BETINGELSER FOR LEJEMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR LEJEMÅL"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT 1. GENERELT Dette ORDENSREGLEMENT er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af ORDENSREGLEMENT kan medføre opsigelse efter Lejelovens 83, eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens PÅBUD, ANSVAR FOR GÆSTER M.V. Lejeren er ud over de skrevne regler i ORDENSREGLEMENT endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. pkt ÆNDRING AF ORDENSREGLEMENT Reglerne i dette ORDENSREGLEMENT kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en eventuel efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens 27 stk. 2. Ændringer verificeres for lejere. Findes der i ejendommen lovlig etableret beboerrepræsentation jfr. Lejelovens kap. 11 kan beboerrepræsentationen også vedtage ændringer til ORDENSREGLEMENTET efter Lejelovens 67, dog ikke for så vidt angår punkterne 8-14, der alene kan ændres med udlejerens godkendelse. 4. FÆLLESAREALER M.M. Lejeren har kun ret til at disponere over fællesarealer, såvel indendørs som udendørs i henhold til kontraktens bestemmelser, efter anvisning fra udlejeren og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald eller lignende på fællesarealer. Det er ikke tilladt at henstille knallerter eller andre motordrevne køretøjer på ejendommes fællesarealer eller opbevare brandfarlige væsker og lignende. Ligeledes er det ikke tilladt at henstille trailere, campingvogne og motorkøretøjer over 3500 kg, på ejendommen areal. 1

2 Eventuelle beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald og lignende samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning. 5. AFFALD Lejerens affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejeren selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lignende storskrald. Vi gør opmærksom på, at de opstillede renovationsbeholdere kun er til husholdningsaffald. Øvrigt affald såsom aviser, reklamer, flasker, tøj, emballage mv. må ikke smides i renovationsbeholderen. Der henvises i stedet til den lokale genbrugsstation. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejerens regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens 93 litra a. 6. STØJ, FESTER M.M. Støj er et større problem end de fleste regner med, derfor skal der generelt udvises hensyn over for andre lejere, og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20. Enhver form for benyttelse af radio, TV, EDB-anlæg og lignende, båndoptager, CDafspiller og egen musikudøvelse, skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere. Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning og lignende, der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v. Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen, og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne. 7. VANDSENGE & AKVARIER Vandsenge samt akvarier der rummer et vandindhold over 10 liter, må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald kan der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker eventuelle skade fra udsivende vand. 2

3 8. HUSDYR Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lign. Den eneste undtagelse herfra er enkelte stuefugle i almindelige små fuglebure (ikke større fuglevolierer) og akvariefisk i akvarier på ikke over 100 liter. 9. RENGØRING 9.1. Renholdelse i lejeperioden: Lejeren er forpligtet til at renholde lejemålet løbende, herunder afkalkning af blandingsbatterier, vandhaner, fliser og andet, der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter kalk. Endvidere omfatter renholdelsesforpligtelsen løbende renholdelse af afløb, riste m.v. og herunder løbende renholdelse af afløb fra håndvaske, køkkenvaske og andre aftapningssteder frem til faldstammen for at modvirke forstoppelse Rengøring ved lejemålets ophør: Rengøringen omfatter særligt følgende: a) Køkkenbordsplader og andre overflader af træ eller kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v., afleveres i hel og rengjort stand. b) Alle hårde hvidevarer rengøres grundigt ind- og udvendigt og afleveres i hel stand, således også riste, bageplader og lignende, og hvis dette ikke er muligt, foretages der reparation eller udskiftning. c) Afløb og riste renses og rengøres grundigt. Eventuel rust fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes. d) Afkalkning af vandhaner, blandingsbatterier, fliser og brusekabiner og andre flader, udsat for vandstænk og afkalkning af opvaskemaskiner og vaskemaskiner. e) Eventuelle tæpper afleveres i ny renset stand. Såfremt der konstateres huller, skjolder, pletter, lugt og lignende kan disse kræves udskiftet. f) Trægulve afleveres nyvaskede. Ved misligholdelse, dvs. skjolder efter urtepotter, ridser/flænger efter møbler eller andet skal gulvet høvles eller udskiftes. g) Lejlighedens vinduer pudses ind- og udvendigt. h) Vaskekummer, køkkenvaske, wc-kummer og eventuelle badekar skal rengøres jævnligt, herunder afrenses for kalk og rust. 3

4 9.3. Skader Det præciseres, at der ikke må bores huller i fliser eller vinyl på gulve eller fliser eller vinyl, der er opsat på væggene i lejlighedens køkken og badeværelse. Sker dette skal lejer ved fraflytning erstatte de beskadigede fliser med udskiftning af nye. Tilsvarende gælder hvis der er boret huller i vægge beklædt med glasvæv eller tapet, trægulve samt gulve og vægge beklædt med kunststof, herunder vinyl, hvor huller og andre mærker skal repareres, så der ikke efterlades synlige spor, og reparation af vægge med glasvæv eller tapet må forventes tillige at omfatte maling af den pågældende væg, og såfremt dette medfører farveforskel i det pågældende rum omfatter erstatningen for reparation tillige maling af alle væggene. Hvis lejemålet er overtaget med ensartet lys farve i alle rum, skal lejligheden ved fraflytning også afleveres med tilsvarende ensartet lys maling i alle rum i en malingkvalitet, der svarer til den der var anvendt ved indflytningen. Der anvendes lys råhvid glans 5 på vægge og lofter, lys råhvid glans 25 i vådrum samt køkken samt kalk hvid panelmaling glans 40 på træværk. 10. RYGNING Det præciseres at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgifterne til maleristandsættelse af lejligheden ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristandsættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning, maling med ISO spær og andre foranstaltninger efter tobaksrygning. 11. SKIMMELSVAMP Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp og lignende, ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedernes rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejlighederne, og det præciseres, at luftfugtigheden skal holdes nede efter badning og madlavning ved at lade ventilatoren/emhætten køre i minutter. Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning, og det præciseres at placering af større møbler, så som garderobeskabe, kommoder, senge og lignende ikke bør ske tæt op af eventuelt isolerede ydervægge, idet der skal være en afstand på minimum 5 10 cm til ydervægge, for at luftcirkulationen bag møbler og indbo er mulig. Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes. 4

5 12. UDVENDIG RENHOLDELSE BETINGELSER FOR LEJEMÅL Lejemålets tilhørende haveanlæg tilses og passes af lejer. Græsplæne slås, hække klippes og må maksimalt have en højde på 180cm. Haveanlæg i øvrigt renholdes. Lejer sørger ligeledes for snerydning på egen og omkring egen bolig, herunder gangarealer og indkørsel. 5

6 PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE På denne side kan du finde tips & tricks til vedligeholdelse af din lejebolig. Når der opstår skade på dit lejemål Når der opstår en skade på ejendommen eller i lejlighederne, er det primært udlejer, der skal udbedre sådanne, men i nogle tilfælde er det lejerne. Hvis denne skade opstår: Hvem bestiller udbedring: Stoppet afløb frem til faldstammen Lejer Lejer Nødvendig udskiftning af vandhaner Udlejer Udlejer Udskiftning af pakninger i vandhaner og cisterner Lejer Lejer Udskiftning af pakninger i radiatorventiler Udlejer Udlejer Reparation af varmeinstallation Udlejer Udlejer Ruder - revnede/ituslåede Lejer Lejer Defekte el-kontakter Lejer Lejer Lejlighedens låse Lejer Lejer Revner i sanitet (porcelæn) Lejer Lejer Utæt tag Udlejer Udlejer Defekte rørledninger Udlejer Udlejer Defekte vinduesrammer Udlejer Udlejer Vandskade i lejligheden Udlejer Udlejer Hvem betaler regningen: Følgende skema kan betragtes som vejledende, idet der dog kan forekomme afvigende tilfælde: Såfremt der i forbindelse med indbrud eller vandskade opstår skade på privat indbo, må dette meldes til lejerens eget forsikringsselskab. Indbetaler lejer til indvendig vedligeholdelse, kan udgifter kun dækkes af kontoen, hvis lejer på forhånd har aftalt med udlejer, hvilke håndværkere udlejer ønsker at anvende, og hvilke arbejder, der skal udføres. Spørgsmål vedrørende ovennævnte eller ved skade kontakt da Vicevært, Hans Erik Gren på telefon , alle hverdage mellem Græsplæner Den almindelige pasning af plænen består af følgende opgaver: Klip græsset en til to gange om ugen fra april til oktober. Skær kanter langs plænen af en til to gange om året Vand græsset i tørkeperioder 6

7 Giv græsset gødning e.v.t kalk. Gødning N-P-K eller gødes i små mængder i sæsonen april maj juni og juli. Kalk spredes i marts eller april. Riv græsset igennem en gang om året for at kradse plænens filtlag op og fjerne mos. Riv visne blade væk fra plænen om efteråret Græsset må ikke klippes kortere end 3-4 cm. På den måde bliver græsset mere livskraftig og kan bedre klare sig i konkurrencen med ukrudt og mos. Vaskemaskine & tørretumbler Hvis vaskemaskinen ikke vil centrifugere er det højst sandsynligt filteret, der skal renses. Filteret er normalt placeret forneden på maskinen, se evt. brugermanualen. Filteret skal renses med jævne mellemrum for optimal vask. Det er også en god idé at afkalke sin vaskemaskine, spørg evt. ved Matas for produkt. Husk at rense fnugfiltret på tørretumbleren og tøm vandbeholderen, hvis det er en kondens tørretumbler. Tør jævnligt hvidevarerne af udvendigt for støv og snavs. Vandhaner & bruser Vandhaner og bruser skal med jævne mellemrum renses for kalk og grus. Dette gøres ved at skrue nederste del af tuden/brusdehovedet af og rense filteret. Undgå skimmel Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd: Sørg for at lufte godt ud lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad. Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad og lad den køre 10 minutter efter endt madlavning. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri. Vasketøj må ikke hænges til tørre indendørs. Luk døren til badeværelset under og efter badet, så den fugtige luft ikke trækker ind i andre rum. Luft ud, hver gang du har været i bad og tør vandet af. Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader og undgå et alt for koldt soveværelse ved at sætte varme på i løbet af dagen. Opbevar ikke brænde inden døre, det afgiver fugt. Tag kun en lille portion ind ad gangen. Brænde kan indeholde masser af skimmelsvampe og desuden afgive fugt til boligen. Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte din udlejer, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og 7

8 udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt din udlejer hvis du er i tvivl. Tør eventuel kondens af vinduerne og luft ud, når de dugger til. Det er nemlig et tydeligt tegn på høj luftfugtighed, og du børe lufte oftere ud end 3 gange dagtligt. Sørg for minimum 10 cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge, så luften kan cirkulere bag. Gør rent og støvsug jævnligt, så husstøvet ikke samler sig. Se flere informationer på 8

9 Spar på varmeregningen 9

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere