Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den 16. april 2013 brændte hovedbygningen på botilbuddet Kragelund, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen. Efter branden er der drøftet en række forskellige scenarier for genopførelse af boformen. Det foreslås, at hovedbygningen genetableres med 12 2 rums lejligheder, fælleskøkken, fællesrum og personalefaciliteter. Ud fra de foreløbige vurderinger vil genetablering og modernisering koste 13,3 mio.kr. Udgiften foreslås finansieret via 2,8 mio.kr. i bidrag fra Aarhus Kommunes Forsikringsfond, 8,9 mio.kr. fra salg af Kannikegade samt konvertering og omprioritering af 1,6 mio.kr. ved Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Eventuelle udgifter udover det ansøgte vil afholdes af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Indstilling vedr. salg af Kannikegade blev behandlet og godkendt af Aarhus Byråd d. 25. september Beslutningspunkter At 1) der opføres en ny og mere tidssvarende bygning, som erstatning for den brandskadede bygning på botilbuddet Kragelund. Jægergården 8100 Aarhus C Sagsnummer 13/ Sagsbehandler Annette Brøndum Rasmus Stenum Nørgaard Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Lixtal: 47 At 2) genetableringsomkostningen på estimeret 13,3 mio. kr. finansieres via midler fra salget af Kannikegade (8,9 mio. kr), bidrag fra Aarhus Kommunes Forsikringsfond (2,8 mio. kr.) samt konvertering og omprioritering af midler i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (1,6 mio. kr). At 3) der meddeles en anlægsbevilling på 13,3 mio. til Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse til genopførsel af botilbuddet Kragelund.

2 3. Baggrund Natten til tirsdag den 16. april 2013 brændte hovedbygningen på botilbuddet Kragelund, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen. Branden opstod på 1. sal, hvor 3 af lejlighederne er totalt udbrændte. De 3 øvrige lejligheder, fællesrum og køkken på 1. sal er kraftigt sodskadede. Der har ikke været brand i stueetagen. De 6 boliger i stueetagen, fællesrum og køkken er alle vandskadede. Der er efterfølgende i konsekvens af de store vandmængder fra slukningsarbejdet udviklet skimmelsvamp i den resterende bygningsmasse. Boformens anneks med 6 lejligheder er ikke berørt af branden. Beboerne blev umiddelbart efter branden genhuset på et nedlagt plejehjem i Brabrand. Hovedparten af beboerne bor nu på Malmøgade, hvor de kan forblive frem til færdiggørelsen af Kragelund. De øvrige beboere bor i boformens anneks. Botilbuddet Kragelund er et tilbud til borgere med svære psykiske problemer, der drives efter servicelovens 107. Botilbuddet arbejder med at sikre afklaring, træning og udvikling af beboernes personlige og sociale kompetencer og fungerer samtidig som et dynamisk udviklingssted, hvor beboerne er en aktiv del af hverdagens beslutninger. Målet med indsatsen er, at beboerne i høj grad bliver ansvarlige for egne sociale rettigheder og dermed egen livskvalitet. Hovedstene i indsatsen er brugerindflydelse, ligeværdige mellemmenneskelige relationer, liv i fokus samt psykosocial rehabilitering. Botilbuddet har et særligt specialiseringsfokus på personer med sindslidelse og misbrug. Efter branden på Kragelund er der drøftet forskellige scenarier for genopførelse af Botilbuddet Kragelund. Et af spørgsmålene har været, hvorvidt Kragelund fremadrettet kan drives som et tilbud efter servicelovens 85 som alternativ til den hidtidige boform, der drives efter servicelovens 107. Der er en række forskelle på de to typer af tilbud i forhold til målgruppe, huslejeniveau, indretning af botilbud (mulighed for etablering af servicearealer og fællesarealer), mulighed for tidsbegrænsede ophold samt mulighed for skærpede lejevilkår, der samlet peger på, at tilbuddet også fremadrettet skal drives efter servicelovens 107. Den målrettede tidsbegrænsede psykosociale rehabiliteringsindsats, der tilbydes under ophold på Kragelund, fordrer, at tilbuddet drives efter servicelovens 107. Side 2 af 5

3 Der har ligeledes været rejst spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at genetablere Kragelund som alment boligbyggeri frem for institutionsbyggeri, og derved spare en stor del af anlægssummen. Der har i forlængelse heraf været dialog med henholdsvis professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet og cand. jur. Inge Lis Kalum, der tilbyder rådgivning om støttet byggeri. Udredningen af de lovgivningsmæssige muligheder har ikke resulteret i en klar og entydig ny model som alternativ til den kommunale anlægsfinansiering. MSB s Bygningskontor vil arbejde videre med udredningen I forhold til genopførelse af botilbuddet er der ønsker om: At fastholde 18 beboere i botilbuddet på én matrikel. Med 18 beboere er der personaleressourcer til rådighed i dag- og aftentimerne. Der er en større grad af fleksibilitet i kraft af normeringen, og dermed mulighed for at tilbyde ophold til borgere med mere komplekse problemstillinger. Denne fleksibilitet forsvinder, hvis antallet af pladser reduceres Etablering af fællesrum (stuen og første sal) og fælleskøkken. Det er en central del af et midlertidigt ophold i en boform at træne og udvikle sociale kompetencer. Denne træning fordrer, at de fysiske faciliteter er til rådighed og velegnede Modernisering af lejlighederne. Lejlighederne i hovedbygningen er et rums lejligheder med et meget lille tekøkken i gangen. Der er et ønske om, at lejlighederne bliver mere tidssvarende På baggrund af ovenstående foreslås, at hovedbygningen genetableres som et botilbud efter servicelovens 107 med 12 2 rums lejligheder, fælleskøkken, fællesrum og personalefaciliteter. 4. Den forventede effekt Moderniseringen af botilbuddet vil gøre det muligt at tilbyde boformens 18 beboere tidssvarende boligforhold i form af 2 rums lejligheder med adgang til eget køkken. Der vil i indretningen af boformen også være øje for de personalemæssige forhold. Der vil således etableres et lokale til rådighed for botilbuddets leder samt mødefaciliteter. Der vil i indretningen af boformen sikres mere hensigtsmæssige flugtveje. Begge elementer udgør en forbedring i forhold til de hidtidige fysiske rammer. Side 3 af 5

4 5. De planlagte ydelser Der planlægges opført 12 2 rums lejligheder, fælleskøkken, fælles opholdsrum, medicin rum, vaskerum samt kontor- og mødefaciliteter. 6. Organisering af indsatsen Genetableringen af botilbuddet Kragelund varetages af MSB s Bygningskontor i samarbejde med Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Der er etableret et byggeudvalg, der bidrager med input til indretningen. Byggeudvalget varetager samtidig kontakten til boformens beboere. Beboerne har ikke ønsket fast plads i byggeudvalget, men efterspurgt informations- og inspirationsmøder. Dette ønske imødekommes, og samarbejds- og dialogformen udvikles undervejs. Det er afklaret, at bygningen ikke er bevaringsværdig. Der indhentes en godkendelse af bygningens placering og udformning ved Bygningsinspektoratet. De foreløbige sonderinger og de aktuelle byggezoner berettiger en forventning om et positiv resultat. Der planlægges afholdt orienteringsmøde for naboer, grundejerforeninger med henblik på forsat godt naboskab. 7. Konsekvenser for ressourcer Ud fra de foreløbige vurderinger vil genetablering og modernisering af hovedbygningen ved Botilbuddet Kragelund koste 13,3 mio. kr. Erstatningsbyggeriet ved Kragelund er en nyopført bygning på egen grund. Byggeriet minder brugs- og indretningsmæssigt på mange måder om flere af de nye boligbyggerier med to rums boliger og tilhørende service- og fællesarealer, som MSB for nylig har ibrugtaget - eller som er i planlægningsfasen eller under opførelse. Den bygningsmæssige standard med hensyn til udformning og materialevalg sigter derfor også mod at skulle svare til disse byggerier. Standarden er generel meget nøgtern og det skønnes ikke at der kan bygges billigere med et fornuftigt og tilfredsstillende resultat. Budgetmæssigt kalkuleres derfor ud fra erfaringspriser på disse byggerier: Konkret ud fra en kvadratmeterpris på ca kr. / Side 4 af 5

5 eks. moms. Beløbet er eksklusiv grund, men alt inkl. : Bl.a. omkostninger og honorar, samt nedrivning af den eksisterende brændte bygning. Til sammenligning er dette beløb lidt under rammebeløbet for almene boliger (pr. november 2013). Genetableringsudgifter på 13,3 mio.kr. foreslås finansieret via 2,8 mio.kr. i bidrag fra Aarhus Kommunes forsikringsfond. Botilbuddet Kragelund er forsikret via Aarhus Kommunes selvforsikringsordning. Ordningen dækker udgifter til genetablering af en tilsvarende bygning. Erstatningsbeløbet er estimeret til 2,8 mio. kr. af taksator 8,9 mio.kr. fra salg af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse s ejerlejlighed i Kannikegade jf. indstillingen vedr. salg af Kannikegade, godkendt af Aarhus Byråd d. 25. september ,6 mio.kr. finansieres via intern omprioritering af driftsmidler Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse s ramme. Omprioriteringen vil medføre en konvertering af 1,6 mio. kr. fra drift til anlæg. Udgifter til genhusning samt selvrisiko i forhold til såvel indbo som bygning finansieres af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Eventuelle udgifter udover det ansøgte vil afholdes af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen Tidligere indstillinger: Byrådsindstilling Salg af ejerlejligheden Kannikegade 12, 2.th. Aarhus tiltrådt d. 25. september 2013 Bilag 1: Kragelund bevillingsskema Side 5 af 5

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Erfaringsopsamling Skæve boliger

Erfaringsopsamling Skæve boliger Erfaringsopsamling Skæve boliger Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tabel...4 Hvilke udfordringer oplevede I i forhold til den politiske prioritering af de skæve boliger?...9 Hvordan er styringen af etableringsfasen

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere