Indeklima. Bygningsreglement 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklima. Bygningsreglement 2010"

Transkript

1 Indeklima Bygningsreglement 2010

2 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen bør risikere at blive direkte syg af at opholde sig i sin bolig. Bygningsreglement 2010 indeholder derfor bestemmelser om luftskifte i boligen, om byggematerialer og om foranstaltninger, der kan begrænse indtrængen af forurening fra jorden under bygningen. For række- og kædehuse er der også bestemmelser om temperaturforhold. Der bliver med jævne mellemrum udarbejdet tillæg til bygningsreglementet. Det opdaterede Bygningsreglement 2010 kan ses på Erhvervsog Boligstyrelsens hjemmeside Denne pjece beskriver, hvordan et tilstrækkeligt luftskifte kan opnås med forskellige metoder, og den gennemgår reglerne for brugen af byg ge materialer, herunder indeklimamærkningen, samt hvordan man kan beskytte sig mod forurening fra jorden under bygningen samt sikre passende temperaturforhold. Dafolo A/S, januar Indeklima

3 1. Den sunde bolig I dag kan man på baggrund af erfaringer og resultater fra forsøgsbyggerier og videnskabelige undersøgelser bygge, så man tilgodeser et godt og sundt indeklima. Men indeklimaet er også afhængigt af, hvordan boligen bruges, f.eks. antallet af personer, deres aktiviteter og vaner med bl.a. udluftning, rengøring og tobaksrygning. Et sundt indeklima forudsætter, at en række indeklimafaktorer holdes inden for bestemte niveauer. De vigtigste faktorer er luftens indhold af forurening i form af støv, mikroorganismer (f.eks. skimmelsvampe), fugt, for skellige gasser, radio aktiv stråling, belys-ning og støj samt luftens temperatur. Forureningen i indeklimaet kommer bl.a. fra byggematerialer ne og ind - boet, udeluften, jorden under bygninger, tøjet, beboernes aktiviteter og fra aviser, bøger, rengøringsmidler og andre ting i boligen. Indeklima 3

4 Vi kan forebygge denne forurening ved at bruge byggematerialer, indbo m.v., der afgiver mindst mulig forurening. Desuden kan vi fjerne forurening indendørs. De små partikler, fugt og gasser fjernes med en effektiv ventilation, mens store støvpartikler fjernes ved rengøring. Fugt i indeluften er en særlig forurening. For personer med anlæg for allergi kan luftfugtigheden have stor betydning for helbredet. Vi producerer fugt, når vi ånder, går i bad, laver mad, vasker og tørrer tøj, gør rent m.v. Også planter afgiver fugt til indeluften. Vi kan alle medvirke til at holde fugtindholdet i indeluften nede. Vi kan lade være med at foretage meget fugtafgivende aktiviteter som f.eks. tørring af tøj indendørs. Vi kan sørge for at bruge emhætten, hver gang vi laver mad, og huske at starte den allerede, når vi tænder for komfuret i stedet for at vente, indtil vi kan se vanddampen eller stegeosen. Vi kan også lægge låg på gryderne. 4 Indeklima

5 Den sunde bolig har en rimelig lav luftfugtighed i vinterhalvåret. Det betyder, at de husstøvmider, som kan være årsag til udvikling af husstøvmide allergi, får sværere ved at formere sig. Vi bør tilstræbe, at den relative luftfugtighed er lavere end 45% om vinteren. Det sikrer et sundt indeklima for beboerne og forhindrer, at bygningen får fugtskader. En ventilation, som opfylder bygningsreglementets krav til luftskifte, vil i de fleste tilfælde sikre den rigtige luftfugtighed. Indeluften kan kun sjældent blive for tør, selv om det godt kan føles sådan. Fornemmelsen af tørre slimhinder skyldes som regel andre forhold end lav luftfugtighed. Det kan f.eks. forekomme, hvis indeluften indeholder for meget støv, eller hvis temperaturen er for høj. Her hjælper en kraftig og hurtig udluftning. Også sygdom og brug af medicin kan give tørre slimhinder. Indeklima 5

6 2. Ventilation Bygningsreglementet stiller en række krav til ventilationen i boligen: Hvor meget der skal ventileres, hvordan ventilationssystemet principielt skal bygges op, og hvornår ventilationen skal foregå. Ventilationen skal først og fremmest fjerne forurening fra boligen, især fra de såkaldte våde rum køkkenet samt bade- og toiletrum. Desuden skal ventilationen sørge for frisk udeluft til opholdsrummene gennem udeluftventiler til erstatning for den udsugede luft. Ventilationen sørger også for at tilføre ny ilt, som vi alle skal bruge for at kunne ånde, og samtidig fjerne den kul dioxid, vi udånder. Bygningsreglementet kræver, at luften i boligen fornyes svarende til 0,3 gang luftskifte i timen. Når der er behov for at forøge ventilationen, kan døre og vinduer åbnes. 6 Indeklima

7 Der er i Danmark en lang tradition for at benyt te et ventilationssystem, der fungerer ved hjælp af naturens egne kræfter vinden og tem peraturforskellen mellem inde og ude i frit liggende enfamiliehuse. En af trækskanal fo r binder en ventil i loftet i henholdsvis køkken samt bade- og toiletrum med det fri over ta get. Desuden monteres udeluftventiler i faca derne i opholdsrummene, hvor udeluften trækkes ind til erstatning for den udsugede luft. Et sådant system kaldes naturlig ventilation. I visse række- og kædehuse opbygges ventila tionen med et system, der svarer til eta ge boligers, dvs. med en ventilatorstyret udsugning fra de våde rum, samt udeluftventiler i facaderne i opholdsrummene. Et sådant system kaldes mekanisk udsugning. I nogle enfamiliehuse benytter man et mere avanceret mekanisk ventila tions system, hvor også tilførslen af udeluft sker ved hjælp af en ventilator i kanalsystemet. Der foregår en styret indblæsning af filtreret og opvarmet ude luft i alle opholdsrum. Et sådant system kaldes ba lan ceret mekanisk ventilation, fordi systemet mekanisk styrer balancen mellem den indblæste luft og den udsugede luft. Sådanne systemer skal også forsynes med et varmegenvindingssystem, så en stor del af varmen fra den udsugede luft i fyringssæsonen overføres til den indblæste luft. I alle ventilationssystemer er det vigtigt at sør ge for, at udeluften så ubesværet som mu- Indeklima 7

8 ligt kan strømme fra det fri enten gennem ude luftventilerne i facaderne el ler gennem indblæsningsventiler i kanalerne og videre gennem opholds rum mene til de våde rum, og derfra gennem af trækskanalerne/ ud sug nings kanalerne til det fri. Det kan f.eks. sikres ved hjælp af en luftspalte un der de indvendige døre. Der er et generelt krav om, at der over komfuret monteres en emhætte med mekanisk ud sugning og afkast til det fri. Tilførsel af udeluft til opholdsrummene skal ske, så der ikke opstår træk. Det kan f.eks. sikres ved at placere såkaldte tallerkenventiler i ydervæggen helst over en radiator. En korrekt placeret tallerkenventil afbøjer den kolde udeluft langs væggen, så den ikke blæser direkte ind i rummet. Sam tidig blandes den varme opadstigende luftstrøm fra radiatoren med den kolde udeluft, og det reducerer yderligere risikoen for træk. Det kan være vanskeligt umiddelbart at afgøre, om en bolig har for lidt ventilation, men sikre tegn på utilstrækkelig luftskifte kan være: Dug på indersiden af lukkede vinduer med termoruder eller andre to-lags ruder. Mug og sorte skjolder på isolerede ydervægge, f.eks. bag møbler. 8 Indeklima

9 Naturlig ventilation Undersøgelser har vist, at enfamiliehuse med naturlig ventilation ikke i alle tilfælde kunne opnå et luftskifte på 0,3 gang i timen og dermed sikre en sund bolig. Nedenstående krav skal derfor være opfyldt: flere eller større udeluftventiler i opholdsrummenes facader. Det frie areal af udeluftventilen/udeluftventilerne skal mindst være 60 cm 2 for de første 25 m 2 gulv, og derefter øges forholdsmæssigt. større areal af aftrækskanalerne i bade- og toiletrum, så de har sam me dimension som i køkkenet, dvs. et kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. aftrækskanalerne skal have en sådan højde over tag, at aftrækket fungerer tilfredsstillende under alle vindforhold. Det kan opnås ved at føre udmundingen af aftrækskanalerne op over tagets højeste punkt, så de rækker op i den fri vind. Der må ikke være mere end to retningsændringer på aftrækskanalen, og bøjninger må ikke være for skarpe. Naturlig ventilation har flere fordele: Der er ingen støjgener eller anlægs- og driftsudgifter til elektriske ventilatorer. Evt. trafikstøj gennem udeluftventilerne kan begrænses med lyddæmpere. Men systemet rummer også en række ulemper: Virkningen varierer efter vind og udetemperatur, og systemet kan ikke forsynes med effektiv varmegenvinding. Mekanisk udsugning Den eneste tekniske forskel mellem mekanisk udsugning og naturlig ven tilation er, at der i aftrækskanalerne monteres en ventilator, der skal køre konstant alle døgnets 24 timer. Da dette system året rundt sikrer et mere effektivt luftskifte end naturlig ventilation, skal udeluftventilerne i opholdsrummene kun være halvt så store som ved naturlig ventilation. Det vil sige en fri åbning på 30 cm 2 for de første 25 m 2 gulv og derefter øges forholdsmæssigt. Bygningsreglementet specificerer, hvor meget luft der skal udsuges fra de våde rum. Indeklima 9

10 En fordel ved mekanisk ventilation er et mere stabilt luftskifte, uafhængig af vindhastighed og udetemperatur. Men mekanisk ventilation er dy re re, både i anlæg og drift. Ventilationssystemet bruger el og afgiver støj fra ventilatoren. Bygningsreglementet sætter en grænse for støj i op holdsrum fra ventilatoren og andre installationer på 30 db. En eventuel fløj ten fra ventila toren må ikke overstige 25 db, svarende til en sagte hvisken. Elforbruget til mekanisk ventilation kan begrænses ved at vælge en effektiv ventilator med sparemotor. Balanceret mekanisk ventilation Dette system består af et ventilationsanlæg med indblæsning af filtreret og opvarmet luft i opholdsrummene, i stedet for udeluftventiler i facaderne. Desuden mekanisk udsugning som beskrevet ovenfor. Der er flere fordele ved dette system: ventilationen er konstant året rundt og uafhængig af udeforholdene, ventilationen i det enkelte opholdsrum kan nøje afpasses efter behovet, risikoen for trækgener er minimeret, fordi der indblæses opvarmet luft, og boligens varmebehov reduceres, da systemet er forsynet med varmegenvinding. Ulemperne er først og fremmest økonomiske: Et balanceret mekanisk ventilationssystem er dyrere i anlæg og drift. Elforbruget kan dog begrænses ved at vælge en effektiv ventilator med sparemotor. Desuden forekommer der støj fra systemets ventilatorer. Som tidligere nævnt sætter bygningsreglementet en grænse for støj i opholdsrum fra ventilatorer og andre installationer på 30 db. En eventuel fløjten fra ventilatoren må ikke overstige de 25 db. Drift og rengøring Ventilationssystemet i en bolig skal normalt være i gang hele døgnet året rundt. Snavs i et ventilationsanlæg nedsætter dets evne til at forny luften effektivt. Derfor er det vigtigt at hol de ventilationsanlæg rene, så de kan fastholde deres effektivitet. Det gælder både for naturlig og mekanisk ventilation. 10 Indeklima

11 Erhvervs- og Boligstyrelsen har udarbejdet en folder: God ven tilation i din lejlighed eller dit hus med en række enkle råd om eftersyn og pasning af ventilationen i boliger. Folderen in de holder anvisninger på rengøring af luftventilerne i opholdsrum samt bade- og toiletrum, emhætter, ventilationskanaler og ventilatorer. Indeklima 11

12 3. Byggematerialer Byggematerialer skal opfylde bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 10. november 2008 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Alle byggematerialer kan tilføre forurening til indeklimaet. Bygningsregle mentet kræver, at byggematerialer ikke må afgive gasser, dampe, partik ler og radioaktiv stråling, der kan give anledning til et sundhedsska deligt indeklima. Derfor skal der anvendes byggematerialer, som ved normal brug ikke giver sundheds- eller komfortmæssige problemer. Forurening fra byggematerialer kan bl.a. medføre slimhinde- og hudirritationer samt lugtgener. Bygningsreglementet indeholder specifikke krav til enkelte forureninger og til byggematerialer f.eks. med formaldehyd og mineraluld. Danmark har indført en mærkningsordning for byggematerialer Dansk Indeklima Mærkning som giver forbrugerne sikkerhed for, at materialerne ikke afgiver en sundhedsskadelig forurening. Mærkningsordningen benytter en tidsværdi for den enkelte materialetype. Værdien giver de projekterende teknikere og brugerne oplysning om, hvor længe der kan forventes indeklimaproblemer fra byggematerialet, både ved nybyggeri og ved en vedligeholdelse/renovering. Indeklimamærket kan både bruges til at vælge de mest hensigtsmæssige byggematerialer og gøre det lettere at træffe de fornødne forholdsregler, f.eks. hvis det er nødvendigt at forøge ventilationen eller undlade at benytte rummene i en given periode. Oplysninger om indeklimamærkede byggematerialer kan fås hos Dansk Indeklima Mærkning, Teknologisk Institut i Taastrup, tlf.: Indeklima

13 4. Forurening fra jorden under bygningen En forurening af jorden under bygninger kan give anledning til indeklima problemer. Jordforureningen kan enten være naturskabt som radon eller menneskeskabt som forurening fra lossepladser og industrigrunde. Radon Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Derfor bør inde luften rumme så lidt radon som muligt. Radon findes overalt i jorden, men i stærkt varierende mængder, der afhænger af de lokale geologiske forhold. Radon optræder i udeluften i så små mængder, at det først og fremmest er fra jorden under huset, at radon trænger ind i bygningen. Det sker gen nem revner og sprækker i fundamenter, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer m.v. Uanset hvor i landet der bygges, kan radonindholdet i boligens indeluft holdes nede på et niveau, der ikke er sundhedsfarligt. Det forudsætter, at der under byggeriets projektering og opførelse tages tilstrækkeligt hensyn til risikoen for indtrængen af radon. De forhold, der kan medvirke hertil, er: konstruktionstype lufttæthed mod jord ventilation. Et terrændæk kan udgøre en effektiv bremse mod indtrængning af luft fra underliggende jordlag, hvis der er truffet særlige foranstaltninger til tætning mod undergrunden. En krybekælder kan også hindre indtrængen af radonholdig luft, hvis den tætnes mod jord og ventileres tilstrækkeligt til det fri. En kælder der ventileres til det fri, og som normalt holdes adskilt fra de overliggende rum, kan normalt også nedsætte radonindholdet i boligens opholdsrum. Indeklima 13

14 Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning Radon og nybyggeri fortæller, hvordan man bygger radonsikkert. Bygge- og Boligstyrelsen har også udarbejdet pjecen Radon og enfamiliehuse, der orienterer om, hvordan eksisterende huse kan sikres. Indholdet af radon i indeklimaet kan måles måleenheden er Becquerel pr. kubikmeter, Bq/m 3. Det anbefales, at der i eksisterende boliger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m 3 og 200 Bq/m 3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m 3. For nybyggeri anbefales, at radon indholdet ikke overstiger 100 Bq/m 3. Anden forurening fra jorden Hvis nybyggeri opføres på grunde, hvor der findes anden kendt forurening end radon, kræver miljølovgivningen, at jorden i visse tilfælde oprenses, inden byggeriet sættes i gang. De pågældende forureninger kan øge risikoen for sygdomme samt for slimhindeirritationer og lugtgener. Hvis grunden oprenses fuldstændigt, kan der bygges på samme måde som på ikke-forurenede grunde. Hvis oprensningen ikke er fuldstændig, dvs. at grunden indeholder en accepteret restforurening, skal byggeriet overholde et nyt krav i bygningsreglementet om en bygningskonstruktion, der er både lufttæt og diffusionstæt mod jorden. Der kan være tilfælde, hvor byggegrunden af hensyn til andre miljø forhold ikke kræ ves oprenset på samme måde, inden byggeriet gennemføres. I så fald kan kommunen stille særlige krav til byggeriet for at sikre tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold i boligen. 14 Indeklima

15 5. Temperaturforhold For række- og kædehuse er der krav, der skal sikre tilfredsstillende temperaturforhold. Følgende faktorer har indflydelse på det termiske indeklima: byggematerialerne vinduesarealet orientering af vinduer solafskærmningens effektivitet. Tunge materialer som beton og tegl udjævner normalt tempera tu r- svingninger, mens lette materialer som gips, træ, metal m.v. medfører større svingninger i det termiske indeklima. Der findes i dag edb-programmer til indeklimaberegninger, så man allerede ved projekteringen kan sikre et tilfredsstillende indeklima i boligen. Selv om bygningsreglementet ikke stiller et tilsvarende krav til fritliggende enfamiliehuse, bør den projekterende som en naturlig del af god byggeskik altid tage højde for solens direkte og indirekte påvirkning af indeklimaet. På Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside, kan findes supplerende oplysninger til Bygningsreglement 2010 vedrørende indeklima. Indeklima 15

16 Pjecen om indeklima er udsendt af Dafolo A/S som led i en serie informationspjecer om Bygningsreglement Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn tlf.: Tegninger: Blåtårn Tegnestue ApS, Birgitte Borup Produktion: Dafolo A/S, tlf Varenr I informationsserien om Bygningsreglement 2010 indgår yder ligere 3 pjecer: Varenr Garager og carporte m.v. Varenr Pejse og brændeovne Varenr Sommerhuse Bygningsreglement 2010 er udsendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. SBI-anvisningerne kan også købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. Vejledningerne der er udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen kan ses på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside dk. Anvisninger og vejledninger kan normalt også lånes på bibliotekerne.

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere