REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej 15, Frederiksberg. 13 ejere var repræsenteret med et fordelingstal på ud af Birgitte Andersen og Christina Madsen fra Privatbo A/S deltog ligeledes i generalforsamlingen. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet og status med påtegning af revisor. 4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Valg af administrator. 9. Behandling af indkomne forslag. 10.Påmindelse om det er god stil at vise hensyn. Herunder opbevaring af ejendele i opgangen. 11.Nedsættelse af sommerfestudvalg. 12.Eventuelt. Idet formanden var forhindret i at deltage, bød næstformanden Carsten Joensen velkommen. Punkt 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Morten Rønde, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Birgitte Andersen fra Privatbo A/S blev valgt som referent. Punkt 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år Næstformanden Carsten Joensen aflagde bestyrelsens beretning, der vedlægges som bilag. Beretningen blev kort drøftet, og gav ikke anledning til yderligere spørgsmål. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. Punkt 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet og status med påretning af revisor. Birgitte Andersen gennemgik årsrapporten for

2 Årsrapporten udviser et overskud på kr ,-. Overskuddet overføres til kommende større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt 4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. Birgitte Andersen gennemgik budgettet. Budgettet medførte ikke stigninger i fællesudgifterne. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Lars Michael Brink og Morten Rønde blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Rikke Faarbæk og Mette Louise Andersen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af følgende: Lars Michael Brink, 13, st.th. (2 år) Morten Rønde, 13, 3.th. (2 år) Rikke Faarbæk, 11, 2.mf. (2 år) Mette Louise Andersen, 11, 1.mf. (2år) Carsten Joensen, 13, 3.tv. (1 år). Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Punkt 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Jeppe Christensen 13, 1.tv. og Kasper Bruhn Bekker, 11, 3.tv. blev enstemmigt valgt for 2 år. Punkt 7. Valg af revisor. Revisorfirmaet Niels Harder blev genvalgt. Punkt 8. Valg af administrator. Privatbo blev genvalgt. Punkt 9. Behandling af indkomne forslag. 2

3 Der var ikke indkommet forslag til behandling. Punkt 10. Påmindelse om det er god stil at vise hensyn. Herunder opbevaring af ejendele i opgangen. I forlængelse af bestyrelsens beretning blev det præciseret, at det ikke er tilladt at henstille barne- og klapvogne samt andre effekter på hovedtrappen. Bestyrelsen henstiller til, at man følger ejendommens husorden. En ejer forespurgte, om der var planer om en ny cykelrydning i skurene. Det er vanskeligt at få placeret sin cykel i skuret. Bestyrelsen har noteret sig behovet. Beboerne oplyste, at der placeres cykler og andre effekter i cykelskuret, tilhørende beboere i Nimbusparken 5-9. Birgitte Andersen vil informere beboerne i Nimbusparken 5-9 om, at det ikke er tilladt at sætte cykler og andet i cykelskuret, tilhørende Nimbusparken Punkt 11. Nedsættelse af sommerfestudvalg. I lighed med tidligere år skal der nedsættes et festudvalg. Af hensyn til nye ejere orienterede Morten Rønde om, at man ved tidligere sommerfester havde cirkuleret rundt mellem de enkelte lejligheder, nydt en drink samt fået lidt at spise. Festudvalget består af følgende ejere: Morten Rønde, 13, 3.th. Anne Sofie Krarup, 13, 1.th. Kristine Snedker, 11, 3.tv. og Anne Jacobsen, 13, 1.mf. Festudvalget kommer snarest med dato og forslag til sommerfesten. 12. Eventuelt. Der var spørgsmål til sagen vedrørende eventuel skimmelsvamp 15, st. Det har vist sig, at der ikke er tale om skimmelsvamp. Der vil blive foretaget udskiftning af gummifuger, der skulle kunne afhjælpe problemet. Nogle beboere gjorde opmærksom på, at der var megen støj fra emhætter på grund af udsugningen i ejendommen. Bestyrelsen ser på problemet. Der er set rotter på ejendommen. Ejerne henstilles til at lægge affald i containere og sørge for, at låget lukkes helt i. Dirigenten takkede for god ro og orden. 3

4

5 Formandens Årsberetning Ejerforeningen Humlebiens Generalforsamling 2014, 27. Maj! Velkommen til alle de nye i ejerforeningen (9 salg siden sidste GF). Det er dejligt at se lejlighederne bliver solgt så hurtigt og til de beløb de gør.! Bestyrelsens arbejde/årets gang: - Vi holder regelmæssige møder, mindst månedligt. Generelt om årets gang kan det siges at det har været relativt stille i sammenligning med tidligere år. Vi har dog opnået en del, som vi gerne vil mine jer om. - Bestyrelsen har længe arbejdet på at få sænket parkeringspriserne. Dette slog endelig igennem sidste sommer, så det nu kun koster 500kr. at få en ny parkeringstilladelse, mod 1000kr. Tillige kan man nu også få en deltids-tilladelse, hvis man kun har behov for aften/weekend-parkering. - Senest har vi fået aflåst skraldeskuret, så det ikke bliver misbrugt af udefrakommende. - Vi har forgæves forsøgt at få erstattet hegnet om byggepladsen, efterårsstormen forsøgte ellers at fjerne det for os. - 2 gange har vi ændret navne på hoveddøre. Dette er en ret besværlig proces, måske pga. et besværligt firma. Vi undersøger mulighederne for en mere smidig proces (med et andet firma), dels for at lette bestyrelses arbejde og dels for hurtigere at kunne imødekomme behovet for navneopdatering når nye flytter ind. - Vi har bedt om ekstra (fart- og legende børn) skilte og flytning af eksisterende skilte i Nimbusparken hos DFE (både i bestyrelsesregi og grundejerforeningsregi). Vi afventer DFE, som skal have tilladelse fra kommunen. Forventningen var at få det på plads inden sommeren, men det ser ikke ud til at lade sig gøre. Dette blive et fokusområde så snart vi genoptager arbejdet efter sommerferien. - Vi har undersøgt muligheden for at spare på strømmen i opgangene, ved at skifte til LED-pærer og har haft en sensor på prøve i opgang 13, for at prøve hvordan det virker, hvis lysstyrken sættes ned, når der ikke er trafik i opgangen. Teknologien virker dog ikke moden og bestyrelsen ønsker ikke at - Bestyrelsen mødes desuden 1-2 gange om året med de øvrige ejerforeninger i området og vidensdeler om samarbejdet med DFE samt området generelt. - (omarrangering af postkasser, pr. krav fra Postdanmark) - Ejerforeningen er kommet på Facebook(!), vi bruger det dog mest til at gøre opmærksom om nye bestyrelsesreferater. Hvis der er nogen som har gode ideer, er I velkomne til at komme med på et møde så vi kan blive bedre til at bruge mediet - Sidste år satte vi fællesudgifterne op for at have midler til at kunne foretage planlagte vedligeholdelsesprojekter af ejendommen (jf. vedligeholdelsesplanen) uden at skulle ud og låne penge til det. Dette gjorde vi for at være en ansvarlig ejerforening, hvor dem der bruger og tærer på ejendommen også er dem, der betaler for vedligeholdelsen. Dvs. dem, der sætter penge til side for at vedligeholde den. Denne retning ønsker bestyrelsen at fastholde, men pga. af de store stigninger i fællesudgifterne sidste år (og året før) har vi ikke brug for at sætte fællesudgifterne yderligere op lige foreløbig. Vi er med andre ord godt på vej til at have en opsparing som hænger sammen med forventede vedligeholdelsesomkostninger. Det er fedt! - Sidst men ikke mindst har vi gjort meget for at håndhæve de gældende ordensregler for ejendommen mere eller mindre succesfuldt. Vi har omdelt God stil flyer en til alle lejligheder og vi har stemt dørklokker for personligt at minde vores naboer om husordenen og hvorfor den skal overholdes. Men der er stadig klapvogne, sko og andet i begge opgange. Derfor har vi sat det på som et særskilt punkt på generalforsamlingen. Så mere herom senere.! Nyt om området: - Der mangler at blive opført to bygninger på østsiden af Humlebien.

6 ! - Efter sigende er en ny lokalplan under udarbejdelse som tillader bebyggelsen bliver brugt til kollegieboliger i stedet for erhverv. - CBS overtager Hamlets gamle lokaler, så det er oplagt at det bliver et CBS-kollegie. - Bestyrelsen er opmærksom på hvad dette kan betyde for cykeltrafik mm. Men afventer pt. at få lokalplan mm. i nabohøring (til alles indsigelsesmulighed). - Det er dog bestyrelses holdning at det vigtigste er at få området færdigt, så vi slipper for grusstier, grimme jernåger ud til Finsensvej og faldefærdigt byggepladshegn. Og så vi kan få oprettet den manglende Grundejerforening og få ordentlig indflydelse på områdets vedligeholdelse og udvikling. Husk I kan holde jer opdateret på hvad vi render og foretager os på hjemmesiden (efhumlebien.dk) og på Facebook. På hjemmesiden kan I desuden finde en masse praktisk information (mest til ny-tilflyttere), kontaktinformationer for bestyrelse og vores samarbejdspartnere (administrator vicevært osv.) og ikke mindst husorden og servitutter, hvis I skulle være i tvivl om hvad det er I sagde god for da I flyttede ind.

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere