Resumé af ansøgninger til særlige integrationsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af ansøgninger til særlige integrationsmidler"

Transkript

1 Resumé af ansøgninger til særlige integrationsmidler Nørrebro Taekwondo Klub Aktivitet: Foreningens primære aktivitet er taekwondo. Derudover kan medlemmer benytte sig af tilbud om fitness, motion og meditation. Geografi og kapacitet: Foreningen holder til i lejede lokaler på Ydre Nørrebro. Derudover har foreningen aktiviteter på skoler i Tingbjerg, Husum og Vanløse samt selvstændige foreningssatellitter på Amager og Vesterbro. Foreningen har facilitetskapacitet til flere medlemmer. Lokalerne på Nørrebro opsiges med stor sandsynlighed af ejer i Medlemmer: 420 medlemmer under 25 år, heraf ca. 350 med etnisk minoritetsbaggrund (83 %). Størstedelen af medlemmerne kommer fra Ydre Nørrebro. Målgruppe: Indsatsen er primært centreret om fastholdelsen af de børn og unge, som allerede er medlemmer af foreningen. Medlemmerne er primært lokale børn og unge, og forholdsvis få voksne. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af tre medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen foretager foreningens overordnede dispositioner og lægger treårige handlingsplaner. Bestyrelsen involverer de frivillige via hjemmesiden, hvilket skaber en høj produktivitet. Frivillige: Foreningen har ca. 75 frivillige. De fleste instruktører er rekrutteret blandt deres unge, ressourcestærke medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover har foreningen formået at tiltrække nogle af de dygtigste instruktører på landsplan. Den primære indsats i forhold til de frivillige er uddannelse, motivering og konflikthåndtering. Nørrebro Taekwondo Klub har tidligere haft integrationspartnerskab med Integration & Fritid, hvor en ansat over tre år har udviklet foreningens drift og aktiviteter. Foreningens største udfordring er nu at opretholde klubbens aktiviteter administrativt, at organisere, uddanne og motivere deres frivillige samt at oplyse og inddrage forældre til deres børnemedlemmer, herunder tale om vigtigheden af kontingentbetaling. Ligeledes er det vigtigt for foreningens fortsatte succes, at nye medlemmer modtages og opdrages i foreningens ånd. Indsatsen skal med andre ord opretholde et niveau, som gør det muligt at drive Nørrebro Taekwondo Klub på lige vilkår med andre foreninger. En ansat ressourceperson skal have ansvar for den interne rekruttering og uddannelse af de unge medlemmer til trænere. Klubben har udviklet sin egen træneruddannelse, baseret på mesterlæren, der ruster trænerne til at undervise målgruppen af udsatte børn. Den ansatte skal tillige sikre at værdier, nærvær og forældrekontakt er en del af foreningen gennem daglig tilstedeværelse i foreningens lokaler. Sidst skal den ansatte sikre indsatsen omkring oprettelse og drift af Nørrebro Taekwondo Klubs satellitter og arbejdet med foreningens mange lokale samarbejder. 1

2 SheZone Aktivitet: Foreningen tilbyder primært svømning. Derudover tilbydes zumba, pilates, hip-hop og gymnastik for børn. Aktiviteterne er udelukkende for piger og kvinder. Geografi og kapacitet: SheZone har aktiviteter på Indre og Ydre Nørrebro, i Vanløse, Sjælør og Valby. Foreningen benytter sig af svømmehaller, som kan afdækkes samt af faciliteter i kulturhuse på Nørrebro. Facilitetsmæssigt er der kapacitet til flere medlemmer i svømmehallerne i Vanløse, Sjælør og Valby. Der er god kapacitet til dans og gymnastikaktiviteterne. Medlemmer: 236 medlemmer under 25 år, heraf ca. 185 med etnisk minoritetsbaggrund (78 %). Medlemmerne kommer primært fra Nørrebro. Målgruppe: Indsatsen retter sig mod etniske minoritetspiger og -kvinder, både som medlemmer og frivillige. Trods det, at mange af medlemmerne er socialt udsatte og flere taler dårligt dansk, er mobiliteten forholdsvis stor til svømmeaktiviteterne. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af fire medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar, men sidder også med en del praktiske opgaver. Under bestyrelsen er et PR- og eventteam bestående af fem medlemmer. Teamet har til opgave at kommunikere internt og eksternt samt at styrke det sociale fællesskab blandt medlemmer og frivillige. Desuden arbejder svømmeinstruktørerne i egne teams. Frivillige: Foreningen har 57 frivillige, hvoraf de 37 er svømmeinstruktører. De frivillige er primært studerende og kommer fra hele København. Der er enkelte etniske minoritetspiger og -kvinder blandt instruktørerne, men generelt er de frivilliges tilhørsforhold til foreningen løst. Den største udfordring er at rekruttere kompetente frivillige blandt medlemmerne. Det at få etableret en karrieresti i foreningen menes at kunne sikre en bedre værdikommunikation, mere stabilitet og dermed bedre fastholdelse af medlemmer. SheZone har via deres integrationspartnerskab med Integration & Fritid rekrutteret 260 medlemmer, hvilket, qua medlemmernes sværere forudsætninger for at deltage i foreningslivet, har medført behov for mere administration, end foreningen kan løfte på frivillige hænder. Især de administrative opgaver vokser med antallet af medlemmer, da en del af foreningens medlemmer ikke er selvhjulpne ift. tilmelding, betaling mv. og derfor kræver meget tid. Målet med indsatsen er derfor at sikre det nuværende aktivitetsniveau samt at arbejde med en tydelig struktur og forbedre fastholdelsen af både medlemmer og frivillige. Et bærende element i indsatsen er at arbejde med tilhørsforholdet til foreningen SheZone. For at sikre en fortsat udvikling af SheZone skal der afholdes et årligt udviklingsseminar, som skal have fokus på foreningens strukturer og interne kommunikation, herunder en stærkere foreningsidentitet. Rekruttering og inddragelse af frivillige tager udgangspunkt i medlemmerne. Flere internt rekrutterede frivillige synliggør muligheden for selv at blive frivillig hos andre medlemmer og forventes at blive en positivt selvforstærkende indsats. Fastholdelsen af de frivillige prioriteres gennem bl.a. erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Flere interne og bedre tilknyttede frivillige skal yderligere sikre en bedre medlemsfastholdelse, idet kendte ansigter skaber tryghed og stabilitet. Medlemsfastholdelsen sikres i de sociale fora, som foreningen allerede har. 2

3 Fremad Valby Aktivitet: Foreningens primære aktivitet er fodbold. Derudover tilbydes bordtennis og fitness. Geografi og kapacitet: Fremad Valby holder til i Valby Idrætspark, København SV, men har i mindre omfang aktiviteter spredt over hele Valby og Sydhavnen. Fremad Valby råder over et klubhus, hvor der er begrænset plads til at modtage nye medlemmer. Foreningen afsøger pt. muligheden for at udvide faciliteterne. Medlemmer: 813 medlemmer under 25 år, heraf ca. 200 med etnisk minoritetsbaggrund (24 %). Medlemmerne kommer fra Valby (herunder Akacieparken, Folehaven, Vigerslev) og Sydhavnen/Sjælør. Målgruppe: Målgruppen er dels etniske minoritetsbørn og -unge i udvalgte boligområder i Valby, som skal inddrages i foreningens aktiviteter, dels de eksisterende etniske minoritetsmedlemmer. En anden målgruppe er de frivillige, som skal løftes og støttes. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af syv medlemmer, som er overordnede ansvarlige for driften af foreningen og klubhuset, samt arbejdsgiver for den ansatte daglige leder af klubhuset/ Fremad Valby. Desuden deltager bestyrelsen i diverse samarbejdsfora, bl.a. på integrationsområdet, og er ansvarlig for en række underudvalg, såsom gruppelederudvalg, sportsligt udvalg, kommunikationsudvalg, caféudvalg mv. Frivillige: Der er tilknyttet ca. 100 frivillige, som varetager opgaver som trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, gruppeledere mv. Derudover inddrages minimum 150 forældre i forhold til kørsel, fester, stævner og ture. En stor del af de frivillige er tidligere ungdomsmedlemmer. De frivillige tilbydes kurser, bl.a. en intern coaching-uddannelse. Udfordringen er at skaffe nok frivillige og ikke belaste dem med for mange opgaver. Fremad Valby vil i de kommende år udvikle foreningen, så den bedre kan rumme forskellighed og tilbyde medlemmerne en velorganiseret klub, højt niveau i træningen og et stærkt socialt netværk. Den interne organisation i foreningen skal videreudvikles, så de frivillige gruppeledere og sportslige koordinatorer i ungdomsafdelingen står stærkere i forhold til at løfte administrative og aktivitetsorienterede opgaver. Derudover skal de frivillige klædes bedre på til at håndtere medlemmer med forskellige baggrunde. Der skal bl.a. rekrutteres frivillige (særligt blandt forældre) med fokus på social trivsel. For at rekruttere og fastholde børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund vil Fremad Valby videreudvikle og dyrke samarbejde med boligsociale medarbejdere, helhedsplaner og skoler i lokalområdet. Her vil fokus være på alternative fodboldformer, fx streetfodbold og sociale aktiviteter uden for banen. Ressourcepersonen skal være omdrejningspunktet for disse samarbejder og det opsøgende arbejde. Desuden vil ressourcepersonen få en vigtig rolle som Fremad Valbys primære kontaktperson og støtte til medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund og sociale problemer. Ressourcepersonens daglige tilstedeværelse i foreningen vil tilføre flere kræfter til dette område og hjælpe de frivillige til at løfte opgaven. 3

4 Nørrebro United Aktivitet: Foreningen har fodbold som eneste aktivitet. Geografi og kapacitet: Nørrebro United holder til på Nørrebro (primært Ydre Nørrebro). Foreningen får i den kommende sæson adgang til en ny kunstgræsbane på DSB-arealet og muligvis klubhusfaciliteter/ omklædning på den nedlagte Havremarken Skole. Foreningens streetsoccer-afdeling gør brug af baggårde og andre alternative byrum, hvilket gør, at der kan inddrages nye medlemmer løbende. Medlemmer: 325 medlemmer under 25 år, heraf ca. 175 med etnisk minoritetsbaggrund (54 %). Nørrebro Uniteds medlemmer kommer fra hele Nørrebro. Målgruppe: Indsatsens retter sig mod børn og unge på Nørrebro, i særlig grad børn og unge fra ressourcesvage familier, der ikke er foreningsvante og eventuelt ikke har råd til at betale kontingent. Desuden handler indsatsen om at rekruttere og støtte frivillige. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af ni medlemmer, heraf tre med etnisk minoritetsbaggrund. Bestyrelsen tager sig af de overordnede administrative opgaver. Herudover findes en række udvalg, bl.a. ungdomsudvalg, streetudvalg og en støtteforening, som bakker op om arbejdet med børn og unge. Frivillige: Der er i alt 65 frivillige i foreningen, heraf 25 trænere og 40 frivillige, der laver arrangementer mv. De frivillige kommer fra foreningens professionelle samarbejdspartnere (skoler, institutioner), fra forældregruppen til de yngste børn, fra de ældre ungdoms- og seniorhold og fra samarbejdet med uddannelsesinstitutionen Kultur Coach. Alle trænere tilbydes uddannelse. Udfordringen er at rekruttere nok frivillige til at imødekomme efterspørgslen efter tilbud. Nørrebro United vil skabe en bæredygtig idrætsforening, der kan øge børn og unges idrætsdeltagelse på Nørrebro. Indsatsen vil omhandle at indgå i en række utraditionelle samarbejder/partnerskaber om målgruppen med de offentlige aktører som fx skoler, fritidsinstitutioner, SSP, helhedsplaner, gadeplansmedarbejdere mv. De mange samarbejder skal sikre, at foreningen kan håndtere mange (udsatte) børn og unge, og at de frivillige aflastes. Ressourcepersonen skal varetage opgaver, der knytter sig til disse samarbejder. For at de udsatte børn på Nørrebro kan deltage i foreningstilbuddet vil indsatsen også handle om at sikre, at klubben har økonomisk overskud til at inddrage de børn og unge, der ikke har råd til at betale kontingent. Derudover skal ressourcepersonen rekruttere og fastholde de frivillige og understøtte dem, så de primært skal koncentrere sig om selve aktiviteterne. Samtidig skal ressourcepersonen arbejde med facilitetssituationen og sikre at Nørrebro Uniteds faciliteter udnyttes fuldt ud, blandt ved at skabe organisation, struktur og samarbejder om den nye bane og klubhus. 4

5 Brønshøj Boldklub Aktivitet: Foreningen tilbyder udelukkende fodbold. Geografi og kapacitet: Brønshøj Boldklub benytter Tingbjerg skole og banerne i Tingbjerg Idrætspark. Foreningen har facilitetskapacitet til flere medlemmer. Medlemmer: 337 medlemmer under 25 år, heraf ca. 300 med etnisk minoritetsbaggrund (89 %). Medlemmerne kommer næsten udelukkende fra Tingbjerg. Målgruppe: Indsatsen skal sikre et bredere forældregrundlag og retter sig derfor primært mod 5-8 årige børn med ressourcestærke forældre i hele Brønshøj-Husum. En anden målgruppe er de eksisterende medlemmer i de ældre årgange. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af syv medlemmer, som mødes månedligt. Der er mange udvalg, alle med en repræsentant fra bestyrelsen, flere med trænere og enkelte også med medlemmer eller andre frivillige. Foreningen har en støtteforening samt administrativ arbejdskraft. Der holdes fire møder årligt, hvor de frivillige mødes og er med til at diskutere retningslinjer for foreningens arbejde. Frivillige: Foreningen har samlet set ca. 50 frivillige tilknyttet ungdomsafdelingen. De er rekrutteret bredt blandt forældre, medlemmer og studerende fra lokalområdet eller København. Den største udfordring ift. de frivillige er at få nok, og at en del af de frivillige ikke besidder de rette kompetencer til opgaverne. Brønshøj Boldklub har tidligere haft en ansat ressourceperson gennem deres Integrationspartnerskab med Integration & Fritid, hvor de lykkedes med at rekruttere mange etniske minoritetsmedlemmer fra lokalområdet. Foreningens største udfordring er, at så stor en del af deres medlemmer er socialt udsatte. Det udmønter sig i et gab mellem mindre støtte fra forældrene og et krav om en større pædagogisk indsats fra foreningens side. Også den høje fraflytningsprocent fra bydelen mærkes i Brønshøj Boldklub, hvor tilsvarende mange børn strømmer gennem klubben. Foreningen vil derfor arbejde på at styrke kernen af foreningen, således at en bedre fastholdelse og trivsel sikres. Dette skal ske ved at få flere og bedre uddannende frivillige både blandt forældre og blandt de ældre årgange af ungdomsspillere. Forældreindsatsen bygger på rekruttering af en stamme af børn og forældre, som opdrages i klubben og som på sigt kan være med til at integrere de mange nye børn i aktiviteterne og i den ånd, der bærer foreningen. Denne stamme skal rekrutteres blandt børn med ressourcestærke forældre i Brønshøj-Husum. Ressourcepersonens opgave er at skabe kontakten til børnene gennem skoler og daginstitutioner, samt at tage godt imod forældre og børn og få dem involveret i klubbens arbejde. De ældre årgange rummer også potentiale for at udvikle flere frivillige. Her skal ressourcepersonen skabe flere aktiviteter, flere sociale arrangementer samt sikre en rekruttering til træneruddannelse. Målet med indsatsen er at sikre, at fremtidige årgange bliver mere stabile og så rummelige, at der også er ressourcer til børn, der kræver særlige hensyn. 5

6 Fremad Amager Aktivitet: Foreningen har fodbold som eneste aktivitet. Geografi og kapacitet: Foreningens aktiviteter foregår primært i Sundby Idrætspark på Amager. Foreningen vurderer, at det er muligt at håndtere en lille medlemsfremgang i forhold til idrætsfaciliteter. Fremad Amager råder over et klubhus og en pavillon, der kan rumme flere medlemmer til ikke-idrætslige aktiviteter. Medlemmer: 814 medlemmer under 25 år, heraf ca. 400 med etnisk minoritetsbaggrund (49 %). Medlemmerne kommer primært fra Sundby Øst og Vest. Målgruppe: Indsatsen retter sig mod yngre børn i lokalområdet, som skal rekrutteres, samt eksisterende medlemmer på de ældre årgange og deres forældre. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af 7-9 personer. Desuden findes der et ungdomsudvalg bestående af fire personer, som repræsenterer de enkelte afdelinger. Der er planer om en børneformand og et klubhusudvalg. Frivillige: Der er ca. 82 frivillige, som fordeler sig på trænere, holdledere, bestyrelse og udvalg. Derudover inddrages forældre som frivillige, der fx kører børnene til kampe. På de yngste årgange er det primært også forældre, der fungerer som trænere, mens de ældre årgange har uddannede trænere. Udfordringen er at rekruttere nok frivillige. Fremad Amager ønsker med indsatsen at blive bedre til at favne bredt, bl.a. ved at få flere etniske minoritetsforældre til at indgå bestyrelsesarbejdet. Ressourcepersonen skal primært arbejde på at rekruttere nye medlemmer til de små årgange, bl.a. via samarbejder i lokalområdet. Derudover skal ressourcepersonen forklare forældre til børn og unge i de større årgange omkring foreningskultur og kontingentbetaling, samt inddrage flere frivillige fx via forældremøder. Derved skal ressourcepersonen løfte nogle af de opgaver, som de frivillige har svært ved at nå i deres travle hverdag. 6

7 Boldklubben Union Aktivitet: Foreningen har fodbold som eneste aktivitet. Geografi og kapacitet: BK Union spiller fodbold på tre udendørs baner ved Grøndals Centret og Genforeningspladsen og indendørs i Grøndals Centret og en række skoler. Foreningen har netop færdiggjort en udvidelse af deres klubhusfaciliteter, som også ligger ved Grøndals Centret. De har kapacitet til at modtage nye medlemmer, men ikke ubegrænset. Medlemmer: 390 medlemmer under 25 år, heraf ca. 150 med etnisk minoritetsbaggrund (38 %). Medlemmerne kommer primært fra Nordvest, men foreningen har også medlemmer fra Nørrebro, Husum, Tingbjerg, Brønshøj og Vanløse. Målgruppe: Indsatsen retter sig dels mod nye børn og unge, som skal rekrutteres fra lokalområdet, dels mod de eksisterende medlemmer i alderen år, som skal fastholdes. Desuden retter indsatsen sig mod forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som BK Union ønsker at inddrage som frivillige. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af 12 medlemmer med hvert deres ansvarsområde. De fleste bestyrelsesmedlemmer har en del års erfaring. Bestyrelsen tager sig af driften og den overordnede retning for foreningen. Derudover har BK Union et ungdomsudvalg med en ungdomsformand og tre teamledere, som står for udvikling og drift af ungdomsafdelingen. Frivillige: Foreningen har ca. 100 frivillige, som fordeler sig på poster som bestyrelsesmedlemmer, trænere, forældreressourcer mv. I ungdomsafdelingen er det primært forældre, som fungerer som frivillige. Foreningen har frivillige forældre. Der er indført træneruddannelse til alle ungdomstrænere. Udfordringen er at rekruttere frivillige med etnisk minoritetsbaggrund, at rekruttere frivillige til de ældre årgange og tilpasse mængden af administrative opgaver til de frivillige. Overordnet set vil BK Union fortsætte med at lave integrationsfremmende aktiviteter for børn og unge via et mere formelt samarbejde med de lokale fritidsklubber og skoler. Der findes allerede samarbejde med flere institutioner, men dette skal styrkes. Målet er at medlemstallet stiger med 50%. Samtidig skal kvaliteten i ungdomsafdelingen fastholdes. Med indsatsen ønsker BK Union desuden at imødekomme tre udfordringer i foreningen. For det første vil man rekruttere flere frivillige (især forældre) med etnisk minoritetsbaggrund, så gruppen af frivillige matcher den etniske sammensætning blandt børne- og ungemedlemmer. Foreningens erfaring, er at det kræver ekstra ressourcer at inddrage denne målgruppe som frivillige. For det andet ønsker foreningen at styrke fastholdelsen af medlemmer i alderen år, hvor frafaldet er stort. Dette skal gøres ved at udarbejde en detaljeret fastholdelsesplan med udgangspunkt i målgruppens behov. For det tredje skal en ansat ressourceperson løfte nogle af de driftsopgaver, der knytter sig til ungdomsafdelingen (medlemsregistrering, kontingent, uddannelse af trænere mv.). Derved håber BK Union, at man kan frigive mere tid, som de frivillige kan bruge sammen med børnene og de unge og ikke på administration, så foreningen i højere grad kan optage nye medlemmer. Som det ser ud nu, har foreningen nået sin grænse for antallet af medlemmer, og der står ca. 120 børn på venteliste. BK Union påtænker at ansætte den nuværende ungdomsformand som ressourceperson. 7

8 B93 Aktivitet: B93 har fodbold som primære aktivitet. Derudover tilbydes der tennis i foreningen. Geografi og kapacitet: Foreningen holder til på Østerbro omkring Svanemøllen og Ryparken. Om vinteren i mindre grad også på Nørrebro. Der er mulighed for at rumme flere medlemmer i foreningen, men det kræver ekstra banetid fra kommunens side, enten i Ryparken eller ved anlæggelse af en bane på Gasværksgrunden. Medlemmer: 1000 medlemmer under 25 år, heraf ca. 250 med etnisk minoritetsbaggrund (25 %). Ca. 25 % af B93 s ungdomsmedlemmer kommer fra Nørrebro. Halvdelen kommer fra Østerbro, mens sidste del kommer fra resten af København. Målgruppe: Indsatsen retter sig mod eksisterende etniske minoritetsmedlemmer, som er ressourcesvage, har ringe familiemæssig opbakning og derfor kræver en særlig indsats. Desuden skal der laves en særlig indsats i forhold til at rekruttere nye pigemedlemmer, ligesom indsatsen retter sig mod unge frivillige i foreningen. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af otte medlemmer, som fungerer som leder for udvalgene og sikrer fremdrift i foreningens indsatser. Der findes desuden børne- og ungeudvalg, pige/kvindeudvalg, seniorudvalg og kultur- og aktivitetsudvalg, som arbejder med strategi for hvert deres område. Frivillige: Der er ca. 100 frivillige i foreningen. De frivillige rekrutteres både internt (medlemskreds, forældre, sympatisører) og eksternt (uddannelsesinstitutioner). Udfordringen er at rekruttere nok frivillige og fastholde dem over en længere periode. Indsatsen drejer sig om udvikle B93 til et kvalitetstilbud, hvor alle medlemmer har mulighed for at udvikle sig fodboldmæssigt i et godt socialt miljø. Blandt andet skal der arbejdes med foreningskulturen, så det bliver mere normalt, at unge medlemmer melder sig som frivillige. Konkret vil indsatsen bestå i en omorganisering, hvor der engageres frivillige årgangs-ansvarlige. Her skal ressourcepersonen bistå kommunikationen og opgavefordelingen til de frivillige. Desuden skal der iværksættes et internt uddannelsesforløb, hvor klubbens egne unge medlemmer (13-14 år) uddannes som trænere. Der skal uddannes trænere pr. år, heraf 30 % med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen vil også fokusere på at fastholde etniske minoritetsunge. B93 har erfaringer fra integrationspartnerskabet med Integration & Fritid, hvor ressourcepersonen i dette projekt gav ekstra støtte og luft til de frivillige i forbindelse med de udfordringer, der var forbundet med at inddrage en stor gruppe etniske minoritetsbørn og unge. B93 har pt. ikke ressourcer til at videreføre arbejdet med at fastholde børn og unge fra udsatte byområder på samme niveau, medmindre der tilføres midler. Endvidere handler indsatsen om at rekruttere og fastholde 200 nye pigemedlemmer, heraf 20 % med etnisk minoritetsbaggrund. Rekrutteringen skal foregå via rollemodeller i boligområderne og samarbejde med lokale skoler. Der skal udvikles et fodboldtilbud til piger med dygtige trænere og gode rammer. Ressourcepersonen skal organisere denne indsats. 8

9 Copenhagen Muay Thai Aktivitet: Foreningen tilbyder thaiboksning som eneste aktivitet. Geografi og kapacitet: Copenhagen Muay Thai har faciliteter i Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Foreningen har facilitetskapacitet til flere medlemmer. Medlemmer: 250 medlemmer under 25 år, heraf ca. 175 med etnisk minoritetsbaggrund (70 %). Medlemmerne kommer primært fra Nørrebro. Målgruppe: Indsatsen retter sig primært mod kriminalitetstruede og uroskabende unge fra forskellige grupperinger på Nørrebro. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af syv medlemmer, som både er frivillige, trænere og medlemmer. Strukturerne er meget uformelle. Der er ikke stående udvalg, men forskellige grupper og rollemodeller, som involveres og tager ansvar. Typiske administrative poster som inddrivelse af kontingent ligger også hos en frivillig. Frivillige: Foreningen har ca. 30 frivillige, som er medlemmer, forældre og andre, som ønsker at tage et socialt ansvar og ejerskab for klubben. Den største udfordring ift. de frivillige er at organisere og placere ansvar for administrative opgaver som kontingentinddrivelse, aflæggelse af regnskab og fundraising. De frivillige som tidligere har påtaget sig opgaven, har ikke kunnet fastholdes, da de ikke har følt sig som en del af fællesskabet. Copenhagen Muay Thais styrke er den personlige relation, der opbygges medlemmer og trænere imellem. Der arbejdes målrettet med at skabe familielignende forhold, som kan hjælpe svage unge videre. Det sociale fylder således meget i foreningen. Visionen for de næste tre års arbejde er promovering af klubben, udvikling af medlemmerne og styrkelse af de administrative funktioner. Målet med en ansat ressourceperson til at varetage de administrative funktioner er, at skabe tid hos de frivillige til at arbejde med de unge, som kræver en betydelig indsats. Promoveringen af klubben omfatter udarbejdelse af hjemmeside, foldere og videndeling i artikler mv. Udvikling af medlemmerne er baseret på en samlet promovering af alle medlemmer i foreningen frem for kun at fokusere på kæmperne. Derudover er nævnt indsatser som rekruttering af børn via foldere, fastholdelse via sociale aktiviteter og fortsættelse af samarbejder med lokale aktører. 9

10 SSB Studenter Settlementets Boldklub Aktivitet: SSB er en flerstrenget forening med 15 aktiviteter. De største er svømning, fodbold, gymnastik og familieaktiviteter. Foreningen har desuden flere tilbud til folk med forskellige handicap. Geografi og kapacitet: Foreningen har primært aktiviteter i egne faciliteter i Idrætsfabrikken på Vesterbro, sekundært i andre faciliteter på Vesterbro. Foreningen har facilitetskapacitet til flere medlemmer. Medlemmer: 1650 medlemmer under 25 år, heraf ca. 350 med etnisk minoritetsbaggrund (21 %). Størstedelen af medlemmerne kommer fra Vesterbro. Målgruppe: Udover almindelige foreningsaktiviteter har SSB samarbejde med Settlementets Børne- og ungearbejde om hold for klubbens etniske minoritetsbørn. En stor del af indsatsen fokuserer på at få aktiviteterne for etniske minoritetspiger til at fungere, samt på at fortsætte udviklingen af aktiviteter for etniske minoritetskvinder og -familier. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af fire medlemmer, hvoraf kun den ene er aktivt arbejdende i foreningen pt. Der er tre stående udvalg hvoraf det ene, børne- og ungeudvalget, ligger i dvale. Kommunikationen mellem bestyrelse, frivillige og medlemmer fungerer ikke optimalt, og foreningen oplever at deres værdier - fællesskab og socialt ansvar - ikke gennemstrømmer foreningen. Frivillige: Foreningen har samlet set ca. 85 frivillige. Foreningen har et bredt rekrutteringsgrundlag og benytter sig både af eksterne frivillige (lokale og studerende) samt af foreningens egne medlemmer og forældre til medlemmer. De største udfordringer ift. de frivillige er at rekruttere nok, og at fastholde og at kompetenceudvikle dem, der er. SSBs største udfordring er det frivillige engagement, der skal lede foreningen. Bestyrelsen er ikke handlende, og det kniber med at kommunikere værdier og fællesskab til de frivillige. Det medfører udfordringer med at fastholde de frivillige samt at sikre, at de er bærere af foreningens værdier. Som mange af de andre ansøgere oplever SSB, at flere hidtidige projekter, bl.a. integrationspartnerskabet med Integration & Fritid, har haft svært ved at overleve overgangen fra projekt med en ansat koordinator til en integreret frivilligbaseret aktivitet. For at imødekomme disse udfordringer skal den ansatte ressourceperson både arbejde med de overordnede strukturer i foreningen samt med mere praktiske indsatsområder. På det overordnede plan skal indsatsen støtte op om en proces for at aktivere bestyrelsen samt styrke strukturarbejdet i foreningen ift. intern kommunikation, dialog og synlighed. På det praktiske plan skal ressourcepersonen etablere netværkstiltag ift. tilbud til særlige målgrupper, arbejde med udvikling og forankring af aktiviteterne for etniske minoritetspiger samt støtte op om indsatserne for kvinde- og familieaktiviteter. Derudover skal der arbejdes med lokal synlighed og trivsel og kompetenceudvikling blandt de frivillige. 10

11 Rollespilsfabrikken Aktivitet: Foreningen laver primært live rollespil. De har faste månedlige rollespil i skoven, gadekamp i byrummet og ugentlige klubaftener. Geografi og kapacitet: Rollespilsfabrikken har egne lokaler i Nordvest og har derudover aktiviteter på Nørrebro og Amager. Foreningen er ikke afhængig af lokaler og har en ambition om at have hold i alle udsatte byområder. Foreningen har facilitetskapacitet til flere medlemmer. Medlemmer: 789 medlemmer under 25 år, heraf ca. 20 med etnisk minoritetsbaggrund (2,5 %). En del af foreningens medlemmer er børn og unge, som typisk har svært ved at finde sig til rette i andre typer foreninger (fx ADHD-børn). Målgruppe: Medlemmer af Rollespilsfabrikken er primært etniske danskere, og de kommer fra alle bydele i København samt fra omegnskommuner. Foreningen ønsker at rekruttere en større andel af etniske minoritetsbørn samt at oplyse børnenes forældre om aktiviteten. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af fem medlemmer og varetager primært administration og koordinering af aktiviteter samt fondsansøgninger til foreningens større indsatser. Strukturen er relativt flad, men veldefineret, og der er mulighed for indflydelse både i og uden for nedsatte udvalg. Frivillige: Foreningen har ca. 150 frivillige, der selvstændigt arrangerer og gennemfører en del af aktiviteterne. Størstedelen af de frivillige er unge medlemmer. Der er etableret en form for karrieresti i foreningen. Rollespilsfabrikkens største udfordring er antallet af medlemmer samt koordinering af deres mange frivillige. Foreningen har potentiale for flere aktiviteter og for at udvide deres målgruppe, men mangler en sekretariatsfunktion til at samle trådene. Både medlemmer og frivillige ønsker flere aktiviteter, end foreningen kan honorere på frivillige basis. Yderligere mangler foreningen en koordinerende instans ift. deres forskellige aktiviteter, idet ingen af dem indgår som dele af en fælles indsats. Det gør det svært at målrette indsatser samt at samarbejde med fx skoler. Den ansatte ressourcepersons primære funktion vil således være at skabe mulighed for flere aktiviteter som koordinator for foreningens samlede portefølje. Derudover skal den ansatte opstarte rollespilskamp - som møder målgruppen på dennes præmisser - i alle udsatte byområder og udvikle et netværk af aktører omkring rollespil og integration. Rekruttering af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund til foreningens aktiviteter indgår også som en del af indsatsen, ligesom oplysning af børnenes forældre om aktiviteten. 11

12 Dansk-Kurdisk Kulturcenter Aktivitet: Af folkeoplysende aktiviteter tilbyder foreningen folkedans og undervisning i folkemusik. Derudover har foreningen sprogundervisning, kulturelle arrangementer i form af fester, lektiehjælp, seminarer mv. Geografi og kapacitet: Foreningen har egne lokaler på Vesterbro, hvor der er kapacitet til at inddrage flere medlemmer. Foreningen leder pt. efter nye lokaler. Medlemmer: 238 medlemmer under 25 år, heraf ca. 225 med etnisk minoritetsbaggrund (95 %). Medlemmerne kommer fra hele København samt Københavns forstæder (fx Brøndby, Ballerup, Herlev). Medlemmerne er primært kurdere, men foreningen er åben for alle. Målgruppe: Indsatsen retter sig mod nye medlemmer og frivillige bredt set. Bestyrelse og organisering: Bestyrelsen består af syv medlemmer, som står for økonomi, medlemsregistrering, aktivitetsplanlægning mv. Herudover findes forskellige komitéer, som står for kulturelle events. Frivillige: Der er ca. 40 frivillige i foreningen. Der afholdes fællesmøder for frivillige én gang om måneden. Udfordringen er, at det frivillige arbejde bliver for omfattende for dem, der melder sig som frivillige. Indsatsen vil primært omhandle at få flere medlemmer og frivillige i foreningen ved at øge udbuddet af aktiviteter. Ressourcepersonen skal således være med til at planlægge og gennemføre foreningens aktiviteter, ligesom personen skal organisere de frivilliges opgaver og arbejde med kommunikation (facebook, nyhedsbreve, folder, hjemmeside). Desuden vil Dansk-Kurdisk Kulturcenter udvide deres kreds af samarbejdspartnere, fx idrætsforeninger og musikskoler. Ressourcepersonen vil fungere som rollemodel, der kan informere om foreningsliv og integration i Danmark. Det beskrives ikke, om de omtalte aktiviteter er for børn og unge, og om de hører under kategorien folkeoplysende. 12

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet.

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Administrative bevillinger 2014. Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Målgruppen er drenge og piger med

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvad har betinget, at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. Hvad har

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Formålet med arbejdet i Pigeafdelingen følger naturligvis Den Gule Tråd i Skjold Birkerøds overordnede retningslinjer for udvikling og træning. Dvs. at alle

Læs mere

Forretningsorden for HIK81. Senest opdateret : 01.01.2014

Forretningsorden for HIK81. Senest opdateret : 01.01.2014 Forretningsorden for HIK81 Senest opdateret : 01.01.2014 1 Indholdsfortegnelse Om Hik81... 3 Vision... 3 Værdier... 3 Målsætninger... 4 Generalforsamlingen... 4 Bestyrelsen... 4 Kompetencegrupper i bestyrelsen...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode:

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode: Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 Amager Taekwondo klub er en nyetableret idrætsforening fra den 1. januar 2010. Klubben blev officielt registreret under Dansk Taekwondo forbund, DIF og DGI den

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

Taekwondo baner vejen ud af ghettoen

Taekwondo baner vejen ud af ghettoen Taekwondo baner vejen ud af ghettoen Ansøgning fra Rådmandsgades Skole, Hillerødgade Skole og Nørrebro Taekwondo Klub Baggrund Hvem er Nørrebro Taekwondo Klub? På Ydre Nørrebro i Heimdalsgade ligger Nørrebro

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B.

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. 1909 LIDT FAKTA OM VOLLSMOSE SVÆRVÆGTEREN 9600 indbyggere

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Ungdomsstruktur. Overordnet ungdomsstruktur. Alderstrin. Alderstrin. Alderstrin. 18-23 år Klubbens 1. hold. 5-12 år. 12-18 år. Org. Adm.

Ungdomsstruktur. Overordnet ungdomsstruktur. Alderstrin. Alderstrin. Alderstrin. 18-23 år Klubbens 1. hold. 5-12 år. 12-18 år. Org. Adm. Ungdomsstruktur Overordnet ungdomsstruktur Alderstrin Alderstrin Alderstrin 5-12 år 12-18 år 18-23 år Klubbens 1. hold Økonomisk Administration Overordnede struktur Den nye struktur har en ny opdeling

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Når det skal lykkes med idræt og integration! - Om samarbejde mellem det offentlige og foreningslivet

Når det skal lykkes med idræt og integration! - Om samarbejde mellem det offentlige og foreningslivet Når det skal lykkes med idræt og integration! - Om samarbejde mellem det offentlige og foreningslivet Idræt er integration 1. Hvad er get2sport 2. Udfordringer Problemstillinger 3 Projekt-DK Projektkaos

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Generalforsamling. Torsdag, den 15.05.13 kl. 19.00 Brædstrup hallens cafeteria Ændret Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Lokal samarbejdsaftale Rådmandsgades Skoles distrikt Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Børnehuset Balder Røde Rose 3 Røde Rose 2 Samuelsgården Bifrost Børneraketten

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014

Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014 S Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014 Samlet status pr. 15. oktober: 1668 formænd for enstrengede foreninger, hovedforeninger

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE BRABRAND IF HÅNDBOLD BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE UDARBEJDET AF BESTYRELSEN I SAMARBEJDE MED MARTIN LOFT, NIKOLAJ CLAUSEN, PETER GRUNDTVIG SØRENSEN OG MIKKEL STAFFENSEN INDHOLD

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

VISION 2016 VI CYKLER ALLE

VISION 2016 VI CYKLER ALLE Holstebro Cykle Club af 1960 Banetoften 22, 7500 Holstebro www.holstebro.cc 15. januar 2014 VISION 2016 VI CYKLER ALLE Cykling er en motionsform og en sport der er i stor udvikling. Holstebro Cykle Club

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Vision og formål Der skal etableres flere sportsbegivenheder i København, som understøtter børn og unges deltagelse i taekwondo, og med et særligt fokus på de børn og

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

[2015-2017] Strategiplan. [Forretningsudvalget i VIF Mors] [12. januar 2015]

[2015-2017] Strategiplan. [Forretningsudvalget i VIF Mors] [12. januar 2015] [2015-2017] Strategiplan [Forretningsudvalget i VIF Mors] [12. januar 2015] Side 2 Ansvars- og strategiopbygning Side 3 Strategiplan Mission (Hvorfor er vi her?) - VIF Mors vil være en forening for alle

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen

Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen Nummer Afsender Kommentar Bemærkninger fra administrationen 1 Integrationsrådet Rådet er positivt stemt overfor målsætningerne i politikken og håber, at den vil være med til at sikre, at foreningsliv og

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Lunden d 8-2-2016 Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jørn Mikkelsen Referent: Julie Schjødtz Hansen Godkendes af generalforsamlingen 2. Bestyrelsens

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere