Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark"

Transkript

1 1 af :31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3: /ld/fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske Bank og RealDanmark. I forbindelse hermed afgav Danske Bank en række tilsagn over for Konkurrencerådet. Tilsagnene kan deles op i 4 hovedgrupper: Indflydelse på infrastrukturen/nedbringelse af aktiebesiddelser i hhv. Fondsbørsen, Værdipapircentralen og PBS Sikring af adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter til rimelige priser og vilkår Fjernelse af adgangsbarrierer til markedet (filiallukning) Konkurrencen på værdipapirmarkederne 2. Endvidere har Danske Bank afgivet et tilsagn om ikke at hæve gebyret på dankorttransaktioner under kr. til mere end 0,5 kr., såfremt Folketinget vedtager, at forbudet i betalingsmiddelloven mod at kortudsteder/-indløser kræver betaling af betalingsmodtager, skal ophæves. Dette er ikke aktuelt, da der endnu ikke har fundet en lovændring sted Konkurrencestyrelsen har siden fusionens godkendelse været i løbende kontakt med Danske Bank om opfyldelsen af de afgivne tilsagn. Dette notat giver den nuværende status herpå. Indflydelse på infrastrukturen 4. Danske Bank har afgivet tilsagn om inden en nærmere fastsat frist, som endnu ikke er aktuel, at nedbringe sine ejerandele i hhv. Fondsbørsen til 15 \%, Værdipapircentralen til 15 \% og PBS til 25,9 \%. Danske Bank har oplyst, at der arbejdes på at sælge aktierne, men at der på nuværende tidspunkt ikke er noget nærmere at oplyse herom. Adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter 5. Adgang til den fælles infrastruktur er en væsentlig forudsætning for nye og eksisterende pengeinstitutters eksistens på markedet. Danske Bank kontrollerer en væsentlig del heraf. 6. Tilsagnene forpligter Danske Bank til fortsat at servicere eksisterende og nye pengeinstitutter med hensyn til fx clearing, bogføring, overførsler til udlandet etc. - opgaver som flere mindre pengeinstitutter ikke ønsker selv at varetage - på samme vilkår som inden fusionen. 7. Således er vilkårene og priserne for andre pengeinstitutters kunders adgang til at benytte BG Banks og Danske Banks hævekortautomater uændret. Interbankgebyret (det indbyrdes gebyr mellem pengeinstitutterne for brug af hinanden hæveautomater) er fortsat 3,75 kr. Der betales ikke interbankgebyr mellem BG Bank og Danske Bank. Kunderne i hhv. BG Bank og Danske Bank kan hæve i alle koncernens automater på samme vilkår. 8. Allerede i 1997 opsagde BG Bank samarbejdet med datacentralen SDC med udtrædelse i De serviceydelser, som BG Bank tilbød i samarbejde med SDC bortfalder dermed. Flere af de pengeinstitutter, der havde aftaler med BG Bank, har i den forbindelse skiftet samarbejdspartner

2 2 af :31 fra BG Bank til andre større pengeinstitutter med samarbejde med SDC, hvorved de mindre pengeinstitutter har de samme serviceydelser til rådighed som hidtil. 9. Danske Bank har overfor styrelsen oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de på fusionstidspunktet eksisterende aftaler, priser og standardvilkår. Enkelte pengeinstitutter har opsagt aftalerne med BG Bank og Danske Bank, men samtidig er der indgået tilsvarende aftaler med andre. Produkterne kan frit anvendes af andre pengeinstitutter til standardpriser. Tabel 1 Aftaler med andre AFGANGTILGANG TOTAL Danske Bank Business TeleService Overførsler til udlandet Afvikling af udenlandske fonds Afvikling af værdipapirhandler i EURO 1-8 EURO-sumclearing via Danske Bank hhv. BG Afhentning/levering af mønt og sedler BG Office Banking 3 - > 100 Indirekte clearing for mindre pengeinstitutter Note: afhentning/levering af mønt og sedler omfatter 152 andre + 84 Unibank filialer. Der er ikke indgået nye aftaler, som træder i stedet for de i tilsagnene angivne. 10. Der er 25 mønt- og seddeldepoter for Nationalbanken rundt i landet. Decentraliseringen er med til at lette distributionen af penge samtidig med, at omkostningerne ved transport for de enkelte pengeinstitutter reduceres. Seddel- og møntdepoterne drives af de større pengeinstitutter, som også forestår afhentning og levering heraf til filialerne. En opgave som stiller ekstra krav til sikkerhed mv. 11. For Danske Banks vedkommende sker afhentning/levering af mønt og sedler til filialerne efter aftaler, hvis de er indgået efter den 1. januar 2001, på samme vilkår og priser som for Danske Banks egne filialer. Aftaler indgået før dette tidspunkt består på uændrede vilkår. Fjernelse af adgangsbarrierer til markedet 12. Pr. 21. maj var der givet meddelelse om sammenlægning af 35 afdelinger i ejendomme ejet af banken og 31 afdelinger i lejede lokaler. Det svarer til ca. 45 \% af det bebudede antal filiallukninger. Ingen af de pågældende ejendommene eller lejemål må efter tilsagnet pålægges konkurrenceklausuler ved salg/afståelse, jf. tilsagn Der er flere af de pågældende ejendomme/lejemål, som er pålagt lokalplanrestriktioner med forbud mod bankdrift 1, hvilket groft sagt vil sige, at når der én gang har været drevet andet end finansiel virksomhed i ejendommen, må der ikke mere drives finansiel virksomhed fra

3 3 af :31 ejendommen. Baggrunden for dette er, at finansielle virksomheder ikke er spændende/levende forretninger i et bybillede. Danske Banks tilsagn om en særlig salgsprocedure sikrer i disse tilfælde, at Danske Banks konkurrenter får mulighed for at komme ind på markedet uden at blive hindret heri af konkurrenceklausuler eller lokalplanrestriktioner. Post Danmark 14. Danske Bank har orienteret Post Danmark om tilsagnet om opsigelse af BG Banks eneforhandlingsaftale med Post Danmark og den tidligere opsigelsesmulighed for Post Danmark. Post Danmark har meddelt Danske Bank, at de ikke ønsker at opsige samarbejdet før tid, og at de i øvrigt har noteret sig vilkårene i tilsagnet. Værdipapirmarkederne 15. Danske Bank afgav i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen en række tilsagn vedrørende værdipapirmarkederne, som skal sikre, at konkurrencen på markederne ikke forringes, samt forbedre måden hvorpå markederne fungerer. 16. Problemerne i forbindelse med værdipapirmarkederne var især, at Danske Bank på samme måde som flere af de andre store pengeinstitutter, typisk gennemfører en stor del af handelen ved salg til eller køb fra bankens egen beholdning, hvorefter handlerne indberettes til børsen. En sådan adfærd er ikke med til at styrke markedernes likviditet, hvilket er til skade for konkurrencen. Sammenlægningen af den største og tredjestørste bank i Danmark øgede risikoen for, at en endnu større del af bankens handler ville foregå til og fra bankens egen beholdning. Af denne grund påtog Danske Bank sig, at 50 \% af nærmere specificerede handler skulle placeres hos eksterne markedsdeltagere uden for koncernen, jf. tilsagn 6a. Herved er der en chance for, at markedets likviditet øges eller i hvert fald en mindre risiko for, at likviditeten i markedet mindskes ved fusionen. 17. Danske Bank har overfor styrelsen oplyst, at banken i perioden 8. november april 2001 har placeret handler hos eksterne markedsdeltagere uden for koncernen således: Tabel 2 Placering af handler hos eksterne markedsdeltagere 4/2000 1/2001 2/2001 Aktier 53 \% 53 \% 53 \% Obligationer 32,9 \% 68 \% 51 \% Repo obligationer 61,2 \% 79 \% 85 \% 18. Styrelsen anser herefter tilsagn 6a for opfyldt under forudsætning af, at banken vedbliver hermed i hele tilsagnets løbetid. 19. For så vidt angår tilsagn 6b, hvorefter Danske Bank vil stille samme købs- og salgstilbud på investeringsbeviser i Danske Invest og BG Invest i de forskellige handelssystemer som i Danske Banks eget handelssystem, har banken over for styrelsen beskrevet, at bankens fondssystem er sådan indrettet, at når banken stiller en pris i Danske Invest eller BG Invest, sendes denne

4 4 af :31 automatisk til Fondsbørsen og Danske Banks eget strakshandelssystem. Til dokumentation herfor har banken fremsendt diverse skærmprint, hvoraf det fremgår, at der er tale om identiske priser. 20. Danske Bank har meddelt styrelsen, at tilsagn 6c, om at der ikke må finde afrunding sted, når banken afregner kommissionshandler, er opfyldt. Bankens edb-systemer er tilrettet således, at der ikke længere finder afrunding sted. Styrelsen har meddelt Danske Bank, at dette tilsagn anses for opfyldt. 21. Danske Bank forpligtede sig til via internettet at stille direkte adgang med automatisk ordreformidling til Københavns Fondsbørs til rådighed for brugere af bankens internetbankingprodukter inden den 31. december 2001, jf. tilsagn 6d. Banken har over for styrelsen oplyst, at den arbejder på at opfylde tilsagnet inden udgangen af august I den forbindelse bemærker styrelsen, at flere pengeinstitutter siden fusionen har stillet eller vil stille direkte børsadgang til rådighed for kunderne. Der er forskellige risici forbundet hermed for især de private forbrugere, men direkte børsadgang er med til at fremme handlen direkte over børsen og dermed styrke likviditeten i markedet, så konkurrencen om at stille skarpe priser til gavn for kunderne skærpes. I dag er der 15 fondsbørsmedlemmer, som giver deres kunder mulighed for selv at handle aktier direkte på Københavns Fondsbørs via Internettet, heriblandt BG Bank. 22. Danske Bank har meddelt styrelsen, at banken har opfyldt tilsagn 6e, da banken har fjernet limiteringsgebyret for kommissionshandler. Herefter er gebyrer og kurtage de samme for limiterede og ikke-limiterede handler. 23. Danske Bank påtog sig indtil den 31. december 2001 for bl.a. at lette adgangen for kunder til at flytte bank i forbindelse med fusionen, samt at øge mobiliteten på markedet gebyrfrit at overføre værdipapirer registreret i Værdipapircentralen, og som ligger i kundernes frie opbevaringsdepot i Danske Bank, til et andet depot i et andet kontoførende institut, jf. tilsagn 6f. Danske Bank har meddelt styrelsen, at den automatiske debitering af gebyret i bankens edb-system er blokeret indtil den 31. december Det har ikke været muligt for Danske Bank at opgøre, hvor mange anmodninger om depotoverførsler der har været, men det skønnes, at antallet er mere end Ifølge tilsagn 6h har Danske Bank afgivet tilsagn om en gang i kvartalet at offentliggøre hvor stor en del af bankens handel med aktier med aktier, obligationer og investeringsbeviser, der er sket over handelssystemerne på Københavns Fondsbørs, bankens handelssystem, andre børssystemer, samt uden for disse. Tabel 3 Værdipapiromsætning fordeling af omsætning OBLIGATIONER AKTIER INVESTERINGSBEVISER Kvartal 4/00 1/01 2/01 4/00 1/01 2/01 4/00 1/01 2/01 Bankens handelssystem (1) 57 \% 64 \% 54 \% 50 \% 54 \% 54 \% 90 \% 88 \% 90 \% Københavns Fondsbørs (2) 8 \% 4 \% 6 \% 35 \% 40 \% 43 \% 10 \% 12 \% 9 \% Andre børssystemer (3) Uden for disse systemer (4) 35 \% 32 \% 40 \% 15 \% 6 \% 3 \% - - -

5 5 af :31 (1) Handel over bankens strakshandelssystem, gennemsnitskurshandler og indberetninger (alle handler indberettes til Københavns Fondsbørs) (2) Elektronisk matching, herunder kommissionshandel (3) Handel over andre børssystemer (4) Telefonisk matching mellem prisstillere på Børsen Kilde: Endelig har Danske Bank forpligtet sig til, jf. tilsagn 6g, at arbejde for at ændre sædvanerne i den finansielle sektor, så handler i danske aktier i videst muligt omfang gennemføres over handelssystemerne i en godkendt værdipapirbørs. 27. Danske Bank har oplyst forskellige tiltag, som har betydning for handel over børsen. Derudover har Fondsbørsen i forlængelse af Konkurrencerådets anbefaling i januar 2001 nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. har haft til opgave at belyse, hvordan handlen over Københavns Fondsbørs kan øges. Danske Bank har deltaget i denne arbejdsgruppe, og banken har i sin redegørelse til styrelsen henvist til at ændringerne i sædvanerne formentlig bedst sker gennem denne arbejdsgruppe. 28. Københavns Fondsbørs har den 28. juli 2001 offentliggjort en rapport om arbejdsgruppens resultater. 29. Arbejdsgruppen nævner heri, at indberetningsreglerne vil blive ændret pr. 1. juli Hensigten er bl.a. at undgå mange af de nuværende dobbeltindberetninger. Omlægningen ventes at føre til at systemshandelsandelen på knap 50 \% stiger med 5-10 procentpoint. Den danske aktieomsætning over Fondsbørsen er dog fortsat lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. 30. Rapporten peger på forskellige forhold, der i dag kan bremse handel med aktier over børsen. Blandt disse er den begrænsede aktivitet inden for aktielån og for private investorers vedkommende især skattereglernes kompleksitet. 31. Arbejdsgruppen finder, at det inden for de seneste år er blevet lettere for private investorer at foretage børshandler. De private investorers andel af den samlede aktieomsætning anslås til ca. 10 \%. Blandt de tiltag, der er gennemført opregnes, at flere værdipapirhandlere (15) tilbyder, at kunderne kan lægge ordrer ind i handelssystemet Saxess enten direkte on-line via netbanker eller ved personligt fremmøde i en filial. Adskillige ikke-medlemmer af Fondsbørsen har truffet aftale med medlemmer om at formidle opkobling. 32. Desuden peges på, at handelspoststørrelserne for aktier er reduceret til for tiden kr. for illikvide aktier. Kursspringene er sat ned (jf. Konkurrencerådets anbefaling) pr. 2. januar For aktier med en kursværdi mellem 50 og 500 er kursspringet nedsat til 0,50. For aktier med en kursværdi mellem 500 og er springet 1,0 (det er de samme kursspring, som Stockholmbørsen anvender). Kursspringene for investeringsbeviser forventes nedsat inden udgangen af Rapporten omhandler ikke obligationer, men Fondsbørsen har tidligere oplyst, at man i praksis kan indlægge en handelspost for obligationer på ned til kr. i handelssystemet. Disse opdaterer dog ikke spreads eller senest betalt kursen. 34. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet børspligt eller andre former for koncentrationsregler. Gruppen går ikke ind for sådanne regler, da man finder, at det nuværende princip om aftalefrihed skal bevares Arbejdsgruppen nævner endelig, at en række harmoniseringsregler inden for børssamarbejdet i Norden (Norex) må forventes at få betydning for private investorer. Disse regler forventes

6 6 af :31 gennemført pr. oktober Disse nye regler omfatter bl.a.: en forhøjelse af den nuværende tærskelværdi for anvendelse af reglerne om best execution (i dag kr.), hvorved væsentligt flere handler bliver omfattet af reglen. fælles handelsposter på hhv SEK/NOK/DKK afhængig af aktiens likviditet. bedre regler for automatisk match af småordrer i systemet, så der lettere sker match, fx ved generelt at tillade match inden for ordrebogens kursspænd. 36. Danske Bank henviser til at udover arbejdet i arbejdsgruppen har banken støttet beslutningen i Finansrådet om at udsende en opfordring til medlemmerne om, at pengeinstitutterne skal tilbyde direkte handel med aktier over Fondsbørsen, så kunderne får mulighed for at vælge denne handelsform i lighed med strakshandler og gennemsnitkurshandler. 37. Yderligere har banken indført elektroniske systemløsninger, som muliggør børshandel, ligesom der er yderligere tiltag under udarbejdelse til indførelse af automatisk ordreformidling i Danske Netbank og indførelse af elektroniske systemløsninger, som muliggør direkte børshandel fra BG Banks filialer, hvad Danske Banks filialer tilbyder. 1 Danske Bank har oplyst, at der p.t. er i alt 7 af de 66 afdelinger, hvor der er lokalplansrestriktioner. Der er således 5 Danske Bank-ejede ejendomme, der skal sælges efter reglerne i tilsagn 9b, mens der er 2 lejemål med afståelsesret, der er underlagt samme restriktioner mht. afståelse. 2 Fondsrådet har udsendt Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer. Bekendtgørelsen bestemmer bl.a., at private investorers handel med værdipapirer via værdipapirhandlere skal ske som kommissionshandler, såfremt andet ikke fremgår af aftale, samt at handler, der gennemføres med værdipapirhandlere, og som ikke er gennemsnitskurshandler skal udføres til en kurs, som ligger inden for bedst stillede bud hhv. udbud på handelstidspunktet i den pågældende værdipapirhandlers handelssystem. Forbrugerombudsmanden har den 20. juni 2001 udsendt uddybende principper for hvordan værdipapirhandlere skal forholde sig til handel med private investorer i forhold til markedsføringsloven. Disse principper omhandler bl.a. værdipapirhandlerens pligt til at sikre, at forbrugeren handler på et informeret grundlag. Forbrugerombudsmanden anfører videre, at hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, bør en handel altid gennemføres over Fondsbørsens handelssystem, medmindre værdipapirhandleren kan sikre forbrugeren en pris, der er bedre end den aktuelle pris på Fondsbørsen. Note ad 4/2000: tallene omfatter ikke BG Bank Asset Management. Tilsagnet gjaldt først fra den 8. november 2000, og det var således ikke muligt for Danske Bank at opfylde tilsagnet, når dette ikke gjaldt for et helt kvartal. Det vil være muligt at foretage opgørelserne på månedsbasis.

Danske Banks efterlevelse af tilsagn

Danske Banks efterlevelse af tilsagn Danske Banks efterlevelse af tilsagn Journal nr.3:1120-0204-8/fødevarer & Finans/era Rådsmødet den 27. februar 2002 1. Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn

Danske Banks efterlevelse af tilsagn Danske Banks efterlevelse af tilsagn Journal nr.3:1120-0204-8/fødevarer & Finans/era Rådsmødet den 27. februar 2002 1. Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere