REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT Indsatsplaner og økonomi Tilsynshyppighed Budget Teknik og Miljøudvalget Prioritering af Nedrivningspuljen/Indsatspuljen Kondemnering - boliger uegnet til ophold - Skørpingvej 1 A - C, Terndrup Færdiggørelse af Juelstrup Sø Principbeslutning vedr. installering af Køkkenkværne i Rebild Kommune Genoptagelse af sag: Prioritering vedr. oprensning af søer, gadekær, branddamme m.v. på kommunalt ejede arealer Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber m.v. - TMU Siden Sidst - TMU Underskriftsside

3 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/10551 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 25. august 2011 TMU s indstilling vedrørende udgifter til NT i Af sagen fremgår det, at NT med uændret serviceniveau forventer en a conto betaling (incl. efterregulering) på kr., hvilket er kr. mere end budgettet på kr. Byrådet besluttede at se bort fra muligheden af at skaffe finansiering via takstforhøjelser på flexture. Der kan således udelukkende skaffes budgetbalance ved nedlæggelse af ture uden tilstrækkelig passagermæssig dækning. Forvaltningen har drøftet sagen med NT og der er foretaget en passagertælling i uge 34. Det vil endvidere planlægningsmæssigt blive foretaget den årlige passagertælling i uge 40. Forvaltningen søger i den forbindelse i samarbejde med NT at sammensætte en pakke af ture med lav passagermæssig dækning baseret på en række centrale basisprincipper: - Nedlæggelse af ture på lokalruter med under 5 passagerer i gennemsnit - Dog undtaget ture, hvor der er kørselsberettigede skoleelever, eller hvor en nedlæggelse af hensyn til det samlede busmønster i øvrigt er uhensigtsmæssigt. I forbindelse med nedlæggelse af ture anmodes udvalget om at vurdere behov for en udvidelse af Rebild Kommunes kompensationsordning for flexture. Det har ikke forinden udsendelse af dagsordenen af tidsmæssige årsager været muligt at få udarbejdet bilag hertil i forbindelse med den ordinære dagsordensudsendelse. Bilag eftersendes. Andre forhold Det kommunale serviceniveau Byrådet har tidligere i forskellige sager forholdt sig til det kommunale serviceniveau i forhold til bl.a. transport til og fra skole, handicapkørsel etc. Senest er udvalget blevet præsenteret for status på transporttiderne til 10. kl. i Støvring. Der er siden justeres på enkelte ruter og der tegner sig nu et nyt billede. 1 elev har en køretid på 1 timer 14 min 1 elev har en køretid på 1 time 2 min. Center Børn og Unge vurderer at dette fungerer uden problemer. Som supplerende oplysning skal det nævnes, at 8 elever dagligt transporteres med taxa 335

4 (1 3 ture afhængigt af møde/sluttid). Den forventede årlige pris herfor er ca kr. Rebild Kommunes fremadrettede serviceniveau Arbejdet med turene, herunder sikring af en lav transporttid til og fra 10 kl. centret i Støvring, har synliggjort et behov for at få udarbejdet en overordnet servicebeskrivelse af kommunens serviceniveau på transportområdet. Et serviceniveau, der med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og en optimering indenfor den økonomiske ramme, fastlægger principper og rammer for fremtidens offentlige transport i Rebild Kommune. Fx: - Maksimal køretid til og fra skole indenfor/udenfor skoledistrikter fordelt på forskellige klassetrin - Muligheden for transport med taxa frem for anvendelse af offentlig transport - Principper for ruteplanlægning set i relation til skolernes ringetider og ventetid på skolen før og efter undervisningstid. Sideløbende med de konkrete udfordringer har Direktionen siden foråret 2011 arbejdet med at udarbejde et forslag til en samling og optimering af opgaverne vedrørende offentlig transport og kørsel i Rebild Kommune. Dette arbejde forventes afsluttet i efterårets Det vil være naturligt, at udarbejde en ny serviceniveaubeskrivelse som opfølgning herpå. Forvaltningen foreslår derfor, at Rebild Kommunes serviceniveau gennemgår en revidering i løbet af efteråret 2011 med henblik på politisk vedtagelse primo Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt det ikke er muligt at nedlægge ture i tilstrækkeligt omfang at det er muligt at skabe balance i budgettet skal der findes kompenserende besparelser indenfor andre dele af udvalget område. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes med henblik på nedlæggelse af ture for at skabe budgetbalance At der tages stilling omfanget af kommunens kompensationsordning for flexture At der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på en samlet beskrivelse af Rebild Kommunes serviceniveau. 336

5 Bilag: Eftersendes. Beslutning i den : De i bilaget (5/9-2011) angivne ture på nær rute 380 (afg ) nedlægges om muligt fra 1. januar Kompensationsordningen vedr. flexture udvides således, at der fra 1. januar 2012 gives kompensation for alle ture jf. regelsættet. Bilag: Åben TMU 6/9 - NT-kørsel - nedlæggelse af ture, handicapkørsel _v1_Omfang af handicapkørsel pdf - eftersendt dagsordenen - TMU Åben TMU 6/9 - NT-kørsel - nedlæggelse af ture, handicapkørsel _v1_Notat - lukning af NT-ture.pdf - eftersendt dagsorden - TMU

6 2. Indsatsplaner og økonomi J.nr.: P00. Sagsnr.: 10/12850 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Det fremgår af vandforsyningsloven, at Rebild Kommune er forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan og af bekendtgørelsen om indsatsplaner, at kommunen skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hvert af de områder, Naturstyrelsen udarbejder kortlægning for. Bilaget til dette dagsordenspunkt beskriver dels baggrunden for og indholdet i hhv. en vandforsyningsplan og en indsatsplan, dels processen frem mod de endelige planer. Af bilaget fremgår det, at Rebild Kommune skal udarbejde en indsatsplan for et givet område senest et år efter Naturstyrelsen Aalborg har sendt kortlægningen for området til kommunen. Fra andre kommuner fik forvaltningen i 2010 oplyst en forventet udgift på 1 mio. kr. pr. indsatsplan afhængigt af områdets størrelse. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 anmodede forvaltningen om 1 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014 med henblik på at udarbejde 4 indsatsplaner. I forbindelse med budgetlægningen blev dette udmøntet med 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012 og Ifølge Naturstyrelsen Aalborg modtager Rebild Kommune kortlægning for i alt 8 områder (se kortbilag). Pt. har Rebild Kommune modtaget kortlægningen for hhv. Nørager og Aalborg Sydvest. Forvaltningen forventer, at Rebild Kommune modtager yderligere 2 planer i indeværende år, 2 planer i 2012 og 2 planer i Med de afsatte ressourcer i Rebild Kommune vil det ikke vil være muligt at overholde tidsfristen på 1 år for hvert kortlagt område, herunder heller ikke muligt at udarbejde de sidste indsatsplaner, da der ikke er afsat ressourcer hertil. For at overholde tidsfristerne for alle 8 planer vil der skulle afsættes yderligere 1,0 mio. kr. i 2012 samt 0,6 mio. kr. 2014, i alt 1,6 mio. kr. Såfremt Rebild Kommune udarbejder indsatsplanerne løbende frem til udgangen af 2015, er det forvaltningens vurdering, at dette vil kunne ske ved at afsætte 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015, i alt 1,2 mio. kr. Herved vil Rebild Kommune dog ikke kunne overholde tidsfristerne. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt Rebild Kommune skal overholde tidsfristerne, skal der afsættes 1,0 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr (i alt 1,6 mio. kr.). Såfremt Rebild Kommune strækker færdiggørelsen af indsatsplanerne til udgangen af 338

7 2015, vurderer forvaltningen, at der skal afsættes 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015 (i alt 1,2 mio. kr.). Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Rebild Kommune løbende færdiggør indsatsplanerne frem til udgangen af 2015 og dermed ikke overholder de angivne tidsfrister på 1 år. At Rebild Kommune afsætter 0,6 mio. kr. i 2014 og 2015 med henblik på at alle 8 indsatsplaner er på plads ved udgangen af Beslutning i den : Et flertal i udvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt og indarbejdet i budgettet for 2014 og Bertil Mortensen og Morten Lem ønsker, at Rebild Kommune overholder tidsfristerne i lovgivningen og at der indarbejdes ekstra 1,0 mio. kr. i budget 2012 og 0,6 mio.kr. i budget 2014 finansieret over den samlede budgetbalance. Bilag: Åben OSD og Indvindingsoplande, Rebild Kommune Åben Vandforsyningsplan og indsatsplaner, 22 aug

8 3. Tilsynshyppighed J.nr.: P21. Sagsnr.: 11/11352 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Tilsyn med indretning og drift af vandforsyningsanlæg Kommunalbestyrelsen skal efter Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen føre tilsyn med tekniske anlæg ved flg. vandforsyningsanlæg: Almene vandforsyningsanlæg Anlæg, der forsyner offentlige eller private institutioner Anlæg til kommercielle formål Anlæg, der forsyner virksomheder, hvor fødevarer behandles eller sælges, herunder vand til rengøring af malkeudstyr m.v. til køling af mælk. Det tekniske tilsyn omfatter bl.a. anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Kommunalbestyrelsen træffer efter Drikkevandsbekendtgørelsen beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed samt om, der skal føres tilsyn på andre vandforsyningsanlæg end de ovennævnte. Forvaltningen skal i forbindelse med indsamling af data til vandforsyningsplanen føre tilsyn med alle almene vandværker i Rebild Kommune. I den forbindelse bør Byrådet fastlægge hyppigheden af tilsynene fremover. Byrådet har ikke tidligere truffet beslutning herom. Et regelmæssigt teknisk tilsyn med vandforsyningsanlæggene skal sikre, at vandforsyningsanlæggene er i så god en teknisk stand, at risikoen for en utilfredsstillende drikkevandskvalitet som følge af anlæggets indretning og funktion er minimal. Forvaltningen anbefaler, set i forhold til ressourcer på området, at kadencen med de lovpligtige, tekniske tilsyn på vandforsyningsanlæg er på 5 år. For så vidt angår landbrug med mælkeproduktion kan tilsyn af vandforsyningsanlæg hensigtsmæssigt ske samtidig med miljøtilsynet. Afhængigt af et landbrugs størrelse finder det tekniske tilsyn herved sted med intervaller på 3 til 6 år. Forvaltningen anbefaler, at der ikke føres teknisk tilsyn på andre vandforsyningsanlæg end de ovennævnte. 340

9 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Udvalget godkender: At det lovpligtige teknisk tilsyn på vandforsyningsanlæg sker hvert 5. år. For så vidt angår landbrug med mælkeproduktion sker tilsyn af vandforsyningsanlæg dog samtidig med miljøtilsynet. Beslutning i den : Forvaltningens indstilling godkendt. 341

10 4. Budget Teknik og Miljøudvalget J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/11820 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet holdt den 16. august budgetseminar vedrørende budgettet for Efterfølgende har Økonomiudvalget på møder den 19. og den 30. august behandlet budget med henblik på udmelding af rammer til den videre budgetbehandling i fagudvalgene. Med baggrund i den udarbejdede konsekvensoversigt med et likviditetsmæssigt overskud på 9,5 mio. kr. jf. bilag til ØK den tilkendegav Økonomiudvalget følgende retningslinjer for Udvalgenes videre budgetlægning: A. Budgetbalance Der sigtes mod et likviditetsoverskud i 2012 på 25 mio. kr. B. Budgetgenopretninger drift. Der er besluttet budgetgenopretninger på følgende områder Dagplejen Der budgetteres med budgetgenopretning på anslået + 2 mio. kr. gennem en lavere belægningspct. pr. dagplejer. Det specialiserede socialområde børn og voksne Budgetgenopretning på 4 mio. kr. 2012, som aftrappes med 1 mio. kr. årligt frem til og med Vederlagsfri fysioterapi Der budgetteres med en budgetgenopretning på +1,5 mio. kr. Snerydning På baggrund af seneste årsforbrug tillægges +2,5 mio. kr. Bjørneklobekæmpelse Der afsættes 0,15 mio. kr. i Øvrige omprioriteringer/rammereduktioner drift Herudover anmodes Fagudvalgene om at fremkomme med reduktions- og omprioriteringsforslag for Udvalgets samlede drift med et provenu på følgende: Arbejdsmarked uændret ramme Teknik og Miljøudvalget 1,0 mio. kr. Børne og ungdomsudvalget 1,0 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget 1,5 mio. kr. Sundhedsudvalget 3,0 mio. kr. Økonomiudvalget 1,0 mio. kr. 342

11 C. Anlæg Basisoversigten af 16. august reguleres som følger Rammebeløb til Byzonebyer årlig ramme på +1 mio. kr. Byggemodning Suldrup i U 2,0 og I 0,5 mio. kr. Ramme til byggemodninger mv. på 3,5 mio. i 2012 med bemærkning Centerområde Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og Centerområde Støvring. Fra 2013 øges rammen til 5 mio. kr. Planlægning af nyt boligområde incl. vejadgang i Terndrup iværksættes. Der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. til en digitaliseringsfond fra Opnåede rationaliseringsgevinster inddrages over driften. Der afsættes yderligere ½ mio. kr. til vedligeholdelse af haller. TM s driftsbudget tilføres midler til bjørneklo-bekæmpelse som anført i huskelisten. Der afsættes midler til kommuneplanlægningen, spildevandsplanlægning og nedrivning som angivet på huskelisten 1,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. i 2013 og frem. Der afsættes til klimastrategi en nettoramme på årligt 1,0 mio. kr. i 2012 stigende til 1,5 mio. kr. overslagsårene. Sidst anmodes udvalgene om forslag til rammereduktioner på; 1,5 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget 1,0 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,5 mio. kr. Økonomiudvalget 2,5 mio. kr. (bl.a. digitaliseringsfond 1 mio. kr. og 1 mio. Kr. vedrørende Infoportal Rebild Bakker overføres til 2013) For indebærer ovennævnte således, at driftsrammen foreslås reduceret med 1,0 mio.kr. og anlægsrammen med 1,5 mio.kr. Forvaltningen kan generelt pege på de forslag, der har været nævnt i Kan-kataloget samt sparekataloget (udsendt til budgetseminaret). Konkret vil forvaltningen i forhold til den konkrete udfordring pege på: Drift Forvaltningen anbefaler, at der sker budgetgenopretning i forhold til faktiske forbrug på affaldsområdet således at budgetbalancen (3,7 mio.kr.) fastholdes. Såvel udgifter som indtægter (herunder takster) justeres. Bilag eftersendes. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der ved udmøntningen sættes fokus på større områder, hvor servicen kan reduceres fremfor en udjævning af besparelseskravet over alle områder. Denne anbefaling skal ses i lyset af, at alle budgetter i basisbudgettet er reduceret med 1 %. Der kan peges på: 343

12 Puljen til Søoprensning fjernes og området indgår i den øvrige prioritering af naturmidler potentiale 0,2 mio.kr. Budgetgenopretning, skadedyr (justering af budget til faktiske indtægter) potentiale 0,1 mio.kr. Vandløbsvedligeholdelse reduceres potentiale 0,2 mio.kr. Vejvedligeholdelse reduceres potentiale 0,3 mio.kr. Bygningsvedligeholdelse reduceres potentiale 0,2 mio.kr. Anlæg Der kan peges på: Rammebeløb til byzonebyer reduceres fra 1,0 mio.kr. til 0,7 mio.kr. i 2012 potentiale 0,3 mio.kr. Pulje til jordforurening/miljøuheld reduceres fra 0,5 til 0,3 mio.kr. i 2012 potentiale 0,2 mio.kr. Pulje til brorenoveringer fjernes i 2012 potentiale 0,5 mio.kr. Asfaltkontoen reduceres fra 4,8 mio.kr. til 4,3 mio.kr. i potentiale 0,5 mio.kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udvalgets budget indgår i det samlede budgetbillede. Det er derfor væsentligt, at såvel serviceniveau som budgetrammer er tilpasset. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At drøfter budgetsituationen for udvalgets område, herunder forslag til omprioriteringer At der tilvejebringes et nettoprovenu på drift på 1,0 mio. kr. At der foretages en prioritering indenfor den af ØK anførte ramme på anlæg Bilag: Der henvises til Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 30. august Bilag - Ændringer til basisbudget 2012 efter ØK den og Investeringsoversigt 2011 og overslagsår - udsendes sammen med dagsordenen til Børn og Ungeudvalget. 344

13 Beslutning i den : Udvalget indstiller, at budgettet vedr. affald tilrettes i overensstemmelse med forvaltningens budgetforslag (jf. notat 2. september 2011). Et flertal indstiller, at takstkataloget vedtages som foreslået. Bertil Mortensen og Morten Lem indstiller, at forskellen på taksten mellem 70 l containere og 140 l containere skal fastholdes på det nuværende niveau af hensyn til at tilskynde borgerne til yderligere affaldssortering. Vedr. drift: Besparelsen på 1 mio.kr. indstilles udmøntet således Budgetgenopretning, Skadedyr 0,1 mio.kr. NT-budgettet (nedlæggelse af ture jf. pkt. 1 på dagsorden) 0,2 mio.kr. Vandløbsvedligeholdelse 0,1 mio.kr. Pulje til søoprensning 0,1 mio.kr. Bygningsvedligeholdelse 0,2 mio.kr. Vejvedligeholdelse 0,3 mio.kr. Vedr. anlæg: Besparelsen på 1,5 mio.kr. indstilles udmøntet således: Rammebeløb til byzonebyer reduceres i 2012 til 0,5 mio.kr. 0,5 mio.kr. Pulje til jordforurening fjernes i ,5 mio.kr. Puljen til bro-renoveringer fjernes i ,5 mio.kr. Udvalget ønsker inden budgetlægningen for 2013 en belysning af mulighederne for at indgå en længerevarende aftale med privat entreprenør vedrørende vejvedligeholdelse. Bilag: Åben Bilag til budget - Ændringer til basisbudget efter ØK 30. august 2011.PDF Åben Bilag til budget - Investeringsoversigt 2011 og overslagsår - efter ØK 30. august 2011.PDF 345

14 5. Prioritering af Nedrivningspuljen/Indsatspuljen 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/2317 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I juni annoncerede forvaltningen i lokalaviserne, at Rebild Kommune har fået midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Nedrivningspulje til bl.a. nedrivning af faldefærdige bygninger, hvorfor kommunen gerne ville have henvendelser om faldefærdige bygninger. Borgerne har gjort opmærksom på 19 adresser, der på forskellig vis trænger til en kærlig hånd. Sammen med landsbyrådets liste fra 2009 med 16 boliger er den samlede liste nået op på 33 adresser. Se bilag. (Enkelte adresser på Landsbyrådets liste handler om rod på grunden og ikke decideret nedrivning.) Forvaltningen har på baggrund af registeroplysninger og besigtigelse/medsendte billeder vurderet og prioriteret, hvilke bygninger der ud fra en faglig vurdering bør nedrives først. Forvaltningen har ved prioriteringen, A - C, lagt vægt på: - allerede erhvervede boliger - boliger med sundhedsrisiko ved beboelse - ubeboede boliger frem for beboede boliger - primært boliger sekundært staldbygninger/driftsbygninger - boliger i landzone - husets/boligens almene tilstand - synlighed fra offentlige veje og jernbane Der skal under alle omstændigheder indgås aftaler med ejerne om accept af, at kommunen nedriver bygningen og ejeren beholder arealet. Kommunen har i år indtil videre erhvervet 2 ejendomme på tvangsauktion (Mejlbyvej 136 og Graverhusevej 16). Nedrivningsomkostningerne ligger som regel på kr. pr ejendom. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Udgifterne finansieres dels af de kommunalt afsatte midler på 1 mio kr og tildelingen fra den statslige pulje på godt 1 mio kr. Indstilling: Center Plan, Byg og Vej indstiller: At de på listen kommunalt ejede ejendomme nedrives 346

15 At der efter den beskrevne prioritering jf bilaget forøges indgået aftaler med ejerne om nedrivning indenfor den økonomiske ramme At rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. frigives som en anlægsbevilling. Beslutning i den : Hjeds gamle skole tilføjes listen. Indstilles godkendt som indstillet. Morten Lem ønsker ikke, at staldbygninger indgår i puljen. Endvidere ønskes byzone- og landzonebygninger prioriteret på lige fod. Bilag: Åben Skema over indberettede bygninger

16 6. Kondemnering - boliger uegnet til ophold - Skørpingvej 1 A - C, Terndrup J.nr.: K08. Sagsnr.: 11/11513 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Efter henvendelse fra sundhedsplejen og klage fra beboere i de 3 lejligheder i Skørpingvej 1 A-C, Terndrup, har ejendommen været besigtiget den 6. april 2011 og der er blevet gennemført en undersøgelse for skimmelsvamp af Dansk Bygningsanalyse. Ejerens repræsentant, adv. Ole Fuglede deltog i en del af besigtigelsen. Kommunens rådgiver Søren Garde deltog ligeledes. Kommunens rådgiver og forvaltningen vurderer, at ejendommen på grund af nedenstående mangler er sundhedsfarlig at opholde sig i, jf. byfornyelseslovens 75, stk. 3. Det drejer sig om: Fugt og skimmelsvamp i vækst i alle lejemål. Utætheder i tag med vandindtrængning, især i nr. 1c Udvendige trapper er farlige på grund af frostsprængninger samt Brandforholdene er uforsvarlige i 1a og 1b. Der er åbent i tagrum mellem boligerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet kondemnerer ejendommen med virkning fra 1. november 2011 i henhold til byfornyelseslovens 76. Der er den 27. juni 2011 kommet indsigelse fra ejeren v. advokat Ole Fuglede, der med henvisning til udtalelse af samme dag fra Teknologisk Institut protesterer mod en evt. kondemnering. Teknologisk Institut udtaler: At en del af skimmelprøverne er taget på indvendige overflader og derfor er af begrænset værdi At der mangler oplysninger om beboeradfærd At der burde være udbedringsforslag At rapporten fra Dansk Bygningsanalyse er uoverskuelig samt At prøveudtagningen fra tapet, gulve m.v. viser skimmelvækst i et uacceptabelt omfang. Teknologisk Instituts udtalelse har været forelagt Dansk Bygningsanalyse, der ved udtalelse af 29. juni 2011 henviser til, at der ved alle de egentlige prøveudtagninger er påvist skimmelsvamp i vækst, samt at der er tale om særligt biologisk aktive svampe, der er kendt for at give betydelige indeklimagener. Dansk Bygningsanalyse er ikke blevet bedt om at vurdere årsager samt komme med udbedringsforslag. Kommunens rådgiver oplyser, at kommunen kun skal tage stilling til evt. sundhedsfare. Det er op til ejeren at vurdere årsager samt udarbejde et evt. forbedringsforslag. Hertil kommer, at de øvrige mangler i forbindelse med utætheder samt især brandfare i sig selv vil kunne begrunde en kondemnering af ejendommen. Kondemneringsbeslutningen skal tinglyses på ejendommen. Ejendommen må ikke prioriteres eller omprioriteres ud over den kontante grundværdi uden Kommunens samtykke. Rebild Kommune skal sørge for og bekoste en genhusning af ejendommens beboere, idet 348

17 beboernes skal sikres en tidssvarende og sund bolig. Ejeren skal have en frist på minimum 2 måneder til at komme med et forslag til forbedring, således at ejendommen kan tages i brug igen. Det indstilles, at der sættes en frist til den 1. januar 2012 for at komme med et forslag til forbedring. Beslutningen bekendtgøres for ejer, lejere og panthavere. Der ydes vejledning om, at der kan klages over beslutningen til byfornyelsesnævnet for Region Nordjylland. Det anbefales, at der ikke udstedes påbud om nedrivning af ejendommen. Ejendommen der er en gammel skole har en vis bevaringsværdi, hvis det er muligt at istandsætte den. Samtidig er der en mulighed for, at ejeren kan kræve erstatning for nedrivningen. Såfremt ejendommen bliver til gene for omgivelserne kan ejendommen påbydes nedrevet for ejers regning, jf. byfornyelseslovens 77, stk. 8. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Kondemneringen giver ikke hverken ejere eller panthavere krav på erstatning. Udgifterne er skønnet til: Genhusning Juridisk bistand Skimmelundersøgelser Andet I alt Udgifter afholdes over Indsatspuljen. Staten refunderer 75% af udgifterne. Indstilling: Center Plan, Byg og Vej indstiller: At Byrådet kondemnerer ejendommen med virkning fra 1. november 2011 i henhold til byfornyelseslovens 76 At der sættes en frist til den 1. januar 2012 for at komme med et forslag til forbedring Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet. Bilag: Åben Ejendomsbeskrivelse Skørpingvej 1, Søren Garde 349

18 Åben Teknologisk Institut Åben Dansk bygningsanalyse 350

19 7. Færdiggørelse af Juelstrup Sø J.nr.: S05. Sagsnr.: 11/10758 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet i Økonomiudvalget den Naturprojektet Juelstrup Sø, som i 2006 blev etableret i samarbejde med Naturstyrelsen er nu så langt, at der indenfor det kommende år skal etableres publikumsfaciliteter omkring søen. Forvaltningen har i dialog med Naturstyrelsen drøftet mulighederne, som mere formelt er skitseret i vedhæftede ansøgning om medfinansiering fra Naturstyrelsen. Omkring søen etableres en såvel gang- som ridesti. Ligeledes tænkes etableret en hundeskov, badestrand, stibænke, sundhedspor, grillriste m.v. således at området vil kunne anvendes af borgerne. I forbindelse med faciliteterne er det vurderingen, at der bør etableres med velfærdsbygning med toiletfaciliteter i forbindelse badestranden (prisen herfor er ca kr.). Det er ligeledes vurderingen, at denne bygning bør være klar i forbindelse med åbningen af de øvrige tilbud, da området i modsat fald hurtigt vil fremstå som uhygiejnisk. Det samlede budget for faciliteterne er på kr. Heraf finansierer Naturstyrelsen kr. og resten ( kr.) forudsættes finansieret af Rebild Kommune og ved eksterne fonde. Der pågår allerede nu et arbejde, hvor Rebild Kommunes fritidskonsulent i samarbejde med Naturstyrelsen og foreninger i området søger midler eksternt. Byrådet afsatte oprindeligt 2 mio.kr. til Juelstrup Sø projektet. Heraf er der et restbeløb på kr., som blev overført fra 2010 og frigivet den 27. april Der forventes udgifter i størrelsesordenen kr. til skiltning til søen, vejomlægning etc. Af restbeløbet foreslås det, at Rebild Kommune medfinansierer kr. af publikumsfaciliteterne, således at det er en forudsætning for gennemførsel af hele pakken, at der findes fondsmidler i størrelsesordenen kr. Fremadrettet vil der udgifter til drift at området. Naturstyrelsen foreslår, at de varetager al pleje, græsslåning, stivedligeholdelse etc., mens Rebild Kommune står for renholdelse af toiletbygningen og affaldsfjernelse. Jf. kommunens regler om afledte driftsudgifter i forbindelse med nyanlæg afsættes der 2 % af bruttoudgiften til drift, hvilket vurderes at kunne dække de årlige merudgifter. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Der er i anlægsbudgettet afsat midler til projektet. I alt er der frigivet et restbudget fra 2010 på kr. Heraf anvendes kr. til skiltning samt kr. til kommunal medfinansiering af publikumsfaciliteter. Der vil være fremadrettede kommunale udgifter til drift- og vedligeholdelse af den foreslåede toiletbygning. 351

20 Indstilling Forvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den : At orienteringen tages til efterretning At der af restbevillingen disponeres kr. til skiltning og kr. til medfinansiering Bilag. Ansøgning fra NS Juelstrup Sø TMU Oversigtskort Juelstrup Sø TMU Beslutning i den Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning om at Rebild Kommune ikke kan påtage sig en fremtidig driftsudgift til vedligeholdelse og drift af toiletbygning. Beslutning i Økonomiudvalget den Tilbagesendes til TM med henblik på Udvalgets stillingtagen til etablering af toilet incl. efterfølgende vedligeholdelse i TM-regie, alternativt at toiletprojektet helt opgives. Genoptagelse af sag: Økonomiudvalget valgte på sit møde den 19. august 2011 at tilbagesende sagen til TMU med henblik på fornyet behandling og stillingstagen til etablering af toilet og efterfølgende vedligeholdelse i Rebild Kommunes regi. Juelstrup Sø projektet er startet som et samarbejdsprojekt, hvor Naturstyrelsen og Rebild Kommune i fællesskab har opkøbt arealer, sørget for de nødvendige rørarbejder, opdæmning, haft fælles planlægning omkring projektet m.v. Naturstyrelsen og Rebild Kommune har haft et samarbejde om at sikre, at området kan blive og vil blive anvendt som rekreativt område nær byerne i området og som trækplaster for et større opland. Rebild Kommune og kommunens borgere vil således få stor gavn af dette nye rekreative tilbud, da det er med til at skabe mere attraktive rammer for bosætning i området. I forhold til det fælles projekt har der med Naturstyrelsen været en fælles forståelse af, at såvel etablering som fremadrettet drift var et fælles anliggende. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Se ovenfor. 352

21 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes på ny. Beslutning i den : Formanden afholder møde med Naturstyrelsen vedrørende færdiggørelsen af projektet. Sagen genoptages på næste møde. 353

22 8. Principbeslutning vedr. installering af Køkkenkværne i Rebild Kommune J.nr.: P00. Sagsnr.: 11/11769 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand A/S har tidligere modtaget telefoniske henvendelser og har nu modtaget en konkret ansøgning om tilladelse til at installere en køkkenkværn i en privat bolig. En køkkenkværn monteres under køkkenvaskens afløb, og er i stand til at findele hovedparten af normalt forekommende organisk køkkenaffald, mens der tilføres vand. Det findelte affald ledes herefter med spildevandsstrømmen gennem kloaksystemet til renseanlægget. Det har i flere år været drøftet på teknikerplan, hvorvidt der vil være en økonomisk og/eller en miljømæssig fordel ved at flytte behandling af køkkenaffald fra den faste affaldsstrøm (dagrenovation til forbrænding) over til spildevandsstrømmen og dermed til behandling på renseanlæggene. Dette har dog ikke ført til en generel afklaring af spørgsmålet, og det er op til den enkelte kommune som myndighed at afgøre, om man afhængigt af de lokale forhold - vil tillade køkkenkværne. Ved at anvende en køkkenkværn reduceres mængden af organisk affald i dagrenovationen. Konkret for Rebild Kommune gælder: at kloaksystemet i Rebild Kommune ikke er dimensioneret til at transportere det organiske affald, hvilket vil medføre en yderligere belastning af systemet med øget risiko for tilstopning. at renseanlæggene i Rebild Kommune ikke er dimensionerede til at behandle det organiske affald, hvilket vil medføre en yderligere og uønsket organisk belastning af slut-recipienten (vandløb og Limfjorden). at det vil medføre en yderligere og uønsket organisk belastning af recipienten ved overløb. at der kan ske en omsætning af det findelte, let-omsættelige organiske affald i kloaksystemet, hvilket kan forværre de svovlbrinteproblemer, der allerede i dag findes i kloaksystemet i Rebild Kommune. at slammængden på renseanlæggene vil stige, hvorved omkostningerne til at bortskaffe slam øges. at det ikke kan udelukkes, at brug af køkkenkværne vil øge problemer med rotter i kloaksystemet. at det i dag ikke er muligt at dimensionerer spildevandsanlæg i det åbne land til at håndtere den ekstra organiske belastning. Det er ikke i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 6 vedrørende spildevands- og affaldshåndtering at bortskaffe organisk køkkenaffald via kloaksystem til vandmiljøet. Det kan yderligere oplyses, at det i en række af landets kommuner, herunder Aalborg Kommune, ikke er tilladt at installere køkkenkværne med ovennævnte begrundelse. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der ikke meddeles tilladelse til at installere 354

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 20 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. august 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-09-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-09-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 2, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:15 Fraværede: Bertil Mortensen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 105 2. Budget 2012 2015 Kultur-

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60 Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ole Frederiksen Fredag den 05-10- 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2008 for Teknik og Miljøudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere