Vilkår for handel med værdipapirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for handel med værdipapirer"

Transkript

1 EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfreds stillende. Banken tilbyder handel med stort set alle former for værdipapirer, og kunderne kan gennemføre handler via vores filialer, Finansafdeling eller via vores Netbank. Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse nr. 964 af 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2007 om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer. Regler om investorbeskyttelse bygger på et infor mations og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at et pengeinsti tut i forbindelse med kunders investeringer kan: give sine kunder generel vejledning uden personlig rådgivning, foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning, yde personlig rådgivning, som kræver en forudgående egnethedstest, og indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikke komplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (execution only). Nørresundby Banks forpligtelse til at yde dig rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigtsmæssighedstest af dine ordrer og informationsforpligtelser i forbindelse med execution only afhænger af, om du er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet "kundekatego risering". I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med Nørresundby Bank. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det omfang det er relevant også for professio nelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørel se nr. 964 af 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har banken inddelt sine kunder i kategorierne detail kunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af din kontrakt om depotoprettelse fremgår det, hvilken kategori du tilhører Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse banken skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttel se og modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Banken kan eventuelt tilbyde at indplacere dig i en anden kundekategori. Dette vil have betydning for dit beskyttelsesniveau. Ønsker du at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, skal du kontakte din rådgiver. 3. Kundens oplysningsforpligtelser Banken kan lægge oplysninger fra dig til grund, medmindre banken ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøj agtige eller ufuldstændige. Banken kan lægge dine oplysninger til grund i den form, du afgiver dem. 4. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Ved person lig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en person i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis banken yder generel vejledning, vurderer banken derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig. 5. Generel vejledning Bankens rådgivning om en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens forstand, da anbefalin gen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefaling til dig om at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning, hvorimod en anbe faling om at placere en formue i 60 % obligationer og 40 % aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af investe ringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgiv ning, som munder ud i en anbefaling af transaktioner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt, udsteder eller markedsinforma tion såvel skriftlig som mundtligt vil derfor typisk ikke udgøre investe ringsrådgivning. En ordning, hvorefter banken sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter, konstitu erer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbe faling. 6. Indhentelse af informationer forud for investe ringsrådgivning Når banken yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil banken indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige og relevante for, at banken kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investe ringsområde, din finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger som banken vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Banken kan også anvende oplysninger, som vi allerede besidder om dig i forbindelse med løbende kundeforhold. Oplysningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med bankens anbefaling til dig. Får banken ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbe faling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt for banken at rådgive dig om investe ringsvalg eller porteføljepleje. Banken kan imidlertid anbefale eller udføre et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, som banken har fået. 7. Værdipapirhandel uden rådgivning Banken vurderer kun, om en investeringsservice eller et finansielt instrument er egnet for dig, hvis banken yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig. I forbindelse med andre former for investe ringsservice end investeringsrådgivning vil banken på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et produkt er hensigtsmæssigt for dig, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på udelukkende ordre udførelse (execution only). Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer banken ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig. På baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investe ringsområde kan banken tildele dig handelsadgang, hvor du uden bankens anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Side: 1 Fax SWIFT: NRSBDK 24 CVR nr

2 Hvis du ikke giver banken oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer, kan banken ikke afgø re, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig. 8. Execution only transaktioner Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplys ninger om dit kendskab, erfaring, finansielle situation eller investe ringsformål, kan banken foretage execution only transaktioner i følgende værdipapirer: aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument, andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitut ter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS), andre ikke komplekse finansielle instrumenter. Ved execution only transaktioner har banken ikke vurderet den levere de eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau. Dette gælder, uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til banken eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler banken, at du henvender dig i filialen hos din rådgiver. 9. Allokering af handler I overensstemmelse med sædvanlig praksis har banken mulighed for at handle kundeordrer samlet i markedet. Dette vil i overvejende tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. Det kan f.eks. forekomme, at ordren delafregnes til en given pris. 10. Sådan behandles dine fondsordrer Ordrer modtages både ved henvendelse i en af bankens afdelinger og via brev, telefax, telefon eller gennem bankens Netbank. Ordrer accep teres ikke via e mail. Du træffer selv beslutning om hvilke ordrer, der skal afgives til banken, og du bærer naturligvis selv risikoen for de investeringer, du foretager som følge deraf. Før handlen effektueres skal du klart have aftalt med banken, hvilken handelstype du ønsker, eller om der skal handles i kommission (se beskrivelsen nedenfor). Foreligger der ikke en klar aftale, kan handlen ikke gennemføres. Din ordre ekspederes hurtigst muligt på modtagelsesdagen, hvis intet andet er aftalt eller fremgår af disse vilkår. I tilfælde af en særlig markedssituation eller lignende, forbeholder banken sig ret til at undlade at effektuere din ordre. En særlig markedssituation kan bl.a. være, at der er store kursforskelle mellem bud og udbudsprisen eller, at der slet ikke stilles priser i markedet på det pågældende papir. Såfremt vi ikke på anden måde kan fastsætte en fair kurs, kan banken i sådanne tilfælde vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Hvis ordren slettes, vil du få særskilt besked herom. 11. Ordretyper Når banken modtager din ordre, er den bindende for dig. Banken tilby der 3 ordretyper, der hver især har sine egne karakteristika: limiteret ordre gennemsnitskursordre markedsordre En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret antal. En gennemsnitskursordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til et gennemsnit af en dags børskurser. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre eller gennemsnitsordre, betragtes som en markedsordre. En markeds ordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. 12. Handelstyper Nørresundby Bank tilbyder følgende handelstyper: A. Strakshandel B. Gennemsnitshandel C. Markedskurshandel D. Børshandel E. Limithandel Handelstyperne beskrives fyldestgørende nedenfor, idet opmærksomheden henledes på, at det er forholdene omkring den enkel te ordre/handel, der er afgørende for, hvilken handelstype der bør foretrækkes. I banken rådgiver vi gerne om de enkelte handelsttyper, men det er altid op til dig selv at bestemme, hvilken måde en ordre ønskes effektu eret på. A. Strakshandel: Kurserne på værdipapirmarkederne ændrer sig i dagens løb i takt med, at der indløber nationale og internationale nyheder om politiske økono miske og værdipapirspecifikke forhold. Du bør vælge strakshandel, såfremt du ønsker at kende kursen med det samme. Ved en strakshandel aftales kursen nemlig samtidig med, at handlen indgås. Accepteres den oplyste kurs, afsluttes handlen, og vi sender efterfølgende en fondsnota med de relevante oplysninger (se afsnit om fondsnota/bekræftelser). Inden for de beløbsgrænser, som banken har fastsat, stiller vi løbende bud og udbudskurser i et stort udvalg af obligationer, aktier og inve steringsbeviser. En liste over de aktuelle værdipapirer, hvori der stilles strakskurser, kan rekvireres i banken. Antallet af papirer kan variere, ligesom der løbende kan ske udskiftninger i de papirer, der kan straks handles. Ved strakshandel handler du med banken, men med basis i en kurs, der for børsnoterede danske værdipapirer er på eller indenfor bedste udbud, henholdsvis bud på børsen på handelstidspunktet. For værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller der på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, kan Nørresundby Bank vælge at tilbyde handel til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser for dig i øvrigt. Dette sker bl.a. under hensyntagen til rente og kursud viklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. B. Gennemsnitskurshandel Har du ikke mulighed for eller interesse i løbende at følge informatio nerne, og dermed kurserne, på værdipapirmarkedet, kan du med fordel vælge at gennemføre dine handler som gennemsnitskurshandler. Det betyder, at de afregnes til et gennemsnit af de kurser, der er handlet på børsen i løbet af dagen. Dermed er du altid sikret en fair pris for værdipapirer, du køber og sælger. Dog skal du være opmærksom på, at den pris din ordre afregnes til, oftest er forskellig fra slutkursen samme dag. En gennemsnitskurshandel er en handel, som Nørresundby Bank søger gennemført første børsdag efter, at banken har modtaget ordren. Dog afregnes gennemsnitskurshandler samme dag, såfremt ordren afgives inden kl. 10 den pågældende dag. Gennemsnitskurshandel kan gennemføres i alle værdipapirer, der er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og inden for de beløbsgrænser, som banken har fastsat. Nasdaq OMX Copenhagens gennemsnitskurs "Alle handler" kl danner udgangspunkt for bankens afregning af ordrerne. Når dine ordrer effektueres som gennemsnitshandler, er det altid banken, der er din direkte modpart. Der beregnes et kursfradrag ved salg og et kurstillæg ved køb. Kurstillæg/ fradrag kan ses i bankens prisbog og vil fremgå af din fondsnota. Side: 2

3 C. Markedskurshandel Ved en markedskurshandel aftaler du ikke på forhånd en kurs med banken. Du overlader i stedet til banken at effektuere din ordre i løbet af dagen til en kurs, der på handelstidspunktet ligger indenfor eller på det bedste bud/udbud i børsens systemer. Ved markedskurshandel er banken som udgangspunkt ikke direkte modpart, men i stedet handler banken på dine vegne med en anden i markedet. Markedskurshandler gennemføres samme dag, såfremt ordren modta ges i banken inden bankens skæringstidspunkt for markedskurshandel p.t. kl. 16 den pågældende dag. Handlen kan handles på grundlag af opsamlede ordrer fra flere ordregi vere ligesom de kan handles delt. Normalt vil ordrerne blive opsamlet og søgt gennemført med maksimalt 1 times forsinkelse. D. Børshandel Børshandel henvender sig primært til kunder, der har indsigt i værdipapirhandel, og som løbende følger udviklingen på værdipapirmarkedet. I nogle tilfælde er det en god ide, at få din ordre effektueret som en direkte børshandel. Det er f.eks. i de tilfælde, hvor der er stor forskel mellem købs og salgskursen på børsen, eller hvis man ønsker en ordre limiteret. Ved børshandel via bankens Netbank videregives ordrer til børsen med det samme. I Nørresundby Bank kan vi tilbyde børshandel via et medlem af Nasdaq OMX Copenhagen, dels via henvendelse i vore afdelinger eller via vores Netbanks automatiske ordreformidling. Udenlandske aktier handles på den relevante børs gennem elektronisk ordrerouting via en udenlandsk børsmægler. Handler af denne type kræver, at du meddeler den kurs, du vil købe til, eller den kurs, du vil sælge til samt perioden, hvor denne kurs skal gælde. Du vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på børsen accepterer ordren. Såfremt ordren eller en del af ordren ikke handles inden udløb af den aftalte periode, skal du selv anmode om forlængelse af ordren. Ellers falder ordren bort. Ved obligationsordrer kan modparten, uafhængigt af den kurs obliga tionerne er budt/udbudt på, frit vælge mellem de ordrer, som er lagt frem på børsens systemer. Aktier derimod handles i den rækkefølge, ordrerne indgår, hvis kursen er den samme. Både for obligationer og aktier kan der derfor forekomme handler, som matcher din ordre uden, at den bliver afregnet. For aktier kan det skyldes, at ordren ikke er langt nok fremme i køen og for obligationer, at modparten har valgt en anden ordre. Ved direkte børshandel kan det ske, at ordren bliver delafregnet. Delafregning kan medføre højere omkostninger for dig, idet kurtagebe regningen sker pr. afregning. Ved ordrer i mindre likvide papirer er der en risiko for, at papirerne ikke kan handles. Medmindre andet er aftalt i forbindelse med en ordres modtagelse, bortfalder ordren, hvis den ikke gennemføres den dag, den lægges ind på børsens handelssystem. Gennemføres kun en del af ordren, bortfal der den ikke gennemførte del af ordren, medmindre andet er aftalt. Du kan få yderligere oplysninger om børshandel på Nasdaq OMX Copen hagens hjemmeside E. Limithandel Ønsker du at handle til en bestemt kurs, kan ordren limiteres til en højeste kurs, du vil købe til eller til en mindste kurs, du vil sælge til. Formålet med limiterede ordrer er, at du ved uro på markedet ikke risi kerer at handle til en kurs, som er langt fra kursen på tidspunktet for ordrens afgivelse. For limiterede ordrer gælder, at de som minimum skal udgøre kr i kursværdi, og at den limiterede kurs ved indlæggelsen skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle markedskurs (obligationer: maks. 2% afvigelse, aktier: maks. 5% afvigelse). Hvis en limiteret ordre ikke gennemføres inden for det aftalte tidsrum (maksimalt 28 kalenderdage), er det op til dig at give besked, om limi teringen skal forlænges, ellers falder den bort. OTC handel OTC handel, der er en forkortelse for "over the counter", er ikke som sådan en handelstype, men vil ofte fremgå af fondsnotaen. Se mere herom under 22. Fondsnota/bekræftelser. Kommissionshandel Kommissionshandel er ikke en konkret handelstype, men handler hvor banken som udgangspunkt ikke er kundens direkte modpart, men hand ler på kundens vegne med en anden i markedet. Det gælder for børs handel og markedskurshandel, bortset dog fra handler der indgås som børshandel via bankens Netbank. Strakshandel og gennemsnitskurshan del er ikke kommissionshandler. Uanset hvordan din kommissionshandel bliver effektueret, vil du blive afregnet til den kurs, som banken har opnået enten på fondsbørsen eller hos den markedsdeltager, der er valgt. Aldrig til en kurs, der er dårlige re end kursen på børsen på handelstidspunktet. Ved kommissionshandler kan banken i henhold til kommissionsloven vælge e at indtræde som køber eller sælger for egen regning (foretage selvindtræde). Banken kan vælge selvindtræde, hvis banken kan effek tuere din ordre til en bedre pris, eller hvis der under hensyn til tid, mængde og handelsvilkår ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet. 13. Handel uden for børsens åbningstid Banken ekspederer normalt alle ordrer i bankens åbningstid. Udenfor bankens åbningstid tilbyder banken imidlertid også at modtage ordrer. Disse ordrer vil blive effektueret som modtaget ved den efterfølgende åbning på Fondsbørsen. I Netbanken vil det i udvalgte værdipapirer være muligt at strakshandle i et tidsrum efter børsens lukning. Om kursfastsættelse m.v. henvises til afsnit 12.A om strakshandel samt afsnit 18 om Netbank. 14. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i Nationalbankens informationskurs 2 bankdage før afvik lingsdagen (valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. 15. Terminshandel/kurskontrakter Hvis du i forbindelse med indgåelse af en kurskontrakt, indgår aftale om at sælge realkreditobligationer med afvikling på en fremtidig dato, gennemføres denne handel som en strakshandel. Den aftalte kurs vil variere fra den aktuelle kurs på Fondsbørsen. Afvigelsen afhænger af kurskontraktens/terminshandlens løbetid og markedsforholdene. 16. Handel med unoterede værdipapirer For værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads, afregner banken til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig, blandt andet under hensyntagen til rente og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i marke det, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Der kan dog forekomme unoterede værdipapirer, som det ikke vil være muligt for banken at handle. 17. Afregningsprincipper kurtageomkostninger For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler du en kurtage til banken. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afreg ningen. Herudover kan du i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidler tid af den handelsform, du benytter. Oplysninger om kurtage og even tuelle andre gebyrer fremgår tydeligt af hver enkel fondsnota. Bankens kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforhol dene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens afdelinger eller ved opslag i vores prisbog. 18. Netbank Der kan tillige handles værdipapirer via bankens Netbank, hvor vi tilbyder et udvalg af handelstyperne. Disse regler finder derfor også anvendelse på værdipapirhandel via Netbanken. I den forbindelse Side: 3

4 gælder også bankens generelle regler for værdipapirhandel i Netban ken. I Netbanken kan der afgives ordrer på køb og salg af værdipapirer op til en kursværdi på kr pr. aktiehandel eller kr pr. obligationshandel. Der kan dog ikke afgives nye ordrer gennem Netbanken, hvis der for kundeforholdet er igangværende ordrer eller ved ordren opstår igangværende ordrer, der tilsammen (både købs og salgsordrer) overstiger en kursværdi på kr Afviklingen af en ordre vil som udgangspunkt være afsluttet 3 bankdage efter handels dagen. Se også afsnit 19 om placeringsregler for pension m.v. 19. Placeringsregler for pension m.v. Specielt når du handler aktier via vores selvbetjeningssystemer, skal du imidlertid være opmærksom på de gældende anbringelsesregler i forbindelse med investering i værdipapirer for pensionsmidler og børneopsparingsmidler. Det indebærer, at der maksimalt kan placeres 20 procent af pensionsmidlerne i aktier m.v., der er udstedt af samme udsteder/selskab. De 20 procent beregnes på tidspunktet for ordreafgi velsen. Pensionsmidler ses under eet som værdien af samtlige kapital, rate og selvpensioneringsordninger i samme pengeinstitut. De 20 procent beregnes af den samlede værdi af depoter og tilhørende konti, dog ikke kontanter der er tilmeldt puljeordning. Der kan dog altid inve steres for et beløb, så den samlede beholdning svarer til årets maksima le indskud på en kapitalpension. For børneopsparingsmidler gælder tilsvarende regler som for pensions midler. Overskrides grænsen, medfører lovgivningen, at pensionsordningen kan miste sin skattemæssige status, og skal ophæves, hvorefter du skal betale 60 pct. i afgift til staten. Forinden der investeres, skal du derfor påse, at 20 procents reglen overholdes. 20 procents reglen gælder for følgende værdipapirer: Aktier, konvertible obligationer og ikke statsgaranterede erhvervsob ligationer, herunder supplerende kapital udstedt af pengeinstitutter og andre kreditinstitutter. Tegningsretter knyttet til aktier der allerede indgår i opsparingen. Beviser for garantikapital i sparekasser og andelskapital i andelskas ser, såfremt de iflg. vedtægterne er omsættelige. Sum af andele i erhvervsudviklingsforeninger (spec. type investe ringsforeninger) Hvis 20 procents reglen er overskredet eller, hvis der er købt værdipapirer for mere end den tilhørende kontos indestående, er banken berettiget til straks og uden varsel at realisere værdipapirer, så der ikke er noget overtræk. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din investe ring er i overensstemmelse med anbringelsesbestemmelserne for pensionsmidler, anbefaler vi, at du søger rådgivning herom. 20. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er når intet andet er aftalt tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og tre bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en handel med et værdipapir er samtidig valør dag/rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. Ved dit køb er bankens levering af værdipapirer betinget af, at banken modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsda gen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer registreret i Værdipapircentra len gælder den begrænsning, at der først skal disponeres over disse på den tilhørende VP konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som banken har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til bankens depotregler. 21. Forbud mod kursmanipulation Det er forbudt og strafbart at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet har til formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet, hvis ordren/ordrerne er uden kommercielt formål eller har til formål at forsinke eller forhindre andre medlemmers adgang til handelssystemet. 22. Fondsnota/bekræftelser Når banken på dine vegne har udført en ordre, vil banken hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder banken sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil banken sende dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis banken modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hver dag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregnings nota, der straks sendes til dig af tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejen dom forbeholder banken sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysnin ger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis banken modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investe ringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investe ringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil banken enten sende dig afreg ningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned. For så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter som pantebre ve og derivater, vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Banken vil på anmodning fra dig tillige give oplysninger om ordrens status. Banken vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer, hvor banken ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, idet banken ikke har modta get oplysninger fra tredjemand, vil banken undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et regu leret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via bankens eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor banken anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om vide reformidling, idet banken påtager sig en "best execution" forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra banken til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregnings notaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 23. Indsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fond snotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at banken ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgå et/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. Side: 4

5 24. Provisioner fra samarbejdspartnere Banken modtager provisioner fra samarbejdspartnere typisk investe ringsforeninger som led i et samarbejde hvor banken er forpligtet til at markedsføre partnernes værdipapirer, uddanne medarbejdere og sikre en ensartet og uvildig rådgivning. Nedenfor er vist den aktuelle oversigt over Nørresundby Banks samar bejdspartnere. Samarbejdspartner Oversigten opdateres løbende på bankens hjemmeside Engangsprovision modtages på baggrund af bankens kunders samlede positive forskydninger i beholdningen i bestemte værdipapirer. Banken modtager således ikke nødvendigvis provision, fordi en enkelt eller flere kunder køber et værdipapir, idet det typisk modsvares helt eller delvist af andre kunders salg. Løbende provision modtages på baggrund af bankens kunders samlede beholdning i bestemte værdipapirer. 25. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel med værdipapirer indsamler og behandler banken personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. 26. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan banken optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og banken. 27. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 28. Annullering af fejlhandler Engangs provision i procent Løbende provision i procent p.a. BI Asset Management 0,50 1,25 0,30 1,15 ID Sparinvest A/S 0,00 1,25 0,25 0,75 SEB Asset Management 1,00 0,75 Carnegie Asset Management 0,50 0,50 0,75 Syd Invest Administration A/S 0,65 1,50 0,25 1,00 Nykredit Portefølje Bank A/S 0,40 0,00 Dexia Bank Danmark A/S 0,75 1,25 0,40 1,00 Investeringsforeningen LD Invest 0,75 0,00 0,75 Banken forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebrin gelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. 29. Ansvarsbegrænsning Banken påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en uden landsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførel sen af en opgave for banken. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing /værdipapircentral eller lignende institutter. 30. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret. 31. Ændringer til disse betingelser Banken forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når banken udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har du Netbank, kan orien tering ske pr. e mail. I bankens filialer kan du få udleveret opdaterede betingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på bankens hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem banken og dig udføres på, kan banken opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til bankens hjemmeside. 32. Andre regler der gælder Ud over nærværende betingelser for handel med værdipapirer henvises til bankens depotregler og bankens almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder, medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. 33. Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsøm melser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsa gen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Gældende fra 10. januar 2011 for nye og eksisterende aftaler. B00ASFDEPVILH Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører banken relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra banken. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal banken kontaktes. Side: 5

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere