Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse 3 2(Åben) Gentoftegade 9 Videreopdeling Ansøgning om etablering af en 4 lejlighed på matriklen4 3(Åben) Strandvejen 249B Lejlighedssammenlægning Statusændring til énfamiliehus 5 4(Åben) Krathusparken 10 Opsætning af solceller på tag 7 5(Åben) Maltegårdsvej 18 Principiel ansøgning om yderligere beboelse/ anvendelsesændring8 6(Åben) Fabritius Alle 19 Overskridelse af byggelinie 9 7(Åben) Dyrehavevej 30 Bevaringsværdig ejendom11 8(Åben) Carl Baggers Alle 23 Statusændring til enfamiliehus 12 9(Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne14 Side 2

3 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse Sags ID: EMN På baggrund af en henvendelse om mulig forekomst af skimmelsvamp i boligen på ANHansens Allé 3 i Hellerup, har kommunen ladet udføre mikrobiologiske undersøgelser af indeklimaet, der viser forhøjet fugt og massiv skimmelforekomst i flere rum Der skal tages stilling til, om der skal nedlægges forbud mod at boligen benyttes til beboelse eller ophold (kondemnering) Gentofte Kommune fik i december 2014 en henvendelse vedr mistanke om mulig forekomst af skimmelsvamp i boligen AN Hansens Allé 3 i Hellerup Den 7 januar 2015 gennemførte Hussvamp Laboratoriet for Gentofte Kommune en mikrobiologisk indeklimaundersøgelse af udvalgte steder på 1 og 2 sal og da resultatet af undersøgelserne viste høj kimbelastning af skimmelart, udførte Hussvamp Laboratoriet en supplerende undersøgelse i stueetagen den 23 januar 2015 Resultatet af begge undersøgelser viser, at der er massiv forekomst af skimmelsvamp på både 1 og 2 sal samt i stueetagen Undersøgelsesresultaterne er vedlagt i form af rapporter samt reparationsanvisning På baggrund af besigtigelser på stedet og resultatet af indeklimaundersøgelserne er vurderingen, at mindstekravene i lov om byfornyelse og udvikling af byer ikke er opfyldt for så vidt angår indeklimaet Plan og Byg anbefaler med henvisning til byfornyelsesloven, at der udstedes forbud mod, at lejemålet udnyttes til beboelse Forbuddet tinglyses på ejendommen og ejer kan søge forbuddet ophævet ved at fremsætte et forslag til ombygning overfor kommunalbestyrelsen, som afhjælper de forhold, der har begrundet kondemneringen Jf vedlagte Notat AN Hansens Allé 3, 2900 Hellerup Når en bolig skal fraflyttes efter en beslutning om kondemnering, skal kommunen tilbyde beboerne en anden bolig efter byfornyelseslovens regler om permanent genhusning Da lejerne har en tidsbegrænset lejeaftale gælder denne forpligtigelse i lejeaftalens periode til lejeaftalens udløb Der er sendt varsels- og høringsbrev til ejer med frist for bemærkninger senest 15 april 2015 Såfremt høringen afstedkommer betydende bemærkninger forelægges sagen på ny Når der nedlægges forbud mod beboelse i et lejemål, skal kommunen afholde omkostninger, der blandt andet er forbundet med fraflytningen og tilflytningen til anden bolig, anslået til i alt ca kr Staten refunderer 50 % af afholdte refusionsberettigede kommunale udgifter Kommunens andel på anslået ca kr afholdes inden for Plan og Bygs budget Side 3

4 Indstilling 1 At der nedlægges forbud mod, at boligen på A N Hansens Allé 3 benyttes til beboelse og ophold for mennesker i henhold til byfornyelseslovens 76 med frist for fraflytning og rydning 2 At beboerne tilbydes permanent genhusning i henhold til byfornyelseslovens regler indtil lejekontraktens udløb Tidligere beslutninger: 3 Notat vedr ANHansens Alle 3 ( EMN ) 4 reparationsvejledning A N Hansens Allé 3 ( EMN ) 5 Indeklimaundersøgelse 2 ( EMN ) 6 Indeklimaundersøgelse 1 ( EMN ) 2(Åben) Gentoftegade 9 Videreopdeling Ansøgning om etablering af en 4 lejlighed på matriklen Sags ID: EMN Ejer af lejligheden Gentoftegade 9C, søger med ansøgning af den 22 januar 2015 om at videreopdele lejligheden i to lejligheder I forbindelse med at kommunen i 2007 ønskede at sælge Gentoftegade 9 der dengang bestod af 15 enkeltværelser - blev der den 22 november 2007 på Bygningsudvalgsmøde punkt T1-1 besluttet, at der kunne etableres 4 lejligheder på ejendommen i stedet Det ansøgte krævede dispensation fra gældende lokalplan 179, som fastslår at der maksimalt må indrettes 2 boliger per grund over en vis størrelse Tilladelsen var gyldig i 3 år, men blev ikke udnyttet Den 12 februar 2010 blev ejer og ansøger af Gentoftegade 9 gjort opmærksom på, at dispensationen til etablering af mere en 2 lejligheder var begrænset til 3 år Der var i mellemtiden blevet søgt om etablering af to boliger, hvilket der blev givet byggetilladelse til den 26 februar 2010 Den 7 juli 2010 altså indenfor de 3 år - blev der søgt om at videreopdele en af de 2 boliger, således at ejendommen kom til at indeholde en 3 bolig i tagetagen Der blev givet byggetilladelse til dette den 24 juni 2011 Side 4

5 Ejendommen er omfattet af lokalplan 179, som i 32 foreskriver, at der på grunde over 1200 m2 kan opføres eller indrettes ét tofamiliehus, og på grunde over 1400 m2 kan opføres ét dobbelthus Når byggesagen om opdeling i 3 lejligheder afsluttes, vil udnyttelsen af arealerne være som vist nedenfor Matriklens grundareal: 1911m² Boligareal lejlighed 1, Gentoftegade 9A: 232 m² Boligareal lejlighed 2, Gentoftegade 9B: 255 m² Boligareal lejlighed 3, Gentoftegade 9C: 412 m² Boligareal i alt: 899 m² Småbygningsareal: 70 m² Cirka bebyggelsesprocent: 47 Det er lejligheden Gentoftegade 9C på 412 m² der ønskes videreopdelt Ejerne af Gentoftegade 9A og 9B er hørt i sagen Ejer af 9A har svaret at hun principielt ikke har indvendinger imod en yderligere opsplitning Plan og Byg vurderer, at der ikke er sket nogle ændringer af plangrundlaget siden tilladelsen til opdeling af ejendommen blev meddelt i 2007 I forbindelse med en eventuel dispensation, vil der skulle etableres p-pladser i henhold til lokalplanens bestemmelser Indstilling At det drøftes og besluttes hvorvidt det ansøgte skal tillades Tidligere beslutninger: 7 Gentoftegade 9 bilag ( EMN ) 3(Åben) Strandvejen 249B Lejlighedssammenlægning Statusændring til énfamiliehus Sags ID: [ID] Side 5

6 Christian Lund, Over Byen Arkitekter ApS ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at omdanne tofamiliehuset på Strandvejen 249B til et enfamiliehus Christian Lund, Over Byen Arkitekter ApS ansøger på vegne af ejer af ejendommen Strandvejen 249B, 2900 Hellerup, om tilladelse til at omdanne tofamiliehuset til et enfamiliehus Ifølge BBR udgør stuelejlighed 205 m² og 1 sals lejlighed 364 m² Det samlede boligareal bliver således 569 m² Grundstørrelsen er 1967 m² Ejendommen er omfattet af lokalplan 322, delområde A 35 i lokalplanen: På grunde under 1200 m² må der kun opføres eller indrettes et enfamiliehus Ejendommen er beliggende i et område som i overvejende grad består af store enfamilie ejendomme Strandvejen 247G, der har status af enfamiliehus, har en grundstørrelse på 1433 m² og et boligareal på 438 m² Den 6 januar 2011, pkt 6, vedtog byplanudvalget enstemmigt at afslå sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus på den ansøgte ejendom Den 4 april 2013, pkt 9, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 298 m 2 på en 1079 m 2 stor grund, på adressen Exnersvej 48 Den 5 september 2013, pkt 8, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til ènfamiliehus til en bolig på 296 m 2 på en 1143 m 2 stor grund, på adressen Enighedsvej 36 Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Det er Plan og Bygs vurdering, at den sammenlagte bolig ikke vil være usædvanlig stor for kvarteret, samt at det ansøgte medfører en lettelse i fortætningen for området, idet antallet af boliger på ejendommen reduceres Indstilling At det drøftes og besluttes hvorvidt det ansøgte skal tillades Tidligere beslutninger: 1 Strandvejen 249B ( EMN ) Side 6

7 4(Åben) Krathusparken 10 Opsætning af solceller på tag Sags ID: [ID] Ejer søger om tilladelse til at opsætte solceller på beboelsesbygningens tag Ejer af ovennævnte ejendom ønsker at opsætte solceller på beboelsesbygningens tag, og har derfor spurgt Plan og Byg om lokalplanen tillader dette Der foreligger endnu ikke et projekt på solcellerne Ejendommen er omfattet af lokalplan 280, hvori 82 om beboelsesbygningers tage dikterer: Tage på beboelsesbygninger skal være belagt med tegl Tage og tagflader er ikke indskrevet i lokalplanens formålsparagraffer Tagbeklædning er heller ikke omtalt i lokalplanens redegørelsesdel Der er ingen af de omkringliggende lokalplanområder, der har en lignende bestemmelse, og der er ikke tidligere ansøgt om etablering af solceller indenfor lokalplanområdet Som eksempel på en lokalplansbestemmelse, der præcist regulerer opsætning af solceller, er 83 i lokalplan 321: Opsætning af solfangere og solceller på tage, indenfor de på kortbilag 2 med grå signatur viste ejendomme, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde Plan og Byg vurderer at opsætning af solceller i begrænset omfang, så tagflader primært fremstår som belagt med tegl, ikke strider mod lokalplanens intention Indstilling At det drøftes og besluttes, hvorvidt det ansøgte skal imødekommes Tidligere beslutninger: Side 7

8 5(Åben) Maltegårdsvej 18 Principiel ansøgning om yderligere beboelse/ anvendelsesændring Sags ID: EMN Mikkelsen Arkitekter har den 5 januar 2015, på vegne af ejerne, Torben Brobjerg og CBK, ansøgt om principiel tilladelse til at ændre anvendelse af den tidligere erhvervs- og beboelsesbygning efter brand Badmintonhal og øvrige bygninger, tegnet af Arne Jacobsen, nedbrændte den 26 marts 2014 og der blev givet tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger den 4 juni 2014 Mikkelsen Arkitekter har ansøgt om at ændre anvendelsen af erhvervs- og boligejendommen til nu udelukkende beboelse i form af 6 boliger i 2 etager på i alt 700 m² Badmintonhallen forudsættes genopført, men ansøgning om dette indgår ikke i den her behandlede ansøgning Maltegårdsvej 18 er omfattet af kommuneplanramme 5F3, Maltegårdsvej Rekreativt område: Specifik anvendelse: Idrætsanlæg Maksimal bebyggelsesprocent: 60 % Maksimalt antal etager: 2 etager Maksimal bygningshøjde: 12 m Etagearealer Før brand Genopførelse Badmintonhal inkl omklædning: 882 m² 882 m² Liberalt erhverv inkl klublokale: 705 m² 100 m² (klublokale) Bolig: 95 m² 700 m2 I alt: 1682 m² 1682 m² Bebyggelsesprocent: 67 % 67 % Den ansøgte anvendelse til boligformål er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme, der udlægger området til rekreativt område i form af idrætsformål Den lovlige anvendelse i det nu nedbrændte bygningsafsnit var primært liberalt erhverv Den ansøgte anvendelse til udelukkende boligformål er således en væsentlig ændring Bebyggelsesprocenten for hele ejendommen er 67, og er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme Det er Plan og Bygs vurdering, at tilladelse til udvidelse af beboelsesandelen på ejendommen vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan Arkitektonisk virker det samlede bygningskompleks med boliger og badmintonhal velargumenteret, men anvendelsen til nye boliger på dette sted, umiddelbart ud til et areal, der benyttes til rideskole, hvortil det vurderes, at støj-, lugt- og støvforhold kan være en udfordring for Side 8

9 naboejendomme, der er indrettet til boligformål, er efter Plan og Bygs vurdering ikke hensigtsmæssig Plan og Byg har erfaring for, at der kan opstå interessemodsætninger ved sådant et naboskab Tilladelse til genopførelse af badmintonhallen vil kunne ske indenfor de eksisterende regler og i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for beboelsesområder Indstilling At det drøftes og besluttes, hvorvidt det ansøgte skal imødekommes, idet der i givet fald skal udarbejdes lokalplanforslag Tidligere beslutninger: Udvalg: ByplanudvalgetDato: Byplanudvalget møde den 5 marts 2015 Udsat 1 Maltegårdsvej 18 bilag ( EMN ) 6(Åben) Fabritius Alle 19 Overskridelse af byggelinie Sags ID: [ID] Nedrivning af fritliggende enfamiliehus og genopførelse, der overskrider den i lokalplan 282 fastsatte byggelinie Ejendommen er omfattet af lokalplan 282 Af lokalplanens 66 fremgår, at bebyggelse langs begge sider af Fabritius Allé ikke må opføres nærmere det østlige vejskel end 18 m Plan og Byg gav den 31 juli 2014 byggetilladelse til tilbygning på eksisterende enfamiliehus En del af den eksisterende bygning overskred byggelinjen i gældende lokalplan (afstand til det østlige vejskel på ca 9,5 m) Den 17 februar 2015 modtager Plan og Byg en henvendelse på, at hele bygningen er nedrevet (incl sokler) Dette er ved tilsyn og møde med ejer og entreprenør den 23 februar verificeret Side 9

10 Erhvervs- og Byggestyrelsen har skrevet følgende i vejledning for hvornår byggearbejde er renovering eller nybyg: Vejledende er det dog styrelsens opfattelse, at i tilfælde hvor en bygning rives helt ned til fundament og soklen, for herefter at blive opført på ny, vil der være tale om opførelse af ny bebyggelse svarende til bestemmelsen i byggelovens 2, stk 1, litra a" Der er ikke planlagt byggearbejde, der går ud over bygningens oprindelige fodaftryk og volumen, undtaget den tilladte tilbygning, der ikke overskrider byggelinier Byggeriet af det nye hus er standset Sokler til det nye hus er støbt, og kælderen er etableret Huset vil, ifølge det oplyste, efter opførelse fremstå som tilladte tegninger fra byggetilladelse Den 12 september 1951 blev der tinglyst en deklaration i forbindelse med udstykning af grundene øst for Fabritius Alle Af deklarationens stk 4 fremgår Af hensyn til den eksisterende Linde Allé mod Fabritius Allé skal beboelsesbygningerne holdes i en afstand af mindst 18 m fra det østre vejskel Herfra undtaget hjørnegrunde ved den påtænkte 10 m brede udstykningsvej i Schimmelmannsvejs forlængelse Ejendommen er netop hjørnegrund mellem Fabritius Alle og Schimmelmannsvej Dette betyder, at ejendommen er den eneste, hvor beboelsesbygningen overskrider lokalplanens byggelinje 12 juni 2013 meddeles det til daværende ejers rådgiver, at opførelse af en ny bolig vil kræve en dispensation fra lokalplanen, og en politisk beslutning 13 marts 2014 meddeles telefonisk afslag på at opføre en ny bolig, der overskrider byggelinjen (ikke samme ejer som i dag) På byplanudvalgets møde den , punkt 5 meddeles enstemmigt afslag på at færdiggøre opførelsen af et nyt enfamiliehus på Broholms Alle 5, idet det eksisterende hus er nedrevet ulovligt, og det nye hus ikke overholder den minimale afstand til skel, samt overskrider den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent Det er Plan og Bygs vurdering, at det nye projekt i bygningsvolumen ikke vil overskride lokalplanens byggelinie yderligere end hidtidige forhold Plan og Byg vurderer desuden, at ejendommen vil kunne bebygges hensigtsmæssigt indenfor den eksisterende byggelinje, samt at den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent vil kunne udnyttes indenfor lokalplanens byggefelt Sammenlignes denne byggesag med byggesagen på Broholms Allé 5, er det Plan og Bygs vurdering, at lighedsprincippet bør iagttages Indstilling At der meddeles afslag til fuldførelse af nyt enfamiliehus som ansøgt Side 10

11 Tidligere beslutninger: 1 Fabritius Alle 19 ( EMN ) 7(Åben) Dyrehavevej 30 Bevaringsværdig ejendom Sags ID: [ID] Ejer søger om tilladelse til at nedrive ovenstående ejendom, beliggende Dyrehavevej 30 Huset, beliggende på ovenstående adresse, er udpeget i lokalplan 289 som bevaringsværdigt, og er i kommuneplanen registreret med værdien 4 Huset var i dårlig stand i 1983, og er ikke blevet vedligeholdt siden Tag og tagkonstruktion skal formenligt udskiftes, ligeledes skal vinduer og døre samt etageadskillelser udskiftes Den nye ejer af ejendommen forventede at kunne renovere huset, hvilket dog har vist sig at være uforholdsmæssigt bekostningstungt i forhold til, hvad der kan bevares Byplanudvalget har indenfor de senere år behandlet følgende bevaringsværdige huse i kategori 4: Niels Steensens Vej 8 På Byplanudvalgets møde den 6 januar 2015 (punkt 5) blev det vedtaget at give afslag på nedrivning Louise Feilberg Levy (V) undlod at stemme Poul V Jensen (I) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen I kommunalbestyrelsen blev det den 26 januar 2015 (punkt 12) vedtaget at give afslag på nedrivning 2 stemte imod (I og Ø) Jægersvinget 15 På Byplanudvalgets møde den 1 marts 2012 (punkt 8) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning Skovvej 49 På Byplanudvalgets møde den 15 august 2013 (punkt 18) blev det enstemmigt vedtaget at give afslag på nedrivning Bindesbøllvej 15 På Byplanudvalgets møde den 6 oktober 2009 (punkt 6) blev det enstemmigt vedtaget at meddele tilladelse til at nedrive bygningen på betingelse af, at bygningskroppen, proportionerne og placeringen på grunden af det nye hus skal være identisk med det eksisterende hus Strandvejen 321 På Bygningsudvalgets møde den 23februar 2006 (punkt 10) blev det enstemmigt vedtaget, at give tilladelse til nedrivning af erhvervsbygning samt opførelse af ny bebyggelse indeholdende én bolig på adressen Strandvejen 321 Side 11

12 På byplanudvalgets møde den 5 marts 2015 besluttede udvalget at udsætte behandlingen til mødet den 9 april 2015, idet forvaltningen skulle undersøge om bygningens bevaringsværdi kan nedklassificeres Plan og Byg vurderer, at den tildelte bevaringsværdi 4 er for høj, idet huset ikke fremstår umisteligt Historisk såvel som arkitektonisk ses huset ikke at fremstå karakteristisk eller som en repræsentant for en periode i dansk boligbyggeri Der ses heller ikke at være historiske interesser knyttet til huset, og det er ikke en del af et bevaringsværdigt miljø På baggrund af ovenstående vurdering har Plan og Byg revurderet ejendommen Revurderingen er gennemført efter samme system som den oprindelige SAVE-registrering, og har givet en ny bevaringsværdi på 6 Nedrivning af ejendommen, også med den nye vurdering, kræver dispensation fra lokalplanen Indstilling At der meddeles tilladelse til nedrivning af huset, under forudsætning af, at der i forbindelse med en høring ikke kommer relevante indsigelser Tidligere beslutninger: 1 Dyrehavevej 30 ( EMN ) 8(Åben) Carl Baggers Alle 23 Statusændring til enfamiliehus Sags ID: [ID] Der søges om tilladelse til at sammenlægge de to lejligheder i tofamiliehuset på ovennævnte ejendom Ejeren søger om tilladelse til at sammenlægge stue- og 1 sals lejlighed i tofamiliehuset på ejendommen Ejer bebor selv stuelejligheden, og 1 sal har været lejet ud, men er nu opsagt af lejer Ejendommens grundareal er på 1002 m2 Ifølge BBR er stuelejligheden er registreret med 161 m2, og 1 sals lejligheden, som kun ligger over en del af stueetagen, er registreret til 73 m2, indeholdende 3 værelser Side 12

13 Enfamiliehuset vil få et samlet boligareal på 234 m2 Boligerne har fælles indgang, entré og trapperum Ejendommen er omfattet af lokalplan 325, hvori det er fastsat, at der på grunde over 1200 m2 kan etableres et tofamiliehus Den 27 november 2014, pkt 4, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus med en bolig på 190 m2 på en 1064 m2 stor grund Den 5 september 2013, pkt 8, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus med en bolig på 296 m2 på en 1143 m2 stor grund Den 4 april 2013, pkt 9, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus med en bolig på 298 m2 på en 1079 m2 stor grund Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Det er Plan og Bygs vurdering, at en sammenlægning vil bringe ejendommen tættere på det tilstræbte tæthedsniveau i følge lokalplanen for en grund på mindre end 1200 m2 Yderligere vurderes det, at den sammenlagte bolig ikke vil være usædvanligt stor for området (Carl Baggers Allé m2, Carl Baggers Allé m2) Indstilling At der meddeles tilladelse til det ansøgte Tidligere beslutninger: 1 Carl Baggers Alle 23 ( EMN ) 9(Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: [ID] Side 13

14 Tidligere beslutninger: 10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 14

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.45 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 11-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl. 16.45 på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl. 17.00 Protokollen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af Inspiration på Slotsgade i Hillerød i Hillerød Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00633 (03-33/200-0548) SNI Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-05-2015 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse om Fremtidens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg.

Plan og Kultur. Sten Holbæk Rønholtvej Vissenbjerg. Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Sten Holbæk Rønholtvej 1 5492 Vissenbjerg 18. august 2016 Sags id: 2016-0339 Landzonetilladelse til Magtenbøllevej 89, 5492 Vissenbjerg. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/101-0089 BAB Afgørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Som det fremgår af vedlagte brev, har vi i dag skrevet til de berørte parter og givet dem mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger.

Som det fremgår af vedlagte brev, har vi i dag skrevet til de berørte parter og givet dem mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger. BILAG 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Oliver Alexander Brennecke Grundahl Niels Hemmingsens Gade 4, 2. 1153 København K Orientering Kære Oliver Alexander Brennecke Grundahl Vi har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere