Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug :09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst eller dit tab på aktier og investeringsforeningsbeviser i indkomståret Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Flere afsnit i vejledningen er blevet præciseret Vejledningen findes kun på SKATs hjemmeside Indledning Køber og sælger du aktier eller investeringsforeningsbeviser gennem dit pengeinstitut, fondshandler eller måske via din netmægler, skal du være opmærksom på de regler, der findes for gevinst eller tab. Du skal endvidere være opmærksom på, at du har pligt til at oplyse gevinst eller tab til SKAT. I denne vejledning får du information om, hvordan du skal opgøre gevinst og tab, og hvordan du skal oplyse det på årsopgørelsen/selvangivelsen, så du bliver beskattet rigtigt. Vejledningen fortæller desuden kort om de forskellige overgangsregler, som du kan være omfattet af. Vejledningen omhandler de mest almindelige regler for aktier og investeringsforeningsbeviser, der er ejet af personer. Har du mere specielle værdipapirer eller ubesvarede spørgsmål, kan du få mere hjælp ved at kontakte SKAT på telefon Du kan finde flere oplysninger om aktier og investeringsforeningsbeviser på skat.dk/aktier. Se også Skatten 2010, der gennemgår de fleste skatteregler og samtlige rubrikker på årsopgørelsen. Gevinst eller tab i 2010 Banker og andre, der formidler køb og salg af dine værdipapirer, indberetter ikke gevinst og tab for dig. I nogle tilfælde har SKAT nok oplysninger til at beregne det for dig. Hvis SKAT har beregnet gevinst og tab for dig, skal du selv kontrollere, om beregningen er korrekt. Hvis SKAT ikke har beregnet gevinst og tab for dig, skal du selv oplyse de gevinster eller tab, du har haft på dine aktier og investeringsforeningsbeviser i det skal med på din årsopgørelse. Du skal altid oplyse eller selvangive gevinst ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser, som du har købt den 1. januar 2006 eller senere. Ligeledes skal dine tab ved salg af aktier og investeringsforeningsbeviser, der er købt den 1. januar 2006 eller senere, med enkelte undtagelser, oplyses/selvangives. Reglerne gælder, uanset hvor længe du har ejet dine værdipapirer. Du kan læse mere om reglerne i afsnittene Gevinst og tab ved salg af almindelige aktier og Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser. Har du købt aktier og investeringsforeningsbeviser før 1. januar 2006, er de omfattet af særlige overgangsregler. Det kan betyde, at gevinst på disse papirer er skattefri, og at et tab heller ikke kan trækkes fra. Læs mere om reglerne i afsnittet Overgangsregler for aktier og investeringsforeningsbeviser købt før 1. januar Hvis du har aktier eller investeringsforeningsbeviser, som beskattes løbende (efter lagerprincippet), skal du oplyse den gevinst eller det tab, der har været på disse i løbet af året, også selvom du ikke har

2 Side 2 af 11 solgt dem. Du kan læse mere om lagerprincippet i afsnittet Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser - punkt 6. Hvis du har et selvangivet tab fra tidligere år, som ikke er brugt, modregner SKAT automatisk fradragsberettigede tab i aktieudbytte eller den gevinst, du oplyser. Det må du altså ikke selv gøre. Væsentlige nyheder i 2010 Begreberne børsnoterede/unoterede værdipapirer ændres Fra 1. januar 2010 ændres betegnelsen for værdipapirer, der tidligere var benævnt børsnoterede/unoterede, til værdipapirer, der er optaget/ikke optaget til handel på et reguleret marked. Herudover betyder ændringen, at flere aktier og investeringsforeningsbeviser bliver omfattet af begrebet optaget til handel på et reguleret marked. Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses altid for optaget til handel på et reguleret marked. Automatisk beregning af visse gevinster eller tab på aktier og investeringsforeningsbeviser Som noget nyt får SKAT fra 1. januar 2010 oplysninger om både køb og salg af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsforeningsbeviser, hvis købet eller salget sker gennem en dansk værdipapirhandler. Du skal være opmærksom på, at SKAT ikke har oplysninger om købesummer for aktier/investeringsforeningsbeviser købt før 1. januar Med de oplysninger SKAT har, kan vi i visse tilfælde automatisk beregne din gevinst eller dit tab. Indtast købssummer for beholdninger pr. 31. december 2009 Hvis du ønsker det, kan SKAT også beregne gevinst eller tab på de aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsforeningsbeviser, du har købt før 1. januar Du skal blot indtaste de skattemæssige anskaffelsessummer for de aktier og investeringsforeningsbeviser, du havde den 31. december Beløbene kan indtastes i Aktier og investeringsforeningsbeviser som du finder i din skattemappe på skat.dk. Indtast andre købs- og salgssummer Hvis du ønsker det, kan SKAT også beregne gevinst eller tab på dine aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsforeningsbeviser, der ikke ligger i dansk depot, eller som af en anden grund ikke er indberettet til SKAT. Det forudsætter blot, at du foruden den skattemæssige anskaffelsessum for din beholdning pr. 31. december 2009 også indtaster oplysninger om købs- og salgssummer for handler foretaget i Beløbene kan fra medio marts 2011 indtastes i Aktier og investeringsforeningsbeviser, som du finder i din skattemappe på skat.dk. Betingelse for tabsfradrag Fremover har du kun ret til at fratrække tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og tab på investeringsforeningsbeviser, hvis SKAT har modtaget oplysninger om købet. Betingelsen anses for opfyldt, hvis SKAT via dit pengeinstitut eller anden indberetningspligtig har modtaget oplysninger om købet. Du kan også kun fratrække tab på de aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og som er købt før 1. januar 2010, hvis SKAT har modtaget oplysninger. Betingelsen anses for opfyldt, hvis aktierne indgår i de beholdningsoplysninger pr. 31. december 2009 dit pengeinstitut har indberettet til SKAT. Hvis SKAT ikke har modtaget indberetninger, eksempelvis fordi dine værdipapirer ligger i et udenlandsk depot, kan du derfor kun fratrække tab, hvis du selv giver oplysninger til SKAT. Oplysningerne skal gives senest den 1. maj Hvis du har en udvidet selvangivelse er fristen dog 10. juli Oplysningerne kan indtastes i Aktier og investeringsforeningsbeviser, som du finder i din skattemappe på skat.dk. Læs mere om betingelsen for at fratrække tab på hjemmesiden skat.dk/aktier. Sådan oplyser du gevinst eller tab til SKAT Hvis du eller din ægtefælle ikke har en udvidet selvangivelse, kan du allerede den 7. marts 2011 se din foreløbige årsopgørelse i din skattemappe. Du modtager ikke længere en selvangivelse, med mindre du har en udvidet selvangivelse eller selvangivelse for udenlandsk indkomst. Tjek tallene på årsopgørelsen, og oplys derefter til SKAT, hvis du har ændringer eller noget at tilføje. Du kan oplyse tallene på følgende måde:

3 Side 3 af 11 Indtast tallene via TastSelv. Her kan du også læse mere om mulighederne i TastSelv. Hvis du indtaster de manglende køb og salg af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsforeningsbeviser i TastSelv under Aktier og investeringsforeningsbeviser, kan SKAT beregne dine gevinster eller tab for dig. Indtast tallene via telefon Skriv de rigtige beløb på oplysningskortet. Hvis du ikke får et oplysningskort sammen med årsopgørelsen, kan du bestille det via telefon , eller hente det i kommunens borgerservice. Fra den 7. marts 2011 til den 18. marts 2011 kan du oplyse gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, som SKAT ikke kender. Gevinst og tab kan så komme med på årsopgørelsen, der kan ses i skattemappen den 19. marts Har du ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen skal disse oplyses senest den 1. maj Hvis du har en udvidet selvangivelse Hvis du har en udvidet selvangivelse, skal du oplyse din gevinst og/eller tab på denne. Fristen er 10. juli Hvornår skal du oplyse om gevinst og tab Du skal oplyse om gevinst eller tab for det år, du sælger dine værdipapirer, med mindre du er omfattet af overgangsreglerne (se afsnittet Overgangsregler for aktier og investeringsforeningsbeviser købt før 1. januar 2006). Du skal oplyse en skattepligtig gevinst eller et fradragsberettiget tab ved salg af værdipapirer tvangsindløsning af værdipapirer skattepligtig ombytning af værdipapirer, eller når det udstedende selskab som følge af konkurs slettes fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister salg/overførsel til et pensionsdepot. Det er handelsdatoen, der afgør, på hvilket tidspunkt du har solgt. Måske skal du oplyse selvom du ikke har solgt I visse tilfælde skal du også oplyse urealiserede gevinster eller tab, selvom du ikke har solgt dine værdipapirer. Det er i tilfælde, hvor værdipapiret skal beskattes efter "lagerprincippet". Se punkt 6 i afsnittet Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser. Hvordan gevinsten beskattes, kan du læse om i afsnittene Gevinst og tab ved salg af almindelige aktier og Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser. Gevinst og tab ved salg af almindelige aktier I dette afsnit beskrives reglerne for skat på almindelige aktier købt fra og med 1. januar 2006, og aktier købt før 1. januar 2006, som ikke kan sælges skattefrit. Læs mere i afsnittet Overgangsregler for aktier og investeringsforeningsbeviser købt før 1. januar Følgende aktier er almindelige aktier: Aktier der er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede) Aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere unoterede) Anparter i anpartsselskaber Visse investeringsforeningsbeviser. Sådan beskattes gevinst og tab på almindelige aktier Du skal betale skat af din gevinst, når du sælger almindelige aktier. Det gælder, uanset hvor længe du har ejet aktierne, og uanset hvor stor din aktiebeholdning er. Gevinsten medregnes til aktieindkomsten.

4 Side 4 af 11 Aktieindkomst beskattes i 2010 med 28 procent af de første kr. og 42 procent af aktieindkomst over kr. Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2010 beskattes jeres samlede aktieindkomst med 28 procent af de første kr. og 42 procent af aktieindkomst ud over kr. Du skal oplyse gevinsten i rubrik 66 for aktier optaget til handel på et reguleret marked og rubrik 67 for aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Tab på aktier der er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede) - rubrik 66 Hvis du taber på at sælge aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal tabet oplyses/selvangives i rubrik 66. SKAT modregner automatisk tabet i aktieudbytter og gevinster ved salg - dog kun i aktieudbytter og gevinster, der er aktieindkomst og vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Du kan ikke fratrække tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, i anden skattepligtig indkomst - heller ikke anden skattepligtig indkomst, der stammer fra udbytte og salg af andre aktier end aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Hvis dit tab overstiger dine aktieudbytter og gevinster, bliver det overskydende tab automatisk trukket fra summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster opgjort efter fradrag for din ægtefælles tab. Er der stadig et overskydende tab, bliver det overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk. Læs mere i vejledningen Skatten 2010, afsnittet Aktier og investeringsforeningsbeviser, om blandt andet aktieindkomst og udbytter, der beskattes som aktieindkomst. Bemærk, at det er en betingelse for at fratrække tab, at SKAT har modtaget oplysninger om køb af aktierne. Læs mere om betingelsen for at fratrække tab i afsnittet Væsentlige nyheder i Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere unoterede aktier) - rubrik 67 Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal tabet oplyses/selvangives i rubrik 67. Har du en negativ aktieindkomst, bliver skatteværdien af tabet automatisk trukket fra i dine øvrige skatter på årsopgørelsen. Hvis tabet ikke kan rummes her, overføres det til din ægtefælle eller fremføres til efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk. Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede), skal du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Sådan opgøres gevinst og tab Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. Gennemsnitsmetoden betyder, at gevinsten skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne. Den gennemsnitlige købesum beregnes på grundlag af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab forud for salget. Aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsreglen for aktier og investeringsforeningsbeviser, købt før 1. januar 2006 og båndlagte medarbejderaktier skal du dog ikke tage med. Et eksempel på gennemsnitsmetoden/uændret stykstørrelse (købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle størrelser eller antal aktier, hvis alle aktierne havde samme stykstørrelse ved købet og salget): Køb i år 2000, nominel værdi af aktierne = kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 300 kr

5 Side 5 af 11 Køb i år 2001, nominel værdi af aktierne = kr. eller 1000 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 200 kr Køb i år 2006, nominel værdi af aktierne = kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 150 kr Samlet købesum Gennemsnitlig købesum pr. aktie, kr. / aktier 212,50 Salgssum for aktier i Anskaffelsessum for aktier à 212,50 kr Gevinst Anskaffelsessum for de tilbageværende 500 aktier, der skal bruges, når disse aktier sælges Husk, at når du opgør gevinsten, skal du tage hensyn til eventuelle ændringer af stykstørrelsen, fondsudvidelser med videre. Et eksempel på gennemsnitsmetoden/ændring af stykstørrelsen (købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle størrelser eller antal aktier): Køb i år 2000, nominel værdi af aktierne = kr. eller 500 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 300 kr Køb i år 2001, nominel værdi af aktierne = kr. eller 1000 aktier à 100 kr. Pris pr. aktie = 200 kr Køb i alt inden ændring af stykstørrelsen - nominel værdi af aktierne = kr. eller 1500 stk. à 100 kr. Pris pr. aktie = 233,33 kr Ændring af stykstørrelse fra 100 kr. til 10 kr. betyder, at beholdningen herefter udgør nominelt kr. eller stk. à 10 kr. Pris pr. aktie = 23,33 kr

6 Side 6 af 11 Køb i år 2006, nominel værdi af aktierne = kr. eller 5000 aktier à 10 kr. Pris pr. aktie = 15 kr Samlet købesum (nominelt kr. / stk.) Gennemsnitlig købesum pr. aktie, kr. / aktier 21,25 Salgssum for aktier i Anskaffelsessum for aktier à 21,25 kr Gevinst Anskaffelsessum for de tilbageværende aktier, der skal bruges, når disse aktier sælges Salg af aktie- og tegningsretter Sælger du aktieretter eller tegningsretter til aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og købssummen - den såkaldte aktie -for-aktie-metode. Et eksempel på salg af tegningsretter Du har 100 aktier i B A/S. du får tegningsretter i forholdet 1:10, dvs. du får 1000 tegningsretter. Du sælger tegningsretterne for 2 kr. pr. stk. Købesum for tildelte tegningsretter (købesummen for tildelte tegningsretter er altid 0 kr.) 0 Salgssum for tegningsretterne stk. à 2 kr Gevinst (aktieindkomst) Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter

7 Side 7 af 11 Hvis du har tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, og enten kontrakten eller de underliggende aktier er optaget til handel på et reguleret marked, kan du under visse betingelser overføre dette tab til modregning i gevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Du skal være opmærksom på, at denne udvidede modregningsadgang kun gælder tab, der er konstateret i indkomståret 2010 eller senere. Du kan læse mere om disse betingelser i vejledningen Skatten 2010 under rubrik 39. Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser Beskatning ved salg af investeringsforeningsbeviser, afhænger af, hvilken type (klassifikation) investeringsforening, der er tale om. Investeringsforeningen oplyser dig normalt om, hvilken type den er. Hvis du er i tvivl, kan du se typen (klassifikationen) i TastSelv under Aktier og investeringsforeningsbeviser eller kontakte din bank. Der findes overordnet følgende typer investeringsforeninger: 1. Minimumsudloddende investeringsforeninger, der investerer i obligationer - rene danske eller blandet 2. Minimumsudloddende investeringsforeninger, der investerer i obligationer udelukkende i fremmed valuta 3. Minimumsudloddende investeringsforeninger, der investerer i både aktier og obligationer 4. Minimumsudloddende investeringsforeninger, der investerer i aktier - aktieindkomst 5. Minimumsudloddende investeringsforeninger, der investerer i aktier - kapitalindkomst 6. Investeringsselskaber, hvor ejerne beskattes efter lagerprincippet 7. Akkumulerende skattepligtige investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber. I det følgende kan du se, hvordan gevinst og tab beskattes afhængig af, hvilken type (klassifikation), du har investeret i: Vedrørende punkt 1, 2 og 3 Du skal betale skat af din gevinst, når du sælger denne type investeringsforeningsbeviser. Gevinsten skal medregnes i din kapitalindkomst. Gevinsten skal medregnes i rubrik 30, hvis investeringsforeningen er minimumsudloddende og obligationsinvesterende (punkt 1 og 2), og i rubrik 38, hvis investeringsforeningen investerer i både aktier og obligationer (punkt 3). Tab på investeringsforeningsbeviser kan du kun trække fra (i rubrik 30), hvis foreningen udelukkende investerer i fordringer i fremmed valuta (punkt 2). Bemærk, at det er en betingelse for at fratrække tab, at SKAT har modtaget oplysninger om køb af investeringsforeningsbeviserne. Læs mere om betingelsen for at fratrække tab i afsnittet Væsentlige nyheder i Øvrige tab kan ikke fratrækkes (punkt 1 og 3). Hvis du anvender lagerprincippet til at opgøre gevinst og tab på fordringer og gæld, skal du også anvende lagerprincippet til at opgøre gevinst og tab på denne type investeringsforeningsbeviser. Der er en overgangsregel for investeringsforeningsbeviser købt før 19. januar Se Den juridiske vejledning afsnit C.B Gevinster og fradragsberettigede tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der udelukkende investerer i obligationer (punkt 1 og 2), skal alene selvangives, hvis den samlede nettogevinst eller -tab på disse investeringsforeningsbeviser sammenlagt med nettogevinst eller -tab på fordringer og nettogevinst eller -tab på gæld i fremmed valuta overstiger kr. Tab tages kun i betragtning, hvis du kan trække tabet fra. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle for sig. For indkomståret 2010 kan du vælge at se bort fra bagatelgrænsen, dog kun hvis du ser bort fra den nye bagatelgrænse (på kr.) for både investeringsforeningsbeviser, fordringer, og gæld i fremmed valuta. Vedrørende punkt 4 og 5 Investeringsforeningen kan efter nærmere regler vælge, om beskatningen af gevinster og tab ved salg skal ske efter samme regler som for almindelige aktier eller efter reglerne for investeringsforeningsbeviser i investeringsforeninger, der er udloddende og helt eller delvist obligationsbaserede. I sidstnævnte tilfælde kan du ikke trække tab fra. SKAT bekendt har alle danske investeringsforeninger af denne type for 2010 valgt, at beskatningen af gevinster og tab ved salg skal ske efter samme regler

8 Side 8 af 11 som for almindelige aktier. Det betyder, at gevinst og tab medregnes som aktieindkomst. Læs afsnittet Gevinst og tab ved salg af almindelige aktier. Alle omsættelige investeringsforeningsbeviser anses for optaget til handel på et reguleret marked. Det gælder, uanset hvornår de er anskaffet. Gevinst og tab på beviser omfattet af punkt 4 skal du oplyse i rubrik 66. Bemærk, at det er en betingelse for at fratrække tab, at SKAT har modtaget oplysninger om køb af investeringsforeningsbeviserne. Læs mere om betingelsen for at fratrække tab i afsnittet Væsentlige nyheder i Der gælder her i øvrigt samme overgangsregler som for almindelige aktier. Vedrørende punkt 6 Der gælder særlige regler for skat på aktier/beviser i investeringsselskaber, idet du også skal oplyse og beskattes af urealiseret gevinst og tab. Urealiseret gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiens/bevisets værdi ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets slutning. Har investeringsselskabet et andet indkomstår end du har, opgøres urealiseret gevinst eller tab for den periode, der svarer til investeringsselskabets indkomstår. Er aktien/beviset købt i indkomståret, anvendes købesummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse. Er aktien/beviset solgt i indkomståret, anvendes salgssummen i stedet for værdien ved indkomstårets udgang. Gevinsten eller tabet skal oplyses som kapitalindkomst (både realiserede og urealiserede) i rubrik 38. Tidligere - det vil sige til og med indkomståret gjaldt der et princip om tidsforskudt lagerbeskatning. Det betød, at hvis både du og investeringsselskabet havde kalenderåret som indkomstår, skulle gevinst eller tab for kalenderåret 2009 først medregnes i indkomståret Med virkning fra indkomståret 2010 gælder der nu almindelig lagerbeskatning - altså ikke tidsforskudt. Det betyder, at du skal medregne urealiseret tab eller gevinst for både 2009 og 2010 i din selvangivelse for indkomståret Hvis du har solgt aktierne eller beviserne i et investeringsselskab i indkomståret 2010, skal gevinsten eller tabet for hele perioden fra 1. januar 2009 / købstidspunktet og indtil salgstidspunktet altså med på årsopgørelsen for indkomståret Hvis afslutningen af dit og investeringsselskabets indkomstår ikke var ens, var lagerbeskatningen før 2010 ikke tidsforskudt. I denne situation skal du derfor alene oplyse / medregne gevinst eller tab for perioden, der afsluttes i dit indkomstår. Med virkning fra og med indkomståret 2009 er der flere selskaber, som anses for at være investeringsselskaber. Du vil typisk få besked fra dit pengeinstitut, hvis du har værdipapirer, der er omfattet af ændringen. Ændringen har virkning fra og med gevinst og tab, der opgøres for indkomståret 2009 og i nogle tilfælde henføres til indkomståret Overgangstidspunktet afhænger også af om dit og investeringsselskabets indkomstår er ens. SKAT har derfor udsendt en retningslinje (i SKAT kalder vi det et styresignal) (SKM SKAT), der handler om overgangsreglerne for aktier/beviser som skifter status til investeringsselskab. Styresignalet indeholder blandt andet oplysninger om tidspunktet for investors overgang til lagerbeskatning som investeringsselskab og reglerne for, hvordan gevinst og tab beskattes både før og efter overgangen. Du kan finde styresignalet samt yderligere vejledning på hjemmesiden skat.dk/aktier. Vedrørende punkt 7 Når du sælger denne type investeringsforeningsbeviser, bliver du beskattet af dine gevinster og tab efter samme regler som for almindelige aktier. Læs også afsnittet Gevinst og tab ved salg af almindelige aktier. Alle omsættelige investeringsforeningsbeviser anses for optaget til handel på et reguleret marked. Det gælder, uanset hvornår de er anskaffet. Gevinst og tab på beviser omfattet af punkt 7 skal oplyses i rubrik 66.

9 Side 9 af 11 Bemærk, at det er en betingelse for at fratrække tab, at SKAT har modtaget oplysninger om køb af investeringsforeningsbeviserne. Læs mere om betingelsen for at fratrække tab i afsnittet Væsentlige nyheder i Der gælder her i øvrigt samme overgangsregler som for almindelige aktier. Skematisk oversigt: Gevinst og tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked og/eller visse typer af investeringsforeningsbeviser Skematisk oversigt: Gevinst og tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked og/eller visse typer af investeringsforeningsbeviser Skematisk oversigt: Gevinst og tab, når du i 2010 har en beholdning af - eller solgt - investeringsforeningsbeviser Skematisk oversigt: Gevinst og tab, når du i 2010 har en beholdning af - eller solgt - investeringsforeningsbeviser Overgangsregler for aktier og investeringsforeningsbeviser købt før 1. januar 2006 I dette afsnit kan du læse om overgangsreglerne, og om du er omfattet af dem (det vil bl.a. sige, om du er under den skattefri grænse). Hvis det viser sig, at du er under denne grænse, behøver du ikke at sætte dig ind i disse regler. Skattefri beholdning - betingelser og undtagelser Overgangsreglen betyder, at aktier, aktiebaserede investeringsforeningsbeviser og investeringsforeningsbeviser i akkumulerende skattepligtige investeringsforeninger, der ikke er et investeringsselskab, kan sælges skattefrit, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Du har købt papirerne før 1. januar Papirerne er noteret på Fondsbørsen, på en fondsbørs i EU eller EØS, eller handles på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges (i dag defineret som optaget til handel på et reguleret marked) 3. Værdien af alle dine børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser var den 31. december 2005 højst kr. (Var du gift og samlevende med din ægtefælle hele 2005, er grænsen kr. for dig og din ægtefælle tilsammen). Hvis du opfylder alle tre betingelser, er din gevinst som hovedregel skattefri. Har du tab på dine aktier, kan du hverken fratrække eller fremføre det. Hvis du benytter Aktier og investeringsforeningsbeviser i TastSelv skal du oplyse, at du har en skattefri beholdning pr. 31. december Skattefriheden gælder dog ikke, hvis aktierne senest på salgstidspunktet er overgået fra at være optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede) til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked (unoterede). I disse tilfælde skal du bruge kursværdien på overgangstidspunktet som anskaffelsessum. Undtagelser Der er nogle værdipapirer, som ikke er omfattet, og som ikke er skattefri, selvom du opfylder ovenstående tre betingelser. Det gælder for eksempel børsnoterede værdipapirer, hvor gevinsten beskattes som kapitalindkomst. Det er værdipapirer, som hører under punkt 1-3 og punkt 5-6 i listen i afsnittet Gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser. Når du opgør værdien af dine værdipapirer (skattefri grænse) Når du skal finde kursværdien af dine børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer pr. 31. december 2005, skal du medregne følgende: Alle børsnoterede aktier og lignende børsnoterede papirer uanset ejerperiode (også båndlagte medarbejderaktier)

10 Side 10 af 11 Børsnoterede investeringsforeningsbeviser Børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser udstedt af et investeringsselskab Børsnoterede aktieretter og tegningsretter Børsnoterede konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer. Værdipapirer, der indgår i en pensions- eller børneopsparingsordning, skal ikke medregnes. Hovedprincippet er, at de først købte aktier anses for først solgt (FIFO). FIFO-princippet har især betydning ved salg af aktier, når du både har en skattefri og en skattepligtig beholdning i samme selskab. Her sælges først fra den skattefrie beholdning. Den skattefrie beholdning skal holdes uden for opgørelsen af anskaffelsessummen på de øvrige aktier, som opgøres efter gennemsnitsmetoden. Samspillet mellem reglerne fremgår af eksemplet: Eksempel på salg fra den skattefri beholdning og et efterfølgende salg, der delvist er skattefrit. Køb af 800 aktier til kurs 100 den (skattefri beholdning) Køb af 400 aktier til kurs 110 den Køb af 400 aktier til kurs 200 den Salg af 600 aktier til kurs 250 den (*) Salg af 600 aktier til kurs 300 den (**) (*) Gevinsten, der er opnået ved salget den , er skattefri, fordi de tre betingelser for skattefrihed er opfyldt. (**) Salget, der foretages den , vedrører både aktier, som kan sælges skattefrit (200 aktier), og aktier, som skal beskattes ved salg (400 aktier). Skattefri gevinst ved salg den kan opgøres således: Forholdsmæssig salgssum, kr. / 600 x 200 aktier Købesum for 200 aktier, købt den til kurs Skattefri del af gevinst (200 aktier) Skattepligtig gevinst ved salg den kan opgøres således: Forholdsmæssig salgssum, kr. / 600 x 400 aktier

11 Side 11 af 11 Købesum for de 400 aktier skal opgøres efter gennemsnitsmetoden: 400 aktier / 800 aktier x ( kr kr.) Skattepligtig del af gevinst (400 aktier) I eksemplet er det forudsat, at aktiernes stykstørrelser ikke er ændret i perioden. Børsnoterede aktier med "kunstig" købesum Hvis du den 31. december 2005 havde børsnoterede aktier, hvor den samlede kursværdi 31. december 2005 var større end kr. ( kr. for ægtefæller tilsammen), skal du betale skat af din gevinst ved salg. Se hvordan du opgør grænsen i afsnittet Når du opgør værdien af dine værdipapirer (skattefri grænse). Hvis du inden 1. januar 2006 skulle anvende en såkaldt kunstig købesum for dine børsnoterede aktier, fordi deres kursværdi blev så høj, at de ikke kunne sælges skattefrit, kan du fra 1. januar 2006 normalt vælge at anvende den kunstige købesum eller den faktiske købesum, når du skal opgøre gevinst eller tab på de solgte aktier. Valget træffes for alle aktier i det pågældende selskab. Den kunstige købesum er kursværdien på det tidspunkt, hvor din beholdning af børsnoterede aktier efter de gamle regler overskred grænsen for at kunne sælges skattefrit, hvis de havde været ejet i 3 år eller mere. Det tab, du har ret til at modregne, må ikke blive større end det tab, der kan opgøres, hvis den kunstige købesum havde været anvendt til at opgøre tabet. Se Den juridiske vejledning afsnit C.B Uudnyttede tab på børsnoterede aktier fra før 2010 Selvangivne tab på børsnoterede aktier fra før 2010, som du ikke har udnyttet, bliver modregnet i aktieudbytter og gevinster ved salg. Der modregnes dog kun i aktieudbytter og gevinster, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede aktier). Modregningen foretages automatisk af SKAT. Det skal du ikke selv gøre. Tab fra 2001 og tidligere kan ikke længere bruges. De er forældede. Uudnyttede tab på unoterede aktier fra før 1. januar 2006 Resterende selvangivne tab på unoterede aktier, der i er solgt efter mindre end 3 års ejertid, bliver modregnet i aktieudbytter og gevinster ved salg. Det er uden betydning, om aktieudbytter og gevinster vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked eller ej (tidligere børsnoterede eller unoterede aktier). Modregningen foretages automatisk af SKAT. Tab fra 2001 og tidligere kan ikke længere bruges. De er forældede. Aktier købt før 19. maj 1993 Hvis du har aktier, der er købt før den 19. maj 1993, kan du normalt bruge værdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Du kan læse mere om aktier købt før den 19. maj 1993 og om medarbejderaktier båndlagt den 19. maj 1993 på skat.dk: Aktier købt før 19. maj 1993.

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere