Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia"

Transkript

1 ~. ~. ~., S KATIE RÅDET Jura i SKAT Spørger United Plantations Berhad Malaysia Repræsentant Bech-Bruun Att.: Thomas Frøbert Langelinie Alle København Ø Østbanegade København Ø Telefon via www,skat.dk/kontakt 22. oktober 2013 J.nr Bindende svar Nr. Spørgsmål 1 Vil UP's aktier fortsat blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("Nasdaq"), således at UP's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på den malaysiske børs Bursa Malaysia? Spørgers opfattelse Ja SKATS indstilling Ja Skatterådets svar Ja 2 Vil det være enbetingelse for at svare' ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til CDSsystemet imalaysia (det malaysiske VP-register}? Nej Nej Nej Anmodningens dato mv. Amnodningen er modtaget d. 24. september 2013 Gebyret er registreret indbetalt d. 1. oktober 2013 Beskrivelse af de faktiske forhold Denne anmodning angår spørgsmålet om, hvorvidt den malaysiske børs, Bursa Malaysia, skal anses som et reguleret marked i den forstand, som begrebet anvendes i hhv. aktieavancebeskatningsloven og i bekendtgørelse nr af 22. december 2011 ("Puljebekendtgørelsen") 12, stk. 11. Side 1 / 9

2 Om United Plantations Berhad (UP) og dets børsnoteringer UP er et malaysisk selskab, som driver plantagevirksomhed imalaysia. UP blev stiftet i 1906 af danskfødte Aage Westenholz. UP blevi 1932 børsnoteret på Ø- benhavns Fondsbørs (nu: Nasdaq og i 1969 på den malaysiske fondsbørs Bursa Malaysia, som siden er blevet UPs hovedbørs. Der er kun en aktieklasse i UP. UPs aktivitet er centreret omkring illåntager i Malaysia (med et areal på ca hektar, svarende ti1410 km2) og Indonesien (med et areal på ca , hektar, svarende til 100 km2). UP har ca ansatte, der primært bor på plantagerne, hvor selskabets forretningsadresse også:er tilligemed produktionsfacliteter. UP har ud over den danske børsnotering ingen tilknytning til Danmark. Den danske børsnotering skyldes, at UP er stiftet af en danskfødt. person, men har i Øvrigt primært historiske årsager. Den primære handel med selskabets aktier finder sted i Malaysia. 90 % af UP's aktiekapital er registreret i Malaysia. UP har flere end aktionærer. Samtlige aktionærer indkaldes til UP's generalforsamlinger, som afholdes i Malaysia. Om handlen med UP's aktier Handlen med UP's aktier på NasdØ er temmelig begrænset og står ikke mal med omkostningerne ved at være noteret på denne børs. L1~ s~nsker d~rfox at afnotere (slette) sine aktier fra handel på Nasdaq. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning om bindende svar en oversigt over handlen med UP's aktier på hhv. Bursa Malaysia og Nasdaq. Oversigten viser, at handlen rned UP's aktier på NasØq i 2012 udgjorde 4,2 % af den samlede handel på Bursa Malaysia og Nasdaq. Den resterende handel, 95,8 %, med UP's aktier, fandt sted over Bursa Malaysia.. Rådgiver har endvidere vedhæftet sin anmodning en oversigt over aktiekursen på UP's aktie på hhv. Bursa Malaysia og Nasdaq. Det fremgår heraf, at aktiekursen gennem de seneste 4år stort set har vaeret den samme på de to børser. Dette indikerer ifølge rådgiver, at aktiekøberne formentlig ikke har anset de to børser for at have så forskellige egenskaber, at det har skullet påvirke aktiekursen. Om fysiske aktiebreve Det er kun pånasdaq-handlen, at der udveksles fysiske aktiebreve. Nasdaq er en handelsplads, men selve_ aktierne overføres ikke via Nasdaq. Der er i dansk ret skabt hjemmel til, at bøsnoterede aktier i danske selskaber kan handles via Værdipapircentralen, der er en dansk handelsplatform. I malaysisk ret er der blandt andet hjemmel til, at børsnoterede aktier i malaysiske selskaber kan handles via Bursa Malaysias handelssystem, CDS, eller via fysiske aktiebreve. Side 2 / 9

3 I praksis sker handel med de fysiske aktiebreve på den måde, at handlen indgås via Nasdaq, som altså formidler kontakten mellem Øber og sælger på helt sædvanlig vis, dvs. på sample måde som for danske aktier. For at berigtige handlen skal sælgeren af aktierne derefter indsende sit originale aktiebrev til UP med instruks om, hvem aktierne skal overføres til. Hvis enpart f.eks. ejer aktier og sælger til en Øber og til en anden, skal det fysiske aktiebrev omfattende de aktier indsendes til UP med oplysninger om Øberne. Dette sker via sælgerens bank. UP annullerer herefter aktiebrevet udstedt til sælgeren og udsteder to nye på hver aktier og udsender disse Øiebreve til de to købere. De fysiske aktiebreve udstedes som bevis for ejerskabet. De fysiske aktiebreve er dog ikke ihændehaverpapirer, og en aktionær, som redegør for, at han har mistet sit aktiebevis, kan is udstedt et nyt. Proceduren for berigtigelse af salg af aktier via Nasdaq fremgår' af UPs hjemmeside: reister/share transfer EN.as~ Om Bursa Malaysia UP har drøftet sine overvejelser om sletning af UP fra handel på Nasdaq med Nasdaq. NasdØ har i den forbindelse efterspurgt Finanstilsynets stilling til, om Bursa Malaysia er et "reguleret marked" i værdipapirhandellovens forstand. For at få nærmere afklaret, om Bursa Malaysia opfylder de vilkår, som gælder ". ~c~f' et "reguleret marked" i værdipapirhandellovens forst-and h~~ TJP ~darbe}det et dokument, der indeholder samtlige krav, som efter MIFID-direktivet, direktiv 2404/39, stilles til et reguleret marked. Dette dokument er sendt til en autoriseret børsmægler på Bursa Malaysia, som er blevet anmodet om at besvare, hvorvidt Bursa Malaysia opfylder de konkrete krav fra MIFID-direktivet. Børsmæglerens besvarelse har været forelagt for Bursa Malaysia, som ikke havde bemærkninger. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning det udfyldte dokument. Det er rådgivers opfattelse, at det af dokumentet kan udledes, at Bursa Malaysia opfylder samtlige krav, som efter Direktivet stilles til et reguleret marked. Bursa Malaysia er medlem af World Federation of Exchanges. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning en udskrift fra denne organisation og det fremgår heraf, at Bursa Malaysia ex registreret som et "2013-medlem". Om aktiehandel på Bursa Malaysia De aktionærer, hvis aktier handles på Nasdaq, har fysiske aktiebreve. De aktionærer, hvis aktier handles på Bursa, har ingen fysiske aktiebreve. For at kamle handle aktier gennem Bursa Malaysia skal de pågældende aktier overføres til en Trading and Central Depository System (CDS) account i Malaysia. CDSsystemet svarer til det danske VP-system, dvs. med dematerialiserede aktier. Det må forventes, at der efter sletningen af UP fra Nasdaq vil være enkelte særligt danske aktionærer, som ikke umiddelbart får indsendt deres fysiske aktiebreve og overført aktierne til Bursa. Aktionærerne vil også efter sletningen af aktien fra handel på Nasdaq kunne få overført deres aktier til CDS-systemet ved at indsende deres aktiebreve. Side 3 / 9

4 Det ønskes besvaret, om det har betydning for UP-aktiernes status som optagne til handel på et reguleret marked, at der eventuelt vil være enkelte aktionærer, som på grund af deres manglende omregistrering af aktierne, er afskåret fra at handle aktierne over Bursa Malaysia. Spørgers opfattelse og begrundelse Det er UP's opfattelse, at svaret på spørgsmål 1 må besvares ' ja" og at svaret på spørgsmål 2 må besvares "nej". I forhold til spørgsmål 1må der lægges betydelig vægt på, at Bursa Malaysia er medlem af World Federation of Exchanges, jf. i den forbindelse Den Juridiske Vejledning, 2013, C.B I Den Juridiske Vejledning nævnes: "Skatteministerietanser som udgangspunkt etmarked for at were et reguleret marked, hvis markedet er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges... " Hertil kommer følgende: Størstedelen af handlen med UP's aktier (ca. 95 %) foregår over Bursa Malaysia. Da Bursa Malaysia er UP's hovedmarked og har langt de fleste handler, er prissætningen på dette marked mere effektiv end på Nasdaq. Bursa Malaysia er dermed et bedre marled for prissætning af aktien end Nasdaq, der utvivlsomt er et reguleret marked. Der er ikke nogen reel prisforskel mellem handlerne på det utvivlsomt regulerede marked Nasdaq og handlerne på Bursa Malaysia. Hvis markedet ikke anså Bursa Malaysia for at være en "forsvarlig" handelsplads, ville aktiekøberne forlange en rabat for den ekstra risiko, som i givet fald ville være forbundet med handler på Bursa Malaysia. Rådgiver henviser til, at dokumentet om Bursa Malaysias opfyldelse af kravene til et reguleret marked i MIFID-direktivet støer, at Bursa Malaysia opfylder Øjagtigt samme krav som regulerede markeder inden for EU/EØS. Da omstændighederne nævnt ovenfor ikke giver anledning til at fravige det normalt gældende udgangspunkt, må udgangspunktet gælde, og Bursa Malaysia må dermed betragtes som et reguleret marked i aktieavancelovens forstand. Spørgsmål2 bør besvares med et "nej", fordi aktier af samme klasse i samme selskab må behandles ens. Der er således ikke grundlag fox at definere to ellers ens aktier som hhv. "regulerede" og "ikke-regulerede", alene fordi en konkret aktionær ikke kan omsætte de pågældende aktier som følge af aktionærens egne forhold. Det følger af aktieavancebeskatningsloven, fx 4A, stk. 3, nr. 4, at der lægges vægt på, om "aktierne" er "optaget til handel" på et reguleret marked. Der lægges dermed ikke vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked. Aktierne vil således være "optaget til handel" på det regulerede marked. Side 4 t 9

5 SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål 1 Det ønskes bekræftet, at UP's aktier fortsat vil blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A!S ("Nasdaq"), således at UP's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på den malaysiske børs Bursa Malaysia. Lovgrundlag Værdipapirhandelsloven 16, stk. 1: Ved et reguleret marked' forstås et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføes eller befordres sammenføring af enflerhed af tredjeparters interesser i Øb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer. Artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive): "reguleret marked": et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som -inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler -sætter forskellige tredjeparters interesse i Øb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter d~~e markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og funge~~.r efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III. Begrundelse Det fremgår af lovforslag nr. 201, 2008/2009 om indførelsen af begrebet "regulerede markeder" i bl.a. aktieavancebeskatningsloven, at: "Regulerede markeder er defineret i 16, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der er med denne bestemmelse tale om en gennemførelse af den definition af et reguleret marked, der fremgår af artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. I de foreslåede regler defineres regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet." Det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. december 2011, 12, stk. 11, at: "De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal håndles på et reguleret marked... Befinder markedet sig hverken i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE), have været medlem af WFE eller optræde på en fortegnelse som Kommissionen måtte offentliggøre imedfør af artike119 i direktiv 2004/39/EF..." Det fremgår desuden af Den Juridiske Vejledning, C.B Forklaring af reguleret marked, at: Side 5 / 9

6 "Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet -direktiv 2004/39/EF af 21. apri12004" Medlemmerne af World Federation of Exchanges fremgår af følgende link: http: //v~~vw.world-exchan yes. org/member-exchan6es/key-information" Betingelserne er ikke kumulative. Hvis et marked er medlem af World Federation of Exchanges, anser Skatteministeriet derfor som udgangspunkt markedet for at være et reguleret marked. Rådgiver anfører, at Bursa Malyasia er medlem af World Federation of Exchanges. Rådgiver anfører desuden, at 95 % af handlen med selskabets aktier foregår over Bursa Malaysia, hvorfor det er rådgivers opfattelse, at prissætningen på dette marked er mere effektiv end på Nasdaq. Rådgiver anfører endvidere, at der ikke er nogen reel prisforskel mellem handlerne på Nasdaq og handlerne på Bursa Malaysia, og at Bursa Malaysia derfor må anses for en forsvarlig handelsplads. Endele r~e~~,~isrr rådhi-ver til,_~t selskabet har udarbejdet et dokument, der inåeholder samtlige krav, som efter MiFid-direktivet stilles til et reguleret marked. En autoriseret børsmægler på Bursa Malaysia har svaret, at Bursa Malaysia opfylder de konkrete krav, og Bursa Malaysia har ikke haft bemærkninger til børsmæglerens besvarelse. På grundlag af ovenstående oplysninger fra rådgiver er det SKATs opfattelse, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at Bursa Malaysia som medlem af World Federation of Exchanges må anses for at være et reguleret marked i aktieavancebeskatningslovens og puljebekendtgørelsens forstand. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". Spørgsmål2 Det ønskes bekræftet, at det ikke vil være enbetingelse for at svare ' ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til CDS-systemet i Malaysia (det malaysiske VP-register). Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (Aktieavancebeskatningsloven) og bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (Puljebekendtgørelsen) Begrundelse Side 6 / 9

7 Det er SKATs opfattelse, at begrebet aktier "optaget til handel på et reguleret marked'" i aktieavancebeskatningsloven og puljebekendtgørelsen må forstås derhen, at ejerandelene af selskabet, dvs. aktierne, kan overføres til en anden part via et reguleret marked. SKAT er således ikke enig med rådgiver i, at der i aktieavancebeskatningsloven ikke lægges vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked. Det er dog SKATs opfattelse, at et aktiebrev må anses for et fysisk bevis på en ejerandel af UP på samme måde, som en elektronisk registrering i Bursa Malaysias CDS-system må anses for et elektronisk bevis på en ejerandel af UP. Den omstændighed at en overførsel via Bursa Malaysia af en ejerandel af UP, som indehaves af aktionærer med aktiebreve, rent praktisk kræver, at disse aktionærex først indsender deres aktiebreve til Bursa Malaysia, er efter SKATS opfattelse ikke i sig selv til hinder for at anse disse aktionærers ejerandele af UP for optaget til handel på Bursa Malaysia. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål2 bevares med "Nej". Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder SKATS indstilling og begrundelse. Svaret er bindende for skattemyndighederne ifølgende periode I 5år, der regnes ~r~~ rno~3tag~ls~r af svaret jf. Skatteforvaltningsiovens 25, stk. 1. Hvornår er svaret ikke bindende Svaret er jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 2, ikke bindende i følgende tilfælde: hvis der sker ændringer i de faktiske forhold eller forudsætninger, der har været afgørende for svaret, hvis de love og bekendtgørelser, som har ligget til grund for svaret ændres, hvis det bindende svar er i strid med EU-retten. Et svar, der vedrører fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er, jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 3, ikke bindende, i det omfang en udenlandsk, respektive en færøsk eller en grønlandsk, skattemyndighed lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund. Klagevejledning for klager indgivet før 1. januar 2014 Der kan klages både over svarets indhold og bindingsperiodens længde, hvis den er fastsat til mindre end 5år. Klagen skal være skriftlig og angive, på hvilke punkter det bindende svar anses for urigtigt samt en begrundelse herfor. Der skal medsendes det bindende svar i original eller kopi samt de dokumenter, som skal anvendes som bevis i sagen. Side 7 / 9

8 Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter forespørgerens modtagelse af det bindende svar. Klagen skal sendes til: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 KØbenhavn V. Der koster 800 kr. at klage til Landsskatteretten. Beløbet skal vedlægges på check eller indbetales til bank, reg.nr kontony Beløbet vil blive tilbagebetalt, hvis spørger får helt eller delvist medhold af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Mulighed for omkostningsgodtgørelse Det er i visse tilfælde muligt at is tilskud til udgifter til rådgiver og anden sagkyndig bistand i forbindelse med klage. Reglerne om omkostningsgodtgørelse står i skatteforvaltningslovens kap. 19. Ansøgning om godtgørelse skal sendes til SKAT. Ansøgningsblanket (blanketnr ) kan evt. findes på I henhold til skatteforvaltningslovens 53, stk. 2, kan skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2 og skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1, ikke opnå omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens kap. 19 i forbindelse med eventuel påklage af afgørelsen. Klagevejledning for klager indgivet efter 1. januar 2014 Fra den 1_. januar 2(~ ~ ~ gælder Øer. nyg regler, når dia vil klage -over Skatterådets afgørelser. Klagefristen er på tre måneder, og der er derfor forskel på, om du klager før eller efter den 1. januar Hvis du klager før den 1. januar 2014, skal du følge klagevejledningen ovenfor. Hvis du klager efter den 1. januar 2014, gælder følgende regler: Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i Skatterådets afgørelse, kan du klage til Landsskatteretten. Det står i skatteforvaltningslovens 11. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal du derfor sende din klage til Skatteankestyrelsen. Hvornår skal du klage? Skatteankestyrelsen skal have din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du får denne afgørelse. Hvordan skal klagen se ud? Klagen skal være skriftlig. Du skal skrive alle de punkter, du vil klage over. For hvert punkt skal du skrive, hvorfor du mener, at Skatterådets afgørelse er forkert. Du skal vedlægge: Denne afgørelse Dokumenter, som støer og underbygger din klage. Side 8 / 9

9 Hvor skal du sende klagen ben? Du skal sende klagen til: Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 Øbenhavn V Hvad koster det at klage? Det koster 400 kr. at klage. Du kan sætte beløbet ind på registreringsnummer 0216, kontonurruner Skriv virksomhedens navn og cvr-nr. Hvis du ikke er en virksomhed skal du skrive dit navn og cpr.nr. Hvis Landsskatteretten giver dig ret i hele din klage eller i en del af den, får du pengene tilbage. Du får også pengene tilbage, hvis du senere får ret i klagen ved en domstol Du kan få et møde med Skatteankestyrelsen Du har mulighed for at fa et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Skriv dit ønske i klagen og et telefonnummer, hvor SkatteØestyrelsen kan kontakte dig. Du kan søge om at få SKAT til at betale din rådgiver Hvis du får en rådgiver til at hjælpe med klagesagen, kan du søge om at få SKAT til helt eller delvist at betale for rådgivningen. Reglerne står iskatteforvaltningslovens kapitel 19. Du kan læse mere om denne mulighed på skat.dk/borger ~ Vejledninger ~ Omkostningsgodtgørelse -Når du klager i en skatte- eller afgiftssag. I henhold til skatteforvaltningslovens 53, stk. 2, kan skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2 og skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1, ikke opnå omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens kap. 19 i forbindelse med eventuel påklage af afgørelsen. Love og regler Du kan finde de love og regler, vi henviser til, på skatalk ~ Jura, tal og statistik -~ Gældende love. Har du brug for flere oplysninger? Du kan læse mere om at klage på Med venlig hilsen Robert Ancher dk Direkte telefon Side 9 / 9

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Informationsmøde i UP. 4. november 2013

Informationsmøde i UP. 4. november 2013 Informationsmøde i UP 4. november 2013 Fra dobbeltnotering til enkelt notering Nasdaq CPH 4,6% Bursa Malaysia 95,4% Bursa Malaysia 100% UPs aktiekapital UPs aktiekapital UP vil stadig være noteret (Bursa

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Anmodning om bindende svar

Anmodning om bindende svar Anmodning om bindende svar Dette dokument er bygget op, så de oplysninger, der sættes ind i dokumentet, umiddelbart kan indgå i sagsfremstillingen. Indholdsfortegnelse: Dato for indsendelse af anmodningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Anmodning om bindende svar

Anmodning om bindende svar Anmodning om bindende svar Dette dokument er bygget op, så de oplysninger, der sættes ind i dokumentet, umiddelbart kan indgå i sagsfremstillingen. Indholdsfortegnelse: Dato for indsendelse af anmodningen

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere