Fyrtårne i de regionale partnerskabsaftaler 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyrtårne i de regionale partnerskabsaftaler 2010"

Transkript

1 Fyrtårne i de regionale partnerskabsaftaler 2010 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm - Testfaciliteter inden for energiteknologi - Styrket indsats for akvakultur - Flere højtuddannede ud i virksomhederne - Uddannelsesmuligheder i yderområder - IT skal øge effektivitet - Risikovillig kapital - Satsning på fødevareområdet - Etablering af center for kystturisme - Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv - Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-provat innovation - Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark - Styrkelse af grøn offshore energi - Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde - Femern Bælt Vækststrategi - Teknologiudvikling på energiområdet - Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder - En attraktiv og innovativ metropol - En vækststrategi for Femern Bælt vejen til en international storbyregion - Styrket samarbejde om uddannelse fra ungdomsuddannelserne til Ph.d.-niveau - Nye praktikpladsmodeller - Bornholm som grønt demonstratorium og testområde - Ny bredbåndsmålsætning - Campus 1

2 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm INNOVATION It skal øge effektivitet Udviklingen af et effektivt offentligt innovationssystem, der matcher virksomhedernes behov for viden og bidrager til øget innovation og vækst, skal fortsættes. Som led heri vil regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland etablere et samarbejde mellem Innovationscenter for ebusiness (IBIZ), Innovationsagenterne og Væksthuset om at fremme SMV ers innovation og anvendelse af it i forretningsprocesser. Hensigten er at øge virksomhedernes effektivitet og indtjening gennem anvendelse af ny teknologi og digitalisering af forretningsprocesser. Med indsatsen fortsættes arbejdet for et en-strenget erhvervsfremmesystem til gavn for virksomhederne, som vækstforum har været omdrejningspunkt for de senest år i regionen. Som led heri vil regeringen fortsat i relevant omfang anvende væksthusene som indgang til statslige initiativer rettet mod at skabe vækst i nye og mindre virksomheder og parterne vil drøfte relevante statslige initiativer, der hensigtsmæssigt kan koordineres med regionale initiativer igangsat af vækstforum. Vækstforum vil invitere relevante statslige aktører til at drøfte konkrete forslag til samarbejde, der kan styrke samarbejde mellem parterne. Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation Regeringen og Syddansk Vækstforum vil samarbejde om at styrke det erhvervsmæssige potentiale inden for velfærdsteknologier og - service. Parterne vil drøfte implementering af relevante dele af regeringens kommende strategi for offentligt-privat samarbejde. Inden for velfærdsløsninger vil parterne styrke videnspredningen, fx via indsamling af best practise og opstilling af business cases. Derudover vil Videnskabsministeriet indsamle erfaringer med IKTbaserede hjælpemidler og afprøve disse i en region. Region Syddanmark vil stille Innovationscentret for brugerinddragelse til rådighed som nationalt testcenter og vidensbase for offentlig-privat innovation. Region Syddanmark vil desuden stille sig til rådighed som forsøgsregion på området. Parterne vil desuden styrke erhvervspotentialet gennem et strategisk partnerskab med Eksportrådet inden for internationalisering og eksportfremme for at give de syddanske virksomheder, bl.a. inden for velfærdsteknologi, en kortere og hurtigere vej til eksportmarkederne. Derudover er parterne enige om undersøge mulighederne for at fremme brugen af velfærdsteknologier i En attraktiv og innovativ metropol Regeringen og Vækstforum Hovedstaden vil arbejde sammen om at styrke hovedstadsregionen som en attraktiv og innovativ metropol ved: - løbende at drøfte samspillet mellem relevante nationale og regionale indsatser for forskning og innovation, herunder særligt indsatser, der kan føre til øget produktion og deling af viden mellem universiteter, hospitaler og erhvervsliv, kommercialisering af forskningsresultater, samt rammer for den sundhedsvidenskabelige forskning på regionens hospitaler og universiteter 2

3 det offentlige gennem integration af velfærdsteknologiske løsninger i efteruddannelserne samt grund- og videreuddannelserne på socialog sundhedsområdet. Syddansk Vækstforum opfordrer Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at støtte op om indsatsen med forskningsmæssige prioriteringer af området. GRÆNSEOVERSKRIDENDE ARBEJDE Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde Parterne vil sammen sætte fokus på vækstmuligheder i grænseregionen, bl.a. ved at styrke forskning og uddannelse. Vækstforum arbejder for at etablere et grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland. Regeringen ser positivt på vækstforums visioner om et vidtrækkende samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af den dansk/tyske grænse. Regeringen finder dog, at et tættere universitetssamarbejde bør ske med udgangspunkt i de danske uddannelsesinstitutioner, herunder Syddansk Universitet. Region Syddanmark og Schleswig-Holstein indgik i juni 2007 en dansk-tysk partnerskabsaftale for at udvikle området fra grænse til vækstregion. Regeringen vil bidrage til at synliggøre og udfolde grænseregionens 3 Femern Bælt Vækststrategi Femern Bælt-forbindelsen vil med den samlede investering på ca. 35 mia. være det største infrastrukturprojekt i Danmark nogensinde. En fast forbindelse kan åbne for nye vækstmuligheder på arbejdsmarkedet, for erhverv, forskning, uddannelse og kulturliv på tværs af grænserne, særligt i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det fremgår af den dansktyske aftale om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt, at der skal nedsættes et konsultationsorgan, som har til formål at drøfte spørgsmål af regional interesse. Vækstforum for Region Sjælland og regeringen er enige om at udarbejde en samlet strategi, der også involverer Region Hovedstaden, for udnyttelse af vækstpotentialet i forbindelse med den kommende Femern Bæltforbindelse. Geografisk kan strategien fx. tage afsæt i det eksisterende STRINGsamarbejde mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig- Holsten og Hamborg. Region En vækststrategi for Femern Bælt vejen til en international storbyregion Øresundsbroen og den kommende Femern Bæltforbindelse binder hovedstadsregionen sammen med Sydsverige, Sjælland og Nordtyskland. Det øger den kritiske masse inden for forskning, erhverv og arbejdsmarked og skaber grundlaget for én sammenhængende og international storbyregion. Regeringen og Vækstforum Hovedstaden vil i samarbejde med Vækstforum for Region Sjælland udarbejde en strategi for udnyttelse af vækstpotentialet i forbindelse med den kommende Femern Bælt-forbindelse. Strategien vil blandt andet fokusere på: - nye vækstmuligheder på tværs af regionerne inden for eksempelvis logistik og vedvarende energi - udviklingen af et sammenhængende arbejdsmarked, herunder et tværnationalt arbejdsmarkedsnetværk - et styrket samarbejde om forskning og innovation

4 visioner i de løbende drøftelser med den tyske regering og delstatsregeringen, og regeringen står fortsat til rådighed for at drøfte de løbende muligheder, der er i de enkelte grænseoverskridende samarbejder. Parterne er desuden enige om at afdække mulighederne for at samarbejde om at sikre et bedre datagrundlag for den fælles udvikling i Syddanmark og Schleswig-Holstein. Med baggrund i det forberedende arbejde om udvikling af en databank vil regeringen lægge vægt på, at udviklingen af grænseoverskridende data, hvor det er relevant, sker i samarbejde mellem bl.a. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark og de relevante tyske myndigheder. Syddanmark vil blive inviteret til at deltage i relevant omfang, hvor der er synergier i samarbejdet på tværs af regionerne. Det gælder fx. i forhold til at udarbejde et bedre datagrundlag for den fælles udvikling på tværs af grænserne. Strategien vil bl.a. have fokus på: - at udnytte nye vækstmuligheder på tværs af regionerne inden for eksempelvis logistik, turisme og vedvarende energi. - et samarbejde mellem videnog uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv - udviklingen af et sammenhængende arbejdsmarked for at fremme vækst og beskæftigelse. I tilknytning hertil vil vækstforum og Region Sjælland udarbejde en strategisk handlingsplan for Femern Bælt arbejdet for de kommende fire år. Handlingsplanen vil primært fokusere på, hvorledes vækstforum kan skabe vækst i Region Sjællands geografi i samarbejde med aktører i regionen, herunder bl.a. Beskæftigelsesregionen, Kommunerne i Region Sjælland, uddannelses og forskningsinstitutionerne, erhvervslivet, Femern Belt Development, Femern Bælt Forum og Femern Bælt Komiteen. Parterne vil desuden undersøge potentialet for øgede udenlandske investeringer og drøfte mulighederne for en fælles handlingsplan for investeringsfremme i regionen i forbindelse med den kommende Femern Bælt forbindelse. Geografisk kan strategien fx tage afsæt i det eksisterende STRING-samarbejde mellem Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg. Indsatsen supplerer det konsultationsorgan, der i henhold til den dansk-tyske aftale om etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt skal nedsættes. Parterne vil desuden løbende indgå i dialog om trafikal infrastruktur. Det vil blandt andet ske i forbindelse med den analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet, som regeringen har igangsat. (Fra: En attraktiv og innovativ metropol) - at arbejde for en fortsat udvikling af Øresundsregionen i forlængelse af den fælles regeringserklæring fra 15. juni 2010 og Øresundskomiteens ny strategi ØRUS (Øresundsregional Udviklingsstrategi) herunder drøfte behovet for videreudvikling af triple-helixsamarbejdet mellem erhvervsliv, universiteter og offentlige myndigheder i Øresundsregionen bl.a. for at udnytte synergieffekterne ved den kommende ESSfacilitet (European Spallation Source) 4

5 RISIKOVILLIG KAPITAL Risikovillig kapital Regeringen vil etablere en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark med en specifik investeringspulje på 150 mio. kr. øremærket til vestdanske virksomheder. Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland lægger vægt på, at Vestdansk Vækstkapital skal arbejde tæt sammen med innovationsmiljøerne, væksthusene og de regionale vækstfora, således at det også vil være muligt at foretage investeringer sammen med disse. Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark Regeringen vil etablere en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark med en specifik investeringspulje på 150 mio. kr. øremærket til vestdanske virksomheder. Regeringen og Syddansk Vækstforum lægger vægt på, at Vestdansk Vækstkapital skal arbejde tæt sammen med innovationsmiljøerne, væksthusene og de regionale vækstfora. Syddansk Vækstforum har i 2009 afsat 50 mio. kr. til risikovillig kapital til virksomheder inden for velfærdsteknologi og -service. 5

6 GRØN VÆKST Testfaciliteter inden for energiteknologi Hvis Danmark skal være et grønt bæredygtigt vækstsamfund, kræver det betydelig omstilling i energiforbruget og forsyningen i de kommende år. De fleste lande står over for en tilsvarende udfordring. Det betyder, at håndteringen af klima- og miljøudfordringerne også rummer et globalt erhvervsmæssigt potentiale. Med afsæt i regionale forsknings- eller virksomhedsmæssige kompetencer vil vækstforum styrke udviklingen af energiteknologier i regionen inden for brint, vind, bølge, biomasse samt energisystemer, der kan optimere energianvendelsen eller reducere CO2-udslip. Etableringen af et nationalt testcenter for store vindmøller op til 250 meter i Østerild i Nordjylland, understøtter Nordjylland som et grønt energilaboratorium. Parterne vil samarbejde om aktiviteter i medfør af den politiske aftale om testcentret i Østerild. Vækstforum vil særligt indgå i de aktiviteter, som kan bidrage til en række positive afledte effekter for vækst og beskæftigelse i Nordjylland. Styrkelse af grøn offshore energi Parterne vil særligt samarbejde om: Styrkelse af Alliancen for grøn offshore energi. Vækstforum og regeringen er enige om en styrket indsats for at fremme grøn offshore energi. Regeringen støtter gennem Fornyelsesfonden det nye testog videnscenter inden for grøn offshore energiteknologi ved Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) på Fyn. Et bredt partnerskab af organisationer, forskningsinstitutioner og vækstforaene i det vestlige Danmark m.fl., herunder bl.a. Offshore Center Danmark, Vindmølleindustrien, AAU, AU, DTU, SDU og LORC, har etableret Alliancen for Grøn Offshore Energi. Formålet er at skabe et samlet, nationalt forum, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau med henblik på at fremme Danmarks position inden for grøn offshore energi. Parterne er enige om, at staten kan understøtte markedsføringen og synligheden af Alliancen for Grøn Offshore Energi i EU og internationalt gennem eksisterende kanaler, og at vækstforum indgår i dialog om at understøtte statens indsatser i forhold til udbygningen af det vedvarende energisystem på offshoreområdet. Teknologiudvikling på energiområdet Hvis Danmark skal være et grønt bæredygtigt vækstsamfund, kræver det betydelig omstilling i energi- og ressourceforbruget samt energiforsyningen i de kommende år. Denne udfordring står Danmark ikke alene med. Håndteringen af klima-, miljø- og ressourceudfordringerne rummer derfor også et globalt erhvervsmæssigt potentiale. En del af Region Sjællands arbejde med teknologiudvikling på energiområdet finder sted på Lolland, hvor der udføres forsknings- og udviklingsopgaver i et samspil med bl.a. erhvervsliv og landbrug. Senest er indsatsen styrket med investeringer fra Fornyelsesfonden til et nyt algeinnovationscenter, der skal gennemføre dyrkningsforsøg for at undersøge det forretningssmæssige potentiale i anvendelse af alger til eksempelvis biomasse, energiproduktion og brændstof i form af olie til transportsektoren. Algeinnovationscentret medfinansieres af Vækstforum. Parterne ønsker på den måde at sætte fokus på udviklingen af nye grønne teknologier, der kan bidrage til at gøre Danmark til et grønt testlaboratorium. Et andet element af regionens indsats for teknologiudvikling på energiområdet tager udgangspunkt i konceptet Industriel virksomhedssymbiose i Bornholm som grønt demonstratorium og testområde Parterne er enige om at indgå i dialog om erhvervsmuligheder og barrierer forbundet med en miljømæssigt bæredygtig og effektiv udnyttelse af alle former for restbiomasse fra landbruget til både energi, foder og fiberprodukter og til mere intelligente el-systemer - smart grids. Regeringen ønsker desuden at samarbejde med regioner, kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner om at udvikle og gennemføre forsøgs- og demonstrationsprojekter i udvalgte danske regioner og områder. Bornholm er i den sammenhæng være velegnet til demonstration af nye teknologier i stor/fuld skala, idet øen er afgrænset både geografisk og befolkningsmæssigt. Det kan dreje sig om projekter inden for energiforsyning, infrastruktur, elbiler, miljøløsninger, energieffektiviseringer og landbruget mv. Som eksempel kan fremhæves EcoGridprojektet på Bornholm, hvor Smart Grid løsninger og virkemidler til et fremtidigt elsystem med 50 pct. vindkraft i elsystemet afprøves i praktiske forsøg - både enkeltvis, men ikke mindst i samspil med hinanden i perioden januar 2011 til december Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan reguleringen tilpasses for at muliggøre sådanne forsøgs- og 6

7 Kalundborg, hvor de involverede virksomheder har formået løbende at optimere ressourceudnyttelsen i produktionen ved at udnytte hinandens bi- og restprodukter i form af fx. spildevand, overskudsvarme og restproduktion af el. Resultatet er et lavere ressourceforbrug, en reduceret miljøbelastning samt et besparelsespotentiale på råmateriale, affalds- og spildevandsområdet. Vækstforum ønsker at etablere et nationalt symbiosecenter, der skal udbrede metoder for Industriel virksomhedssymbiose samt erfaringer med bæredygtige virksomhedssamarbejder. Regeringen ser positivt på vækstforums visioner om at udbrede symbiosetanken for på den måde at støtte udvikling af nye teknologier, systemer og viden med eksportpotentiale. Parterne vil drøfte perspektiverne for samarbejde på baggrund af oplæg fra vækstforum. Vækstforums energi- og miljøsatsning indeholder endeligt en indsats omkring energieffektiviseringer, hvori der fortsat vil blive arbejdet med uddannelsesudvikling, opkvalificering samt udvikling af nye løsninger. Et tæt samspil mellem erhvervsliv og stærke lokale uddannelsesmiljøer med dygtige dimittender vurderes at være centralt i forhold til at bidrage til vækst og arbejdspladser ikke mindst i regionens yderområder. demonstrations-projekter. Investorerne bag EcoGridprojektet ønsker mulighed for at eksperimentere med dynamiske prisog afgiftsaftaler med henblik på at kunne måle effekten af forskellige pris- og afgiftsstrukturer. På grund af sin afgrænsning og manglende naboskaber er Bornholm et yderst velegnet område til at afprøve, hvilken indflydelse fx løbende aflæsninger og variable priser har for forbrugsmønstrene. Regeringen opfordrer vækstforum og regionskommunen til at bidrage med konkrete forslag til ændring af love og regler på området, fx gennem brug af deres udfordringsret. Projekterne kan også søge finansiering fra de eksisterende statslige puljer, der kan støtte sådanne formål inden for de enkelte sektorer. 7

8 FØDEVAREROMRÅDET Styrket indsats for akvakultur Regeringen og Vækstforum Nordjylland bakker op om omstillingen i yderområderne i region Nordjylland og bestræbelserne for at udnytte vækstpotentialet inden for akvakulturproduktionen. Efterspørgslen efter råvarer dækkes i stigende grad af opdrættede fisk. Regeringen støtter i dag en række eksisterende udviklingsprojekter inden for akvakultursektoren og forarbejdning. Akvakulturudvalget, nedsat under Grøn Vækst, har fremsat en række anbefalinger vedrørende udviklingen af erhvervet. Heri indgår en erhvervsudvikling med en væsentlig forøgelse af havbrugsproduktionen af fisk. Vækstforum Nordjylland har igangsat udviklingsarbejde omkring en sektorplan for det nordjyske akvakulturerhverv, der vil give indspil til fremtidige indsatser i regionen. En del af udviklingsarbejdet i akvakultursektoren udføres af Dansk Skaldyrcenter, der har skabt et lokalt forankret forsknings- og udviklingsmiljø i Nordjylland. Indsatsen i Dansk Skaldyrcenter er senest styrket med investeringer fra Fornyelsesfonden til omstilling af erhvervet til nye forbedrede metoder og produktionsformer, der har til formål at bidrage til at mindske omkostninger, øge indtægtsgrundlaget og samtidig gavne naturbevarelsen og miljøet. Regeringen og Satsning på fødevareområdet Fødevareerhvervet har en stærk position i Region Midtjylland både i forhold til beskæftigelse og eksport. Styrkepositionen udfordres af en stigende international konkurrence, som rejser behovet for en højere grad af innovation og produktdifferentiering i den danske fødevareproduktion. Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland vil på den baggrund: - etablere et strategisk samarbejde om udvikling af regionale kvalitetsfødevarer og indgå i en fortsat dialog om udviklingen af et samlet kompetencecenter for fiskeriet i Thyborøn på baggrund af en ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur. - understøtte udvikling af fremtidens fødevareuddannelser og andre kompetenceudviklingstiltag målrettet fødevareerhvervet. Vækstforum for Region Midtjylland og regeringen vil ligeledes: - drøfte hvordan de regionale vækstfora kan bakke op om etableringen af det ny Nationale madeksperimentarium - MadX - der skal udvikle og nytænke mad- og måltidsområdet. - samarbejde om en fortsat udvikling af Madkulturzonen som instrument til udvikling af oplevelsesøkonomien og fødevareerhvervet. Region Midtjylland vil bl.a. bidrage med støtte til et regionalt pilotprojekt, der sætter fokus på 8

9 Vækstforum Nordjylland vil på ovennævnte baggrund styrke det strategiske samarbejde. Det kan fx ske med afsæt i relevante nordjyske videninstitutioner og i form af fx samarbejde om innovation, teknologi og teknikker, som kan bidrage til en mere miljøeffektiv produktion og vækst i akvakulturerhvervet. Parterne kan ligeledes i fællesskab se på, hvordan samarbejdet mellem akvakulturproduktionen og afsætnings- og forarbejdningsindustrien kan styrkes i regionen, blandt andet med henblik på at en større del af forarbejdningen af fiskeprodukterne vil blive foretaget i Danmark. Dertil vil parterne tillige se på mulighederne for at etablere et oplevelsescenter i tilknytning til Dansk Skaldyrcenter. sund fastfood i oplevelsescentre. Vækstforum for Region Midtjylland vil derudover samarbejde med det nye gastronomikonsortium om regionale aktiviteter, der kan bidrage til at brande Danmark som gastronomi- og fødevareland. TURISME Etablering af Center for Kystturisme Kystferieturismen har i de senere år oplevet tilbagegang i form af bl.a. færre udenlandske turister og øget international konkurrence. Ved en styrkelse af Danmarks position i konkurrencen om flere og mere højtforbrugende turister langs de danske kyster er det vigtigt at øge kendskabet til turisternes behov og fortsat at udvikle sæsonuafhængige produkter og aktiviteter af høj oplevelsesværdi og kvalitet. For at styrke rammerne for innovation og viden om nye vækstmuligheder inden for kystturisme etableres Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande i Ringkøbing- (Fra: En attraktiv og innovativ metropol) - at styrke den internationale markedsføring af Danmark og hovedstadsregionen med henblik på at tiltrække værdiskabende turister, kongresser og internationale virksomheder og dermed øge de internationale markedsandele 9

10 Skjern kommune. Parterne vil, i samarbejde med Region Midtjyllands nabo-regioner og andre relevante parter, samarbejde om centerets videre etablering. ANDET (Fra: En attraktiv og innovativ metropol) - at bidrage til en velfungerende transportinfrastruktur i Øresundsregionen, herunder at Københavns Lufthavn fortsat skal være et internationalt knudepunkt for flytrafikken i hele Norden og Østersøregionen Ny bredbåndsmålsætning Parterne vil undersøge de konkrete muligheder for at understøtte bredbåndsudrulningen på Bornholm inden for rammerne af de gældende regler. Parterne er bl.a. enige om at samarbejde med kommuner og andre aktører om igangsætte en proces, hvor regioner og kommuner kan dele erfaringer med at prioritere bredbåndsområdet. Hurtig og god it-adgang er særligt vigtigt i yderområderne, både for borgere og for virksomheder. Det skaber lettere adgang til at arbejde, uddanne sig og kontakte myndighederne. Bedre digital infrastruktur i yderområderne kan understøtte borgernes brug af bl.a. hjemmearbejdspladser, videokonferencer og e- læringstilbud. Hurtigt bredbånd er samtidigt væsentlig for digitalisering i erhvervslivet, ikke mindst i små- og mellemstore virksomheder. Digitalisering bidrager til effektivisering, innovation og udvikling af nye produkter og dermed virksomhedernes konkurrenceevne. Regeringen har derfor fastsat en bredbåndsmålsætning om, at alle i Danmark skal have adgang til 100 Mbit/s i Opfyldelsen af målsætningen skal ske via en markedsbaseret og teknologineutral udrulning.. 10

11 Såfremt det vurderes, at markedet ikke vil dække visse områder med 100 Mbit/s inden udgangen af 2020, er der mulighed for i kommende frekvensauktioner, at stille krav om dækning med bredbånd. Dette kan eksempelvis ske ved frekvensauktionen over de såkaldte 800 MHz-frekvenser allerede i UDDANNELSE OG ARBEJDSKRAFT Uddannelsesmuligheder i yderområder Målsætningen om, at flere skal have en uddannelse, kan blandt andet fremmes gennem en indsats for større tilgængelighed af uddannelse og attraktive studiemiljøer i yderområderne i Region Nordjylland. Parterne er derfor enige om at have fokus på muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af videregående uddannelser i regionens yderområder, herunder via itbaserede uddannelsesforløb. Parterne er ligeledes enige i at undersøge mulighederne for tættere lokale samarbejder på tværs af især ungdomsuddannelserne med henblik på at sikre faglige, stærke og attraktive studiemiljøer i hele Nordjylland. Indsatsen omkring fleksible uddannelsesforløb vil være målrettet professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser og søges derfor udviklet og gennemført i et tæt samarbejde med professionshøjskoler og andre relevante aktører, eksempelvis erhvervslivet. Indsatsen kan fx indebære, at vækstforum efter dialog med regeringen igangsætter udviklingsprojekter Styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland vil styrke samspillet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner - herunder erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørskoler og universiteter - med henblik på at forbedre betingelserne for innovation og øge antallet af praktikpladser. Det kan for eksempel ske i forbindelse med udviklingsprojekter, hvor studerende arbejder med konkrete problemstillinger hos virksomhederne, eller hvor virksomhederne på anden vis inddrages i undervisningen. Derudover kan det være indsatser målrettet imod tilvejebringelse af flere praktikpladser. I nogle tilfælde kan samspillet formaliseres i klynger af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derved kan de studerende få kompetencer med relevans for erhvervslivets aktuelle behov, herunder innovationskompetencer, mens virksomhederne får øjnene op for veluddannedes værdi og innovationspotentiale. Parterne er enige om, at der fortsat er behov for at tiltrække, Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om nedenstående indsats på uddannelsesområdet med afsæt i regionens udfordringer vedrørende faldende elevårgange, rekruttering af undervisere i regionens yderområder og sikring af regional uddannelsesdækning i regionens yderområder på alle niveauer. Vækstforum vurderer, at den relativt store andel af uddannelsesfremmede i regionen har en lav mobilitet i forhold til at rejse efter uddannelse, og at det derfor er afgørende, at der også fremover er et bredt og attraktivt uddannelsesudbud i hele regionens geografi. Parterne er enige om, at nytænkning vil kunne bidrage til at sikre den regionale uddannelsesdækning i Region Sjællands yderområder. Parterne vil i fællesskab, med afsæt i regeringens kommende forslag til ny institutionslovgivning på ungdomsuddannelsesområdet, afprøve og udvikle realiserbare modeller for uddannelsescampusser og samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner og - Styrket samarbejde om uddannelse fra ungdomsuddannelserne til Ph.d.-niveau Regeringen og Vækstforum Hovedstaden vil arbejde sammen om at højne uddannelsesniveauet ved at: - sætte fokus på bekæmpelse af frafald på ungdomsuddannelserne, fx ved at identificere best practise på uddannelsesinstitutioner og styrke videndelingen - øge antallet af praktikpladser - gøre en indsats for at styrke overgange og sammenhænge i uddannelsessystemet - vækstforum efter dialog med regeringen igangsætter udviklingsprojekter på erhvervsskoleområdet om nye undervisningsmetoder, som bedre matcher de unges forskellige forudsætninger - styrke samarbejdet om at få flere ph.d. ere ud i erhvervslivet. Det kræver et tæt samarbejde med erhvervslivet - Vækstforum Hovedstaden vil derudover i efteråret 2010 nedsætte en tænketank, der skal udvikle nye, konkrete initiativer på uddannelsesområdet. Regeringen vil i relevant omfang aktivt deltage i tænketankens arbejde, og Campus Parterne er enige om at arbejde for et tættere samarbejde på tværs af uddannelser og uddannelsesinstitutioner, herunder fx etableringen af en fysisk campus så der skabes en bæredygtig uddannelses- og institutionsstruktur. Campus vil skulle finansieres inden for de pågældende uddannelsesinstitutioners og Undervisningsministeriets eksisterende økonomiske rammer samt med bidrag fra andre kilder, herunder fx private fonde. Undervisningsministeriet godkendte den 30. august 2010 en fusion mellem Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm som et første skridt på vejen i et tættere samarbejde mellem uddannelserne på Bornholm. I sammenlægningsredegørelsen har bestyrelserne for de fusionerede institutioner bemærket, at sammenlægningen forudsætter opbakning til og finansiering af et campusprojekt. Fusionen er indgået under navnet Campus Bornholm og har virkning fra 1. januar Et tættere samarbejde, der vil kunne omfatte etableringen af campus 11

12 vedrørende: - udvikling, afprøvning og analyse af modeller for fleksibel tilrettelæggelse af hele uddannelser med it-støttede studieaktiviteter med henblik på eventuelle udbud af hele (fleksible) uddannelser i Nordjyllands yderområder - faglig opkvalificering af undervisere, herunder udvikling af didaktiske itkompetencer, på tværs af udbudslokaliteter for at sikre faglige, stærke studiemiljøer i hele Nordjylland. Indsatsen omkring undersøgelse af mulighederne for tættere lokale samarbejder på tværs af især ungdomsuddannelserne skal tage udgangspunkt i regeringens kommende forslag om ny institutionslov på ungdomsuddannelsesområdet. Vækstforum vil bakke op om, at de nye muligheder i lovgivningen vil blive udnyttet lokalt med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af ungdomsuddannelser i hele Nordjylland. fastholde og integrere højtuddannet arbejdskraft i Danmark. Vækstforum for Region Midtjylland finder det positivt, at regeringen har godkendt oprettelsen af IBuddannelser på yderligere to gymnasier i Region Midtjylland. Det er et afgørende bidrag til at øge internationaliseringen og forbedrer grundlaget for at tiltrække og fastholde udenlandske ledere og medarbejdere. Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område kunne understøtte de unges interesse for naturvidenskabelige uddannelser. Parterne vil derfor søge at fremme projekter, som Naturvidenskabernes Hus kan udbyde både til folkeskolen og til ungdomsuddannelserne i samarbejde med erhvervslivet. Projektforslag koordineres og samarbejdes i videst muligt omfang med igangværende og andre aktuelle initiativer. Nye projekter tager afsæt i gode erfaringer fra disse, med henblik på så vidt muligt at supplere eksisterende tiltag på området, herunder bl.a. Undervisningsministeriets initiativer omkring naturvidenskab og talentudvikling, Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) i Sønderborg, arbejdet i Dansk Naturvidenskabsformidling og erfaringerne fra Science kommunerne. Tilsvarende vil en styrkelse af det tekniske og naturvidenskabelige område på universitetsniveau kunne fremme et større samarbejde med erhvervslivet. sektorer i Region Sjælland. Målet med indsatsen er, at uddannelsesinstitutionerne, særligt i yderområderne, skal igangsætte initiativer, der kan bidrage til at sikre uddannelsesdækningen i yderområderne. Dette kan eksempelvis ske gennem forsøg med uddannelsescampusser med tilstedeværelse af fx gymnasium, erhvervsskole, handelsgymnasium, VUC, 10.klasse, vejlednings- og jobcentre, erhvervsrådgivning, samt evt. kulturelle og sundhedsfaglige initiativer. Vækstforum Sjælland vil derudover sammen med Region Sjælland tage initiativ til en langsigtet indsats på uddannelsesområdet. Indsatsen gennemføres i regi af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi og Region Sjællands kommende uddannelses- og kompetencestrategi Kompetenceparat 2020, der skal løbe til Blandt andet vil strategien indebære en indsats for flere muligheder for at tage en videregående teknisk uddannelse i regionen samt en styrkelse af udbuddet af sundhedsfaglige uddannelser. Regeringen vil bakke op om en styrkelse af kompetenceniveauet i Region Sjælland og er indstillet på en dialog med Vækstforum Sjælland om konkrete initiativer vedrørende ungdomsuddannelser samt korte og mellemlange videregående uddannelser, som måtte følge af Kompetenceparat regionens uddannelsesinstitutioner vil blive inviteret til at indgå aktivt i dette (Fra: En attraktiv og innovativ metropol) - at drøfte dækningen af behovet for internationale skolepladser, herunder i regi af de eksisterende drøftelser mellem Undervisningsministeriet, Dansk Industri, de internationale skoler og Danmarks Privatskoleforening. Vækstforum vil indgå i dette arbejde, og relevante kommuner vil ligeledes blive inviteret til at deltage. - at videreføre et fokus på at tiltrække talent, herunder fortsætte dialogen om boliger til forskere og internationale studerende. Vækstforum vil i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Capacity tiltrække og fastholde udenlandske forskere og videnarbejdere konkret i form af bl.a. velkomstpakker for forskere og organisations- og finansieringsmodeller for etablering af attraktive forskerstudenterboliger med deltagelse af videregående uddannelser samt folkeskolens 10. klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning, vil blandt andet kunne bidrage til at sikre grundlaget for: - mere attraktive uddannelsesmiljøer - bedre rammer for og samarbejde om faglig og pædagogisk udvikling - fastholdelse og udvidelse af det nuværende udbud af uddannelser på Bornholm - stordriftsfordele, der giver mulighed for højere kvalitet i undervisningen - tiltrækning og fastholdelse af elever og studerende gennem bedre koordinering af vejledningsindsatsen på tværs af uddannelserne - et styrket og mere samlet uddannelsesmiljø som i samarbejde med erhvervsliv og forskning kan være et aktiv for erhvervsudviklingen på Bornholm - at styrke uddannelse som erhverv på Bornholm Med ovenstående formål vil parterne bakke op om et fortsat arbejde i den eksisterende styregruppe om den fremtidige institutionsstruktur på Bornholm. Regeringen vil foreslå udvidelse af styregruppen med et medlem fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 12

13 Flere højtuddannede ud i virksomhederne Vækstforum Nordjylland og regeringen vil i 2010/2011 igangsætte pilotprojekter eller aftale andre samspilsmuligheder, der kan få flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore virksomheder. Indsatsen skal få flere nyuddannede med en lang videregående uddannelse til at finde et job i regionen. Dimittendledigheden blandt højtuddannede i Nordjylland er høj, og ca. 60 pct. af de nyuddannede flytter i dag ud af regionen umiddelbart efter dimissionen. Samtidig kan de højtuddannedes kompetencer og innovationskraft styrke væksten i de kommende år i en række små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder er imidlertid ikke særligt tilbøjelige til at ansætte højtuddannet arbejdskraft blandt andet på grund af manglende erfaringer hermed. Samarbejdet kan fx omfatte: - en styrket indsats under Videnpilot-ordningen. Her kan virksomheder få løntilskud i op til 12 måneder ved at ansætte en højtuddannet medarbejder. Løbende evaluering af ordningen viser, at 68 pct. af de afsluttede projekter har resulteret i en øget omsætning, 65 pct. har ført til en ekspansion af markedsområdet og 79 pct. har medført en udvikling af nye produkter og/eller processer i virksomheden. - udviklingsprojekter og/eller kampagne til understøttelse af samspillet mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner, så virksomheder gennem øget (Fra: Styrkelse af grøn offshore energi) Syddanmark som Scienceregion et løft af naturvidenskabelige kompetencer i regionen: Parterne er enige om, at en af forudsætningerne for at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft på energiområdet er, at tilstrækkelig mange studerende vælger naturvidenskabelige og tekniske fag på de videregående uddannelser. Det gælder bl.a. i forhold til Lean Energy Cluster, der er et klyngeinitiativ med udgangspunkt i danske styrker inden for energieffektivisering og intelligente energisystemer. Syddansk Vækstforum har i september 2010 bevilget 40 mio. kr. til Lean Energy Cluster til aktiviteter med et totalbudget på i alt 58 mio. kr. I samspil med det nationale center for natur, teknik og sundhed og efter dialog med regeringen vil vækstforum igangsætte initiativer til understøttelse af naturvidenskabelige fag på alle niveauer af uddannelsessystemet. Samtidig vil parterne arbejde for at understøtte udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed og medvirke til, at dette kan få en regional forankring. Parterne er opmærksomme på behovet for internationale skolepladser som led i tiltrækningen af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Parterne er enige om at drøfte behovet for internationale skolepladser. Med ny lovgivning kan Nye praktikpladsmodeller Den bornholmske erhvervsstruktur og den igangværende finanskrise udgør en udfordring i forhold til at sikre det nødvendige antal praktikpladser til de unge. Efterspørgslen efter praktikpladser er steget det seneste år og har været større end stigningen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Tilvejebringelsen af flere praktikpladser har derfor høj prioritet på Bornholm. Parterne er enige om at tage initiativ til at drøfte alternative modeller for uddannelsesaftaler sammen med repræsentanter for de dele af erhvervslivet, som har særlige vanskeligt ved at oprette praktikpladser, enten på grund af sæsonledighed eller på grund af vigende ordrebeholdning. 13

14 samarbejde med uddannelsesinstitutionerne får viden om de kompetencer, højtuddannede dimittender kan bidrage med. - et samspil og dialog mellem nationale og regionale indsatser, der kan motivere virksomheder i regionen til at efterspørge de højtuddannedes kompetencer og til deltagelse i en frivillig praktikordning for de højtuddannede, som ikke umiddelbart opnår beskæftigelse efter endt uddannelse. Vækstforum Nordjylland stiller sig til rådighed for at undersøge, hvordan relevante tiltag og ordninger kan være med til at få flere højtuddannede ud i varig beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Nordjylland er i gang med at undersøge forskellige muligheder for at få unge ledige med en videregående uddannelse hurtigere i beskæftigelse. Vækstforum forventer at afslutte sin undersøgelse ultimo oktober Konklusionerne i rapporten og i regeringens udspil Danmark i balance omkring ansættelse af flere akademikere i yderområderne vil indgå i vækstforums overvejelser om et initiativ på området. internationale skoler fra april 2010 oprette filialer i hele landet. 14

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Disposition. Hvordan har vi arbejdet? Strategisk energiplanlægning 2012 - Bioøkonomi 2014 - Arbejder vi med SMART-specialisation?

Disposition. Hvordan har vi arbejdet? Strategisk energiplanlægning 2012 - Bioøkonomi 2014 - Arbejder vi med SMART-specialisation? Energi og Clean Tech Med bæredygtighed som drivkraft for erhvervsrettet systeminnovation Anne Mette S. Langvad AM.Langvad@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Disposition Historien 2007-2012 styrkeposition

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

maritim klynge på odense havn - Lindø Industripark

maritim klynge på odense havn - Lindø Industripark Fyn i vækst 1 1 FYN i vækst Den fynske byregion skal udvikles til et globalt testlaboratorium for nye teknologier og vækstområder. Vi vil styrke virksomhedsudvikling gennem den grønne omstilling. Der skal

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere