Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/ /6 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/ / Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012

2 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg Boligselskabs 3. repræsentantskabsmøde, men det første ordinære, hvor vi både skal godkende et regnskab og have valg til organisationsbestyrelsen. Vi skal gøre status for det nye boligselskabs første 1½ år. Rent regnskabsmæssigt kommer vi ud med et flot overskud på kr ,00. Til gengæld har vi store problemer med ledige lejligheder, som ikke kan genudlejes ved fraflytning. Et problem som fylder rigtigt meget i både organisationsbestyrelsen og administratioen. REGNSKAB 1/ / Organisationen Selskabets overskud på kr ,00, er overført til arbejdskapitalen. Herefter udgør arbejdskapitalen kr ,00, som svarer til 2.284,00 pr. lejemålsenhed. Baggrunden for det store overskud har bl.a. været besparelser / merindtægter til: Mødeudgifter, kontingenter Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Afskrivninger på driftsmidler Revision Byggesagshonorar Nettorenteindtægten udgør pr. lejemålsenhed kr. 65,00. Der var budgetteret med kr. 121,00 pr. lejemålsenhed. Repræsentantskabsmødet har overladt kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen, jfr. beslutning på det stiftende repræsentantskabsmøde den 30. august Generelt har der i de fleste afdelinger været stigende udgifter til bl.a.: Ejendomsskat Vandafgift / forbrug Forsikring Renholdelse (lønudgifter til ejendomsfunktionærerne) som dog primært er Møn området, da der er foretaget regulering af lønpuljerne for perioden Almindelig vedligeholdelse Mindre renteafkast I alt er der aflagt 52 regnskaber, hvoraf de 8 regnskaber vedrører erhvervslejemål og daginstitutioner. Regnskabsresultaterne er følgende: 28 afdelinger med overskud 23 afdelinger med underskud 1 afdeling i balance I nogle af afdelingerne er der et forholdsvis stort oparbejdet underskud i forhold til antal lejemål. I forbindelse med det kommende budget for perioden 1/ til 30/6 juni 2014, kan der blive behov for, at oparbejdet underskud afvikles ud over den normale 3 års afviklingsperiode. Kapitalforvaltning Vi har ca. kr. 90 mio. i kapitalforvaltning. Disse er placeret med kr. 45 mio. i Alm. Brand Bank Asset Management og 45 mio. i Sirius Kapitalforvaltning. Alm. Brand Asset Management har i regnskabsperioden opnået et renteafkast på 5,35%. Sirius Kapitalforvaltning har i samme periode opnået et renteafkast på 3,46%. Det er ikke store afkast, men set i forhold til markedet generelt, er det acceptabelt. Vi vil selvfølgelig nøje følge de afkast de to kapitalforvaltere præsterer i forhold til markedet. 2

3 BUDGET 1/ / ORGANISATIONSBESTYRELSEN Organisationen Der har siden det stiftende repræsentantskabsmøde været afholdt 10 ordinære organisationsbestyrelsesmøder og 1 ekstraordinært. I det nye selskab er det organisationens første normale 12 måneders budget, hvor administrationsbidraget blev på kr ,00 pr. lejemålsenhed. Referat fra organisationsbestyrelsens møder ligger til gennemsyn i administrationen. Budgetopfølgning forelægges for organisationsbestyrelsen hvert kvartal. Nye medlemmer Afdelingerne Organisationsbestyrelsen består af 15 medlemmer. 12 beboere, 2 eksterne og 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. I 27 af boligselskabets afdelinger blev der ikke varslet nogen huslejestigning. I de øvrige afdelinger blev der kun varslet mindre huslejeforhøjelser. I 2 af afdelinger blev der varslet huslejenedsættelse. De 12 beboere er i henhold til vedtægterne indstillet ude fra de 4 gamle boligselskabers områder. Der er således 4 fra Vordingborg, 3 fra Møn, 3 fra Præstø og 2 fra Langebæk. Disse er så valgt på repræsentantskabsmødet. I en målsætning for regnskab og budget skal der senest ved udgangen af 3. kvartal i regnskabsåret fremsendes en oversigt til afdelingsbestyrelserne over forbruget af vedligeholdelsesudgifterne vedrørende: Vi har desværre oplevet et stort frafald det seneste halve år, hvor 6 medlemmer er trådt ud af bestyrelsen. 3 medlemmer er fraflyttet boligselskabet, 1 er afgået ved døden, 1 er udtrådt pga. sygdom og 1 har trukket sig af personlige årsager. Konto 115 almindelig vedligeholdelse Konto 116 planlagt vedligeholdelse og fornyelser Der vil altid for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne være mulighed for at rekvirere en oversigt i løbet af året. FORVALTNINGSREVISION Da de 6 fratrådte medlemmer kommer fra alle 4 områder, har der været suppleanter, som kunne træde ind i bestyrelsen i stedet for de fratrådte. Udskiftningerne har været følgende: Område: Nye: Fratrådte: Møn: Kirsten Gundorff Lis Dreyer Anny Nielsen Anny Arler sygdom Marianne Nyboe Pernille M. Jacobsen flyttet Kurt Christiansen Poul Erik Christensen flyttet Kamilla Jensen Barbro Heegaard flyttet Inge Mathiasen Bent Hansen død Målsætninger Som det fremgår af revisionsprotokollatet, er vi godt i gang med forvaltningsrevisionen, men der er stadig et stykke før vi er helt med. Vi har de sidste 1½ år arbejdet med følgende målsætninger: udlejning budget og regnskab huslejerestancer organisationsbestyrelsen kapitalforvaltning afdelingsmøder hjemmeside (ej færdig) Præstø: Langebæk: Vordingborg: personlige årsager Det er vores hensigt at arbejde videre med forvaltningsrevisionen. 3

4 Evaluering af arbejdet Besigtigelse af Præstø-området I foråret 2012 gennemførte organisationsbestyrelsen en evaluering af bestyrelsesarbejdet i Vordingborg Boligselskab. Lørdag den 28. maj 2011 var organisationsbestyrelsen, ledelsen og Mikkel Holst på besigtigelsestur i Præstø, hvor ledende ejendomsfunktionær, Henrik B. Olsen, viste rundt i så godt som samtlige bebyggelser. Her skulle hver enkelt bl.a. svare på følgende: Har bestyrelsen den rette størrelse? Har medlemmerne de rette kompetencer? På hvilken måde bidrager du selv til bestyrelsesarbejdet? Dækker dagsordenen de forhold der er relevante at diskutere? Er der en tilstrækkelig åben og fri dialog og kommer alle til orde? Møder medlemmer velforberedte på mødets dagsorden? Får bestyrelsens formand det optimale ud af bestyrelsen? Konklusionen på evalueringen var, at der var en generel opfattelse af, at det går godt og alle i bestyrelsen føler at arbejdet i bestyrelsen er vigtigt og man bliver taget med på råd om alle væsentlige forhold. Medlemmerne føler sig velinformeret og er godt tilfreds med den måde møderne bliver afviklet på. Kursus i regnskab og nøgletal Fredag den 15. og lørdag den 16. april 2011 deltog organisationsbestyrelsen, de 3 ansatte i økonomiafdelingen og ledelsen i et internt BL kursus i Regnskab og nøgletal, som blev afholdt i fælleshuset på Rødegårdsvej i Præstø. Det var Dorte Hjerrild fra BL der var underviser på kurset, hvor vi fik en gennemgang af organisationens regnskab ligesom der var fokus på, hvilke nøgletal, organisationsbestyrelsen skal have størst opmærksomhed på. 4 Deltagelse i Almene Boligdage Lørdag den 2. og søndag den 3. september 2011 deltog 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer og ledelsen i BL s Almene Boligdage i Bella Centret. Temaet var Lidt mere af det hele, hvilket var det samme, som op til boligdagene kørte som TV-reklamer på TV2. Der var opført en kæmpe byggeudstilling i Bella Centrets messe- og udstillingsområde i skala 1:1. Sammenholdt med de øvrige udstillere, afholdte workshops og ekskursioner, var der helt afgjort lidt mere af det hele og vi vendte hjem fulde af inspiration til det videre arbejde i Vordingborg Boligselskab.

5 UDLEJNINGSPROBLEMER Ledige lejligheder Problemet med ledige lejligheder er stigende og aktuelt har vi 36 lejligheder, hvor der ikke er nogen på venteliste til. Det betyder desværre at vi hver måned mangler kr ,00 i lejeindtægt. Udgiften dækkes af dispositionsfonden. Det er specielt i Langebækområdet at der er ledige lejligheder. Vores afdeling 002, Mern topper med 18 ledige lejligheder som ikke kan udlejes. Da vi i foråret 2010 planlagde fusionen af de 4 boligselskaber, havde vi 2 ledige lejligheder! I maj 2011 var der 7 og i august 2011 var tallet 14! Årsag til udlejningsproblemerne Det er vores oplevelse at årsagen til udlejningsproblemerne skyldes, at boligmarkedet ligger dødt og den generelle flytning fra land mod by. Urbaniseringen, som man kalder tendensen med at en stigende andel af befolkningen flytter imod de større byer, betyder bl.a. at man i København forventer en befolkningstilvækst på personer pr. år, imens Vordingborg Kommune forventer en befolkningsafvækst på 250 pr. år i perioden Udsigterne for dispositionsfonden Da vi i foråret 2010 planlagde fusionen af de 4 boligselskaber, var der ikke udsigt til at vi skulle til, at anvende en stor del af midlerne i dispositionsfonden til at dække tabet ved ledige lejligheder. Dengang var udsigten at der var penge nok og der var plads til, at man lokalt i de 4 gamle boligselskaber kunne forud disponere tilskud til diverse arbejder ude i afdelingerne. Desværre er de aktuelle udsigter ikke nær så optimistiske, som de var i foråret Pr. 30/ har vi en saldo på kr , men de kr er bundne, idet de kr er trækningsretsmidler, som står i Landsbyggefonden og de kr er udlånt til vores egne afdelinger. Der er således kun kr der er disponible. Nøgletal for regnskabsperioden 1/ /6 2012: Afdelingernes bidrag Rentetilskrivning Udamortiserede ydelser Afdelingernes A og G-indskud Renter fra Landsbyggefonden Provenu ved salg af grund Ydede tilskud til afdelinger Tilskud til tab v/lejeledighed Indbetalt til Landsbyggefonden Tilskud fra Landsbyggefonden Det døde boligmarked betyder at de mange ældre ude i yderområderne, som normalt flytter ind hos os, når de ikke længere kan klare haven eller trapperne, ja, de kan ikke få solgt deres hus og ser sig nødsaget til at blive boende. Nogle vælger måske at udleje deres hus og bliver så pludselig en konkurrent til os. Andre huse bliver solgt for en slik til spekulanter, som så udlejer husene til langt under den husleje vi er nødt til at opkræve. kr Initiativer Udlejningsproblemerne fik organisationsbestyrelsen til at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i november 2011, hvor lejeledigheden var eneste punkt. Her blev man enige om at iværksætte diverse initiativer, som skulle afhjælpe problemet. Dette resulterede bl.a. i at vi i marts 2012 udgav en flot profilavis, som blev sendt ud sammen med Sydsjællands Tidende i

6 eksemplarer. Dette skete forud for et stort Åbent Hus arrangement, hvor vi havde åbent i 8 lejligheder. De 7 stod ledige, imens den sidste var en af de nye ombyggede lejligheder på Turkisvænget. Foreløbig forventes det, at afdelingen ved det kommende ordinære afdelingsmøde i marts 2013, skal deles op i flere mindre afdelinger, hvor man skal have skilt de ejendomme fra, som der er størst problemer med at udleje. Der var over 100 besøgende i de 8 lejligheder, der blev skrevet 50 op og vi fik umiddelbart udlejet 2 lejligheder i.f.m. arrangementet. Tilskudsarbejder Udover profilavis og Åbent Hus arrangement blev der udarbejdet nogle foldere, som blev lagt ud i forretninger, på biblioteker og på borgerservice m.v. og der blev igangsat en koordineret annoncekampagne, hvor vi havde ugens lejlighed i Sydsjællands Tidende, Næstved Bladet og Ugeavisen Guldborgsund. I forbindelse med fusionen blev der aftalt en hensigtserklæring omkring tilskud / forud disponerede tilskud fra arbejdskapital, dispositionsfond og trækningsretsmidler til udligning af underskud og driftsstøtte til egne afdelinger, renoverings- og moderniseringsarbejder, særlige udgiftskrævende genopretningsarbejder m.v. Desværre betød initiativerne ikke, at kurven knækkede, så vi har erkendt at det ikke alene ved markedsføring kan løse problemet. Hensigten var at skabe ligevægt imellem de midler, som de 4 gamle boligselskaber medbragte i det nye selskab. Organisationsbestyrelsen søger derfor stadig efter løsninger og der arbejdes ihærdigt på at få knækket kurven. På baggrund af de store udgifter til lejetab, som direkte påvirker vores dispositionsfond, har det desværre været nødvendigt, at revurdere planerne for tilskud til afdelingerne. Afdeling 002, Mern De største problemer med ledige lejligheder, har vi i vores afdeling 002, Mern. Aktuelt har vi 18 ledige lejligheder i afdelingen. De alene betyder et månedligt lejetab på kr ,00! NYBYGGERI, OMBYGNING M.V. Turkisvænget, Stege De 4 nye lejligheder i Turkisvænget var færdig til indflytning i marts Det var 10 ungdomsboliger som ikke kunne lejes ud, der blev ombygget til 3 3-værelses lejligheder og 1 2-værelses lejlighed. Byggeriet forløb helt efter planen og der var ingen problemer med at få udlejet de 4 nye lejligheder. Birkely, Stege Da der umiddelbart ikke er nogen udsigt til bedring, har vi søgt Vordingborg Kommune om tilladelse til, at dispositionsfonden ikke skal dække udgifterne til lejetab for denne afdeling. Kommunen har netop imødekommet vores ansøgning. Tilladelsen er gældende fra den 1. januar 2013 og skal genforhandles inden udgangen af Organisationsbestyrelsen går derfor nu i gang med at udarbejde en strategi for, hvad der skal ske med afdelingen. 6 Ombygningen af det gamle Birkelyhjemmet (Oasen) er netop afsluttet og de 9 lejligheder er udlejet ligesom værestedet / dagcentret vil blive taget i brug i løbet af efteråret Det er kommunen der visiterer beboerne til de 9 lejligheder, som er bygget som ældreboliger. Beboerne er psykisk syge, som har svært ved at bo i en almindelig lejlighed. Her bor de i tæt tilknytning til Oasen. Planerne om at bygge 4 skæve boliger til psykisk syge / sårbare eller andre der føler sig

7 ensomme og risikerer at ende som hjemløse, bliver i første omgang ikke til noget, idet det ikke var muligt at bygge så tæt på byvolden, som er fredet. Vesterbo I, Vordingborg Først i april måned 2012 påbegyndtes der en omfattende ombygning af Vesterbo I, der er opført i ADMINISTRATIONSAFTALER Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune udbød i efteråret 2011, via et EU-udbud, administrationen af deres pleje- og ældreboliger. Efter fusionen administrerede vi de pleje- og ældreboliger som lå i de gamle Møn-, Præstø og Langebæk kommuner. I alt administrerede vi 239 lejemålsenheder, imens det samlede udbud omhandlede 582 lejemålsenheder. Vi bød på opgaven, men det var Boligselskabet Sjælland der løb med administrationen af det hele. Stevns Ældreboligselskab Ud over vores egne beboere, administrerer vi Stevns Ældreboligselskab. Stevns Ældreboligselskab har 3 afdelinger med 238 lejemål. Ombygningen betyder at beboerne fremover er fri for at benytte fællesbad i kælderen, nu har de alle fået hver deres eget badeværelse. Ombygningen omfatter endvidere udskiftning af vinduerne, nye køkkener, nye el- og varmeinstallationer, isolering og nye branddøre i opgangene. Ombygningen finansieres med tilskud fra Landsbyggefonden, trækningsretsmidlerne og der ydes kapitaltilførsel, for at holde huslejen nede. Boligselskabet er aktuelt i gang med en stor ombygning af 48 ældreboliger, hvor planløsningen skal ændres, således at der bliver bedre plads for plejepersonalet i bade- og soveværelser. Ombygningen sker efter et påbud fra Arbejdstilsynet. VORDINGBORG KOMMUNE Styringsdialog Salg af grund, Søndervej, Mern I forbindelse med, at Vordingborg Kommunes ansatte i hjemmeplejen og de ansatte på Solhøj havde brug for et større antal parkeringspladser blev der indgået en købsaftale med Vordingborg Kommune med overtagelse pr. 1. marts Salgssummen blev aftalt til kr ,00 inkl. moms. Efter fradrag af mæglerhonorar, moms, nedskrivning af grunden i regnskabet m.m. blev det endelige salgsprovenu på kr ,00, som er overført til dispositionsfonden. Den 7. november 2011 var vi til det årlige dialogmøde med Vordingborg Kommune. Det var Steen Frederiksen, Jens Hartmann og Susanne Hansen der deltog i mødet med kommunens sekretariatschef Helle Munk og jurist Synne Felter. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor emnerne var boligselskabets økonomi, ledige boliger, forvaltningsrevision, udsættelsessager, aktuelle og fremtidige renoveringsarbejder samt det politiske fællesmøde i januar

8 Politisk fællesmøde 19/ Den 19. januar 2011 blev der afholdt politisk fællesmøde med de almene boligorganisationer og udvalget for økonomi, planlægning og udvikling. Vi deltog med Käthe Vest, Lis Dreyer og Jens Hartmann. Mødet blev indledt med en fælles power-point præsentation af boligselskaberne, hvor vi også lagde vægt på de udfordringer vi stod over for. Efterfølgende gav borgmester, Henrik Holmer, en status på kommunens politiske planer og de projekter som man aktuelt samarbejdede med boligselskaber om. Herefter var der en god debat, hvor emnerne bl.a. var bosætning, dialogmøder, den gensidige kontakt, udfordringerne bl.a. med ledige lejligheder og kommende dialogmøder og politiske fællesmøder. Kommunen oplyste at man havde 160 borgere der får støtte fra de ansatte i socialpsykiatrien, og at 90% af disse bor i de almene boliger. Det er derfor vigtigt at der er et samarbejde kommunen og boligselskaberne imellem. Der kan være problemer med den måde de psykisk syge anvender deres bolig på, ligesom det ofte opleves, at de psykisk syge kan have svært ved at fungere i vores boligområder, hvor vi typisk fra klager fra naboer. Her kunne vores ejendomsfunktionærer være en vigtig brik, da de ofte er de første til at opdage, hvis der er særlige problematiske forhold hos en lejer. Det var derfor boligselskabernes ønske, kommunen medvirker til at ejendomsfunktionærerne klædes på til denne opgave. Endelig drøftede man følgende emner: Udsættelse af lejemål og samarbejdet med kommunen i den forbindelse Vordingborg Kommunes omkring bosætning m.v. Status på byggeprojekter De administrative dialogmøder Boligsociale aktiviteter Bygningernes energiforbrug nye Plan vedligeholdelse 2021 og AKTIVITETER I AFDELINGERNE Politisk fællesmøde 30/ Afd. 001, Pilotstræde Den 30. januar 2012 blev der afholdt politisk fællesmøde med de almene boligorganisationer, socialudvalget og psykiatriudvalget. 2 lejemål i Pilotstræde 9 og 11 er desværre angrebet af skjult skimmelsvamp, som det vil være særdeles bekosteligt at fjerne / udbedre. De 2 lejemål har således ikke været genudlejet siden primo Vi deltog med Steen Frederiksen og Jens Hartmann. Ved mødet orienterede boligselskaberne de 2 udvalg om de vilkår, hvorunder boligselskaberne virker. Herunder drøftede man specielt udfordringerne med ledige lejligheder. Boligselskaberne gjorde samtidig opmærksom på, at det kan blive et problem, at kommunen er blevet meget påpasselig med at udstede garanti for lån i.f.m. finansiering af renoveringer eller nødvendige udskiftninger af vinduer el. lign. 8 Kort efter at Pilotstræde 5 var genudlejet pr. 15. juli 2012, blev der desværre også konstateret skjult skimmelsvamp i dette lejemål. Den nye beboer er derfor blevet genhuset. På den baggrund vil der blive igangsat en screening af de øvrige lejemål i bebyggelsen, for at konstatere om det er et generelt problem. Landsbyggefonden vil samtidig blive anmodet om støtte til udbedringen.

9 Afd. 003, Hjortsøgårdvej På afdelingsmødet 21. februar 2012 besluttede beboerne, at der skal monteres nye varmepumper og at de gamle VGU anlæg skal udskiftes. Investering kr ,00, som finansieres over et 20 årigt realkreditlån. Der fordres ikke kommunal garanti for lånet. Afd. 401, Th. Hansensvej 15 Forurenet ejendom Ejendommen på Th. Hansensvej 15 i Præstø har siden 2006 ikke kunnet genudlejes på grund af forurening. Der er nedlagt forbud mod beboelse i ejendommen, og det skønnes økonomisk uforsvarligt at afhjælpe forureningen. Ejendommen er ifølge Danbolig Præstø usælgelig som den fremstår. Kommunalbestyrelsen har 20. september 2012 godkendt, at der gives tilladelse til at nedrive bygningen efter ansøgning fra boligselskabets rådgiver, Kuben Management A/S i henhold til jordforureningslovens 8, da ejendommen på grund af klorerede opløsningsmidler er kortlagt efter jordforureningsloven. Der er herudover indgivet ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til nedrivningsomkostningerne. Dansk Miljørådgivning A/S tilknyttes som rådgiver i forbindelse med den tekniske rådgivning og tilsyn vedrørende nedrivningen. Der er ikke taget stilling til grundens anvendelsesmuligheder efter nedrivningen. Afd. 424, Egelyparken Helhedsplan På baggrund af store bygningsmæssige problemer, indledte man allerede i 2008 forberedelserne til en helhedsplan for Egelyparken. Landsbyggefonden meddelte i brev af 15. februar 2011, at der foreløbig afsættes kr. 20 millioner som støttet lån. Som led i Landsbyggefondens sagsbehandling blev der foretaget en besigtigelse og gennemgang af afdelingen den 20. juni Efter Landsbyggefondens besigtigelse og anbefaling blev der fremsendt en ny huslejestøtteansøgning. Der har været afholdt beboerorienteringsmøder 29. marts 2012 og 14. juni Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, bestående af 15 beboere, 2 ejendomsfunktionærer, souschefen, Kuben Management A/S og Ai-Gruppen A/S. Der har været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen 30. april og 24. maj Det planlagte åbent hus-arrangement i august 2012 og det ekstraordinære afdelingsmøde i september 2012 blev aflyst, da der ikke var kommet tilsagn fra Landsbyggefonden vedrørende huslejestøtteansøgningen. Det forventes, at tilsagn fra Landsbyggefonden kommer inden udgangen af De samlede udgifter til hhv. støttede og ustøttede arbejder er på ca. kr millioner. Afd. 438, Frisørsalon I 1997 overtog Præstø Boligselskab en ældre ejendom, Adelgade 15 og 17, Præstø. Det var en betingelse for boligselskabets overtagelse af ejendommen, at frisørsalonen fortsat kunne bestå. Ejendommen blev derfor opdelt i 2 ejerlejligheder med erhvervslejemålet i den ene og de 14 almene boliger (afdeling 437) i den anden ejerlejlighed. Erhvervslejemålet blev opsagt og frigjort pr. 1. juli Et par år forinden foretog boligselskabets en besigtigelse af lejemålet. Lejemålet bar præg af manglende indvendig vedligeholdelse. Den daværende lejer ønskede ikke at få istandsat lejemålet med konsekvens af en huslejestigning. Organisationsbestyrelsen besigtigede lejemålet i forbindelse med besigtigelse af hele Præstø området i maj 2011, hvor det blev konstateret, at lejemålet ikke kunne udlejes uden en gennemgribende renovering. Efterfølgende viste det sig, at lejemålet var svært angrebet af skimmelsvamp. Der var flere overvejelser om den fremtidige anvendelse af lejemålet: 9

10 Genudlejning Sammenlægning af lejemålet med det tilstødende lejemål i afdeling 437 Salg af ejerlejligheden I slutningen af 2011 blev der indgået aftale med en ny lejer (frisør) og lejemålet blev total istandsat og udvidet med 12 m2, således at lejemålet blev genudlejet pr. 1. januar Renoveringsudgiften blev på kr ,00. BEBOERDEMOKRATI Afdelingsbestyrelser I 34 af vores 43 boligafdelinger er der valgt en afdelingsbestyrelse. I 6 andre boligafdelinger har det ikke været mulig at få valgt en afdelingsbestyrelse, til gengæld har de valgt en eller flere kontaktpersoner. Afd. 505, Vesterbo III Den 11. februar 2011 modtog vi en skrivelse fra Banedanmark om, at ejendommen Årsleffsgade 39 B, Vordingborg, ville blive eksproprieret som følge af udvidelse og elektrificering af jernbanen i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen. Ifølge de foreløbige tidsplaner, skulle ekspropriationen ske i 2015 / Dette gav anledning til stor bekymring hos beboerne i ejendommen. Der blev derfor afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde og både beboere og Jens Hartmann deltog efterfølgende i Banedanmark orienteringsmøde på VUC i Vordingborg. Siden har vi ikke hørt fra Banedanmark! Man afventer givetvis den endelige beslutning om den nye Storstrømsbro og en eventuel ændret linieføring. Afd. 513, Slotsparkens Børnehave Vi har modtaget både Landsbyggefonden og Vordingborg Kommunes tilladelse til at måtte afhænde Slotsparkens Børnehave til forældregruppen der har etableret Privatinstitutionen Slotsparken. Afdelingsmøder Der har i perioden 1/ til 30/ været afholdt 53 ordinære afdelingsmøder og 10 ekstraordinære afdelingsmøder. Formandsmøder Den 7. juni 2011 blev der afholdt et møde for afdelingsformænd i fælleshuset på Rødegårdsvej i Præstø. Emnet for mødet var gennemgang af den skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet den 15. juni Udover beretning blev også drøftet opstarten på det nye boligselskab, samt orienteret om den igangværende forhandling om lokaloverenskomst og påtænkt vagtordning. Næstformanden orienterede om boligselskabets udflugt senere på måneden. Temamøder Onsdag den 9. november 2011 blev der afholdt temamøde for afdelingsbestyrelser i Hollænderhavens Forsamlingsbygning i Vordingborg. Temaet var bl.a. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og afdelingens økonomiske forhold generelt. 43 afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltog i temamødet og de fik en grundig orientering om de nye retningslinier for administration af afdelingsbestyrlsens rådighedsbeløb. Vi er derfor gået i gang med at få de sidste detaljer på plads, inden afdelingen kan sælges. 10 Der var en god debat på mødet, hvor der også var lidt aktuel information om, hvad der sker i Vordingborg Boligselskab.

11 BL S 11 KREDS Weekendkonference Fredag den 28. og lørdag den 29. september 2011 blev den årlige weekendkonference i BL s 11. kreds afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde. Vi deltager traditionelt med et stort hold, således også i 2011, hvor vi var 15 af sted. Det var 6 fra organisationsbestyrelsen, 7 fra afdelingerne og 2 fra ledelsen. Vi stillede med 3 kandidater til repræsentantskabet, Steen Frederiksen, Jytte Thaulow og Jens Hartmann. Alle blev genvalgt. Efterfølgende er Jytte Thaulow genvalgt til kreds-bestyrelsen. Arbejdet i repræsentantskabet omfatter planlægning af alle kredsarrangementer, som bl.a. er weekendkonference, kredsmøder, formandog næstformandsmøder, forretningsførermøder og inspektørmøder. Hertil kommer at kredsformanden og kredsnæstformanden har sæde i BL s bestyrelse. Disse orienterer os om arbejdet i BL s bestyrelse. Endelig deltager man også i BL s 2 årlige repræsentantskabsmøde, hvor man har mulighed for at komme til orde om, hvad man syntes BL skal beskæftige sig med. Vanen tro fik vi en opdatering om den aktuelle boligpolitiske situation af BL s direktør, Bent Madsen. Til gengæld blev lørdagen lidt utraditionelt brugt sammen med skuespillere og konsulenter fra Dacapo, som satte hverdagens problemstillinger fra en boligorganisation og dens afdelinger i perspektiv. Dette skete bl.a. ved rollespil, hvor bestyrelsernes roller og kompetencer blev bragt i spil med de konflikter og samarbejder, som præger den almene hverdag. ADMINISTRATIONEN Udbud af bankforretning I efteråret 2011 gennemførte vi sammen med vores revisor, PricewaterhouseCoopers et udbud af vores bankforretninger. Forud for fusionen benyttede Langebæk, Præstø og Vordingborg Boligselskaber Danske Bank, imens man på Møn benyttede Møns Bank. Repræsentantskabet Den 11. april 2012 blev der afholdt kredsvalgmøde i Slagelse til BL s repræsentantskab i 11. kreds. Der skulle vælges en kredsformand, en kredsnæstformand, 16 repræsentanter og 3 suppleanter. Ved udbuddet fik disse to banker sammen med Jyske Bank og Sydbank mulighed for at byde sig til. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud kom fra Møns Bank, som således blev vores nye bankforbindelse. 11

12 Aftale med Lindorff I bestræbelserne på at inddrive vores tilgodehavender fra fraflyttere der i.f.m. deres fraflytning, ikke har betalt deres fraflytningsregning, blev der i april 2012 indgået en aftale med inkassofirmaet Lindorff. registrering vil være af stor værdi, når vi fremadrettet skal udbyde diverse arbejder, herunder specielt energimærkning. Desværre er digitaliseringen en bekostelig affære, så der har været enighed om, lige at se tiden an. Lindorff er en af de største aktører på markedet og det er vores håb, at aftalen betyder at vi får en større del af vores tilgodehavender hjem. SOCIALE ARRANGEMENTER Aftale med Boligselskabet Sjælland I det gamle Vordingborg Boligselskab har det siden 1981 været en tradition, at pensionister og efterlønnere inviteres en tur ud i det blå. Ved opførelsen af afd. 530, Fuglehaven i 2006 var Boligselskabet af 1899 (nu Boligselskabet Sjælland) bygherre for det gamle Vordingborg Boligselskab. Det er Jytte Thaulow der igennem alle årerne, har været primus motor på turene. Desværre opstod der en tvist omkring betalingen af tinglysningsafgiften på kr ,00, som Vordingborg Boligselskab havde lagt ud. Tur ud i det blå 2011 Denne tradition er ført med over i det nye boligselskab og den 20. og 22. juni 2011 var 200 på tur ud i det blå. Efter flere forhandlinger, hvor både vores revisor og BL s jurist var inde ovre, blev der i september 2011 indgået et forlig, hvor Boligselskabet Sjælland betalte os kr ,00 til fuld og endelig afgørelse. Hjemmeside Det er en udbredt opfattelse, at vores hjemmeside træger til fornyelse. I den forbindelse har Jakob Knudsen sammen med specielt udlejningsafdelingen, arbejdet på hvilke funktioner den nye hjemmeside skulle have. Turen gik i til Malerklemmen ved Borup, hvor deltagerne fik en dejlig mør kalvesteg med is til dessert. Efterfølgende gik turen til Højeruplund ved Stevns Klint, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget med et lige så dejligt stykke lagkage. Det er Jytte Thaulow der igennem alle årerne, har været primus motor på turene. Tur ud i det blå 2012 Den 11. og 13. juni 2012 var 152 med på tur ud i det blå. Da vi gerne vil have nogle flere plantegninger af vores lejligheder med på hjemmesiden, er det oplagt at koble en opdatering af hjemmesiden sammen med en digital registrering af samtlige vores lejemål / ejendomme. En sådan 12 Turen gik i år til den skønne Knuthenborg Park ved Bandholm. Her fik deltagerne den traditionelle møre kalvesteg med nye kartofler. Efterfølgende gik turen til restaurant Cottage i Nysted på sydlolland, hvor eftermiddagskaffen med den lige så traditionelle lagkage blev indtaget.

13 Bowlingaften 50 ÅR I SAMME LEJLIGHED Vordingborg Boligselskab har mange trofaste og loyale beboere, som bor hos os i mange år. Det er vi utroligt glade for og stolte af! Der er endda beboere som har boet i den samme lejlighed i 50 år. Disse beboere besøger vi og de får overrakt en flot gavekurv, som tak for deres loyalitet over for boligselskabet. Den årlige bowlingaften blev afviklet fredag den 30. marts 2012, hvor organisationsbestyrelse og alle ansatte dystede om at vælte flest kegler. I år var det ejendomsfunktionær Gert Andersen fra Vordingborg der var den heldige. Julefrokost Siden fusionen har følgende nået de 50 år: Myrna Hansen, Fuglebakken 16-1/ Ruth Jensen, Fuglebakken 18-1/ Jytte Eilersen, Valdalsparken 6 1/ Hans Lund Rasmussen, Fuglebakken 17 1/ Ruth Jensen, Fuglebakken 22-1/ Den 2. fredag i december holdes der julefrokost! Således også den 9. december 2011, hvor organisationsbestyrelsen og de ansatte mødtes i Rørosparkens samlingslokale. Her blev holdt taler og sunget sange ligesom et helt traditionelt dansk julebord blev indtaget med stor appetit. Juletræsfest Som det nu har været en tradition i 30 år, blev der søndag den 4. december 2011, afholdt den årlige juletræsfest for beboere, børn og børnebørn i Medborgerhuset i Kirkeskoven. 140 voksne og 85 børn deltog i arrangementet hvor familien (Jytte) Thaulow udgjorde nissefamilien med Ove som den autentiske julemand, der deler gaver ud til alle børnene. PERSONALEFORHOLD Virksomhedsnævn Da vi efter fusionen er blevet et stort boligselskab, er vi i.h.t. hovedaftalen imellem LO og Kooperationen, forpligtet til at have et Virksomhedsnævn. Et virksomhedsnævn består af lige mange ledere og arbejdere. I vores Virksomhedsnævn sidder Jens Hartmann, Susanne Hansen, Jakob Knudsen og tillidsrepræsentanterne Mette Nielsen (administrationen), Jens-Henrik Olsen (Møn) og Morten Hemmingsen (Præstø). Formålet med et Virksomhedsnævn er, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bygges op omkring nævnet, der tilrettelægger og udvikler det konkrete samarbejde med det formål: At medvirke til at demokratisere erhvervslivet. At øge de enkelte medarbejderes engagement omkring virksomhedernes forhold. At fremme medarbejdernes kollektive deltagelse i virksomhedernes dagligdag og deres medvirken i de fremtidige overordnede planer, overvejelser og beslutninger i virksomhederne. At sikre virksomhedernes effektivitet og konkurrencedygtighed og medarbejdernes tryghed og trivsel. 13

14 Ny lokalaftale Vagtordning Efter fusionen blev der indledt drøftelser med ejendomsfunktionærerne om en ny fælles lokalaftale. I forbindelse med forhandling af den nye fælles lokalaftale, drøftede man en telefonvagtordning med ejendomsfunktionærerne. Hidtil havde man haft en lokalaftale i hvert af de 4 boligselskaber, med forskelligt indhold. Der har hidtil været 4 forskellige måder at håndtere opkald fra beboere uden for normal arbejdstid. Med den nye fælles lokalaftale skulle dette også ensrettes og som udgangspunkt var ejendomsfunktionærerne indstillet på at indgå i et vagtberedskab. De væsentligste forskelle var at ejendomsfunktionærerne i Præstø fik én procent mere i pension og én procent mere i ferietillæg end i de andre områder. Endvidere kunne man på Møn og i Langebæk aflønne ejendomsfunktionærer som gårdmænd, imens alle ejendomsfunktionærer i Præstø og Vordingborg, blev aflønnet som varmemestre. Der blev udarbejdet en forholdsordre, hvor det blev beskrevet hvordan man skulle forholde sig til de forskellige problemer, beboerne kunne ringe om. Forskellen på en gårdmand og en varmemester er, at lønnen er højere for varmemestre og hos os, at varmemestre har sit eget ansvarsområde, imens gårdmænd ikke har sit eget ansvarsområde, men er medhjælper for en varmemester. Da vi var indstillet på at samtlige ejendomsfunktionærer skulle have samme pensionsprocent og ferietillæg som i Præstø, var det kun tidspunktet for, hvornår alle skulle have det samme og spørgsmålet om, der stadig kunne ansættes ejendomsfunktionærer som gårdmænd. Desværre kunne man ikke blive enige og sagen endte i det fagretslige system. Efter et møde i BL, hvor EFK også deltog, blev der dog indgået et forlig, som bl.a. betyder at vi fortsat kan ansætte ejendomsfunktionærer som gårdmænd, dog således at de ejendomsfunktionærer der blev aflønnet som varmemestre på tidspunktet for aftalens indgåelse, ikke senere kan sættes ned på gårdmandsløn. Der er p.t. én ejendomsfunktionær ansat der aflønnes som gårdmand. 14 Efterfølgende fik ejendomsfunktionærerne mulighed for at tilmelde sig ordningen. Her var der 13 ejendomsfunktionærer der tilmeldte sig. Man afventede bare at lokalaftalen kom på plads. Da dette trak ud og vi endte med en mægling i BL, var der gået så lang tid, at det var nødvendigt at indhente et nyt tilsagn fra ejendomsfunktionærerne om at deltage i ordningen. Desværre var der nu kun nogle få der meldte sig, hvilket betød at vi var nødt til at indhente tilbud fra Falck og Vordingborg Beredskab på opgaven. Her kom Vordingborg Beredskab med det mest attraktive tilbud, hvorfor de kommer til at stå for vores telefonvagtordning, som vi forventer kan igangsættes den 1. januar 2013.

15 Nyansættelser m.v. AFSLUTNING Der er rent personalemæssigt sket følgende ændringer i perioden: Som læseren af denne beretning kan se har det været en arbejdsom og hektisk periode for organisationsbestyrelse, ledelse og samtlige medarbejdere. Administrationen: I forbindelse med at vi mistede administrationen af Vordingborg kommunes pleje- og ældreboliger, var vi desværre nødsaget til at afskedige Lillian Sørensen, som i det væsentligste stod for administrationen af disse boliger. Når et nyt projekt bliver søsat, kan det ikke undgås at der opstår startproblemer. Disse er der blevet taget hånd om, og tingene er rettet til. Lillian fratrådte pr. 1. maj Det har været en spændende proces, og samtidig lærerig for de deltagende personer. Møn: Efter gensidig aftale gik ledende ejendomsfunktionær, Steen Andersen, på efterløn pr. 31. januar Som afløser for Steen blev Jens Bo Frederiksen ansat som ny ledende ejendomsfunktionær pr. 1. januar Den 31. juli 2012 gik ejendomsfunktionær Jan Nielsen på efterløn. Som afløser for Jan ansatte vi Dan Skovly Larsen pr. 1. juli Organisationsbestyrelsesmøderne er gennemført i en positiv ånd, med god dialog over dagsordenens emner. Her skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for flot arbejde og godt humør. Samtidig stor tak for godt samarbejde til afgående bestyrelsesmedlemmer, for god dialog og indsats. Samt velkommen til bestyrelsens nye deltagere, med ønsket om godt samarbejde. I Vordingborg boligselskabs mange afdelinger er der aktive afdelingsbestyrelser, hvor disse personer gør en stor indsats i deres boligområder. Det er vigtigt at have Jer ude i områderne, - tak for det. Samtlige medarbejdere i administrationen samt ejendomsfunktionærerne yder en indsats vi ikke vil være foruden. Uden jeres daglige medvirken ville tingene se anderledes ud. Tak for indsats. Præstø: Efter længere tids sygdom fratrådte ejendomsfunktionær Janne Christoffersen ved udgangen af august Efter anmodning fra ejendomsfunktionærerne i Præstø, blev Allan Petersen midt i juni 2012 ansat som midlertidig afløser. Sluttelig skal lyde en tak til ledelsen for en stor indsats med daglige opgaver som bare skal klares, blandet med akutte og ekstraordinære sager er dagene godt besat. Steen Frederiksen Formand Vordingborg: Ved udgangen af maj måned 2012 gik ejendomsfunktionær Carl Ole Nielsen på pension. Som afløser for Carl Ole, blev Holger Nielsen ansat pr. 1. maj

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere