VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

2 Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder er valget imidlertid truffet for mange år siden i forbindelse med etableringen og er aldrig siden blevet genovervejet. For nye virksomheder træffes valget ofte på baggrund af traditioner eller branche uden nærmere overvejelser. I denne pjece får du indblik i de væsentligste forskelle mellem kapitalselskaber og personselskaber og i de overvejelser, der bør gøres i forbindelse med valg af virksomhedsform. Du bør altid drøfte dine konkrete forhold med din rådgiver.

3 Virksomhedsformer Der findes forskellige former for selskaber, der alle har hver deres kendetegn i form af hæftelse, kapitalkrav, ledelse mv. De mest gængse kapital- og personselskabsformer er: Kapitalselskabsformer: Personselskabsformer: Aktieselskab Anpartsselskab Kommanditselskab Partnerselskab Interessentskab De væsentligste forskelle mellem de forskellige virksomhedstyper er hæftelsesforholdene, indskud og formalitetskravene. Kapitalselskaberne, aktie- og anpartsselskaber, hæfter begrænset, hvilket vil sige, at ejerne kun hæfter med deres respektive indskud. Det giver en risikoafgrænsning over for ejernes øvrige aktiver. Det gælder ikke for personselskaber, hvor man som udgangspunkt hæfter med hele sin private formue. I interessentskaber hæfter man endvidere solidarisk. Selvom mange kreditgivere vil kræve personlig kaution, er risikobegrænsningen væsentlig at tage med i overvejelserne. Ved valg af et kapitalselskab er ejerne selv herrer over, hvor meget af den personlige formue de er villig til at risikere. Uforudsete hændelser, der medfører store tab for virksomheden, som f.eks. sygdom, erstatningskrav mv., vil derfor ikke kunne vælte en familie økonomisk. For kapitalselskaberne er der en del formalitetskrav, som f.eks. krav om udarbejdelse af en årsrapport, krav til ledelsesform, kapitalberedskab mv. Til gengæld sikrer disse formalitetskrav adskillelse fra den private økonomi, en organiseret ledelse samt et billede af virksomhedens evne til at generere overskud. Endvidere gør kapitalselskaberne en ejerskifteproces mere smidig, da der handles med aktier/anparter frem for en virksomhed. For alle selskabsformerne gælder, at de er selvstændige juridiske enheder. Det har blandt andet betydning, når man som deltager (ejer) handler med selskabet, ligesom selskaberne har adskilt økonomi.

4 SKAT En væsentlig forskel mellem kapitalselskaberne og personselskaberne er, at hvor personselskaberne skattemæssigt anses for transparente, så den personlige ejer medregner sin andel af resultatet fra virksomheden direkte i sin egen indkomst, er kapitalselskaberne selvstændigt beskattet. Den løbende beskatning er stort set ens for alle selskabsformer, uanset hvilken virksomhedsform man vælger. Der er dog nogle forskelle, som er væsentlige at have for øje: Underskud vil i et kapitalselskab alene kunne benyttes til modregning i fremtidige overskud eller til modregning hos koncernforbundne selskaber. I en personligt drevet virksomhed vil et eventuelt underskud kunne modregnes i anden indkomst, og hvis virksomhedsskatteordningen anvendes, er der mulighed for at få tidligere års virksomhedsskat tilbagebetalt. Såfremt der er tale om deltidsbeskæftigelse med svingende resultater, kan det derfor være en fordel at vælge at drive virksomheden i et personselskab, da man derved har mulighed for at modregne eventuelle underskud i andre indtægter. Samhandel med egne kapitalselskaber skal ske på markedsmæssige vilkår. Baggrunden er, at beskatningen af indkomst skal ske hos det skattesubjekt, der har indkomsten. Hvis der handles på ikke markedsmæssige vilkår vil det kunne have store skattemæssige konsekvenser for de involverede personer og selskaber. Der er nogle særlige regler for beskatning af hovedaktionærer. Senest er der indført beskatning af ulovlige aktionærlån. Det er derfor særlig vigtigt, at der er klar adskillelse af den personlige økonomi og selskabets økonomi, så der ikke ved en fejl opstår en lånesituation. I forbindelse med ejerskifte af virksomheden er der nogle skattemæssige fordele ved kapitalselskaberne. For det første er det aktier/anparter, der handles med, og ikke ejendom, driftsmidler mv. Dette smidiggør processen, og der spares tinglysningsafgift mv. Endvidere er der ved ejerskifte til familie eller nærtstående medarbejdere mulighed for at overdrage virksomheden på mere fordelagtige vilkår, når virksomheden overdrages som kapitalselskab. Overgangen fra et personselskab til et kapitalselskab kan ske skattefrit via reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Se beslutningsgrundlag for omdannelse.

5 Årsrapport og revision Kapitalselskaber skal udarbejde en årsrapport, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten er offentlig og kan læses af alle. Oplysningerne i årsrapporten er dog meget begrænsede, f.eks. er der ikke krav om visning af omsætningen. For personer er der som udgangspunkt ikke krav om udarbejdelse af en årsrapport. Det er dog et krav, såfremt den skal anvendes af andre end virksomheden selv, f.eks. pengeinstitut. Der er revisionspligt på alle kapitalselskaber (dog ikke de helt små), hvilket i forhold til personlige virksomheder medfører en løbende ekstra omkostning til revisor. For et mindre selskab vil denne omkostning dog være meget begrænset, set i forhold til en personlig virksomhed, der får foretaget review. Fordelen ved kapitalselskaber er, at det udelukkende er virksomhedens forhold, der medtages i årsrapporten. Dette giver et overblik over den enkelte virksomhed ikke kun for ejeren, men også for kreditgiverne. Kapitalselskaber i relation til landbrugsloven Landbrugsloven indeholder en bestemmelse, hvorefter kapitalselskaber kan købe landbrugsejendomme, hvis en person inden 6 måneder efter erhvervelsen tager fast bopæl på en af selskabets landbrugsejendomme. Bopælspligten løber i 10 år. Såfremt der alene er tale om husdyrproduktion, er der ingen hindringer i landbrugsloven.

6 Overblik over fordele og ulemper Nedenstående skema giver et overblik over fordelene og ulemperne ved at drive virksomhed i selskabsform (kapitalselskab). Fordele Ulemper Adskillelse fra virksomhedsejeren Ingen personlig hæftelse Bedre overblik ved flere aktiviteter Struktureret ledelse Sikring af midler via holdningsmetoden Bedre planlægning til indbetalinger til pension Krav til egenkapital Formalitetskrav Regnskaber offentliggøres Eventuelle omkostninger til revision Ingen muligheder for lån til ejer Ingen mulighed for at modregne underskud i anden personlig indkomst

7 Afrunding Kapitalselskaber bør altid indgå i overvejelserne om valg af virksomhedsform, dels i forbindelse med opstart af virksomheden, dels løbende i takt med ændringer i virksomhedens og ejernes forhold. Som det fremgår af ovenstående, er der mange fordele ved kapitalselskaber, og det er vores vurdering, at det i mange tilfælde vil være fordelagtigt at vælge et kapitalselskab. De to argumenter, der oftest fremsættes mod kapitalselskaberne, er formalitetskravene, herunder i Landbrugsloven, og manglende mulighed for at modregne underskud i anden indkomst. Med hensyn til formalitetskravene skal det bemærkes, at kravene løbende er mindsket over de sidste 10 år, og med lovændringen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015, er yderst begrænsede, ligesom der stadig arbejdes på at mindske de administrative byrder for selskaber. Med hensyn til mulighederne for modregning af underskud må det antages, at alle der driver virksomhed ønsker positive resultater. Der vil derfor kun være tale om en midlertidig likviditetsmæssig fordel ved valg af personselskabet

8 Overblik over selskabsformer Personselskaber Selskabsform: Interessentskab (I/S) Kommanditselskab (K/S) Partnerselskab (P/S) Kapitalkrav Ingen. Ingen. Dog krav, hvis der vælges Som for aktieselskaber. kapitalselskab, jf. selskaber. Hæftelse for gæld Personligt, ubegrænset og soli- Personligt og ubegrænset for kom- Personligt og ubegrænset for darisk (dvs. fuldt ud med person- plementarerne, og begrænset for komplementarerne, og be- lig formue). kommanditisterne til den indskudte grænset for kommanditister- kapital. ne til den indskudte kapital. Udtrækning af midler Friadgang. Fri adgang. Som for aktieselskaber. Beskatning af over- Beskatning hos den enkelte del- Beskatning hos den enkelte delta- Beskatning hos den enkelte skud/indtjening tager (et I/S er ikke et selvstæn- ger (et K/S er ikke et selvstændigt deltager (et P/S er ikke et digt skattesubjekt). Indtægter og skattesubjekt). Indtægter og ud- selvstændigt skattesubjekt). udgifter fordeles i forhold til ejer- gifter fordeles i forhold til ejeran- Indtægter og udgifter forde- andel. del. les i forhold til ejerandel. Underskud Fradrag i deltagernes personlige Fradrag i deltagernes personlige Fradrag i deltagernes person- indkomst. indkomst. Kommanditisterne kan lige indkomst. Kommanditi- dog ikke fradrage mere end hæftel- sterne kan dog ikke fradrage sen. (Særregler ved mere end 10 mere end hæftelsen. deltagere). (Særregler ved mere end 10 deltagere). Revisionspligt Ingen krav. Som for selskaber (hvis kapitalsel- Som for selskaber. skab). Regnskabskrav Skatteregnskab efter mindste- Afhænger af ejerstrukturen, men Som for selskaber. kravsbekendtgørelsen, samt ud- krav om årsregnskab, når komple- videt selvangivelse. I/S'er med mentaren er et kapitalselskab. kapitalselskaber som interessenter, skal dog følge årsregnskabsloven. Landbrugslov Køb af landbrugsejendom Køb af landbrugsejendom Køb af landbrugsejendom kræver tilladelse fra kræver tilladelse fra kan ske uden tilladelse, hvis NaturErhvervstyrelsen. Tilladelse NaturErhvervstyrelsen. Tilladelse en person tager fast bopæl kan opnås, hvis formål er jord- kan opnås, hvis formål er jord- på en af selskabet ejet brugsmæssig udnyttelse af ejen- brugsmæssig udnyttelse af ejen- landbrugsejendom. dommen. dommen.

9 Kapitalselskaber Selskabsform: Anpartsselskaber (ApS) Aktieselskaber (A/S) Kapitalkrav kr kr. Hæftelse for gæld Begrænset til den indskudte kapital. Begrænset til den indskudte kapital. Udtrækning af midler Beskatning af overskud /indtjening Kræver overholdelse af selskabsloven (dvs. krav om forsvarlighed, frie reserver mv.) samt godkendelse på generalforsamling. Ekstraordinær udlodning først muligt efter første årsrapport er aflagt. Selskabsbeskatning på 23,5 % (i 2015) og 22 % (fra 2016) af overskud. Ved udlodning beskattes ejerne med 27 % / 42 % som aktieindkomst. Kræver overholdelse af selskabsloven (dvs. krav om forsvarlighed, frie reserver mv.) samt godkendelse på generalforsamling. Ekstraordinær udlodning først muligt efter første årsrapport er aflagt. Selskabsbeskatning på 23,5 % (i 2015) og 22 % (fra 2016) af overskud. Ved udlodning beskattes ejerne med 27 % / 42 % som aktieindkomst. Underskud Kan fremføres ubegrænset og modregnes i fremtidig indkomst. Ingen fradrag i ejernes personlige indkomst. Kan fremføres ubegrænset og modregnes i fremtidig indkomst. Ingen fradrag i ejernes personlige indkomst. Revisionspligt Afhænger af størrelsen af selskabet. Afhænger af størrelse af selskabet. Regnskabskrav Regnskab efter årsregnskabsloven. Endvidere krav skatteregnskab og udarbejdelse af selvangivelse. Regnskab efter årsregnskabsloven. Endvidere krav skatteregnskab og udarbejdelse af selvangivelse. Landbrugslov Køb af landbrugsejendom kan ske uden tilladelse, hvis en person tager fast bopæl på en af selskabet ejet landbrugsejendom. Køb af landbrugsejendom kan ske uden tilladelse, hvis en person tager fast bopæl på en af selskabet ejet landbrugsejendom.

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere