Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1."

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden...3 Sager til beslutning Administrationsaftale/administrationsselskab Afdelingernes budgetter Sammenlægninger af lejligheder Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Ny forretningsorden Bostøtteprojekt for hjemløse EGU-elev...9 Sager til orientering Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september /20

2 14. Budgetproces KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Styringsdialog Helhedsplan for Friheden I AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Selskabets økonomiske situation Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Afdelingsmødet den 14. marts Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt...20 Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni Bilag 2: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet...8 Bilag 3: Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler...8 Bilag 4: Gældende forretningsorden...8 Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden...8 Bilag 6: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 7: Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 8: s dokumentationspakke...13 Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp...17 Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager /20

3 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 27. januar at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 2. Revisionsprotokol Der er ikke indført nyt i revisionsprotokollen siden sidste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Marianne Salomonsen, næstformand 2011 Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011 Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011 Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste møde. 3/20

4 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 5. Administrationsaftale/administrationsselskab Organisationsbestyrelsen drøftede på det ekstraordinære møde den 18. januar 2011 KAB s opfyldelse af administrationsaftalen. Organisationsbestyrelsen har fortsat tillid til KAB som administrator, men ønsker en drøftelse af følgende punkter: - Drøftelse af budgetprocessen - herunder afdelingsbestyrelsens behov for medvirken. - KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. Organisationsbestyrelsen mener, at der er behov for forbedringer. - Drøftelse af Helhedsplanen for Friheden I samt dens fremdrift. Endvidere foreslår organisationsbestyrelsen opsigelsesvarslet for administrationsaftalen nedsat til et år. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, at der indgås en ny administrationsaftale med KAB, hvor begge parter, ved anbefalet brev med et års varsel til udløbet af boligorganisationens regnskabsår, kan opsige aftalen. De øvrige forhold drøftes under selvstændige punkter på dagsordenen. 6. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2011 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 4/20

5 Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 24. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Gennemgående for alle budgetter er, at Hvidovre Kommune har besluttet at nedsætte prisen på vand fra 64 kr. pr. m³ til 48 kr. pr. m³ pr. 1. oktober Det medfører store besparelser i afdelingerne. Et andet gennemgående træk er, at der i boligafdelingernes antennebudgetter er indregnet akkumuleret overskud i budgettet for 2011/ Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 29,90 kr. pr. m² eller 4,27 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 730,19 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med 1 mio. kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning er øget med kr Friheden VI Driftsbudget - mrk. B2-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 9,60 kr. pr. m², eller 1,36 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 713,12 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 30,43 kr. pr. m², eller 3,26 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 964,55 kr. pr. m² årligt. I budgettet for 2011/2012 indgår Børneinstitutionen i fordelingen af udgifter til drift af ejendomskontoret og maskiner til brug for renholdelse og snerydning Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B2-1 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 45,27 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.277,04 kr. pr. m² årligt. 5/20

6 For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -8,02 kr. pr. m² eller -0,70 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.129,87 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet et tilskud fra dispositionsfonden til indfasning af låneydelse på lån optaget til fjernelse af forurening på grunden. Byggesagen om etablering af internet i ældreboliger er afsluttet. Da det kun er ældreboligerne, der skal betale for denne byggesag, er der udarbejdet særskilte antennebudgetter for ældreboligerne og ungdomsboligerne. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2011/ Sammenlægninger af lejligheder I Friheden I er der for år tilbage (2004) foretaget fem lejlighedssammenlægninger. To 3- værelses lejligheder, hvor den ene afgiver et værelse til den anden. Resultatet blev således, at ti 3-værelses lejligheder blev omdannet til fem 4-værelses og fem 2-værelses lejligheder. Afdelingen har i dag følgende lejlighedsfordeling: 1-værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder 117 Udlejningen oplyser, at de 4-værelses lejligheder er eftertragtede, de bliver sjældent ledige, og der er forholdsvis lang venteliste. 1- og 2-værelses lejligheder er også eftertragtede sandsynligvis grundet en relativ lav husleje. Der er forståeligt nok større udskiftning i de små lejligheder. Da der er en stor overvægt af 3-værelses lejligheder, ser KAB det som en mulighed at overveje sammenlægning af flere 3-værelses lejligheder. 6/20

7 Udgiften til sammenlægninger af lejligheder skal afholdes af afdelingen. Udføres der ved sammenlægningen forbedringer, eksempelvis at det ene lejemål får et ekstra toilet, skal udgiften til forbedringen betales af lejeren af det pågældende lejemål. Formandskabet ønsker en drøftelse af, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. at organisationsbestyrelsen drøfter, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. 8. Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Boligorganisationen har tidligere haft en tradition for at give et årligt tilskud til beboeraktiviteter i afdelingerne. På mødet den 24. november 2010 blev det besluttet at bevilge et tilskud til 50-års jubilæumsfesten i 2011 på kr., svarende til 121 kr. pr. lejemål. På samme møde blev det drøftet at genoptage et årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter. Motivationen for at give tilskud er nødvendigheden af at støtte sociale aktiviteter i boligselskabet. Et forslag til tilskuddets størrelse kunne være kr. årligt svarende til 110 kr. pr. lejemål. Tilskuddet bevilges fra arbejdskapitalen. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt der fra budget år 2011/2012 skal gives et årligt tilskud på kr. fra arbejdskapitalen til beboeraktiviteter i afdelingerne. 9. Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Af Landsbyggefondens årsrapport fremgår det tydeligt, at boligorganisationernes saldi til egen trækningsret er voksende. Set i lyset af, at der er stor fokus på anvendelsen af Landsbyggefondens midler, anbefaler KAB generelt, at boligorganisationerne skærper opmærksomheden på anvendelsen af egen trækningsretsmidler. En måde at forholde sig til organisationens egen trækningsretsmidler på, er ved at reservere et beløb i egen trækningsret til medfinansiering af Helhedsplanen for Friheden I. I udkast til Skema A udgør den samlede anskaffelsessum kr., og der er medtaget kr. i egen trækningsret, som en del af finansieringen. Anskaffelsessummen skal ta- 7/20

8 ges med stort forbehold, da budgettet vil blive revideret, når resultatet af forundersøgelserne kendes. Endvidere skal et samlet forslag til finansiering af Helhedsplanen drøftes nøje. Boligorganisationen har pr. 1. kvartal 2011 en saldo på kr. i egen trækningsret. Ifølge reglerne må der disponeres over egen trækningsretsmidler fem år frem i tiden. Ved udgangen af 2015 har organisationen en akkumuleret saldo inklusive renter på kr. Denne saldo er under forudsætning af, at 60 % af indbetalingerne (A- og G-indskud) fortsat tilfalder boligorganisationens egen trækningsret og at renten er estimeret. Se vedlagte oversigter over egen trækningsret. Bilag 2: Bilag 3: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler at organisationsbestyrelsen drøfter anvendelsen af egen trækningsretsmidler og tager stilling til, om der skal reserveres egen trækningsretsmidler til helhedsplanen for Friheden I og i så fald, hvor stort et beløb. 10. Ny forretningsorden Den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen er fra Christian Thode har udarbejdet et forslag til en helt ny forretningsorden, der er blevet til på baggrund af en vejledning fra Boligselskabernes Landsforening. Bilag 4: Gældende forretningsorden Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden at organisationsbestyrelsen godkender ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 11. Bostøtteprojekt for hjemløse Hvidovre Kommune har fået bevilget ca. 3,5 mio. kr. til at afprøve metoder i forbindelse med at få boligplaceret hjemløse. Kommunen har i den anledning inviteret alle boligorganisationer til et informationsmøde. Frihedens afdelingsbestyrelse har behandlet kommunens oplæg, og har som den eneste organisation meldt konstruktivt tilbage til kommunen. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en indstilling til organisationsbestyrelsen dervedlægges som bilag. 8/20

9 Bilag 6: Bilag 7: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse at organisationsbestyrelsen forholder sig til de generelle og specifikke punkter omkring Bostøtteprojektet, som afdelingsbestyrelsen har stillet sig kritiske overfor, og som er blevet besvaret fyldestgørende af repræsentanter fra Hvidovre Kommune. Afdelingsbestyrelsen vil foreslå, at der indgås et samarbejde med Hvidovre Kommune omkring Bostøtteprojektet. I første omgang indgås der aftale om samarbejdet omkring en boligløs person. Efter en forsøgsperiode på seks måneder, bør det vurderes, om Boligselskabet Friheden ønsker at udvide projektet med yderligere en til to personer. Kommunen er indstillet på denne ordning/beslutning. 12. EGU-elev Igennem de seneste fem måneder har der været en ung mand i virksomhedspraktik på ejendomskontoret, der deltager i det daglige arbejde sammen med funktionærerne. Den unge mand er stærkt ordblind og har lysfølsomhedsepilepsi, og epilepsien kan udløses af blandt andet stærk sollys. Da virksomhedspraktikperioden er ved at være slut, har Hvidovre Kommunen forespurgt, om der kan oprettes en EGU elevplads på to års varighed i. Driftsleder Jan Johansen oplyser, at de fem måneder er gået godt, og den unge mand er mødestabil og passer sit arbejde. Den to-årige EGU-uddannelse kan oprettes til unge mennesker med særlige behov, og uddannelsen indebærer både kursus- og skoleophold på uger, hvor personen vil lære om blandt andet affaldshåndtering, grønne områder med mere. En to-årig uddannelse vil koste ca kr. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at organisationen godkender oprettelsen af en EGUelevplads, hvor den nuværende unge mand kan går fra sin virksomhedspraktik til en EGUelevuddannelse. Samtidig ønsker afdelingsbestyrelsen, at der tages stilling til, om der fremover skal oprettes særlige elevpladser i, så der altid er en elev tilknyttet ejendomskontoret. 9/20

10 På afdelingsbestyrelsens vegne Marianne Salomonsen Formand for afdelingsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen tager stilling til ansættelse af en EGU-elev. Sager til orientering 13. Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september 2010 Marianne Salomonsen havde følgende indsigelser til ovennævnte referat: Punkt nr. 9 Fælleslokalerne i Friheden VI aftalegrundlaget Efter opfordring fra Marianne Salomonsen oplyste Christen Mors på mødet, at KAB har lavet forslagsændring af påtegning og aftaleparter i de udsendte kontrakter. Marianne Salomonsen synes det var forkasteligt, at administrationen har haft næsten to år til at undersøge denne sag, og kontrakterne har ligget færdig i næsten to måneder. Endvidere har der været rigtig mange fejl fra administrationens side, og arbejdsgruppen har måttet bruge mange ressourcer på at foreslå tekst og rette administrationens fejl. Desuden er det uklart, hvorfor denne ændring af påtegning og aftaleparter kommer, og administrationen har ikke kunnet redegøre for det. Administrationen foreslår, at både er udlejer og lejer, samt at KAB underskriver med pågældende udlejningsmedarbejder og med den samlede organisationsbestyrelse. Denne ændring i forhold til de udsendte kontrakter synes mere i overensstemmelse med organisationens tegningsregler, hvilket Marianne Salomonsen stiller sig undrende overfor. Ifølge vedtægterne og hidtil praksis har organisationen og dens afdelinger været tegningsberettiget med to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene er formand eller næstformand i forening med forretningsfører/direktør. Christen Mors pointerede dog, at kontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, men at de mere må betragtes som en politisk aftale. Der blev rejst kritik af, at KAB ikke på et tidligere tidspunkt, har fået afklaret dette forhold. Der var dog enighed i organisationsbestyrelsen om, at godkende kontrakterne med de foreslået ændringer. KAB indestår for, at ansvarsforholdet ikke er ændret med de nye ændret tegningsregler. 10/20

11 Til næste bestyrelsesmøde og gerne før, ønsker Marianne Salomonsen et juridisk notat, der redegøre for, hvorfor tegningspraksis er ændret, hvilken praksis der vil gælde fremover, og om denne nye praksis gælder for alle boligorganisationer. Endvidere ønskes oplyst, hvorfor aftalen ikke er juridisk bindende. Tonny Bjørn oplyste på mødet, at Knolden ikke er et erhvervslejemål. Marianne Salomonsen ønsker dokumentation for, hvilken status Knolden har. KAB har udarbejdet følgende redegørelse til indsigelsen: KAB tager kritikken, om at alle juridiske forhold vedrørende lejekontrakterne burde have været afklaret inden mødet, til efterretning. Når KAB oplyser, at lejekontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, skyldes det, at Boligselskabet Friheden både er udlejer og lejer. Juridisk set indgås en aftale mellem to parter, hvor den ene afgiver et tilbud, som den anden accepterer. En juridisk bindende aftale reguleres af Aftaleloven, som omfatter forhold om aftalers indgåelse, gyldighed m.v. har truffet en politisk beslutning om indgåelse af lejeaftalerne, hvilket betyder, at ændringer i aftalerne eller opsigelse af samme, skal ske ved ny beslutning i organisationsbestyrelsen. Netop fordi der er tale om politisk indgåede lejeaftaler anbefalede KAB, at hele organisationsbestyrelsen underskrev kontrakterne. Dette er i overensstemmelse med selskabets tegningsregler jævnfør vedtægternes 10, stk. 4. Der er således ikke tale om, at KAB generelt anbefaler ændret anvendelse af tegningsreglerne. Erhvervslejeloven beskriver, at lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, reguleres af denne. Lejeaftalerne, som omfatter henholdsvis Knolden og kontorfaciliteter reguleres af Erhvervslejeloven. Men igen må det påpeges, at der er tale om en politisk indgået aftale ejer Knolden og det er ejer, der benytter lokalet, derfor er Knolden formelt set ikke et erhvervslejemål. at organisationsbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 14. Budgetproces Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af budgetprocessen med fokus på inddragelse af afdelingsbestyrelsen/økonomiudvalget, overholdelse af tidsfrister og kvalitetssikring af produkterne. 11/20

12 KAB, Eric Tingleff, økonomisk konsulent og Annette Birkov, forretningsfører vil på mødet præsentere et oplæg, der beskriver en mulig proces, og hvilke tiltag KAB har sat iværk, og vil sætte iværk for overholdelse af tidsfrister og sikring af kvalitet i produkterne. at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og tager det til efterretning. 15. KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. KAB, Flemming Strøm, vicedirektør, vil på mødet redegøre for KAB s levering af basal boligadministration. at organisationsbestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 16. Styringsdialog Hvidovre Kommune har inviteret til dialogmøde den 24. marts Organisationen repræsenteres af Christian Thode, formand, Marianne Salomonsen, næstformand og Annette Birkov, forretningsfører. Dagsorden for mødet er blandt andet: - evaluering af eksisterende fleksibel udlejningsaftale - en drøftelse af muligheden for lejlighedssammenlægning i Friheden I - en drøftelse af muligheden for etablering af terrassedøre i stuelejligheder i afdeling Lille Friheden - børneinstitutionerne, der bor til leje i afdeling 4006, benytter ikke et område med gammel boldspilsbane - kan dette område benyttes af Frihedens øvrige beboere. Som led i styringsdialogen skal der indsendes en dokumentationspakke til Hvidovre Kommune. Denne dokumentationspakke er udarbejdet af KAB i samarbejde med formandskabet. Dokumentationspakken vedlægges som bilag. På organisationsbestyrelsesmødet gives en orientering om forløbet af styringsdialogen med Hvidovre Kommune. 12/20

13 Bilag 8: s dokumentationspakke at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Helhedsplan for Friheden I Redegørelse for tidligere forløb i helhedsplanen Helhedsplanen i Friheden I har baggrund i konkrete problemer med en række bygningsmæssige forhold samt et ønske om at fremtidssikre afdelingen. I foråret 2009 blev projektet med at udarbejde en Helhedsplan for Friheden startet med baggrund i organisationsbestyrelsens bevilling på kr. til det indledende arbejde. Herefter blev der indledt en række møder, hvor afdelingens ønsker blev konkretiseret. Samtidig blev rådgiverydelsen udbudt i miniudbud i henhold til KAB s rammeaftale. Grundet urealistiske tilbud var udvælgelsesperioden noget længere end almindelig, da det var nødvendigt at få advokats vurdering af de indkomne forslag, ligesom det var nødvendigt at holde samtaler med flere af de bydende. Der blev i sommeren 2009 udarbejdet kontrakt med Henrik Larsen A/S om udarbejdelse af Helhedsplan for Friheden I. I efteråret 2009 udarbejdede Henrik Larsen A/S udkast til Helhedsplan, som i ultimo 2010 blev forelagt følgegruppen i Friheden I. Herefter blev der foretaget lidt tilpasninger efter følgegruppens ønske. Samtidig afklarede rådgiver diverse tekniske krav i forhold til myndighedsgodkendelser og dispensationer, særligt i forhold til de tekniske installationer i baderum. Henrik Larsen A/S udarbejdede også et økonomisk overslag på håndværkerydelserne. Projektet i Friheden I er meget omfattende, og det samlede budget er stort, og vil medføre en væsentlig huslejestigning. Over vinteren/foråret 2009/2010 har KAB undersøgt muligheder for finansiering af projektet, herunder muligheden for støtte i Landsbyggefonden. Samtidig blev der foretaget vurdering af eventuelle besparelser. Efterfølgende er det undersøgt med Landsbyggefonden, hvilke supplerende undersøgelser der er nødvendige for, at Landsbyggefonden vil vurdere projektet. Landsbyggefonden kræver veldokumenteret undersøgelser, hvilket også er bekosteligt. Over sommeren 2010 er mængden af undersøgelser blevet fastlagt, og Henrik Larsen har udarbejdet budget for gennemførelse af undersøgelserne. Dette beløber sig til en budgetramme på ca. 2 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte i september 2010 en bevilling på 2 mio. 13/20

14 kr. til gennemførelse af de tekniske forundersøgelser, og arbejderne blev efterfølgende iværksat. Aktuel status på Helhedsplanen Langt de fleste forundersøgelser er nu gennemført og undersøgt i laboratorium. Efterfølgende skal alle undersøgelserne bearbejdes af Henrik Larsen A/S. Grundet den hårde vinter er der stadig enkelte undersøgelser, der afventer vejrliget. Det forventes, at resultatet af undersøgelserne kan fremlægges for følgegruppen i slutningen af april eller i starten af maj at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 18. AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Nybyggeri Byggeriet pågår planmæssigt med forventet indflytning den 1. februar Byggeudvalget mødtes den 21. februar 2011, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger blev truffet. Der blev bevilget penge til montering af et kamera på Store Hus i Avedøre Stationsby et kamera, der tager 100 billeder om dagen af byggepladsen på Dybenskærvej. Billederne skal redigeres til en lille film, der dokumenterer opførelsen af Frihedens nye afdeling. Desuden orienterede AlmenBolig+ forsøgskonceptets projektgransker ingeniør Sigurd Østergaard-Andersen om projektgranskningens forløb og resultatet heraf. Det forventes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2011 godkender, at byggeriets postadresse/navn er Langhusene. Udlejning Den 30. november 2010, kl blev der åbnet for ansøgning til boligerne på Dybenskærvej. I løbet af få dage havde 320 indsendt en ansøgning. Ansøgningerne er blevet gennemgået, og boligerne er blevet tildelt ansøgerne i henhold til de vedtagne kriterier. Næste skridt er, at ansøgerne skal indsende dokumentation for, at de opfylder kriterierne. De ansøgere, der ikke har fået tildelt en bolig bliver gemt i tilfælde af, at der er ansøgere, som ikke kan dokumentere, at de opfylder kriterierne eller springer fra inden lejekontrakten underskrives. Der arbejdes på at afholde 2-3 møder med de kommende lejere inden indflytning den 1. februar /20

15 Møderne skal bruges til at forberede lejerne på, hvad der konkret forventes af dem, når de bor til leje i en AlmenBolig+ afdeling. Endvidere vil møderne have det formål, at de kommende lejere lærer hinanden at kende. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 4,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,90 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,20 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 6,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,00 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen / afkastet 5,60 %. Resultatet for 2010 endte lavere end de foregående år, i det sidste kvartal af 2010 endte med en negativ værdiudvikling på ca. 1,60 % for porteføljeforvalterne grundet frygten for inflation og stigende renter. 15/20

16 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 1. marts 2011 (kurs 100) Indre værdi 30. juni 2010/ 29. september 2010 Indre værdi 1. marts ,70 99,82 SEB ,25 99,30 Nykredit ,44 99,64 Ændring af indre værdi - 7,88 %- point - 4,95 %- point - 7,80 %- point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Der konstateres i stigende grad boliger med skimmelsvamp i Friheden. Boligerne er primært beliggende i Friheden I. Årsagerne til skimmelsvamps opståen er ofte komplekse. Bygningerne er 50 år gamle, og opført efter den tids regler og viden. Det betyder, at der - set med nutidens øjne - eksempelvis er mangelfuld isolering af facaderne og en uhensigtsmæssig placering og indretning af badeværelser. Disse bygningsmæssige forhold udfordrer indeklimaet og ikke mindst beboeren. Endvidere blev der i 1998 lovgivet om individuel varmemåling. Friheden søgte og fik dispensation fra montering af individuelle målere, men i 2006 besluttede afdelingerne at indføre individuel varmemåling. De individuelle varmemålere medfører, at beboeren har fokus på brugen af varme og logisk nok forsøger at spare mest muligt, idet mindre brug af varme betyder en økonomisk besparelse. De færreste beboere har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen indgår som et af de væsentligste elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp. 16/20

17 Ejendomskontoret har udarbejdet en pjece med enkle råd om, hvordan sundt indeklima opnås, og skimmelsvamp undgås. Pjecen vedlægges som bilag. I alle skimmelsvampesager undersøges varmeforbruget i boligen. Ofte kan det påvises, at beboeren ikke har brugt varme i det pågældende rum eller kun har brugt meget lidt varme. At undlade at opvarme et eller flere rum i boligen er at betragte som misligholdelse. Men som nævnt i indledningen, er der ofte flere forhold der spiller ind, når skimmelsvamp opstår. Derfor er det en lang og tung vej at afklare årsagerne til skimmelsvamp i de enkelte boliger, og i særdeleshed at dokumentere, hvis forholdet primært tillægges beboeradfærd. Det er teknisk muligt at montere termostatventiler på radiatorerne, som begrænser beboerens mulighed for at lukke helt for varmen. Eksempelvis at der ikke kan skrues længere ned end rumtemperaturen opretholdes på 18 grader. KAB s juridiske afdeling er dog af den opfattelse, at en sådan beslutning går ud over, hvad der kan siges at være en normal regulering af lejeforholdet. Der vil være tale om en indgriben i privatlivets fred, som der ikke kan findes lovhjemmel til - selv om der er en saglig begrundelse for forslaget. Der kan f.eks. være beboere, der ønsker at sove i koldere temperatur, men sørger for tilstrækkelig udluftning og opvarmning om dagen, således at det ikke udgør en risiko for indeklimaet. KAB er ikke bekendt med, at der skulle være retspraksis på området, og en tvist vil formentlig skulle afgøres i Boligretten eller i Tilsynet. Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget om skimmelsvamp/tvangsopvarmning af boliger og tager det til efterretning. 21. Afdelingsmødet den 14. marts 2011 På mødet gives en orientering om forløbet af afdelingsmødet den 14. marts at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17/20

18 22. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Organisationsbestyrelsen har forespurgt om bilejemål kan opkræves med længere interval end hver måned. KAB kan ikke tilbyde opkrævning med længere interval, da det vil medføre manuelle bogføringer og afstemninger eksempelvis ved fraflytninger. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om der er registreret besparelse på el og vand efter udskiftning af en større del af vaskerimaskinerne i Friheden I i foråret Afdelingens samlede vandforbrug er faldet med m² fra 2007/2008 til 2009/2010. Det svarer til en årlig besparelse på ca kr. Med hensyn til el er afdelingens samlede forbrug steget med kwh fra 2007/2008 til 2009/2010 svarende til ca kr. Denne stigning skal ses i lyset af, at der i samme periode er etableret ekstra belysning på fællesarealer. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om KAB, Margrete Pump er bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til den gennemførte udskiftning af vaskerimaskiner. Det er forretningsføreren, der udarbejder ansøgning om egen trækningsret. Margrete Pump udøver ingen sagsbehandling af egen trækningsretssager, men er formel medunderskriver af ansøgningen. Margrete Pump er ikke bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til udskiftning af vaskerimaskiner. Det har været en usædvanlig lang og kold vinter. Ejendomsfunktionærerne har derfor brugt meget tid på snerydning og glatførebekæmpelse. Saltdepotet og muligheden for nyindkøb slap på et tidspunkt op. I stedet måtte anvendes grus, hvilket sviner endnu mere end salt. Dette ses blandt andet i opgangene. Ejendomskontoret har aftalt med afdelingsbestyrelsen, at renholdelse af opgange sendes i udbud, når en ny driftschef er ansat. Nu titter foråret frem, og medarbejderne er allerede ved at gøre klar til at fortsætte arbejdet med at genoprette grønne områder. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18/20

19 23. Ejendomskontorets virke Indtil en ny driftschef er ansat, fungerer Annette Birkov både som forretningsfører og driftschef for Friheden. Driftschefbetjeningen svarer til 50 %. Annette er fysisk tilstede på ejendomskontoret 2-3 dage om ugen. Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere. Samtalerne med medarbejderne på ejendomskontoret har blandt andet dannet baggrund for den ændrede organisering af ejendomskontoret, som organisationsbestyrelsen har godkendt. Det gennemgående træk er, at medarbejderne er glade for deres arbejde, hvilket også kommer til udtryk ved et lavt sygefravær. Flere af ejendomsfunktionærerne nævner, at de finder arbejdet med håndtering af dagrenovation og storskrald meget belastende. Dels fordi det er fysisk hårdt arbejde, og dels fordi ordningen med storskrald ikke er optimal. Der er gennemført APV (arbejdspladsvurdering). Ved denne gennemgang, som foretages af KAB s arbejdsmiljøkonsulent, Lisbet Korsager, kontrolleres en lang række sikkerhedsmæssige forhold. Der var kun ubetydelige bemærkninger til Frihedens APV. Arbejdstilsynet har ligeledes været på kontrolbesøg her fik Friheden en grøn smiley, hvilket betyder, der ikke var nogen anmærkninger. Viceberedskabschefen, Peter Dræby, har - på foranledning af ejendomskontoret - gennemgået Frihedens afdelinger. Der var især fokus på flugtveje i afdeling VI og branddøre i afdeling I. Alle flugtveje blev godkendt. I afdeling I skal alle branddøre genmonteres i kældrene. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Nyt fra afdelingerne Da vinterens kulde har medført at flere, især unge, tager ophold i kælderen, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der i en periode indgås aftale med et vagtfirma om to daglige runderinger i alle kældre. Udbedring af fejl og mangler på elevatorerne i Friheden VI er trukket helt urimeligt i langdrag. Der mangler aktuelt en enkelt opgave med udskiftning af fenderlister. Derudover er det uden for entreprisen besluttet at udskifte de to automatiske døråbnere i nr. 18 i stuen og på 2. sal. Når dette arbejde er afsluttet, skal linoleum i opgangene skiftes, og der skal udføres malerreparationer. 19/20

20 Udskiftning af forurenet jord på Børneinstitutionens legeplads er gennemført. Nu afventes den afsluttende rapport vedrørende jordprøver. 25. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøde 5. september 2011, kl Organisationsbestyrelsesmøde 28. november 2011, kl (regnskabsmøde) Repræsentantskabsmøde 28. november 2011, kl at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Eventuelt 20/20

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere