Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/ /6 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/ / Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012

2 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg Boligselskabs 3. repræsentantskabsmøde, men det første ordinære, hvor vi både skal godkende et regnskab og have valg til organisationsbestyrelsen. Vi skal gøre status for det nye boligselskabs første 1½ år. Rent regnskabsmæssigt kommer vi ud med et flot overskud på kr ,00. Til gengæld har vi store problemer med ledige lejligheder, som ikke kan genudlejes ved fraflytning. Et problem som fylder rigtigt meget i både organisationsbestyrelsen og administratioen. REGNSKAB 1/ / Organisationen Selskabets overskud på kr ,00, er overført til arbejdskapitalen. Herefter udgør arbejdskapitalen kr ,00, som svarer til 2.284,00 pr. lejemålsenhed. Baggrunden for det store overskud har bl.a. været besparelser / merindtægter til: Mødeudgifter, kontingenter Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Afskrivninger på driftsmidler Revision Byggesagshonorar Nettorenteindtægten udgør pr. lejemålsenhed kr. 65,00. Der var budgetteret med kr. 121,00 pr. lejemålsenhed. Repræsentantskabsmødet har overladt kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen, jfr. beslutning på det stiftende repræsentantskabsmøde den 30. august Generelt har der i de fleste afdelinger været stigende udgifter til bl.a.: Ejendomsskat Vandafgift / forbrug Forsikring Renholdelse (lønudgifter til ejendomsfunktionærerne) som dog primært er Møn området, da der er foretaget regulering af lønpuljerne for perioden Almindelig vedligeholdelse Mindre renteafkast I alt er der aflagt 52 regnskaber, hvoraf de 8 regnskaber vedrører erhvervslejemål og daginstitutioner. Regnskabsresultaterne er følgende: 28 afdelinger med overskud 23 afdelinger med underskud 1 afdeling i balance I nogle af afdelingerne er der et forholdsvis stort oparbejdet underskud i forhold til antal lejemål. I forbindelse med det kommende budget for perioden 1/ til 30/6 juni 2014, kan der blive behov for, at oparbejdet underskud afvikles ud over den normale 3 års afviklingsperiode. Kapitalforvaltning Vi har ca. kr. 90 mio. i kapitalforvaltning. Disse er placeret med kr. 45 mio. i Alm. Brand Bank Asset Management og 45 mio. i Sirius Kapitalforvaltning. Alm. Brand Asset Management har i regnskabsperioden opnået et renteafkast på 5,35%. Sirius Kapitalforvaltning har i samme periode opnået et renteafkast på 3,46%. Det er ikke store afkast, men set i forhold til markedet generelt, er det acceptabelt. Vi vil selvfølgelig nøje følge de afkast de to kapitalforvaltere præsterer i forhold til markedet. 2

3 BUDGET 1/ / ORGANISATIONSBESTYRELSEN Organisationen Der har siden det stiftende repræsentantskabsmøde været afholdt 10 ordinære organisationsbestyrelsesmøder og 1 ekstraordinært. I det nye selskab er det organisationens første normale 12 måneders budget, hvor administrationsbidraget blev på kr ,00 pr. lejemålsenhed. Referat fra organisationsbestyrelsens møder ligger til gennemsyn i administrationen. Budgetopfølgning forelægges for organisationsbestyrelsen hvert kvartal. Nye medlemmer Afdelingerne Organisationsbestyrelsen består af 15 medlemmer. 12 beboere, 2 eksterne og 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. I 27 af boligselskabets afdelinger blev der ikke varslet nogen huslejestigning. I de øvrige afdelinger blev der kun varslet mindre huslejeforhøjelser. I 2 af afdelinger blev der varslet huslejenedsættelse. De 12 beboere er i henhold til vedtægterne indstillet ude fra de 4 gamle boligselskabers områder. Der er således 4 fra Vordingborg, 3 fra Møn, 3 fra Præstø og 2 fra Langebæk. Disse er så valgt på repræsentantskabsmødet. I en målsætning for regnskab og budget skal der senest ved udgangen af 3. kvartal i regnskabsåret fremsendes en oversigt til afdelingsbestyrelserne over forbruget af vedligeholdelsesudgifterne vedrørende: Vi har desværre oplevet et stort frafald det seneste halve år, hvor 6 medlemmer er trådt ud af bestyrelsen. 3 medlemmer er fraflyttet boligselskabet, 1 er afgået ved døden, 1 er udtrådt pga. sygdom og 1 har trukket sig af personlige årsager. Konto 115 almindelig vedligeholdelse Konto 116 planlagt vedligeholdelse og fornyelser Der vil altid for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne være mulighed for at rekvirere en oversigt i løbet af året. FORVALTNINGSREVISION Da de 6 fratrådte medlemmer kommer fra alle 4 områder, har der været suppleanter, som kunne træde ind i bestyrelsen i stedet for de fratrådte. Udskiftningerne har været følgende: Område: Nye: Fratrådte: Møn: Kirsten Gundorff Lis Dreyer Anny Nielsen Anny Arler sygdom Marianne Nyboe Pernille M. Jacobsen flyttet Kurt Christiansen Poul Erik Christensen flyttet Kamilla Jensen Barbro Heegaard flyttet Inge Mathiasen Bent Hansen død Målsætninger Som det fremgår af revisionsprotokollatet, er vi godt i gang med forvaltningsrevisionen, men der er stadig et stykke før vi er helt med. Vi har de sidste 1½ år arbejdet med følgende målsætninger: udlejning budget og regnskab huslejerestancer organisationsbestyrelsen kapitalforvaltning afdelingsmøder hjemmeside (ej færdig) Præstø: Langebæk: Vordingborg: personlige årsager Det er vores hensigt at arbejde videre med forvaltningsrevisionen. 3

4 Evaluering af arbejdet Besigtigelse af Præstø-området I foråret 2012 gennemførte organisationsbestyrelsen en evaluering af bestyrelsesarbejdet i Vordingborg Boligselskab. Lørdag den 28. maj 2011 var organisationsbestyrelsen, ledelsen og Mikkel Holst på besigtigelsestur i Præstø, hvor ledende ejendomsfunktionær, Henrik B. Olsen, viste rundt i så godt som samtlige bebyggelser. Her skulle hver enkelt bl.a. svare på følgende: Har bestyrelsen den rette størrelse? Har medlemmerne de rette kompetencer? På hvilken måde bidrager du selv til bestyrelsesarbejdet? Dækker dagsordenen de forhold der er relevante at diskutere? Er der en tilstrækkelig åben og fri dialog og kommer alle til orde? Møder medlemmer velforberedte på mødets dagsorden? Får bestyrelsens formand det optimale ud af bestyrelsen? Konklusionen på evalueringen var, at der var en generel opfattelse af, at det går godt og alle i bestyrelsen føler at arbejdet i bestyrelsen er vigtigt og man bliver taget med på råd om alle væsentlige forhold. Medlemmerne føler sig velinformeret og er godt tilfreds med den måde møderne bliver afviklet på. Kursus i regnskab og nøgletal Fredag den 15. og lørdag den 16. april 2011 deltog organisationsbestyrelsen, de 3 ansatte i økonomiafdelingen og ledelsen i et internt BL kursus i Regnskab og nøgletal, som blev afholdt i fælleshuset på Rødegårdsvej i Præstø. Det var Dorte Hjerrild fra BL der var underviser på kurset, hvor vi fik en gennemgang af organisationens regnskab ligesom der var fokus på, hvilke nøgletal, organisationsbestyrelsen skal have størst opmærksomhed på. 4 Deltagelse i Almene Boligdage Lørdag den 2. og søndag den 3. september 2011 deltog 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer og ledelsen i BL s Almene Boligdage i Bella Centret. Temaet var Lidt mere af det hele, hvilket var det samme, som op til boligdagene kørte som TV-reklamer på TV2. Der var opført en kæmpe byggeudstilling i Bella Centrets messe- og udstillingsområde i skala 1:1. Sammenholdt med de øvrige udstillere, afholdte workshops og ekskursioner, var der helt afgjort lidt mere af det hele og vi vendte hjem fulde af inspiration til det videre arbejde i Vordingborg Boligselskab.

5 UDLEJNINGSPROBLEMER Ledige lejligheder Problemet med ledige lejligheder er stigende og aktuelt har vi 36 lejligheder, hvor der ikke er nogen på venteliste til. Det betyder desværre at vi hver måned mangler kr ,00 i lejeindtægt. Udgiften dækkes af dispositionsfonden. Det er specielt i Langebækområdet at der er ledige lejligheder. Vores afdeling 002, Mern topper med 18 ledige lejligheder som ikke kan udlejes. Da vi i foråret 2010 planlagde fusionen af de 4 boligselskaber, havde vi 2 ledige lejligheder! I maj 2011 var der 7 og i august 2011 var tallet 14! Årsag til udlejningsproblemerne Det er vores oplevelse at årsagen til udlejningsproblemerne skyldes, at boligmarkedet ligger dødt og den generelle flytning fra land mod by. Urbaniseringen, som man kalder tendensen med at en stigende andel af befolkningen flytter imod de større byer, betyder bl.a. at man i København forventer en befolkningstilvækst på personer pr. år, imens Vordingborg Kommune forventer en befolkningsafvækst på 250 pr. år i perioden Udsigterne for dispositionsfonden Da vi i foråret 2010 planlagde fusionen af de 4 boligselskaber, var der ikke udsigt til at vi skulle til, at anvende en stor del af midlerne i dispositionsfonden til at dække tabet ved ledige lejligheder. Dengang var udsigten at der var penge nok og der var plads til, at man lokalt i de 4 gamle boligselskaber kunne forud disponere tilskud til diverse arbejder ude i afdelingerne. Desværre er de aktuelle udsigter ikke nær så optimistiske, som de var i foråret Pr. 30/ har vi en saldo på kr , men de kr er bundne, idet de kr er trækningsretsmidler, som står i Landsbyggefonden og de kr er udlånt til vores egne afdelinger. Der er således kun kr der er disponible. Nøgletal for regnskabsperioden 1/ /6 2012: Afdelingernes bidrag Rentetilskrivning Udamortiserede ydelser Afdelingernes A og G-indskud Renter fra Landsbyggefonden Provenu ved salg af grund Ydede tilskud til afdelinger Tilskud til tab v/lejeledighed Indbetalt til Landsbyggefonden Tilskud fra Landsbyggefonden Det døde boligmarked betyder at de mange ældre ude i yderområderne, som normalt flytter ind hos os, når de ikke længere kan klare haven eller trapperne, ja, de kan ikke få solgt deres hus og ser sig nødsaget til at blive boende. Nogle vælger måske at udleje deres hus og bliver så pludselig en konkurrent til os. Andre huse bliver solgt for en slik til spekulanter, som så udlejer husene til langt under den husleje vi er nødt til at opkræve. kr Initiativer Udlejningsproblemerne fik organisationsbestyrelsen til at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i november 2011, hvor lejeledigheden var eneste punkt. Her blev man enige om at iværksætte diverse initiativer, som skulle afhjælpe problemet. Dette resulterede bl.a. i at vi i marts 2012 udgav en flot profilavis, som blev sendt ud sammen med Sydsjællands Tidende i

6 eksemplarer. Dette skete forud for et stort Åbent Hus arrangement, hvor vi havde åbent i 8 lejligheder. De 7 stod ledige, imens den sidste var en af de nye ombyggede lejligheder på Turkisvænget. Foreløbig forventes det, at afdelingen ved det kommende ordinære afdelingsmøde i marts 2013, skal deles op i flere mindre afdelinger, hvor man skal have skilt de ejendomme fra, som der er størst problemer med at udleje. Der var over 100 besøgende i de 8 lejligheder, der blev skrevet 50 op og vi fik umiddelbart udlejet 2 lejligheder i.f.m. arrangementet. Tilskudsarbejder Udover profilavis og Åbent Hus arrangement blev der udarbejdet nogle foldere, som blev lagt ud i forretninger, på biblioteker og på borgerservice m.v. og der blev igangsat en koordineret annoncekampagne, hvor vi havde ugens lejlighed i Sydsjællands Tidende, Næstved Bladet og Ugeavisen Guldborgsund. I forbindelse med fusionen blev der aftalt en hensigtserklæring omkring tilskud / forud disponerede tilskud fra arbejdskapital, dispositionsfond og trækningsretsmidler til udligning af underskud og driftsstøtte til egne afdelinger, renoverings- og moderniseringsarbejder, særlige udgiftskrævende genopretningsarbejder m.v. Desværre betød initiativerne ikke, at kurven knækkede, så vi har erkendt at det ikke alene ved markedsføring kan løse problemet. Hensigten var at skabe ligevægt imellem de midler, som de 4 gamle boligselskaber medbragte i det nye selskab. Organisationsbestyrelsen søger derfor stadig efter løsninger og der arbejdes ihærdigt på at få knækket kurven. På baggrund af de store udgifter til lejetab, som direkte påvirker vores dispositionsfond, har det desværre været nødvendigt, at revurdere planerne for tilskud til afdelingerne. Afdeling 002, Mern De største problemer med ledige lejligheder, har vi i vores afdeling 002, Mern. Aktuelt har vi 18 ledige lejligheder i afdelingen. De alene betyder et månedligt lejetab på kr ,00! NYBYGGERI, OMBYGNING M.V. Turkisvænget, Stege De 4 nye lejligheder i Turkisvænget var færdig til indflytning i marts Det var 10 ungdomsboliger som ikke kunne lejes ud, der blev ombygget til 3 3-værelses lejligheder og 1 2-værelses lejlighed. Byggeriet forløb helt efter planen og der var ingen problemer med at få udlejet de 4 nye lejligheder. Birkely, Stege Da der umiddelbart ikke er nogen udsigt til bedring, har vi søgt Vordingborg Kommune om tilladelse til, at dispositionsfonden ikke skal dække udgifterne til lejetab for denne afdeling. Kommunen har netop imødekommet vores ansøgning. Tilladelsen er gældende fra den 1. januar 2013 og skal genforhandles inden udgangen af Organisationsbestyrelsen går derfor nu i gang med at udarbejde en strategi for, hvad der skal ske med afdelingen. 6 Ombygningen af det gamle Birkelyhjemmet (Oasen) er netop afsluttet og de 9 lejligheder er udlejet ligesom værestedet / dagcentret vil blive taget i brug i løbet af efteråret Det er kommunen der visiterer beboerne til de 9 lejligheder, som er bygget som ældreboliger. Beboerne er psykisk syge, som har svært ved at bo i en almindelig lejlighed. Her bor de i tæt tilknytning til Oasen. Planerne om at bygge 4 skæve boliger til psykisk syge / sårbare eller andre der føler sig

7 ensomme og risikerer at ende som hjemløse, bliver i første omgang ikke til noget, idet det ikke var muligt at bygge så tæt på byvolden, som er fredet. Vesterbo I, Vordingborg Først i april måned 2012 påbegyndtes der en omfattende ombygning af Vesterbo I, der er opført i ADMINISTRATIONSAFTALER Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune udbød i efteråret 2011, via et EU-udbud, administrationen af deres pleje- og ældreboliger. Efter fusionen administrerede vi de pleje- og ældreboliger som lå i de gamle Møn-, Præstø og Langebæk kommuner. I alt administrerede vi 239 lejemålsenheder, imens det samlede udbud omhandlede 582 lejemålsenheder. Vi bød på opgaven, men det var Boligselskabet Sjælland der løb med administrationen af det hele. Stevns Ældreboligselskab Ud over vores egne beboere, administrerer vi Stevns Ældreboligselskab. Stevns Ældreboligselskab har 3 afdelinger med 238 lejemål. Ombygningen betyder at beboerne fremover er fri for at benytte fællesbad i kælderen, nu har de alle fået hver deres eget badeværelse. Ombygningen omfatter endvidere udskiftning af vinduerne, nye køkkener, nye el- og varmeinstallationer, isolering og nye branddøre i opgangene. Ombygningen finansieres med tilskud fra Landsbyggefonden, trækningsretsmidlerne og der ydes kapitaltilførsel, for at holde huslejen nede. Boligselskabet er aktuelt i gang med en stor ombygning af 48 ældreboliger, hvor planløsningen skal ændres, således at der bliver bedre plads for plejepersonalet i bade- og soveværelser. Ombygningen sker efter et påbud fra Arbejdstilsynet. VORDINGBORG KOMMUNE Styringsdialog Salg af grund, Søndervej, Mern I forbindelse med, at Vordingborg Kommunes ansatte i hjemmeplejen og de ansatte på Solhøj havde brug for et større antal parkeringspladser blev der indgået en købsaftale med Vordingborg Kommune med overtagelse pr. 1. marts Salgssummen blev aftalt til kr ,00 inkl. moms. Efter fradrag af mæglerhonorar, moms, nedskrivning af grunden i regnskabet m.m. blev det endelige salgsprovenu på kr ,00, som er overført til dispositionsfonden. Den 7. november 2011 var vi til det årlige dialogmøde med Vordingborg Kommune. Det var Steen Frederiksen, Jens Hartmann og Susanne Hansen der deltog i mødet med kommunens sekretariatschef Helle Munk og jurist Synne Felter. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor emnerne var boligselskabets økonomi, ledige boliger, forvaltningsrevision, udsættelsessager, aktuelle og fremtidige renoveringsarbejder samt det politiske fællesmøde i januar

8 Politisk fællesmøde 19/ Den 19. januar 2011 blev der afholdt politisk fællesmøde med de almene boligorganisationer og udvalget for økonomi, planlægning og udvikling. Vi deltog med Käthe Vest, Lis Dreyer og Jens Hartmann. Mødet blev indledt med en fælles power-point præsentation af boligselskaberne, hvor vi også lagde vægt på de udfordringer vi stod over for. Efterfølgende gav borgmester, Henrik Holmer, en status på kommunens politiske planer og de projekter som man aktuelt samarbejdede med boligselskaber om. Herefter var der en god debat, hvor emnerne bl.a. var bosætning, dialogmøder, den gensidige kontakt, udfordringerne bl.a. med ledige lejligheder og kommende dialogmøder og politiske fællesmøder. Kommunen oplyste at man havde 160 borgere der får støtte fra de ansatte i socialpsykiatrien, og at 90% af disse bor i de almene boliger. Det er derfor vigtigt at der er et samarbejde kommunen og boligselskaberne imellem. Der kan være problemer med den måde de psykisk syge anvender deres bolig på, ligesom det ofte opleves, at de psykisk syge kan have svært ved at fungere i vores boligområder, hvor vi typisk fra klager fra naboer. Her kunne vores ejendomsfunktionærer være en vigtig brik, da de ofte er de første til at opdage, hvis der er særlige problematiske forhold hos en lejer. Det var derfor boligselskabernes ønske, kommunen medvirker til at ejendomsfunktionærerne klædes på til denne opgave. Endelig drøftede man følgende emner: Udsættelse af lejemål og samarbejdet med kommunen i den forbindelse Vordingborg Kommunes omkring bosætning m.v. Status på byggeprojekter De administrative dialogmøder Boligsociale aktiviteter Bygningernes energiforbrug nye Plan vedligeholdelse 2021 og AKTIVITETER I AFDELINGERNE Politisk fællesmøde 30/ Afd. 001, Pilotstræde Den 30. januar 2012 blev der afholdt politisk fællesmøde med de almene boligorganisationer, socialudvalget og psykiatriudvalget. 2 lejemål i Pilotstræde 9 og 11 er desværre angrebet af skjult skimmelsvamp, som det vil være særdeles bekosteligt at fjerne / udbedre. De 2 lejemål har således ikke været genudlejet siden primo Vi deltog med Steen Frederiksen og Jens Hartmann. Ved mødet orienterede boligselskaberne de 2 udvalg om de vilkår, hvorunder boligselskaberne virker. Herunder drøftede man specielt udfordringerne med ledige lejligheder. Boligselskaberne gjorde samtidig opmærksom på, at det kan blive et problem, at kommunen er blevet meget påpasselig med at udstede garanti for lån i.f.m. finansiering af renoveringer eller nødvendige udskiftninger af vinduer el. lign. 8 Kort efter at Pilotstræde 5 var genudlejet pr. 15. juli 2012, blev der desværre også konstateret skjult skimmelsvamp i dette lejemål. Den nye beboer er derfor blevet genhuset. På den baggrund vil der blive igangsat en screening af de øvrige lejemål i bebyggelsen, for at konstatere om det er et generelt problem. Landsbyggefonden vil samtidig blive anmodet om støtte til udbedringen.

9 Afd. 003, Hjortsøgårdvej På afdelingsmødet 21. februar 2012 besluttede beboerne, at der skal monteres nye varmepumper og at de gamle VGU anlæg skal udskiftes. Investering kr ,00, som finansieres over et 20 årigt realkreditlån. Der fordres ikke kommunal garanti for lånet. Afd. 401, Th. Hansensvej 15 Forurenet ejendom Ejendommen på Th. Hansensvej 15 i Præstø har siden 2006 ikke kunnet genudlejes på grund af forurening. Der er nedlagt forbud mod beboelse i ejendommen, og det skønnes økonomisk uforsvarligt at afhjælpe forureningen. Ejendommen er ifølge Danbolig Præstø usælgelig som den fremstår. Kommunalbestyrelsen har 20. september 2012 godkendt, at der gives tilladelse til at nedrive bygningen efter ansøgning fra boligselskabets rådgiver, Kuben Management A/S i henhold til jordforureningslovens 8, da ejendommen på grund af klorerede opløsningsmidler er kortlagt efter jordforureningsloven. Der er herudover indgivet ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til nedrivningsomkostningerne. Dansk Miljørådgivning A/S tilknyttes som rådgiver i forbindelse med den tekniske rådgivning og tilsyn vedrørende nedrivningen. Der er ikke taget stilling til grundens anvendelsesmuligheder efter nedrivningen. Afd. 424, Egelyparken Helhedsplan På baggrund af store bygningsmæssige problemer, indledte man allerede i 2008 forberedelserne til en helhedsplan for Egelyparken. Landsbyggefonden meddelte i brev af 15. februar 2011, at der foreløbig afsættes kr. 20 millioner som støttet lån. Som led i Landsbyggefondens sagsbehandling blev der foretaget en besigtigelse og gennemgang af afdelingen den 20. juni Efter Landsbyggefondens besigtigelse og anbefaling blev der fremsendt en ny huslejestøtteansøgning. Der har været afholdt beboerorienteringsmøder 29. marts 2012 og 14. juni Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, bestående af 15 beboere, 2 ejendomsfunktionærer, souschefen, Kuben Management A/S og Ai-Gruppen A/S. Der har været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen 30. april og 24. maj Det planlagte åbent hus-arrangement i august 2012 og det ekstraordinære afdelingsmøde i september 2012 blev aflyst, da der ikke var kommet tilsagn fra Landsbyggefonden vedrørende huslejestøtteansøgningen. Det forventes, at tilsagn fra Landsbyggefonden kommer inden udgangen af De samlede udgifter til hhv. støttede og ustøttede arbejder er på ca. kr millioner. Afd. 438, Frisørsalon I 1997 overtog Præstø Boligselskab en ældre ejendom, Adelgade 15 og 17, Præstø. Det var en betingelse for boligselskabets overtagelse af ejendommen, at frisørsalonen fortsat kunne bestå. Ejendommen blev derfor opdelt i 2 ejerlejligheder med erhvervslejemålet i den ene og de 14 almene boliger (afdeling 437) i den anden ejerlejlighed. Erhvervslejemålet blev opsagt og frigjort pr. 1. juli Et par år forinden foretog boligselskabets en besigtigelse af lejemålet. Lejemålet bar præg af manglende indvendig vedligeholdelse. Den daværende lejer ønskede ikke at få istandsat lejemålet med konsekvens af en huslejestigning. Organisationsbestyrelsen besigtigede lejemålet i forbindelse med besigtigelse af hele Præstø området i maj 2011, hvor det blev konstateret, at lejemålet ikke kunne udlejes uden en gennemgribende renovering. Efterfølgende viste det sig, at lejemålet var svært angrebet af skimmelsvamp. Der var flere overvejelser om den fremtidige anvendelse af lejemålet: 9

10 Genudlejning Sammenlægning af lejemålet med det tilstødende lejemål i afdeling 437 Salg af ejerlejligheden I slutningen af 2011 blev der indgået aftale med en ny lejer (frisør) og lejemålet blev total istandsat og udvidet med 12 m2, således at lejemålet blev genudlejet pr. 1. januar Renoveringsudgiften blev på kr ,00. BEBOERDEMOKRATI Afdelingsbestyrelser I 34 af vores 43 boligafdelinger er der valgt en afdelingsbestyrelse. I 6 andre boligafdelinger har det ikke været mulig at få valgt en afdelingsbestyrelse, til gengæld har de valgt en eller flere kontaktpersoner. Afd. 505, Vesterbo III Den 11. februar 2011 modtog vi en skrivelse fra Banedanmark om, at ejendommen Årsleffsgade 39 B, Vordingborg, ville blive eksproprieret som følge af udvidelse og elektrificering af jernbanen i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen. Ifølge de foreløbige tidsplaner, skulle ekspropriationen ske i 2015 / Dette gav anledning til stor bekymring hos beboerne i ejendommen. Der blev derfor afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde og både beboere og Jens Hartmann deltog efterfølgende i Banedanmark orienteringsmøde på VUC i Vordingborg. Siden har vi ikke hørt fra Banedanmark! Man afventer givetvis den endelige beslutning om den nye Storstrømsbro og en eventuel ændret linieføring. Afd. 513, Slotsparkens Børnehave Vi har modtaget både Landsbyggefonden og Vordingborg Kommunes tilladelse til at måtte afhænde Slotsparkens Børnehave til forældregruppen der har etableret Privatinstitutionen Slotsparken. Afdelingsmøder Der har i perioden 1/ til 30/ været afholdt 53 ordinære afdelingsmøder og 10 ekstraordinære afdelingsmøder. Formandsmøder Den 7. juni 2011 blev der afholdt et møde for afdelingsformænd i fælleshuset på Rødegårdsvej i Præstø. Emnet for mødet var gennemgang af den skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet den 15. juni Udover beretning blev også drøftet opstarten på det nye boligselskab, samt orienteret om den igangværende forhandling om lokaloverenskomst og påtænkt vagtordning. Næstformanden orienterede om boligselskabets udflugt senere på måneden. Temamøder Onsdag den 9. november 2011 blev der afholdt temamøde for afdelingsbestyrelser i Hollænderhavens Forsamlingsbygning i Vordingborg. Temaet var bl.a. afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og afdelingens økonomiske forhold generelt. 43 afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltog i temamødet og de fik en grundig orientering om de nye retningslinier for administration af afdelingsbestyrlsens rådighedsbeløb. Vi er derfor gået i gang med at få de sidste detaljer på plads, inden afdelingen kan sælges. 10 Der var en god debat på mødet, hvor der også var lidt aktuel information om, hvad der sker i Vordingborg Boligselskab.

11 BL S 11 KREDS Weekendkonference Fredag den 28. og lørdag den 29. september 2011 blev den årlige weekendkonference i BL s 11. kreds afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde. Vi deltager traditionelt med et stort hold, således også i 2011, hvor vi var 15 af sted. Det var 6 fra organisationsbestyrelsen, 7 fra afdelingerne og 2 fra ledelsen. Vi stillede med 3 kandidater til repræsentantskabet, Steen Frederiksen, Jytte Thaulow og Jens Hartmann. Alle blev genvalgt. Efterfølgende er Jytte Thaulow genvalgt til kreds-bestyrelsen. Arbejdet i repræsentantskabet omfatter planlægning af alle kredsarrangementer, som bl.a. er weekendkonference, kredsmøder, formandog næstformandsmøder, forretningsførermøder og inspektørmøder. Hertil kommer at kredsformanden og kredsnæstformanden har sæde i BL s bestyrelse. Disse orienterer os om arbejdet i BL s bestyrelse. Endelig deltager man også i BL s 2 årlige repræsentantskabsmøde, hvor man har mulighed for at komme til orde om, hvad man syntes BL skal beskæftige sig med. Vanen tro fik vi en opdatering om den aktuelle boligpolitiske situation af BL s direktør, Bent Madsen. Til gengæld blev lørdagen lidt utraditionelt brugt sammen med skuespillere og konsulenter fra Dacapo, som satte hverdagens problemstillinger fra en boligorganisation og dens afdelinger i perspektiv. Dette skete bl.a. ved rollespil, hvor bestyrelsernes roller og kompetencer blev bragt i spil med de konflikter og samarbejder, som præger den almene hverdag. ADMINISTRATIONEN Udbud af bankforretning I efteråret 2011 gennemførte vi sammen med vores revisor, PricewaterhouseCoopers et udbud af vores bankforretninger. Forud for fusionen benyttede Langebæk, Præstø og Vordingborg Boligselskaber Danske Bank, imens man på Møn benyttede Møns Bank. Repræsentantskabet Den 11. april 2012 blev der afholdt kredsvalgmøde i Slagelse til BL s repræsentantskab i 11. kreds. Der skulle vælges en kredsformand, en kredsnæstformand, 16 repræsentanter og 3 suppleanter. Ved udbuddet fik disse to banker sammen med Jyske Bank og Sydbank mulighed for at byde sig til. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud kom fra Møns Bank, som således blev vores nye bankforbindelse. 11

12 Aftale med Lindorff I bestræbelserne på at inddrive vores tilgodehavender fra fraflyttere der i.f.m. deres fraflytning, ikke har betalt deres fraflytningsregning, blev der i april 2012 indgået en aftale med inkassofirmaet Lindorff. registrering vil være af stor værdi, når vi fremadrettet skal udbyde diverse arbejder, herunder specielt energimærkning. Desværre er digitaliseringen en bekostelig affære, så der har været enighed om, lige at se tiden an. Lindorff er en af de største aktører på markedet og det er vores håb, at aftalen betyder at vi får en større del af vores tilgodehavender hjem. SOCIALE ARRANGEMENTER Aftale med Boligselskabet Sjælland I det gamle Vordingborg Boligselskab har det siden 1981 været en tradition, at pensionister og efterlønnere inviteres en tur ud i det blå. Ved opførelsen af afd. 530, Fuglehaven i 2006 var Boligselskabet af 1899 (nu Boligselskabet Sjælland) bygherre for det gamle Vordingborg Boligselskab. Det er Jytte Thaulow der igennem alle årerne, har været primus motor på turene. Desværre opstod der en tvist omkring betalingen af tinglysningsafgiften på kr ,00, som Vordingborg Boligselskab havde lagt ud. Tur ud i det blå 2011 Denne tradition er ført med over i det nye boligselskab og den 20. og 22. juni 2011 var 200 på tur ud i det blå. Efter flere forhandlinger, hvor både vores revisor og BL s jurist var inde ovre, blev der i september 2011 indgået et forlig, hvor Boligselskabet Sjælland betalte os kr ,00 til fuld og endelig afgørelse. Hjemmeside Det er en udbredt opfattelse, at vores hjemmeside træger til fornyelse. I den forbindelse har Jakob Knudsen sammen med specielt udlejningsafdelingen, arbejdet på hvilke funktioner den nye hjemmeside skulle have. Turen gik i til Malerklemmen ved Borup, hvor deltagerne fik en dejlig mør kalvesteg med is til dessert. Efterfølgende gik turen til Højeruplund ved Stevns Klint, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget med et lige så dejligt stykke lagkage. Det er Jytte Thaulow der igennem alle årerne, har været primus motor på turene. Tur ud i det blå 2012 Den 11. og 13. juni 2012 var 152 med på tur ud i det blå. Da vi gerne vil have nogle flere plantegninger af vores lejligheder med på hjemmesiden, er det oplagt at koble en opdatering af hjemmesiden sammen med en digital registrering af samtlige vores lejemål / ejendomme. En sådan 12 Turen gik i år til den skønne Knuthenborg Park ved Bandholm. Her fik deltagerne den traditionelle møre kalvesteg med nye kartofler. Efterfølgende gik turen til restaurant Cottage i Nysted på sydlolland, hvor eftermiddagskaffen med den lige så traditionelle lagkage blev indtaget.

13 Bowlingaften 50 ÅR I SAMME LEJLIGHED Vordingborg Boligselskab har mange trofaste og loyale beboere, som bor hos os i mange år. Det er vi utroligt glade for og stolte af! Der er endda beboere som har boet i den samme lejlighed i 50 år. Disse beboere besøger vi og de får overrakt en flot gavekurv, som tak for deres loyalitet over for boligselskabet. Den årlige bowlingaften blev afviklet fredag den 30. marts 2012, hvor organisationsbestyrelse og alle ansatte dystede om at vælte flest kegler. I år var det ejendomsfunktionær Gert Andersen fra Vordingborg der var den heldige. Julefrokost Siden fusionen har følgende nået de 50 år: Myrna Hansen, Fuglebakken 16-1/ Ruth Jensen, Fuglebakken 18-1/ Jytte Eilersen, Valdalsparken 6 1/ Hans Lund Rasmussen, Fuglebakken 17 1/ Ruth Jensen, Fuglebakken 22-1/ Den 2. fredag i december holdes der julefrokost! Således også den 9. december 2011, hvor organisationsbestyrelsen og de ansatte mødtes i Rørosparkens samlingslokale. Her blev holdt taler og sunget sange ligesom et helt traditionelt dansk julebord blev indtaget med stor appetit. Juletræsfest Som det nu har været en tradition i 30 år, blev der søndag den 4. december 2011, afholdt den årlige juletræsfest for beboere, børn og børnebørn i Medborgerhuset i Kirkeskoven. 140 voksne og 85 børn deltog i arrangementet hvor familien (Jytte) Thaulow udgjorde nissefamilien med Ove som den autentiske julemand, der deler gaver ud til alle børnene. PERSONALEFORHOLD Virksomhedsnævn Da vi efter fusionen er blevet et stort boligselskab, er vi i.h.t. hovedaftalen imellem LO og Kooperationen, forpligtet til at have et Virksomhedsnævn. Et virksomhedsnævn består af lige mange ledere og arbejdere. I vores Virksomhedsnævn sidder Jens Hartmann, Susanne Hansen, Jakob Knudsen og tillidsrepræsentanterne Mette Nielsen (administrationen), Jens-Henrik Olsen (Møn) og Morten Hemmingsen (Præstø). Formålet med et Virksomhedsnævn er, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bygges op omkring nævnet, der tilrettelægger og udvikler det konkrete samarbejde med det formål: At medvirke til at demokratisere erhvervslivet. At øge de enkelte medarbejderes engagement omkring virksomhedernes forhold. At fremme medarbejdernes kollektive deltagelse i virksomhedernes dagligdag og deres medvirken i de fremtidige overordnede planer, overvejelser og beslutninger i virksomhederne. At sikre virksomhedernes effektivitet og konkurrencedygtighed og medarbejdernes tryghed og trivsel. 13

14 Ny lokalaftale Vagtordning Efter fusionen blev der indledt drøftelser med ejendomsfunktionærerne om en ny fælles lokalaftale. I forbindelse med forhandling af den nye fælles lokalaftale, drøftede man en telefonvagtordning med ejendomsfunktionærerne. Hidtil havde man haft en lokalaftale i hvert af de 4 boligselskaber, med forskelligt indhold. Der har hidtil været 4 forskellige måder at håndtere opkald fra beboere uden for normal arbejdstid. Med den nye fælles lokalaftale skulle dette også ensrettes og som udgangspunkt var ejendomsfunktionærerne indstillet på at indgå i et vagtberedskab. De væsentligste forskelle var at ejendomsfunktionærerne i Præstø fik én procent mere i pension og én procent mere i ferietillæg end i de andre områder. Endvidere kunne man på Møn og i Langebæk aflønne ejendomsfunktionærer som gårdmænd, imens alle ejendomsfunktionærer i Præstø og Vordingborg, blev aflønnet som varmemestre. Der blev udarbejdet en forholdsordre, hvor det blev beskrevet hvordan man skulle forholde sig til de forskellige problemer, beboerne kunne ringe om. Forskellen på en gårdmand og en varmemester er, at lønnen er højere for varmemestre og hos os, at varmemestre har sit eget ansvarsområde, imens gårdmænd ikke har sit eget ansvarsområde, men er medhjælper for en varmemester. Da vi var indstillet på at samtlige ejendomsfunktionærer skulle have samme pensionsprocent og ferietillæg som i Præstø, var det kun tidspunktet for, hvornår alle skulle have det samme og spørgsmålet om, der stadig kunne ansættes ejendomsfunktionærer som gårdmænd. Desværre kunne man ikke blive enige og sagen endte i det fagretslige system. Efter et møde i BL, hvor EFK også deltog, blev der dog indgået et forlig, som bl.a. betyder at vi fortsat kan ansætte ejendomsfunktionærer som gårdmænd, dog således at de ejendomsfunktionærer der blev aflønnet som varmemestre på tidspunktet for aftalens indgåelse, ikke senere kan sættes ned på gårdmandsløn. Der er p.t. én ejendomsfunktionær ansat der aflønnes som gårdmand. 14 Efterfølgende fik ejendomsfunktionærerne mulighed for at tilmelde sig ordningen. Her var der 13 ejendomsfunktionærer der tilmeldte sig. Man afventede bare at lokalaftalen kom på plads. Da dette trak ud og vi endte med en mægling i BL, var der gået så lang tid, at det var nødvendigt at indhente et nyt tilsagn fra ejendomsfunktionærerne om at deltage i ordningen. Desværre var der nu kun nogle få der meldte sig, hvilket betød at vi var nødt til at indhente tilbud fra Falck og Vordingborg Beredskab på opgaven. Her kom Vordingborg Beredskab med det mest attraktive tilbud, hvorfor de kommer til at stå for vores telefonvagtordning, som vi forventer kan igangsættes den 1. januar 2013.

15 Nyansættelser m.v. AFSLUTNING Der er rent personalemæssigt sket følgende ændringer i perioden: Som læseren af denne beretning kan se har det været en arbejdsom og hektisk periode for organisationsbestyrelse, ledelse og samtlige medarbejdere. Administrationen: I forbindelse med at vi mistede administrationen af Vordingborg kommunes pleje- og ældreboliger, var vi desværre nødsaget til at afskedige Lillian Sørensen, som i det væsentligste stod for administrationen af disse boliger. Når et nyt projekt bliver søsat, kan det ikke undgås at der opstår startproblemer. Disse er der blevet taget hånd om, og tingene er rettet til. Lillian fratrådte pr. 1. maj Det har været en spændende proces, og samtidig lærerig for de deltagende personer. Møn: Efter gensidig aftale gik ledende ejendomsfunktionær, Steen Andersen, på efterløn pr. 31. januar Som afløser for Steen blev Jens Bo Frederiksen ansat som ny ledende ejendomsfunktionær pr. 1. januar Den 31. juli 2012 gik ejendomsfunktionær Jan Nielsen på efterløn. Som afløser for Jan ansatte vi Dan Skovly Larsen pr. 1. juli Organisationsbestyrelsesmøderne er gennemført i en positiv ånd, med god dialog over dagsordenens emner. Her skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for flot arbejde og godt humør. Samtidig stor tak for godt samarbejde til afgående bestyrelsesmedlemmer, for god dialog og indsats. Samt velkommen til bestyrelsens nye deltagere, med ønsket om godt samarbejde. I Vordingborg boligselskabs mange afdelinger er der aktive afdelingsbestyrelser, hvor disse personer gør en stor indsats i deres boligområder. Det er vigtigt at have Jer ude i områderne, - tak for det. Samtlige medarbejdere i administrationen samt ejendomsfunktionærerne yder en indsats vi ikke vil være foruden. Uden jeres daglige medvirken ville tingene se anderledes ud. Tak for indsats. Præstø: Efter længere tids sygdom fratrådte ejendomsfunktionær Janne Christoffersen ved udgangen af august Efter anmodning fra ejendomsfunktionærerne i Præstø, blev Allan Petersen midt i juni 2012 ansat som midlertidig afløser. Sluttelig skal lyde en tak til ledelsen for en stor indsats med daglige opgaver som bare skal klares, blandet med akutte og ekstraordinære sager er dagene godt besat. Steen Frederiksen Formand Vordingborg: Ved udgangen af maj måned 2012 gik ejendomsfunktionær Carl Ole Nielsen på pension. Som afløser for Carl Ole, blev Holger Nielsen ansat pr. 1. maj

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-03-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 28. maj 2014 Udsendt den 11. juni 2014 Repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014, kl. 19.00 i s Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskabet Bitten Dufour, Jan Lemser, Rauf Hasanzadeh, Steen Jørgensen, Jan Ebbe Merkelsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere