Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo"

Transkript

1 Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december Vi skal igen gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på de kommende udfordringer og muligheder. Årets beretning vil indeholde en omtale af nogle af de emner, der blev nævnt på forrige års generalforsamling. Dette sker af hensyn til vore nye medlemmer, som på denne måde kan få indsigt i foreningens løbende drift. Som en direkte følge af bl.a. de betydelige vedligeholdelsesarbejder der er opstået, med behov for øjeblikkelig afhjælpning, er der af denne årsag sket en række forskydninger i det tidligere vedtagne budget for 2013 og 2014, og vi ved allerede nu at budgettet for 2015 på mange områder ikke vil være retvisende for udgifterne i dette regnskabsår. Bestyrelsen fremsætter orienterende et revideret budget for 2015, men kan oplyse, at udgifternes fordeling vil følge den kommende tids nødvendige prioriteringer, hvilket betyder at den planlagte hensættelse for året ikke gennemføres. De nævnte forhold vil ikke påvirke den samlede byrdefordeling og bidrag til ejerlejlighedsforeningen. Økonomien bestemmer som bekendt i hvilket tempo de mange ønskede forbedringer skal gennemføres, og bestyrelsen tilstræber derfor fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange eller få hændelser, der har påvirket de beslutninger, som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Der har i årets løb været mange og betydelige aktiviteter, og da vi som sædvanligt har et stort program foran os, skal jeg forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Beretningen udsendes i sin fulde ordlyd sammen med referatet af generalforsamlingen, og bringes endvidere på foreningens hjemmeside. Der gives dermed mulighed for, at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Oversigten over nødvendige vedligeholdelsesarbejder vil fremgå detaljeret af beretningen i et omfang der ikke tidligere er set. Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen sidste år planer for den kommende periodes udvikling, og resultatet af de fremlagte planer vil være omfattet af dette års beretning. Gennemgangen heraf er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. 1

2 Disse hovedområder er: Foreningen Tekniske anlæg Kommende opgaver Sammenfatning Afslutning Foreningen: Umiddelbart efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af undertegnede som foreningens formand, og som medunderskriver af foreningens udbetalinger valgtes Mads Frederiksen. Mads har blandt andet til opgave at vogte foreningens aktiver, og naturligvis overvåge foreningens udbetalinger generelt. Efter en Marathon debat uden sidestykke mellem Fortbo og Datea vedtog bestyrelsen, at der skulle udarbejdes et nyt ordensreglement, som så skulle godkendes på et beboermøde og herefter formelt på en kommende generalforsamling. Ordensreglementet blev vedtaget med samtlige fremmødte stemmer på nær 2, og som det fremgår af dagsordenen er forslaget igen fremsat til den endelige formelle godkendelse således som vedtægten bestemmer. Der er tale om en formalitet, som forhåbentlig kan samle tilslutning fra samtlige fremmødte medlemmer. Som det er ejerne af 3. sals lejlighederne bekendt, udsendte bestyrelse d. 7. juli 2014 en skrivelse modtaget fra foreningens advokat, der beskriver ansvarsplaceringen for skader på egne og underliggende lejligheder. Bestyrelsen har anmoder vores forsikringsagent om at til stile foreningen et forslag til en evt. fællesforsikring, men har endnu ikke modtaget det ønskede, trods rykkere. Det forventes at vi snarest modtager et tilbud eller et afslag. I mellemtiden vil en evt. ansvarsplacering følge lovgivningen på området. Jeg skal også i år nævne, at mange beboere stadig efterlyser en sommerfest, som kan medvirke til at ryste os alle lidt mere sammen, og samtidig få en hyggelig eftermiddag og måske aften. Bestyrelsen hører gerne i dag medlemmernes kommentarer til dette positive initiativ, og måske kan et festudvalg etableres, hvis der er stemning for forslaget. Hvis ikke ja så må vi nok nøjes med i fælleskab at overvåge græsset gro. Tekniske anlæg: Igangværende- eller afsluttede opgaver: I 3. Sals lejlighederne er installeret energimålere, i stedet for målere på radiatorerne. Således vil beboerne på 3. Sal blive opkrævet for korrekt forbrug af varme i hele lejligheden. Målerne blev installeret i uge 2/2015. I varmecentralen er installeret en nye DANCAT unit. Herudover skal reservepumpen udskiftes til en tidsvarende. 2

3 Blødgøringsanlægget i vaskeriet nedtages og det nye blødgøringsanlæg fra varmecentralen bliver tilført vaskeriet. Hermed opnår vi en væsentlig besparelse. Faldstammer udskiftes løbende efter behov og finansielle muligheder. Udskiftning af tekniske vandinstallationer sker løbende og kun ved ledningsbrud eller synlige skader. Ca. 85 % af alt udendørs belysning er udskiftet til LED inkl. elevatortårnene. Der er monteret 9 W LED i stedet for 60 W pærer. Gangen i blok B ved vaskeriet er blevet renoveret, sokkel er spartlet, vægge, døre og karme er nymalet. Vi mangler nu kun flisebelægningen, og så snart den økonomien tillader det iværksættes projektet. Tilbud er indhentet. Alle tagrender på 3. sal på svalegangssiden er renset. Blok B og C mangler dog stadig altansiden. Vi er i gang med forebyggende reparation over Veluxvinduerne på 3. Sal - dette forventes færdiggjort senest april Det har vist sig i blok C, at zinken over Veluxvinduerne på altansiden ved stuerne ikke længere er tætte. Nærmere undersøgelse af dette problem samt udbedring er iværksat. Lyskasserne skal vedligeholdes ved blok B hvilket er iværksat. Gulvafløb i opgange skal udskiftes Flisebelægning i gangen ved vaskeriet skal etableres. Afsluttede opgaver - Asfaltering af Juelsmindevej - Lapning af huller på parkeringsareal. - Udluftning i elevatortårne - Udskiftning af gulvafløb - Faldstammer: Der er udskiftet 7 faldstammer i kældergangen til midterlejlighederne. Dog mangler faldstammerne i selve krybekælderen, der har været udskiftet 2 komplette faldstammer fra kælder til 2. Sal og der er udskiftet 2 komplette faldstammer i kælderrum. - Forsikringsskader: Der har været en del forsikringsskader i Ikke alle er dækket af forsikringen og andre har forsikringen kun dækket noget af. Pt. har vi stadig et udestående med Alm. Brand, som Willis og bestyrelsen har fået overdraget fra varmemesteren. - Serviceeftersyn af elevatorer: Service af elevatorerne er foretaget i december, og 2 af elevatorerne skal have nye bremser. Disse udskiftes i det nye år. 3

4 - Serviceeftersyn vaskemaskiner / tørretumbler Service af vaskemaskinerne og tørretumbler er udført og vi står med en udskiftning af den sidste tørretumbler. - Serviceeftersyn / udskiftning af ventilatorer: Der er foretaget serviceeftersyn af ventilatorer, og i samme forbindelse er 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Der er 3 øvrige ventilatorer som står til udskiftning. - Belysning på matriklen: Der er blevet installeret LED lys i samtlige gavle og ved cykelstativerne. Der er ligeledes installeret LED lys på legepladsen og på grusparkeringsarealet. Årsagen til den meget belysning skyldes den tidligere omtalte hashhandel som har foregået på matriklen. Det ser ud til at have haft sin virkning, da hashhandlen nu ikke længere er på matriklen. - Renovering af varmecentral: Varmecentralen har fået installeret nyt blødgøringsanlæg. Blødgøringsanlæg har mange anvendelsesmuligheder og forhindrer kalkbelægninger i installationer og tekniske anlæg. Blødgøringsanlæg kan anvendes til teknisk vand og varmt brugsvand for at få kalkfrit vand. Blødgøringsanlæg er installeret juni Udvidelse af redskabsskur for salt og maskinpark. Redskabsskuret ved nr. 307, er blevet udvidet med få m2, således at salt til blødgøringsanlægget og vejsalt kan blive opbevaret. Skuret inkl. det gamle skur forventes malet sommeren Gavle på taget mod vest Der er monteret zinkkanter i gavlene mod vest på 3.sal. I kraftig blæsevejr har taget flere gange taget skade idet pladerne ikke har været monteret og fastspændt. Pladerne burde nu blive liggende i kraftig blæsevejr. - Vandskader på 3. sal Der har været 2 vandskader fra varmtvandsrørene i blok B. Skader som har været meget omfattende, og har krævet et opbrækket gulv i en af lejlighederne samt destruktiv adskillelse af facaden under svalegangen. Der skal i denne forbindelse holdes tæt øje med vandforsyningen fremadrettet. - Vandskader øvrige Der har været en del vandskader i Fortbo, som desværre også er gået ud over de underliggende beboere - Vaskeriet Vaskeriet har fået ny hoveddør og fået monteret automatisk dørlukkefunktion. - Udskiftning af ventilationsanlæg 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Yderligere 3 ventilatorer skal udskiftes i

5 - MC Parkeringsareal 2. Stk. MC parkeringspladser med flisebelægning er på baggrund af stigende MC er i Fortbo blevet etableret. Der er etableret 1. Stk. MC parkeringsplads ved nr. 301 med plads til 2 MC er og 1. Stk. Ved nr. 323A med plads til 4 MC er. - Cykelparkering På sidste generalforsamling blev det besluttet, at cykler ikke længere måtte henstilles på fortovene langs med bygningerne. Der er derfor etableret cykelparkering med flisebelægning og cykelstativer 7 forskellige steder i Fortbo med plads til i alt 110 cykler. - Knallert parkering Der er ved trappetårn nr. 323A etableret 5 stk. knallert parkering med flisebelægning. - Værksted ved Ejendomskontoret Er nu ajourført med værktøj m.v. - Forureningssagen er afgjort, og resultatet er meddelt samtlige ejere direkte. - Automatisk tænd / sluk lys i cykelkældre. Alle cykelkældre har nu fået installeret automatisk lystænding. - Dørtelefoner 3. Sal / elevatortårn De 3 elevatortårne har fået installeret nye telefonanlæg og fået nye navneskilte lig med resten af beboerne i E/F Fortbo. - Vedligeholdelsesplan Varmemesteren har i 2014 udarbejdet en vedligeholdelsesplan til bestyrelsen. Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der som udgangspunkt skal informere og hjælpe bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over ejendommens vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for, at ejendommen forekommer vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen kan være med til at give et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder og et budget kan laves over en årrække på f.eks. 10 år, således at foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Vedligeholdelsesplanen er udsendt alle ejere i E/F Fortbo. Afventende opgaver Der henvises til den udarbejdede vedligeholdelsesrapport nr. 1 af 1. August 2014 fremsendt alle ejere i E/F Fortbo. Vedligeholdelsesrapporten afspejler et betydeligt behov for at kunne finansiere de i rapporten oplistede behov, og det fremlagte budget for 2016 indeholder et nødvendigt ønske om en forhøjelse af fællesudgifterne med 10%. Vi vil drøfte dette forslag, når vi kommer til punktet på dagsorden. 5

6 Øvrige forhold: - Varme blok B, 3. sal Det helt store samtale emne i 2014 har været fra beboerne på 3. Sal i blok B. Varmemesteren har haft en stor dialog med beboerne på 3. Sal i blok B, da varmemesteren lukkede for varmen i sommerperioden. Beboerne var frustrerede da den tidligere varmemester aldrig havde slukket for deres varme. Deres største bekymring var og er stadig, at de ikke har gulvvarme på badeværelset om sommeren. Varmemesteren har forsøgt, at holde en god dialog, men uanset hvilken begrundelse eller årsag til hvorfor der lukkes, vil beboerne bare have varme i deres badeværelsesgulv. Varmemesteren har nævnt dette for bestyrelsen og bestyrelsen har fastholdt at varmen på 3. Sal skal følge resten af Fortbo sæsonbetonede reguleringer. Beboerne har efterfølgende stillet sig uforstående og fortsætter deres dialog med varmemesteren. Efter varmen er tændt i oktober, og termostaterne er udskiftet og centralvarmen er installeret og programmeret, har beboerne på 3. Sal i blok B, nu et nyt problem. De kan ikke leve med kun graders varme i oktober måned. Andre vil bare have det varmere og mener ikke varmemesteren skal blande sig i hvor meget varme der skal leveres. Dette på trods af at varmemesteren har meddelt, at får vi kun f.eks. 50 grader varmt vand, så kan varmemesteren ikke levere mere end de modtagne 50 grader. I de lejligheder varmemesteren har besøgt, har beboerne alle sammen haft badeværelsesdøren stående åben. Dette medvirker til forøget varmeregning for alle Fortbo s beboere og manglende varme i selve badeværelset. Herudover har det kunne konstateres i alle tilfælde, hvor der har været manglende varme, at der ikke var udluftet i lejlighedens interne radiatorer, termostaten ikke sad korrekt eller stiften bag termostaten ikke kunne lukke op for varmen. Der er også konstateret at 2 beboere kun havde 17 grader, men at radiatorerne ikke var tændt, og de 2 som var tændt stod der en sofa op foran. Formanden har lovet beboerne på 3. sal, at der indkaldes til et beboermøde forud for generalforsamlingen, men dette møde udskydes til efter generalforsamlingen som følge af de nye tiltag med afregningsmåden, og afholdes kun hvis interessen stadig består. Andre forhold: - Tricktyveri / indbrud / Hærværk Efter montering af Secustrip på samtlige indgangsdøre og kælderdøre har der ikke været indbrud i følge af opbrækkede døre. Desværre har der været 1 indbrud i nr Dette indbrud skyldes udelukkende, at der stadig er nogen, som lukker hoveddørene op for uvedkommende. 6

7 - Husfred 3 husstande har desværre måtte skille sig af med deres hund, da hundene var til gene for deres naboer. - Ulovlig parkering Der har været en del beboere, med indregistrerede erhvervskøretøjer, som har holdt parkeret i strid med lokalplanen, og endvidere været til gene for de øvrige beboere. Det har været nødvendigt at påtale disse beboere, og de har efterfølgende fjernet køretøjerne. - Rengøring og vinduespolering Den primære rengøring af trappeopgange, elevatortårne mm. udføres af Ejendomskontoret. Der er i perioder hvor Racoon stadig bistår. Dette ved ferieafløsning mv. - SMS system - Der er med succes etableret en SMS ordning, hvor Ejendomskontoret kan udsende SMS ifm. f.eks. vandskader, tyveri mm. SMS systemet er blevet flittigt brugt og taget godt imod. En del mangler stadig, at tilmelde sig ordningen og kan få hjælp af Ejendomskontoret. - Saltning på 3. Sal: udføres efter de retningslinjer der er aftalt med bestyrelsen. - Vinduer i lejlighederne Der har været en stor udskiftning af vinduer i Ikke alle husker at konsultere Ejendomskontoret før udskiftning, hvilken i værste tilfælde kan medføre ekstra omkostninger, hvis udskiftningen ikke foretages efter gældende regler. Der er stadig en del vinduer, som ikke længere kan vedligeholdes og trænger til udskiftning. - Vaskeriet Vaskeriet trænger til at blive malet. Ejendomskontoret håber at kunne udføre dette i foråret Det nye sæbedoseringsanlæg og betalingssystem virker optimalt, og faktureringssystemet via DEAS ser nu ud til at fungere optimalt. Vaskeripriserne er løbende justeret, således at vaskeriets drift er neutralt i forhold til den regnskabsmæssige påvirkning. Der indregnes ikke afskrivninger i vaskeriregnskabet, da dette ville udgøre en vilkårlig forskelsbehandling i forhold til de gældende principper for den øvrige del af ejendommens vedligeholdelse. Tørretumbler skal udskiftes i Nøglesystemet Foreningens nøglesystem har i mange år været beskyttet imod kopiering, men da perioden for denne beskyttelse er udløbet, burde vi have et nyt system. Dette er imidlertid en så betydelig omkostning, at der ikke synes plads i budgettet på nuværende tidspunkt. Udskiftning af nøglesystemet udskydes således på ubestemt tid. Prisen anslås til kr ,- - De i lejlighederne opsatte anemostater (udluftningsventiler) frembyder desværre et stort problem, idet mange er tilstoppede, tilsluttet emhætter, fejljusteret eller simpelthen fjernet. I forbindelse med etableringen af tagetagerne blev en rapport udarbejdet, men rapportens konklusioner blev aldrig tilrettet. Forholdene giver en utilstrækkelig udluftning i lejlighederne, og mug og skimmelsvamp trives i bedste velgående i fugtige omgivelser. - 7

8 Varmemesteren vil i nær fremtid sørge for en nødvendig inspektion sammen med et konsulentfirma. - Forureningssagen med olietanken har været genstand for en drøftelse i bestyrelsen. Der er indhentet tilbud på fjernelse af olietanken, og dette arbejde beløber sig til ca. kr ,- + moms. - Det har været foreslået bestyrelsen, at adgangsforholdene til butikstorvet via Dorte Mariehjemmet aflukkes med låge for Fortbos beboere. Forslaget begrundes i at DM snart aflukker gennemgangen under bygningen, og at megen uønsket færdsel foregår gennem Fortbos ejendom. Der er intet kommunalt eller tinglyst forbud til hinder for aflukningen, og det vil i dag være interessant at høre forsamlingens holdning til dette spørgsmål. - Jeg skal igen nævne forholdene på 3. sals altaner. Det er samtlige ejeres ansvar, at underlaget på altanerne et tæt, og det skal igen præciseres, at eventuelle vandskader stammende fra utætte altaner skal udbedres af den pågældende ejer. Der har været tilskrevet samtlige lejligheder flere gange vedr. problemerne med utætheder og især opfyldning med sten i tagrenderne. - Ønsket om afregning af vandforbrug trænger sig mere og mere på, og Måleteknisk Direktiv strammer nu bestemmelserne for opsætning af forbrugsmålere. Fortbo forbruger betydelige mængder af varmt og koldt vand, men fordelingen af denne betydelige udgift er ikke fordelt - efter det faktiske forbrug. Ejendommens installationer er ikke forberedt for opsætning af vandmålere, men det kan selvfølgelig lade sig gøre. Varmemesteren har modtaget et tilbud fra ISTA på opsætning, aflæsning og vedligeholdelse af de nævnte målere, og udgiften hertil beløber sig til ca. kr. 400,- pr. lejlighed pr. år, og efter 6 år reduceres betalingen til ca. kr. 150,- pr. lejlighed pr. år. Vandforbruget kan opgøres af ISTA og faktureres sammen med varmeforbruget. Sammenfatning: Som det ses af regnskaberne, er der god overensstemmelse mellem de budgetterede og de afholdte udgifter for driftsforholdene, men det ses også, at den generelle vedligeholdelse har været langt større end året før. Der er dog tilført den generelle vedligeholdelseskonto midler fra hensættelserne, som nu delvist er kommet til anvendelse. Som det fremgår af indkaldelsen til dette års generalforsamling, er der i 2016 lagt op til en mindre forhøjelse af fællesudgifterne i forhold til Dette sker for at styrke det kapitalgrundlag, som skal bringe os videre med de mange afventende opgaver. Afslutning: Det grundlag for foreningens drift, der blev udarbejdet i 2012, 2013 og 2014, er blevet fulgt, idet der dog har været løbende justeringer. Det sker som ofte, at forholdene ændrer sig fra en beslutning er truffet og til det tidspunkt, hvor tingene skal føres ud i livet. Bestyrelsen oplever med glæde, at der stadig fra mange medlemmer udtrykkes stor tilfredshed med den måde, foreningen drives på, men der er naturligvis også eksempler på, at noget kunne ønskes anderledes. Det er vigtigt, at sådanne ønsker når bestyrelsen, og ikke kun drøftes på parkeringspladsen eller på svalegangen om lørdagen. 8

9 Det handler derfor stadig om at være fælles om at opbygge et positivt miljø, hvor vi finder nye og bedre måder at arbejde sammen med medlemmerne på, mens vi samtidig bevarer en sund omgangstone. Vi skal i dag som sædvanligt vælge bestyrelse. Lad mig i den anledning udtrykke et stort og velment ønske om, at de fremmødte til årets generalforsamling vil lade fornuften råde, og vælge eller genvælge de bestyrelsesmedlemmer, som et flertal anser for kvalificeret til at løfte den kommende tids opgaver, men som også kan fungere som aktivt medlem af foreningens bestyrelse. Der er forbundet et betydeligt tidsforbrug i forbindelse med både formandens, bestyrelsens og især varmemesterens opgaver, hvilket nok er belyst af denne beretnings indhold. Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den smidighed, mødedisciplin og indlevelse, der er udvist i året der gik. Vores indbyrdes forskelligheder leder os frem til et særdeles konstruktivt samarbejde, som giver mulighed for at vurdere bestyrelsesarbejdet ud fra forskellige synsvinkler. Ligeledes vil jeg rette en varm tak for en god indsats til foreningens varmemester med tilhørende elev, som altid er parat til at tage nye initiativer, når det drejer sig om ejendommens vedligeholdelse. Samarbejdet med administrator forløber perfekt. Helle, som er en særdeles dygtig, behagelig og kompetent partner, er kommet tilbage til os, og jeg håber vi må fortsætte samarbejdet med Helle i mange år fremover. Jeg vil på bestyrelsens vegne også rette en stor tak til vore forretningsforbindelser samt sende en venlig tanke til Fortbos lejere, som ikke er til stede i dag. Antallet af lejere er med det seneste salg reduceret til 16. En særlig varm velkomst skal rettes til vore nye medlemmer, som jeg håber hurtigt må komme til at føle sig godt til rette i Fortbo. På bestyrelsens vegne Allan Kirkestrup 9

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere