DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt"

Transkript

1 Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Bacheloropgave Mette Lim Vesterager Ha Jur Maja Jakobsen Vejleder: Hanne Søndergaard Birkmose Jane Thorhauge Møllmann DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt Handelshøjskolen Maj 2011

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. English summary Indledning Baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Juridisk metode Økonomisk metode Definition af overtagelsesværn Historisk baggrund for overtagelsesværn Stemmedifferentiering A- og B- aktier Stemmeløse aktier Stemmeloft og ejerloft Anciennitetsaktier Juridisk delkonklusion Indledende virksomhedsprofil med commen size og indeks analyse Rentabilitet og indtjeningsevne Likviditet og finansiering Soliditet og risiko International financial reporting standards (IFRS) Ændring i regnskabspraksis Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Reformulering af pengestrømsopgørelsen Side 1 af 63

3 1. Indholdsfortegnelse 17. Indledende virksomhedsprofil af Danish Crown Common size analyse Indeks analyse Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Analyse af likviditet og finansiering Analyse af soliditet og risiko Økonomisk delkonklusion Hovedkonklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Resultatopgørelse Bilag 2 Balance Bilag 3 Pengestrømsopgørelse Bilag 4 Rentabilitet og indtjeningsevne Bilag 5 Likviditet og finansiering Bilag 6 Soliditet og risiko Bilag 7 Indeks analyse Bilag 8 Commen size analyse Bilag 9 VION Bilag 10 soliditetsgrader Smithfield foods og VION Bilag 11- Slide fra forelæsning Bilag 12 Slide fra forelæsning Side 2 af 63

4 2. English summary 2. English summary Danish Crown a.m.b.a.s council decided to form a private company and move all operation activities in to the new Danish Crown A/S. This decision is driven by a consolidation in the slaughterhouse business, and CEO Kjeld Johansen wants Danish Crown to be an active player in this consolidation, and to be prepared for whatever the future may bring. In order to compete in a global market and keep their position as the worlds 2nd largest slaughterhouse, Danish Crown presented DC2015. This is the strategy on how they plan to ensure this. DC2015 plans on increasing revenue from DKK 45 millions to DKK 85 millions over the next 3-5 years. And this is going to happen by a buy up. But in order to buy, Danish Crown needs funding. And this is where the decision on forming a private company presents its first advantage compared to the co- operative society form. By offering shares for sale, Danish Crown will be able to raise capital to fund DC2015. But by offering shares for sale, Danish Crown a.m.b.a. and thereby its owners, will find themselves in a whole new situation. Up until now the members of Danish Crown a.m.b.a. have had full control of the company. But that will change if new shareholders enter the company. Danish Crown a.m.b.a. will have to share control, and this presents a problem. As the members of Danish Crown a.m.b.a. also are the suppliers for Danish Crowns slaughterhouses, they earn their money by selling their product to Danish Crown and getting the highest price possible, but also by Danish Crown reselling its products at the best price. The new shareholders only make money from maximizing profit, and that includes buying its raw materials as cheap as possible. So Danish Crown a.m.b.a. will, because of its owners, have a strong interest in securing its future influence on Danish Crown A/S. Another challenge is selling the shares. Just because it is possible to buy shares in Danish Crown A/S does not mean that anyone will. The focus of this paper is how Danish Crown A/S looks through the eyes of a potential investor. We also map out the opportunities Danish Crown a.m.b.a. has Side 3 af 63

5 3. Indledning to protect and secure its influence on Danish Crown A/S, and we discuss which takeover defence is the best for Danish Crown A/S. By combining these two topics, we would like to evaluate how interesting Danish Crown A/S is as a potential investment, taking takeover defences into account. 3. Indledning 3.1. Baggrund 1 repræsentantskab stemte den 13. aktieselskab og flytte alle driftsaktiviteter fra Danish Crown a.m.b.a. over i det nye aktieselskab har ikke umiddelbart nogen effekt på måden, hvorpå Danish Crown koncernen 2 drives. Danish Crown A/S ejes 100% af Danish Crown a.m.b.a. Beslutning kommer tilsyneladende af, at der lige nu er en konsolidering i gang i slagteribranchen, og Danish Crowns koncernchef Kjeld Johannsen ønsker, at Danish Crown er en aktiv spiller i denne konsolidering. 3 Han ønsker derfor at have alle døre åbne og være klar til kampen om verdensmarkedet. Som Kjeld Vi skal have de værktøjer klar til den dag, vi får 4 Danish Crown er efter opkøbet af tyske D&S Fleisch igen verdens 2. største svineslagterikoncern. For at beholde denne position i den internationale slagteribranche har Danish Crown fremlagt deres vækstplan, DC2015. Danish Crown ønsker at øge deres omsætning fra 45 mia. kr. til 65 mia. kr. over de næste 3-5 år. Dette planlægger de at gøre ved opkøb, særligt i Tyskland og Polen. 5 1 Fremover kaldet Danish Crown a.m.b.a. 2 Fremover kaldet Danish Crown 3 Artikel: Danish Crown fanget i en vækstklemme, Børsen udgivet den 13. Oktober 2010, side Artikel: Danish Crown fanget i en vækstklemme, Børsen udgivet den 13. Oktober 2010, side 10 5 Udtalt af Danish Crowns bestyrelsesformand Niels Mikkelsen i forbindelse med artiklen: Danish Crown vil opkøbe i Tyskland og Polen, Børsen udgive den 14. Oktober 2010, side 8 Side 4 af 63

6 3. Indledning er man stor og global. Vi har en størrelse, hvor vi skal være det sidste. Vi kan ikke være en regional eller Udtaler Kjeld Johannsen til Børsen 6 Men der skal kapital til at iværksætte deres planer. Deres nye status som aktieselskab åbner døre for en finansieringsmetode, som andelsstrukturen ikke kan tilbyde nemlig at udbyde aktierne til salg og på den måde rejse kapital. Ved at udbyde aktier vil Danish Crown a.m.b.a. og dens ejere, som er landmænd, stå i en ny situation. De går fra at have fuld kontrol over selskabet til, at der kommer andre, som også har noget at skulle have sagt. Begge parter ønsker at tjene penge, men vejene til at tjene pengene er forskellige. Andelshaverne tjener ved at sælge deres grise eller kreaturer til Danish Crown til den bedste mulige pris, mens investorerne tjener dem ved en høj indtjening og lave omkostninger, herunder lave indkøbspriser. Derfor vil andelshaverne have en interesse i at sikre deres fremadrettede indflydelse på selskabet, selvom der måtte komme nye aktionærer til Danish Crown A/S. Dannelsen af Danish Crown A/S giver anledning til mange spørgsmål. Både for Danish Crown a.m.b.a., hvis ejere tjener til føden ved at levere deres produkter til Danish Crown, men også for Danish Crown A/S som helhed i forhold til, om de ved en eventuel udbydelse af aktier overhovedet kan sælge deres aktier Problemformulering 6 Børsen: Danish Crown fanget i en vækstklemme, udgivet 13. Oktober 2010 side 10 Side 5 af 63

7 3. Indledning Da muligheden for at investere i et selskab ikke er ensbetydende med, at investorerne har lyst til at investere i selskabet, er det relevant at kigge på, om Danish Crown A/S overhovedet er et interessant investeringsobjekt. For hvis ikke aktierne kan sælges, falder de kapitalrejsningsmuligheder, som de netop kan opnå ved at blive et aktieselskab, til gulvet. Derfor vil vi undersøge, om Danish Crown A/S fra et rent økonomisk synspunkt vil være interessante for investorer. I og med at andelshaverne også er leverandører til Danish Crown, kan der være konsekvenser for dem i forbindelse med at få nye aktionærer ind. Mens andelshaverne tjener deres penge ved at få den bedste pris, når de sælger deres grise og kreaturer til Danish Crown og ved at få en god pris, når det sælges videre til forbrugerne, tjener en almindelig aktionær penge ved at råprodukterne indkøbes så billigt som muligt og sælges videre til forbrugerne til den bedst mulige pris. Her vil der altså opstå en udfordring, da andelshaverne og aktionærer ved indkøb af råvarer vil have modsatrettede interesser. I dag findes der en leveringsaftale mellem landmændene og Danish Crown, der sikrer landmændene, at slagterierne vil aftage alt det kød, de kan producere. Samtidig er der forhandlet en bestemt pris på de forskellige kødprodukter. Dette sikrer den enkelte landmand, at han ikke står uden aftagere til sine produkter, og samtidig sikrer aftalen Danish Crowns slagterier, at de får deres råvarer til en konstant og kendt pris. Sådan en aftale kan komme i fare, hvis den eksterne aktionærgruppe bliver tilstrækkelig stor til at få indflydelse på selskabets dispositioner. 7 Vi vil derfor også undersøge de muligheder andelshaverne har for at sikre deres interesser igennem overtagelsesværn, hvis der kommer andre aktionærer ind i billedet. Til sidst vil vi sammensætte de to undersøgelser, for ét er, om Danish Crown i sig selv er investeringsværdig, et andet er, om de også er det, hvis andelshaverne via deres ejerskab af Danish Crown a.m.b.a. indfører overtagelsesværn for at sikre egne interesser. I denne opgave ønsker vi derfor at besvare følgende spørgsmål: 7 Artikel: Kreditkæmpe frygter opbrud i andelssektor, Børsen udgivet den 5. Oktober 2010, side 12 Side 6 af 63

8 3. Indledning Hvor interessant er Danish Crown A/S fra et økonomisk/regnskabsmæssigt synspunkt at investere i? Hvordan kan andelshaverne sikre, at de beholder en bestemmende indflydelse, når eksterne investorer erhverver kapitalandele? Hvordan vil Danish Crown A/S samlet set fremstå som investeringsobjekt, når man vurderer selskabets økonomiske potentiale og samtidig tager højde for eventuelle overtagelsesværn? 3.3. Afgrænsning Overtagelsesværn kan anskues som effektive på flere forskellige niveauer. I denne opgave vil vi dog fokusere på andelshaverne, som ønsker at sikre deres fremtidige indflydelse på selskabet i forhold til, at der senere måtte komme eksterne investorer ind. Denne opgave vil derfor ikke behandle spørgsmålet om overtagelsesværn som middel mod fjendtlige overtagelsesforsøg af selskabet som en helhed. Danish Crown er en koncern, og den regnskabsmæssige del af opgaven er baseret på koncernregnskabet. Moderselskabet alene og de enkelte datterselskaber er ikke genstand for vores økonomiske analyse. Regler omkring stiftelse af et aktieselskab vil ikke blive behandlet i nærværende opgave. Regler for hvordan overtagelsesværn vedtages vil kun indgå i opgaven i det omfang, at de findes relevante eksempelvis i forhold til fordele og ulemper ved de forskellige overtagelsesværn. Side 7 af 63

9 4. Metode Den økonomiske del vil primært bestå af en nøgletalsanalyse af Danish Crowns årsrapporter for de sidste 5 år. Vi vil ikke komme nærmere ind på hvordan Danish Crown aflægger årsrapport, og om det er gjort så korrekt som muligt. Danish Crown har præsenteret deres vækststrategi DC2015, hvis mål er at øge deres omsætning med 20 mia. kr. inden for en kort årrække. Hvorledes denne vækststrategi er sammensat, og hvilke øvrige finansieringsmuligheder der i denne situation vil være oplagte, er ikke genstand for nærmere analyse i denne opgave. Vores formål med opgaven er at se, om Danish Crown A/S vil være interessante at investere i. 4. Metode 4.1. Juridisk metode I den juridiske del af opgaven beskæftiger vi os med selskabsretten. Her anvendes selskabsrettens regler om overtagelsesværn, og vi ønsker at gennemgå disse og finde frem til gældende ret. Den retsvidenskabelige metode, som beskæftiger sig med dette spørgsmål, er retsdogmatikken, hvis opgave er at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret 8. For at udlede gældende ret benyttes retskilder. Retskildeteorien, og dermed retskildelæren, er i konstant udvikling, og i dag taler man om en deskriptiv retskildeteori. Denne teori interesserer sig for det retslige materiale, der rent faktisk anvendes ved retsafgørelser. 9 En retskilde bliver traditionelt defineret som de faktorer eller det materiale, der øver indflydelse på afgørelsen af retstvisten : Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, (2008) side Evald, Jens og Schaumburg-Müller: Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, (2008) side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side 43, Wegener, Morten: Juridisk metode (2000) side 5 og Gram Jensen, Svend: Almindelig retslære (1998) side 87 Side 8 af 63

10 4. Metode Retskildebegrebet består af retskildefaktorer og retskildeprincipper. Retskildefaktorerne er de faktorer, som skal danne grundlag for den regel, der lægges til grund ved en stillingtagen. Disse faktorer inddeles oftest i fire hovedgrupper bestående af lovgivning, præjudikater, sædvaner og forholdets natur. 11 Rækkefølgen i fortolkningen af retskilderne indebærer ikke en rangorden mellem retskilderne. 12 Alle retskildefaktorer kan således være udslagsgivende for besvarelsen af det retlige spørgsmål, men den relative værdi beror på graden af objektivering. 13 Indbyrdes modstrid løses ved hjælp af retskildeprincipperne, som handler om prioritering og afvejning af faktorer. 14 Når reglens indhold ikke umiddelbart kan udledes, benyttes fortolknings- og udfyldningsprincipper. Grænserne mellem retskildelæren og fortolkningslæren er flydende. 15 Den juridiske problemstilling der behandles er forholdet mellem andelshaverne i Danish Crown a.m.b.a. og nye aktionærer i Danish Crown A/S. For at besvare spørgsmålet: Hvordan kan andelshaverne sikre, at de beholder en bestemmende indflydelse, når eksterne investorer erhverver aktier i Danish Crown A/S? vil vi primært benytte os af retskilden: lovgivning, da vores opgave kun sigter på at undersøge hvilke muligheder selskabsretten giver i forhold til overtagelsesværn. Dette vil være en rent teoretisk analyse af de muligheder Danish Crown a.m.b.a. har for at sikre dens fremtidige indflydelse, og hvilke fordele og ulemper de forskellige muligheder medfører. Lovgivningen på dette område er Lov nr. 470 af 12/06/2009 for Aktie og Anpartsselskaber også kaldet Selskabsloven Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Høj objektivering forekommer når dommeren/retsanvenderen præsenteres for et meget formaliseret materiale, jf. Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Eckhoff, Torstein: Rettskildelære (1997) side Gram Jensen, Svend: Almindelig retslære (1998) side Opgaven igennem vil benævnelsen Selskabsloven blive brugt. Side 9 af 63

11 4. Metode De relevante bestemmelser, der fortolkes, er Selskabslovens 45 om, at alle kapitalandele som udgangspunkt har lige ret i selskabet, Selskabslovens 46 om kapitalandeles stemmeret og Selskabslovens 107 stk. 2, nr. 4 om stemmeloft og ejerloft. Til fortolkning og udfyldning anvendes forarbejderne til Selskabsloven, lærebøger om selskabsret og artikler fra diverse juridiske tidsskrifter og aviser Økonomisk metode I den økonomiske del af vores opgave fokuserer vi på at lave en regnskabsanalyse. nalyse forstås indsamling, bearbejdning og vurdering af et regnskabsmæssigt materiale vedrørende en virksomhed med henblik på at få et grundlag for at bedømme denne virksomheds. 17 Da fremtiden i stor grad er afhængig af, hvad der er sket i fortiden, kan en analyse af tidligere års regnskaber give et godt indtryk af, i hvilken retning virksomheden bevæger sig, medmindre store ændringer er sket. Denne antagelse kan begrundes med, at tidligere regnskaber viser, hvorvidt der er investeret i f.eks. produktionsanlæg, en specielt dygtig medarbejderstab eller specifik know- how, som kan få betydning for virksomheden fremadrettet. 18 I analysen af Danish Crowns regnskab vil vi først sammensætte en virksomhedsprofil, hvor vi blandt andet vil benytte elementer fra common size analyse og indeksanalyse. Derudover vil vi foretage en analyse af udvalgte nøgletal. Fra oktober 2009 blev Danish Crowns anvendte regnskabspraksis ændret. De har tidligere benyttet årsregnskabsloven, men er nu skiftet til IFRS. 17 Elkjær, Jørgen Ravn og Hjulsager, Kristian: Årsrapport og virksomhedsanalyse (2008) side Schack, Bent: Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse (2009) side 25 Side 10 af 63

12 4. Metode Sammenligningstallene fra 2008/2009 er tilpasset IFRS- standarderne men længere tilbage findes kun regnskaber efter Årsregnskabsloven. 19 For at kunne lave en nøgletalsanalyse 5 år tilbage har vi derfor været nødsaget til at korrigere tallene for 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008, så de bliver sammenlignelige med tallene fra 2008/2009 og 2009/2010. Der vil blive korrigeret i det omfang det er muligt, og findes nødvendigt. Vi forsøgte at kontakte forskellige banker herunder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Nykredit Bank for at undersøge hvilke nøgletal de bruger til at vurderer et selskabs investerings potentiale. Ingen af disse banker er kommet med noget konkret svar, og vi har derfor selv vurderet hvad der som potentiel aktionær er interessant at vide. Argumentationen for valg af nøgletal findes i indledningen i afsnittene 12, 13 og 14. Årets resultat, og dermed nøgletallene for 2009/2010, er påvirket af engangsindtægter og praksisændringer. Balancen er fra 2008/2009 til 2009/2010 øget med 1 mia. hvilket skyldes ændringer i indregningskurserne. Desuden har Danish Crown arbejdet fokuseret på at reducere omkostningerne, herunder især lønomkostningerne i Danmark, og afsætningen er markant forbedret i især Rusland og Asien 20 Vi vil igennem vores analyse af Danish Crowns regnskab få et indblik i, hvorvidt det nye Danish Crown A/S er interessant at investere i og dermed vil kunne tiltrække eksterne investorer, som kræves for at finansiere vækstplanen DC2015. Senere vil regnskabsanalysen også blive benyttet i vurderingen af, hvordan Danish Crown samlet set vil fremstå som investeringsprojekt, når eventuelle overtagelsesværn inkluderes. Den primære litteratur til den økonomiske del af opgaven er Danish Crowns årsrapport fra de sidste 5 år. Den sekundære litteratur består af diverse fagbøger. Vi er opmærksomme på, at vores primære litteratur, årsrapporterne, 19 Danish Crowns Årsrapport 2009/2010, side 3 20 Danish Crowns Årsrapport 2009/2010, side 1 og 2 Side 11 af 63

13 5. Definition af overtagelsesværn er udarbejdet af Danish Crown og derfor er udarbejdet med subjektive interesser. 5. Definition af overtagelsesværn Et overtagelsesværn skal beskytte selskabet mod fjendtlig overtagelse. Det vil sige, at ufrivillige opkøb vanskeliggøres. Blandt de forskellige overtagelsesværn, virksomheder kan benytte for at undgå fjendtlig overtagelse, kan nævnes: aktier med differentieret stemmeret, stemmeloft og ejerloft. Adskillige af de overtagelsesværn, aktieselskaber kan benytte sig af, indeholder så vidtrækkende vedtægtsændringer, at de kræver 9/10 flertal af de afgivne stemmer samt af den repræsenterede selskabskapital på generalforsamlingen. Denne regel findes i selskabsloven De forskellige overtagelsesværn medfører hver især både fordele og ulemper for selskabet og dets aktionærer. I nærværende opgave vil vi gennemgå de overtagelsesværn, der har relevans for Danish Crowns situation og herunder, hvilke fordele og ulemper hvert af disse værn vil indebære. 6. Historisk baggrund for overtagelsesværn Danmarks første aktieselskab blev oprettet i 1616 af det Ostindiske Compagni 22. Dette blev i 1730 afløst af det Det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Kompagni. I selskabets Octroy 23 var det angivet, at selskabet havde et stemmeloft; 1 aktie gav 1 stemme, 3 aktier gav 2 stemmer, og 5 aktier og derover gav 3 stemmer Werlauff, Erik: Selskabsret (2010) side Vedtægter 24 Dübeck, Inger: Aktieselskabernes retshistorie (1991) side 113 Side 12 af 63

14 6. Historisk baggrund for overtagelsesværn Ligeledes har A- og B- aktier været kendt længe, og blev for eksempel anvendt af Det Kongelige Octrojerede Almindelige Brandassurance-Compagnis for Varer og Effecter i sidste halvdel af det 19. Århundrede. I lang tid førte det almindeligt anerkendte princip om selskabsretlig kontraktfrihed til, at der ikke fandtes en regulering af retten til at begrænse og eliminere stemmerettigheder. Hverken Aktieselskabsloven af 1917 eller 1939 indeholdt forbud mod eller rammer for anvendelse af stemmebegrænsninger. Dette var dog ikke ensbetydende med, at alle fandt stemmebegrænsninger ønskelige. 25 Forud for vedtagelsen af Aktieselskabsloven af 1917 udkom to betænkninger, henholdsvis i 1964 og Begge indeholdt kritik af anvendelsen af aktionærens stilling, der forudsatte, at der til aktionærens kapitalindsats var bestemmelserne i Aktieselskabslovens 67, stk. 1 omhandlende, at der skal være knyttet stemmeret til samtlige aktier, og at stemmeretsforskellen maksimalt må være 10:1. 26 Dette er dog ændret med den nye Selskabslov, der gør det lovligt at udstede stemmeløse aktier, og at der ikke længere er en grænse for, hvor stor differencen af stemmevægt på aktierne må være. EU- kommissionen har igennem de sids One share -. Selvom direktivet ikke længere har nogen betydning, vil vi dog standpunktet om ikke at indføre regler for stemmedifferentiering, mens andre lande som Tyskland og Norge lavede foranstaltninger for at imødekomme direktivet. Direktivet blev dog forkastet i år 2001, da udviklingen inden for emnet havde overflødiggjort denne. 27 I 2006 blev det 13. Selskabsdirektiv, også kaldet Overtagelsesdirektivet, vedtaget. Dette direktiv pålagde alle børsnoterede selskaber at oplyse alle 25 Dübeck, Inger: Aktieselskabernes retshistorie (1991) side Christensen, Jan Schans: Ledelse og aktionærer 6 essays om selskabs og børsret (1992) kapitel 1 27 Andersen, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side 196 fodnote nummer 2 Side 13 af 63

15 7. Stemmedifferentiering vedtægts- og aftalemæssige bestemmelser, der kan vanskeliggøre en overtagelse af selskabet. Der skal skabes større gennemsigtighed i selskaberne. Denne holdning blev også delt af Komitéen for god selskabsledelse 28 - kommissionen har nu ændret kurs, og deres mål for at afskaffe overtagelsesværn er nu ændret, og det er Nørby- udvalgets holdning også. Det anbefales, at selskaber med overtagelsesværn med jævne mellemrum evaluerer deres ledelsesform for at sikre, at selskabet stadig har den optimale selskabsstruktur Stemmedifferentiering 7.1. A- og B- aktier Det selskabsretlige udgangspunkt er, at alle aktier har lige ret i et selskab også kaldet ligeretsgrundsætningen jf. Selskabslovens 45, 1. pkt. Det er dog muligt efter Selskabslovens 45, 2. pkt. at fravige ligeretsgrundsætningen, men forskellen mellem aktieklasserne skal dog stå i vedtægterne. 30 Stemmedifferentierede aktier, ofte kaldet A- og B- aktier, er aktier med forskellige stemmerettigheder i samme selskab. A- og B- aktier i to forskellige selskaber udtrykker ikke samme rettigheder i de to selskaber. Det fremgår af selskabets vedtægter hvilken retsstilling, der følger med ejerskabet af henholdsvis en A- aktie og en B- aktie. Ofte er A- aktien den stemmetunge aktie og B- aktien den stemmesvage aktie. Der kan via økonomisk præferencestilling kompenseres for B- aktiens stemmesvage stilling for eksempel ved forlodsret til udbyttet, fortrin ved kapitalforhøjelse eller i værste/bedste fald fortrin frem for andre aktionærer i tilfælde af likvidation. Det er dog ikke noget krav i Selskabsloven, at en stemmedifferentiering giver en kompensation via økonomiske fordele Også kendt som Nørby-udvalget, opkaldt efter tidligere formand for komitéen Lars Nørby Johansen. 29 Komiteen for god selskabsledelse: Anbefalinger for god selskabsledelse 2010, afsnit 1.2. side 7 30 Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U2000B.583, side 1 31 Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie-og anpartsselskabsret, (2009) side 173 Side 14 af 63

16 7. Stemmedifferentiering Tidligere var det bestemt, at stemmeforskellen ikke måtte overstige forholdet 10:1 jf. ASL 67, stk. 1, 2.pkt. Dette er med den nye Selskabslov ophævet. Det vil altså sige, at en A- aktie kan vægte 1000 gange mere end en B- aktie. Dette begrundes i Betænkning 1498 med, at der ikke bør være begrænsninger for aftaler mellem selskaber og deres aktionærer. Dette tiltag i mulighederne for selskabernes aftalefrihed skulle gerne medføre at flere selskabers aktier handles offentligt. 32 Hvis man kigger på Københavns Fondsbørs, vil man se, at mange af selskaberne har aktieklasser fx Mærsk, Carlsberg, Novozymes, Novo Nordisk. Årsagen til det høje antal af selskaber med aktieklasser er især, at mange selskaber er fondsejede selskaber. Dette er en måde, hvorpå stifteren kan sikre selskabets fortsatte eksistens og selvstændighed og måske familiens fortsatte indflydelse. Ofte ses det, at de børsnoterede selskaber udelukkende har noteret B- aktierne, mens A- aktierne er ejet af den tidligere eneejer eller kreds, og er forblevet unoterede. 33 På den måde kan en A- aktionær med en ellers beskeden andel af den samlede kapital opnå en bestemmende indflydelse alene på grund af en høj andel af det samlede antal stemmer. I Danmark og resten af Europa er stemmedifferentiering ikke noget særsyn. 35% af selskaberne på den Europæiske Top 300 fulgte i 2007 ikke ligeretsgrundsætningen: One Share One Vote. 34 Men EU har de sidste mange år arbejdet for at afskaffe eller i hvert fald begrænse brugen af overtagelsesværn. EU- kommissionen kortlagde forekomsten af virksomheder blandt EU- lande, som afveg fra princippet: One Share One Vote. Denne undersøgelse førte til, at EU i dag ikke længere arbejder for at gennemføre regler, der begrænser eller forbyder brugen af sådanne midler. 35 I Danmark er debatten især faldet på A- og B aktier, fordi stemmedifferentiering er et meget brugt overtagelsesværn i Danmark. 32 Betænkning nr. 1498, side Anders, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret, side Rapport: One Vote Debate: A theoretical perspective (2007) side 5 35 Christensen, Jan Schans, Kapital selskaber Aktie- og anpartsselskabsret (2009) side 177 Side 15 af 63

17 7. Stemmedifferentiering Diskussionen går på, at afvigelse fra One Share One Vote- princippet er problematisk, fordi ejerne af stemmesvage aktier ikke motiveres til at deltage aktivt i selskabets dispositioner. Dette skyldes, at man som B- aktionær skal samle mange B- aktionærer for at få indflydelse. Dette forhold kan synes og måske være umuligt pga. stemmedifferencen mellem aktierne. Så hvor en A- aktionær vil søge indflydelse via besiddelsen af stemmetunge aktier, vil en B- aktionær oftere vælge at sælge deres aktier, og på denne måde gøre opmærksom på sin utilfredshed. 36 Men hvor nogen mener, at ejerskab af en stemmesvag aktie medfører passive kapitalejere, mener andre, at køberne af stemmesvage kapitalandele er indforstået med deres retsposition, og at det er medregnet i prisen. 37 Så hvor det synes at kunne forringe chancerne for at sælge stemmesvage aktier, modargumenteres det med, at købere af stemmesvage aktier ved, hvad de går ind til, og at denne type investorer ikke ønsker det store aktive kapitalandelsejerskab men blot at få et fornuftigt afkast af sine investeringer. 38 Udbydelse af stemmesvage aktier giver kapital til selskabet, uden de afgiver kontrol med selskabet. Denne disproportionalitet mellem kapital og indflydelse fører ofte til, at ejerstrukturen fastfryses og derfor ikke tilpasser sig tiden. Dette skyldes, at ejerkredsen af de stemmetunge aktier og ledelsen ofte står hinanden nært eller er identiske. Derfor kan de foretage dispositioner, som direkte eller indirekte forårsager tab hos B- aktionærerne, uden B- aktionærerne kan gøre noget. Så længe ledelsen gør, som A- aktionærerne ønsker, vil ledelsen ikke blive afsat, og derved handler ledelsen ikke efter, hvad der er bedst for selskabet og alle dens aktionærer men mere efter hvad, der kan sikre dem deres job. 39 Fordelen ved at have få storaktionærer er, at de vil følge mere med i selskabet og ledelsen af selskabet, og da de sidder med stemmetunge kapitalandele, kan de påvirke selskabets ledelse og igennem dette varetage hele aktionærgruppens 36 Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie- og anpartsselskabsret (2009) side Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U.2000B.583, side 3 39 Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U.2000B.583, side 2 og Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 177 Side 16 af 63

18 7. Stemmedifferentiering interesser 40. Principal- agent- problemet vil altså reduceres af storaktionærernes kontrol med selskabets ledelse i tilfælde af, at ledelsens interesser ikke stemmer overens med aktionærernes interesser. 41 Ved utilfredshed med selskabets forhold vil en A- aktionær bruge deres stemme og via deres stemmetunge aktier få indflydelse og dermed ændre på forholdene. En B- aktionær, hvis stemmevægt ikke rækker til at få indflydelse, vil typisk sælge deres aktier og i stedet finde et andet sted at investere deres penge. 42 En naturlig følge heraf er, at A- aktier er lang mindre omsatte end B- aktier Stemmeløse aktier Det var muligt frem til 1. Januar 1974 at tegne aktier uden stemmeret. Det blev dog forbudt ved Lov nr. 370 af 13. Juni Stemmeløse aktier der blev udstedt før ikrafttrædelsen af forbuddet forblev dog gyldige. Afskaffelsen blev i betænkning nr. 362/1979 begrundet med, at en aktionærs retstilling via kapitalindskydelsen giver ret til en vis medindflydelse i forhold til selskabets anliggender. Denne indflydelse skal give interesse for at investere i et selskab og beskytte de enkelte aktionærer. Den daværende lovgivning gav også udtryk for, at stillingen som aktionær ikke er en passiv parthaver, men at man som aktionær bør have indflydelse på selskabets administration. Dette gælder også, selvom der i vedtægterne er vedtaget andre stemmeretsregler. 43 Diskussionen om stemmedifferentiering går igen her ved diskussionen om stemmeløse aktier. Altså hvorvidt ejerskabet af en aktie skal give indflydelse på selskabet. Igen må det altovervejende argument for stemmeløseaktier være, at man ved købet af en stemmeløs aktie ved, hvad man køber. Derfor er køber 40 Christensen, Jan Schans, Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret, (2009) side Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 172 Side 17 af 63

19 7. Stemmedifferentiering afklaret med den retsposition, som en stemmeløs aktie giver. Hvis køber ønskede indflydelse, er det åbenlyst, at han ville vælge en anden aktietype. 44 Med den nye Selskabslov er det nu igen lovligt at udstede stemmeløse aktier jf. Selskabsloven 46 stk. 1, 2. pkt. Dette kommer på baggrund af, at udvalget bag Selskabsloven ikke mener, at det er lovgivers opgave at bestemme, hvordan forholdet mellem selskabet og dets aktionærer skal være 45. Selvom der ingen stemmeret er knyttet til kapitalandelen, er dette dog ikke ensbetydende med, at kapitalejerne af de stemmeløse aktier ikke kan bruge deres kapitalandel til noget. Ejere af stemmeløse aktier har stadig retten til at møde, tale og stille spørgsmål ved generalforsamlingerne. Der kan ligeledes i vedtægterne bestemmes, at de har repræsentationsret jf. Selskabsloven 46 stk. 2. Repræsentationsretten kommer til at betyde, at selvom kapitalandelen er stemmeløs, får den betydning for optællingen, om hvorvidt det fremsatte forslag vedtages efter Selskabslovens 106, stk 1 og 107, stk. 2 og 3. Men ikke ved afstemninger der afgøres ved simpelt flertal efter Selskabslovens 105. Herved kan ejerne af de stemmeløse kapitalandele få indflydelse på vigtige anliggender. 46 Der er i Selskabsloven ikke nogen bestemmelse om, hvor stor en del af selskabskapitalen der må bestå af stemmeløse aktier. Men der skal være knyttet stemmeret til en af kapitalklasserne. 47 Der er ligesom ved A- og B- aktien ikke noget krav om, at nedsat stemmeret skal kompenseres via økonomiske fordele. I og med at ejerskabet af en stemmeløs kapitalandel ikke giver medindflydelse på selskabet, er motivet for ejerskab af disse at tjene penge. Så om der er grobund for at udstede stemmeløse kapitalandele og få dem solgt, kommer i høj grad an på, hvordan selskabets økonomiske situation ser ud. Den nye selskabslov giver større fleksibilitet i forhold til, hvordan stemmeretsdifferentieringen indrettes. Fremover kan stemmeretten eksempelvis forhøjes i forhold til ejertid, hvilket er velkendt i bl.a. Frankrig, og 44 Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side Betænkning nr. 1498, side Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 172 Side 18 af 63

20 8. Stemmeloft og ejerloft kaldes anciennitetsaktier eller loyalitetsaktier. Endvidere kan stemmevægten stige progressivt, så de første 5 aktier giver 1 stemme, og de næste 5 aktier giver 2 stemmer. Dette vil også forskyde magtfordelingen blandt aktionærerne, så storaktionærerne bliver rigtig store, men almindelige aktionærer får sværere ved at opnå indflydelse Stemmeloft og ejerloft Nogle af de muligheder, Danish Crown a.m.b.a. kan benytte for at beskytte sig mod nye aktionærer i Danish Crown A/S, er stemmeloft og ejerloft. Reglen om at virksomheder kan indføre stemmeloft, blev indført i 1962 i den dagældende aktieselskabslov 172. Reglen blev indført som en midlertidig bestemmelse, der skulle forhindre uønskede udenlandske opkøb. I dag er reglen om stemmeloft gjort permanent i selskabsloven 107, stk. 2, nr. 4. Der gives her adgang til, at aktieselskaber indfører stemmeloft ved 9/10 flertal. Reglen er blevet permanent, da virksomhedsovertagelser samt forsøg herpå er blevet en del af hverdagen i erhvervslivet. 49 Generalforsamlingen kan dog beslutte, at stemmeloftet skal suspenderes, hvis der opstår et overtagelsestilbud. 50 Stemmeloft betyder, at aktionærerne ikke kan udøve stemmeret for mere end en del af den stemmeberettigede aktiekapital. Hvor stor en del af aktiekapitalen, der er stemmeberettiget, fastsættes i vedtægterne i det enkelte selskab. 51 Stemmeloft kan enten udtrykkes ved, at ingen kan udøve mere end X antal stemmer, eller at ingen kan udøve stemmeret for mere end X procent af aktiekapitalen Artikel: Stemmeløse aktier atter på spil, Jyllandsposten Erhverssektionen udgivet den 20. November 2009, side Andersen, Poul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side Gomard, Bernhard, Aktieselskaber og anpartsselskaber (2009) side Andersen, Poul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side Debatoplæg om aktivt ejerskab Side 19 af 63

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Specialeafhandling, HDFR Aalborg Universitet 2013 En tænkt situation: Alliance i Nordjylland en fusion mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Af Kristian Hedermann Nielsen, studienr. 20111649 Mail:

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS?

Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? Fordele/ulemper Goodwill Minoritetsinteresser Indre værdis metode Undtagelser...... Frivillig aflæggelse af koncernregnskab efter IFRS? En kandidatafhandling af: Tom Cortsen Vejleder: Peder Fredslund Møller

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber.

Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber. Cand. Merc, Aud, -Studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber. En komparativ analyse af behandlingen af de passive investeringer

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere