Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken."

Transkript

1 Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de vilkår og regler, der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Vilkårene gælder for køb og salg af værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Herudover gælder Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser og depotbetingelser i det omfang, disse regler ikke er fraveget her. Alm. Brand Bank tilbyder handel med stort set alle former for danske og udenlandske værdipapirer, herunder aktier, obligationer og noterede samt unoterede investeringsforeningsbeviser. Du kan gennemføre handler via vores Netbank, Kundeservice eller Bankrådgivere. Hvis du handler aktier via Alm. Brand Netbank, gælder vilkårene for Alm. Brand Netbank. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem Vilkår og Vilkår for Alm. Brand Netbank, er det vilkårene for Alm. Brand Netbank, der er gældende. Alm. Brand Bank er medlem af Københavns Fondsbørs og skal som følge heraf leve op til de børsetiske regler, som bestyrelsen for Fondsbørsen har vedtaget. Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. 2. Bankens behandling af dine fondsordrer Ordrer udføres efter skriftlig eller mundtlig anmodning. Såfremt du ønsker at afgive ordrer elektronisk, kan dette alene ske via Alm. Brand Netbank. Du kan tilmelde dig Alm. Brand Netbank på hjemmesiden Ved udførelse af modtagne ordrer sikrer Alm. Brand Bank den efter omstændighederne, herunder tid og mængde, bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig. Det er dine forhold, der er afgørende for, hvordan en given ordre i den konkrete situation udføres bedst muligt. Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at optage telefoniske samtaler og aftaler om værdipapirer på bånd, der kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. Ved tvivlsspørgsmål er dette til såvel din som bankens fordel. Du træffer selv beslutning om hvilke ordrer, der skal afgives til banken, og du bærer selv risikoen for de investeringer, du foretager som følge heraf. Din ordre ekspederes hurtigst muligt på modtagelsesdagen, hvis intet andet er aftalt. Såfremt du ønsker at indlægge din ordre som gennemsnitskurshandel, skal du kontakte banken inden kl. 9.00, den dag du ønsker, at banken skal ekspedere ordren. Ordrer, der er indkommet efter kl. 9.00, vil først blive ekspederet den efterfølgende bankdag. 3. Handelsformer I Alm. Brand Bank tilbyder vi handel med værdipapirer på følgende måder: Strakshandel Gennemsnitskurshandel Børshandel Markedskurshandel Det er forholdene omkring den enkelte ordre/handel, der er afgørende for, hvilken handelstype du bør vælge. Nedenfor er de enkelte handelstyper beskrevet. Vi rådgiver dig gerne om de enkelte handelstyper, men det er altid dig der afgør, hvilken måde en ordre skal effektueres på.

2 Side 2 af Strakshandel Kurserne på værdipapirmarkederne ændrer sig i dagens løb i takt med, at markedet modtager nationale og internationale nyheder om politiske, økonomiske og værdipapirspecifikke forhold. Ønsker du at købe eller sælge værdipapirer, kan det være en fordel at indgå en aftale om strakshandel, for så kender du den endelige kurs, handelen vil blive afregnet til. Ved en strakshandel aftales kursen nemlig samtidig med, at du indgår handlen og du er sikker på, at handlen gennemføres med det ønskede antal. Du skal samtidig forholde dig til kursforskellen mellem bud- og udbudsprisen. Banken stiller aktuelle strakskurser i et stort udvalg af obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Vi oplyser gerne hvilke værdipapirer, der kan handles som strakshandel og for hvilke beløb. Dette beløb afhænger blandt andet af, hvor ofte værdipapiret handles og volumen på Fondsbørsen. Antallet af papirer kan variere, ligesom der løbende kan ske udskiftninger i de papirer, der stilles strakskurser i. Ved strakshandel stiller Alm. Brand Bank kurser, der på handelstidspunktet ligger på eller indenfor det bedste bud henholdsvis udbud på Fondsbørsen. Banken vil derudover beregne sig kurtage og i visse tilfælde et tillæg/fradrag, hvilket fremgår af bankens afregningsprincipper jf. afsnittet om afregningsprincipper. Hvis der på det pågældende handelstidspunkt ikke er stillet bud og eller udbud i Fondsbørsens handelssystem, forbeholder bankens sig ret til at fastsætte en strakskurs, der efter omstændighederne giver de bedst mulige betingelser for dig jf. afsnittet nedenfor om afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, f.eks. fordi du ønsker at handle beløb over grænsen for det pågældende papir, har du mulighed for at indgå en særskilt aftale med banken om dit salg/køb til en forud aftalt pris mellem dig og banken. Ordren ekspederes da som en strakshandel jf. principperne ovenfor. Når dine ordrer effektueres som strakshandler, handler du med banken, og det er derfor altid banken, der er din direkte modpart. 3.2 Gennemsnitskurshandel Vælger du en gennemsnitskurshandel bliver din ordre afregnet til et gennemsnit af de kurser, der er handlet til i løbet af dagen i det pågældende værdipapir. Alm. Brand Bank søger gennemsnitskurshandlen gennemført første børsdag efter, at banken har modtaget ordren. Dog afregnes gennemsnitskurshandler samme dag, såfremt ordren afgives inden kl den pågældende dag. Denne type handel er mindre sårbar for kursudsving inden for dagen og kan med fordel anvendes, hvis du ikke har mulighed for løbende af følge informationerne og dermed kurserne på værdipapirmarkedet. Vi kender dog ikke kursen ved handlens indgåelse, men først ved dagens slutning, og der kan kun handles, hvis værdipapiret omsættes. Du skal endvidere være opmærksom på, at den pris, din ordre afregnes til, oftest er forskellig fra slutkursen samme dag. Ved denne type handel beregner banken sig kurtage og et tillæg/fradrag. Dette er beskrevet nærmere i afsnittet om afregningsprincipper. Gennemsnitskurshandel kan gennemføres i alle værdipapirer, der er noteret på Fondsbørsen. Fondsbørsen beregner hver dag gennemsnitskurser kl og kl Der er to gennemsnitskurser: Alle handler og Medlemsgennemsnitskurs. Det er sidstnævnte kurs kl , som danner udgangspunkt for bankens afregning af

3 Side 3 af 12 ordrerne. Hvis der ingen kurs er kl men der er en Medlemsgennemsnitskurs kl , afregner banken med udgangspunkt i kursen kl Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitskursordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på Fondsbørsen den pågældende dag. Derudover forbeholder banken sig ret til ikke at afregne en gennemsnitskursordre, såfremt banken finder, at volumen og antal af de bagvedliggende handler, der har dannet grundlag for beregning af gennemsnitskursen, giver et misvisende billede af den reelle kurs. Såfremt banken alligevel vælger at afregne ordren, afregner vi ordren til en kurs, der er i overensstemmelse med principperne anført under afsnittet om afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel. Når dine ordrer effektueres som gennemsnitskurshandler handler du med banken, og det er derfor altid banken, der er din direkte modpart. 3.3 Børshandel Du kan også vælge at få din ordre effektueret som en børshandel direkte på Fondsbørsen. Det kan være en fordel f.eks. i de tilfælde, hvor du vurderer, at der er stor forskel mellem købs- og salgskursen, men det kræver, at du har indsigt i børsmarkedet. Der er en række fordele ved at benytte Alm. Brand Netbank, hvis du jævnligt ønsker at indlægge børsordrer, hvilket fremgår af den følgende beskrivelse. I Alm. Brand Bank tilbydes kun børshandel med limit. Det betyder, at du skal meddele den højeste kurs, du vil købe til, eller den laveste kurs, du vil sælge til. Endvidere skal du meddele den periode, hvor denne kurs skal gælde, dog maksimalt 5 bankdage. Du vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på børsen accepterer ordren. Du skal være opmærksom på flere forhold i forbindelse med en børshandel: Banken formidler alene din ordre, og banken kan således ikke garantere, at ordren bliver afregnet. Der er derfor ingen sikkerhed for, at handlen gennemføres. Når du indgår børshandler, lægges dine ordrer direkte ud på Fondsbørsens handelssystem (Saxess) i Alm. Brand Banks navn. Handel på Fondsbørsen er underlagt Fondsbørsens handelsregler. Disse regler, som i hovedtræk er indeholdt i det nedenfor beskrevne, er du forpligtet til at overholde. Du skal også være opmærksom på, at du bliver forpligtet af de ordrer, du lægger ud på Fondsbørsen. Det gælder også, selvom du ved en fejl afgiver ordrer med en skæv eller fejlagtig kurs, eller en forkert mængde (f.eks stk. i stedet for 200 stk.) med deraf følgende risiko for at pådrage dig selv et tab. Børshandel anbefales derfor kun til øvede investorer, der har erfaring med og stor indsigt i markedet Ordreafgivelse Du kan afgive børsordrer via en medarbejder eller via Alm. Brand Netbank. Såfremt du vælger at afgive ordren via en medarbejder koster dette et gebyr, der fremgår af bankens prisliste, hvorimod indlæggelse af en børsordre via Alm. Brand Netbank er gratis. Børsordrer, som afgives i Fondsbørsens åbningstid, formidles automatisk videre til Fondsbørsen, og indlægges i Fondsbørsens handelssystem (Saxess). Ordrer, som afgives uden for Fondsbørsens åbningstid, vil blive lagt på Fondsbørsen, når den åbner. Alle børsordrer skal som ovenfor nævnt forsynes med en limitkurs. Din limitkurs skal respektere reglerne for kursspring. De nærmere regler for kursspring fremgår af Fondsbørsens hjemmeside Det anbefales, at afgivne børsordrer er delelige med handelspoststørrelser (se afsnittet om handelspoststørrelser nedenfor).

4 Side 4 af Kursinformation Brugere af Alm. Brand Netbank har mulighed for at få kursinformation. Få mere information på Særlige ordretyper Det er muligt at afgive børsordrer med betingelser. Disse handelstyper henvender sig primært til investorer med stor indsigt i børshandel. Der er tale om 2 handelstyper: "Alt-eller-intet" (fill-or-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbørsen (se afsnit Matchning). Ordren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Såfremt hele mængden ikke kan handles øjeblikkeligt, falder ordren væk. "Mest muligt" (fill-and-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele eller dele af mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbørsen (se afsnit Matchning). Ordren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Den del af ordren, der eventuelt ikke kan handles øjeblikkeligt, vil blive slettet Matchning Matchning af ordrer i handelspoststørrelser (se afsnit om dette) betyder, at når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der er flere ordrer i samme aktie til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på børsen. En undtagelse herfra er, at modgående ordrer fra samme børsmægler matches inden matchningen efter tidsmæssig rækkefølge. På denne måde kan Alm. Brand Bank via den automatiske matchning blive modpart i din børsordre. Af din fondsnota vil fremgå, at Alm. Brand Bank var modpart i børsordren. Matchning styres af Saxess, som er handelssystemet på Københavns Fondsbørs. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som den du har angivet, er det derfor ikke givet, at din ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på børsen før din, eller handles med samme værdipapirhandler som modpart. Hvis du opretter ordrer, der er mindre end en handelspost, vil ordren blive handlet i småordremarkedet. Din småordre matches eventuelt når senest betalte kurs opdateres. Matchningen sker kun, hvis kursen er lig med eller bedre end din limiteringskurs Delafregninger Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan derfor opleve, at én børsordre resulterer i flere handler (delafregninger). Alm. Brand Bank sender efterfølgende fondsnotaer for hver delafregning til dig, og af disse vil det fremgå, at afregningen er en delafregning af en børsordre. I Alm. Brand Netbank vil du til enhver tid kunne se de ikke afviklede børsordrer - herunder ordrer på den resterende mængde. Hvis en børsordre eller den resterende del af en delafregnet børsordre ikke svarer til en handelspoststørrelse, vil ordren blive overført til småordremarkedet. Du kan læse nærmere om dette på Fondsbørsens hjemmeside Banken beregner sædvanlig kurtage af hver nota, jf. prislisten Ændring af børsordre Det er i Alm. Brand Netbank muligt at nedsætte ordremængden samt ændre limiteringskursen og udløbsdatoen på en børsordre. Såfremt du i Alm. Brand Netbank ønsker at foretage andre ændringer, skal du slette ordren og oprette en ny ordre. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er muligt, når ordren har været på Fondsbørsen. Ændring af ordrer via bankens medarbejdere kan kun ske ved at slette ordren og oprette en ny mod sædvanligt gebyr, jf. prislisten Ordrestatus I Alm. Brand Netbank kan du følge status på dine ordrer.

5 Side 5 af Børspause/suspension Fondsbørsen kan i visse situationer erklære børspause i en aktie, f.eks. hvis selskabet kommer med fondsbørsmeddelelser vedr. ændrede resultatforventninger eller andre kurspåvirkende begivenheder. Når Fondsbørsen erklærer børspause i en aktie, kan aktien ikke handles. Der kan heller ikke afgives nye børsordrer. Ordrer, der ligger på Fondsbørsen når der erklæres børspause, fjernes fra Fondsbørsen. En børspause effektueres uden særskilt meddelelse til dig og vil typisk være af kort varighed (ca. 5 min.). Fondsbørsen kan suspendere en aktie, såfremt Fondsbørsen ikke finder det forsvarligt, at aktien handles over børsen. Det kan ske i situationer, hvor selskabet har økonomiske problemer, er i betalingsstandsning, eller hvor der er tale om større begivenheder såsom fusions-/opkøbsforhandlinger eller frasalg af dele af virksomheden. En suspenderet aktie kan ikke handles over Fondsbørsen. Der kan heller ikke afgives nye børsordrer. De ordrer, der ligger på børsen, når aktien suspenderes, fjernes fra børsen. Suspensionens varighed kan være kort eller lang og sker uden særskilt meddelelse til dig. Det er dit ansvar at holde øje med dine børsordrer, herunder om disse fjernes i forbindelse med børspause og suspension. Alm. Brand Bank lægger ikke fjernede ordrer tilbage på børsen, når børspausen/suspensionen ophæves. Du må derfor selv afgøre, om du vil lægge ordren på børsen på ny. På Fondsbørsens hjemmeside kan du se information vedr. børspauser og evt. suspenderede aktier Handelspoststørrelser Børsordrer handles i handelsposter (antal aktier). Handelspoststørrelsen fastsættes af Københavns Fondsbørs og varierer fra aktie til aktie afhængigt af aktiens kursniveau og hvor meget aktien omsættes. Vi henviser til Fondsbørsens hjemmeside hvor du kan læse nærmere. Handelspoststørrelsen for den pågældende aktie vises i handelsbilledet i Alm. Brand Netbank. Ordrer, der er mindre end handelspoststørrelserne, overføres til småordremarkedet Annullering af handler Du er underlagt Fondsbørsens handelsregler, og Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at slette afgivne børsordrer, såfremt disse strider mod reglerne fra Fondsbørsen. Det er for eksempel ikke tilladt: at indlægge ordrer med det formål at påvirke kursdannelsen. at afgive ordrer, hvor limitkursen ikke afspejler det aktuelle kursniveau i det pågældende papir. Hvis de indlagte ordrer strider mod almindelig børsetik, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at slette din ordre. Når det kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Fondsbørsen annullere en handel, der er genereret som følge af: en fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på Fondsbørsen, hos det enkelte børsmedlem eller hos medlemmets kunder en efter Fondsbørsens opfattelse uomtvistelig og væsentlig overtrædelse af en materiel lovbestemmelse, administrativt fastsatte bestemmelser eller NOREX Member Rules tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Alm. Brand Bank ikke er herre over Forbud mod kursmanipulation Det er forbudt at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet har til formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet er uden kommercielt formål har til formål at forsinke eller forhindre andre medlemmers adgang til handelssystemet.

6 Side 6 af Lukning Alm. Brand Bank kan uden varsel lukke for adgangen til at indlægge børsordrer. Det kan ske såfremt kunden væsentligt tilsidesætter nærværende vilkår, eller såfremt Alm. Brand Bank skønner, at der foreligger andre vægtige grunde herfor. Lukningen kan enten være midlertidig eller permanent. Ved permanent lukning fjernes de indlagte ordrer Generelt om børshandel Ved børshandel er der tale om en handel, der er at betragte som en kommissionshandel, hvor banken som udgangspunkt ikke er direkte modpart, men i stedet formidler din ordre på vegne af dig til Fondsbørsen. Banken kan dog også anmode en agent om at handle på dine vegne. Uanset hvordan din børshandel bliver effektueret, vil du blive afregnet til den kurs, som denne har opnået på børsen eller hos den agent, der er valgt, med tillæg/fradrag af kurtage. Hvis du ikke har afgivet en entydig ordre med hensyn til ønsket handelstype, vil vi tage din ordre i kommission med henblik på at afregne den bedst muligt. Det betyder, at din ordre vil blive handlet over Fondsbørsen eller en autoriseret markedsplads s handelssystem, medmindre du på handelstidspunktet kan opnå samme eller bedre pris med en anden handelstype. Ved børshandler kan banken i henhold til kommissionsloven vælge at indtræde som køber eller sælger for egen regning (foretage selvindtræde). Banken kan vælge selvindtræde, hvis banken kan effektuere din ordre til en bedre pris, eller hvis der - under hensyn til tid, mængde og handelsvilkår - ikke kan opnås en bedre pris i markedet på handelstidspunktet. Ligeledes kan banken blive din modpart, hvis en ordre banken har lagt ud matches din ordre jf. afsnittet ovenfor om matchning. Det vil altid fremgå af fondsnotaen, når du har handlet som børshandel, og såfremt banken ved selvindtræde er indtrådt som direkte part i handlen. Du skal være opmærksom på, at ordrer på børshandel kan deles eller samles og handles til forskellige priser henover dagen. Dette vil du i givet fald få oplyst på fondsnotaen. 3.4 Markedskurshandel Alm. Brand Bank tilbyder markedskurshandel, hvis din ordre ikke med fordel kan gennemføres som en strakshandel, gennemsnitskurshandel eller børshandel. Det gælder f.eks. for værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads. I så fald afregner banken din ordre hurtigst muligt efter modtagelsen til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 4. Limitering Når du vælger at anvende handelstypen gennemsnitkurshandel, kan du vælge at limitere din handel, d.v.s. at du meddeler den højeste kurs du vil købe til eller den laveste kurs du vil sælge til. Du fastsætter selv limiteringen af kursen og perioden den skal være gældende, dog max. 5 bankdage. Banken handler din ordre, hvis din ønskede limitkurs kan opnås i forhold til gennemsnitskursen, jf. afsnittet om Gennemsnitskurshandel. Herefter beregner banken sig sædvanlig kurtage og evt. tillæg/fradrag, jf. prislisten.

7 Side 7 af 12 Hvis det ikke er muligt at handle en limiteret ordre inden for 5 bankdage slettes ordren automatisk, uden at du får særskilt besked herom. Dine ordrer er bindende fra kl. 9.00, og kan kun slettes eller ændres før kl på dage, hvor ordren endnu ikke er handlet. Afgivelse af limitordrer koster et gebyr, der fremgår af prislisten, uanset om handlen effektueres eller ej. Gebyret beregnes pr. limithandel, også selvom du efterfølgende vælger at ændre eller slette din ordre, eller ordren ikke gennemføres. Når dine limitordrer effektueres, handler du med banken, og det er derfor altid banken, der er din direkte modpart. 5. Afregning uden for Fondsbørsens åbningstid Hvis banken afregner en ordre uden for Fondsbørsens åbningstid, vil banken afregne den til en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud i systemet på lukketidspunktet med fradrag af sædvanlige omkostninger. Hvis der umiddelbart før lukketid er sket væsentlige ændringer i forskellen mellem bud/udbud, eller der efter lukketid sker ændringer i markedsforholdene, vil afregningen dog i stedet ske til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt. Det vil blandt andet ske under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 6. Handel med udenlandske værdipapirer Alm. Brand Bank handler også med udenlandske værdipapirer - enten via bankens handelsbeholdning som strakshandel eller via udenlandske børser. Ordrer vedrørende værdipapirer, som banken ikke har i handelsbeholdningen, udføres som en kommissionshandel enten af banken selv eller den videregives til en agent i Danmark eller i udlandet. Hvilken slags handel, der gennemføres, afhænger af det enkelte papir og markedsforholdene. I de tilfælde, hvor banken anvender agenter, vil banken ikke i alle tilfælde vide, hvilken handelsform din ordre endeligt effektueres efter. Hvis du ønsker at handle udenlandske værdipapirer, skal du kontakte banken inden kl for at ordren kan søges ekspederet samme dag. Ordrer, der modtages i løbet af dagen, vil blive placeret hos agent eller på den udenlandske markedsplads senest kl samme dag. Såfremt markedet eller agenten grundet tidsforskel ikke har åbent kl , vil ordren først blive ekspederet næste dag. Det er således ikke sikkert, at din ordre handles samme dag, som vi modtager den. Det er ikke muligt at afgive en gennemsnitsordre på udenlandske værdipapirer til banken. Udenlandske værdipapirer vil blive afregnet til den kurs, ordren har opnået i markedet eller hos den anvendte agent, med fradrag af omkostninger jf. nedenfor. For handel med udenlandske værdipapirer beregner banken sig kurtage. På ordrer i svenske værdipapirer vil der ikke være handelsomkostninger udover kurtage. Handler du med værdipapirer i øvrige lande, skal du sædvanligvis betale udenlandske handelsomkostninger. Disse omkostninger kendes først endeligt, når banken modtager notaen fra vores udenlandske agent. Dog kan banken oplyse, at handels- og clearingsomkostninger i størrelsesorden 0,1 % af kursværdien med norske og finske værdipapirer og 0,25 % af kursværdien for øvrige udenlandske værdipapirer ofte - men ikke altid - vil være dækkende for de endelige gebyrer.

8 Side 8 af 12 Du kan også limitere en ordre på udenlandske værdipapirer, jf afsnittet om limitering. Det er muligt, at omkostningerne er højere på papirer, der ikke handles så ofte (er illikvide) i forhold til papirer, der handles ofte (er likvide). Banken kan også ved handel med udenlandske værdipapirer i henhold til kommissionsloven vælge at indtræde som køber eller sælger for egen regning (foretage selvindtræde). Såfremt banken har foretaget selvindtræde, vil det fremgå af notaen. 7. Valutakurs Når banken handler udenlandske værdipapirer, vil banken omveksle det udenlandske beløb til danske kroner i forbindelse med selve afviklingen. Denne omveksling vil som hovedregel ske til nationalbankens informationskurs (middelkurs) to bankdage før fondsforretningens afviklingsdag, korrigeret for et tillæg/fradrag, der afhænger af valutaen. Tillæg/fradrag oplyses ved henvendelse til banken. Hvis middelkursen afviger markant fra markedskursen på omvekslingstidspunktet, kan banken vælge at foretage omvekslingen til markedskurs. 8. Handel med unoterede værdipapirer For værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads, afregner banken til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser i øvrigt for dig, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Du skal være opmærksom på, at det er forbundet med særlige omkostninger at købe eller sælge udenlandske unoterede værdipapirer, og banken kan først oplyse dig om omkostningerne ved handlen, når vi modtager afregningen fra vores agent. handel med unoterede værdipapirer - og ligeledes med værdipapirer, der ikke handles så ofte - er forbundet med særlige risici. Der er risiko for, at værdipapiret ikke handles samme dag, som du ønsker at handle, og at det ej heller handles i den periode, din ordre eventuelt måtte være limiteret til. Derudover er der altid en usikkerhed forbundet med fastsættelse af kursen, som i disse tilfælde ikke entydigt kan fastlægges af markedet. den udenlandske depotbank, der normalt opbevarer udenlandske værdipapirer for Alm. Brand Bank, kan afvise at opbevare et værdipapir. Hvis værdipapiret i denne situation skal opbevares hos Alm. Brand Bank, er det ikke muligt at yde dig service med hensyn til udbetaling af udbytte, ændring af stykstørrelser m.m. 9. Afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel Du skal være opmærksom på, at der for værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller der på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, eksisterer usikkerhed med hensyn til kursfastsættelsen. Disse værdipapirer afregner Alm. Brand Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser for dig i øvrigt. Det sker bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. I disse situationer tager banken i øvrigt forbehold for at vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre.

9 Side 9 af Kurtageomkostninger og afregningsprincipper For at få gennemført en værdipapirhandel, betaler du en kurtage til banken, som beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Bankens kurtagesatser og gebyrer for både handel med aktier og obligationer mv. ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens filialer, ved opslag i vores prisblad eller på bankens hjemmeside. Herudover skal du i nogle tilfælde betale et tillæg til kursen, når du køber, eller et fradrag i kursen, hvis du sælger. De enkelte afregningsprincipper og tillæg/fradrag fremgår af skemaerne nedenfor. KØB OG SALG AF DANSKE OBLIGATIONER Handelsform Beløbsstørrelser Afregningspriser Strakshandel Maksimum fremgår af Kundens salg: Bedste bud* på Køben- system strakshandelssystemet havns Fondsbørs 0,10 point Kundens køb: Bedste udbud* på Københavns Fondsbørs +0,10 point Strakshandel Beløb over maksimum i Kundens salg: Bedste bud* på Køben- telefonisk strakshandelssystemet. havns Fondsbørs Kontakten går til handlerne Kundens køb: Bedste udbud* på Købenvia bankens medarbejdere havns Fondsbørs Gennemsnits- Alle beløb Kundens salg: kurshandel Medlemsgennemsnitskurs 0,20 point Kundens køb: Medlemsgennemsnitskurs +0,20 point Markeds- Alle beløb Aktuel markedskurs på det marked, kurshandel hvor værdipapiret er noteret. KØB OG SALG AF DANSKE AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Handelsform Beløbsstørrelser Afregningspriser Strakshandel Maksimum fremgår af Kundens salg: Bedste bud* på Køben- system strakshandelssystemet. havns Fondsbørs uanset mængde Kundens køb: Bedste udbud* på Københavns Fondsbørs uanset mængde Strakshandel Beløb over maksimum i Kundens salg: Bedste bud* på Køben- telefonisk strakshandelssystemet. havns Fondsbørs afhængig af mængde Kontakten går til handlerne Kundens køb: Bedste udbud* på Købenvia bankens medarbejdere. havns Fondsbørs afhængig af mængde Gennemsnits- Alle beløb Kundens salg: kurshandel Medlemsgennemsnitskurs 0,30% Kundens køb: Medlemsgennemsnitskurs +0,30% Børshandel Alle beløb I henhold til det aktuelle marked på Københavns Fondsbørs. Alm. Brand Bank er alene formidler af ordren i henhold til kundens instruktioner. Markeds- Alle beløb Aktuel markedskurs på det marked, kurshandel hvor værdipapiret er noteret. *For værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller der på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, afregner Alm. Brand Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver den bedst mulige pris samt bedste betingelser for dig i øvrigt. Dette sker bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudvikling, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelle tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapirer samt forholdene i øvrigt. I disse situationer tager banken i øvrigt forbehold for at vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre.

10 Side 10 af Depotomkostninger Du betaler et gebyr til Alm. Brand Bank for at have dine værdipapirer i depot i banken. Det gælder uanset hvilken type depot, der er tale om. Derudover skal du betale gebyrer for forskellige handlinger, banken foretager sig i relation til dit depot. Der er forskel på de gebyrer, som du skal betale for de forskellige slags værdipapirer, f. eks. udenlandske, indenlandske og fysiske værdipapirer samt pantebreve. Generelt gælder for danske aktier og investeringsandele, at de udstedende selskaber betaler opbevarings- og kapitaludvidelsesomkostninger, mens du som depothaver betaler omkostninger ved beholdningsændringer, meddelelser, mv. Depotgebyrer fremgår af den vedlagte gebyroversigt, og de opkræves den 31. december 2003 og herefter én gang årligt hver ultimo juni, første gang ultimo juni Hovedparten af gebyrerne belægges med moms. Med mindre andet er anført, er gebyret excl. moms. 12. Placeringsregler for pensionsmidler Uanset på hvilken måde du handler, men specielt når du handler værdipapirer via Alm. Brand Netbank, skal du være opmærksom på, at der eksisterer særlige regler for anbringelse af pensionsmidler. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at reglerne overholdes, inden handlen foretages. Reglerne for placering af pensionsmidler er komplicerede, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt din investering er i overensstemmelse med disse, bør du søge rådgivning herom. 13. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Fondsbørsen, og tre børsdage efter handelsdagen for værdipapir der handles på en dansk autoriseret markedsplads samt for unoterede værdipapirer. Der går således tre børsdage fra tidspunktet, hvor din ordre bliver handlet, til værdipapirerne tilgår/fragår dit værdipapirdepot. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato og betalingsdato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. 14. Indsigelser vedrørende fondsnota/bekræftelser mv. Alm. Brand Bank sender en fondsnota til dig med oplysning om effektuerede ordrer så hurtigt, som det er praktisk muligt. Du kan under normale omstændigheder forvente at modtage en fondsnota senest 2 dage efter, din handel er gennemført. Det er dit ansvar at følge med i de handler, du har afgivet. Derfor et det også vigtigt, at du holder øje med, at de fondsnotaer, som banken sender til dig, er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at banken ikke kan stilles til ansvar for et eventuelt tab eller lignende, som kunne have været undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig til banken i tide.

11 Side 11 af Forbehold Foreligger der en særlig markedssituation eller lignende, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at undlade at effektuere din ordre. En særlig markedssituation kan bl.a. være, at der er store kursforskelle mellem bud- og udbudsprisen eller, at der slet ikke stilles priser i markedet på det pågældende papir. Såfremt der ikke på anden måde kan fastsættes en kurs (der f. eks. kan tage udgangspunkt i et lignende værdipapir) kan banken i sådanne tilfælde vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Alm. Brand Bank forbeholder sig tillige ret til ikke at afregne en ordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på Fondsbørsen den pågældende dag. Banken forbeholder sig ret til at udsætte effektueringen af din ordre, hvis værdipapiret ikke kan afregnes over bankens handelsbeholdning eller via markedet. Ved dit køb tager banken kontant forbehold. Bankens levering af værdipapirer og ejendomsrettens overgang er således betinget af, at banken modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Det vil sige, at du kun opnår ubetinget ejendomsret, hvis banken modtager endelig betaling på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Dette betyder, at værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i dit depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget f.eks. pantsætning og salg af værdipapirer, der nyligt er købt og derfor endnu ikke er til din disposition (afviklet), skal entydigt matche hinanden mht. konto og depot m.m. Derudover skal værdipapirerne være til din disposition, f.eks. må obligationer ikke være udtrukne. Du bærer som kunde alle omkostninger, hvis en handel ikke kan afvikles, fordi du ikke kan betale købte værdipapirer til tiden eller levere solgte værdipapirer til tiden. Det gælder også, hvis manglende levering af obligationer skyldes udtrækning, der er publiceret (offentliggjort) mellem ordredag og afviklingsdag. For udenlandske værdipapirer gælder der forskellige regler for afvikling. Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for bankens afvikling, at levering sker mod betaling. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer du risikoen for, at den part, som banken har handlet med, kan betale eller levere. 16. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 17. Koncernforhold og tilsyn Banken er en del af Alm. Brand Koncernen og er, som andre pengeinstitutter, underlagt Finanstilsynets løbende tilsyn.

12 Side 12 af 12 ALM. BRAND BANK - DEPOTGEBYRER VP PAPIRER Oprettelse af VP fuldmagt Oprettelse/ændring af dobbeltbeskatningsaftale Beholdningsændring ved handel Navnenotering manuel Oprettelse/ændring/sletning af aktiebogsnavn Udskrivning af revisorerklæring Frigivelse (penge eller papir) Overførsel til andet pengeinstitut Intern overførsel til andet depotnr. Fondskode gebyr (kun obligationer) Depotgebyr (kun obligationer samt tomme depoter) Meddelelse om udtrækning Rentemeddelelse Rentemeddelelse/rettighedshaver Meddelelse ved reinvestering 175 kr. pr. fuldmagt 50 kr. pr. gang 12,50 kr. pr. ændring 25 kr. pr. stk. 50 kr. pr. gang 175 kr. pr. stk. 175 kr. pr. stk. 175 kr. pr. fondskode, maks. 700 kr. 175 kr. pr. fondskode, maks. 700 kr. 25 kr. p.a. pr. fondskode* 35 kr. p.a. pr. depot* 12,50 kr. 12,50 kr. 12,50 kr. 30 kr. pr. stk. FYSISKE VÆRDIPAPIRER Indløsning Udlevering Indlevering Navnenotering Opbevaring Flytning mellem to interne depoter 250 kr. + eksterne omkostninger 100 kr. pr. fondskode 100 kr. pr. fondskode 50 kr. pr. gang* Kursværdi op til kr.: 0,2% min. 150 kr.* Kursværdi over kr.: 0,175% min kr.* 100 kr. pr. fondskode DIVERSE PAPIRER Opbevaring - Ejerpantebreve Opbevaring - Policer Opbevaring - Øvrige effekter 100 kr. pr. stk. 100 kr. pr. stk. 100 kr. pr. stk. UDENLANDSKE VÆRDIPAPIRER Udlevering + flytning til ekstern depot Indlevering Opbevaring (højeste værdi i perioden) Flytning mellem to interne depoter 400 kr. pr. fondskode + udenlandske omkostninger Udenlandske omkostninger Op til kr.: 0,3% min 400 kr.* Over kr.: 0,2% min kr.* 400 kr. pr. fondskode PRÆMIEOBLIGATIONER Udtagning Indlevering Depotmeddelelse ved udtrækning 10 kr. pr. stk., min. 100 kr. 10 kr. pr. stk., min. 100 kr. 50 kr. pr. gang ØVRIGE OMKOSTNINGER Årsudskrift Depotudskrift (automatisk) 7,50 kr. 10 kr. * Disse gebyrer skal der beregnes moms af.

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Side 1 af 12 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte,

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere