Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009

2 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser anbefalet i energimærkningen Energibesparelser skal ikke begrænses af det lejedes værdi Gennemgribende forbedring skal omfatte energibesparelser Ret til opsigelse ved ombygning/ret til at kræve lejers midlertidige fraflytning ved udførelse af arbejder i lejemålet Øgede muligheder for at kræve betaling for vand uden for lejen Begrænsning af tvistemulighederne... 7 Lejefastsættelse og -regulering 7. Fri lejefastsættelse ved genudlejning Udvidet adgang til pristalsregulering af lejen Begrænsning af boligreguleringslovens gyldighedsområde til byzoner, således at loven ikke gælder i landzoner og sommerhusområder Forenkling af boligreguleringslovens 5, stk Forenklede regler for varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Revidering af reglerne om beregning af afkast i den omkostningsbestemte leje for at afværge tvister om forbedringer siden Ophævelse af boligreguleringslovens 5, stk. 8, om mere byrdefulde vilkår ved lejeaftalens indgåelse Ensartede og forenklede regler for varsling af forbedringsforhøjelser...11 Tvister 15. Opkvalificering af huslejenævn, øget kompetence til nævnene og bedre honorering af huslejenævnsmedlemmer Mulighed for at huslejenævnene afviser bagatelagtige sager eller sager, hvor udfaldet er givet Bedre statistiske oplysninger fra huslejenævnene...12 Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 2

3 Øvrige ændringer 18. Forhøjelse af påkravsgebyret ved lejers betalingsmisligholdelse Revidering af blanket-reglen i lejelovens Forhøjelse af depositum Begrænsning af bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 og 18 b og ensretning af satser for hensættelser Forbedring af udlejers muligheder for at kontrollere, at lejere overholder reglerne om fremleje og bytte af lejligheder Ret til at stille krav om en lejers foreløbige fraflytning, når lejeren er til alvorlig gene for andre lejere eller er anledning til utryghed i ejendommen Tvangsadministration orientering af ejer Ændring af reglerne om tilbudspligt Forslag til bekæmpelse af skimmelsvampe i boliger og erhvervsejendomme...15 Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 3

4 Oplæg til Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Den danske regulering af det private lejeboligmarked blev indført i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor man frygtede boligmangel. Selv om krigen og den økonomiske argumentation for længst er ophørt, så er reguleringen blevet opretholdt. Over årene er reguleringen blevet mere og mere bureaukratisk, inkonsekvent og uoverskuelig. Der er derfor et stort behov for forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Der er udbredt enighed mellem lejer- og udlejerorganisationerne om, at der er et stort behov for regelforenkling. Reglerne i de to love, der regulerer lejeforholdene, er uforståelige specielt for lejerne og for de mange små udlejere. Der er også generel politisk opbakning til dette synspunkt. Det er baggrunden for, at regeringen har taget initiativ til forhandlinger om omfattende regelforenklinger. Lejerorganisationerne har imidlertid forladt disse forhandlinger. Ejendomsforeningen Danmark er enig med det overvældende flertal af fagøkonomer om, at borgerne bedst og billigst sikres boliger gennem markedsøkonomisk konkurrence mellem udbyderne. Det forudsætter, at differentierede offentlige tilskud til boliger afvikles, og at der gives boligsikring til mennesker uden den fornødne indkomst til en god bolig. I Danmark har Folketinget imidlertid valgt at give offentlige tilskud til almene boliger, for at denne sektor skal løse den boligsociale opgave. Det betyder, at den private boligudlejning henvender sig til mennesker med indkomstforhold, der gør dem i stand til selv at leje en passende bolig. Den sejlivede myte om boligmangel i Danmark kan anstændigvis ikke opretholdes længere. Mere end seks procent af alle helårsboliger i Danmark står tomme (kilden er Danmarks Statistiks opgørelse over boliger uden persontilmelding), og det er den største andel i mange år. Hertil kommer, at det antal boligkvadratmeter, den enkelte dansker har til rådighed, er større end i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Huslejerne er endvidere de sidste mange år kun steget svarende til prisinflationen (det viser data både fra Danmarks Statistik og fra Investment Property Databank). Den moderate prisstigning findes både for boliger, hvor lejen er reguleret, og for boliger bygget efter 1991, hvor lejen er fri. Huslejerne har altså ikke fulgt himmelflugten i købsprisen for ejerboliger. Målt i forhold til de gennemsnitlige lønninger er huslejerne blevet lavere og lavere fra år til år. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 4

5 På denne baggrund fremsætter Ejendomsforeningen Danmark hermed 26 forslag til forenkling og modernisering af de private lejelove. Nogle af forslagene vedrører niveauet for huslejen. Disse forslag er som hovedregel udformet således, at de kun vedrører huslejen ved genudlejning. Nogle af forslagene vedrørende energibesparelser vil imidlertid betyde øgede huslejer for bestående lejeforhold. Men disse lejere vil samtidig få lavere energiudgifter. Den øgede leje er nødvendig for at skabe det økonomiske grundlag for de betydelige investeringer, der er behov for i ældre boligejendomme. Andre af forslagene er rene regelforenklinger, der ikke forrykker den økonomiske balance mellem lejere og udlejere. Forslaget består af en række enkeltstående forslag til ændringer af lejelovgivningen. Enkelte af forslagene overlapper derfor hinanden, således at gennemførelse af ét forslag kan overflødiggøre et andet forslag. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 5

6 Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser anbefalet i energimærkningen Når der udarbejdes energimærkning for en ejendom, skal energikonsulenten påvise mulige rentable energibesparende arbejder i ejendommen. I udlejningsejendomme tilfalder hele gevinsten ved udførelse af energibesparende arbejder lejerne ved lavere opvarmningsudgifter, hvorimod det er væsentligt mere usikkert om udlejer opnår en gevinst. Når energikonsulenten har påvist rentable energibesparende arbejder i ejendommens energimærkning, bør det være muligt for udlejer at varsle forbedringsforhøjelse for udførelse af de energibesparende arbejder beregnet ud fra de samlede omkostninger uden fradrag for sparet vedligeholdelse. Herved gives der udlejerne væsentlig bedre incitamenter til udførelse af energibesparende arbejder og samtidig får udarbejdelsen af energimærkningerne et selvstændigt formål, som ikke findes i dag. 2. Energibesparelser skal ikke begrænses af det lejedes værdi Den samlede leje for et boliglejemål må ikke overstige det lejedes værdi. Når det skal vurderes om lejen for et lejemål overstiger det lejedes værdi ses der imidlertid bort fra visse tillæg til lejen, såsom forbedringstillæg for energibesparende arbejder udført efter krav fra lejerne, jf. lejelovens 46 a, stk. 3, og for forbedringer udført efter aftale mellem udlejer og lejer, jf. lejelovens 62 b samt lejetillæg efter sanerings- og byfornyelseslovgivningen. Hvis der skal være incitamenter for udlejerne til at udføre energibesparende arbejder, skal der være sikkerhed for, at udlejerne også fremover kan oppebære forbedringstillæggene for energibesparende arbejder. Der bør derfor bortses fra forbedringstillæg for energibesparende arbejder, når det skal vurderes, om lejen for et lejemål overstiger det lejedes værdi. 3. Gennemgribende forbedring skal omfatte energibesparelser Hvis udlejer ønsker at foretage en gennemgribende forbedring af et lejemål og udleje det til det lejedes værdi efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, skal der udføres forbedringsarbejder for kr. pr. m² eller kr. i alt (2009-satser) og der kan udelukkende medregnes forbedringsudgifter, som er afholdt i løbet af en periode på maksimalt to år. Da udlejning efter 5, stk. 2, kun kan ske ved genudlejning af et lejemål, vil energibesparende arbejder på grund af to-års-grænsen som oftest ikke kunne indgå ved opgørelsen af forbedringsudgifterne efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Det bør derfor være muligt at medregne forbedringsudgifterne vedrørende energibesparende arbejder i relation til boligreguleringslovens 5, stk. 2, hvis de blot er udført indenfor en periode på maksimalt fem år. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 6

7 4. Ret til opsigelse ved ombygning/ret til at kræve lejers midlertidige fraflytning ved udførelse af arbejder i lejemålet Udlejere har ikke mulighed for at opsige lejere på grund af ombygning af ejendommen eller lejemålet, og udlejere har heller ikke mulighed for at kræve, at en lejer midlertidigt fraflytter sin bolig. Det kan derfor være meget vanskeligt for udlejer at få gennemført nødvendige eller hensigtsmæssige vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejder, særligt arbejder som vedrører hele ejendommen eller flere lejemål i ejendommen. Dette gør sig i særlig grad gældende ved udførelse af enerigbesparende arbejder, idet udførelsen af sådanne arbejder typisk vil berøre alle lejemål i ejendommen. Der er derfor behov for, at udlejer får mulighed for at opsige lejere ved væsentlige ombygningsarbejder, eller alternativt at udlejer får mulighed for at kræve, at lejeren midlertidig fraflytter lejemålet. Indførelse af sådanne regler kan evt. kombineres med en pligt alt efter omstændighederne for udlejer til at skaffe en erstatningsbolig for lejeren. 5. Øgede muligheder for at kræve betaling for vand uden for lejen I GD 2002/56 Ø er det fastslået, at udlejer ikke kan lade en evt. skatte- og afgiftsstigning, som skyldes øget forbrug af vand, renovation el. lign., indgå ved varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse. Dette betyder, at udlejere har meget vanskeligt ved at få dækning for øgede udgifter til det offentlige, hvis udgiftsstigningen skyldes lejernes øgede forbrug. Dette indebærer også, at der ikke er noget incitament for lejerne til at nedsætte vandforbruget. Der bør derfor være mulighed for udlejerne for at kræve udgifter til vandforbrug i ejendommen dækket ud over lejen via et vandregnskab. Dermed vil udlejerne få dækket øgede udgifter til det offentlige, uanset om udgiftsforøgelsen skyldes højere takster eller øget forbrug, og samtidig vil lejerne få et incitament til at nedsætte vandforbruget. 6. Begrænsning af tvistemulighederne Når udlejer udfører energibesparende arbejder i en ejendom, sker det bl.a. for at opfylde nogle målsætninger i samfundet om begrænsning af energiforbruget. Når udlejer gennemfører en lejeforhøjelse, har lejerne som oftest mulighed for at fremsætte indsigelse imod udførelsen af arbejderne eller mod den hermed forbundne lejeforhøjelse. Lejelovgivningen er imidlertid udformet således, at det er udlejer, som er forpligtet til at indbringe en tvist med lejerne for huslejenævnet samt til at betale huslejenævnsgebyret. Hvis udlejer får medhold ved huslejenævnets afgørelse af tvisten, får udlejer ingen kompensation for de afholdte udgifter til gennemførelse af huslejenævnssagen. Det medfører, at huslejenævnene skal afgøre mange bagatelagtige tvister, idet lejerne uden udgift og risiko kan fremsætte indsigelse imod lejeforhøjelser. Det bør derfor være lejerne, som selv skal indbringe eventuelle tvister, om udlejers udførelse af energibesparende arbejder, for huslejenævnet og betale huslejenævnsgebyret. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 7

8 Lejefastsættelse og -regulering 7. Fri lejefastsættelse ved genudlejning I forbindelse med genudlejning af lejligheder i den ældre boligmasse er udgangspunktet, at lejen skal fastsættes som omkostningsbestemt leje med tillæg af de forbedringer, der er lavet i lejemålet siden Reglerne om beregning af omkostningsbestemt leje er meget komplicerede, hvilket der er redegjort for i forslag 11. Med henblik på at modernisere de ofte utidssvarende lejligheder i den ældre boligmasse, vælger mange udlejere at gennemføre en gennemgribende forbedring af lejemålet efter reglerne i boligreguleringslovens 5, stk. 2. Derved bliver lejligheden moderniseret op til en nutidig standard, og lejen fastsat, så den reflekterer den nye stand. Imidlertid er disse regler også meget komplicerede, og Ejendomsforeningen Danmark ønsker derfor en forenkling af lejefastsættelsesreglerne. Lejen for samtlige lejemål bør derfor kunne fastsættes efter reglerne om fri markedsleje ved genudlejning af ledige lejemål. Ved at fastsætte en markedsleje for sådanne lejemål, vil prisen for lejemål afspejle udbud og efterspørgsel for lejemål af den pågældende art, kvalitet og beliggenhed, herunder infrastrukturen. Efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse er der blandt lejerne stor efterspørgsel efter nyistandsatte lejemål, som også er indrettet med nutidige faciliteter. 8. Udvidet adgang til pristalsregulering af lejen Lejereguleringsreglerne i lejelovgivningen er særdeles komplicerede, og der gælder forskellige regler for en lang række forskellige ejendoms- og lejemålstyper. I enkelte lejemålstyper er der mulighed for at aftale, at lejen pristalsreguleres efter nettoprisindekset kombineret med reguleringer for stigende skatter og afgifter. Der vil kunne opnås en betydelig forenkling af lejelovgivningen og en væsentlig større forudsigelighed for lejerne omkring lejeudviklingen, hvis der indføres mulighed for at indgå aftale om pristalsregulering af lejen på alle boliglejemål som alternativ til de nugældende lejereguleringsregler. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sikre udlejerne imod udgiftsstigninger som følge af forøgelse af offentlige afgifter. 9. Begrænsning af boligreguleringslovens gyldighedsområde til byzoner, således at loven ikke gælder i landzoner og sommerhusområder Kommunerne kan vælge mellem ikke at lade boligreguleringsloven gælde i kommunen og at lade boligreguleringsloven gælde i hele kommunen. Med de nye større kommuner betyder det, at boligreguleringsloven også kommer til at gælde i store ikke-bymæssige områder, hvis en kommune vil have boligreguleringsloven til at gælde i byerne i kommunen. Dette er ikke Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 8

9 hensigtsmæssigt, da formålet med boligreguleringsloven er at regulere lejefastsættelsen i områder med boligmangel, og der er typisk slet ikke boligmangel i ikke-bymæssige områder. Hertil kommer, at der er færre udlejningsboliger i landzoner og sommerhusområder, og at en stor del af udlejningsboligerne i disse områder er atypiske, idet de er større, velbeliggende boliger med store friarealer, udhuse mv. En lejefastsættelse efter boligreguleringslovens regler vil derfor give et uacceptabelt skævt lejeniveau for sådanne boliger. Boligreguleringslovens bør derfor udformes således, at kommunerne har mulighed for at beslutte, at loven skal gælde i den del af kommunen som har byzone-status, mens den ikke gælder i områder med anden zone-status. 10. Forenkling af boligreguleringslovens 5, stk. 2 For lejeaftaler indgået 1. juli 1996 eller senere er det muligt ved lejeaftalens indgåelse at fastsætte lejen til et beløb, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens 5. stk. 2. Det er dog en forudsætning, at lejemålet er gennemgribende forbedret. For at et lejemål er gennemgribende forbedret skal der indenfor en periode på maksimalt to år være afholdt forbedringsudgifter på kr. pr. m² eller kr. i alt (2009-satser). Reglerne for påbegyndelse af en gennemgribende forbedring af et lejemål er særdeles komplicerede og ønskes forenklet. Når udlejer gennemfører gennemgribende forbedringer af et lejemål, er den reelle udgift til istandsættelse af lejemålet som regel væsentlig højere end den forbedringsudgift, huslejenævnet accepterer og som de førnævnte grænser gælder for. Dertil kommer, at det er kompliceret at beregne den samlede forbedringsandel af de arbejder, der udføres i lejemålet, idet forbedringsandelen varierer for de enkelte poster i opgørelsen. Det foreslås i stedet, at udlejer skal dokumentere de samlede byggeomkostninger, der har været i forbindelse med istandsættelse af lejemålet, og at omkostningerne skal overstige et fastsat beløb pr. kvadratmeter. Hvis udgifterne overstiger det i loven fastsatte omkostningsbeløb, vil udlejer kunne fastsætte lejen til det lejedes værdi/markedsleje. Dertil kommer, at to-års-reglen bør udvides til fem år, således at udlejer kan medregne forbedringer udført inden for en fem-års-periode. Endvidere skal reglen om, at beboerrepræsentationen skal orienteres om, at udlejer ønsker at gennemføre en gennemgribende forbedring af et ledigt lejemål, ophæves, således at den gennemgribende modernisering kan gennemføres af udlejer alene. Beboerrepræsentationen repræsenterer de lejere, som allerede bor i ejendommen, men derimod ikke den kommende lejer i det moderniserede lejemål. Herudover har beboerrepræsentationen i relation til de nuværende lejere i forvejen rige muligheder for at kontrollere og fremsætte indsigelser over for den vedligeholdelsesstand, som udlejer opretholder i ejendommen. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 9

10 11. Forenklede regler for varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Når der skal varsles omkostningsbestemt lejeforhøjelse, gælder der en række detaljerede formkrav, og i ejendomme med beboerrepræsentation skal der følges en kompliceret procedure med afholdelse af budgetmøde, orienteringspligter mv. Der er derfor behov for en forenkling af reglerne, således at varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse bliver administrativt lettere. Såfremt Højesteret stadfæster GD 2006/78 V er der behov for, at regeringen foretager et indgreb, således at et uoverskueligt antal gamle sager ikke skal genoptages og revurderes ud fra Højesterets afgørelse, idet det fuldstændig vil underminere huslejenævnenes daglige arbejde. I GD 2006/78 V er det lagt til grund, at spise op-problematikken er et formkrav ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse. 12. Revidering af reglerne om beregning af afkast i den omkostningsbestemte leje for at afværge tvister om forbedringer siden 1973 Når udlejere skal beregne den omkostningsbestemte leje, er de berettiget til at medtage et beløb til dækning af afkastet af ejendommens værdi. Afkastet beregnes som 7 procent af 15. almindelige ejendomsvurdering fra Da der er udført betydelige forbedringer i udlejningsejendommene siden 1973, kan der til den omkostningsbestemte leje tillægges forbedringstillæg for disse forbedringer, idet disse investeringer ikke dækkes via afkastet af ejendomsvurderingen fra Dette giver anledning til utallige, komplicerede tvister mellem udlejere og lejere, om hvilke forbedringer der er udført i ejendommene siden 1973, og om hvor store forbedringstillæg der kan opkræves på grundlag heraf. Hvis afkastreglerne i den omkostningsbestemte leje revideres, således at afkastet beregnes af den aktuelle ejendomsvurdering hvori der indgår eventuelle investeringer i ejendommen siden 1973 vil der ikke skulle laves tillæg for forbedringer i ejendommen. Dermed vil en betydelig del af tvisterne mellem lejere og udlejere forsvinde. 13. Ophævelse af boligreguleringslovens 5, stk. 8, om mere byrdefulde vilkår ved lejeaftalens indgåelse Når der indgås lejeaftale om et lejemål, som er omfattet af boligreguleringslovens kap. II, må der ikke aftales en leje eller vilkår i øvrigt, som er mere byrdefulde end de vilkår, som på aftaletidspunktet gælder for andre lejere i ejendommen. Der skal populært sagt lejes ud på ensartede vilkår og til samme leje. Bestemmelsen er urimelig og uden begrundelse i et moderne markedsorienteret samfund. Det er uhåndterbart i praksis at sammenligne lejen for to forskellige lejligheder, der udlejes på forskellige tidspunkter, og bestemmelsen er således overordentlig vanskelig at håndtere i praksis. Den indebærer endvidere betydelige vanskeligheder for udlejere og administratorer med hensyn til at optimere driften af udlejningsejendomme og med hensyn til eventuelle ønskelige ændringer i udlejningspraksis f.eks. i forbindelse med et ejer- eller administratorskifte. Bestemmelsen bør derfor ophæves. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 10

11 14. Ensartede og forenklede regler for varsling af forbedringsforhøjelser De gældende regler for varsling af forbedringsforhøjelser er særdeles komplicerede, og der gælder varierende regler og formkrav for forskellige lejemålstyper og for forskellige typer forbedringsarbejder. Der vil kunne opnås en betydelig forenkling af lejelovgivningen, hvis forbedringsforhøjelser uanset arten af forbedringsarbejderne og uanset størrelsen af forbedringsforhøjelsen altid kan varsles efter reglerne i lejelovens med en samtidig orientering af en eventuel beboerrepræsentation. Tvister 15. Opkvalificering af huslejenævn, øget kompetence til nævnene og bedre honorering af huslejenævnsmedlemmer Mange huslejenævn fungerer på for lavt fagligt niveau. Der bliver truffet mange juridisk ukorrekte afgørelser, og huslejenævnene har generelt vanskeligt ved at få tilpasset deres praksis, så den stemmer overens med domstolspraksis. Der er derfor behov for en betydelig opkvalificering af huslejenævnene, ved at de bliver tilført yderligere ressourcer til sekretariatsbistand. Det er herudover også nødvendigt med en bedre honorering af de organisationsudpegede huslejenævnsmedlemmer, hvis det skal være muligt at tiltrække personer med tilstrækkelige faglige kvalifikationer til huslejenævnsarbejdet. I forbindelse hermed og på betingelse heraf vil det være nærliggende at udvide huslejenævnenes kompetence, således at de kan tage stilling til flere typer konflikter end i dag. 16. Mulighed for at huslejenævnene afviser bagatelagtige sager eller sager, hvor udfaldet er givet Der er behov for at huslejenævnenes kompetence udvides, således at flere tvister kan løses på huslejenævnsniveau. Imidlertid er mange huslejenævn allerede overbebyrdede og har lange sagsbehandlingstider. Dette skyldes, at der indbringes mange tvister for nævnene, da det som oftest er udlejer, der skal indbringe sagerne for huslejenævnet uanset om det er lejerne der ønsker en tvist behandlet i huslejenævnet. Samtidig er det udlejer som skal afholde udgifterne ved indbringelse af tvisterne for huslejenævnet. Herudover vedrører mange tvister bagatelagtige spørgsmål eller forhold, hvor udfaldet på forhånd er givet. Huslejenævnene er alligevel nødsaget til at anvende betydelige ressourcer på sådanne sager til bl.a. partshøring mv. Hvis det skal være muligt at udvide huslejenævnenes kompetencer, skal huslejenævnenes sagsbehandling effektiviseres. Det bør derfor være muligt for huslejenævnet at afvise sager af bagatelagtig karakter eller sager, hvor udfaldet er givet på forhånd. Alternativt kan der indføres regler om, at formanden alene kan afgøre sådanne sager. Samtidig bør husle- Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 11

12 jenævnsgebyret forhøjes samtidig med, at det i højere grad bør være lejerne selv, som skal indbringe tvister, der udspringer af lejernes egne indsigelser, for huslejenævnet. 17. Bedre statistiske oplysninger fra huslejenævnene Der er i dag ikke noget samlet overblik over antallet af huslejenævnssager eller arten af disse. Der er tilsvarende ikke overblik over, hvor mange af huslejenævnenes afgørelser der bliver anket til boligretterne, og om disse afgørelser bliver ændret eller stadfæstet. Der bør derfor indføres regler om, at huslejenævnene har pligt til at udarbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om sagsantallet, arten af sagerne mv. Derudover, at domstolene har pligt til at orientere huslejenævnene om sagernes videre forløb i domstolssystemet til brug for statistikkerne. Øvrige ændringer 18. Forhøjelse af påkravsgebyret ved lejers betalingsmisligholdelse Påkravsfristen i lejelovens 98, stk. 2, er pr. 1. juni 2009 forlænget fra 3 dage til 14 dage. Samtidig er udlejers påkravsgebyr blevet maksimeret til 250 kr. Disse ændringer er gennemført uanset at lejer- og udlejerorganisationerne i enighed har foreslået overfor Velfærdsministeriet, at påkravsgebyret blev forhøjet til 2 procent af det skyldige beløb, dog minimum 500 kr., samtidig med en forlængelse af påkravsfristen til 14 dage. Et påkravsgebyr på 250 kr. dækker overhovedet ikke udlejers udgifter ved afgivelse af påkrav til lejerne. Samtidig begunstiges lejere med en høj månedlig husleje af, at påkravsgebyret ikke længere er afhængigt af restancens størrelse. Påkravsgebyret bør derfor forsat være afhængigt af restancens størrelse og som minimum udgøre 500 kr. 19. Revidering af blanket-reglen i lejelovens 5 Lejelovens 5 indeholder nogle yderst komplicerede og restriktive regler om udformning og anvendelse af blanketter ved indgåelse af lejeaftaler. Bestemmelsen giver anledning til et betydeligt antal tvister, idet bestemmelsen hyppigt giver anledning til tvivl hos lejerne om hvorvidt de er forpligtet af de vilkår, der er aftalt i lejekontrakten. I det omfang bestemmelsen overhovedet opretholdes, bør det i 5, stk. 1-2, klargøres, at reglerne om fremhævelse af visse vilkår kun finder anvendelse på den fortrykte tekst i en blanket, og at fremhævelseskravet ikke finder anvendelse på eventuelle vilkår i lejekontraktens 11 eller i bilag til lejekontrakten. Herudover bør 5, stk. 3, ophæves, da bestemmelsen savner en rimelig begrundelse og i retspraksis anvendes på forhold, som bestemmelsen oprindeligt ikke var tænkt anvendt på. Endelig er der et betydeligt behov for en revidering af bekendtgørelse nr. 780 af 31. august 2001 om udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler, fordi bekendtgø- Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 12

13 relsen fremstår som en helt utidssvarende reminiscens fra en tid, hvor lejekontrakter ikke blev udarbejdet ved hjælp af tekstbehandlingsanlæg, og fordi bekendtgørelsen indeholder forskrifter omkring udfyldelse af blanketter, som er misvisende, idet forskrifterne ikke nødvendigvis skal overholdes. 20. Forhøjelse af depositum Udlejere er kun berettiget til at opkræve et depositum svarende til tre måneders leje til sikkerhed for eventuelle krav mod lejerne. Istandsættelse af lejemål efter lejers fraflytning vil ofte beløbe sig til mere end tre måneders leje, særligt i de stadigt hyppigere tilfælde, hvor lejemålet var nyistandsat ved indflytning. I disse situationer vil udlejerne ofte lide tab, idet kravene mod lejerne jævnligt viser sig at være uerholdelige. Samtidig har de ændrede regler for ophævelse ved betalingsmisligholdelse samt betydelige sagsbehandlingstider i fogedretterne medført, at udsættelse af en misligholdelse lejer tager mindst 2-4 måneder. Der er derfor behov for en bedre sikring af udlejerne imod økonomiske tab ved lejeres fraflytning, og det bør ske ved at depositummet forhøjes til maksimalt 6 måneders leje. 21. Begrænsning af bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 og 18 b og ensretning af satser for hensættelser I de udlejningsejendomme, som er omfattet af boligreguleringslovens kap. III, skal en del af den leje, der opkræves, hensættes på to vedligeholdelseskonti ( 18- og 18 b-kontiene) til den løbende vedligeholdelse af ejendommene. Det beløb, som hensættes på 18 b- kontoen, bindes i Grundejernes Investeringsfond. Satserne for hensættelser til kontiene er forskellige fra ejendom til ejendom, og de beregnes på en yderst kompliceret måde. Hensættelsessystemet er administrativt meget tungt, og en begrænsning af hensættelsespligten evt. ved en ophævelse af reglerne om 18-konti samt en ensretning af 18 b-satsen for alle ejendomme vil medføre en betydelig forenkling af boligreguleringsloven. En afregulering på dette område kan eventuelt kombineres med en styrkelse af huslejenævnenes kompetencer ved vedligeholdelsesmangler. 22. Forbedring af udlejers muligheder for at kontrollere, at lejere overholder reglerne om fremleje og bytte af lejligheder Det forekommer ofte, at lejere fremlejer deres lejligheder i strid med lejelovgivningens regler, eller at der gennemføres lejlighedsbytte mellem lejere, uden at begge parter efterfølgende tager varigt ophold i den tilbyttede lejlighed. Udlejerne har ofte meget vanskeligt ved at kontrollere, om reglerne bliver overholdt, og for så vidt angår lejlighedsbytte har udlejer sjældent mulighed for efterfølgende at sanktionere lejeres overtrædelse af reglerne. Der er derfor behov for en betydelig styrkelse af udlejernes retsstilling, således at udlejerne får bedre muligheder for at kontrollere, om reglerne bliver overholdt og for efterfølgende at ophæve lejeaftalerne, hvis lejerne ikke har overholdt reglerne i lovgivningen. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 13

14 23. Ret til at stille krav om en lejers foreløbige fraflytning, når lejeren er til alvorlig gene for andre lejere eller er anledning til utryghed i ejendommen Det hænder, at udlejere er nødsaget til at ophæve lejeaftalen med en lejer på grund af, at denne generer andre lejere i ejendommen, herunder ved at skabe utryghed for de øvrige beboere pga. trusler og lignende. Hvis lejeren ikke anerkender ophævelsen og flytter, er udlejer nødsaget til at gennemføre en boligretssag imod lejeren, førend denne kan udsættes ved fogedrettens hjælp. I sådanne tilfælde kan lejerens chikane over for andre lejere være så alvorlig uden at det har kunnet begrunde en varetægtsfængsling at det er urimeligt over for de øvrige lejere, at den pågældende lejer fortsat skal have sin daglige gang i ejendommen. Det bør derfor være muligt, at udlejer af hensyn til de øvrige lejeres velbefindende i særlige tilfælde kan kræve, at lejeren tager ophold et andet sted, mens tvisten om ophævelsen behandles i retssystemet. En eventuel midlertidig fraflytning skal kunne gennemtvinges af fogedretten. 24. Tvangsadministration orientering af ejer Reglerne i boligreguleringslovens 113 a om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme blev skærpet i Ændringerne blev imidlertid gennemført meget hurtigt og uden en ordentlig forudgående teknisk-juridisk behandling. Reglerne er derfor i dag behæftet med betydelige retssikkerhedsmæssige problemer. Det er således i retssikkerhedsmæssig henseende meget betænkeligt at en ejer af en ejendom kan blive indberettet til Grundejernes Investeringsfond efter 113 a og i sidste ende miste retten til at administrere sine ejendomme på grund af forsømmelser, som ejerens administrator er ansvarlig for, og som ejeren derfor eventuelt er uvidende om at der hverken er pligt til forudgående at orientere ejeren om en kommende indberetning til Grundejernes Investeringsfond eller pligt til at underrette ejeren om en foretagen indberetning til Grundejernes Investeringsfond at det er helt uklart, hvorledes det skal vurderes, hvor mange vedligeholdelsespåbud ejeren har siddet overhørig. Det er således ganske uklart, om tre sager, som er indbragt af tre forskellige lejere og som i større eller mindre omfang vedrører identiske vedligeholdelsesmangler, skal karakteriseres som én eller flere sager. I betragtning af hvor alvorlige sanktioner, der er knyttet til regelsættet, er det klart uacceptabelt, at regelsættet i juridisk henseende er så uigennemtænkt. Der er derfor behov for en gennemgribende revidering af hele regelsættet, således at der sikres ejerne et vist minimum af retssikkerhed, og således at sædvanlige forvaltningsretlige principper bliver overholdt. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 14

15 25. Ændring af reglerne om tilbudspligt Når en udlejningsejendom eller en del af denne overdrages til en ny ejer, skal lejerne have tilbud om at overtage den på andelsbasis. Tilbudspligten indtræder imidlertid også, hvis en udlejer ønsker at overgå til at drive udlejningsvirksomhed i selskabsform, eller hvis der internt i en koncern er behov for omorganiseringer, herunder af ejerskabet til udlejningsejendomme. Tilbudspligten kan endelig også blokere for en udlejers overdragelser af flere udlejningsejendomme under ét og til én samlet pris til en køber. Tilbudspligten bør generelt ophæves, da den savner en rimelig begrundelse i et markedsorienteret samfund, og den bør under alle omstændigheder indskrænkes og moderniseres, således at selskabsetableringer og koncerninterne overdragelser kan gennemføres, uden at der udløses tilbudspligt. Endelig bør tilbudspligtsreglerne moderniseres, således at de ikke forhindrer sædvanlige ejendomsoverdragelser, eller som i GD 2006/62 H blokerer for en hurtig berigtigelse af ejendomsoverdragelser. 26. Forslag til bekæmpelse af skimmelsvampe i boliger og erhvervsejendomme Ejendomsforeningen Danmark mener, at skimmelsvamp i boliger og erhvervsejendomme er et fælles problem for det byggede miljø i Danmark. Der er et behov for i langt højere grad at gøre en indsats for at få konstateret dels hvor stort problemet med skimmelsvamp er, dels hvad årsagerne til eventuelle skimmelsvampsforekomster er. Det foreslås, at det sikres, at huslejenævnene får mulighed for at lave relevante tekniske undersøgelser, når der måtte opstå tvister mellem lejer og udlejer om indeklimaproblemer mv. Derudover foreslås det, at der etableres bedre ventilation i ejendommene, så der kan skabes et sundt miljø, hvormed skimmelsvampenes angreb kan forebygges. Udgiften til ventilation i bolig og erhvervsejendomme bør efterfølgende kunne indregnes som forbedring i huslejen, da det er i alles interesse, at der etableres forbedret ventilation. Det svarer til det, som var gældende ved et tidligere initiativ om brandsikring af beboelsesejendomme. Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove 15

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer

Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer Ejendomsforeningen Danmark Barrierer for bæredygtige renoveringer Juridisk konsulent Mogens Dürr Oversigt Udlejer Energibesparende arbejder Lejer Investering Besparelse i varmeudgifter Forbedringsforhøjelse?

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE?

HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? 1.0 Private lejeboliger HVOR LÆNGE BLIVER VI BOENDE? Analyse af 27.645 fraflytninger i perioden 2008-2014 Side 1 20. oktober 2014 BAGGRUND DEAS har analyseret over 27.000 fraflytninger i perioden 2008-2014

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere