Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia"

Transkript

1 ~. ~. ~., S KATIE RÅDET Jura i SKAT Spørger United Plantations Berhad Malaysia Repræsentant Bech-Bruun Att.: Thomas Frøbert Langelinie Alle København Ø Østbanegade København Ø Telefon via www,skat.dk/kontakt 22. oktober 2013 J.nr Bindende svar Nr. Spørgsmål 1 Vil UP's aktier fortsat blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("Nasdaq"), således at UP's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på den malaysiske børs Bursa Malaysia? Spørgers opfattelse Ja SKATS indstilling Ja Skatterådets svar Ja 2 Vil det være enbetingelse for at svare' ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til CDSsystemet imalaysia (det malaysiske VP-register}? Nej Nej Nej Anmodningens dato mv. Amnodningen er modtaget d. 24. september 2013 Gebyret er registreret indbetalt d. 1. oktober 2013 Beskrivelse af de faktiske forhold Denne anmodning angår spørgsmålet om, hvorvidt den malaysiske børs, Bursa Malaysia, skal anses som et reguleret marked i den forstand, som begrebet anvendes i hhv. aktieavancebeskatningsloven og i bekendtgørelse nr af 22. december 2011 ("Puljebekendtgørelsen") 12, stk. 11. Side 1 / 9

2 Om United Plantations Berhad (UP) og dets børsnoteringer UP er et malaysisk selskab, som driver plantagevirksomhed imalaysia. UP blev stiftet i 1906 af danskfødte Aage Westenholz. UP blevi 1932 børsnoteret på Ø- benhavns Fondsbørs (nu: Nasdaq og i 1969 på den malaysiske fondsbørs Bursa Malaysia, som siden er blevet UPs hovedbørs. Der er kun en aktieklasse i UP. UPs aktivitet er centreret omkring illåntager i Malaysia (med et areal på ca hektar, svarende ti1410 km2) og Indonesien (med et areal på ca , hektar, svarende til 100 km2). UP har ca ansatte, der primært bor på plantagerne, hvor selskabets forretningsadresse også:er tilligemed produktionsfacliteter. UP har ud over den danske børsnotering ingen tilknytning til Danmark. Den danske børsnotering skyldes, at UP er stiftet af en danskfødt. person, men har i Øvrigt primært historiske årsager. Den primære handel med selskabets aktier finder sted i Malaysia. 90 % af UP's aktiekapital er registreret i Malaysia. UP har flere end aktionærer. Samtlige aktionærer indkaldes til UP's generalforsamlinger, som afholdes i Malaysia. Om handlen med UP's aktier Handlen med UP's aktier på NasdØ er temmelig begrænset og står ikke mal med omkostningerne ved at være noteret på denne børs. L1~ s~nsker d~rfox at afnotere (slette) sine aktier fra handel på Nasdaq. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning om bindende svar en oversigt over handlen med UP's aktier på hhv. Bursa Malaysia og Nasdaq. Oversigten viser, at handlen rned UP's aktier på NasØq i 2012 udgjorde 4,2 % af den samlede handel på Bursa Malaysia og Nasdaq. Den resterende handel, 95,8 %, med UP's aktier, fandt sted over Bursa Malaysia.. Rådgiver har endvidere vedhæftet sin anmodning en oversigt over aktiekursen på UP's aktie på hhv. Bursa Malaysia og Nasdaq. Det fremgår heraf, at aktiekursen gennem de seneste 4år stort set har vaeret den samme på de to børser. Dette indikerer ifølge rådgiver, at aktiekøberne formentlig ikke har anset de to børser for at have så forskellige egenskaber, at det har skullet påvirke aktiekursen. Om fysiske aktiebreve Det er kun pånasdaq-handlen, at der udveksles fysiske aktiebreve. Nasdaq er en handelsplads, men selve_ aktierne overføres ikke via Nasdaq. Der er i dansk ret skabt hjemmel til, at bøsnoterede aktier i danske selskaber kan handles via Værdipapircentralen, der er en dansk handelsplatform. I malaysisk ret er der blandt andet hjemmel til, at børsnoterede aktier i malaysiske selskaber kan handles via Bursa Malaysias handelssystem, CDS, eller via fysiske aktiebreve. Side 2 / 9

3 I praksis sker handel med de fysiske aktiebreve på den måde, at handlen indgås via Nasdaq, som altså formidler kontakten mellem Øber og sælger på helt sædvanlig vis, dvs. på sample måde som for danske aktier. For at berigtige handlen skal sælgeren af aktierne derefter indsende sit originale aktiebrev til UP med instruks om, hvem aktierne skal overføres til. Hvis enpart f.eks. ejer aktier og sælger til en Øber og til en anden, skal det fysiske aktiebrev omfattende de aktier indsendes til UP med oplysninger om Øberne. Dette sker via sælgerens bank. UP annullerer herefter aktiebrevet udstedt til sælgeren og udsteder to nye på hver aktier og udsender disse Øiebreve til de to købere. De fysiske aktiebreve udstedes som bevis for ejerskabet. De fysiske aktiebreve er dog ikke ihændehaverpapirer, og en aktionær, som redegør for, at han har mistet sit aktiebevis, kan is udstedt et nyt. Proceduren for berigtigelse af salg af aktier via Nasdaq fremgår' af UPs hjemmeside: reister/share transfer EN.as~ Om Bursa Malaysia UP har drøftet sine overvejelser om sletning af UP fra handel på Nasdaq med Nasdaq. NasdØ har i den forbindelse efterspurgt Finanstilsynets stilling til, om Bursa Malaysia er et "reguleret marked" i værdipapirhandellovens forstand. For at få nærmere afklaret, om Bursa Malaysia opfylder de vilkår, som gælder ". ~c~f' et "reguleret marked" i værdipapirhandellovens forst-and h~~ TJP ~darbe}det et dokument, der indeholder samtlige krav, som efter MIFID-direktivet, direktiv 2404/39, stilles til et reguleret marked. Dette dokument er sendt til en autoriseret børsmægler på Bursa Malaysia, som er blevet anmodet om at besvare, hvorvidt Bursa Malaysia opfylder de konkrete krav fra MIFID-direktivet. Børsmæglerens besvarelse har været forelagt for Bursa Malaysia, som ikke havde bemærkninger. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning det udfyldte dokument. Det er rådgivers opfattelse, at det af dokumentet kan udledes, at Bursa Malaysia opfylder samtlige krav, som efter Direktivet stilles til et reguleret marked. Bursa Malaysia er medlem af World Federation of Exchanges. Rådgiver har vedhæftet sin anmodning en udskrift fra denne organisation og det fremgår heraf, at Bursa Malaysia ex registreret som et "2013-medlem". Om aktiehandel på Bursa Malaysia De aktionærer, hvis aktier handles på Nasdaq, har fysiske aktiebreve. De aktionærer, hvis aktier handles på Bursa, har ingen fysiske aktiebreve. For at kamle handle aktier gennem Bursa Malaysia skal de pågældende aktier overføres til en Trading and Central Depository System (CDS) account i Malaysia. CDSsystemet svarer til det danske VP-system, dvs. med dematerialiserede aktier. Det må forventes, at der efter sletningen af UP fra Nasdaq vil være enkelte særligt danske aktionærer, som ikke umiddelbart får indsendt deres fysiske aktiebreve og overført aktierne til Bursa. Aktionærerne vil også efter sletningen af aktien fra handel på Nasdaq kunne få overført deres aktier til CDS-systemet ved at indsende deres aktiebreve. Side 3 / 9

4 Det ønskes besvaret, om det har betydning for UP-aktiernes status som optagne til handel på et reguleret marked, at der eventuelt vil være enkelte aktionærer, som på grund af deres manglende omregistrering af aktierne, er afskåret fra at handle aktierne over Bursa Malaysia. Spørgers opfattelse og begrundelse Det er UP's opfattelse, at svaret på spørgsmål 1 må besvares ' ja" og at svaret på spørgsmål 2 må besvares "nej". I forhold til spørgsmål 1må der lægges betydelig vægt på, at Bursa Malaysia er medlem af World Federation of Exchanges, jf. i den forbindelse Den Juridiske Vejledning, 2013, C.B I Den Juridiske Vejledning nævnes: "Skatteministerietanser som udgangspunkt etmarked for at were et reguleret marked, hvis markedet er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges... " Hertil kommer følgende: Størstedelen af handlen med UP's aktier (ca. 95 %) foregår over Bursa Malaysia. Da Bursa Malaysia er UP's hovedmarked og har langt de fleste handler, er prissætningen på dette marked mere effektiv end på Nasdaq. Bursa Malaysia er dermed et bedre marled for prissætning af aktien end Nasdaq, der utvivlsomt er et reguleret marked. Der er ikke nogen reel prisforskel mellem handlerne på det utvivlsomt regulerede marked Nasdaq og handlerne på Bursa Malaysia. Hvis markedet ikke anså Bursa Malaysia for at være en "forsvarlig" handelsplads, ville aktiekøberne forlange en rabat for den ekstra risiko, som i givet fald ville være forbundet med handler på Bursa Malaysia. Rådgiver henviser til, at dokumentet om Bursa Malaysias opfyldelse af kravene til et reguleret marked i MIFID-direktivet støer, at Bursa Malaysia opfylder Øjagtigt samme krav som regulerede markeder inden for EU/EØS. Da omstændighederne nævnt ovenfor ikke giver anledning til at fravige det normalt gældende udgangspunkt, må udgangspunktet gælde, og Bursa Malaysia må dermed betragtes som et reguleret marked i aktieavancelovens forstand. Spørgsmål2 bør besvares med et "nej", fordi aktier af samme klasse i samme selskab må behandles ens. Der er således ikke grundlag fox at definere to ellers ens aktier som hhv. "regulerede" og "ikke-regulerede", alene fordi en konkret aktionær ikke kan omsætte de pågældende aktier som følge af aktionærens egne forhold. Det følger af aktieavancebeskatningsloven, fx 4A, stk. 3, nr. 4, at der lægges vægt på, om "aktierne" er "optaget til handel" på et reguleret marked. Der lægges dermed ikke vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked. Aktierne vil således være "optaget til handel" på det regulerede marked. Side 4 t 9

5 SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål 1 Det ønskes bekræftet, at UP's aktier fortsat vil blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne slettes fra handel på NASDAQ OMX Copenhagen A!S ("Nasdaq"), således at UP's aktier efter sletningen alene er optaget til handel på den malaysiske børs Bursa Malaysia. Lovgrundlag Værdipapirhandelsloven 16, stk. 1: Ved et reguleret marked' forstås et multilateralt system, hvor der inden for systemet og i overensstemmelse med dettes ufravigelige regler sammenføes eller befordres sammenføring af enflerhed af tredjeparters interesser i Øb og salg af værdipapirer på en sådan måde, at der indgås aftaler om handel med værdipapirer, der er optaget til handel efter dette markeds regler eller systemer. Artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive): "reguleret marked": et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som -inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler -sætter forskellige tredjeparters interesse i Øb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter d~~e markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og funge~~.r efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III. Begrundelse Det fremgår af lovforslag nr. 201, 2008/2009 om indførelsen af begrebet "regulerede markeder" i bl.a. aktieavancebeskatningsloven, at: "Regulerede markeder er defineret i 16, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der er med denne bestemmelse tale om en gennemførelse af den definition af et reguleret marked, der fremgår af artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. I de foreslåede regler defineres regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet." Det fremgår af bekendtgørelse nr af 22. december 2011, 12, stk. 11, at: "De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte aktiver skal håndles på et reguleret marked... Befinder markedet sig hverken i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE), have været medlem af WFE eller optræde på en fortegnelse som Kommissionen måtte offentliggøre imedfør af artike119 i direktiv 2004/39/EF..." Det fremgår desuden af Den Juridiske Vejledning, C.B Forklaring af reguleret marked, at: Side 5 / 9

6 "Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet -direktiv 2004/39/EF af 21. apri12004" Medlemmerne af World Federation of Exchanges fremgår af følgende link: http: //v~~vw.world-exchan yes. org/member-exchan6es/key-information" Betingelserne er ikke kumulative. Hvis et marked er medlem af World Federation of Exchanges, anser Skatteministeriet derfor som udgangspunkt markedet for at være et reguleret marked. Rådgiver anfører, at Bursa Malyasia er medlem af World Federation of Exchanges. Rådgiver anfører desuden, at 95 % af handlen med selskabets aktier foregår over Bursa Malaysia, hvorfor det er rådgivers opfattelse, at prissætningen på dette marked er mere effektiv end på Nasdaq. Rådgiver anfører endvidere, at der ikke er nogen reel prisforskel mellem handlerne på Nasdaq og handlerne på Bursa Malaysia, og at Bursa Malaysia derfor må anses for en forsvarlig handelsplads. Endele r~e~~,~isrr rådhi-ver til,_~t selskabet har udarbejdet et dokument, der inåeholder samtlige krav, som efter MiFid-direktivet stilles til et reguleret marked. En autoriseret børsmægler på Bursa Malaysia har svaret, at Bursa Malaysia opfylder de konkrete krav, og Bursa Malaysia har ikke haft bemærkninger til børsmæglerens besvarelse. På grundlag af ovenstående oplysninger fra rådgiver er det SKATs opfattelse, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at Bursa Malaysia som medlem af World Federation of Exchanges må anses for at være et reguleret marked i aktieavancebeskatningslovens og puljebekendtgørelsens forstand. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja". Spørgsmål2 Det ønskes bekræftet, at det ikke vil være enbetingelse for at svare ' ja" til spørgsmål 1 at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til CDS-systemet i Malaysia (det malaysiske VP-register). Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (Aktieavancebeskatningsloven) og bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. (Puljebekendtgørelsen) Begrundelse Side 6 / 9

7 Det er SKATs opfattelse, at begrebet aktier "optaget til handel på et reguleret marked'" i aktieavancebeskatningsloven og puljebekendtgørelsen må forstås derhen, at ejerandelene af selskabet, dvs. aktierne, kan overføres til en anden part via et reguleret marked. SKAT er således ikke enig med rådgiver i, at der i aktieavancebeskatningsloven ikke lægges vægt på, om den pågældende aktionærs aktier konkret kan handles på det regulerede marked. Det er dog SKATs opfattelse, at et aktiebrev må anses for et fysisk bevis på en ejerandel af UP på samme måde, som en elektronisk registrering i Bursa Malaysias CDS-system må anses for et elektronisk bevis på en ejerandel af UP. Den omstændighed at en overførsel via Bursa Malaysia af en ejerandel af UP, som indehaves af aktionærer med aktiebreve, rent praktisk kræver, at disse aktionærex først indsender deres aktiebreve til Bursa Malaysia, er efter SKATS opfattelse ikke i sig selv til hinder for at anse disse aktionærers ejerandele af UP for optaget til handel på Bursa Malaysia. Indstilling SKAT indstiller, at spørgsmål2 bevares med "Nej". Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder SKATS indstilling og begrundelse. Svaret er bindende for skattemyndighederne ifølgende periode I 5år, der regnes ~r~~ rno~3tag~ls~r af svaret jf. Skatteforvaltningsiovens 25, stk. 1. Hvornår er svaret ikke bindende Svaret er jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 2, ikke bindende i følgende tilfælde: hvis der sker ændringer i de faktiske forhold eller forudsætninger, der har været afgørende for svaret, hvis de love og bekendtgørelser, som har ligget til grund for svaret ændres, hvis det bindende svar er i strid med EU-retten. Et svar, der vedrører fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er, jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 3, ikke bindende, i det omfang en udenlandsk, respektive en færøsk eller en grønlandsk, skattemyndighed lægger en anden vurdering af det pågældende spørgsmål til grund. Klagevejledning for klager indgivet før 1. januar 2014 Der kan klages både over svarets indhold og bindingsperiodens længde, hvis den er fastsat til mindre end 5år. Klagen skal være skriftlig og angive, på hvilke punkter det bindende svar anses for urigtigt samt en begrundelse herfor. Der skal medsendes det bindende svar i original eller kopi samt de dokumenter, som skal anvendes som bevis i sagen. Side 7 / 9

8 Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter forespørgerens modtagelse af det bindende svar. Klagen skal sendes til: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 KØbenhavn V. Der koster 800 kr. at klage til Landsskatteretten. Beløbet skal vedlægges på check eller indbetales til bank, reg.nr kontony Beløbet vil blive tilbagebetalt, hvis spørger får helt eller delvist medhold af Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Mulighed for omkostningsgodtgørelse Det er i visse tilfælde muligt at is tilskud til udgifter til rådgiver og anden sagkyndig bistand i forbindelse med klage. Reglerne om omkostningsgodtgørelse står i skatteforvaltningslovens kap. 19. Ansøgning om godtgørelse skal sendes til SKAT. Ansøgningsblanket (blanketnr ) kan evt. findes på I henhold til skatteforvaltningslovens 53, stk. 2, kan skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2 og skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1, ikke opnå omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens kap. 19 i forbindelse med eventuel påklage af afgørelsen. Klagevejledning for klager indgivet efter 1. januar 2014 Fra den 1_. januar 2(~ ~ ~ gælder Øer. nyg regler, når dia vil klage -over Skatterådets afgørelser. Klagefristen er på tre måneder, og der er derfor forskel på, om du klager før eller efter den 1. januar Hvis du klager før den 1. januar 2014, skal du følge klagevejledningen ovenfor. Hvis du klager efter den 1. januar 2014, gælder følgende regler: Hvis du vil klage Hvis du ikke er enig i Skatterådets afgørelse, kan du klage til Landsskatteretten. Det står i skatteforvaltningslovens 11. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal du derfor sende din klage til Skatteankestyrelsen. Hvornår skal du klage? Skatteankestyrelsen skal have din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du får denne afgørelse. Hvordan skal klagen se ud? Klagen skal være skriftlig. Du skal skrive alle de punkter, du vil klage over. For hvert punkt skal du skrive, hvorfor du mener, at Skatterådets afgørelse er forkert. Du skal vedlægge: Denne afgørelse Dokumenter, som støer og underbygger din klage. Side 8 / 9

9 Hvor skal du sende klagen ben? Du skal sende klagen til: Skatteankestyrelsen Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 Øbenhavn V Hvad koster det at klage? Det koster 400 kr. at klage. Du kan sætte beløbet ind på registreringsnummer 0216, kontonurruner Skriv virksomhedens navn og cvr-nr. Hvis du ikke er en virksomhed skal du skrive dit navn og cpr.nr. Hvis Landsskatteretten giver dig ret i hele din klage eller i en del af den, får du pengene tilbage. Du får også pengene tilbage, hvis du senere får ret i klagen ved en domstol Du kan få et møde med Skatteankestyrelsen Du har mulighed for at fa et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Skriv dit ønske i klagen og et telefonnummer, hvor SkatteØestyrelsen kan kontakte dig. Du kan søge om at få SKAT til at betale din rådgiver Hvis du får en rådgiver til at hjælpe med klagesagen, kan du søge om at få SKAT til helt eller delvist at betale for rådgivningen. Reglerne står iskatteforvaltningslovens kapitel 19. Du kan læse mere om denne mulighed på skat.dk/borger ~ Vejledninger ~ Omkostningsgodtgørelse -Når du klager i en skatte- eller afgiftssag. I henhold til skatteforvaltningslovens 53, stk. 2, kan skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2 og skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1, ikke opnå omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens kap. 19 i forbindelse med eventuel påklage af afgørelsen. Love og regler Du kan finde de love og regler, vi henviser til, på skatalk ~ Jura, tal og statistik -~ Gældende love. Har du brug for flere oplysninger? Du kan læse mere om at klage på Med venlig hilsen Robert Ancher dk Direkte telefon Side 9 / 9

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Sag nr.: SKAT.-ERADET Jura I SKAT Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Østbanegade 123 2100 København ø Telefon 12 221818 E-mali via www.skatdklkontakt www.skat.dk 10. januar

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere