer og af lyd og video skal ske i form af arkiveringsversioner. Stk. 2. Statens Arkiver kan af bevaringsmæssige grunde fastsætte, at bevaringen af andre arkivalier skal ske i form af arkiveringsversioner. En arkiveringsversion består af: dataudtræk af it-systemets tabeller eventuelle dokumenter og information om arkiveringsversionen Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 4 af 70

5 som er lagret i en fast struktur. Information om arkiveringsversionen består af: data om arkiveringsversionens oprindelse og indhold (Arkivbeskrivelsesfil) dokumenter om arkiveringsversionens oprindelse, indhold og brug samt af det oprindelige it-systems administrative sammenhæng (Kontekstdokumentation) data om arkiveringsversionens tabeller (Tabelindeks) De nærmere anvisninger for arkiveringsversionen fremgår af bekendtgørelsens bilag 2-8. Statens Arkiver kan beslutte, at statslige samt kommunale/regionale papirarkivalier eller arkivalier på et andet medium, som er i dårlig stand, skal afleveres i form af en arkiveringsversion. Det kan f.eks. dreje sig om mikrofilm, dokumenter eller billeder på papir, som skal digitaliseres. 3 En arkiveringsversion af bevaringsværdige data skal fremstilles efter de anvisninger, der udstedes af rigsarkivaren, jf. bilag 2-8. Stk. 2. Rigsarkivaren kan anvise anden bevaringsform end en arkiveringsversion, fremstillet efter anvisningerne i bilag 2-8, hvis bevaringsmæssige hensyn tillader det. Se vejledning til de enkelte bilag: Bilag 1: Bilagsfortegnelse Bilag 2: Grafisk oversigt over elementer og struktur i en arkiveringsversion Bilag 3: Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter Bilag 4: Datastruktur Bilag 5: Dataindhold Bilag 6: Information om arkiveringsversionen Bilag 7: Afleveringsmedie Bilag 8: Skemaer På Statens Arkivers hjemmeside, findes den seneste version af skemaerne i bilag 8. Rigsarkivaren kan anvise en anden bevaringsform end en arkiveringsversion f.eks. kan et lille elektronisk journalsystem bevares i udskrift, hvis det skønnes, at omkostningerne til produktion af en arkiveringsversion ikke står mål med udbyttet af en digital bevaring af journalsystemet. 4 Produktion og aflevering af arkiveringsversioner af data fra den statslige forvaltning og domstolenes it-systemer skal finde sted på tidspunkter, der fastsættes af Statens Arkiver. Det fremgår af Statens Arkivers bevaringsbestemmelse, hvornår der første gang skal afleveres en arkiveringsversion af et it-system, samt hvor ofte der efterfølgende skal afleveres. Bevaringsbestemmelsen udstedes i forbindelse med anmeldelsen af it-systemet. Statens Arkiver tager kontakt til den pågældende myndighed, når det er tid til aflevering af en arkiveringsversion. Tidspunkt for aflevering samt efterfølgende afleveringsfrekvens fastsættes på baggrund af de oplysninger, Statens Arkiver har på anmeldelsestidspunktet. F.eks. oplysninger om, hvornår slettes i henhold til anmeldelse til Datatilsynet. Data må ikke slettes, før de indgår i en arkiveringsversion, som er godkendt af Statens Arkiver. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 5 af 70

6 Det er derfor vigtigt at informere Statens Arkiver, hvis der sker ændringer i it-systemet f.eks.: Administrative ændringer i brugen af systemet Ændring i sletningsfristen for systemet Systemmæssige ændringer eller driftsmæssige forhold Nedlukning af systemet (gælder også, hvis der sker konvertering af data til nyt system) Samtidig er det vigtigt, at myndigheden sikrer bevaring af information om systemet f.eks. systemdokumentation, brugervejledninger og administrative beskrivelser, så informationsmaterialet kan understøtte arkiveringen af data og evt. dokumenter fra systemet. 5 Produktion og aflevering af arkiveringsversioner af data fra kommunernes og regionernes itsystemer, som indeholder personoplysninger, skal finde sted, inden data skal slettes. Den pågældende kommune eller region kan træffe aftale om tidligere tidspunkter med det modtagende arkiv. Stk. 2. Produktion af arkiveringsversioner af data fra øvrige it-systemer skal finde sted inden data slettes, eller når it-systemet tages ud af brug. Stk. 3. Statens Arkiver kan derudover fastsætte, at der skal produceres en arkiveringsversion af data fra et it-system, når det af bevaringsmæssige hensyn er nødvendigt. Kommuner og regioner skal aflevere arkiveringsversioner af it-systemer, der indeholder data omfattet af persondataloven, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et offentligt arkiv, som er oprettet efter arkivlovens 7 af én eller flere kommuner eller en eller flere regioner med henblik på at bevare og stille kommunale/- regionale arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder. Der skal produceres en arkiveringsversion af bevaringsværdige data og eventuelt dokumenter senest på det tidspunkt, hvor data skal slettes i henhold til anmeldelse til Datatilsynet. Data må ikke slettes, før de indgår i en arkiveringsversion, som er godkendt af det modtagende arkiv. Kommunen eller regionen og det modtagende arkiv kan aftale, at arkiveringsversionen afleveres før den fastsatte sletningsfrist, f.eks. ved et periodeskift eller når it-systemet lukkes. For it-systemer uden personoplysninger skal der produceres en arkiveringsversion, hvis data slettes, eller itsystemet lukkes. Data må ikke slettes, før de indgår i en arkiveringsversion, som er godkendt af et offentligt arkiv. Statens Arkiver kan fastsætte, at der skal produceres en arkiveringsversion af et it-system for at sikre bevaring af data, som i henhold til bekendtgørelser om bevaring om kassation for kommunale og regionale arkivalier er bevaringsværdige. Det kan f.eks. være et it-system uden sletningsfrist eller med meget lang sletningsfrist, som er i administrativt brug i mange år. 6 Arkiveringsversioner af statslige myndigheders data skal godkendes af Statens Arkiver. Arkiveringsversioner af kommunale og regionale myndigheders data skal godkendes af det modtagende arkiv. Arkiveringsversioner af bevaringsværdige kommunale og regionale data, som ikke er omfattet af afleveringspligt, skal godkendes af samme offentlige arkiv, som modtager myndighedens afleveringspligtige arkiveringsversioner. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 6 af 70

7 Stk. 2. Data, som er overført til en arkiveringsversion, må ikke slettes hos myndigheden, før arkiveringsversionen er godkendt. Det modtagende arkiv skal godkende, at arkiveringsversionen er produceret som anvist i bilag 2-8. Data må ikke slettes, før arkiveringsversionen er godkendt af det modtagende arkiv. Det modtagende arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et offentligt arkiv, som er oprettet med hjemmel i arkivlovens 7 af én eller flere kommuner/regioner med henblik på at bevare og stille kommunale arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder. Efter modtagelse af en arkiveringsversion tester det modtagende arkiv den for at kontrollere om arkiveringsversionen stemmer overens med bestemmelserne i afleveringsbestemmelsen der er overensstemmelse mellem dokumentation og data de generelle krav som beskrevet i bilag 2-8 er opfyldt Hvis en arkiveringsversion ikke opfylder bestemmelserne, returneres den til myndigheden med en beskrivelse af eventuelle fejl og mangler. Det modtagende arkiv sender en godkendelse af arkiveringsversionen, når alle bestemmelser er opfyldt. Bemærk, at det modtagende arkiv først overtager ansvaret for arkiveringsversionen ved modtagelsen. Det anbefales derfor, at overdragelsen af arkiveringsversionen sker under betryggende forhold. Enten ved at sende arkiveringsversionen som anbefalet post eller ved personlig overdragelse. Kommunen eller regionen kan vælge at undlade at aflevere arkiveringsversioner af it-systemer uden personoplysninger til arkiv. Men kommunen eller regionen skal stadig producere en arkiveringsversion, og arkiveringsversionen skal godkendes af det samme offentlige arkiv, som modtager myndighedens afleveringspligtige arkiveringsversioner. Data må ikke slettes, før arkiveringsversionen er godkendt af et offentligt arkiv. 7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer ophæves. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 302 af 16. april 2009 om aflevering af lyd og video ophæves. Stk. 4. Til og med 1. juli 2011 kan der indgås aftale med offentligt arkiv om, at arkiveringsversion af data udarbejdes efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse. Stk. 5. Arkiveringsversioner af data efter reglerne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse skal være afleveret til det pågældende offentlige arkiv inden 31. december Stk. 6. Rigsarkivaren kan efter ansøgning meddele dispensation for reglerne i stk. 4 og 5. Der vil være en overgangsperiode mellem denne bekendtgørelse og den tidligere bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Overgangsperioden er defineret som følgende: Fra d. 1. september 2010 til d. 1. juli 2011 kan der udstedes afleveringsbestemmelser efter begge bekendtgørelser. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 7 af 70

8 Efter d. 1. juli 2011 kan der kun udstedes bestemmelser efter nærværende bekendtgørelse, dog kan Rigsarkivaren efter ansøgning dispensere fra dette. Fra d. 1. september 2010 til d. 1. januar 2012 kan der afleveres efter begge bekendtgørelser, dog skal den bekendtgørelse, som er nævnt i afleveringsbestemmelsen, anvendes. Efter 1. januar 2012 kan der kun afleveres efter nærværende bekendtgørelse, dog kan Rigsarkivaren efter ansøgning dispensere fra dette. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 8 af 70

9 Bilag 1 - Bilagsfortegnelse Bilag 2 Grafisk oversigt over elementer og struktur i en arkiveringsversion s. 10 Bilag 3 Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter s A. Generelle regler om arkiveringsversioner s B. Datastruktur s C. Dataindhold s D. Information om arkiveringsversionen s. 15 Bilag 4 Datastruktur s A. Generelle regler om datastruktur s B. Placering af mapper og filer s C. Mappen Indices s D. Mappen Tables s E. Mappen ContextDocumentation s F. Mappen Schemas s G. Mappen Documents s. 29 Bilag 5 Dataindhold s A. Tabelindhold s B. Datatyper s C. Konvertering af tabelindhold til digitale dokumenter, lyd, video eller s. 36 geodata 5.D. Tekstformat s E. Digitale dokumenter s F. Lyd og video s G. Geodata s H. Komprimering s I. Optimering s J. Ingen forringelse s. 40 Bilag 6 Information om arkiveringsversionen s A. Arkivbeskrivelsesfil s B. Kontekstdokumentation s C. Data om arkiveringsversionens tabeller s D. SQL-forespørgsler s. 69 Bilag 7 Afleveringsmedie s. 70 Bilag 8 Skemaer s. 70 Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 9 af 70

10 Bilag 2 Nedenstående illustration viser strukturen i en arkiveringsversion. Det anbefales, at have illustrationen liggende foran sig ved gennemlæsning af den resterende tekst. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 10 af 70

11 Bilag 3 - Arkiveringsversion af it-systemets data og eventuelle dokumenter 3.A. Generelle regler om arkiveringsversioner 3.A.1 En arkiveringsversion består af: datastruktur, jf. 3.B dataindhold, jf. 3.C information om arkiveringsversionen, jf. 3.D 3.A.2 En arkiveringsversion må ikke indeholde krypteret information. 3.A.3 En arkiveringsversion skal indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter fra en afgrænset periode, hvor der ikke længere rettes i eller tilføjes data, eller udformes som et øjebliksbillede og indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et bestemt tidspunkt. 3.A.4 Hvis arkiveringsversionen af et it-system med dokumenter udarbejdes uden skift af journalperiode, eller hvis der i forbindelse med skift af journalperiode sker overførsel af dokumenter til ny periode, skal de dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, markeres på en sådan måde i it-systemet, at de kan undtages fra efterfølgende arkiveringsversioner. Kryptering Krypteret information skal dekrypteres, inden den indgår i arkiveringsversionen, det gælder f.eks. krypterede cpr-numre. Det modtagende arkiv kan dog tillade, at arkiveringsversionen krypteres i forbindelse med transporten fra myndigheden/leverandøren og til arkivet. Arkiveringsversionen skal i givet fald dekrypteres, når den modtages af arkivet. Afgrænsning af data til arkiveringsversionen Det modtagende fastsætter afgrænsningen af data i en arkiveringsversion efter drøftelse med den afleverende myndighed. Arkiveringsversionen skal omfatte bevaringsværdige data og eventuelt dokumenter fra en afsluttet periode i et system, hvor der ikke længere rettes eller tilføjes data og eventuelt dokumenter. En afsluttet periode kan f.eks. være: En afsluttet periode for et journalsystem, EDH- eller et ESDH-system, Afslutning af en 5-årig periode for et fagsystem eller register, Afslutning af en 1-årig periode fra f.eks. statistikregister Afslutning af et it-system, der ikke tidligere er afleveret, og som lukkes. F.eks. register med data fra en spørgeskemaundersøgelse Nogle it-systemer har ikke afsluttede perioder, men tilføjes data og eventuelt dokumenter efter udtræk til arkiveringsversion. Arkiveringsversionen er således et øjebliksbillede af it-systemet. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 11 af 70

12 I de tilfælde kan arkiveringsversionen omfatte data og dokumenter fra hele den periode, hvor systemet har været i brug. Den kan også være afgrænset til kun at indeholde data og dokumenter, der ikke er afleveret i en tidligere arkiveringsversion. Afleverede dokumenter skal markeres i systemet (driftsversionen af systemet) på en sådan måde, at de kan undtages fra efterfølgende arkiveringsversioner. Det kan f.eks. gøres ved et felt i registreringsdelen, hvori det angives, om et registreret dokument er afleveret i en tidligere arkiveringsversion. Denne information skal overføres til arkiveringsversionen med værdien 1 for dokumenter, som tidligere er afleveret og 2 for dokumenter, der ikke tidligere er afleveret jf. bilag 6, punkt C, figur 5. I arkivbeskrivelsesfilen skal det endvidere registreres, om der er tale om en afsluttet periode eller et øjebliksbillede. I forbindelse med afleveringen træffer det modtagende arkiv beslutning om, hvorvidt dokumenter, der tidligere er afleveret, må indgå i arkiveringsversionen. Såfremt arkiveringen af tidligere afleverede dokumenter fordyrer produktionen af arkiveringsversionen, anbefaler Statens Arkiver, at de undtages for aflevering. Model for arkivering af et system med dokumenter med periodeskift (uden overlapningsperiode) 1. arkiveringsversion Registreringsdata, Dokumenter fra perioden arkiveringsversion Registreringsdata fra perioden Dokumenter fra perioden arkiveringsversion Registreringsdata fra perioden Dokumenter fra perioden Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 12 af 70

13 Model for arkivering af et system med dokumenter uden periodeskift 1. arkiveringsversion Registreringsdata, Dokumenter fra perioden arkiveringsversion Registreringsdata fra perioden Dokumenter fra perioden arkiveringsversion Registreringsdata fra perioden Dokumenter fra perioden Efter aflevering kan data og dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, slettes. It-systemer med afsluttede perioder kan have overført udvalgte sager og dokumenter fra den forrige periode til den nye periode f.eks. personalesager. Overførte dokumenter markeres i driftsversionen, så de kan undtages fra efterfølgende arkiveringsversioner jf. ovenstående retningslinjer. Hvis der er tale om overførelse af lukkede sager, skal dokumenterne markeres som afleveret i tidligere arkiveringsversion på samme måde. Ifølge gældende anmeldelse- og godkendelsesregler skal statslige myndigheders lave periodeskift, når itsystemets periode udløber, eller der sker væsentlige ændringer i it-systemet. Se Statens Arkivers hjemmeside for yderligere information. 3.B. Datastruktur 3.B.1 Datastrukturen består af: en mappestruktur, jf. 4.B, illustreret i figur 2.1. en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere, angivet i indeksfilen tableindex.xml, jf. 4.C.5.a. øvrige indeksfiler i XML, jf. 4.C, der strukturerer data om arkiveringsversionens overordnede indhold, samtlige filer i arkiveringsversionen, dens kontekstdokumentation og dens eventuelle digitale dokumenter. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 13 af 70

14 Arkiveringen af offentlige myndigheders it-systemer er baseret på den relationelle databasemodel. Ved aflevering til offentligt arkiv defineres en relationel databasestruktur på 1. normalform således: 1. Enhver tabel skal for alle rækker have samme antal kolonner (dvs. multivariable attributter er ikke tilladt). 2. Alle tabeller skal have et navn, og navnet skal være entydigt. 3. Alle kolonner skal have et navn, og navnet skal være entydigt indenfor den pågældende tabel. 4. Rækkefølgen af rækker må ikke være betydningsbærende i nogen tabel. 5. Rækkefølgen af kolonner må ikke være betydningsbærende i nogen tabel. 6. Enhver tabel skal have defineret et eller flere felter, som udgør en entydig primærnøgle (ingen rækker må være ens). 7. En fremmednøgle skal være relateret til en primærnøgle. 8. En fremmednøgle må ikke være relateret til dele af en sammensat primærnøgle. Der skal således være sammenfald mellem antal felter i primærnøgle og fremmednøgle. 9. Alle forbindelser mellem tabeller er udtrykkelige (direkte). Således kan der ikke forekomme forbindelser mellem tabeller på baggrund af fortolkning af deres feltindhold. Hierarkiske databaser, netværksdatabaser og objektrelationelle databaser er per definition således ikke relationelle databaser. Det følger heraf, at en fremmednøgle kun må relateres til en specifik tabel (ved dennes primærnøgle). Fremmednøglen må altså ikke angives at være relateret til flere tabeller med henblik på, at konkrete poster vil være relateret til én ud af flere forskellige tabeller alt efter henvisningens art. 10. Der bør ikke være tabeller uden relation til en eller flere andre tabeller. For it-systemer, som ikke er relationelle, skal myndigheden udarbejde en relationel model for arkiveringen, som lever op til ovenstående definition. Modellen skal godkendes af det modtagende arkiv forud for produktion af arkiveringsversionen. 3.C. Dataindhold 3.C.1 Dataindholdet består af: tabelindhold i standardiserede datatyper, jf. 5.B. eventuelle digitale dokumenter, lyd, video og geodata i standardiserede dataformater, jf. 5.E - 5.G. Ved digitale dokumenter forstås dokumenter anvendt i myndighedens forvaltning af sit ressortområde. Det kan f.eks. være: Ind- og udgående breve Mødereferater, notater, indstillinger o. lign. Digitale fotos Forskningsrapporter Regneark Præsentationsfiler f.eks. PowerPoints mv Lyd, video og geodata kan dels indgå i ESDH/EDH-systemer og dels være lagret i selvstændige systemer. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 14 af 70

15 3.D. Information om arkiveringsversionen 3.D.1 Information om arkiveringsversionen består af beskrivelser af administrativ brug, dataindhold og it-system, jf. bilag 6. For at kommende arkivbrugere kan forstå og genbruge data i arkiveringsversionerne skal den administrative anvendelse af it-systemerne, den tekniske udformning af dem samt selve dataindholdet dokumenteres. På s. 41 beskrives hvilke oplysninger, der skal/kan indgå i informationen om arkiveringsversionen. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 15 af 70

16 Bilag 4 - Datastruktur 4.A. Generelle regler om datastruktur 4.A.1 I en arkiveringsversion skal alle nøgler have en entydig identifikator. Der må ikke forekomme situationer, hvor det er nødvendigt at uddrage dele af nøglefelter for at forstå it-systemets indhold eller funktion. 4.A.2 Når en værdi i et felt er en kode som repræsentation for en fast og entydig værdi, skal koderne forklares. Såfremt værdien ikke findes i en kode- eller opslagstabel i it-systemet, skal der i arkiveringsversionen genereres én eller flere tabeller med angivelse af værdierne i kodede felter. Alternativt skal kodeværdien i tabeldata ved udtræk til arkiveringsversion udskiftes med det egentlige indhold. 4.A.3 Såfremt dokumenterne i et it-system med dokumenter er lagret i en betydningsbærende struktur, skal denne struktur i arkiveringsversionen omdannes til en eller flere tabeller. Nøglefelter Det afhænger af it-systemets indretning og funktion, hvorvidt det er påkrævet at udskille/gentage dele af indholdet af et felt i it-systemet til flere felter i arkiveringsversionen. I nogle systemer forekommer der felter, der anvendes som en samlet nøgle, men som i realiteten indeholder flere forskellige informationer (se eksemplerne nedenfor). Hvis disse separate informationer har betydning for den fremtidige anvendelse, skal de anbringes i separate felter. I nogle tilfælde kan det oprindelige felt uden problemer splittes op i flere felter i arkiveringsversionen. Hvis det oprindelige felt fungerer som nøglefelt eller kodet felt, vil det imidlertid være nødvendigt at beholde det i arkiveringsversionen, men samtidig tilføje felter indeholdende de separate dele af det oprindelige felt. Eksempel, hvor CPR-nummer er brugt som nøgle CPR-nummer kan nævnes som et eksempel på indhold, hvor man må vurdere it-systemets indretning og funktion for at afgøre, om det skal udskilles/gentages dele af i flere felter. I mange situationer er et CPRnummer entydigt. Således kan man ofte i et it-system udmærket anvende CPR-nummer som nøgle. Imidlertid består CPR-nummer af to elementer, en fødselsdato og en kontrolsum, hvoraf køn kan udledes. Mens it-systemet er i brug hos myndigheden, er det tilladt, at it-systemet uddrager fødselsdato og køn af feltet indeholdende CPR-nummer, men i arkiveringsversionen er det ikke tilladt. I arkiveringsversionen skal fødselsdato og køn være udskilt/gentaget i egne felter, når de således har været anvendt som egne oplysninger i it-systemet. Bemærk, at dette krav ikke forhindrer, at CPR-nummer kan anvendes som nøgle i arkiveringsversionen, heller ikke i sin oprindelige form. Grundet andre datoformater og kodede værdier (som f.eks. lige numre for kvinder, ulige for mænd i kontrolsum) er det ikke muligt rent at udskille fødselsdato og køn i egne felter fra feltet indeholdende CPR-nummer, men de skal i stedet gentages i anden form i egne felter. I it-systemet: CPR-nummer (Fødselsdato og køn udledes heraf og anvendes i it-systemet) Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 16 af 70

17 I arkiveringsversionen: Data gentages i egne felter: CPR-nummer Fødselsdato Køn K K er en kodet værdi, og skal således angives i udlæses sin egen tabel, eller værdien skal indsættes i tabellen f.eks. skrives kvinde i stedet for K. Koder Det er vigtigt, at alle kodede felter forklares, da denne viden er central for kommende arkivbrugeres genanvendelse af data. Koder, som i dag kan forekomme indlysende, kan reelt gøre data ubrugelige om 100 år, hvor arkivbrugere ikke har de samme forudsætninger for at bruge data, som vi har i dag. Eksempelvis vil informationsindholdet af en kommunekode anvendt før strukturreformen i 2007 hurtigt gå tabt, hvis den ikke dokumenteres. Koder kan arkiveres på to måder: Angivelse i en separat kodetabel, som relaterer til de(n) tabel(ler), hvor den pågældende kode er anvendt, eller Ved udskiftelse af koden med den værdi, som den dækker Kodetabeller, som oprettes til brug i arkiveringsversionen, skal som alle andre tabeller registreres i TableIndex. Betydningsbærende struktur Hvis systemets dokumenter har været lagret i en betydningsbærende mappestruktur, skal denne struktur omsættes til en eller flere tabeller, som kan arkiveres i en relationel struktur. Det aftales nærmere med det modtagende arkiv, hvordan et konkret udtræk laves, så det afspejler mappestrukturen og systemets funktion. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 17 af 70

18 Eksempel på betydningsbærende mappestruktur før den omsættes til en eller flere tabeller i en arkiveringsversion Ovenstående eksempel på enkel mappestruktur omsat til én tabel Hvis der som i dette eksempel er tale om en mappestruktur, der er omsat til én tabel med en primærnøgle, en sti og et dokumentnavn, hvor hele mappestrukturen omsættes den til en "String f.eks. Internationalt samarbejde\europa\eu\benelux\nederlandene. Hvis der er mange mappeniveauer, frarådes det at benytte denne struktur. Der bør kun omformes til én tabel, hvis en mappestruktur har haft højst 5 niveauer, jf. eksempel nedenfor. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 18 af 70

19 Eksempel på kompleks mappestruktur omsat til flere tabeller Hvis mappestrukturen er mere kompleks med et større og evt. varierende antal niveauer af undermapper, skal der laves en mere generel beskrivelse af mappestrukturen som i nedenstående eksempel. Mapperne er listet i en tabel med en primærnøgle, en fremmednøgle, der peger på denne primærnøgle (selvreferende tabel) og en mappetitel. Hvis det har været af betydning i systemet, skal mappernes oprettelsesdato og evt. andre informationer medtages som separate felter. Beskrivelsen af dokumenterne er i en tabel for sig med en primærnøgle, en pegepind til den mappe, dokumentet lå i, og et dokumentnavn. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 19 af 70

20 4.B. Placering af mapper og filer 4.B.1 I roden af filsystemet på afleveringsmediet, jf. bilag 7, skal der være placeret en mappe navngivet med mediets navn. Mediets navn består af det unikke arkiveringsversionsid med tilføjelse af et suffiks ".n", der angiver rækkefølgen af medierne, hvor n er et fortløbende medieløbenummer begyndende med 1. 4.B.2 Arkiveringsversionens indhold fordeles i mapper, som angivet i figur 4.1. Figur 4.1 Fordeling af arkiveringsversionens indhold på mapper Navn på mappe Beskrivelse Obligatorisk Placering Indices Indeksfiler, jf. 4.C. Ja Altid på første medie Tables Tabellindhold, jf. 4.D. Ja Kan placeres frit og fordeles over flere medier ContextDocument ation Kontekstdokumentati on, jf. 4.E. Ja Altid på første medie. Schemas XML-skemaer, jf. 4.F. Ja Altid på første medie Skemamappen skal have to undermapper: standard og localshared. Documents Eventuelle dokumenter, lyd, video og geodata, jf. 4.G. Nej Kan placeres frit og fordeles over flere medier 4.B.3 Mapperne skal navngives som angivet i figur B.4.a Et arkiveringsversionsid består af præfikset AVID, en kode på 2-4 bogstaver, som angiver det modtagende arkiv, samt et arkiveringsversionsløbenummer. Elementerne adskilles af et punktum. 4.B.4.b ArkiveringsversionsID udleveres af Statens Arkiver. 4.B.5.a En arkiveringsversion, som ikke kan være på ét medie, jf. bilag 7, kan fordeles over flere medier. 4.B.5.b Mapperne ContextDocumentation, Indices og Schemas skal altid være placeret på afleveringens første medie. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 20 af 70

21 4.B.5.c Mappen i roden på efterfølgende medier skal kun indeholde de mapper, hvis indhold kræver fordeling over flere medier, jf. 4.A.1. Disse mapper navngives altid som angivet i figur 4.1 uden brug af suffiks. 4.B.6 Der må kun være én af hver af de i figur 4.1 angivne mapper på hvert medie. ArkiveringsversionsID er unikt og skal sikre en entydig identifikation af en arkiveringsversion. Eksempel på arkiveringsid AVID.SA.19000, hvor Eksempel på medienavn AVID er et fast præfiks SA er en kodeværdi, der angiver, at Statens Arkiver er modtagende arkiv. Listen over koder for andre arkiver kan rekvireres hos Statens Arkiver er et løbenummer AVID.SA , hvor AVID.SA er ArkiveringsversionsID et og 1 er det fortløbende medieid, som angiver rækkefølge på de anvendte medier i arkiveringsversionen. Bemærk! Der vil ofte kun være anvendt et medie til hele arkiveringsversionen. AkiveringsversionsID er uddeles fra en landsdækkende liste over ID er, som Statens Arkiver administrerer. Det modtagende arkiv/godkendende arkiv skal således sørge for at rekvirere et arkiveringsversionsnummer hos Statens Arkiver i forbindelse med udarbejdelse af en afleveringsbestemmelse for et system. Medienavnet genereres løbende ved produktion af arkiveringsversionen. Opdeling af arkiveringsversionen på flere medier Arkiveringsversionen kan som oftest lagres på et medie, som størrelsesmæssigt passer til datamængden, f.eks. en CD-R til afleveringen af et lille fagsystem og en stor USB-harddisk til aflevering af et omfattende ESDH-system. Der kan dog opstå situationer, hvor det er nødvendigt at dele arkiveringsversionen over flere medier. I de tilfælde skal de overordnede mapper have samme betegnelse på alle medier. En dokumentmappe, som er delt over flere medier, vil således hedde Documents på såvel det første medie som de efterfølgende, mens dens undermapper skal have en fortløbende nummerering inden for arkiveringsversionen, se eksemplet i bilag 2, s.10. Bemærk, at en arkiveringsversion ikke må fordeles over mere end 10 CD R-ere eller DVD er medmindre det er aftalt med det modtagende arkiv. 4.C. Mappen Indices 4.C.1.a Mappen Indices skal indeholde følgende indeksfiler med oplysninger om arkiveringsversionen og dens indhold: fileindex.xml archiveindex.xml contextdocumentationindex.xml tableindex.xml Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 21 af 70

22 4.C.1.b Hvis arkiveringsversionen indeholder digitale dokumenter, lyd, video eller geodata, skal mappen Indices endvidere indeholde følgende indeksfil: docindex.xml 4.C.1.c Alle indeksfiler skal overholde deres tilhørende skema, jf. bilag 8. Oversigt over Indeksfiler over deres indhold Navn på indeksfil, som skal ligge i mappen Indices fileindex archiveindex contextdocumantationindex tableindex docindex Indhold Komplet liste over samtlige filer, der findes i arkiveringsversionen (undtagen filen selv) Oplysninger om datas oprindelse, brug, videregivelse m.v. Indexet kaldes også for arkivbeskrivelsesfilen. Liste over alle dokumenter, som indgår i kontekstdokumentationen. Dokumenterne indeholder længere beskrivelser af datas oprindelse, brug, videregivelse og underbygger oplysningerne i arkivbeskrivelsesfilen Liste over alle tabeller i arkiveringsversionen og relationerne mellem disse m.v.. Kaldes også tabelindeks. Liste over alle forvaltningsdokumenter i arkiveringsversionen med angivelse af deres placering i arkiveringsversionen Indexfilerne er filer, som skal udarbejdes i forbindelse med produktionen af arkiveringsversionen, og som skal anvendes til indeksering og beskrivelse af indholdet i arkiveringsversionen. Filerne skal altid placeres i mappen Indices på arkiveringsversionens første medie og skal overholde de skemaer, som indgår som bilag 8 i bekendtgørelsen, og som findes på Skemaerne er udarbejdet af Statens Arkiver og skal altid medtages i mappen standard, som ligger under mappen Schemaer. Se eksempel s. 10 (bilag 2). Der må ikke foretages ændringer i standardskemaerne. 4.C.2.a fileindex.xml skal indeholde en komplet liste over samtlige filer, der findes i arkiveringsversionen. fileindex.xml er dog undtaget fra denne regel. 4.C.2.b For hver enkelt fil i arkiveringsversionen angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.2. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 22 af 70

23 Figur 4.2 fileindex er oversigt over alle filer i arkiveringsversionen på nær filen selv. Element navn Betegn else Beskrivelse Forekomst pr fil Obligatorisk Eksempel fon Sti Angivelse af sti til den mappe i arkiveringsversionen, hvor filen findes 1 Ja AVID.SA \Context Documentation\docCollec tion1\1 fin Navn Filens navn 1 Ja Notat.tif md5 Kontrol sum Filens kontrolsum af typen MD5 iht. IETF RFC The MD5 Message-Digest Algorithm: 1 Ja DEE5389FCED9 7FD B8 128 bit (16 bytes) repræsenteret som 32 hexadecimale cifre, alle angivet med enten minuskler eller versaler (små eller store bogstaver). Krav om 32 hexadecimale cifre medfører således krav om, at der afhængigt at værdien anvendes foranstillede nuller. Formålet med angivelse af kontrolsum for alle filer er at sikre deres integritet og dermed kontrollere, at overførslen af f.eks. dokumenter er udført korrekt. fileindex valideres af skemaet fileindex.xsd, som er udarbejdet af Statens Arkiver og kan downloades på hjemmesiden, fileindex.xsd placeres i mappen standard under mappen Schemas jf. illustration i bilag 2. 4.C.3 archiveindex.xml skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 6.A. archiveindex, også kaldt arkivbeskrivelsesfilen, skal indeholde en lang række oplysninger om datas tilvejebringelse, brug, videregivelse mv. Det er nærmere specificeret i bilag 6, punkt A, hvilke oplysninger, der skal indgå i filen. På Statens Arkivers hjemmeside ligger et hjælpeprogram til indtastning af oplysningerne til arkivbeskrivelsesfilen. archiveindex valideres af skemaet archiveindex.xsd, som er udarbejdet af Statens Arkiver og kan downloades på hjemmesiden, archiveindex.xsd placeres i mappen standard under mappen Schemas, jf. illustrationen s 10 (bilag 2). Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 23 af 70

24 4.C.4.a 4.C.4.b contextdocumentationindex.xml skal indeholde et indeks over de dokumenter, som findes i arkiveringsversionens kontekstdokumentation. For hvert dokument i kontekstdokumentationen angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.3. Figur 4.3 Oversigt over de oplysninger, der skal angives for hvert dokument i kontekstdokumentationen Elementnavn Betegnelse Udfaldsrum Forekomst pr. dokument Obligatorisk Eksempel documentid DokumentID ID på op til 12 cifre 1 Ja documenttitle documentdescription Dokument titel Dokument beskrivelse Fritekst 1 Ja Journalvejlednin g for arkivstyrelsen Fritekst 0-1 Nej Beskrivelse af hvordan arkivstyrelsens ESDH-system har været brugt documentdate Dato År, år-måned, år-måned-dag, iht. XMLstandarden 0-1 Nej authorname Forfatternavn Fritekst 0-m Nej ESDHkoordinator Anne Østergård authorinstitution Forfatter institution Fritekst 0-m Nej Arkivstyrelsen documentcategory Dokument kategori Kategori iht. bilag 6, figur m Ja 1 (et dokument kan registreres under flere kategorier) contextdocumentationindex er en indholdsfortegnelse for alle dokumenter, som indgår som kontekstdokumentation i arkiveringsversionen. Det er vigtigt for den fremtidige genanvendelse af arkiveringsversionen, at ophavssituation for data og dokumenter fremgår af kontekstdokumentationen. DocumentationIndex valideres af skemaet documentationindex.xsd, som er udarbejdet af Statens Arkiver og kan downloades på hjemmesiden documentationindex.xsd placeres i mappen standard under mappen Schemas jf. illustration i bilag 2. På Statens Arkivers hjemmeside findes et indtastningsprogram til registrering af oplysningerne om kontekstdokumentationen Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 24 af 70

25 4.C.5.a tableindex.xml skal indeholde en angivelse af en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere. Samtlige tabeller i arkiveringsversionen skal angives. 4.C.5.b 4.C.5.c "tableindex.xml" skal overholde det generelle XML-skema "tableindex.xsd", jf. 4.F. Hvis et felt må have værdien NULL, skal der i "tableindex.xml" være angivet værdien "true" for kolonnens tilhørende element "nullable". Normalform Arkiveringen af offentlige myndigheders it-systemer er strukturmæssigt baseret den relationelle databasemodel. Ved aflevering til offentligt arkiv defineres en relationel databasestruktur på 1. normalform således: 1. Enhver tabel skal for alle rækker have samme antal kolonner (dvs. multivariable attributter er ikke tilladt). 2. Alle tabeller skal have et navn, og navnet skal være entydigt. 3. Alle kolonner skal have et navn, og navnet skal være entydigt inden for den pågældende arkiveringsversion. 4. Rækkefølgen af rækker må ikke være betydningsbærende i nogen tabel. 5. Rækkefølgen af kolonner må ikke være betydningsbærende i nogen tabel. 6. Enhver tabel skal have defineret et eller flere felter, som udgør en entydig primærnøgle (ingen rækker må være ens). 7. En fremmednøgle skal være relateret til en primærnøgle. 8. En fremmednøgle må ikke være relateret til dele af en sammensat primærnøgle. Der skal således være sammenfald mellem antal felter i primærnøgle og fremmednøgle. 9. Alle forbindelser mellem tabeller er udtrykkelige (direkte). Således kan der ikke forekomme forbindelser mellem tabeller på baggrund af fortolkning af deres feltindhold. (Hierarkiske databaser, netværksdatabaser og objektrelationelle databaser er per definition således ikke relationelle databaser). Det følger heraf, at en fremmednøgle kun må relateres til en specifik tabel (ved dennes primærnøgle). Fremmednøglen må altså ikke angives at være relateret til flere tabeller med henblik på, at konkrete poster vil være relateret til én ud af flere forskellige tabeller alt efter henvisningens art. 10. Der bør ikke være tabeller uden relation til en eller flere andre tabeller. For it-systemer, som ikke er relationelle, skal myndigheden udarbejde en relationel model for arkiveringen, som lever op til ovenstående definition. Modellen skal godkendes af det modtagende arkiv forud for produktion af arkiveringsversionen tableindex: tableindex er en oversigt alle tabeller i arkiveringsversionen og deres indbyrdes relationer. For nærmere beskrivelse af indholdet i tableindex se side 62. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 25 af 70

26 tableindex valideres af skemaet tableindex.xsd, som er udarbejdet af Statens Arkiver og kan downloades på hjemmesiden tableindex.xsd placeres i mappen standard under mappen Schemas jf. illustration i bilag 2. Null-værdier Eksempel på opmærkning i tableindex af et felt i en tabel, hvor data kan antage værdien null : Hvis feltet må indholde null-værdier, skal opmærkningen være: <column> <colid>c3</colid> <name>sagsdato</name> <type>date</type> <typeoriginal>datetime</typeoriginal> <defaultvalue></defaultvalue> <nullable>true</nullable> <descripton>dato for sagsoprettelse </descripton> <functionaldescription> </functionaldescription> </column> Hvis feltet ikke må indeholde null-værdier: <column> <colid>c3</colid> <name>sagsdato</name> <type>date</type> <typeoriginal>datetime</typeoriginal> <defaultvalue></defaultvalue> <nullable>false</nullable> <descripton>dato for sagsoprettelse </descripton> <functionaldescription> </functionaldescription> </column> 4.C.6.a 4.C.6.b docindex.xml skal danne forbindelsen mellem hvert dokument og dets placering. "docindex.xml" skal desuden indeholde oplysninger om dokumenternes oprindelige filnavne, filtype i arkiveringsversionen samt eventuelle overordnede dokumenter. "docindex.xml" skal ikke indeholde oplysninger om dokumenterne i kontekstdokumentationen. For hvert enkelt dokument i docindex.xml angives de oplysninger, som fremgår af figur 4.4. Figur 4.4 oversigt over de oplysninger, er skal angives i docindex Elemen tnavn Betegnels e Beskrivelse Udfaldsrum Forekomst pr. dokument Obligatorisk Eksempel did DocID ID, som entydigt udpeger det enkelte dokument ID på op til 12 cifre 1 Ja pid Parent ID på overordnet DocID 0-1 Nej Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 26 af 70

27 dokument mid MediaID Navn på det lagringsmedie, som dokumentet ligger på Jf. 4.B.1. 1 Ja AVID.SA dcf SubFolde r Dokumentsamlingsma ppe, som dokumentet ligger i Jf. 4.G. 1 Ja doccollection 1500 ofn OrigFilen ame Angivelse af filens navn (inkl. ekstension) i itsystemet Fritekst 1 Ja Indstilling.doc aft ArchivalF ormat Angivelse af filens format i arkiveringsversionen Ekstension, jf. 4.G. 1 Ja tif gmlxsd Schema For GML filer angives reference til det skema, der skal bruges til validering af den pågældende GML-fil Fritekst 0-1 Nej Hvis dokumentid'er i driftsversionen af systemet består af tal og højst er på 12 tegn, kan disse anvendes som DocID i arkiveringsversionen og registreres i docindex.xml. Hvis driftssystemets dokumentid er bygget anderledes op, eller hvis det af andre grunde findes hensigtsmæssigt, genereres i forbindelse med aflevering et dokumentid, som svarer til bekendtgørelsens krav. 4.D. Mappen Tables 4.D.1 Mappen Tables skal indeholde én mappe for hver tabel i arkiveringsversionen. 4.D.2.a Mappen for en tabel navngives "table[fortløbende nummer]". 4.D.2.b Den fortløbende nummerering begynder med 1. Foranstillede nuller må ikke anvendes. 4.D.3 4.D.4 Mappen for hver tabel skal indeholde to filer: table[fortløbende nummer].xsd table[fortløbende nummer].xml "table[fortløbende nummer].xsd" er et XML-skema, der kun angiver strukturen for den enkelte pågældende tabel, og skal være i overensstemmelse med XML-instansen "tableindex.xml", jf. 4.C.5.a, der angiver strukturen for hele den pågældende relationelle database, herunder samtlige tabeller. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 27 af 70

28 4.D.5 "table[fortløbende nummer].xml" er en XML-instans, der indeholder data for den pågældende tabel, og dens struktur skal være i overensstemmelse med dets tilhørende XML-skema, "table[fortløbende nummer].xsd". Jævnfør figuren i bilag 2 4.D.6 Hvis et felt i en tabel kan have værdien NULL, skal det pågældende kolonne i det tilhørende skema ("table[fortløbende nummer].xsd") indeholde attributten nillable="true". Tilsvarende skal XML-instansens ("table[fortløbende nummer].xml") element indeholde attributten xs:nil="true" jf. W3C standarden for håndtering af NULL værdier i XML. Eksempel på skema med angivelse af NULL værdi <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns="http://www.sa.dk/xmlns/siard/1.0/schema0/table3.xsd" attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" targetnamespace="http://www.sa.dk/xmlns/siard/1.0/schema0/table3.xsd"> <xs:element name="table"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="1" name="row" type="rowtype"> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> <xs:complextype name="rowtype"> <xs:sequence> <xs:element minoccurs="1" name="c1" type="xs:integer" nillable="false"/> <xs:element minoccurs="1" name="c2" type="xs:string" nillable="false"/> <xs:element minoccurs="0" name="c3" type="xs:date" nillable="true"/> <xs:element minoccurs="1" name="c4" type="xs:string" nillable="false"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:schema> 4.E. Mappen ContextDocumentation 4.E.1 Mappen ContextDocumentation skal indeholde én eller flere dokumentsamlingsmapper med kontekstdokumentation, jf. 6.B. 4.E.2 En dokumentsamlingsmappe med kontekstdokumentation må indeholde op til dokumentmapper. 4.E.3 Dokumentsamlingsmapperne navngives "doccollection[fortløbende nummer]", begyndende med 1. Navnet skal være unikt inden for ContextDocumentation. 4.E.4 Hvert dokument i kontekstdokumentationen skal tildeles et ID på op til 12 cifre. Dokumentets ID skal være unikt inden for ContextDocumentation. 4.E.5 En dokumentmappe skal indeholde ét dokument, som består af én eller flere filer af samme format, og navngives med dokumentets ID. Foranstillede nuller må ikke anvendes. 4.E.6 Et dokuments fil (eller filer) navngives fortløbende med et nummer, begyndende med 1 samt formatets ekstension, jf. 4.G.6. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 28 af 70

29 F.eks. navngives filerne i ét TIFF-dokument, bestående af to single page TIFF-filer, 1.tif, 2.tif. En lydsekvens, bestående af én MP3-fil, navngives 1.mp3 4.F. Mappen Schemas 4.F.1 Mappen Schemas skal være opdelt i undermapperne standard og localshared. 4.F.2 Mappen standard skal indeholde skemaer for arkiveringsversionens indeksfiler, jf. bilag 8, samt W3C standard XML-skema, jf. 4.F.3 For skemaerne fileindex.xsd, archiveindex.xsd, contextdocumentationindex.xsd, tableindex.xsd, docindex.xsd samt W3Cs standard XML-skema gælder, at der altid skal anvendes de skemaer, som Statens Arkiver stiller til rådighed. Skemaerne og deres navngivning må ikke ændres i arkiveringsversionen. 4.F.4 Mappen localshared skal indeholde eventuelle GML-skemaer, som ikke er placeret sammen med det pågældende GML-dokument, jf. 4.G.7.a. Mappen Schemas skal indeholde to mapper, kaldt henholdsvis standard og localshared. Standardmappen skal indeholde de skemaer, som altid skal anvendes til validering af arkiveringsversionen. Disse skemaer er udarbejdet af Statens Arkiver og kan downloades på hjemmesiden Der må ikke ændres i disse skemaer. LocalShared mappen skal indeholde GML-skemaer, som er brugt til validering af flere GML-dokumenter, og som derfor kan placeres samlet, frem for sammen med de enkelte GML-dokumenter. Mappen skal altid oprettes, også selvom den pågældende arkiveringsversion ikke indeholder GML-dokumenter. 4.G. Mappen Documents 4.G.1 Mappen Documents skal indeholde én eller flere dokumentsamlingsmapper, dog maksimalt G.2 Dokumentsamlingsmapperne navngives "doccollection[fortløbende nummer]", begyndende med 1. Navnet skal være unikt inden for Documents. 4.G.3 En dokumentsamlingsmappe må indeholde op til dokumentmapper. 4.G.4 Hvert dokument skal i arkiveringsversionen tildeles et ID på op til 12 cifre. Dokumentets ID skal være unikt inden for Documents. 4.G.5 En dokumentmappe skal indeholde ét dokument, som består af én eller flere filer af samme format, og navngives med dokumentets ID. Foranstillede nuller må ikke anvendes. 4.G.6 Et dokuments fil (eller filer) navngives fortløbende med et nummer, begyndende med 1 samt formatets ekstension. Foranstillede nuller må ikke anvendes. 4.G.7 For GML-filer lagres det relevante skema i samme mappe som GML-filen, og navngives med fortløbende nummer efterfulgt af.xsd, jf. dog 4.G.7.a. Foranstillede nuller må ikke anvendes. Statens Arkiver Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Side 29 af 70

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner BEK nr 1007 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-018996 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1 Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver Marts 2012 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse 1. VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING AF DOKUMENTARKIVER...4 A. VEDLIGEHOLDELSE OG BEST PRACTISE...4

Læs mere

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Generelt: Alle referencer til Statens Arkiver erstattes af Rigsarkivet Punkt/afsnit Ændring

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version Dokumentvejledningen Vejledning i håndtering af dokumenter ved produktion af arkiveringsversioner. Supplement til Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer

Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer I medfør af 5, stk. 1, 13, stk. 1, og 14 i bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 Marts 2004 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse PARAGRAF 1-9...4 BILAG

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af hvad ADA (version 3.3.3) tester for.

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af hvad ADA (version 3.3.3) tester for. Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af hvad ADA (version 3.3.3) tester for. Indholdsfortegnelse Hvad tester ADA for?... 3 Oversigt over testområder... 3 Generel opbygning af testområderne... 8 Testområde

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Log in 4 2. SOFIAS OPBYGNING 5 2.1 Menupunkter

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

Oversigt over de mest almindelige fejl ved test

Oversigt over de mest almindelige fejl ved test Oversigt over de mest almindelige fejl ved test Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner.

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af testfunktioner i ADA (version 3.0.0)

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af testfunktioner i ADA (version 3.0.0) Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation af testfunktioner i ADA (version 3.0.0) Om dette dokument ADA er navnet på den applikation, som Rigsarkivet har udviklet til at teste, om en given arkiveringsversion

Læs mere

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation for maskintest ved ADA (version 2.3.0) iht. bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010

Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation for maskintest ved ADA (version 2.3.0) iht. bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010 Hvad udgør en ADA-test? Dokumentation for maskintest ved ADA (version 2.3.0) iht. bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010 Om dette dokument ADA er navnet på den applikation, som Rigsarkivet har udviklet

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

18 Multivejstræer og B-træer.

18 Multivejstræer og B-træer. 18 Multivejstræer og B-træer. Multivejs søgetræer. Søgning i multivejssøgetræer. Pragmatisk lagring af data i multivejstræer. B-træer. Indsættelse i B-træer. Eksempel på indsættelse i B-træ. Facts om B-træer.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen SOFIA Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen www.digitalbevaring.dk Emner www.digitalbevaring.dk Demonstration

Læs mere

Vedrørende skemaets enkelte felter: (1) Titel: I feltet anføres den fulde titel på det dokument, der skal indlægges. (2) Filnavn:

Vedrørende skemaets enkelte felter: (1) Titel: I feltet anføres den fulde titel på det dokument, der skal indlægges. (2) Filnavn: Vejledning til skema om indrapportering af redaktionelle oplysninger/konsekvensrettelser ved produktion af forskrifter m.v. til Lovtidende og Retsinformation Denne vejledning er udarbejdet til hjælp ved

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere