Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1."

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden...3 Sager til beslutning Administrationsaftale/administrationsselskab Afdelingernes budgetter Sammenlægninger af lejligheder Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Ny forretningsorden Bostøtteprojekt for hjemløse EGU-elev...9 Sager til orientering Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september /20

2 14. Budgetproces KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Styringsdialog Helhedsplan for Friheden I AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Selskabets økonomiske situation Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Afdelingsmødet den 14. marts Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt...20 Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni Bilag 2: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet...8 Bilag 3: Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler...8 Bilag 4: Gældende forretningsorden...8 Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden...8 Bilag 6: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 7: Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 8: s dokumentationspakke...13 Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp...17 Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager /20

3 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 27. januar at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 2. Revisionsprotokol Der er ikke indført nyt i revisionsprotokollen siden sidste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Marianne Salomonsen, næstformand 2011 Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011 Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011 Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste møde. 3/20

4 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 5. Administrationsaftale/administrationsselskab Organisationsbestyrelsen drøftede på det ekstraordinære møde den 18. januar 2011 KAB s opfyldelse af administrationsaftalen. Organisationsbestyrelsen har fortsat tillid til KAB som administrator, men ønsker en drøftelse af følgende punkter: - Drøftelse af budgetprocessen - herunder afdelingsbestyrelsens behov for medvirken. - KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. Organisationsbestyrelsen mener, at der er behov for forbedringer. - Drøftelse af Helhedsplanen for Friheden I samt dens fremdrift. Endvidere foreslår organisationsbestyrelsen opsigelsesvarslet for administrationsaftalen nedsat til et år. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, at der indgås en ny administrationsaftale med KAB, hvor begge parter, ved anbefalet brev med et års varsel til udløbet af boligorganisationens regnskabsår, kan opsige aftalen. De øvrige forhold drøftes under selvstændige punkter på dagsordenen. 6. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2011 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 4/20

5 Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 24. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Gennemgående for alle budgetter er, at Hvidovre Kommune har besluttet at nedsætte prisen på vand fra 64 kr. pr. m³ til 48 kr. pr. m³ pr. 1. oktober Det medfører store besparelser i afdelingerne. Et andet gennemgående træk er, at der i boligafdelingernes antennebudgetter er indregnet akkumuleret overskud i budgettet for 2011/ Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 29,90 kr. pr. m² eller 4,27 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 730,19 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med 1 mio. kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning er øget med kr Friheden VI Driftsbudget - mrk. B2-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 9,60 kr. pr. m², eller 1,36 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 713,12 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 30,43 kr. pr. m², eller 3,26 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 964,55 kr. pr. m² årligt. I budgettet for 2011/2012 indgår Børneinstitutionen i fordelingen af udgifter til drift af ejendomskontoret og maskiner til brug for renholdelse og snerydning Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B2-1 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 45,27 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.277,04 kr. pr. m² årligt. 5/20

6 For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -8,02 kr. pr. m² eller -0,70 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.129,87 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet et tilskud fra dispositionsfonden til indfasning af låneydelse på lån optaget til fjernelse af forurening på grunden. Byggesagen om etablering af internet i ældreboliger er afsluttet. Da det kun er ældreboligerne, der skal betale for denne byggesag, er der udarbejdet særskilte antennebudgetter for ældreboligerne og ungdomsboligerne. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2011/ Sammenlægninger af lejligheder I Friheden I er der for år tilbage (2004) foretaget fem lejlighedssammenlægninger. To 3- værelses lejligheder, hvor den ene afgiver et værelse til den anden. Resultatet blev således, at ti 3-værelses lejligheder blev omdannet til fem 4-værelses og fem 2-værelses lejligheder. Afdelingen har i dag følgende lejlighedsfordeling: 1-værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder 117 Udlejningen oplyser, at de 4-værelses lejligheder er eftertragtede, de bliver sjældent ledige, og der er forholdsvis lang venteliste. 1- og 2-værelses lejligheder er også eftertragtede sandsynligvis grundet en relativ lav husleje. Der er forståeligt nok større udskiftning i de små lejligheder. Da der er en stor overvægt af 3-værelses lejligheder, ser KAB det som en mulighed at overveje sammenlægning af flere 3-værelses lejligheder. 6/20

7 Udgiften til sammenlægninger af lejligheder skal afholdes af afdelingen. Udføres der ved sammenlægningen forbedringer, eksempelvis at det ene lejemål får et ekstra toilet, skal udgiften til forbedringen betales af lejeren af det pågældende lejemål. Formandskabet ønsker en drøftelse af, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. at organisationsbestyrelsen drøfter, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. 8. Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Boligorganisationen har tidligere haft en tradition for at give et årligt tilskud til beboeraktiviteter i afdelingerne. På mødet den 24. november 2010 blev det besluttet at bevilge et tilskud til 50-års jubilæumsfesten i 2011 på kr., svarende til 121 kr. pr. lejemål. På samme møde blev det drøftet at genoptage et årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter. Motivationen for at give tilskud er nødvendigheden af at støtte sociale aktiviteter i boligselskabet. Et forslag til tilskuddets størrelse kunne være kr. årligt svarende til 110 kr. pr. lejemål. Tilskuddet bevilges fra arbejdskapitalen. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt der fra budget år 2011/2012 skal gives et årligt tilskud på kr. fra arbejdskapitalen til beboeraktiviteter i afdelingerne. 9. Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Af Landsbyggefondens årsrapport fremgår det tydeligt, at boligorganisationernes saldi til egen trækningsret er voksende. Set i lyset af, at der er stor fokus på anvendelsen af Landsbyggefondens midler, anbefaler KAB generelt, at boligorganisationerne skærper opmærksomheden på anvendelsen af egen trækningsretsmidler. En måde at forholde sig til organisationens egen trækningsretsmidler på, er ved at reservere et beløb i egen trækningsret til medfinansiering af Helhedsplanen for Friheden I. I udkast til Skema A udgør den samlede anskaffelsessum kr., og der er medtaget kr. i egen trækningsret, som en del af finansieringen. Anskaffelsessummen skal ta- 7/20

8 ges med stort forbehold, da budgettet vil blive revideret, når resultatet af forundersøgelserne kendes. Endvidere skal et samlet forslag til finansiering af Helhedsplanen drøftes nøje. Boligorganisationen har pr. 1. kvartal 2011 en saldo på kr. i egen trækningsret. Ifølge reglerne må der disponeres over egen trækningsretsmidler fem år frem i tiden. Ved udgangen af 2015 har organisationen en akkumuleret saldo inklusive renter på kr. Denne saldo er under forudsætning af, at 60 % af indbetalingerne (A- og G-indskud) fortsat tilfalder boligorganisationens egen trækningsret og at renten er estimeret. Se vedlagte oversigter over egen trækningsret. Bilag 2: Bilag 3: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler at organisationsbestyrelsen drøfter anvendelsen af egen trækningsretsmidler og tager stilling til, om der skal reserveres egen trækningsretsmidler til helhedsplanen for Friheden I og i så fald, hvor stort et beløb. 10. Ny forretningsorden Den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen er fra Christian Thode har udarbejdet et forslag til en helt ny forretningsorden, der er blevet til på baggrund af en vejledning fra Boligselskabernes Landsforening. Bilag 4: Gældende forretningsorden Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden at organisationsbestyrelsen godkender ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 11. Bostøtteprojekt for hjemløse Hvidovre Kommune har fået bevilget ca. 3,5 mio. kr. til at afprøve metoder i forbindelse med at få boligplaceret hjemløse. Kommunen har i den anledning inviteret alle boligorganisationer til et informationsmøde. Frihedens afdelingsbestyrelse har behandlet kommunens oplæg, og har som den eneste organisation meldt konstruktivt tilbage til kommunen. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en indstilling til organisationsbestyrelsen dervedlægges som bilag. 8/20

9 Bilag 6: Bilag 7: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse at organisationsbestyrelsen forholder sig til de generelle og specifikke punkter omkring Bostøtteprojektet, som afdelingsbestyrelsen har stillet sig kritiske overfor, og som er blevet besvaret fyldestgørende af repræsentanter fra Hvidovre Kommune. Afdelingsbestyrelsen vil foreslå, at der indgås et samarbejde med Hvidovre Kommune omkring Bostøtteprojektet. I første omgang indgås der aftale om samarbejdet omkring en boligløs person. Efter en forsøgsperiode på seks måneder, bør det vurderes, om Boligselskabet Friheden ønsker at udvide projektet med yderligere en til to personer. Kommunen er indstillet på denne ordning/beslutning. 12. EGU-elev Igennem de seneste fem måneder har der været en ung mand i virksomhedspraktik på ejendomskontoret, der deltager i det daglige arbejde sammen med funktionærerne. Den unge mand er stærkt ordblind og har lysfølsomhedsepilepsi, og epilepsien kan udløses af blandt andet stærk sollys. Da virksomhedspraktikperioden er ved at være slut, har Hvidovre Kommunen forespurgt, om der kan oprettes en EGU elevplads på to års varighed i. Driftsleder Jan Johansen oplyser, at de fem måneder er gået godt, og den unge mand er mødestabil og passer sit arbejde. Den to-årige EGU-uddannelse kan oprettes til unge mennesker med særlige behov, og uddannelsen indebærer både kursus- og skoleophold på uger, hvor personen vil lære om blandt andet affaldshåndtering, grønne områder med mere. En to-årig uddannelse vil koste ca kr. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at organisationen godkender oprettelsen af en EGUelevplads, hvor den nuværende unge mand kan går fra sin virksomhedspraktik til en EGUelevuddannelse. Samtidig ønsker afdelingsbestyrelsen, at der tages stilling til, om der fremover skal oprettes særlige elevpladser i, så der altid er en elev tilknyttet ejendomskontoret. 9/20

10 På afdelingsbestyrelsens vegne Marianne Salomonsen Formand for afdelingsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen tager stilling til ansættelse af en EGU-elev. Sager til orientering 13. Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september 2010 Marianne Salomonsen havde følgende indsigelser til ovennævnte referat: Punkt nr. 9 Fælleslokalerne i Friheden VI aftalegrundlaget Efter opfordring fra Marianne Salomonsen oplyste Christen Mors på mødet, at KAB har lavet forslagsændring af påtegning og aftaleparter i de udsendte kontrakter. Marianne Salomonsen synes det var forkasteligt, at administrationen har haft næsten to år til at undersøge denne sag, og kontrakterne har ligget færdig i næsten to måneder. Endvidere har der været rigtig mange fejl fra administrationens side, og arbejdsgruppen har måttet bruge mange ressourcer på at foreslå tekst og rette administrationens fejl. Desuden er det uklart, hvorfor denne ændring af påtegning og aftaleparter kommer, og administrationen har ikke kunnet redegøre for det. Administrationen foreslår, at både er udlejer og lejer, samt at KAB underskriver med pågældende udlejningsmedarbejder og med den samlede organisationsbestyrelse. Denne ændring i forhold til de udsendte kontrakter synes mere i overensstemmelse med organisationens tegningsregler, hvilket Marianne Salomonsen stiller sig undrende overfor. Ifølge vedtægterne og hidtil praksis har organisationen og dens afdelinger været tegningsberettiget med to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene er formand eller næstformand i forening med forretningsfører/direktør. Christen Mors pointerede dog, at kontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, men at de mere må betragtes som en politisk aftale. Der blev rejst kritik af, at KAB ikke på et tidligere tidspunkt, har fået afklaret dette forhold. Der var dog enighed i organisationsbestyrelsen om, at godkende kontrakterne med de foreslået ændringer. KAB indestår for, at ansvarsforholdet ikke er ændret med de nye ændret tegningsregler. 10/20

11 Til næste bestyrelsesmøde og gerne før, ønsker Marianne Salomonsen et juridisk notat, der redegøre for, hvorfor tegningspraksis er ændret, hvilken praksis der vil gælde fremover, og om denne nye praksis gælder for alle boligorganisationer. Endvidere ønskes oplyst, hvorfor aftalen ikke er juridisk bindende. Tonny Bjørn oplyste på mødet, at Knolden ikke er et erhvervslejemål. Marianne Salomonsen ønsker dokumentation for, hvilken status Knolden har. KAB har udarbejdet følgende redegørelse til indsigelsen: KAB tager kritikken, om at alle juridiske forhold vedrørende lejekontrakterne burde have været afklaret inden mødet, til efterretning. Når KAB oplyser, at lejekontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, skyldes det, at Boligselskabet Friheden både er udlejer og lejer. Juridisk set indgås en aftale mellem to parter, hvor den ene afgiver et tilbud, som den anden accepterer. En juridisk bindende aftale reguleres af Aftaleloven, som omfatter forhold om aftalers indgåelse, gyldighed m.v. har truffet en politisk beslutning om indgåelse af lejeaftalerne, hvilket betyder, at ændringer i aftalerne eller opsigelse af samme, skal ske ved ny beslutning i organisationsbestyrelsen. Netop fordi der er tale om politisk indgåede lejeaftaler anbefalede KAB, at hele organisationsbestyrelsen underskrev kontrakterne. Dette er i overensstemmelse med selskabets tegningsregler jævnfør vedtægternes 10, stk. 4. Der er således ikke tale om, at KAB generelt anbefaler ændret anvendelse af tegningsreglerne. Erhvervslejeloven beskriver, at lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, reguleres af denne. Lejeaftalerne, som omfatter henholdsvis Knolden og kontorfaciliteter reguleres af Erhvervslejeloven. Men igen må det påpeges, at der er tale om en politisk indgået aftale ejer Knolden og det er ejer, der benytter lokalet, derfor er Knolden formelt set ikke et erhvervslejemål. at organisationsbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 14. Budgetproces Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af budgetprocessen med fokus på inddragelse af afdelingsbestyrelsen/økonomiudvalget, overholdelse af tidsfrister og kvalitetssikring af produkterne. 11/20

12 KAB, Eric Tingleff, økonomisk konsulent og Annette Birkov, forretningsfører vil på mødet præsentere et oplæg, der beskriver en mulig proces, og hvilke tiltag KAB har sat iværk, og vil sætte iværk for overholdelse af tidsfrister og sikring af kvalitet i produkterne. at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og tager det til efterretning. 15. KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. KAB, Flemming Strøm, vicedirektør, vil på mødet redegøre for KAB s levering af basal boligadministration. at organisationsbestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 16. Styringsdialog Hvidovre Kommune har inviteret til dialogmøde den 24. marts Organisationen repræsenteres af Christian Thode, formand, Marianne Salomonsen, næstformand og Annette Birkov, forretningsfører. Dagsorden for mødet er blandt andet: - evaluering af eksisterende fleksibel udlejningsaftale - en drøftelse af muligheden for lejlighedssammenlægning i Friheden I - en drøftelse af muligheden for etablering af terrassedøre i stuelejligheder i afdeling Lille Friheden - børneinstitutionerne, der bor til leje i afdeling 4006, benytter ikke et område med gammel boldspilsbane - kan dette område benyttes af Frihedens øvrige beboere. Som led i styringsdialogen skal der indsendes en dokumentationspakke til Hvidovre Kommune. Denne dokumentationspakke er udarbejdet af KAB i samarbejde med formandskabet. Dokumentationspakken vedlægges som bilag. På organisationsbestyrelsesmødet gives en orientering om forløbet af styringsdialogen med Hvidovre Kommune. 12/20

13 Bilag 8: s dokumentationspakke at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Helhedsplan for Friheden I Redegørelse for tidligere forløb i helhedsplanen Helhedsplanen i Friheden I har baggrund i konkrete problemer med en række bygningsmæssige forhold samt et ønske om at fremtidssikre afdelingen. I foråret 2009 blev projektet med at udarbejde en Helhedsplan for Friheden startet med baggrund i organisationsbestyrelsens bevilling på kr. til det indledende arbejde. Herefter blev der indledt en række møder, hvor afdelingens ønsker blev konkretiseret. Samtidig blev rådgiverydelsen udbudt i miniudbud i henhold til KAB s rammeaftale. Grundet urealistiske tilbud var udvælgelsesperioden noget længere end almindelig, da det var nødvendigt at få advokats vurdering af de indkomne forslag, ligesom det var nødvendigt at holde samtaler med flere af de bydende. Der blev i sommeren 2009 udarbejdet kontrakt med Henrik Larsen A/S om udarbejdelse af Helhedsplan for Friheden I. I efteråret 2009 udarbejdede Henrik Larsen A/S udkast til Helhedsplan, som i ultimo 2010 blev forelagt følgegruppen i Friheden I. Herefter blev der foretaget lidt tilpasninger efter følgegruppens ønske. Samtidig afklarede rådgiver diverse tekniske krav i forhold til myndighedsgodkendelser og dispensationer, særligt i forhold til de tekniske installationer i baderum. Henrik Larsen A/S udarbejdede også et økonomisk overslag på håndværkerydelserne. Projektet i Friheden I er meget omfattende, og det samlede budget er stort, og vil medføre en væsentlig huslejestigning. Over vinteren/foråret 2009/2010 har KAB undersøgt muligheder for finansiering af projektet, herunder muligheden for støtte i Landsbyggefonden. Samtidig blev der foretaget vurdering af eventuelle besparelser. Efterfølgende er det undersøgt med Landsbyggefonden, hvilke supplerende undersøgelser der er nødvendige for, at Landsbyggefonden vil vurdere projektet. Landsbyggefonden kræver veldokumenteret undersøgelser, hvilket også er bekosteligt. Over sommeren 2010 er mængden af undersøgelser blevet fastlagt, og Henrik Larsen har udarbejdet budget for gennemførelse af undersøgelserne. Dette beløber sig til en budgetramme på ca. 2 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte i september 2010 en bevilling på 2 mio. 13/20

14 kr. til gennemførelse af de tekniske forundersøgelser, og arbejderne blev efterfølgende iværksat. Aktuel status på Helhedsplanen Langt de fleste forundersøgelser er nu gennemført og undersøgt i laboratorium. Efterfølgende skal alle undersøgelserne bearbejdes af Henrik Larsen A/S. Grundet den hårde vinter er der stadig enkelte undersøgelser, der afventer vejrliget. Det forventes, at resultatet af undersøgelserne kan fremlægges for følgegruppen i slutningen af april eller i starten af maj at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 18. AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Nybyggeri Byggeriet pågår planmæssigt med forventet indflytning den 1. februar Byggeudvalget mødtes den 21. februar 2011, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger blev truffet. Der blev bevilget penge til montering af et kamera på Store Hus i Avedøre Stationsby et kamera, der tager 100 billeder om dagen af byggepladsen på Dybenskærvej. Billederne skal redigeres til en lille film, der dokumenterer opførelsen af Frihedens nye afdeling. Desuden orienterede AlmenBolig+ forsøgskonceptets projektgransker ingeniør Sigurd Østergaard-Andersen om projektgranskningens forløb og resultatet heraf. Det forventes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2011 godkender, at byggeriets postadresse/navn er Langhusene. Udlejning Den 30. november 2010, kl blev der åbnet for ansøgning til boligerne på Dybenskærvej. I løbet af få dage havde 320 indsendt en ansøgning. Ansøgningerne er blevet gennemgået, og boligerne er blevet tildelt ansøgerne i henhold til de vedtagne kriterier. Næste skridt er, at ansøgerne skal indsende dokumentation for, at de opfylder kriterierne. De ansøgere, der ikke har fået tildelt en bolig bliver gemt i tilfælde af, at der er ansøgere, som ikke kan dokumentere, at de opfylder kriterierne eller springer fra inden lejekontrakten underskrives. Der arbejdes på at afholde 2-3 møder med de kommende lejere inden indflytning den 1. februar /20

15 Møderne skal bruges til at forberede lejerne på, hvad der konkret forventes af dem, når de bor til leje i en AlmenBolig+ afdeling. Endvidere vil møderne have det formål, at de kommende lejere lærer hinanden at kende. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 4,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,90 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,20 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 6,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,00 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen / afkastet 5,60 %. Resultatet for 2010 endte lavere end de foregående år, i det sidste kvartal af 2010 endte med en negativ værdiudvikling på ca. 1,60 % for porteføljeforvalterne grundet frygten for inflation og stigende renter. 15/20

16 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 1. marts 2011 (kurs 100) Indre værdi 30. juni 2010/ 29. september 2010 Indre værdi 1. marts ,70 99,82 SEB ,25 99,30 Nykredit ,44 99,64 Ændring af indre værdi - 7,88 %- point - 4,95 %- point - 7,80 %- point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Der konstateres i stigende grad boliger med skimmelsvamp i Friheden. Boligerne er primært beliggende i Friheden I. Årsagerne til skimmelsvamps opståen er ofte komplekse. Bygningerne er 50 år gamle, og opført efter den tids regler og viden. Det betyder, at der - set med nutidens øjne - eksempelvis er mangelfuld isolering af facaderne og en uhensigtsmæssig placering og indretning af badeværelser. Disse bygningsmæssige forhold udfordrer indeklimaet og ikke mindst beboeren. Endvidere blev der i 1998 lovgivet om individuel varmemåling. Friheden søgte og fik dispensation fra montering af individuelle målere, men i 2006 besluttede afdelingerne at indføre individuel varmemåling. De individuelle varmemålere medfører, at beboeren har fokus på brugen af varme og logisk nok forsøger at spare mest muligt, idet mindre brug af varme betyder en økonomisk besparelse. De færreste beboere har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen indgår som et af de væsentligste elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp. 16/20

17 Ejendomskontoret har udarbejdet en pjece med enkle råd om, hvordan sundt indeklima opnås, og skimmelsvamp undgås. Pjecen vedlægges som bilag. I alle skimmelsvampesager undersøges varmeforbruget i boligen. Ofte kan det påvises, at beboeren ikke har brugt varme i det pågældende rum eller kun har brugt meget lidt varme. At undlade at opvarme et eller flere rum i boligen er at betragte som misligholdelse. Men som nævnt i indledningen, er der ofte flere forhold der spiller ind, når skimmelsvamp opstår. Derfor er det en lang og tung vej at afklare årsagerne til skimmelsvamp i de enkelte boliger, og i særdeleshed at dokumentere, hvis forholdet primært tillægges beboeradfærd. Det er teknisk muligt at montere termostatventiler på radiatorerne, som begrænser beboerens mulighed for at lukke helt for varmen. Eksempelvis at der ikke kan skrues længere ned end rumtemperaturen opretholdes på 18 grader. KAB s juridiske afdeling er dog af den opfattelse, at en sådan beslutning går ud over, hvad der kan siges at være en normal regulering af lejeforholdet. Der vil være tale om en indgriben i privatlivets fred, som der ikke kan findes lovhjemmel til - selv om der er en saglig begrundelse for forslaget. Der kan f.eks. være beboere, der ønsker at sove i koldere temperatur, men sørger for tilstrækkelig udluftning og opvarmning om dagen, således at det ikke udgør en risiko for indeklimaet. KAB er ikke bekendt med, at der skulle være retspraksis på området, og en tvist vil formentlig skulle afgøres i Boligretten eller i Tilsynet. Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget om skimmelsvamp/tvangsopvarmning af boliger og tager det til efterretning. 21. Afdelingsmødet den 14. marts 2011 På mødet gives en orientering om forløbet af afdelingsmødet den 14. marts at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17/20

18 22. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Organisationsbestyrelsen har forespurgt om bilejemål kan opkræves med længere interval end hver måned. KAB kan ikke tilbyde opkrævning med længere interval, da det vil medføre manuelle bogføringer og afstemninger eksempelvis ved fraflytninger. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om der er registreret besparelse på el og vand efter udskiftning af en større del af vaskerimaskinerne i Friheden I i foråret Afdelingens samlede vandforbrug er faldet med m² fra 2007/2008 til 2009/2010. Det svarer til en årlig besparelse på ca kr. Med hensyn til el er afdelingens samlede forbrug steget med kwh fra 2007/2008 til 2009/2010 svarende til ca kr. Denne stigning skal ses i lyset af, at der i samme periode er etableret ekstra belysning på fællesarealer. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om KAB, Margrete Pump er bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til den gennemførte udskiftning af vaskerimaskiner. Det er forretningsføreren, der udarbejder ansøgning om egen trækningsret. Margrete Pump udøver ingen sagsbehandling af egen trækningsretssager, men er formel medunderskriver af ansøgningen. Margrete Pump er ikke bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til udskiftning af vaskerimaskiner. Det har været en usædvanlig lang og kold vinter. Ejendomsfunktionærerne har derfor brugt meget tid på snerydning og glatførebekæmpelse. Saltdepotet og muligheden for nyindkøb slap på et tidspunkt op. I stedet måtte anvendes grus, hvilket sviner endnu mere end salt. Dette ses blandt andet i opgangene. Ejendomskontoret har aftalt med afdelingsbestyrelsen, at renholdelse af opgange sendes i udbud, når en ny driftschef er ansat. Nu titter foråret frem, og medarbejderne er allerede ved at gøre klar til at fortsætte arbejdet med at genoprette grønne områder. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18/20

19 23. Ejendomskontorets virke Indtil en ny driftschef er ansat, fungerer Annette Birkov både som forretningsfører og driftschef for Friheden. Driftschefbetjeningen svarer til 50 %. Annette er fysisk tilstede på ejendomskontoret 2-3 dage om ugen. Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere. Samtalerne med medarbejderne på ejendomskontoret har blandt andet dannet baggrund for den ændrede organisering af ejendomskontoret, som organisationsbestyrelsen har godkendt. Det gennemgående træk er, at medarbejderne er glade for deres arbejde, hvilket også kommer til udtryk ved et lavt sygefravær. Flere af ejendomsfunktionærerne nævner, at de finder arbejdet med håndtering af dagrenovation og storskrald meget belastende. Dels fordi det er fysisk hårdt arbejde, og dels fordi ordningen med storskrald ikke er optimal. Der er gennemført APV (arbejdspladsvurdering). Ved denne gennemgang, som foretages af KAB s arbejdsmiljøkonsulent, Lisbet Korsager, kontrolleres en lang række sikkerhedsmæssige forhold. Der var kun ubetydelige bemærkninger til Frihedens APV. Arbejdstilsynet har ligeledes været på kontrolbesøg her fik Friheden en grøn smiley, hvilket betyder, der ikke var nogen anmærkninger. Viceberedskabschefen, Peter Dræby, har - på foranledning af ejendomskontoret - gennemgået Frihedens afdelinger. Der var især fokus på flugtveje i afdeling VI og branddøre i afdeling I. Alle flugtveje blev godkendt. I afdeling I skal alle branddøre genmonteres i kældrene. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Nyt fra afdelingerne Da vinterens kulde har medført at flere, især unge, tager ophold i kælderen, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der i en periode indgås aftale med et vagtfirma om to daglige runderinger i alle kældre. Udbedring af fejl og mangler på elevatorerne i Friheden VI er trukket helt urimeligt i langdrag. Der mangler aktuelt en enkelt opgave med udskiftning af fenderlister. Derudover er det uden for entreprisen besluttet at udskifte de to automatiske døråbnere i nr. 18 i stuen og på 2. sal. Når dette arbejde er afsluttet, skal linoleum i opgangene skiftes, og der skal udføres malerreparationer. 19/20

20 Udskiftning af forurenet jord på Børneinstitutionens legeplads er gennemført. Nu afventes den afsluttende rapport vedrørende jordprøver. 25. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøde 5. september 2011, kl Organisationsbestyrelsesmøde 28. november 2011, kl (regnskabsmøde) Repræsentantskabsmøde 28. november 2011, kl at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Eventuelt 20/20

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra ekstraordinært

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere