Betænkning om insiderhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om insiderhandel"

Transkript

1 , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr Juli 2010

2 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: ISBN elektronisk udgave: Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf:

3 Betænkning om insiderhandel Betænkning nr Juli

4 4

5 Indholdsfortegnelse Afsnit I: Baggrunden for betænkningens udarbejdelse... 8 Kapitel 1 Udvalgets kommissorium og sammensætning Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning... 9 Kapitel 2 Betænkningens struktur og afgrænsning Betænkningens struktur Afgrænsning af behandlede emner Kapitel 3 Sammenfatning Afsnit II: Gældende ret Kapitel 4 Hensyn bag reglerne om insiderhandel Indledning Baggrunden for reguleringen Hensynet til markedet Hvordan sikres markedet? Balancen mellem forskellige markedsretlige hensyn Kapitel 5 EU-retten Indledning Direktiv om samordning af retsforskrifterne vedrørende insiderhandel (insiderdirektivet) Den finansielle handlingsplan Lamfalussy-processen Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) Direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) Markedsmisbrugsdirektivets forbud mod insiderhandel Situationer der ikke er omfattet af direktivets forbud Forbuddets anvendelsesområde EU-Domstolens praksis EU-Domstolens afgørelse i sag C-28/99 (Verdonck) EU-Domstolens afgørelse i sag C-384/02 (Grøngaard og Bang) EU-Domstolens afgørelse i sag C-391/04 (Georgakis) EU-Domstolens afgørelse i sag C-45/08 (Spector Photo Group NV) Kapitel 6 Dansk ret Indledning Lov om Københavns Fondsbørs Betænkning af 1991 om insiderhandel Lov om ændring af lov om Københavns Fondsbørs Lov om værdipapirhandel m.v Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v Forbuddets anvendelsesområde Retspraksis Højesterets dom i Midtbank-sagen Gældende dansk ret efter Midtbank-sagen Beviset for overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel Relevante administrative afgørelser Afgørelse af 12. juli 2004 om kapitalforvaltning Afgørelse af 19. august 2004 om medarbejderoptioner

6 Afsnit III: Udvalgets vurderinger Kapitel 7 Intern viden Indledning Fastlæggelse af intern viden Specifikke oplysninger Mærkbar betydning for kursdannelsen Intern viden i konkrete tilfælde Viden om egne contra andres forhold Viden om markedsforhold Særlige typer af værdipapirer Begrebet»intern viden«i forhold til andre typer af værdipapirer Aktier Realkreditobligationer Hvornår skal intern viden offentliggøres? Besiddelse af intern viden Kapitel 8 Benyttelse af intern viden Indledning Benyttelse af intern viden Tilfælde der ikke er omfattet af forbuddet mod benyttelse af intern viden Markedsmisbrugsdirektivets 18. indledende betragtning Markedsmisbrugsdirektivets 29. indledende betragtning Markedsmisbrugsdirektivets 30. indledende betragtning Markedsmisbrugsdirektivets artikel 8 og 33. indledende betragtning Udvalgets vurdering og konklusion vedrørende benyttelse Fuldbyrdelse Kapitel 9 Udstrækningen af forbuddet. En beskrivelse af relevante praktiske situationer Indledning Undladelse af at gennemføre en handel Handel mod den interne viden Informationsparitet Tvangsmæssigt salg Fusioner, spaltninger og overtagelsestilbud Andres råden over porteføljen og andre elementer, der tilsiger, at der ikke foreligger benyttelse Når rådigheden over porteføljen er overgivet til andre Investeringer som følger en på forhånd fastlagt plan Tilbagekaldelse Optioner og andre betingede rettigheder Realisation af pant Aktielån Særlige forhold for obligationer Handel i illikvide realkreditobligationer Sædvanlige lånetransaktioner Informationsbarrierer Sammenfattende betragtninger vedrørende benyttelse Afsnit IV: Udvalgets konklusioner Kapitel 10 Konklusion

7 10.1. Forståelsen af forbuddet mod insiderhandel i EU-retten Det danske forbuds forhold til EU-retten Udvalgets tillægskommissorium Afsnit V: Bilagsoversigt

8 Afsnit I: Baggrunden for betænkningens udarbejdelse Kapitel 1 Udvalgets kommissorium og sammensætning 1.1. Udvalgets kommissorium Udvalgets kommissorium er følgende:»højesteret afsagde den 22. december 2004 dom i den såkaldte Midtbank-sag. Sagen drejede sig om, hvorvidt Midtbank A/S og ledelsen i selskabet havde overtrådt reglerne om insiderhandel ved at tilbagekøbe egne aktier på et tidspunkt, hvor selskabet lå i forhandlinger om overtagelse med Svenska Handelsbanken. Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse og frifandt de tiltalte i sagen. De tiltalte var blevet dømt i byretten. Højesteret lagde vægt på, at oplysningerne om de igangværende forhandlinger med Svenska Handelsbanken var intern viden, men at Midtbank A/S's tilbagekøb af egne aktier var almindelig forretningsmæssig adfærd, og at der ikke var sket uhæderlig anvendelse af intern viden. Højesteret konkluderede derfor, at de tiltalte ikke havde overtrådt forbuddet mod insiderhandel. Højesteretsdommen har således fastslået, hvad retsstillingen er med gældende lov. Sagen har imidlertid rejst spørgsmålet bl.a. fra flere organisationer og eksperter om de gældende regler er tilstrækkeligt klare og præcise. På den baggrund nedsættes derfor et udvalg, der har til opgave at udrede, om der er behov for at ændre forbuddet mod insiderhandel og undtagelserne til forbuddet. Udvalget skal foretage en beskrivelse og vurdering af de hensyn, som er af væsentlig betydning for lovgivningen om insiderhandel. Udvalget skal gennemgå og vurdere gældende ret på området, herunder de seneste lovændringer samt den foreliggende retspraksis. Udvalget skal i sin gennemgang inddrage de EU-retlige forpligtelser i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 29. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrugsdirektivet). Udvalget skal herunder undersøge, hvordan markedsmisbrugsdirektivet er gennemført i udvalgte andre lande. Hvis udvalget finder, at der er behov for at ændre de gældende regler, skal udvalget komme med konkrete forslag til de fornødne lovændringer. Udvalget skal fremlægge sin rapport senest maj Udvalget udpeges af økonomi- og erhvervsministeren og sammensættes af: Formand 8

9 Repræsentant med juridisk ekspertise på værdipapirhandelsområdet 1 medlem udpeget efter indstilling af DI/Danmarks Rederiforening 1 medlem udpeget efter indstilling af Finansrådet/Børsmæglerforeningen 1 medlem udpeget efter indstilling af Forsikring & Pension 1 medlem udpeget efter indstilling af ATP/LD 1 medlem udpeget efter indstilling af Københavns Fondsbørs 1 medlem udpeget efter indstilling af Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet 1 medlem udpeget efter indstilling af Forbrugerrådet/Dansk Aktionærforening 1 medlem udpeget efter indstilling af Justitsministeriet 1 medlem udpeget efter indstilling af Realkreditrådet 1 medlem udpeget efter indstilling af Dansk Autoriseret Markedsplads 1 medlem udpeget efter indstilling af Advokatrådet 2 medlemmer udpeget efter indstilling af Økonomi- og Erhvervsministeriet Sekretariatsfunktionen varetages af Økonomi- og Erhvervsministeriet.«Økonomi- og erhvervsministeren har efterfølgende givet tilladelse til, at udvalgets rapport fremlægges på et senere tidspunkt. Økonomi- og erhvervsministeren har den 8. februar 2007 udvidet udvalgets kommissorium med henblik på en nærmere afklaring af, hvorvidt optionsordninger og lignende incitamentsordninger kan anvendes af ledelsen i et offentligt handlet selskab til at påvirke kursen ud fra privatøkonomiske betragtninger, der ikke nødvendigvis er i markedets interesse som helhed Udvalgets sammensætning Til formand for udvalget udpegedes professor, dr. jur. Jan Schans Christensen. Udvalget, hvis medlemmer blev udnævnt i juni 2005, fik følgende sammensætning: Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet (juridisk ekspert) Chefkonsulent Jens Valdemar Krenchel, DI (DI/Danmarks Rederiforening). Senere konsulent Morten Qvist Fog, DI Vicedirektør Erik Sevaldsen, Danske Bank (Finansrådet/Børsmæglerforeningen) Kontorchef, cand. jur. Jane Emke, Forsikring & Pension (Forsikring & Pension) Forhenværende fondschef Birthe Werner, ATP/LD Underdirektør Erik Bruun Hansen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S (NASDAQ OMX Copenhagen A/S) Statsadvokat Jens Madsen, Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet) Direktør Lars Schjødt (Forbrugerrådet/Dansk Aktionærforening) Konsulent Nikolaj Aarø-Hansen. Senere konsulent Dan Bjerring, og nu kontorchef Freja Sine Thorsboe, alle Justitsministeriet (Justitsministeriet) Advokat Pernille Skov Svanholm, BRF Kredit A/S (Realkreditrådet) Bestyrelsesformand Bent Mebus, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk Autoriseret Markedsplads A/S) Partner, advokat, ph.d. David Moalem, Deloitte (Advokatrådet) 9

10 Statsautoriseret Revisor Jesper Kofoed, KPMG (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) Chefkonsulent Pernille Gram Christensen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Senere specialkonsulent Anders Fugmann og fuldmægtig Ole Jørgensen, begge Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Malene Stadil, Finanstilsynet. Senere vicedirektør Peter Sylvest Larsen, som blev efterfulgt af kontorchef Mark Andrew Rønnenfelt og vicedirektør Julie Galbo, alle Finanstilsynet. Udvalgets sekretærer har været: Fuldmægtig Kasper Holst, Finanstilsynet Specialkonsulent Bettina Høstrup, Finanstilsynet Fuldmægtig Caspar Møller, Finanstilsynet Fuldmægtig Stefan Gotfredsen, Finanstilsynet Fuldmægtig Rasmus Buchholtz Rørdam, Finanstilsynet Fuldmægtig Jacob Ehlerth Jørgensen, Finanstilsynet Specialkonsulent Jan Staal Andersen, Finanstilsynet Specialkonsulent Ulrik Løgtholdt Poulsen, Finanstilsynet Specialkonsulent Camilla Rolien Bang, Finanstilsynet Specialkonsulent Mette Tidemann Juul, Finanstilsynet Udvalget påbegyndte arbejdet den 24. juni Der har været afholdt i alt 19 møder. Udvalget har afsluttet arbejdet med nærværende betænkning den 29. juni

11 Afsnit I: Baggrunden for betænkningens udarbejdelse Kapitel 2 Betænkningens struktur og afgrænsning 2.1. Betænkningens struktur Betænkningen er inddelt i 4 hovedafsnit. Afsnit I omhandler baggrunden for betænkningens udarbejdelse og beskriver betænkningens opbygning. Afsnit II beskriver gældende ret og indeholder primært en gennemgang af dansk ret og EU-retten. Afsnittet indeholder også en kort beskrivelse af hensynene bag reglerne om insiderhandel. Afsnit III indeholder udvalgets vurderinger. Afsnittet er opbygget således, at begrebet intern viden og spørgsmålet om besiddelse af intern viden vurderes. Herefter vurderes forbuddet mod benyttelse af intern viden. Afslutningsvis gennemgås en række eksempler på praktiske situationer, der alle relateres til forbuddet mod benyttelse af intern viden. I forbindelse med behandlingen af optionsordninger i praksiseksemplerne vil udvalgets tillægskommissorium blive behandlet. Afsnit IV indeholder udvalgets konklusioner. Som bilag til betænkningen er optaget notat fra Realkreditrådet om kursdannelsen på realkreditobligationer. Ligeledes er uddrag af udenlandsk ret vedrørende insiderhandel optaget som bilag for at illustrere andre EU-landes og Norges 1 gennemførelse af forbuddet mod insiderhandel Afgrænsning af behandlede emner Det fremgår af udvalgets kommissorium, at formålet med udvalgets arbejde er at beskrive hensynene bag forbuddet mod insiderhandel samt vurdere, om det EU-retlige forbud mod insiderhandel, der blev indført med markedsmisbrugsdirektivet, er gennemført korrekt i dansk ret. Udvalget har på baggrund af sit kommissorium valgt at fokusere på de principielle aspekter af forbuddet mod insiderhandel for derved at klargøre forbuddets indhold og rækkevidde, hvorfor en række afgrænsede emner ikke behandles eller kun behandles sporadisk. Eksempelvis er reglerne i værdipapirhandelslovens 27 om offentliggørelse af intern viden i praksis meget tæt knyttede til reglerne om insiderhandel, men reglerne vil kun i mindre omfang blive behandlet i betænkningen. Tilsvarende gælder forbuddet i værdipapirhandelslovens 39 mod kursmanipulation, der i lighed med insiderhandel udgør markedsmisbrug, men som falder uden for udvalgets kommissorium. Når udvalget i denne betænkning henviser til, at et forhold kan udgøre kursmanipulation, har udvalget således alene påpeget denne risiko, men har ikke taget stilling til forholdet i øvrigt. 1 Markedsmisbrugsdirektivet er ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 38/2004 af 23. april 2004 optaget som bilag til EØS-aftalen og finder derfor også anvendelse på Norge. 11

12 I forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen har udvalget undersøgt reguleringen i en række andre lande. Udvalget har af hensyn til betænkningens omfang begrænset gennemgangen til at omfatte reglerne i England, Tyskland, Sverige, Norge og Finland. Disse lande er udvalgt på baggrund af, at Danmark har en tæt geografisk og samhandelsmæssig tilknytning til disse lande. For så vidt angår Finland og Sverige har det for udvælgelsen også haft betydning, at der er et tæt samarbejde mellem de regulerede markeder i Danmark, Finland og Sverige. Derudover har udvalget valgt at begrænse sin gennemgang af praksis til afgørelser og domme, der har direkte tilknytning til spørgsmålet om insiderhandel. 12

13 Afsnit I: Baggrunden for betænkningens udarbejdelse Kapitel 3 Sammenfatning EU's finansielle markeder har i de senere år gennemgået store forandringer. Integrationen af markederne har for alvor taget fart, og finansielle produkter handles i stadig stigende grad på tværs af landegrænser samtidig med, at der tilbydes nye og fortsat mere komplicerede finansielle produkter. Der er på de finansielle markeder en samfundsmæssig interesse i, at handler indgås åbent og retfærdigt, således at investorernes tillid til markedets funktion og integritet bevares. Derfor har der længe været regler, der skal reducere forekomsten af handler, der gennemføres på baggrund af kurspåvirkende ikke-offentliggjorte oplysninger (insiderhandel). Et forbud mod insiderhandel blev første gang introduceret i Danmark i 1979, hvor Københavns Fondsbørs udstedte et sæt etiske regler. De etiske regler var dog ikke bindende for Fondsbørsens medlemmer, og et egentligt forbud mod insiderhandel blev først indført ved lov om Københavns Fondsbørs i Reglerne om insiderhandel blev ændrede i 1991 ved gennemførelsen af insiderdirektivet, og de fik ny placering, da man i 1995 ophævede lov om Københavns Fondsbørs og vedtog lov om værdipapirhandel m.v. I 2005 skete der endnu en ændring af reglerne om insiderhandel. Denne gang skete det på baggrund af gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet. Det gældende forbud mod insiderhandel, som det fremgår af markedsmisbrugsdirektivets artikel 2, stk. 1, består af to elementer: først fastlægges begrebet intern viden, dernæst forbydes benyttelsen af en sådan intern viden. Besiddelse af intern viden i forbindelse med erhvervelse eller afhændelse af finansielle instrumenter er således ikke i sig selv nok til, at forbuddet kan anses for overtrådt. For at en person kan siges at overtræde forbuddet, skal personen tillige benytte den interne viden. At forbuddet har disse to bestanddele blev bl.a. fremhævet af EU-Domstolen i Georgakis-sagen (C- 391/04) og Spector Photo Group-sagen (C-45/08). Forbuddet mod insiderhandel fremgår af 35, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., hvorefter køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir ikke må foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handlen. Ved intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort. Den interne viden er specifik, hvis oplysningerne er tilstrækkelig præcise til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende forholds eller den pågældende begivenheds forventede indvirkning på kurserne. Kravet om, at den interne viden mærkbart vil kunne påvirke kursen indebærer ikke, at kursen faktisk skal være påvirket, men er opfyldt, hvis en fornuftig investor må antages at ville benytte oplysningerne som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger. Intern viden må således siges at udgøre en informationsmæssig fordel i forhold til de andre aktører på markedet, herunder insiderens medkontrahent. Det er fastslået af EU-Domstolen i Spector Photo Group-sagen, at benyttelse af intern viden indebærer, at man søger at opnå den fordel, som den interne viden udgør. Heri ligger ikke et krav om, at fordelen faktisk opnås. 13

14 Når en person er i besiddelse af intern viden, må personen antages at kunne træffe beslutninger om at handle på et bedre grundlag end de øvrige aktører på markedet. Handler en person på et tidspunkt, hvor vedkommende er i besiddelse af intern viden, vil der ud fra den særlige definition af begrebet intern viden være en formodning for, at den interne viden har været af betydning for den pågældendes beslutning om at handle, altså at den interne viden er blevet benyttet ved handlen, og forbuddet er dermed overtrådt. Det afgørende er, om personen foretager en markedstransaktion på grundlag af denne viden, jf. præmis 53 i Spector-dommen. Den formodning om benyttelse, som en handel i besiddelse af intern viden skaber, kan afkræftes, såfremt det efter de almindelige bevisregler godtgøres, at der ikke blev handlet på grundlag af den interne viden. For ikke at udvide forbuddet mere, end hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at opfylde dets formål, kan visse situationer dog kræve en tilbundsgående prøvelse af de omstændigheder, hvoraf det kan fremgå, om brugen af intern viden rent faktisk har den utilbørlige karakter, som markedsmisbrugsdirektivet har til formål at forbyde af hensyn til finansmarkedernes integritet og investorernes tillid, jf. præmis 55 i Spector-dommen. Forståelsen af kravet om benyttelse af intern viden er i dansk ret ligeledes blevet belyst ved Højesterets dom i Midtbank-sagen. Gældende ret må efter Højesterets dom forstås sådan, at besiddelse af intern viden skaber en formodning for, at den interne viden er benyttet ved handlen, medmindre der kan påvises konkrete omstændigheder, der kan tilsidesætte denne formodning, hvilket var tilfældet i den konkrete sag. Denne fortolkning er i overensstemmelse med den fortolkning, som EU-Domstolen har fastlagt i Spector Photo Group-sagen for EU-rettens vedkommende. Markedsmisbrugsdirektivet indeholder en række bestemmelser, der enten udgør egentlige undtagelser til forbuddet, eller er indledende betragtninger i præamblen, der tjener som fortolkningsbidrag og viser forbuddets afgrænsning. Det er udvalgets vurdering, at der ikke kan indfortolkes yderligere undtagelser til forbuddet mod insiderhandel. Kommissionen har i et svar til udvalget fremhævet, at Kommissionen ligeledes er af den holdning, at direktivet ikke giver mulighed for yderligere undtagelser til forbuddet mod insiderhandel end de, der står nævnt i direktivet. Det bemærkes i den forbindelse, at undtagelser i overensstemmelse med EU-Domstolens sædvanlige praksis skal fortolkes restriktivt. Handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer af økonomiske årsager vil i medfør af artikel 8 i markedsmisbrugsdirektivet være lovligt under visse omstændigheder og skal ikke i sig selv betragtes som markedsmisbrug. Kommissionens forordning nr. 2273/2003 om tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af værdipapirer angiver de vilkår, hvorunder disse transaktioner kan gennemføres, så der med sikkerhed ikke forekommer insiderhandel eller kursmanipulation (»safe harbour«). Handel med egne aktier kan dog også foretages uden for forordningens rammer, så længe det sikres, at handlerne tilrettelægges på en sådan måde, at de ikke udgør markedsmisbrug i form af insiderhandel eller kursmanipulation. Safe harbour ordningen bringer juridiske personer uden for forbuddet mod insiderhandel, men kan ikke uden videre udvides til også at gælde fysiske personer. Benyttelse af intern viden, som et selskab har fået adgang til om et andet selskab i forbindelse med, at der fremsættes et offentligt købstilbud til aktionærerne i målselskabet, vil ligeledes efter omstændighederne lovligt kunne ske under forudsætning af, at den interne viden afspejles i det overtagelsestilbud, der bliver fremsat, dvs. prisen tager hensyn til den viden, som tilbudsgiver har om selskabet. Om prisen reelt afspejler den interne viden kan efterprøves af domstolene. 14

15 Udvalget har ved en gennemgang af relevante praktiske eksempler forsøgt at skabe større klarhed over, i hvilke situationer det normalt må antages, at den interne viden er blevet benyttet, respektive ikke benyttet. Disse eksempler er alene vejledende og vil i praksis afhænge af en konkret vurdering efter strafferettens sædvanlige former. En undladelse af at gennemføre en handel kan ikke anses for at være en overtrædelse af forbuddet, idet der ikke gennemføres en handel. Ligeledes vil der heller ikke være tale om en overtrædelse af forbuddet, hvis der handles imod en entydig intern viden, da den interne viden i sådanne tilfælde ikke kan siges at være benyttet ved handlen. Forholdet kan dog efter en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder udgøre kursmanipulation og derved en overtrædelse af 39 i lov om værdipapirhandel m.v. Overdrager en person rådigheden over sin portefølje til eksempelvis en værdipapirhandler, og samtidig giver værdipapirhandleren en handelsinstruks, inden vedkommende kommer i besiddelse af intern viden af betydning for senere handler, og værdipapirhandleren gennemfører handler på baggrund af den foreliggende instruks på et tidspunkt, hvor personen er kommet i besiddelse af intern viden af betydning for handlen, vil den omfattede persons interne viden ikke kunne siges at være benyttet i den enkelte handel, idet værdipapirhandleren handler efter en instruks, der blev givet, før personen kom i besiddelse af den interne viden. Tilsvarende gælder, hvor værdipapirhandleren handler diskretionært, dvs. efter eget skøn, og den omfattede person ingen indflydelse har på den enkelte handel. Endeligt må det gælde, at en person, der er i besiddelse af intern viden, kan afgive en instruks, såfremt vedkommende ikke herved benytter sin interne viden ved fastlæggelsen af instruksen (herunder instruksens indhold og timing af handlerne). Det bemærkes dog, at der ved besiddelse af intern viden af betydning for handlen er en formodning for benyttelse heraf, der dog kan afkræftes. Hvis instruksen til værdipapirhandleren ændres, kan dette indikere, at der alligevel er tale om benyttelse af intern viden. Ved enhver ændring må det stilles som krav, at den omfattede person, som afgiver instruksen, ikke er i besiddelse af intern viden, der søges benyttet i forbindelse med instruksens udførelse. Ændres en instruks i nær sammenhæng med oplysningen om, at intern viden snart vil fremkomme, og instruksen er tilrettelagt sådan, at handlen først skal gennemføres, når karakteren af den interne viden er afklaret, kan der ligeledes efter omstændighederne være tale om en benyttelse af intern viden og dermed en overtrædelse af forbuddet mod insiderhandel. Efterfølgende intern viden hos en person gør ikke, at en handel på baggrund af en forudgående instruks eller en aftale automatisk bliver ulovlig, selv om handlen først gennemføres efter opnåelsen af intern viden. En optionshavers udnyttelse af en option eller lignende betinget aftale vil f.eks. ikke udgøre en benyttelse af den interne viden, selv om optionshaver er i besiddelse af intern viden på tidspunktet for optionens udnyttelse, fordi optionens vilkår er fastlagt forud for opkomsten af den interne viden, der således ikke kan have haft indflydelse på beslutningen om at erhverve optionen. Realisation af pant vil også lovligt kunne foretages, uagtet hvilken viden man har, hvis det, der motiverer realisationen, er misligholdelsen af det underliggende kreditforhold. I så tilfælde er der ikke tale om, at den interne viden benyttes. Hvis realisationen fremtræder som usædvanlig, f.eks. hvor pantsætter påvirker tvangsrealisationen ved at misligholde sit kreditforhold, kan der derimod opstå en formodning for, at der er sket benyttelse af intern viden. 15

16 Tilsvarende vil aktielån normalt ikke udgøre insiderhandel i sig selv. Da aktierne skal tilbageleveres til aktieudlåneren, vil aktielåneren ikke selv opnå en fordel af sin eventuelle positive interne viden, og forholdet vil derfor normalt ikke kunne betragtes som benyttelse af intern viden. Kan aktielånerens køb af aktier således begrundes i dennes forpligtelse til at tilbagelevere de lånte aktier, vil den interne viden ikke anses for benyttet. I tilfælde, hvor en sælger og en køber er i besiddelse af den samme interne viden af betydning for handlen (informationsparitet), opstår spørgsmålet, om der inter partes er tale om intern viden, der er blevet benyttet i forbuddets forstand. Efter EU-Domstolens afgørelse i Georgakis-sagen må informationsparitetstilfælde som udgangspunkt anses for at falde uden for forbuddet mod insiderhandel, idet aftalens parter er stillet lige med hensyn til den viden, der ligger til grund for handlen. Det er dog afgørende, at der forligger informationsparitet mellem de parter, der berøres af handlen. Det er således kun i forholdet mellem disse informationsparitære parter, at der ikke foreligger insiderhandel. Gennemfører en af parterne handler med andre uinformerede parter, kan der foreligge insiderhandel. Forsøger parten at etablere informationsparitet for derved at undgå at overtræde forbuddet mod insiderhandel, forudsætter dette ofte en videregivelse af intern viden, hvilket er særskilt reguleret i 36 i lov om værdipapirhandel m.v. Efter denne bestemmelse gælder der et forbud mod videregivelse af intern viden, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion. Videregivelse i fortrolighed forud for en transaktion kan være lovligt, hvilket er forudsat i markedsmisbrugsdirektivets 29. betragtning om overtagelse og fusion. Det forhold, at informationsparitære parter ikke omfattes af forbuddet mod insiderhandel, gør imidlertid ikke, at parterne altid kan handle uden hensyntagen til markedets overordnede funktion. Handlen kan efter en konkret vurdering af samtlige foreliggende omstændigheder udgøre kursmanipulation og derved være en overtrædelse af 39 i lov om værdipapirhandel m.v. Informationsparitetstilfælde må i øvrigt anses for sjældent forekomne, når der tales om egentlig børshandel, da parterne typisk ikke kender hinandens identitet ved handler, der gennemføres over det regulerede marked. Den endelige vurdering af, om et forhold udgør insiderhandel, henhører under domstolene og må foretages konkret sag for sag, hvor samtlige foreliggende omstændigheder i forbindelse med den pågældende handel tages i betragtning under normal bevisbedømmelse. Udvalget er herefter af den opfattelse, at både forståelsen af, hvad der udgør intern viden og besiddelsen heraf, og hvad der er en overtrædelse af insiderforbuddet i dansk ret, herunder som fastlagt af Højesteret i Midtbank-sagen, svarer til forståelsen af overtrædelse af insiderforbuddet i markedsmisbrugsdirektivet. På den baggrund er udvalget enig i, at der er sket korrekt gennemførelse af markedsmisbrugsdirektivets artikel 2, stk. 1, i det gældende forbud i 35, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der vurderes således ikke på nuværende tidspunkt at være et behov for at ændre 35, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. 16

17 Afsnit II: Gældende ret Kapitel 4 Hensyn bag reglerne om insiderhandel 4.1. Indledning I dette kapitel beskrives de hensyn, der ligger bag forbuddet mod insiderhandel. De overordnede hensyn er hensynene til markedets integritet og funktion samt investorernes tillid til markedet Baggrunden for reguleringen Selv om et egentligt forbud mod insiderhandel først blev indført med børsreformen i 1986 (Børsreform I), er der ikke noget nyt eller usædvanligt ved forbuddet. Forbuddet udtrykker nogle principper om uacceptabel adfærd på markedet, som er kendt fra mange andre sammenhænge. På et marked er der en samfundsmæssig interesse i, at handler indgås åbent og retfærdigt, så begge parter ved, hvilke ydelser der udveksles. Når to parter frivilligt indgår en handel, skyldes det, at begge parter har et ønske om at opnå den andens ydelse. Det gælder både ved det simple bytte, men også hvor den ene part betaler kontant; køberen vil hellere have salgsgenstanden end købesummen, og for sælgeren gælder det omvendte. Herved opnår man, at goderne bliver fordelt til de, der virkelig ønsker dem og bedst kan bruge dem, hvilket giver en effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer. Denne samfundsinteresse i, at handlen fungerer effektivt, har medført regler, som skal forhindre, at der handles på baggrund af viden, der endnu ikke er kendt i markedet. Når nogle ved mere end andre på et marked, kan der opstå frygt for at blive snydt hos de markedsdeltagere, der ikke besidder den fulde viden. 2 Selv om det ulovlige ved brug af en konkret ikke markedskendt informationsfordel forekommer åbenbart, bør man underkaste forholdet en nærmere analyse for fuldt ud at forstå, at reguleringen på dette område alligevel kan være ganske kompliceret. Langt de fleste markeder er præget af informationsasymmetri, og de vil derfor fungere dårligt, hvis ikke de reguleres. De regler, der løbende har udviklet sig, og som kaldes de markedsretlige regler, f.eks. aftaleret og køberet, handler bl.a. om at løse dette problem med informationsasymmetri. Denne markedsretlige del af retssystemet søger altså at skabe en retlig regulering, som giver markedets deltagere tillid til, at markedet fungerer ordentligt og retfærdigt. Forbuddet mod insiderhandel er et eksempel på en sådan regulering, der er specielt tilpasset markedet for værdipapirer. Til forskel fra de fleste andre markeder, hvor handel indgås ved personlig kontakt, foregår handlen med værdipapirer ofte over en fondsbørs eller et andet reguleret marked i et såkaldt anonymt 2 Den skadelige virkning på markedets funktion af informationsasymmetrier er navnlig behandlet af George A. Akerlof, i eksempelvis The Market for Lemons ; Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84 Quarterly Journal of Economics s. 488 (1970). 17

Hvornår er en handel en insiderhandel?

Hvornår er en handel en insiderhandel? Hvornår er en handel en insiderhandel? Foredrag for Dansk Investor Relations Forening den 24. marts 2010 David Moalem, advokat, ph.d. Partner, Leder af Legal Services & Kapitalmarkedsretsgruppen Kort om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Jesper Lau Hansen Professor i kapitalmarkedsret dr. jur., LL.M. Leder af FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere