Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide d. 21. marts 2012 Tilstede: 35 lejligheder repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigent: Rene Rud Mikkelsen. 1. Konstituering Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referent: Sophus Bang (som på venlig vis blev bedt om et mere uddybende referat end sidst) Stemmeudvalg : Lone Rasmussen. Grethe Enggaard og Flemming Sheutz 2. Bestyrelsens beretning for 2011 Altaner og vinduer: Der er generel glæde ved de nye vinduer, men de nye tætte vinduer har ført til fugt og skimmelsvamp i enkelte lejligheder. Derfor er det nu endnu mere vigtigt at lufte ud og undlade at tørre tøj i lejligheden. Evt. kan tøj tørres på egne loftrum. Skimmelsvamp viser sig som sorte misfarvninger, ofte bag billeder og møbler der står tæt op ad kolde ydervægge. Er du i tvivl om hvorvidt du har skimmelsvamp, kan Søren Rasmussen komme og kigge på det. Mht. altaner, så er der flere, der har fortrudt de ikke fik altan. Derfor er der måske basis for en ny runde sammen med AB Sigersted. Det vil ikke være muligt at gøre det til samme pris som første gang. Et forsigtigt skøn ligger på ,- pr. altan. Generelt er folk glade for altanerne; også glade for at ryge på altanerne. Desværre ryger der alt for mange skodder udover kanten og ned i gården. Kraftig opfordring til ikke at benytte gården som askebæger! Det vil ikke mindst glæde Johnny som skal feje dem op. 1 års gennemgangen af vinduer og altaner bød kun på få fejl. Næste gang gælder det 5 års gennemgang. Økonomien: Foreningen har en hel del penge i kassen. Bl.a. på grund af indfrielse af 5 altanlån. Desværre har vi et par restancer. Alle kan komme i en situation hvor økonomien er trang. Det er ingen skam, men lad være med at lade som ingenting. Kom og snak med bestyrelsen, så vi kan lave en aftale. Arbejder på ejendommen: Røromlægning i varmecentralen. Formanden er ikke helt klar over grunden, men varmemester Søren Pedersen kan, på opfordring, garanteret give en forklaring. Alarmcentralen blev i sommers ødelagt af lynnedslag. Det har ikke været muligt at få

2 reservedele, hvorfor centralen er blevet skiftet. Manglende lys i kældre og lofter er blevet lavet overalt og der er nu lys i samtlige loftog kælderrum. Der er fortsat problemer med terrassen over biografen. I bagklogskabens lys burde vi ikke have sat et vinduesfirma til at lave den. 3B er på opgaven og vi håber at problemet nu bliver løst. Portene er ved at være færdige. Isoleringen har allerede været til gavn for de tilstødende lejligheder og akustikken er blevet bedre. Lejlighedssalg: Der er blevet solgt 10 lejlighed i år. Opfordring til at passe på de dyre forbedringer. I hvert fald skal man lave forbedringerne for ens egen skyld. Det har vist sig, at det er lejlighederne med de store forbedringer, der er svære at komme af med og det kan være svært at få pengene for forbedringerne hjem igen. Husk også at der er afskrivning på forbedringer! Så har vi for første gang oplevet at en lejlighed er blevet solgt gennem ejendomsmægler. Det er gået fint, men lidt mere besværligt når der er en tredje part. Dyrehold: Vi har i bestyrelsen haft drøftelser omkring regler for dyrehold. Vi har ikke været enige og har ikke nogen forslag til ændringer. You-see: Bestyrelsen har på forespørgsel undersøgt muligheden for at forhandle en god pris på Yousee mellempakke til alle. Det har vist sig ikke at være muligt. Til gengæld er den store pakke blevet forhandlet til det billigere. Låneomlægning: Bastian (foreningens revisor) har frarådet os at omlægge vores lån fra nuværende 4% til de umiddelbart attraktive 3,5%. Kursen er for dårlig og omkostningerne ved omlægning for høje. Gårdlauget: Gårdlaugets administration er hjemtaget. Poul Hansen og Morten Mau ordner fremover det daglige regnskab, betaler regninger osv. Resten af administrationen foretages af Bastian og Krause. Grundet konflikter mellem Gårdlauget og Johnny har de to bestyrelser for AB Skjalm Hvide og AB Sigersted, i fællesskab overtaget rollen som Johnnys arbejdsgiver. Nu er Gårdlauget så at sige "back to basic" og kan koncentrere kræfterne om gårdfester, beplantning og gårdlivet i almindelighed. Vi har i året der gik, generelt haft et rigtigt godt samarbejde med AB Sigersted. Faskineprojektet: Københavns Energi (herefter KE), har lørdag d trukket det lovede tilskud til faskine projektet tilbage. KE har bedt os indsende ny ansøgning på nye og ugunstige betingelser.

3 Der er afgjort tale om et løftebrud. Allerede dagen efter, søndag sendte Poul Hansen i samråd med AB Sigersted, brev til foreningens advokat. Et potentielt problem kan blive, at forhåndsgodkendelsen ikke er stilet direkte til os. Til gengæld har vi en omfattende mailkorrespondance, der understøtter forløbet og vores aftale med KE. Der er allerede brugt ,- på projektet. Vi har underskrevet kontrakt med a4 ved Eric Prescott for ,- Grundet KE's tilbagetog, er faskineprojektet med øjeblikkelig virkning sat i bero. Vi kræver at KE står ved deres forhåndsgodkendelse, subsidiært dækker vores totale omkostninger som endnu ikke er opgjort. KE vil fredag modtage brev fra advokaten med ovenstående krav! Tilskudsordningen har været der i flere år uden at blive brugt i større omfang. Efter en artikel i pressen, der beskrev hvordan boligejere kunne tjene på ordningen, har der været stor søgning om tilskud. Vi havde dog på intet tidspunkt tænkt os at skumme fløden, idet vi selv smider penge oveni det berettigede tilskud. Ordningen er altså ikke "en god forretning" for os. Det er en alvorlig sag, som bør koste chefer i KE. Vi har selvfølgelig muligheden at gå til pressen. Nye projekter: Et projekt kunne være at opsætte solceller på det sydvendte biograftag? Et andet projekt kunne være at lave et fælles projekt omkring etablering af badeværelser i de lejligheder der enten ikke har, eller har meget små badefaciliteter. Et sådan projekt kunne finansieres via et fælles lån i stil med altanlånet. Forsikring: Grundet nye vandskader og orkanskader, er vi blevet varslet præmiestigning på 33 %. Det er ikke fordi vi har ligget vores selskab til last, bortset fra et mindre beløb til en tagskade i forbindelse med en orkan. Stigningen er en konsekvens af de mange skadesdækninger forsikringsselskaberne generelt har haft. På trods af den voldsomme stigning, mener vores forsikringsmægler at vi skal blive i vores nuværende forsikringsselskab "Købstæderne". Vi får det i følge mægleren ikke billigere andre steder. Spørgsmål og kommentarer til beretningen:?) Efter vandskaden i 2010 blev der aldrig gjort rent i kælderrumme i nr. 1. Dette blev også drøftet på sidste generalforsamling. Kan vi nu forvente at der vil blive gjort rent??) Hvis ikke bestyrelsen vil ændre reglerne for dyrehold, har bestyrelsen så tænkt sig at håndhæve de nuværende regler omkring dyrehold? Ellers menes bestyrelsen ikke at være deres opgave voksen. Ellers må bestyrelsen sætte sig til arbejdsbordet igen.!) Hidtidig praksis har været, at vi ikke er gået efter børnenes kæledyr, men gået efter de dyr, fortrinsvis hund og kat, der skaber problemer. Men ja, det er slapt! Vi har forhørt os med AB Sigersted og de har samme praksis som os. I følge Gårdlaugets ordensregler er der kun forbud mod hund og kat. Så den er strandet der.

4 ?) Er badeprojektet kun på idéplan eller hvad?!) Badeprojekt er kun på idéplan. Et evt. projekt vil bl.a. byde på udfordringer omkring aftræk. Der er iflg. Søren Pedersen forberedt til mekanisk ventilation, det er de sorte hætter man kan se på taget. Erfaringer fra AB Sigersted viser, at motorsug i de gamle rør suser og de er umulige at holde tætte. Et alternativ til at føre nye rør kan være at føre en "sok" i de gamle rør.?) Må håndværkerbiler holde i gården? Søren Pedersen har tidligere stillet forslag om en regulering af vedtægter for gården. Kan man gøre en undtagelse med håndværkere? Med håndværkeres timeløn koster det ca. 10 kroner i minuttet når de skal ind og ud af porten for at hente materialer og værktøj i bilen.?) Flere har oplevet problemer med fastnet når der ringes 1813.!) Spørgsmålet er stillet til Telelauget og der er rettet henvendelse til udbyderen "Cirque".?) Gulvafhøvling gør gulvene tyndere og tyndere og i princippet en forringelse. Er det noget bestyrelsen vil gøre noget ved?!) Det er nok svært at finde en fælles løsning. Dirigenten erklærer afslutningsvis beretningen for 2011 godkendt. 3. Regnskab for 2011 og budget for 2012 Bent Bastian fra revisionsfirmaet "Bastian og Krause" gennemgik regnskabet for Der er ikke de store afvigelser fra det budgetterede. Dog har vi lidt flere indtægter end budgetteret, idet 5 altanlån er blevet indfriet. Mht. 3.5 % lån, så er kursen så dårlig, at det ikke er billigere end 4 % lån. Vi (bestyrelsen og Bastian) diskuterer altid om låneomlægninger er rentable. Det er også derfor at bestyrelsen (som altid) stiller forslag om at have bemyndigelse til at omlægge foreningens lån hvis det skulle være fordelagtigt. Kommentar til regnskabet for 2011.?) Ifølge regnskabet har foreningen udgift til vicevært, Søren Rasmussen, svarende til 1200 timer. En beboer synes det er mange timer at aflønne en vicevært, når vi også har en fuldtids gårdmand.!) Søren Rasmussen varetager mange forskellige opgaver i foreningen. Han arbejder bl.a. sammen med håndværkerne og udfører også selv mange håndværksmæssige opgaver. Stor polemik omkring Johnnys og Sørens Rasmussens arbejdsopgaver. Kommunen har mod tvungen betaling på ca ,- årligt, overtaget grovrengøringen af fortovene på Sdr. Boulevard. Johnny bliver dog stadig nød til at feje, da kommunens renholdelse ikke er god nok.

5 Det bemærkes at vi har haft en hård vinter, som Johnny har klaret til UG. Søren Pedersen bemærker at Johnny bruger en stor del af sin arbejdstid på skralderummene. Han sorterer vores storskrald så R98 vil afhente det og bruger rigtig meget tid på at slå beboernes papkasser sammen, så de kan være i containeren. Og lad det være en opfordring til selv at folde sine papkasser sammen! Generelt er der stor opbakning til Søren Rasmussens arbejde og tilkendegivelser om, at vi som beboere, er begunstiget med et højt serviceniveau. Vi har en vicevært der arbejder når der er behov for det, også aften og weekend; og det til samme timeløn på 129,- Måske er der dog behov for at lægge nogen af de opgaver Søren Rasmussen udfører over på Johnny. Bemærkning om at lade lortet ligge på gaden for at kommunen kan se at deres renholdelse ikke fungerer. Rene Rud Mikkelsen mener, af erfaring fra renholdelsesbranchen, ikke at det er en holdbar idé at lade skidtet ligge. Regnskabet for 2011 blev godkendt. Budgettet for 2012 Bastian gennemgik budgettet. Budgettet skal ses som et arbejdsredskab. Der er afsat 3 mio. til gårdprojektet. Det kan vi afsætte uden at skulle hæve boligafgiften. Budgettet er taget til efterretning. 4. Forslag fra medlemmerne (ingen indkommet) 5. Forslag fra bestyrelsen (se vedlagte bilag) Forslag 1. Godkendt uden bemærkninger Forslag 2. Udover spørgsmål om hvorvidt man kan forvente svar på mail sendt til kassereren, blev forslaget godkendt. Forslag 3 godkendt uden bemærkninger. Forslag 4 godkendt uden bemærkninger. Forslag 5 Formandens bemærkning: forslaget er en udløber af forespørgsel på sidste års generalforsamling. Et levn fra vores mere stormfulde periode i foreningens historie. Der var i sin tid, om ikke konsensus, så i hvert fald stort flertal for at grænsen for opskrivning af andelsværdien skulle standse ved 60 %. Vi er nu et godt stykke over. Fra forsamlingen fremkommer forslag omkring kontakt til foreningens bank med henblik på fælles belåning. Bastian mener ikke en sådan løsning kan lade sig gøre. Grundet foreningens gode økonomi, bør vores individuelle lån dog ligge i den billige ende. Skulle man henvende sig til vores bank og bede den komme med en pakke løsning til 84 andelshavere? Kommentar til opskrivning Vores lejligheder er blevet så dyre at man som enlig ikke har mulighed for at låne pengene til en lille lejlighed. Det er et faktum der også har konsekvenser for vores egne børn, når de engang skal have egen bolig. Det bemærkes at vi endnu ikke har fået den offentlige vurdering. Skulle den vurderes

6 højt, hvorfor vores procentsats ryger under 60 %, vil det være muligt at genoptage opskrivningen. Forslag 5 gik til skriftlig afstemning. 35 stemmer optalt 7 stemte nej 28 stemte ja Dermed blev forslaget vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen a. Kasserer (Morten Mau Jensen genopstiller) Genvalgt uden modkandidater. b. 1 bestyrelsesmedlem (Sophus Bang genopstiller) Genvalgt uden modkandidater. c. 2. Suppleanter Camilla Bølling og Pia Mikkelsen ønskede at genopstille. Genvalgt uden modkandidater. 7. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Bastian og Krause) Bastian og Krause blev genvalgt uden bemærkninger og modkandidater. 8. Eventuelt Opfordring til at folk vil tænke over hvor mange sko man har stående uden for døren, så man ikke falder når man skal op af trappen. Altan. Kan vi måske finde en fælles holdning til hvor længe man må feste på altaner og hvor meget og hvor længe man må larme? Koden ved porten i Sigerstedgade har været den samme i meget lang tid. Kan vi få den skiftet? Generelt skal portene holdes lukket, både for at holde ubudne gæster ude og holde de små børn inde. Cykelstativer ved Skjalm Hvides Gade og Sigerstedgade. Vi har haft planer om etablering af stativer, men planerne er pt. sat i bero, da vi i forbindelse med faskineprojektet (forhåbentlig) skal grave op til nedløb osv. Hjemmesiden er til orientering ved at blive opdateret. Formanden slutter generalforsamlingen af med en tak for stort fremmøde og til René for godt dirigentskab.

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013

Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 27. maj 2013 Til generalforsamlingen var der fremmødt 37 andelshavere samt indleveret 12

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere