Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade København V T F CVR. nr Frederiksberg forenede Boligselskaber /0001 Solbjerg Have Helhedsplan Skema A-ansøgning LBF-ref , j.nr: 616 Telefonisk henvendelse Som byggeforretningsfører for Frederiksberg forenede Boligselskaber (FfB) skal vi hermed anmode Frederiksberg Kommune om behandling og godkendelse af nærværende Skema A-ansøgning vedrørende gennemførelse af renovering af afdeling Solbjerg Have, matrikel nr. 6ax, Frederiksberg, beliggende Solbjerg Have og 9-23 og Laurits Sørensens Vej , 2000 Frederiksberg. Baggrund og sagsforløb Afdelingen Solbjerg Have, Frederiksberg forenede Boligselskaber er opført i Bebyggelsen ligger på den tidligere gasværksgrund ved Finsensvej. Bebyggelsen består af blokke indeholdende 3-6 etager, i alt 407 boliger heraf råder FfB over 328 lejligheder. De sidste 79 lejligheder er kommunalt ejede beskyttede- og ældreboliger. Personlig henvendelse Man-ons Torsdag Fredag Kontaktoplysninger Mikkel Heje Pedersen Projektleder T Afdelingen udgør ejerlejlighed 1 i en ejerforening med i alt 5 ejerlejligheder. I blokke med 4-6 etager er der en elevator, der fører op til svalegangene. Solbjerg Have ligger i et byområde med overvejende 4-6 etagers huse. Udformningen af bebyggelsen er en kombination af etagehuse og tæt lav bebyggelse. Imod gadesiden fremstår bygningerne som etageboliger, og imod gården fremstår bygningerne som små etplans huse, der er sat oven på hinanden. Bygningerne i gården er i 3-4 etager. Denne mangfoldighed i bygningernes udseende har medført, at der findes 60 forskellige typer lejligheder lige fra en 1-rums lejlighed på 32 m² til en 6-rums lejlighed på 130 m². Bort set fra enkelte 1-rums lejligheder har alle boligerne terrasser eller åbne altaner. Generelt bærer bygningerne præg af, at de er opført i slutningen af 1970 erne. Klimaskærmen, kloakken, brugs- og spildevandsinstallationer- 1/7

2 ne, belysningen på fællesarealer, badeværelserne og ventilationen er nedslidt og utidssvarende. Klimaskærmen indeholder mange kuldebroer og utætheder, som i kombination med dårlig ventilation medfører dårligt indeklima, vandskader, komfort- og skimmelsvampeproblemer i lejlighederne. Altanerne er udført med mange risikobehæftede forhold, og dette har i mange lejligheder medført vandskader og skader på bygning og følgelig også skimmelproblemer. Med baggrund i det foreliggende projekt har Landsbyggefonden den 29. juni 2015 godkendt vedlagte finansieringsbudget og meddelt sagen klar til skema A-ansøgning. På følgegruppemøde den 29. juni 2015 blev det her beskrevne projekt for renovering af Solbjerg Have, økonomi, finansieringen og den deraf afledte bevarelse af huslejeniveauet enstemmigt vedtaget af følgegruppen. Helhedsplanen skal desuden forelægges på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. august 2015 til beboernes godkendelse. Nærværende ansøgning tager således forbehold for beboernes endelige godkendelse af helhedsplanen på ekstraordinært afdelingsmøde. Afdelingsmødets beslutning vil blive eftersendt som bilag 8. Det skal bemærkes, at der inden for den nærmeste fremtid vil blive indsendt endnu en skema A-ansøgning, som omhandler ombygning af arealer på 2. sal i ejerlejlighed 2. Disse arealer ejes af Frederiksberg Kommune og købes af Frederiksberg forenede Boligselskaber. Den kommende skema A-ansøgning er i sit indhold og tidsplan kædet sammen med nærværende helhedsplan. Dette skyldes, at arealerne befinder sig i samme bygning, og de udfordringer, som skal løses ved renoveringen, omhandler installationer m.v., som bevæger sig gennem alle etager. Ved behandling af disse to ansøgninger anmodes kommunen således om at bidrage til, at skema B-tilsagn udstedes samtidigt i henhold til tidsplanen. Projektbeskrivelse Projektets omfang er resultatet af mange års arbejde og dialog med Landsbyggefonden. Nærværende projekt indeholder en række besparelser i forhold til det oprindelige forslag udarbejdet i Helhedsplanen omhandler følgende byggearbejder: Betonrenovering ved svalegange og altanforkanter Der er udført undersøgelser, som er ledt frem til, at der skal foretages reparationer på svalegange og altanforkanter. Der udføres betonreparationer på altanforkanter, svalegange og søjler. 2/7

3 Nyt tag Taget har været utæt i mange år og forsøgt repareret løbende uden større held. Det er derfor en del af projektet, at tagfladen renoveres og tagbelægning udskiftes. Udbedring af kritiske kuldebroer Kuldebroerne og de medfølgende trækproblemerne skyldes konstruktionens opbygning og datidens byggeskik samt de bevægelser, der har været/er i konstruktionen. De værste (skjulte) kuldebroer udbedres for opnåelse af et bedre indeklima. Udbedring af de 113 altaner, hvis bund ligger over boliger Disse altaner er udført med byggetekniske løsninger, der giver stor risiko for vandskader, hvilket også er sket i stort omfang. Det påtænkes at renovere altanerne med løsninger, der imødekommer dette store problem. Renoveringen indebærer flere afledte arbejder som nye vinduer og terrassedøre. Ny ventilation Der etableres nyt balanceret ventilationsanlæg, der skal sikre et godt indeklima i boligerne. Ventilationsløsningen indeholder både central og decentral ventilation. Udbedring af skimmelsvamp Der er store problemer med skimmelsvamp i boligerne. Udbedringen er i gang som nødværgeforanstaltning. Udbedring og opretning af badeværelsesgulve med bagfald Badeværelserne er bygget som kabiner, der har vist sig at have problemer med bagfald på gulve. For at give det rette fald på gulve, udføres nye belægninger, afløb og en række nødvendige følgearbejder såsom ny sanitet. Udbedring eller udskiftning af afløb, faldstammer og brugsvandsinstallationer Afdelingen har løbende store problemer med og udgifter til afhjælpning af vandskader. Heraf kommer afhjælpning af skimmelsvamp. Afløb, faldstammer og brugsvandsinstallationer er generelt udtjente og udskiftes. Hertil følgearbejder med udskiftning af toiletter, håndvaske og armaturer. Ny belysning på trapper, svalegange og terrænarealer I bebyggelsen er der en del problemer med belysningen, såsom nedslidte armaturer og for lavt lysniveau. Armaturer udskiftet og suppleres af nye vandalsikre og energirigtige armaturer. Den nye belysning skal også ses som et væsentligt tryghedsskabende element ved fælles adgangsveje og udearealer. 3/7

4 Vurderede miljøarbejder Ud fra bebyggelsens opførelsestidspunkt og valgte materialer er det vurderet, at der er risiko for PCB, bly, asbest, kviksølv m.v. Der er således afsat midler til undersøgelse for miljøfarer, miljøforanstaltninger i forbindelse med byggearbejder og forsvarlig bortskaffelse. Pilotprojekt Solbjerg Have er en bebyggelse med stor kompleksitet og mange forskellige byggetekniske løsninger. For at mindske den usikkerhed, der vil være i en kompleks renovering, er et pilotprojekt inkluderet i projektet for derved at sikre gode gedigne løsninger, der er afprøvet på stedet. Pilotprojektet omhandler en fuld renovering af en hel opgang, der i princippet indeholder alle ovenstående arbejder. Helhedsplanen er udført af Rambøll, er efterfølgende bearbejdet af Arkitema og Wissenberg, og vedlægges som bilag 9. Anskaffelsessum og finansiering Frederiksberg forenede Boligselskaber har besluttet at indbetale bidrag til Byggeskadefonden for både støttede og ustøttede arbejder. Der fremsendes derfor to Skema A: Et for de støttede arbejder, der er vedlagt som bilag 1, og et for de ustøttede arbejder, der er vedlagt som bilag 2. Anskaffelsessummen for de støttede arbejder er beregnet til kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder er beregnet til kr. inkl. moms. Den samlede anskaffelsessum er kr. inkl. moms. Økonomioplysninger er vedlagt som bilag 3. De enkelte arbejder med tilhørende håndværkerudgifter er specificeret i det medsendte Landsbyggefond-budgetskema, der er vedlagt som bilag 4. Projektet finansieres gennem optagelse af støttede og ustøttede lån. Optagelsen af realkreditlån kræver kommunal garantistillelse. Finansieringen er desuden sammensat af en række bidrag, som er beskrevet i det følgende. Finansieringen forudsætter, at der etableres en kapitaltilførsel på kr. Fordelingsnøglen for kapitaltilførslen er: Frederiksberg Kommune stiller kr. Realkreditinstitut stiller kr. Boligorganisationen stiller kr. Landsbyggefonden stiller kr. Finansieringen forudsætter desuden, at der, på baggrund af ansøgning herom til Landsbyggefonden, tildeles fællespuljetilskud på kr. samt kr. i egen trækningsret, samt fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden vedrørende udamortiserede lån. Afdelingen bidrager 4/7

5 til sagens finansiering ved fremtidige besparelser på henlæggelser på i alt kr. årligt. Endelig søges Landsbyggefonden om driftslån til dækning af manko vedrørende sagens finansiering i forhold til at bevare et for byområdet passende huslejeniveau holdt op mod afdelingens alder og standard. Den ovenfor beskrevne finansiering medfører, at det nuværende huslejeniveau på 965 kr. pr. m 2 pr. år bevares. Genhusning Byggearbejderne udføres uden genhusning. Da der skal udføres arbejder i forbindelse med bad og køkken m.v., er der stor fokus på at sikre, at beboerne kan bruge deres lejligheder med færrest mulige gener. I den forbindelse opstilles der nødkøkken i hver lejlighed og bade- og toiletvogne i gården. Arbejderne i hver enkelt lejlighed udføres i en så kort periode som muligt. Til projektet ansættes en beboerkoordinator til at hjælpe hver enkelte beboer med rådgivning om de praktiske forhold, der skal løses. Overordnet tidsplan August - september 2015: Frederiksberg Kommune og Landsbyggefondens godkendelse af Skema A-ansøgning. Oktober januar 2017: Projektering, prækvalifikation, udbud, licitation og kontrahering. November-december 2016: Frederiksberg Kommune og Landsbyggefondens endelige godkendelse af økonomi inden byggestart (Skema B). Februar 2017: Byggestart. December 2019: Forventet aflevering af arbejderne i de renoverede boliger. AB 92 med tilføjelser Sammen med nærværende Skema A-ansøgning for renovering af Solbjerg Have medsendes AB92 med tilføjelser til godkendelse i Frederiksberg Kommune. Den fremsendte AB92 vedlægges udbudsmaterialet til ombygningssagen og bliver dermed et aftalegrundlag for den kommende byggesag. Tilføjelserne har hovedsageligt karakter af præciseringer af forhold og administrative forretningsgange, som fastholder ansvarsforholdet mellem entreprenøren og bygherren. Præciseringerne medfører ingen fordyrelse af byggesagen. Den fremsendte AB92 med tilføjelser anvendes generelt i KAB-regi i alle byggesager, hvor AB92 anvendes som aftalegrundlag. AB 92 med tilføjelser vedlægges som bilag 7. 5/7

6 Indstilling Med baggrund i nærværende beskrivelse af renoveringen af Solbjerg Have, den afledte økonomi og finansiering indstilles herefter til Frederiksberg Kommune om behandling og beslutning af Skema A-ansøgningerne således: at Skema A for de støttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på kr. at Skema A for de ustøttede arbejder godkendes med en anskaffelsessum på kr. at Frederiksberg Kommune bevilliger den kommunale andel af kapitaldepotet på kr. at Frederiksberg Kommune godkender den vedlagte finansiering, som således ikke fører til huslejestigning forbundet med nærværende byggesag. at Frederiksberg Kommune godkender låneoptagelsen for ovennævnte realkreditfinansiering og giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. at Frederiksberg Kommune godkender den fremsendte AB92 med tilføjelser. Boligorganisationens ansøgning bedes efter endt behandling sendt til Landsbyggefonden med Frederiksberg Kommunes beslutninger. KAB står naturligvis til rådighed med alle eventuelle yderligere oplysninger, som Frederiksberg Kommune måtte ønske til fremme af sagen ved henvendelse til undertegnede på telefon , mobil eller Med venlig hilsen Mikkel Heje Pedersen Bilagsfortegnelse Solbjerg Have skema-a ansøgning (nærværende dokument) 1. Skema A-ansøgning støttede arbejder, udskrevet den 3. juli Skema A-ansøgning ustøttede arbejder (eftersendes) 6/7

7 3. Finansieringsbudget, dateret den 24. juni Landsbyggefond-budgetskema, dateret den 24. juni Afdelingens budget for 2015, godkendt den 17. september Afdelingens regnskab for 2014, godkendt den 5. marts AB 92 med tilføjelser 8. Helhedsplanens godkendelse på afdelingsmøde (eftersendes) 9. Helhedsplan bestående af følgende dokumenter: Oprindelig Helhedsplan (udarbejdet af Rambøll) 9.0 Helhedsplan juni Solbjerg Have supplerende undersøgelser til Helhedsplanen, nov Solbjerg Have Tillæg til helhedsplan: renoveringsstrategier, skitser, april 2013 Tilpasset Helhedsplan (udarbejdet af Arkitema og Wissenberg) 9.3 Solbjerg Have Opsamling på Tilpasset Helhedsplan Endeligt skema A materiale, 1. juli Principskitse for indeliggende altan, 2. marts Notat pilotprojekt 30. juni Notat Ventilation med varmegenvinding i boliger 6. august Notat Ventilation 10. juni Notat Redegørelse for ventilation med varmegenvinding i boliger 24. april Notat Miljøundersøgelser 30. juni Hovedtidsplan for projektering oplæg af den 01.juli /7

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Renovering i Borupgård 1og 2

Renovering i Borupgård 1og 2 Renovering i Borupgård 1og 2 Der afholdes beboermøde onsdag den 24. september kl. 19.00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2 På beboermødet skal du være med til at beslutte, om vi skal gennemføre en

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere