Ventilation in balance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM

2 Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle ventilationssystemer til bolig- og komfortventilation. Med irmasters effektive ventilationssystemer reduceres bygningens energiforbrug og komforten øges. irmasters produktserier er: irmaster M - der er designede decentrale ventilationssystemer for komfortventilation. irmaster CV - der er indbyggede semi-decentrale ventilationssystemer for bolig- og komfortventilation. CV er navnet på irmaster s serie af semi-decentrale ventilationssystemer til indbygning over et nedhængt loft. CV serien består af CV 80 og snart også en CV 200 og en CV CV 80 og CV 200 er udviklet efter vores CityVent TM koncept, der gør dem særligt velegnet til individuel energieffektiv ventilation i tæt-lav boligbebyggelse og etagebyggeri. CV 1000 er specielt velegnet til energieffektiv ventilation i komfortlokaler som undervisningslokaler, institutioner, kontorer og lignende. CV 80 og CV 200 er individuelle systemer, der sparer på energien og ventilerer efter behov i den enkelte bolig/lejlighed. Herved undgås energispild ligesom installations- og driftsomkostninger minimeres. nlæggene er opbygget med de mest energirigtige kvalitets komponenter, der kan fås på markedet. lligevel er det lykkedes os at introducere irmaster CV systemerne til en meget konkurrencedygtig pris. INDHOLD I sammenligning med store traditionelle systemer spares der masser af energi samt udgifter til installation, idet der kun er en kort kanalføring i hver boligenhed. Derved undgås tryktab og installationsomkostninger til store kanalskakte. CityVent 3 Kompromisløs konstruktion er standard 4-5 ldrig har ventilation været vigtigere 6 Godt indeklima 7 Case - lejligheder 8-9 Installation irmaster CV har styr på det Intuitiv betjening 15 Lokal eller fjern CTS 15 Test og udvikling Guide til projektering 18 Guide til bestilling 19 Komponenter Frisk luft er et lovkrav 22 CV 80/ Markedets grønneste valg Ventilationsanlæg fra irmaster har et af markedets laveste energiforbrug som følge af energieffektive komponenter og et ekstremt lavt forbrug til lufttransport. Effektforbrug 22 W 3

3 Kompromisløs konstruktion er standard Indbygget kondenspumpe utomatisk bypass 0-100% F5 eller F7 kassettefiltre Modstrømsvarmeveksler (op til 85/95% effektivitet uden/med kondensering) Nyeste EC motorteknologi fra Tyske ebm-papst Strømningsoptimeret EPP konstruktion Mulighed for opkobling til central driftskontrol FRISK LUFT CV-serien sikrer et godt indeklima med frisk luft til boligens beboere. LVT ENERGIFORBRUG CV-serien leveres med nyeste EC motorteknologi og modstrømsvarmeveksler, som sikrer et af markedets allerlaveste energiforbrug. NVENDELSE CV-serien leveres i flere størrelser. CV 80 til den mindre bolig på op til ca. 50 m 2 og den større CV 200 til boliger på op til 130 m 2 samt CV 1000 til undervisningslokaler, kontorer og lignende. LVT LYDNIVEU CV-serien til boliger er lige så støjsvag, som den er effektiv. Lydniveauet under drift er maksimalt 30 db(). Den kompakte konstruktion og en højde på bare 27 cm gør irmaster CV til en yderst fleksibel ventilationsløsning. UTOMTIK CV-serien leveres med gennemprøvet automatik, som sikrer problemfri drift selv under de vanskeligste forhold. I større bebyggelser kan automatikken kobles op på central driftskontrol. Der ventileres efter behov, ligesom at fugtdannelse kan modvirkes via en installeret fugtsensor. BYPSS OG NTKØLING CV-serien leveres standard med indbygget bypass til at lede kølig udeluft ind i boligen om sommeren ligesom CV-serien standard har indbygget automatisk nattekølingsfunktion efter indstilleligt temperatur niveau. 4 5

4 ldrig har ventilation været vigtigere Nye energieffektive boliger er imponerende tætte. Det er godt for varmeregningen, men kan være dårligt for indeklimaet hvis ikke ventilation tænkes ind i byggeriet. Når bygninger gøres tættere for at overholde energirammerne, er der stor risiko for følgeskader som følge af et dårligt indeklima. Et dårligt indeklima undgås bedst ved at der løbende luftes ud. Det sker bedst og billigst ved hjælp af kontrolleret ventilation med genvinding af varmen. GODT INDEKLIM FOR MINDRE END 1 KR. OM DGEN BRUGERDFÆRD Tidligere blev et dårligt indeklima ofte afværget af at boliger var naturligt utætte, men det krævede imidlertid meget energi til opvarmning at holde en komfortabel temperatur. Kombinationen af opvarmning og udluftning holdt fugtigheden nede. Ved de senere års øgede opmærksomhed på energiforbrug er der sket det, at vi gør vore boliger mere tætte og desuden isolerer vi for at undgå varmespild. Der kan derfor ofte opstå problemer med skimmelsvamp på de dele af bygningen, der er vanskelige at efterisolere, og de steder hvor der er mangelfuld udluftning. UNDGÅ SKIMMELSVMP En typisk følge af mangelfuld udluftning er derfor ofte skimmelsvamp i bygningen, som er meget usund at opholde sig i - men også meget dyrt at udrydde. irmaster ventilationssystemer hører til blandt markedets mest energieffektive. Det er samtidig ensbetydende med en af markedets laveste driftsomkostninger. Samtidig minimeres omkostninger til renovering og vedlige hold som følge af dårligt indeklima ligesom menneskers leve betingelser og arbejdseffektivitet forbedres. Note: Beregninger er foretaget med en CV 80 i et normalt dansk referenceår, 80 m 3 /h og konstant drift. Øvrige beregningsforudsætninger kan rekvireres hos irmaster /S. 6 HUSSTØVMIDER Husstøvmider er en anden følge af dårligt indeklima. Husstøvmiderne stortrives i rum med høj luftfugtighed. I værste fald er husstøvmider allergifremkaldende. Den mest effektive forebyggelse er en relativ luftfugtighed på under 45% i vintermånederne. Ventilation reducerer luftfugtigheden og sikrer et sundt og behageligt indeklima. 7

5 Den fleksible ventilationsløsning CV-serien til boliger har en meget lille indbygnings højde på kun 27 cm, som gør det nemt at integrere anlægget over nedhængte lofter. 27 cm CV-serien til boliger har en meget lille indbygningshøjde, som gør det nemt at integrere anlægget over nedhængte lofter. UNGDOMSBOLIGPROJEKT CV 80 er for eksempel installeret i ungdomsboligprojekt med 175 lejligheder, hvor der skulle bygges efter bygningsklasse Der skulle derfor overholdes energimæssige skrappe krav samtidig med, at hele byggeriet skulle laves så optimeret som muligt. Der blev valgt CV 80, fordi der kunne spares på drifts- og byggeomkostningerne. Udover det meget lave energiforbrug og den høje virkningsgrad på varmeveks leren vurderede rådgiver og bygherre sammenfattende, at der var følgende fordele ved at anvende CV 80: FLEKSIBEL INDRETNING CV 80 leveres med patentanmeldt fleksibel tilslutningskubus således der spares bøjninger tæt på aggregat og derved billiggøres og forenkles installationen. Ingen brandspjæld Lavere byggehøjde Færdiginstallering af 1 lejlighed ad gangen Regulære rette rum uden kanalskakte Mindre indregulering fregning direkte på hver beboers forbrugsmåler 8 9

6 Installation eksempler Indtagsluft Badeværelse Soveværelse TOVÆRELSES LEJLIGHED CV 80 monteret over loftet i badeværelset. Indtag og afkast gennem facaderiste i ydervæggen. Tilluft fkastluft Fraluft Entre Opholdsstue Tag BOLIGBLOK CV 80 på 2. sal monteret med indtag gennem facaderiste i ydervæggen og afkast Opholdsstue Badeværelse gennem afkasthætte på taget. CV 80 med indtag- og afkast gennem Køkken 2. sal facade riste i stue og 1. sal. Ventilationsanlæggene er installeret over nedhægte lofter med kanalført indblæs- Køkken Entre Badeværelse ning og udsugning til de rum, hvor der er ltan behov for ventilation. 1. sal Badeværelse Soveværelse Stueetage Brandforhold ETVÆRELSES LEJLIGHED CV 80 monteret over loftet i badeværelset. Fælles afkast maks. 10 Pa Isolering BEMÆRK: MULIGHED FOR T SPEJLVENDE NLÆG. Indtag og afkast gennem facaderiste Opholdsstue Brand- og røgspjæld Isolering i ydervæggen. Brand- og røgspjæld Brandisolering Badeværelse Køkken Badeværelse Køkken Brandisolering Opholdsstue Brandcelleadskillelse Brandsektionsadskillelse Bemærk: nlæg er i DS 428: 2011 benævnt som "C". Brandsektionsadskillelse 10 11

7 IRMSTER HR STYR på indeklimaet I højeffektive moderne ventilationsanlæg er der en række meget vigtige styringsprocesser, der skal kunne håndteres for at undgå driftsproblemer. KONDENST Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, bliver udsugningsluften afkølet meget i modstrømsvarmeveksleren. Herved kan der opstå kondensering i veksleren. Kondensatet bliver opfanget i en kondensbakke (standard). Opsamlet kondensat bliver pumpet bort af den standardmonterede kondenspumpe til et afløb i bygningen. Ved evt. funktionsfejl på pumpen og deraf følgende højt kondensat-niveau, sørger en svømmerkontakt i kondensbakken for en alarm til styringen. Denne starter en kort proces, hvorved kondensatet forsøges borttransporteret med forhøjet udsugning og samtidigt stoppet indblæsning. Lykkes dette ikke, slukker styringen for anlægget og en kondensalarm vises på betjeningspanelet. FROSTBESKYTTELSE Ved meget lave udetemperaturer kan afkasttemperaturen på modstrømsvarmeveksleren falde så meget, at kondensat fryser til is i denne. Før dette sker, starter styringen derfor en proces, hvor luftmængden på udsugningen forhøjes, og luftmængden reduceres på indblæsningen. Tilfrysning forhindres ved at afkasttemperaturen på veksleren herved stiger. lternativt kan der monteres en elektrisk eftervarmeflade for at bibeholde balanceret drift i et større temperaturområde ved lave temperaturer. Ved meget lave udetemperaturer, ledes en del af den kolde indtagsluft udenom veksleren ved hjælp af bypassspjældet, og hen til en eftervarmeflade, der kan opvarme luften til ønsket indblæsningstemperatur. Herved nedkøles afkastluften mindre i veksleren og tilfrysning forhindres. FOR LV INDBLÆSNINGSTEMPERTUR Hvis den ønskede indblæsningstemperatur ikke kan opretholdes ved lave udetemperaturer, reducerer styringen automatisk indblæsningen og forhøjer udsugningen. Herved stiger indblæsningstemperaturen igen til det ønskede niveau. lternativt kan installeres elektrisk eftervarmeflade. Eftervarmefladen opvarmer indblæsningsluften efter veksleren, såfremt temperaturen ligger under den ønskede indblæsningstemperatur. Dette sikrer stor komfort fra anlægget. Styringen kontrollerer løbende temperaturerne i anlægget og eftervarmen tændes derfor kun, når der er behov for det. CV serien er udstyret med højeffektive modstrøms varmevekslere, der sikrer en meget høj varmegenvinding. Derfor bruges eftervarmefladen kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. UTOMTISK BYPSS CV serien har som standard indbygget et automatisk bypass. Stiger indblæsnings- eller rumtemperaturen (f.eks. ved stærk solindstråling) over det ønskede niveau, åbner styringen bypasset efter behov. Derved ledes udeluften udenom varmeveksleren, og uhensigtsmæssig opvarmning undgås. Især i nye lufttætte boliger har det stor betydning for indeklimaet. NTTEKØLING - FRIKØLING CV serien har standard indbygget automatisk nattekølingsfunktion efter indstillelig temperaturniveau. 12 Her ses den indbyggede modstrømsvarmeveksler. CV 80 er konstrueret i moderne lette materialer. 13

8 Intuitiv betjening NYHED Nyt Betjeningspanel Vi introducerer et nyt betjeningspanel i løbet af 4. kvartal Betjeningspanelets funktioner: Styring af luftmængde Start/stop funktion Ferie-mode larm funktion CV-serien leveres med et intuitivt betjeningspanel, der gør det nemt og hurtigt at justere driften her og nu; samt at programmere anlægget i forhold til den ønskede drift. Betjeningspanelet har en enkel og klar LCD-skærm, der viser status og funktioner. Styringen indeholder som standard en lang række funktioner som for eksempel, programmerbart ugeur, bypassstyring, natkøling, baggrundsventilation og CO 2 afhængig luftmængde regulering ligesom styring i forhold til luftfugtigheden er muligt. Vælg irmaster CTS eller KNX, BCnet TM, LON eller ModBus CTS CTS CTS* CTS* CTS* CV 1 CV 2 CV 3 På figuren vises et vilkårligt CTS system, med en CTS central med forbindelse til et antal irmaster enheder. 14 SOFT- OG HRDWRE TIL CV-SERIEN UNDER- STØTTER FORSKELLIGE CTS-SYSTEMER: KNX BCnet /IP BCnet MS/TP LON MODBUS RTU RS485 Til brug i større projekter, hvor der installeres mange CV enheder, kan det være en fordel at kunne overvåge driften af hvert enkelt ventilationsanlæg enten via en lokal irmaster CTS løsning eller via opkobling til større fælles CTS system. VI ET CTS-SYSTEM ER DET MULIGT T STYRE OG OVERVÅGE MNGE CV ENHEDER CENTRLT, HERUNDER: Start / Stop af anlæg Justere temperatur- og luftmængde setpunkt Frigive nattekøl (kører kun ved reelt behov) Temperatur sensorer kan udlæses Bypass-position Filteralarm nlægsstatus Hygrostat CO 2 -sensor PIR-sensor 15

9 M 100 i en testopstilling. Inde klimarummet er designet til alle slags tests, men den kan også bruges til at visualisere luftstrømningen med røgforsøg, som kan optages med video fra observations gangen, så man ikke forstyrrer ved sin egen tilstedeværelse. Indeklimakammer Vores indeklimakammer på ca. 80 m 2 er et meget fleksibelt rum, hvor man på under 2 timer kan lave en opstilling med et nyt anlæg, fx. 1:1 simuleringer af kundens specielle forhold. Vi har mulighed for at lave en variabel loftshøjde fra 0-4,5 m og skråtstille loftet i valgfri retning. Desuden er der gulvvarme og befugter til simulering af indvendig varme- og fugtbelastning. Testrummet er installeret op mod et udeklimakammer. Vi måler: Lydtryk Temperaturer Luftfugtighed CO 2 -niveau Lufthastigheder for opblandings- og fortrængningsventilation Test og Udeklimakammer I udeklimakammeret på ca. 36 m 2 kan vi simulere temperaturer fra ca. -20 C til +40 C med kontrollerbar luftfugtighed. Dette bruges til at teste anlæggenes drift i varierende klimatiske situationer. udvikling 16 irmasters ventilationsløsninger skal være de bedste løsninger indenfor energieffektivt og sundt indeklima. Derfor anvender vi en meget stor del af vores samlede ressourcer på produktudvikling og dokumentation. Samlet set arbejder over 10% af vores medarbejdere med udvikling- og dokumentation. Vi samarbejder med eksterne universiteter omkring ny teknologi, herunder alborg Universitet, (U) og Danmarks Tekniske universitet (DTU) og vi deltager i flere forskningsbaserede projekter omkring fremtidens effektive decentrale ventilationsløsninger til de mange energirenoveringsopgaver der forestår i den eksisterende boligmasse. Vores elektronik bliver EMC-testet efter de strengeste krav ved anerkendte laboratorier (EMC = Electromagnetic compatibility). Samtlige data under en driftstest optages i sammenhæng. Derved opnår vi enestående overblik over styringens reaktioner på forskellige driftsbetingelser. Under analysen af den konstante datastrøm kan både styringens parametre og produkternes geometri optimeres. akustik Vores udviklingsafdeling anvender akustiske test- og målefaciliteter og udfører måling af efterklangstider, lydtrykniveauer, lydeffektniveau fordelt på frekvensbånd, samt lyddæmpning gennem anlæg. Testrummet er et vibrationsfrit rum der er opført i udviklingsafdelingens faciliteter og er opført med 150 mm betonvæg og -loft. Derved dæmpes udefra kommende støj. Efterklangstiden i indeklimakammeret kan varieres og er reproducerbart fra ca. 0,4 s til 1,0 s. For at undgå stående bølger er rummet lavet med ikke-parallelle vægge Maksimal forstyrrelse fra f.eks. tung trafik er med maksimalt 0,3 db() uden stor betydning og den specielle konstruktion resulterer i en minimal baggrundsstøjniveau. 17

10 Guide til projektering af lavtrykskanalsystem GUIDE TIL BESTILLING Se tegninger side 27 Type CV 80 Flow Udsugning Indtag fkast Rist R (højre side) B (bag) B (bag) G0 (standard) 2 x Kravet om at energiforbruget til lufttransport skal være lavt, stiller krav om korrekt dimensionering af kanalsystemet. Som en hjælp til korrekt dimensionering af kanalsystemet ses nedenfor eksempel på korrekt dimensionering. For yderligere hjælp til dimensionering. beder vi Dem kontakte vores kompetencecenter på telefonnummer En option fra hver kolonne kan frit vælges. L (venstre side) Eksempel: Der ønskes en CV 80 med udsugning i højre side, frisk luft via indtag igennem væggen samt afkast til det fri over tag. Kanaler på både tilluft og fraluft. Varebetegnelse = CV 80 R B T G0 T (top) S (side) T (top) S (side) G1 (udsugningsrist) + rist G2 (indblæsningsrist) Rist + Eksempel 33 Pa tryktab - / Ø100 Tilbehør Varenummer INDTG irmaster facaderist Vinkelophængssæt (til montering af anlægget mod loftet) Justerbar ophængsæt (forlængning af vinkelophængsættet) Facaderist Ø100 UDSUGNING 2 Kontrolventil Reduktion T-rør FKST irmaster facaderist Dampspærre tætning til rør Ø80 - Ø Taggennemføringssæt - tagpap Taggennemføringssæt - tegl Tilluftsfilter F CV 80 Betjeningspanel LONWORKS modul UDSUGNING 1 Kontrolventil UDSUGNING 1 Kanallængde: 7,25 m Luftmængde: 54,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDTG Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 14,1 Pa CV 80 el-eftervarmeflade Hygrostat, indbygget Hygrostat, løs vedlagt UDSUGNING 2 Kanallængde: 10,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDBLÆSNING Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDBLÆSNING Kontrolventil FKST Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 14,1 Pa Modulerende CO 2 sensor, væghængt Modulerende CO 2 sensor, indbygget PIR / bevægelsessensor Se komponenter side

11 Komponenter Optioner: til CV serien Standard: irmaster CV-serien er en teknologisk udvikling inden for energieffektiv ventilation til små boliger og lejligheder. CO 2 SENSOR benyttes til en effektiv energibesparende behovsstyring som automatisk tilpasser ventilationsniveauet til CO 2 belastningen i hvert enkelt rum. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlæg. EC MOTORER indbygget i EPP konstruktionen. Effektive EC motorer er med til at levere et samlet energiforbrug (SEL) < ca. 950 joule/m 3 inclusive kanalmodtryk. Motorerne kan reguleres uafhængigt af hinanden. MODSTRØMSVRMEVEKSLER med dokumenteret virkningsgrad på op til ca. 85% efter EN 308 og op til 95% ved kondensering. Betjeningspanel irmaster CV leveres med et intuitivt betjeningspanel, der gør det nemt og hurtigt at justere driften her og nu. PIR/BEVÆGELSESSENSOR sikrer et lavt energiforbrug ved at starte ventilationen kun ved bevægelse i lejligheden. Efterløbstiden kan frit indstilles i styringen. BYPSS med automatisk regulering af % luftmængde udenom varmeveksler afhængig af temperaturer og setpunkter. nvendes også til automatisk nattekøling. TEMPERTURSENSORER på både afkast, indtag, udsugning og indblæsning sikrer korrekt drift i samspil med den avanceret programmering af irmasters styring. HYGROSTT sikrer at fugtigheden automatisk holdes nede. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlægget. ELEKTRISK EFTERVRMEFLDE kan anvendes ved meget lave udetemperaturer eller der hvor der ønskes fuld balanceret drift hele året. DOBBELT MOTORSTYREDE LUKKESPJÆLD sikrer at der ikke kommer luft igennem anlægget når det er stoppet. FILTRE på både udsugning og tilluft beskytter motorer og varme veksler mod tilsmudsning. F5 filter er standard og F7 filter er option. Filterskift sker enkelt ved udtræk af filterkassette. KOMMUNIKTIONSMODUL sikrer at irmaster CV kan kobles op på netværkssystemer. TÆTNING omkring rør ved væg- eller taggennemføring. Sikrer tæt dampspærre efter rørgennemføring. 20 KONDENSBKKE MED SVØMMER stopper anlægget KONDENSPUMPE med løftehøjde på op til 6 meter er FCDERISTE. Taggennemføringssæt kan også OPHÆNGSSÆT til fastgørelse direkte i loft eller justerbart 21 hvis kondenspumpe svigter eller kondenspumpens standard. leveres, forhør nærmere. i højden. tilløb/fraløb skulle tilstoppes.

12 FRISK LUFT ER ET LOVKRV Ventilation i lejligheder og etagebyggeri som overholder de nyeste energistandarder. Med de nye skærpede energi- og indeklimakrav bliver luftudskiftning med energieffektive ventilationsanlæg en nødvendighed i mange byggerier nu og i fremtiden. Det gælder såvel nybyggeri som eksisterende bygninger. UDVIKLINGEN I ENERGIRMMER m.m. Bolig, kollegier, hoteller m.m. På nuværende tidspunkt er der tre forskellige energirammer i bygningsreglementet; energiramme BR 2010 samt energiramme for henholdsvis lavenergibygning klasse 2015 og Energi rammen BR 2010 skal overholdes, mens energirammerne for lavenergibygningerne er frivillige, men skal overholdes såfremt bygningen skal klassificeres som en lavenergibygning. GRUNDLÆGGENDE KRV TIL LUFTSKIFTE I LEJLIGHEDER - BR Beboelsesbygninger STK. 1 I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmede etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over komfur. UDVIKLINGEN I KRV TIL LUFTTÆTHED: Klasse 2010 max. luftskifte 1,5 l/s/m² ved 50 Pa Klasse 2015 max. luftskifte 1,0 l/s/m² ved 50 Pa Klasse 2020 max. Luftskifte 0,5 l/s pr. m2 ved 50 Pa MINIMUM ENERGIMÆSSIGE KRV TIL VENTIL- TIONSNLÆG I ENKELTBOLIGER BR 2010: - Varmevekslere med en tør virkningsgrad på mindst 85% - Maksimal energiforbrug til lufttransport på 1000 J/m 3 STK. 5 Herudover skal luftskiftet i køkken og, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: I køkken skal der kunne udsuges en volumenstrøm på 20 l/s og fra baderum og wc-rum skal der udsuges mindst 15 l/s. I særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum udsuges en volumenstrøm på 10 l/s. Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand må ikke overstige Energiramme BR2010: Energiramme lavenergibygning klasse 2015: Energiramme lavenergibygning klasse 2020: (52, /) kwh/m² pr. år, hvor er det opvarmede etageareal ( /) kwh/m² pr. år, for at bygningen kan klassificeres som en lavenergibygning klasse kwh/m² pr. år, for at bygningen kan klassificeres som en lavenergibygning klasse

13 CV 80/200 Teknisk Data CV 80 CV 200 Kapacitet m 3 /h Vægt, Standardanlæg kg Farve Kabinet RL sort sort Dimensioner (L/H/D) mm 1170 x 275 x 560 Kondenspumpe Ydelse l/h Løftehøjde m 6 6 Produktintroduktion 1. kvartal 2013 El-eftervarmeflade Termosikring, aut. reset C 70 Termosikring, man. reset C 120 CV 80 kapacitet (%)* CV 80 Effektforbrug (W) Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) El-tilslutning (med PE) nlæg spænding V 1~230 Frekvens Hz 50 Maksimal optaget effekt W 22 Strøm 0,16 Effektfaktor 0,60 El-eftervarmeflade effekt W 500 Strøm 2,2 Max.. lækagestrøm anlæg m 1 CV 80 Lydtrykniveau fra kabinet (db()) CV 80 SEL (W/(m 3 /s)) CV 80 Eksternt Tryktab (Pa) CV 80 Temperatureffektivitet (%) Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) 4 1: CV 80 (30 db() 2: CV80 kanaler 3: Vægriste 4: 1000 Ws/m 3 5: 1200 Ws/m 3 6: 1400 Ws/m Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) * målt uden kondensering, medregnes kondensering øges virkningsgraden op til 95%. LYDEFFEKTNIVEU CV80 Middelfrekvens (Hz) L W L p / 1 m afstand Standard flow 80 m 3 /h 32 Pa modtryk MKSIMUM FLOW 90 m 3 /h 42 Pa modtryk db() db() Kabinet* ,4 21,4 19,6 18,5 36,7 29,8 Indblæsning** ,6 31, ,4 53,3 Udsugning** ,1 0,1-6,8 45,9 Indtag** ,1 12,3 6,63 4,02 51,8 fkast** ,7 39,8 31,5 20,5 55,7 Kabinet* ,8 21,5 19,3 39,6 32,7 Indblæsning** ,1 37,2 31,4 23,1 58,8 Udsugning** ,6 16,7 4,73-4,7 49,3 Indtag** ,7 16,6 10,7 7,88 55,6 fkast** ,2 44, ,3 59,4 * Lydeffektniveau (-vægtet) for udstråling fra kabinet målt i henhold til EN/ISO 3744 ** Lydeffektniveau (-vægtet) for udstråling til kanal målt i henhold til EN/ISO 5136 Note: Data for 1/3 oktavbånd kan rekvireres ved henvendelse til irmaster /S. CV Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Se for opdateret dokumentation.

14 CV 80 CV 80 LBB Udsugning venstre - indtag bag - afkast bag CV 80 rbb Udsugning højre - indtag bag - afkast bag Exhaust Condensate Intake Inlet Extraction Electrical Connections Electrical Connections Exhaust Condensate 560 Intake Extraction Inlet CV 80 LTT udsugning venstre - indtag top - afkast top CV 80 RTT Udsugning højre - indtag top - afkast top 560 Exhaust Exhaust 560 Electrical Connections Condensate Intake Intake Condensate Electrical Connections Extraction Inlet Inlet Extraction Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Se for opdateret dokumentation.

15 Industrivej 59 DK ars Danmark Tel Fax

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav

Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Henrik Tommerup Måling af bruttoenergiforbrug i nybyggeri svarende til BR2005 energikrav Byggesystem: Lette ydervægselementer i stålskelet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-096 2004 ISSN

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere