Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo"

Transkript

1 Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december Vi skal igen gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på de kommende udfordringer og muligheder. Årets beretning vil indeholde en omtale af nogle af de emner, der blev nævnt på forrige års generalforsamling. Dette sker af hensyn til vore nye medlemmer, som på denne måde kan få indsigt i foreningens løbende drift. Som en direkte følge af bl.a. de betydelige vedligeholdelsesarbejder der er opstået, med behov for øjeblikkelig afhjælpning, er der af denne årsag sket en række forskydninger i det tidligere vedtagne budget for 2013 og 2014, og vi ved allerede nu at budgettet for 2015 på mange områder ikke vil være retvisende for udgifterne i dette regnskabsår. Bestyrelsen fremsætter orienterende et revideret budget for 2015, men kan oplyse, at udgifternes fordeling vil følge den kommende tids nødvendige prioriteringer, hvilket betyder at den planlagte hensættelse for året ikke gennemføres. De nævnte forhold vil ikke påvirke den samlede byrdefordeling og bidrag til ejerlejlighedsforeningen. Økonomien bestemmer som bekendt i hvilket tempo de mange ønskede forbedringer skal gennemføres, og bestyrelsen tilstræber derfor fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange eller få hændelser, der har påvirket de beslutninger, som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Der har i årets løb været mange og betydelige aktiviteter, og da vi som sædvanligt har et stort program foran os, skal jeg forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Beretningen udsendes i sin fulde ordlyd sammen med referatet af generalforsamlingen, og bringes endvidere på foreningens hjemmeside. Der gives dermed mulighed for, at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Oversigten over nødvendige vedligeholdelsesarbejder vil fremgå detaljeret af beretningen i et omfang der ikke tidligere er set. Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen sidste år planer for den kommende periodes udvikling, og resultatet af de fremlagte planer vil være omfattet af dette års beretning. Gennemgangen heraf er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. 1

2 Disse hovedområder er: Foreningen Tekniske anlæg Kommende opgaver Sammenfatning Afslutning Foreningen: Umiddelbart efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af undertegnede som foreningens formand, og som medunderskriver af foreningens udbetalinger valgtes Mads Frederiksen. Mads har blandt andet til opgave at vogte foreningens aktiver, og naturligvis overvåge foreningens udbetalinger generelt. Efter en Marathon debat uden sidestykke mellem Fortbo og Datea vedtog bestyrelsen, at der skulle udarbejdes et nyt ordensreglement, som så skulle godkendes på et beboermøde og herefter formelt på en kommende generalforsamling. Ordensreglementet blev vedtaget med samtlige fremmødte stemmer på nær 2, og som det fremgår af dagsordenen er forslaget igen fremsat til den endelige formelle godkendelse således som vedtægten bestemmer. Der er tale om en formalitet, som forhåbentlig kan samle tilslutning fra samtlige fremmødte medlemmer. Som det er ejerne af 3. sals lejlighederne bekendt, udsendte bestyrelse d. 7. juli 2014 en skrivelse modtaget fra foreningens advokat, der beskriver ansvarsplaceringen for skader på egne og underliggende lejligheder. Bestyrelsen har anmoder vores forsikringsagent om at til stile foreningen et forslag til en evt. fællesforsikring, men har endnu ikke modtaget det ønskede, trods rykkere. Det forventes at vi snarest modtager et tilbud eller et afslag. I mellemtiden vil en evt. ansvarsplacering følge lovgivningen på området. Jeg skal også i år nævne, at mange beboere stadig efterlyser en sommerfest, som kan medvirke til at ryste os alle lidt mere sammen, og samtidig få en hyggelig eftermiddag og måske aften. Bestyrelsen hører gerne i dag medlemmernes kommentarer til dette positive initiativ, og måske kan et festudvalg etableres, hvis der er stemning for forslaget. Hvis ikke ja så må vi nok nøjes med i fælleskab at overvåge græsset gro. Tekniske anlæg: Igangværende- eller afsluttede opgaver: I 3. Sals lejlighederne er installeret energimålere, i stedet for målere på radiatorerne. Således vil beboerne på 3. Sal blive opkrævet for korrekt forbrug af varme i hele lejligheden. Målerne blev installeret i uge 2/2015. I varmecentralen er installeret en nye DANCAT unit. Herudover skal reservepumpen udskiftes til en tidsvarende. 2

3 Blødgøringsanlægget i vaskeriet nedtages og det nye blødgøringsanlæg fra varmecentralen bliver tilført vaskeriet. Hermed opnår vi en væsentlig besparelse. Faldstammer udskiftes løbende efter behov og finansielle muligheder. Udskiftning af tekniske vandinstallationer sker løbende og kun ved ledningsbrud eller synlige skader. Ca. 85 % af alt udendørs belysning er udskiftet til LED inkl. elevatortårnene. Der er monteret 9 W LED i stedet for 60 W pærer. Gangen i blok B ved vaskeriet er blevet renoveret, sokkel er spartlet, vægge, døre og karme er nymalet. Vi mangler nu kun flisebelægningen, og så snart den økonomien tillader det iværksættes projektet. Tilbud er indhentet. Alle tagrender på 3. sal på svalegangssiden er renset. Blok B og C mangler dog stadig altansiden. Vi er i gang med forebyggende reparation over Veluxvinduerne på 3. Sal - dette forventes færdiggjort senest april Det har vist sig i blok C, at zinken over Veluxvinduerne på altansiden ved stuerne ikke længere er tætte. Nærmere undersøgelse af dette problem samt udbedring er iværksat. Lyskasserne skal vedligeholdes ved blok B hvilket er iværksat. Gulvafløb i opgange skal udskiftes Flisebelægning i gangen ved vaskeriet skal etableres. Afsluttede opgaver - Asfaltering af Juelsmindevej - Lapning af huller på parkeringsareal. - Udluftning i elevatortårne - Udskiftning af gulvafløb - Faldstammer: Der er udskiftet 7 faldstammer i kældergangen til midterlejlighederne. Dog mangler faldstammerne i selve krybekælderen, der har været udskiftet 2 komplette faldstammer fra kælder til 2. Sal og der er udskiftet 2 komplette faldstammer i kælderrum. - Forsikringsskader: Der har været en del forsikringsskader i Ikke alle er dækket af forsikringen og andre har forsikringen kun dækket noget af. Pt. har vi stadig et udestående med Alm. Brand, som Willis og bestyrelsen har fået overdraget fra varmemesteren. - Serviceeftersyn af elevatorer: Service af elevatorerne er foretaget i december, og 2 af elevatorerne skal have nye bremser. Disse udskiftes i det nye år. 3

4 - Serviceeftersyn vaskemaskiner / tørretumbler Service af vaskemaskinerne og tørretumbler er udført og vi står med en udskiftning af den sidste tørretumbler. - Serviceeftersyn / udskiftning af ventilatorer: Der er foretaget serviceeftersyn af ventilatorer, og i samme forbindelse er 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Der er 3 øvrige ventilatorer som står til udskiftning. - Belysning på matriklen: Der er blevet installeret LED lys i samtlige gavle og ved cykelstativerne. Der er ligeledes installeret LED lys på legepladsen og på grusparkeringsarealet. Årsagen til den meget belysning skyldes den tidligere omtalte hashhandel som har foregået på matriklen. Det ser ud til at have haft sin virkning, da hashhandlen nu ikke længere er på matriklen. - Renovering af varmecentral: Varmecentralen har fået installeret nyt blødgøringsanlæg. Blødgøringsanlæg har mange anvendelsesmuligheder og forhindrer kalkbelægninger i installationer og tekniske anlæg. Blødgøringsanlæg kan anvendes til teknisk vand og varmt brugsvand for at få kalkfrit vand. Blødgøringsanlæg er installeret juni Udvidelse af redskabsskur for salt og maskinpark. Redskabsskuret ved nr. 307, er blevet udvidet med få m2, således at salt til blødgøringsanlægget og vejsalt kan blive opbevaret. Skuret inkl. det gamle skur forventes malet sommeren Gavle på taget mod vest Der er monteret zinkkanter i gavlene mod vest på 3.sal. I kraftig blæsevejr har taget flere gange taget skade idet pladerne ikke har været monteret og fastspændt. Pladerne burde nu blive liggende i kraftig blæsevejr. - Vandskader på 3. sal Der har været 2 vandskader fra varmtvandsrørene i blok B. Skader som har været meget omfattende, og har krævet et opbrækket gulv i en af lejlighederne samt destruktiv adskillelse af facaden under svalegangen. Der skal i denne forbindelse holdes tæt øje med vandforsyningen fremadrettet. - Vandskader øvrige Der har været en del vandskader i Fortbo, som desværre også er gået ud over de underliggende beboere - Vaskeriet Vaskeriet har fået ny hoveddør og fået monteret automatisk dørlukkefunktion. - Udskiftning af ventilationsanlæg 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Yderligere 3 ventilatorer skal udskiftes i

5 - MC Parkeringsareal 2. Stk. MC parkeringspladser med flisebelægning er på baggrund af stigende MC er i Fortbo blevet etableret. Der er etableret 1. Stk. MC parkeringsplads ved nr. 301 med plads til 2 MC er og 1. Stk. Ved nr. 323A med plads til 4 MC er. - Cykelparkering På sidste generalforsamling blev det besluttet, at cykler ikke længere måtte henstilles på fortovene langs med bygningerne. Der er derfor etableret cykelparkering med flisebelægning og cykelstativer 7 forskellige steder i Fortbo med plads til i alt 110 cykler. - Knallert parkering Der er ved trappetårn nr. 323A etableret 5 stk. knallert parkering med flisebelægning. - Værksted ved Ejendomskontoret Er nu ajourført med værktøj m.v. - Forureningssagen er afgjort, og resultatet er meddelt samtlige ejere direkte. - Automatisk tænd / sluk lys i cykelkældre. Alle cykelkældre har nu fået installeret automatisk lystænding. - Dørtelefoner 3. Sal / elevatortårn De 3 elevatortårne har fået installeret nye telefonanlæg og fået nye navneskilte lig med resten af beboerne i E/F Fortbo. - Vedligeholdelsesplan Varmemesteren har i 2014 udarbejdet en vedligeholdelsesplan til bestyrelsen. Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der som udgangspunkt skal informere og hjælpe bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over ejendommens vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for, at ejendommen forekommer vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen kan være med til at give et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder og et budget kan laves over en årrække på f.eks. 10 år, således at foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Vedligeholdelsesplanen er udsendt alle ejere i E/F Fortbo. Afventende opgaver Der henvises til den udarbejdede vedligeholdelsesrapport nr. 1 af 1. August 2014 fremsendt alle ejere i E/F Fortbo. Vedligeholdelsesrapporten afspejler et betydeligt behov for at kunne finansiere de i rapporten oplistede behov, og det fremlagte budget for 2016 indeholder et nødvendigt ønske om en forhøjelse af fællesudgifterne med 10%. Vi vil drøfte dette forslag, når vi kommer til punktet på dagsorden. 5

6 Øvrige forhold: - Varme blok B, 3. sal Det helt store samtale emne i 2014 har været fra beboerne på 3. Sal i blok B. Varmemesteren har haft en stor dialog med beboerne på 3. Sal i blok B, da varmemesteren lukkede for varmen i sommerperioden. Beboerne var frustrerede da den tidligere varmemester aldrig havde slukket for deres varme. Deres største bekymring var og er stadig, at de ikke har gulvvarme på badeværelset om sommeren. Varmemesteren har forsøgt, at holde en god dialog, men uanset hvilken begrundelse eller årsag til hvorfor der lukkes, vil beboerne bare have varme i deres badeværelsesgulv. Varmemesteren har nævnt dette for bestyrelsen og bestyrelsen har fastholdt at varmen på 3. Sal skal følge resten af Fortbo sæsonbetonede reguleringer. Beboerne har efterfølgende stillet sig uforstående og fortsætter deres dialog med varmemesteren. Efter varmen er tændt i oktober, og termostaterne er udskiftet og centralvarmen er installeret og programmeret, har beboerne på 3. Sal i blok B, nu et nyt problem. De kan ikke leve med kun graders varme i oktober måned. Andre vil bare have det varmere og mener ikke varmemesteren skal blande sig i hvor meget varme der skal leveres. Dette på trods af at varmemesteren har meddelt, at får vi kun f.eks. 50 grader varmt vand, så kan varmemesteren ikke levere mere end de modtagne 50 grader. I de lejligheder varmemesteren har besøgt, har beboerne alle sammen haft badeværelsesdøren stående åben. Dette medvirker til forøget varmeregning for alle Fortbo s beboere og manglende varme i selve badeværelset. Herudover har det kunne konstateres i alle tilfælde, hvor der har været manglende varme, at der ikke var udluftet i lejlighedens interne radiatorer, termostaten ikke sad korrekt eller stiften bag termostaten ikke kunne lukke op for varmen. Der er også konstateret at 2 beboere kun havde 17 grader, men at radiatorerne ikke var tændt, og de 2 som var tændt stod der en sofa op foran. Formanden har lovet beboerne på 3. sal, at der indkaldes til et beboermøde forud for generalforsamlingen, men dette møde udskydes til efter generalforsamlingen som følge af de nye tiltag med afregningsmåden, og afholdes kun hvis interessen stadig består. Andre forhold: - Tricktyveri / indbrud / Hærværk Efter montering af Secustrip på samtlige indgangsdøre og kælderdøre har der ikke været indbrud i følge af opbrækkede døre. Desværre har der været 1 indbrud i nr Dette indbrud skyldes udelukkende, at der stadig er nogen, som lukker hoveddørene op for uvedkommende. 6

7 - Husfred 3 husstande har desværre måtte skille sig af med deres hund, da hundene var til gene for deres naboer. - Ulovlig parkering Der har været en del beboere, med indregistrerede erhvervskøretøjer, som har holdt parkeret i strid med lokalplanen, og endvidere været til gene for de øvrige beboere. Det har været nødvendigt at påtale disse beboere, og de har efterfølgende fjernet køretøjerne. - Rengøring og vinduespolering Den primære rengøring af trappeopgange, elevatortårne mm. udføres af Ejendomskontoret. Der er i perioder hvor Racoon stadig bistår. Dette ved ferieafløsning mv. - SMS system - Der er med succes etableret en SMS ordning, hvor Ejendomskontoret kan udsende SMS ifm. f.eks. vandskader, tyveri mm. SMS systemet er blevet flittigt brugt og taget godt imod. En del mangler stadig, at tilmelde sig ordningen og kan få hjælp af Ejendomskontoret. - Saltning på 3. Sal: udføres efter de retningslinjer der er aftalt med bestyrelsen. - Vinduer i lejlighederne Der har været en stor udskiftning af vinduer i Ikke alle husker at konsultere Ejendomskontoret før udskiftning, hvilken i værste tilfælde kan medføre ekstra omkostninger, hvis udskiftningen ikke foretages efter gældende regler. Der er stadig en del vinduer, som ikke længere kan vedligeholdes og trænger til udskiftning. - Vaskeriet Vaskeriet trænger til at blive malet. Ejendomskontoret håber at kunne udføre dette i foråret Det nye sæbedoseringsanlæg og betalingssystem virker optimalt, og faktureringssystemet via DEAS ser nu ud til at fungere optimalt. Vaskeripriserne er løbende justeret, således at vaskeriets drift er neutralt i forhold til den regnskabsmæssige påvirkning. Der indregnes ikke afskrivninger i vaskeriregnskabet, da dette ville udgøre en vilkårlig forskelsbehandling i forhold til de gældende principper for den øvrige del af ejendommens vedligeholdelse. Tørretumbler skal udskiftes i Nøglesystemet Foreningens nøglesystem har i mange år været beskyttet imod kopiering, men da perioden for denne beskyttelse er udløbet, burde vi have et nyt system. Dette er imidlertid en så betydelig omkostning, at der ikke synes plads i budgettet på nuværende tidspunkt. Udskiftning af nøglesystemet udskydes således på ubestemt tid. Prisen anslås til kr ,- - De i lejlighederne opsatte anemostater (udluftningsventiler) frembyder desværre et stort problem, idet mange er tilstoppede, tilsluttet emhætter, fejljusteret eller simpelthen fjernet. I forbindelse med etableringen af tagetagerne blev en rapport udarbejdet, men rapportens konklusioner blev aldrig tilrettet. Forholdene giver en utilstrækkelig udluftning i lejlighederne, og mug og skimmelsvamp trives i bedste velgående i fugtige omgivelser. - 7

8 Varmemesteren vil i nær fremtid sørge for en nødvendig inspektion sammen med et konsulentfirma. - Forureningssagen med olietanken har været genstand for en drøftelse i bestyrelsen. Der er indhentet tilbud på fjernelse af olietanken, og dette arbejde beløber sig til ca. kr ,- + moms. - Det har været foreslået bestyrelsen, at adgangsforholdene til butikstorvet via Dorte Mariehjemmet aflukkes med låge for Fortbos beboere. Forslaget begrundes i at DM snart aflukker gennemgangen under bygningen, og at megen uønsket færdsel foregår gennem Fortbos ejendom. Der er intet kommunalt eller tinglyst forbud til hinder for aflukningen, og det vil i dag være interessant at høre forsamlingens holdning til dette spørgsmål. - Jeg skal igen nævne forholdene på 3. sals altaner. Det er samtlige ejeres ansvar, at underlaget på altanerne et tæt, og det skal igen præciseres, at eventuelle vandskader stammende fra utætte altaner skal udbedres af den pågældende ejer. Der har været tilskrevet samtlige lejligheder flere gange vedr. problemerne med utætheder og især opfyldning med sten i tagrenderne. - Ønsket om afregning af vandforbrug trænger sig mere og mere på, og Måleteknisk Direktiv strammer nu bestemmelserne for opsætning af forbrugsmålere. Fortbo forbruger betydelige mængder af varmt og koldt vand, men fordelingen af denne betydelige udgift er ikke fordelt - efter det faktiske forbrug. Ejendommens installationer er ikke forberedt for opsætning af vandmålere, men det kan selvfølgelig lade sig gøre. Varmemesteren har modtaget et tilbud fra ISTA på opsætning, aflæsning og vedligeholdelse af de nævnte målere, og udgiften hertil beløber sig til ca. kr. 400,- pr. lejlighed pr. år, og efter 6 år reduceres betalingen til ca. kr. 150,- pr. lejlighed pr. år. Vandforbruget kan opgøres af ISTA og faktureres sammen med varmeforbruget. Sammenfatning: Som det ses af regnskaberne, er der god overensstemmelse mellem de budgetterede og de afholdte udgifter for driftsforholdene, men det ses også, at den generelle vedligeholdelse har været langt større end året før. Der er dog tilført den generelle vedligeholdelseskonto midler fra hensættelserne, som nu delvist er kommet til anvendelse. Som det fremgår af indkaldelsen til dette års generalforsamling, er der i 2016 lagt op til en mindre forhøjelse af fællesudgifterne i forhold til Dette sker for at styrke det kapitalgrundlag, som skal bringe os videre med de mange afventende opgaver. Afslutning: Det grundlag for foreningens drift, der blev udarbejdet i 2012, 2013 og 2014, er blevet fulgt, idet der dog har været løbende justeringer. Det sker som ofte, at forholdene ændrer sig fra en beslutning er truffet og til det tidspunkt, hvor tingene skal føres ud i livet. Bestyrelsen oplever med glæde, at der stadig fra mange medlemmer udtrykkes stor tilfredshed med den måde, foreningen drives på, men der er naturligvis også eksempler på, at noget kunne ønskes anderledes. Det er vigtigt, at sådanne ønsker når bestyrelsen, og ikke kun drøftes på parkeringspladsen eller på svalegangen om lørdagen. 8

9 Det handler derfor stadig om at være fælles om at opbygge et positivt miljø, hvor vi finder nye og bedre måder at arbejde sammen med medlemmerne på, mens vi samtidig bevarer en sund omgangstone. Vi skal i dag som sædvanligt vælge bestyrelse. Lad mig i den anledning udtrykke et stort og velment ønske om, at de fremmødte til årets generalforsamling vil lade fornuften råde, og vælge eller genvælge de bestyrelsesmedlemmer, som et flertal anser for kvalificeret til at løfte den kommende tids opgaver, men som også kan fungere som aktivt medlem af foreningens bestyrelse. Der er forbundet et betydeligt tidsforbrug i forbindelse med både formandens, bestyrelsens og især varmemesterens opgaver, hvilket nok er belyst af denne beretnings indhold. Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den smidighed, mødedisciplin og indlevelse, der er udvist i året der gik. Vores indbyrdes forskelligheder leder os frem til et særdeles konstruktivt samarbejde, som giver mulighed for at vurdere bestyrelsesarbejdet ud fra forskellige synsvinkler. Ligeledes vil jeg rette en varm tak for en god indsats til foreningens varmemester med tilhørende elev, som altid er parat til at tage nye initiativer, når det drejer sig om ejendommens vedligeholdelse. Samarbejdet med administrator forløber perfekt. Helle, som er en særdeles dygtig, behagelig og kompetent partner, er kommet tilbage til os, og jeg håber vi må fortsætte samarbejdet med Helle i mange år fremover. Jeg vil på bestyrelsens vegne også rette en stor tak til vore forretningsforbindelser samt sende en venlig tanke til Fortbos lejere, som ikke er til stede i dag. Antallet af lejere er med det seneste salg reduceret til 16. En særlig varm velkomst skal rettes til vore nye medlemmer, som jeg håber hurtigt må komme til at føle sig godt til rette i Fortbo. På bestyrelsens vegne Allan Kirkestrup 9

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning 2013/2014 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2013/2014 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2013/2014 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 18. marts 2014 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 36. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Lyngby, den 10. maj 2009 Vores ref.: 48035/HB G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2009, den 5. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat af generalforsamling. Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet Referat af generalforsamling Torsdag den 16.april 2015 kl. 1900 i selskabslokalet 1. Valg af dirigent Anita blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K.

Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. Generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24, torsdag den 27. februar 2014 - hos advokaterne Arup & Hvidt - Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. Formandens beretning 2013 Der har i årets løb været afholdt

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere