Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark"

Transkript

1 1 af :31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3: /ld/fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske Bank og RealDanmark. I forbindelse hermed afgav Danske Bank en række tilsagn over for Konkurrencerådet. Tilsagnene kan deles op i 4 hovedgrupper: Indflydelse på infrastrukturen/nedbringelse af aktiebesiddelser i hhv. Fondsbørsen, Værdipapircentralen og PBS Sikring af adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter til rimelige priser og vilkår Fjernelse af adgangsbarrierer til markedet (filiallukning) Konkurrencen på værdipapirmarkederne 2. Endvidere har Danske Bank afgivet et tilsagn om ikke at hæve gebyret på dankorttransaktioner under kr. til mere end 0,5 kr., såfremt Folketinget vedtager, at forbudet i betalingsmiddelloven mod at kortudsteder/-indløser kræver betaling af betalingsmodtager, skal ophæves. Dette er ikke aktuelt, da der endnu ikke har fundet en lovændring sted Konkurrencestyrelsen har siden fusionens godkendelse været i løbende kontakt med Danske Bank om opfyldelsen af de afgivne tilsagn. Dette notat giver den nuværende status herpå. Indflydelse på infrastrukturen 4. Danske Bank har afgivet tilsagn om inden en nærmere fastsat frist, som endnu ikke er aktuel, at nedbringe sine ejerandele i hhv. Fondsbørsen til 15 \%, Værdipapircentralen til 15 \% og PBS til 25,9 \%. Danske Bank har oplyst, at der arbejdes på at sælge aktierne, men at der på nuværende tidspunkt ikke er noget nærmere at oplyse herom. Adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter 5. Adgang til den fælles infrastruktur er en væsentlig forudsætning for nye og eksisterende pengeinstitutters eksistens på markedet. Danske Bank kontrollerer en væsentlig del heraf. 6. Tilsagnene forpligter Danske Bank til fortsat at servicere eksisterende og nye pengeinstitutter med hensyn til fx clearing, bogføring, overførsler til udlandet etc. - opgaver som flere mindre pengeinstitutter ikke ønsker selv at varetage - på samme vilkår som inden fusionen. 7. Således er vilkårene og priserne for andre pengeinstitutters kunders adgang til at benytte BG Banks og Danske Banks hævekortautomater uændret. Interbankgebyret (det indbyrdes gebyr mellem pengeinstitutterne for brug af hinanden hæveautomater) er fortsat 3,75 kr. Der betales ikke interbankgebyr mellem BG Bank og Danske Bank. Kunderne i hhv. BG Bank og Danske Bank kan hæve i alle koncernens automater på samme vilkår. 8. Allerede i 1997 opsagde BG Bank samarbejdet med datacentralen SDC med udtrædelse i De serviceydelser, som BG Bank tilbød i samarbejde med SDC bortfalder dermed. Flere af de pengeinstitutter, der havde aftaler med BG Bank, har i den forbindelse skiftet samarbejdspartner

2 2 af :31 fra BG Bank til andre større pengeinstitutter med samarbejde med SDC, hvorved de mindre pengeinstitutter har de samme serviceydelser til rådighed som hidtil. 9. Danske Bank har overfor styrelsen oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de på fusionstidspunktet eksisterende aftaler, priser og standardvilkår. Enkelte pengeinstitutter har opsagt aftalerne med BG Bank og Danske Bank, men samtidig er der indgået tilsvarende aftaler med andre. Produkterne kan frit anvendes af andre pengeinstitutter til standardpriser. Tabel 1 Aftaler med andre AFGANGTILGANG TOTAL Danske Bank Business TeleService Overførsler til udlandet Afvikling af udenlandske fonds Afvikling af værdipapirhandler i EURO 1-8 EURO-sumclearing via Danske Bank hhv. BG Afhentning/levering af mønt og sedler BG Office Banking 3 - > 100 Indirekte clearing for mindre pengeinstitutter Note: afhentning/levering af mønt og sedler omfatter 152 andre + 84 Unibank filialer. Der er ikke indgået nye aftaler, som træder i stedet for de i tilsagnene angivne. 10. Der er 25 mønt- og seddeldepoter for Nationalbanken rundt i landet. Decentraliseringen er med til at lette distributionen af penge samtidig med, at omkostningerne ved transport for de enkelte pengeinstitutter reduceres. Seddel- og møntdepoterne drives af de større pengeinstitutter, som også forestår afhentning og levering heraf til filialerne. En opgave som stiller ekstra krav til sikkerhed mv. 11. For Danske Banks vedkommende sker afhentning/levering af mønt og sedler til filialerne efter aftaler, hvis de er indgået efter den 1. januar 2001, på samme vilkår og priser som for Danske Banks egne filialer. Aftaler indgået før dette tidspunkt består på uændrede vilkår. Fjernelse af adgangsbarrierer til markedet 12. Pr. 21. maj var der givet meddelelse om sammenlægning af 35 afdelinger i ejendomme ejet af banken og 31 afdelinger i lejede lokaler. Det svarer til ca. 45 \% af det bebudede antal filiallukninger. Ingen af de pågældende ejendommene eller lejemål må efter tilsagnet pålægges konkurrenceklausuler ved salg/afståelse, jf. tilsagn Der er flere af de pågældende ejendomme/lejemål, som er pålagt lokalplanrestriktioner med forbud mod bankdrift 1, hvilket groft sagt vil sige, at når der én gang har været drevet andet end finansiel virksomhed i ejendommen, må der ikke mere drives finansiel virksomhed fra

3 3 af :31 ejendommen. Baggrunden for dette er, at finansielle virksomheder ikke er spændende/levende forretninger i et bybillede. Danske Banks tilsagn om en særlig salgsprocedure sikrer i disse tilfælde, at Danske Banks konkurrenter får mulighed for at komme ind på markedet uden at blive hindret heri af konkurrenceklausuler eller lokalplanrestriktioner. Post Danmark 14. Danske Bank har orienteret Post Danmark om tilsagnet om opsigelse af BG Banks eneforhandlingsaftale med Post Danmark og den tidligere opsigelsesmulighed for Post Danmark. Post Danmark har meddelt Danske Bank, at de ikke ønsker at opsige samarbejdet før tid, og at de i øvrigt har noteret sig vilkårene i tilsagnet. Værdipapirmarkederne 15. Danske Bank afgav i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen en række tilsagn vedrørende værdipapirmarkederne, som skal sikre, at konkurrencen på markederne ikke forringes, samt forbedre måden hvorpå markederne fungerer. 16. Problemerne i forbindelse med værdipapirmarkederne var især, at Danske Bank på samme måde som flere af de andre store pengeinstitutter, typisk gennemfører en stor del af handelen ved salg til eller køb fra bankens egen beholdning, hvorefter handlerne indberettes til børsen. En sådan adfærd er ikke med til at styrke markedernes likviditet, hvilket er til skade for konkurrencen. Sammenlægningen af den største og tredjestørste bank i Danmark øgede risikoen for, at en endnu større del af bankens handler ville foregå til og fra bankens egen beholdning. Af denne grund påtog Danske Bank sig, at 50 \% af nærmere specificerede handler skulle placeres hos eksterne markedsdeltagere uden for koncernen, jf. tilsagn 6a. Herved er der en chance for, at markedets likviditet øges eller i hvert fald en mindre risiko for, at likviditeten i markedet mindskes ved fusionen. 17. Danske Bank har overfor styrelsen oplyst, at banken i perioden 8. november april 2001 har placeret handler hos eksterne markedsdeltagere uden for koncernen således: Tabel 2 Placering af handler hos eksterne markedsdeltagere 4/2000 1/2001 2/2001 Aktier 53 \% 53 \% 53 \% Obligationer 32,9 \% 68 \% 51 \% Repo obligationer 61,2 \% 79 \% 85 \% 18. Styrelsen anser herefter tilsagn 6a for opfyldt under forudsætning af, at banken vedbliver hermed i hele tilsagnets løbetid. 19. For så vidt angår tilsagn 6b, hvorefter Danske Bank vil stille samme købs- og salgstilbud på investeringsbeviser i Danske Invest og BG Invest i de forskellige handelssystemer som i Danske Banks eget handelssystem, har banken over for styrelsen beskrevet, at bankens fondssystem er sådan indrettet, at når banken stiller en pris i Danske Invest eller BG Invest, sendes denne

4 4 af :31 automatisk til Fondsbørsen og Danske Banks eget strakshandelssystem. Til dokumentation herfor har banken fremsendt diverse skærmprint, hvoraf det fremgår, at der er tale om identiske priser. 20. Danske Bank har meddelt styrelsen, at tilsagn 6c, om at der ikke må finde afrunding sted, når banken afregner kommissionshandler, er opfyldt. Bankens edb-systemer er tilrettet således, at der ikke længere finder afrunding sted. Styrelsen har meddelt Danske Bank, at dette tilsagn anses for opfyldt. 21. Danske Bank forpligtede sig til via internettet at stille direkte adgang med automatisk ordreformidling til Københavns Fondsbørs til rådighed for brugere af bankens internetbankingprodukter inden den 31. december 2001, jf. tilsagn 6d. Banken har over for styrelsen oplyst, at den arbejder på at opfylde tilsagnet inden udgangen af august I den forbindelse bemærker styrelsen, at flere pengeinstitutter siden fusionen har stillet eller vil stille direkte børsadgang til rådighed for kunderne. Der er forskellige risici forbundet hermed for især de private forbrugere, men direkte børsadgang er med til at fremme handlen direkte over børsen og dermed styrke likviditeten i markedet, så konkurrencen om at stille skarpe priser til gavn for kunderne skærpes. I dag er der 15 fondsbørsmedlemmer, som giver deres kunder mulighed for selv at handle aktier direkte på Københavns Fondsbørs via Internettet, heriblandt BG Bank. 22. Danske Bank har meddelt styrelsen, at banken har opfyldt tilsagn 6e, da banken har fjernet limiteringsgebyret for kommissionshandler. Herefter er gebyrer og kurtage de samme for limiterede og ikke-limiterede handler. 23. Danske Bank påtog sig indtil den 31. december 2001 for bl.a. at lette adgangen for kunder til at flytte bank i forbindelse med fusionen, samt at øge mobiliteten på markedet gebyrfrit at overføre værdipapirer registreret i Værdipapircentralen, og som ligger i kundernes frie opbevaringsdepot i Danske Bank, til et andet depot i et andet kontoførende institut, jf. tilsagn 6f. Danske Bank har meddelt styrelsen, at den automatiske debitering af gebyret i bankens edb-system er blokeret indtil den 31. december Det har ikke været muligt for Danske Bank at opgøre, hvor mange anmodninger om depotoverførsler der har været, men det skønnes, at antallet er mere end Ifølge tilsagn 6h har Danske Bank afgivet tilsagn om en gang i kvartalet at offentliggøre hvor stor en del af bankens handel med aktier med aktier, obligationer og investeringsbeviser, der er sket over handelssystemerne på Københavns Fondsbørs, bankens handelssystem, andre børssystemer, samt uden for disse. Tabel 3 Værdipapiromsætning fordeling af omsætning OBLIGATIONER AKTIER INVESTERINGSBEVISER Kvartal 4/00 1/01 2/01 4/00 1/01 2/01 4/00 1/01 2/01 Bankens handelssystem (1) 57 \% 64 \% 54 \% 50 \% 54 \% 54 \% 90 \% 88 \% 90 \% Københavns Fondsbørs (2) 8 \% 4 \% 6 \% 35 \% 40 \% 43 \% 10 \% 12 \% 9 \% Andre børssystemer (3) Uden for disse systemer (4) 35 \% 32 \% 40 \% 15 \% 6 \% 3 \% - - -

5 5 af :31 (1) Handel over bankens strakshandelssystem, gennemsnitskurshandler og indberetninger (alle handler indberettes til Københavns Fondsbørs) (2) Elektronisk matching, herunder kommissionshandel (3) Handel over andre børssystemer (4) Telefonisk matching mellem prisstillere på Børsen Kilde: 26. Endelig har Danske Bank forpligtet sig til, jf. tilsagn 6g, at arbejde for at ændre sædvanerne i den finansielle sektor, så handler i danske aktier i videst muligt omfang gennemføres over handelssystemerne i en godkendt værdipapirbørs. 27. Danske Bank har oplyst forskellige tiltag, som har betydning for handel over børsen. Derudover har Fondsbørsen i forlængelse af Konkurrencerådets anbefaling i januar 2001 nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. har haft til opgave at belyse, hvordan handlen over Københavns Fondsbørs kan øges. Danske Bank har deltaget i denne arbejdsgruppe, og banken har i sin redegørelse til styrelsen henvist til at ændringerne i sædvanerne formentlig bedst sker gennem denne arbejdsgruppe. 28. Københavns Fondsbørs har den 28. juli 2001 offentliggjort en rapport om arbejdsgruppens resultater. 29. Arbejdsgruppen nævner heri, at indberetningsreglerne vil blive ændret pr. 1. juli Hensigten er bl.a. at undgå mange af de nuværende dobbeltindberetninger. Omlægningen ventes at føre til at systemshandelsandelen på knap 50 \% stiger med 5-10 procentpoint. Den danske aktieomsætning over Fondsbørsen er dog fortsat lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. 30. Rapporten peger på forskellige forhold, der i dag kan bremse handel med aktier over børsen. Blandt disse er den begrænsede aktivitet inden for aktielån og for private investorers vedkommende især skattereglernes kompleksitet. 31. Arbejdsgruppen finder, at det inden for de seneste år er blevet lettere for private investorer at foretage børshandler. De private investorers andel af den samlede aktieomsætning anslås til ca. 10 \%. Blandt de tiltag, der er gennemført opregnes, at flere værdipapirhandlere (15) tilbyder, at kunderne kan lægge ordrer ind i handelssystemet Saxess enten direkte on-line via netbanker eller ved personligt fremmøde i en filial. Adskillige ikke-medlemmer af Fondsbørsen har truffet aftale med medlemmer om at formidle opkobling. 32. Desuden peges på, at handelspoststørrelserne for aktier er reduceret til for tiden kr. for illikvide aktier. Kursspringene er sat ned (jf. Konkurrencerådets anbefaling) pr. 2. januar For aktier med en kursværdi mellem 50 og 500 er kursspringet nedsat til 0,50. For aktier med en kursværdi mellem 500 og er springet 1,0 (det er de samme kursspring, som Stockholmbørsen anvender). Kursspringene for investeringsbeviser forventes nedsat inden udgangen af Rapporten omhandler ikke obligationer, men Fondsbørsen har tidligere oplyst, at man i praksis kan indlægge en handelspost for obligationer på ned til kr. i handelssystemet. Disse opdaterer dog ikke spreads eller senest betalt kursen. 34. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet børspligt eller andre former for koncentrationsregler. Gruppen går ikke ind for sådanne regler, da man finder, at det nuværende princip om aftalefrihed skal bevares Arbejdsgruppen nævner endelig, at en række harmoniseringsregler inden for børssamarbejdet i Norden (Norex) må forventes at få betydning for private investorer. Disse regler forventes

6 6 af :31 gennemført pr. oktober Disse nye regler omfatter bl.a.: en forhøjelse af den nuværende tærskelværdi for anvendelse af reglerne om best execution (i dag kr.), hvorved væsentligt flere handler bliver omfattet af reglen. fælles handelsposter på hhv SEK/NOK/DKK afhængig af aktiens likviditet. bedre regler for automatisk match af småordrer i systemet, så der lettere sker match, fx ved generelt at tillade match inden for ordrebogens kursspænd. 36. Danske Bank henviser til at udover arbejdet i arbejdsgruppen har banken støttet beslutningen i Finansrådet om at udsende en opfordring til medlemmerne om, at pengeinstitutterne skal tilbyde direkte handel med aktier over Fondsbørsen, så kunderne får mulighed for at vælge denne handelsform i lighed med strakshandler og gennemsnitkurshandler. 37. Yderligere har banken indført elektroniske systemløsninger, som muliggør børshandel, ligesom der er yderligere tiltag under udarbejdelse til indførelse af automatisk ordreformidling i Danske Netbank og indførelse af elektroniske systemløsninger, som muliggør direkte børshandel fra BG Banks filialer, hvad Danske Banks filialer tilbyder. 1 Danske Bank har oplyst, at der p.t. er i alt 7 af de 66 afdelinger, hvor der er lokalplansrestriktioner. Der er således 5 Danske Bank-ejede ejendomme, der skal sælges efter reglerne i tilsagn 9b, mens der er 2 lejemål med afståelsesret, der er underlagt samme restriktioner mht. afståelse. 2 Fondsrådet har udsendt Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer. Bekendtgørelsen bestemmer bl.a., at private investorers handel med værdipapirer via værdipapirhandlere skal ske som kommissionshandler, såfremt andet ikke fremgår af aftale, samt at handler, der gennemføres med værdipapirhandlere, og som ikke er gennemsnitskurshandler skal udføres til en kurs, som ligger inden for bedst stillede bud hhv. udbud på handelstidspunktet i den pågældende værdipapirhandlers handelssystem. Forbrugerombudsmanden har den 20. juni 2001 udsendt uddybende principper for hvordan værdipapirhandlere skal forholde sig til handel med private investorer i forhold til markedsføringsloven. Disse principper omhandler bl.a. værdipapirhandlerens pligt til at sikre, at forbrugeren handler på et informeret grundlag. Forbrugerombudsmanden anfører videre, at hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, bør en handel altid gennemføres over Fondsbørsens handelssystem, medmindre værdipapirhandleren kan sikre forbrugeren en pris, der er bedre end den aktuelle pris på Fondsbørsen. Note ad 4/2000: tallene omfatter ikke BG Bank Asset Management. Tilsagnet gjaldt først fra den 8. november 2000, og det var således ikke muligt for Danske Bank at opfylde tilsagnet, når dette ikke gjaldt for et helt kvartal. Det vil være muligt at foretage opgørelserne på månedsbasis.

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere