26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres"

Transkript

1 1. Samlet regnskab for vandskaden 1.1. Beskrivelse af vandskaden VUC Aarhus oplevede imellem jul og nytår 2010 en meget omfattende vandskade forårsaget af udstrømmende fjernvarmeland fra bygningens loft. Skolens bygning i Bülowsgade 68 er en gammel ejendom med 4 etager plus loft fra 1901 oprindeligt opført som et katolsk hospital, og som følge af ejendommens karakter og byggemåde har de store mængder fjernvarmevand på sin vej ned igennem samtlige etager spredt sig og forårsaget meget betydelige vandskader og efterfølgende skimmelsvamp. Efter udtørring i foråret 2011 er genopbygningen foretaget i tidsrummet april - november 2011, dog således at undervisningen er startet op igen medio august 2011, mens de sidste dele inde og ude blev genetableret. Skolens undervisning har i hele forårssemestret (januar-juni) været genhuset dels i pavilloner og dels i lejemål. Skolens lejer Aktivitetscentret flytter ud primo januar og genhuses i forskellige kommunale institutioner. De nærmere detaljer om vandskadens omfang inde i huset etage for etage og som følgeudgifter på skolens grund p.g.a. genhusning i pavilloner og byggepladsindretning fremgår af de enkelte bilag og tegninger indeholdt i opgørelsen nedenfor. Her gengives en kortfattet kronologisk oversigt over skadesforløbet Vandskadesagens kronologi Bülowsgade 68 Dato Aktivitet 26/12-10 Vandskaden opdages - akutudtørring iværksættes og bygningen sikres 29/12-10 Første orientering pr. mail til Undervisningsministeriet 4/1-11 Bekræftelse fra UVM (Marianne Poulsen) på anmeldelsen 7/1-11 VUC Aarhus sender en skadesbeskrivelse 16/2-11 VUC Aarhus sender supplerende oplysninger: Fugtmålerrapport fra ISS Damage Control og Rapporten Fugtanalyse og udtørring fra Polygon Munters 17/3-11 Årstiderne Arkitekter udarbejder overslag over de forventede genopbygningsudgifter 21/3-11 Årstiderne Arkitekter udarbejder licitationsmateriale og arbejdet med ombygning af bygningen sendes i indbudt licitation

2 1/4-11 Licitationsresultatet foreligger genopbygning påbegyndes 6/4-11 Skolen orienterer UVM (Susan Parwini) om resultatet og de forventede følgeudgifter. I maj måned orienteres telefonisk om, at udgifterne bliver højere, fordi der er konstateret skimmelsvamp, der har bredt sig i større dele af huset 7/7-11 UVM meddeler, at man anerkender skaden som dækningsberettiget. 2/11-11 Skolen orienterer UVM om, at genopbygning er afsluttet og at en opgørelse er på vej 15/12-11 Opgørelse sendes til UVM (nu Ministeriet for Børn og Undervisning)

3 1.2. Beskrivelse af regnskabsprincipper og systematik for regnskabsopstilling Den 26. december 2010 havde VUC Aarhus en vandskade på adressen Bülowsgade 68, 8000 Aarhus C. Vandskaden var omfangsrig og det var derfor nødvendigt at foretage et akut tiltag samt en renovering/genopbygning af bygningen. I henhold til Undervisningsministeriets vejledning om statens selvforsikringsordning skal institutionen altid underrette Undervisningsministeriet før reparationsarbejdet iværksættes, hvis udgiften overstiger den gældende selvrisiko eller overstiger 2,5 mio. kr. (inkl. moms). Institutionen skal dog straks iværksætte de umiddelbart nødvendige foranstaltninger til sikring og redning af værdier efter de ovenfor anførte principper. VUC Aarhus vandskade krævede både umiddelbare nødvendige foranstaltninger og en efterfølgende renovering. VUC Aarhus har derfor regnskabsmæssigt valgt at opdele det på akut foranstaltning samt reparationsarbejde. VUC Aarhus kontaktede Undervisningsministeriet pr. mail den 29. december 2010 og modtog en bekræftelse på anmeldelsen fra Undervisningsministeriet (Marianne Poulsen) den 4. januar VUC Aarhus har løbende telefonisk og via mail holdt Ministeriet (først Marianne Poulsen og dernæst Susan Parwini) orienteret. VUC Aarhus kontaktperson er Poul G. Olesen. I henhold til Undervisningsministeriets vejledning om statens selvforsikringsordning fremgår det, at bygningsskader dækkes til en uændret reetablering. Endvidere fremgår det i vejledningen: I forbindelse med større bygningsskader kan institutionen have et ønske om en ændret udformning af bygninger ud fra pædagogiske hensyn. Det kan også i forbindelse med reparationsarbejdet efter en forsikringsbegivenhed være hensigtsmæssigt eller økonomisk at gennemføre almindelig vedligeholdelsesarbejde. Merudgifter, som følge af sådanne bygningsændringer eller vedligeholdelsesarbejde, er ikke begrundet i forsikringsbegivenheden, hvorfor sådanne merudgifter ikke kan dækkes efter reglerne om statens selvforsikringsordning, men må afholdes af institutionen selv. Det forudsættes, at merudgifter klart specificeres i den endelige opgørelse. Ovenstående præcision angående statens dækning har medført, at VUC Aarhus har valgt en yderligere opdeling af vandskaderegnskabet. Regnskabsmæssigt er vandskaden opbygget i følgende faser: Akut bekæmpelse af vandskaden Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål Udgift til genhusning for VUC Aarhus Genanskaffelse af ødelagte effekter / køb af løsøre i forbindelse med egen ombygning

4 Anslået ekstraomkostning til el samt diverse følgeomkostninger Omkostninger til genopbygning indvendig Omkostninger til genopbygning udvendig De enkelte faser består af: Akut bekæmpelse af vandskaden: Den akutte bekæmpelse omhandlede fjernelse af ødelagte dele, udtørring samt behandling af skimmelsvamp. Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål: To etager blev inden vandskaden udlejet til Aarhus kommune, Aktivitetscentret. Denne post indeholder VUC Aarhus mistede huslejeindtægt fra Aarhus Kommune, Aktivitetscentret samt et erstatningskrav i forhold til deres øgede udgifter. Udgift til genhusning for VUC Aarhus: Som konsekvens af vandskaden måtte VUC Aarhus med øjeblikkelig varsel udflytte Bülowsgade, da vandskadens omfang betød, at bygning skulle tømmes og afspærres. Det medførte følgeudgifter til akut lejemål i januar, etablering af pavilloner til brug for undervisningen samt leje af lokaler til eksamensafholdelse. Genanskaffelse af ødelagte effekter / køb i forbindelse med ombygning: I forbindelse med vandskaden har der været en række ødelagte løsøre, som der har været behov for at erstatte. Ved samme lejlighed har VUC Aarhus valgt, at erstatte og udvide eksisterende materiel. Denne post indeholder IT, inventar, gardiner m.v. Anslået ekstraomkostning til el samt diverse følgeomkostninger: Vandskade, nedbrydning, udtørring, skimmelsvamp og genopbygning har medført ekstraomkostninger primært til el samt et merforbrug af medarbejdertimer specielt til rengørings- og pedelområdet. Reetablering af bygningen på Bülowsgade er regnskabsmæssigt opdelt i et indvendigt og udvendigt delregnskab, da forholdene omkring disse to delregnskaber er forskellige. Omkostninger til genopbygning indvendig: Den indvendige del omfatter en licitation, der indeholder reetablering, renovering samt forbedring af den indvendige bygning. Omkostninger til genopbygning udvendig: Den udvendige del omfatter en reetablering af ødelagte udvendige dele, hvilket er haveanlæg, skur samt forbedring/vedligeholdelse af vinduer. Der er for hver af ovenstående faser udarbejdet et særskilt delregnskab samt taget stilling til, hvorvidt de tilhørende udgifter direkte kan tilskrives vandskaden. Udgangspunktet for fordelingen er, at Ministeriet skal dække de direkte udgifter, mens VUC Aarhus skal dække de indirekte udgifter. Nærmere principper for fordeling af udgifterne mellem VUC Aarhus og Ministeriet har været følgende:

5 Direkte udgifter: Ministeriet dækker udgifter til akut bekæmpelse af vandskaden. Ministeriet dækker udgifter til VUC Aarhus genhusning således at kursisterne holdes skadefrie. Ministeriet dækker udgifter til genopbygning til tidligere stand. Ministeriet dækker udgifter til ødelagte løsøre samt øgede omkostninger, som er en direkte effekt af vandskaden. Indirekte udgifter: VUC Aarhus dækker udgifter til nyindkøbte løsøre samt øgede omkostninger, som er en indirekte effekt af vandskaden. VUC Aarhus dækker udgifter til genopbygning til en forbedret stand samt vedligeholdelse. VUC Aarhus dækker manglende indtægt fra lejer. Det betyder, at de enkelte delregnskaber har en forskellig dækningsgrad mellem Ministeriet og VUC Aarhus. Dækningsgraden for de enkelte delregnskaber er forklaret under de enkelte afsnit. Sammenfattende er det som følger: Delregnskab Årsag Dækning VUC Aarhus Dækning Ministeriet Akut bekæmpelse af vandskaden Direkte konsekvens af vandskaden 0% 100% Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål Ministeriet har tidligere taget stilling hertil Specifik vurdering Udgift til genhusning for VUC Aarhus Direkte konsekvens af vandskaden 0% 100% Genanskaffelse af ødelagte effekter/ køb af løsøre i forbindelse med ombygning Direkte og indirekte konsekvens af vandskaden Specifik vurdering Anslået ekstraomkostning til el samt diverse andre følgeomkostninger Primært direkte konsekvens af vandskaden Specifik vurdering Omkostninger til genopbygning indvendig Direkte og indirekte konsekvens af vandskaden 30% 70% Omkostninger til genopbygning udvendig Direkte og indirekte konsekvens af vandskaden Specifik vurdering

6 I henhold til Undervisningsministeriets vejledning om statens selvforsikringsordning fremgår det, at udgifter til moms i forbindelse med forsikringsbegivenheder ikke indgår i skadeopgørelsen i det omfang momsudgiften enten godtgøres via momskompensationsordningen eller momsloven. VUC Aarhus har efter aftale med Revisionsfirmaet KPMG og i henhold til vejledningen medtaget udgifterne ekskl. moms, da momsudgiften løbende godtgøres via momskompensationsordningen. Den økonomiske håndtering af vandskaden har været som følger: Alle udgifter har været afholdt i Alle udgifter til vandskaden har som udgangspunkt været bogført på en statuskonto. Efter godkendt regnskab deles den i: Erstatning fra Statens selvforsikringsordning Selvrisiko Oprettelse af aktiver til aktivering Driftsudgifter Alle udgifter i forbindelse med vandskaden er løbende blevet betalt og bogført, og der er afløftet moms via momskompensationsordningen. Udgifterne fremgår i VUC Aarhus økonomisystem som følger: Bogført på statuskonto Midl. ombygning/vandskade. Her er ført udgifter, der fuldt ud skal dækkes af selvforsikringsordningen eller fordeles efter fordelingsnøgle. Bogført på statuskonto Midl. ombygning SJ - eget. Her er ført udgifter, der primært skal dækkes af VUC Århus og samles i et aktiv (flere aktiver). Aktivering Anlægs nr. ANL00198, -202, -203, -204 og Udgifter der skal dækkes af VUC Aarhus og aktiveres. Driftsposter. Få poster er udgiftsført i driften, enten fordi der kun skal medtages en andel, eller fordi det skal dækkes af VUC Aarhus. I bilag VII forefindes dokumentation af bogførte udgifter til vandskaden i form af udskrifter fra Økonomisystemet.

7 1.3. Regnskab for vandskaden med følgeomkostninger Regnskabet er, som ovenfor anført, opbygget i følgende faser: Akut bekæmpelse af vandskaden Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål Udgift til genhusning for VUC Aarhus Genanskaffelse af ødelagte effekter / køb af løsøre i forbindelse med egen ombygning Anslået ekstraomkostning til el samt diverse følgeomkostninger Omkostninger til genopbygning indvendig Omkostninger til genopbygning udvendig Under delregnskaberne findes en nærmere beskrivelse og specifikation af de enkelte områder. Det samlede regnskab er som følger: Udgifter: kr. i alt Afsnit 2.3. Akut bekæmpelse af vandskaden Afsnit 3.3. Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål Afsnit 4.3. Udgift til genhusning for VUC Aarhus Afsnit 5.3. Genanskaffelse af ødelagte effekter / køb af løsøre i.f.m. egen ombygning Afsnit 6.3. Anslået ekstraomkostning til el samt diverse andre følgeomkostninger Afsnit 7.4. Omkostninger til genopbygning indvendig Afsnit 8.3. Omkostninger til genopbygning udvendig I alt

8 1.5. Opgørelse af selvrisiko på 1 % af VUC Aarhus samlede indtægter i finansåret I henhold til Undervisningsministeriets vejledning om statens selvforsikringsordning fremgår det, at institutionen har en selvrisiko på 1 % af institutionens samlede indtægter i finansåret. I denne selvrisiko er indregnet taxametertilskuddene, andre tilskud eller bevillinger i øvrigt fra Undervisningsministeriet. I de samlede indtægter i finansåret indgår dog ikke: Institutionens renteindtægter Gaver fra private eller kommuner, der ikke ydes til institutionens løbende drift Momskompensation fra Undervisningsministeriet Udbetalinger i årets løb til institutionen fra Undervisningsministeriet i forbindelse med statens selvforsikringsordning vedr. foregående års selvforsikringsudgifter I indtægtsgrundlaget indgår endvidere ikke taxameter, der skal sendes videre til driftsoverenskomstparterne. Selvrisikoen beregnes på baggrund af 2011 grundet udgiftsafholdelsesprincippet. Da 2011 ikke regnskabsmæssigt er afsluttet, indsættes der et foreløbigt tal. Det foreløbige tal er beregnet på baggrund af 2010, hvilket vil sige 1 % af institutionens samlede indtægter i Selvrisikoen skal så efterfølgende justeres, når regnskabet for 2011 er udarbejdet. Foreløbig selvrisiko: År Driftsindtægter i alt Selvrisiko 1 % 2010 Kr ,45 Kr Se bilag VIII Dokumentation af indtægter til beregning af selvrisiko.

9 1.6. Anmodning om dækning fra Statens selvforsikringsordning. I henhold til beskrivelse og dokumentation af vandskadens omfang og udgifter, anmoder VUC Aarhus om dækning af følgende: Udgifter: Anmodning om dækning Afsnit 2.3. Akut bekæmpelse af vandskaden Afsnit 3.3. Mistet huslejeindtægt og erstatningskrav fra lejemål Afsnit 4.3. Udgift til genhusning for VUC Aarhus Afsnit 5.3. Genanskaffelse af ødelagte effekter / køb af løsøre i.f.m egen ombygning Afsnit 6.3. Anslået ekstraomkostning til el samt diverse andre følgeomkostninger Afsnit 7.4. Omkostninger til genopbygning indvendig Afsnit 8.3. Omkostninger til genopbygning udvendig I alt Selvrisiko - 1% af VUC Aarhus samlede indtægter VUC Aarhus anmoder om dækning af følgende

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere