Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov"

Transkript

1 Oversigt over faktaark - Ekspertudvalgets 12 anbefalinger - Centrale tal - Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter - Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium - Erfaringer fra hver af de fire beskæftigelsesregioner

2 Faktaark: Ekspertudvalgets 12 anbefalinger 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsessystemet bliver mere opsøgende i forhold til de bygherrer og virksomheder, som varetager de offentlige infrastrukturprojekter med henblik på at hjælpe ledige i job i de pågældende bygge- og anlægsvirksomheder. Det foreslås, at der oprettes et stående serviceberedskab for virksomhederne i alle jobcentre og virksomhedsberedskab i hver af de fire beskæftigelsesregioner, der skal være indgang for virksomheder, der ønsker at rekruttere ledige på regionalt niveau i stedet for på jobcenterniveau, fx fordi opgaven går på tværs af kommunegrænser. 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne Ekspertudvalget anbefaler, at der sker en regional samordning af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for ledige mellem vækstfora, beskæftigelsesregionerne og VEU-centre. 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige Ekspertudvalget anbefaler, at der etableres en pulje til opkvalificering af ikke-faglærte ledige med henblik på, at ledige rustes bedre til at besætte de jobåbninger, der opstår som følge af infrastrukturprojekterne. Puljen skal ses som en del af udvalgets generelle anbefaling af, at der sker en styrkelse og målretning af uddannelsesindsatsen over for ledige mod de arbejdskraftbehov, som de store infrastrukturinvesteringer skaber i de kommende år. 4. Opfølgning, vejledning og information over for ledige For at styrke det faglige grundlag for jobcentrenes vejledning anbefaler udvalget, at VEU-centrene i samarbejde med beskæftigelsesregionerne i højere grad end det sker i dag synliggør de mest relevante kurser inden for bygge- og anlægsområdet for jobcentrene. Udvalget anbefaler også, at det sikres, at det er let for både jobcentre, virksomheder og ledige at hente relevante informationer om ledige kurser via fx VEU-centrenes hjemmesider. 5. Fokus på øget information og brug af realkompetencevurdering af ledige Ekspertudvalget anbefaler, at det bliver sat mere fokus på de ikke-faglærte lediges muligheder for at få foretaget realkompetencevurdering. Det skal sikre, at flere får mulighed for at få udarbejdet et kompetencebevis og gennemføre relevant opkvalificering med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. 6. Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige Ekspertudvalget anbefaler, at jobcentre, a-kasser og faglige organisationer skal have øget fokus på de muligheder, som infrastrukturprojekterne giver. Samtidig skal de sikre, at ledige får oplysninger om konkrete jobmuligheder og bliver henvist til konkrete job samt får tilbudt opkvalificering, når det er relevant i forhold til et konkret job inden for bygge- og anlægsområdet.

3 7. Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet Ekspertudvalget anbefaler, at alternativerne til den normale netværksrekruttering forbedres. Det skal sikres, at de muligheder Jobnet.dk tilbyder i forhold til udsøgning af CV er fra interesserede og motiverede ledige og andre jobsøgende, der ønsker ansættelse på de store infrastrukturinvesterings projekter, understøtter virksomhedernes behov. Samtidig skal det sikres, at Jobnet.dk matcher virksomhedernes behov i forhold til annoncering på nettet via eksempelvis mere åbne rekrutteringsformer end de traditionelle stillingsannoncer. 8. Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsesregionerne, i samarbejde med jobcentrene, sætter fokus på, at jobrotationsordningen bliver benyttet til langtidsledige inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kan medvirke til at opkvalificere medarbejderne inden for branchen og samtidig understøtte rekruttering af nye medarbejdere som vikarer, fx langtidsledige, der kan få erfaring inden for området. 9. Systematisk, løbende ajourføring af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering Ekspertudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet årligt udarbejder en ajourført oversigt over igangværende og kommende infrastrukturprojekter samt løbende belyser rekrutteringsbehov og eventuelt mangelområder i sektoren. 10. Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsesregionerne og jobcentrene i samarbejde med relevante a-kasser undersøger mulighederne for at få ledige akademikere og ingeniører fra områder med få beskæftigelsesmuligheder over i beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen. 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud Ekspertudvalget anbefaler, at de offentlige bygherrer i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2013 og aftalerne om den kommunale og den regionale økonomi for 2014 så vidt muligt anvender sociale klausuler i forbindelse med udbudskontrakter ved større statslige og regionale infrastrukturprojekter. Det gælder særligt sociale klausuler i forhold til oprettelse af ekstra lære- og praktikpladser, da det kan være med til at sikre en bedre uddannet arbejdsstyrke og dermed understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Udvalget anbefaler samtidig, at klausulerne er så konkrete som muligt, og indeholder bestemmelser om, hvordan der følges op på, om klausulerne bliver overholdt. 12. Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige Ekspertudvalget anbefaler, at udenlandske entreprenører, der har vundet større infrastrukturprojekter bliver kontaktet af beskæftigelsesregionerne. Formålet med kontakten er at formidle mulighederne for at få bistand fra beskæftigelsesregioner, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til rekruttering af ledige. I samarbejde med praktikpladscentrene kan regionerne derudover oplyse om mulighederne for at oprette praktikpladser, som blandt andet unge ledige kan få gavn af. Beskæftigelsesministeriet udarbejder informationsmaterialet i samarbejde med a-kasse, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer. 2

4 Faktaark: Centrale tal Den samlede anlægssum for de kortlagte infrastrukturprojekter Ekspertudvalget vurderer, at der frem til 2020 og årene umiddelbart efter gennemføres en række store offentlige infrastrukturprojekter til en samlet anlægssum på ca. 200 mia. kr. Den forventede direkte efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af infrastrukturprojekterne Infrastrukturprojekterne påvirker ikke det langsigtede strukturelle niveau for beskæftigelsen, men ekspertudvalget forventer, at projekterne vil betyde et midlertidigt løft i behovet for arbejdskraft på bygge- anlægsområdet svarende til i alt ca mandår eller i gennemsnit knap job årligt i perioden , jf. tabel 1. Tabel 1. Udviklingen i arbejdskraftbehovet på de planlagte større infrastrukturinvesteringer i de kommende 10 år. Projekttyper I alt Sygehuse mv Motorveje Jernbane Letbaner/metro Bro og tunnel Universitets-byggeri Havvind-mølleparker I alt Kilde: Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj Note: Tallene i de enkelte celler er afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er lig summen af de ikke-afrundede tal og derefter afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er derfor ikke nødvendigvis lig summen af de enkelte celler. Fordelingen i den ekstra efterspørgsel er ikke jævn, blandt andet fordi behovet for arbejdskraft i sygehusprojekterne ventes at toppe omkring , hvor ekspertudvalget vurderer, at den samlede ekstra efterspørgsel vil være på ca mandår årligt. Oversigt over hvordan regionerne forventes berørt af infrastrukturprojekterne ift. arbejdskraftbehov Størstedelen af den ekstra beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet vil være i Hovedstaden og på Sjælland, idet både metrobyggeri, Femern Bælt forbindelsen samt en række store motorvejs- og jernbaneprojekter vil betyde stor arbejdskraftefterspørgsel i de to regioner, jf. tabel 2. Således vil ca. 61 pct. af arbejdskraftbehovet i perioden være i Hovedstaden og Sjælland. Tabel 2. Udviklingen i arbejdskraftbehovet på de planlagte større infrastrukturprojekter i de kommende 10 år fordelt på regioner. g I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Landsdækkende I alt Kilde: Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj Note: Tallene i de enkelte celler er afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er lig summen af de ikke-afrundede tal og derefter afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er derfor ikke nødvendigvis lig summen af de enkelte celler.

5 Oversigt over hvilke faggrupper der især forventes berørt af infrastrukturprojekterne Ekspertudvalget skønner, at der i perioden især vil blive efterspørgsel efter ikke-faglærte (med særlige kvalifikationer, herunder struktører), ingeniører, elektrikere og chauffører, jf. tabel 3. Tabel 3. Udviklingen i efterspørgslen på de planlagte større infrastrukturprojekter i de kommende 10 år fordelt på regioner Uddannelsesgrupper I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere- og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (byggeteknikere og anlægsteknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører incl. ledelse Andre LVU I alt Kilde: Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj Note: Tallene i de enkelte celler er afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er lig summen af de ikke-afrundede tal og derefter afrundet til nærmeste hundreder. Totalerne er derfor ikke nødvendigvis lig summen af de enkelte celler. Indirekte efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af infrastrukturprojekterne Ekspertudvalget skulle alene se på de direkte beskæftigelseskonsekvenser af de store infrastrukturprojekter inden for bygge- og anlægssektoren frem mod Ekspertudvalget har fundet det relevant også at se på de afledte indirekte beskæftigelsesbehov, selvom disse skøn er forbundet med væsentligt større usikkerhed end skønnene for de direkte beskæftigelseskonsekvenser. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har for Ekspertudvalget beregnet de direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser i Danmark for samtlige af de store infrastrukturinvesteringer i perioden til i alt knap mandår svarende til årligt ca mandår 1. Merbeskæftigelsen i forhold til den beregnede direkte beskæftigelse er primært inden for bygge- og anlæg og inden for sektoren private tjenesteydelser. 1 Notat om makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. CRT, august

6 Faktaark: Oversigt over kortlagte infrastrukturprojekter De kommende ti år investeres ca. 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter, svarende til knap mandår eller knap job på bygge- og anlægsområdet årligt. Det viser den kortlægning som ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og har fået foretaget. Kortlagte infrastrukturprojekter, inklusiv anlægssum og forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft Sygehusbyggeri 16 store sygehusprojekter gennemføres til en samlet anlægssum på ca. 45 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Femern Bælt forbindelsen Det dansk-tyske projekt har en anlægssum på ca. 40 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mellem og mandår. Heraf forventes mellem og mandår beskæftiget i Danmark. Ny Storstrømsbro Projektet er anslået til ca. 4 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Metro Cityringen Projektets anlægsbudget er på ca. 21 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Letbaner Den samlede anlægssum for letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og Storkøbenhavn er anslået til ca. 6,7 mia. kr. I Aarhus og Odense er den forventede ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft opgjort til mandår. En sådan opgørelse foreligger endnu ikke i Storkøbenhavn eller Aalborg. Modernisering og udbygning af jernbanenettet Anlægssummen for jernbaneprojekterne er anslået til ca. 41 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Modernisering og udbygning af motorvejsnettet Anlægssummen for motorvejsprojekterne løber op på ca. 14 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Havvindmølleparker Anlægssummen kendes endnu ikke, men projekterne skønnes at have en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på mandår. Øvrige infrastrukturinvesteringer Der planlægges en række øvrige offentlige investeringer, især på landets universiteter. Anlægssummen for projekterne er samlet anslået til ca. 9 mia. kr. med en forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår. Note. Anlægssummen summer ikke til 200 mia. kr., idet der i skemaet ikke er angivet et beløb for havvindmølleparkerne.

7 Faktaark: Ekspertudvalgets sammensætning og kommissorium Ekspertudvalgets sammensætning Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nedsatte i december 2012 Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og. Udvalget har haft til opgave detaljeret at kortlægge arbejdskraftbehovet i lyset af de store byggeprojekter og komme med forslag til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige i højere grad kan målrettes, så de ledige får gavn af de mange nye job. Ekspertudvalget består af: Leo Larsen, formand, Adm. Direktør for Sund og Bælt Holding A/S Klaus Kaae, Adm. Direktør for NCC Construction A/S Danmark Peter Blach, Direktør i Offshoreenergy.dk Oil & Gas Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør på Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU) Charlotte Smidt, HR-direktør i Banedanmark Bjarne Madsen, Professor på Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Jane Wickmann, Direktør på Teknologisk Institut (TI), ansvarlig for erhvervsudvikling og virksomhedsudvikling Michael Bang, Adm. Direktør for Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (CELF) Ekspertudvalget påbegyndte sit arbejde i januar 2013 og har holdt otte møder. Arbejdsmarkedets parter m.fl. har været inddraget i udvalgets arbejde i en følgegruppe. Medlemmer i følgegruppen har været: LO, FTF, AC, 3F, Dansk Metal, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), Ingeniørforeningen, DA, KL, Danske Regioner, DI, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Dansk Erhverv. Udvalget har været sekretariatsbetjent af Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen (formand) med inddragelse af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommissorium Danmark står over for at skulle investere meget betydelige beløb i blandt andet infrastruktur (Femern Bælt-forbindelsen mv.), nye superhospitaler og en mere grøn energiforsyning i de kommende år. Investeringerne løber op i flere hundrede milliarder kroner frem mod 2020 og forventes at skabe mange nye arbejdspladser, særligt på bygge- og anlægsområdet. Med voksen- og efteruddannelsesindsatsen vil det for en gruppe af ledige eller allerede beskæftigede være muligt at tilføre de nødvendige kvalifikationer, der gør, at de kan bestride et job inden for de kommende års store investeringsområder. Der nedsættes derfor et ekspertudvalg, der skal bidrage til at kortlægge kvalifikationsbehovet på det danske arbejdsmarked frem mod 2020 i lyset af de store planlagte infrastrukturinvesteringer.

8 Ekspertudvalgets arbejde skal tage afsæt i allerede besluttede investeringer og de kvalifikationskrav, som kan være forbundet med job inden for disse områder. Arbejdet skal tage udgangspunkt i 2020-fremskrivningen. Ekspertudvalget skal belyse, hvorvidt voksen- og efteruddannelsesindsatsen for ledige kan understøtte de kompetencebehov, som de store anlægsprojekter vil stille til den ufaglærte og faglærte del af arbejdsstyrken. Ekspertudvalget skal desuden rådgive om, hvordan afkastet af de betydelige investeringer, samfundet foretager i forbindelse med voksen- og efteruddannelse for ledige, kan øges. Ekspertudvalget skal alene komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske ramme tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i lyset af de store planlagte infrastrukturinvesteringer. Ekspertudvalgets anbefalinger kan understøtte arbejdet i beskæftigelsesregionerne, som hovedsageligt har et regionalt fokus på problemstillingen, herunder overvågning af aktuelle jobmuligheder i regi af arbejdsmarkedsbalancen. Ekspertudvalgets anbefalinger forelægges regeringen i sommeren

9 Faktaark: Erfaringer fra hver af de fire beskæftigelsesregioner Beskæftigelsesregion Hovedstanden & Sjælland Der er i beskæftigelsesregionen fokus på opkvalificering generelt, herunder i forhold til bygge- og anlægsområdet. Der er på nuværende tidspunkt flere større opkvalificeringsprojekter i gang i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, som primært involverer samarbejde mellem regionen, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Projekterne er finansieret af EU-midler. Fra ufaglært til faglært på rekordtid Projektets formål er at bidrage til at uddanne op mod ikke-faglærte til faglærte med svendebrev gennem anvendelse af især grundlæggende voksenuddannelse (GVU), hvor ikke-faglærte kan få merit for tidligere beskæftigelse. Projektet er organiseret som et netværk mellem 27 deltagere, som alle har én fælles indgang til den faglige afklaring hos CPH WEST. Ledige, som kommer fra jobcentret, guides videre til den rette erhvervsskole, som foretager realkompetencevurdering / individuel kompetenceafklaring af borgeren og udarbejder en plan for uddannelsesløftet. Projektet finansieres blandt andet af Den Europæiske Socialfond og har et budget på 24 mio. kr. Der er etableret konkrete projekter i en række jobcentre med GVU-forløb. Kontaktperson i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Regionsdirektør Kasper H. Kyed, tlf /mobil , Kontorchef Kirsten Thomsen, tlf /mobil , Beskæftigelsesregion Syddanmark Udover indsatsen i forhold til de store offentlige bygge- og anlægsaktiviteter, har beskæftigelsesregion Syddanmark iværksat flere initiativer på offshore området. Initiativer på offshore området Beskæftigelsesregion Syddanmark har etableret et netværk med fokus på offshore sektoren. Det først møde blev afholdt i januar 2013 med deltagelse af 13 syddanske jobcentre, Danish Offshore Energy, flere uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. Formålet er blandt andet at klæde jobcentrene og deres medarbejdere bedst muligt på til at varetage opgaver vedrørende rekruttering til offshore sektoren i forhold til, hvilke krav, certifikater mv., der kræves for at arbejde inden for sektoren. De fire beskæftigelsesregioner har afholdt en national offshore konference den 18. juni 2013, hvor temaet var beskæftigelsesmulighederne og uddannelseskravene i offshore sektoren, både i forhold til olie, gas og vind. På konferencen deltog virksomheder inden for sektoren, uddannelsesinstitutioner samt jobcentre fra hele landet. Formålet med konferencen var at sætte fokus på de beskæftigelsesmuligheder, der er inden for branchen. Kontaktperson i Beskæftigelsesregion Syddanmark: Regionsdirektør Karl Schmidt, tlf , Sekretariatschef Vagn Jensen, tlf ,

10 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregionen og jobcentrene i Midtjylland har udarbejdet en handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen inden for bygge- og anlægsområdet. En koordineret indsats i forhold til bygge- og anlægsområdet i Østjylland I de østjyske kommuner foregår der en koordineret beskæftigelsesindsats målrettet bygge- og anlægsområdet. Der er ansat en koordinator i Jobcenter Aarhus, der har til opgave at koordinere indsatsen mellem de østjyske jobcentre. Koordinatoren er organisatorisk placeret i det bygge- og anlægsteam, som Jobcenter Aarhus har etableret i Koordinatoren skal understøtte og synliggøre Østjylland som et fælles opland for rekruttering, opkvalificering og jobformidling, herunder også medvirke til tværgående koordinering af praktiske tiltag som call-center, kampagner, udvikling og formidling af eventuelle særlige opkvalificeringstilbud. Jobcenter Aarhus har igangsat en systematisk screening og afdækning af kvalifikationer og jobønsker hos de ledige. Screeningen foregår i et tæt samarbejde mellem de østjyske jobcentre og relevante a-kasser. Screeningen og afdækningen af lediges kvalifikationer skaber overblik over det aktuelle arbejdskraftudbud og grundlag for at kunne iværksætte en målrettet vejledning, opkvalificering og formidling af ledige til branchen. Ledige, som er motiverede og kvalificerede i forhold til et job inden for branchen, bliver registreret i en emnebank. Oplysningerne i emnebanken indhentes via en screeningssamtale, som afdækker kompetencer, uddannelser, erfaringer mv. Oplysningerne registreres elektronisk i et regnearksbaseret system i forhold til henvendelser fra en arbejdsgiver. En person, som er registreret i emnebanken, får en markering om dette i jobcentrenes it-system. Kontaktperson i Beskæftigelsesregion Midtjylland: Regionsdirektør Palle Christiansen, tlf , Kontorchef Marianne M. Jakobsen, tlf , Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland samarbejder med de centrale aktører på arbejdsmarkedet, med det formål at igangsætte initiativer, der kan afhjælpe de udfordringer, som bygge- og anlægsområdet står over for i de kommende år. Kvalificering til nye job Kvalificering til nye job er et kompetenceudviklingsprojekt for kortuddannede. I projektet deltager 240 langtidsledige, der er udvalgt af jobcentrene i Nordjylland. Projektet har base i fire centre i Aalborg, Vendsyssel, Himmerland og på Thy-Mors. Deltagerne er alle mellem 30 og 59 år, og langt de fleste er ikke-faglærte. Alle deltagerne i projektet tilbydes et individuel tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb på op til 25 uger. For nogle af de langtidsledige er det rigeligt til, at de kan gå fra projektet med et uddannelsesbevis i hånden. Nogle af deltagerne bliver opkvalificerede, så de kan få et vikarjob i forbindelse med et jobrotationsprojekt. Andre begynder på en erhvervsuddannelse som voksenlærlinge eller som en grunduddannelse for voksne (GVU). Alle jobcentre og erhvervsskoler (gennem de to VEU-centre) er med i projektet. Uddannelserne har forpligtet sig til at være ekstra fleksible og optage de langtidsledige på særlige individuelle uddannelsesforløb, så de på kortest mulig tid kan blive opkvalificeret fra ikke-faglært til faglært. Kvalificering til nye job er støttet med 14 millioner kroner fra EU s Strukturfonde og bliver afsluttet i september

11 Kontaktperson i Beskæftigelsesregion Nordjylland: Regionsdirektør Karsten Simensen, tlf , mobil , Kontorchef Henrik Christensen, tlf , mobil , 3

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart

Læs mere

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet

Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige Infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov og beskæftigelses- og VEU-systemet Analyse og Erhvervsfremme Juni 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. ANALYSENS

Læs mere

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice

Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice N O T A T 18. marts 2015 [AMK Øst/KLV] Forslag til etablering af et rekrutteringssamarbejde mellem 16 jobcentre i Hovedstadsområdet - Hovedstadens Rekrutteringsservice 2015-0002588 De 16 jobcentre i Hovedstadsområdet

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 261 Offentligt APRIL 2014 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Byg i Nord - Model for uddannelse og opkvalificering til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Nyt i beskæftigelsespolitikken

Nyt i beskæftigelsespolitikken Nyt i beskæftigelsespolitikken v. Karl Schmidt, direktør, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dagens program 09.00 09.30 Nyt i beskæftigelsespolitikken udfordringer og indsatser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

MOTIVATION FOR UDDANNELSE

MOTIVATION FOR UDDANNELSE MOTIVATION FOR UDDANNELSE 2015 Fremtidens Faglærte De følgende sider er en opsamling på research, udarbejdet af LO Hovedstaden i forbindelse med projekt Fremtidens Faglærte. Researchen omhandler motivationsfaktorer

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab,

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL INDUSTRIEN Oplæg på LO-konference den 16. september 2015 v/ Mette Lyshøj, 3F Jens Frank, Dansk Metal BAGGRUND FOR PROJEKTET HVORFOR SÆTTE DAGSORDENEN Reelt behov hos medlemmerne

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark Det Regionale Beskæftigelsesråd 11. december 2012 1 12-12-2012 Overblik Bygge- og anlægsprojekterne

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016 2018 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND December 2015 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. RAR SJÆLLANDS FOKUSOMRÅDER 4 RAR S TVÆRGÅENDE INITIATIVER

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Uddannelse, efteruddannelse og løbende opkvalificering Anne Bruvik-Hansen Uddannelseskonsulent, LO SkanKomp Kick-off konference, Randers 24. november 2010 Hvad

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere