Indeklima. Bygningsreglement 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklima. Bygningsreglement 2010"

Transkript

1 Indeklima Bygningsreglement 2010

2 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen bør risikere at blive direkte syg af at opholde sig i sin bolig. Bygningsreglement 2010 indeholder derfor bestemmelser om luftskifte i boligen, om byggematerialer og om foranstaltninger, der kan begrænse indtrængen af forurening fra jorden under bygningen. For række- og kædehuse er der også bestemmelser om temperaturforhold. Der bliver med jævne mellemrum udarbejdet tillæg til bygningsreglementet. Det opdaterede Bygningsreglement 2010 kan ses på Erhvervsog Boligstyrelsens hjemmeside Denne pjece beskriver, hvordan et tilstrækkeligt luftskifte kan opnås med forskellige metoder, og den gennemgår reglerne for brugen af byg ge materialer, herunder indeklimamærkningen, samt hvordan man kan beskytte sig mod forurening fra jorden under bygningen samt sikre passende temperaturforhold. Dafolo A/S, januar Indeklima

3 1. Den sunde bolig I dag kan man på baggrund af erfaringer og resultater fra forsøgsbyggerier og videnskabelige undersøgelser bygge, så man tilgodeser et godt og sundt indeklima. Men indeklimaet er også afhængigt af, hvordan boligen bruges, f.eks. antallet af personer, deres aktiviteter og vaner med bl.a. udluftning, rengøring og tobaksrygning. Et sundt indeklima forudsætter, at en række indeklimafaktorer holdes inden for bestemte niveauer. De vigtigste faktorer er luftens indhold af forurening i form af støv, mikroorganismer (f.eks. skimmelsvampe), fugt, for skellige gasser, radio aktiv stråling, belys-ning og støj samt luftens temperatur. Forureningen i indeklimaet kommer bl.a. fra byggematerialer ne og ind - boet, udeluften, jorden under bygninger, tøjet, beboernes aktiviteter og fra aviser, bøger, rengøringsmidler og andre ting i boligen. Indeklima 3

4 Vi kan forebygge denne forurening ved at bruge byggematerialer, indbo m.v., der afgiver mindst mulig forurening. Desuden kan vi fjerne forurening indendørs. De små partikler, fugt og gasser fjernes med en effektiv ventilation, mens store støvpartikler fjernes ved rengøring. Fugt i indeluften er en særlig forurening. For personer med anlæg for allergi kan luftfugtigheden have stor betydning for helbredet. Vi producerer fugt, når vi ånder, går i bad, laver mad, vasker og tørrer tøj, gør rent m.v. Også planter afgiver fugt til indeluften. Vi kan alle medvirke til at holde fugtindholdet i indeluften nede. Vi kan lade være med at foretage meget fugtafgivende aktiviteter som f.eks. tørring af tøj indendørs. Vi kan sørge for at bruge emhætten, hver gang vi laver mad, og huske at starte den allerede, når vi tænder for komfuret i stedet for at vente, indtil vi kan se vanddampen eller stegeosen. Vi kan også lægge låg på gryderne. 4 Indeklima

5 Den sunde bolig har en rimelig lav luftfugtighed i vinterhalvåret. Det betyder, at de husstøvmider, som kan være årsag til udvikling af husstøvmide allergi, får sværere ved at formere sig. Vi bør tilstræbe, at den relative luftfugtighed er lavere end 45% om vinteren. Det sikrer et sundt indeklima for beboerne og forhindrer, at bygningen får fugtskader. En ventilation, som opfylder bygningsreglementets krav til luftskifte, vil i de fleste tilfælde sikre den rigtige luftfugtighed. Indeluften kan kun sjældent blive for tør, selv om det godt kan føles sådan. Fornemmelsen af tørre slimhinder skyldes som regel andre forhold end lav luftfugtighed. Det kan f.eks. forekomme, hvis indeluften indeholder for meget støv, eller hvis temperaturen er for høj. Her hjælper en kraftig og hurtig udluftning. Også sygdom og brug af medicin kan give tørre slimhinder. Indeklima 5

6 2. Ventilation Bygningsreglementet stiller en række krav til ventilationen i boligen: Hvor meget der skal ventileres, hvordan ventilationssystemet principielt skal bygges op, og hvornår ventilationen skal foregå. Ventilationen skal først og fremmest fjerne forurening fra boligen, især fra de såkaldte våde rum køkkenet samt bade- og toiletrum. Desuden skal ventilationen sørge for frisk udeluft til opholdsrummene gennem udeluftventiler til erstatning for den udsugede luft. Ventilationen sørger også for at tilføre ny ilt, som vi alle skal bruge for at kunne ånde, og samtidig fjerne den kul dioxid, vi udånder. Bygningsreglementet kræver, at luften i boligen fornyes svarende til 0,3 gang luftskifte i timen. Når der er behov for at forøge ventilationen, kan døre og vinduer åbnes. 6 Indeklima

7 Der er i Danmark en lang tradition for at benyt te et ventilationssystem, der fungerer ved hjælp af naturens egne kræfter vinden og tem peraturforskellen mellem inde og ude i frit liggende enfamiliehuse. En af trækskanal fo r binder en ventil i loftet i henholdsvis køkken samt bade- og toiletrum med det fri over ta get. Desuden monteres udeluftventiler i faca derne i opholdsrummene, hvor udeluften trækkes ind til erstatning for den udsugede luft. Et sådant system kaldes naturlig ventilation. I visse række- og kædehuse opbygges ventila tionen med et system, der svarer til eta ge boligers, dvs. med en ventilatorstyret udsugning fra de våde rum, samt udeluftventiler i facaderne i opholdsrummene. Et sådant system kaldes mekanisk udsugning. I nogle enfamiliehuse benytter man et mere avanceret mekanisk ventila tions system, hvor også tilførslen af udeluft sker ved hjælp af en ventilator i kanalsystemet. Der foregår en styret indblæsning af filtreret og opvarmet ude luft i alle opholdsrum. Et sådant system kaldes ba lan ceret mekanisk ventilation, fordi systemet mekanisk styrer balancen mellem den indblæste luft og den udsugede luft. Sådanne systemer skal også forsynes med et varmegenvindingssystem, så en stor del af varmen fra den udsugede luft i fyringssæsonen overføres til den indblæste luft. I alle ventilationssystemer er det vigtigt at sør ge for, at udeluften så ubesværet som mu- Indeklima 7

8 ligt kan strømme fra det fri enten gennem ude luftventilerne i facaderne el ler gennem indblæsningsventiler i kanalerne og videre gennem opholds rum mene til de våde rum, og derfra gennem af trækskanalerne/ ud sug nings kanalerne til det fri. Det kan f.eks. sikres ved hjælp af en luftspalte un der de indvendige døre. Der er et generelt krav om, at der over komfuret monteres en emhætte med mekanisk ud sugning og afkast til det fri. Tilførsel af udeluft til opholdsrummene skal ske, så der ikke opstår træk. Det kan f.eks. sikres ved at placere såkaldte tallerkenventiler i ydervæggen helst over en radiator. En korrekt placeret tallerkenventil afbøjer den kolde udeluft langs væggen, så den ikke blæser direkte ind i rummet. Sam tidig blandes den varme opadstigende luftstrøm fra radiatoren med den kolde udeluft, og det reducerer yderligere risikoen for træk. Det kan være vanskeligt umiddelbart at afgøre, om en bolig har for lidt ventilation, men sikre tegn på utilstrækkelig luftskifte kan være: Dug på indersiden af lukkede vinduer med termoruder eller andre to-lags ruder. Mug og sorte skjolder på isolerede ydervægge, f.eks. bag møbler. 8 Indeklima

9 Naturlig ventilation Undersøgelser har vist, at enfamiliehuse med naturlig ventilation ikke i alle tilfælde kunne opnå et luftskifte på 0,3 gang i timen og dermed sikre en sund bolig. Nedenstående krav skal derfor være opfyldt: flere eller større udeluftventiler i opholdsrummenes facader. Det frie areal af udeluftventilen/udeluftventilerne skal mindst være 60 cm 2 for de første 25 m 2 gulv, og derefter øges forholdsmæssigt. større areal af aftrækskanalerne i bade- og toiletrum, så de har sam me dimension som i køkkenet, dvs. et kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. aftrækskanalerne skal have en sådan højde over tag, at aftrækket fungerer tilfredsstillende under alle vindforhold. Det kan opnås ved at føre udmundingen af aftrækskanalerne op over tagets højeste punkt, så de rækker op i den fri vind. Der må ikke være mere end to retningsændringer på aftrækskanalen, og bøjninger må ikke være for skarpe. Naturlig ventilation har flere fordele: Der er ingen støjgener eller anlægs- og driftsudgifter til elektriske ventilatorer. Evt. trafikstøj gennem udeluftventilerne kan begrænses med lyddæmpere. Men systemet rummer også en række ulemper: Virkningen varierer efter vind og udetemperatur, og systemet kan ikke forsynes med effektiv varmegenvinding. Mekanisk udsugning Den eneste tekniske forskel mellem mekanisk udsugning og naturlig ven tilation er, at der i aftrækskanalerne monteres en ventilator, der skal køre konstant alle døgnets 24 timer. Da dette system året rundt sikrer et mere effektivt luftskifte end naturlig ventilation, skal udeluftventilerne i opholdsrummene kun være halvt så store som ved naturlig ventilation. Det vil sige en fri åbning på 30 cm 2 for de første 25 m 2 gulv og derefter øges forholdsmæssigt. Bygningsreglementet specificerer, hvor meget luft der skal udsuges fra de våde rum. Indeklima 9

10 En fordel ved mekanisk ventilation er et mere stabilt luftskifte, uafhængig af vindhastighed og udetemperatur. Men mekanisk ventilation er dy re re, både i anlæg og drift. Ventilationssystemet bruger el og afgiver støj fra ventilatoren. Bygningsreglementet sætter en grænse for støj i op holdsrum fra ventilatoren og andre installationer på 30 db. En eventuel fløj ten fra ventila toren må ikke overstige 25 db, svarende til en sagte hvisken. Elforbruget til mekanisk ventilation kan begrænses ved at vælge en effektiv ventilator med sparemotor. Balanceret mekanisk ventilation Dette system består af et ventilationsanlæg med indblæsning af filtreret og opvarmet luft i opholdsrummene, i stedet for udeluftventiler i facaderne. Desuden mekanisk udsugning som beskrevet ovenfor. Der er flere fordele ved dette system: ventilationen er konstant året rundt og uafhængig af udeforholdene, ventilationen i det enkelte opholdsrum kan nøje afpasses efter behovet, risikoen for trækgener er minimeret, fordi der indblæses opvarmet luft, og boligens varmebehov reduceres, da systemet er forsynet med varmegenvinding. Ulemperne er først og fremmest økonomiske: Et balanceret mekanisk ventilationssystem er dyrere i anlæg og drift. Elforbruget kan dog begrænses ved at vælge en effektiv ventilator med sparemotor. Desuden forekommer der støj fra systemets ventilatorer. Som tidligere nævnt sætter bygningsreglementet en grænse for støj i opholdsrum fra ventilatorer og andre installationer på 30 db. En eventuel fløjten fra ventilatoren må ikke overstige de 25 db. Drift og rengøring Ventilationssystemet i en bolig skal normalt være i gang hele døgnet året rundt. Snavs i et ventilationsanlæg nedsætter dets evne til at forny luften effektivt. Derfor er det vigtigt at hol de ventilationsanlæg rene, så de kan fastholde deres effektivitet. Det gælder både for naturlig og mekanisk ventilation. 10 Indeklima

11 Erhvervs- og Boligstyrelsen har udarbejdet en folder: God ven tilation i din lejlighed eller dit hus med en række enkle råd om eftersyn og pasning af ventilationen i boliger. Folderen in de holder anvisninger på rengøring af luftventilerne i opholdsrum samt bade- og toiletrum, emhætter, ventilationskanaler og ventilatorer. Indeklima 11

12 3. Byggematerialer Byggematerialer skal opfylde bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 10. november 2008 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Alle byggematerialer kan tilføre forurening til indeklimaet. Bygningsregle mentet kræver, at byggematerialer ikke må afgive gasser, dampe, partik ler og radioaktiv stråling, der kan give anledning til et sundhedsska deligt indeklima. Derfor skal der anvendes byggematerialer, som ved normal brug ikke giver sundheds- eller komfortmæssige problemer. Forurening fra byggematerialer kan bl.a. medføre slimhinde- og hudirritationer samt lugtgener. Bygningsreglementet indeholder specifikke krav til enkelte forureninger og til byggematerialer f.eks. med formaldehyd og mineraluld. Danmark har indført en mærkningsordning for byggematerialer Dansk Indeklima Mærkning som giver forbrugerne sikkerhed for, at materialerne ikke afgiver en sundhedsskadelig forurening. Mærkningsordningen benytter en tidsværdi for den enkelte materialetype. Værdien giver de projekterende teknikere og brugerne oplysning om, hvor længe der kan forventes indeklimaproblemer fra byggematerialet, både ved nybyggeri og ved en vedligeholdelse/renovering. Indeklimamærket kan både bruges til at vælge de mest hensigtsmæssige byggematerialer og gøre det lettere at træffe de fornødne forholdsregler, f.eks. hvis det er nødvendigt at forøge ventilationen eller undlade at benytte rummene i en given periode. Oplysninger om indeklimamærkede byggematerialer kan fås hos Dansk Indeklima Mærkning, Teknologisk Institut i Taastrup, tlf.: Indeklima

13 4. Forurening fra jorden under bygningen En forurening af jorden under bygninger kan give anledning til indeklima problemer. Jordforureningen kan enten være naturskabt som radon eller menneskeskabt som forurening fra lossepladser og industrigrunde. Radon Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Derfor bør inde luften rumme så lidt radon som muligt. Radon findes overalt i jorden, men i stærkt varierende mængder, der afhænger af de lokale geologiske forhold. Radon optræder i udeluften i så små mængder, at det først og fremmest er fra jorden under huset, at radon trænger ind i bygningen. Det sker gen nem revner og sprækker i fundamenter, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer m.v. Uanset hvor i landet der bygges, kan radonindholdet i boligens indeluft holdes nede på et niveau, der ikke er sundhedsfarligt. Det forudsætter, at der under byggeriets projektering og opførelse tages tilstrækkeligt hensyn til risikoen for indtrængen af radon. De forhold, der kan medvirke hertil, er: konstruktionstype lufttæthed mod jord ventilation. Et terrændæk kan udgøre en effektiv bremse mod indtrængning af luft fra underliggende jordlag, hvis der er truffet særlige foranstaltninger til tætning mod undergrunden. En krybekælder kan også hindre indtrængen af radonholdig luft, hvis den tætnes mod jord og ventileres tilstrækkeligt til det fri. En kælder der ventileres til det fri, og som normalt holdes adskilt fra de overliggende rum, kan normalt også nedsætte radonindholdet i boligens opholdsrum. Indeklima 13

14 Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning Radon og nybyggeri fortæller, hvordan man bygger radonsikkert. Bygge- og Boligstyrelsen har også udarbejdet pjecen Radon og enfamiliehuse, der orienterer om, hvordan eksisterende huse kan sikres. Indholdet af radon i indeklimaet kan måles måleenheden er Becquerel pr. kubikmeter, Bq/m 3. Det anbefales, at der i eksisterende boliger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m 3 og 200 Bq/m 3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m 3. For nybyggeri anbefales, at radon indholdet ikke overstiger 100 Bq/m 3. Anden forurening fra jorden Hvis nybyggeri opføres på grunde, hvor der findes anden kendt forurening end radon, kræver miljølovgivningen, at jorden i visse tilfælde oprenses, inden byggeriet sættes i gang. De pågældende forureninger kan øge risikoen for sygdomme samt for slimhindeirritationer og lugtgener. Hvis grunden oprenses fuldstændigt, kan der bygges på samme måde som på ikke-forurenede grunde. Hvis oprensningen ikke er fuldstændig, dvs. at grunden indeholder en accepteret restforurening, skal byggeriet overholde et nyt krav i bygningsreglementet om en bygningskonstruktion, der er både lufttæt og diffusionstæt mod jorden. Der kan være tilfælde, hvor byggegrunden af hensyn til andre miljø forhold ikke kræ ves oprenset på samme måde, inden byggeriet gennemføres. I så fald kan kommunen stille særlige krav til byggeriet for at sikre tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold i boligen. 14 Indeklima

15 5. Temperaturforhold For række- og kædehuse er der krav, der skal sikre tilfredsstillende temperaturforhold. Følgende faktorer har indflydelse på det termiske indeklima: byggematerialerne vinduesarealet orientering af vinduer solafskærmningens effektivitet. Tunge materialer som beton og tegl udjævner normalt tempera tu r- svingninger, mens lette materialer som gips, træ, metal m.v. medfører større svingninger i det termiske indeklima. Der findes i dag edb-programmer til indeklimaberegninger, så man allerede ved projekteringen kan sikre et tilfredsstillende indeklima i boligen. Selv om bygningsreglementet ikke stiller et tilsvarende krav til fritliggende enfamiliehuse, bør den projekterende som en naturlig del af god byggeskik altid tage højde for solens direkte og indirekte påvirkning af indeklimaet. På Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside, kan findes supplerende oplysninger til Bygningsreglement 2010 vedrørende indeklima. Indeklima 15

16 Pjecen om indeklima er udsendt af Dafolo A/S som led i en serie informationspjecer om Bygningsreglement Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn tlf.: Tegninger: Blåtårn Tegnestue ApS, Birgitte Borup Produktion: Dafolo A/S, tlf Varenr I informationsserien om Bygningsreglement 2010 indgår yder ligere 3 pjecer: Varenr Garager og carporte m.v. Varenr Pejse og brændeovne Varenr Sommerhuse Bygningsreglement 2010 er udsendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. SBI-anvisningerne kan også købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. Vejledningerne der er udarbejdet af Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervs- og Boligstyrelsen kan ses på Erhvervs- og Boligstyrelsens hjemmeside dk. Anvisninger og vejledninger kan normalt også lånes på bibliotekerne.

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre

Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Grønlands Hjemmestyre Saaffiginnissut Deres Vor All. Brev og Boligventilation Vedlagt sendes "Information om bygningsreglementets til boligventilation".

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/sundhed%20og%20forebyggelse/straalebeskyttelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 Ventilation 0 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt VINGSTED 2012 Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts 2012 Vingsted Vintermøde 2012, Jesper Bruun Petersen 1 / 18 Radonsikring i eksisterende boliger Vingsted vintermøde 2012, marts

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Tagværker og stabilitet som tema i 1-års eftersyn Ventilation BR08 Ændringer i forhold til BR95 og BRS98 Hvad sker der med de elektroniske 5-års eftersyn? Tagværker og stabilitet

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1 0 1 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier virkningsgrad

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

JLM/caje beredskabsmeddelelser

JLM/caje beredskabsmeddelelser Notat Sag Erhvervs- og byggestyrelsen Brandteknisk rådgivning Projektnr.. 18669 Projekt DIVERSE Dato 2008-06-03 Emne Stop af ventilationsanlæg ved sirene- og Initialer JLM/caje beredskabsmeddelelser Fordeling:

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016

Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Fremvisning af prøvehuse 12/13/14. marts 2016 Dagsorden 12/13/14. marts 2016 Præsentation af deltagere Formålet med mødet Gennemgang af programmet for de tre fremvisninger Hvordan har forløbet været forud

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere