HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. VALGFAGSKATALOG Årgang eucnord.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. VALGFAGSKATALOG Årgang 2014 2017. eucnord.dk"

Transkript

1 HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VALGFAGSKATALOG Årgang eucnord.dk

2 Afsætning A Afsætning A beskæftiger sig med mange af de samme områder/emner som afsætning B, hvor forskellen dog er, at der arbejdes mere i dybden i afsætning A flere og mere nuancerede modeller og teorier inddrages. Herudover er der især fokus på virksomhedernes fastlæggelse af målgruppe og de 4 P er ved ekspansion på udenlandske markeder. Følgende områder/emner er nye i forhold til afsætning B: Kultur, landeanalyse og Business-to-Business markedet.

3 Filosofi C Filosofi handler om at undre sig. I filosofi C arbejder vi med at forsøge at besvare de store spørgsmål: Hvordan skal vi indrette vores samfund? Hvad er forskellen mellem mennesker og dyr? Er der en mening med livet? Kan vi være sikre på, at virkeligheden findes? Vi arbejder både case-orienteret og teoretisk. Vi tager udgangspunkt i så forskellige fænomener som CSR-strategier, politiske ideologier, etiske dilemmaer og science fiction-film. Filosofi er på hhx beslægtet med kulturforståelse, samfundsfag, psykologi og sprogfagene. UNDREN ER BEGYNDELSEN TIL VISDOM Sokraktes

4 Finansiering C/B FINANSIERING C I Finansiering C arbejdes med finansielle institutioner (Nationalbanken, pengeinstitutter og realkreditinstitutter) og finansielle markeder (aktie-, obligations- og pengemarked), herunder hvilke forhold der kan påvirke aktie- og obligationskurserne, samt hvad der kan påvirke renteniveauet. Med udgangspunkt i analyse af en virksomheds økonomiske udvikling (kendes fra virksomhedsøkonomi) analyseres virk - somhedens kapitalfremskaffelse (egen - kapital og fremmedkapital) og virksomhedens kapitalanvendelse (anlægsaktiver og omsætningsaktiver). FINANSIERING B I Finansiering B arbejdes med de samme emner, som beskrevet under niveau C, men emnerne behandles med mere dybde, og der vil være mere fokus på de internationale institutioner og markeder. Desuden arbejdes der med husholdningernes indkomstformer og anvendelse, herunder opstilles budgetter og husholdningers finansieringsbehov.

5 Idræt C/B IDRÆT C Idræt C indeholder både teori og praksis, dog mest praksis. Den praktiske del foregår både udendørs og indendørs og indeholder både klassiske og nye idrætsgrene, såsom håndbold, fodbold, basket, styrketræning, akrobatik, baseball, ultimate, dans osv. Den teoretiske del omhandler blandt andet teori om hvordan kroppen fungerer og hvordan den påvirkes af træning. Hver elev skal udfærdige og gennemføre et personligt træningsprogram. Derudover skal I i grupper sammensætte og gennemføre et opvarmningsprogram. IDRÆT B Idræt B har fokus på fysisk aktivitet, teori og målrettet træning. Den aktive del har fokus på færdigheder og kropsbevidsthed og indeholder både klassiske og nye idrætsgrene, såsom håndbold, fodbold, basket, styrketræning, akrobatik, baseball, ultimate, dans osv. Teorien omhandler blandt andet arbejdsfysiologi, grundlæggende anatomi, samfundsvidenskabelig idrætsteori og idrætshistorie. Træningsdelen indeholder arbejdsfysiologiske tests samt tilrettelæggelse og udførelse af målrettede grundtræningsog opvarmningsprogrammer

6 Innovation C/B Innovation kan kort defineres som værdiskabende fornyelse, og netop evnen til løbende at innovere er livsvigtigt for langt de fleste virksomheder i dag. I inno vation får du muligheden for at lære at arbejde kreativt og innovativt; at prøve ideer og teorier af i praksis. INNOVATION C I Innovation C kommer du til at prøve at starte din egen virksomhed. Vi afprøver forskellige kreative værktøjer, der kan føre til mange forskellige ideer. Jeres ideer bliver afprøvet gennem landsdækkende konkurrencer i Young Enterprise, hvor I ved messer præsenterer jeres virksomhed over for erhvervslivet. INNOVATION B I Innovation B kommer I også til at deltage i andre virkelighedsnære konkurrencer. Der kommer mere fokus på det fornyende og innovative i jeres ideer og virksomheder eller projektgrupper. Vi arbejder også med innovativ udvikling i allerede eksisterende virksomheder, og udvikler også ideer inden for social innovation; dvs. fornyelser som løser samfundsproblemer.

7 Kulturforståelse C I en verden præget af globalisering møder vi både i Danmark og ude i verden en mangfoldighed af kulturer. Vi skal i faget kulturforståelse udvikle vores viden om og forståelse for kultur. Vi tager udgangspunkt i nogle kulturteorier, der præsenterer os for forskellige måder at studere kultur på. Vi introduceres for nogle kulturbegreber, som skal anvendes på fagets videre indhold: at nærstudere en ikke-vestlig kultur (f.eks. den indiske) at arbejde med forskellige aspekter ved kulturmødet (f.eks. verbal og nonverbal kommunikation) at foretage en tværkulturel sammenligning af ét kulturelement i forskellige kulturer (f.eks. hvad er en familie) EN FREMMED ER EN VEN, DU IKKE HAR MØDT ENDNU W.B. Yeats

8 Markedskommunikation C I markedskommunikation C beskæftiger vi os med virksomhedens planlægning af kommunikationen til omverdenen. Det er faktisk kun ca. 130 år siden virksomheder begyndte at forholde sig til kommunikation med omverdenen. Det kan nok ses i sammenhæng med, at flere på den tid forlod landet og flyttede til byerne, hvor der var et stigende behov for arbejdskraft i de industrivirksomheder, som så småt begyndte at skyde frem. Derved var behovet skabt. Flere og flere i byerne havde nu mulighed for at købe virksomhedernes produkter, og det skulle de potentielle købere selvfølgelig gøres opmærksom på. I parentes bemærket kan det oplyses, at det første reklamebureauer i Danmark var Weber & Sørensen i Århus. Bureauet blev etableret i I faget markedskommunikation lærer du at vurdere forskellige virksomheders kommunikationsstrategi samt udarbejde kreative reklamekampagner. Du vil også tilegne dig viden om medietyper. budgetmetoder, effektmålinger samt virkemidler, herunder diverse reklamepsykologiske virkemidler. Der bliver også lejlighed til, at arbejde med påvirkningen af målgruppens sanser (høre, se, lugte, mærke og smage), når virksomhedens budskab skal ud.

9 Matematik B Hvor man på C-niveau hovedsageligt arbejder videre med emner som er kendt fra folkeskolen, så arbejder man på B- niveau hovedsageligt med helt nye emner. Emner De følgende emner er kernestoffet på B- niveauet: Polynomier herunder 3. og 4. grads ligninger Lineær programmering, som bl.a. anvendes til at løse virksomhedsøkonomiske problemstillinger, hvor man skal bestemme den optimale produktsammensætning, så virksomheden opnår det størst mulige dækningsbidrag Differentialregning, som anvendes til at optimere funktioner. F.eks kan man beregne en virksomheds største dækningsbidrag ved hjælp af differentialregning Sandsynlighedsregning, normalfordelingen, binomialfordelingen, samt Chi-i-anden test, der bl.a. anvendes i forbindelse med samfundsfag. Forskel på C- og B-niveau Forskellen mellem C-niveau og B-niveau er, at man på B-niveauet udover at arbejde med helt nye emner i matematikken, arbejder med teoretiske beviser med bogstavregning, hvor man ved hjælp af logiske ræsonnementer forklarer, hvorfor formlerne ser ud, som de gør. Man nøjes altså ikke med bare at anvende formlerne, som på C-niveauet. Samspil med andre fag I den daglige undervisning spiller matematik sammen med andre hhx-fag så som VØ, IØ, samfundsfag og afsætning mv. Matematik B kan desuden indgå i den større tværfaglige skriftlige opgave på 2. år (SRO). Adgangskrav til videregående studier Til slut skal der her nævnes, at matematik på minimum B-niveau er et adgangskrav på mange videregående studier, så som for eksempel psykologi, samfundsfag og forskellige økonomistudier.

10 Matematik A På matematik A beskæftiger man sig med flere nye emner, men sværhedsgraden er den samme som på B-niveau. Emner På matematik A er kernestoffet følgende: Trigonometri, trigonometriske funktioner og harmoniske svingninger Integralregning, som er det omvendte af differentialregning. Integralregning benyttes til bl.a. arealberegning samt til bestemmelse af Gini-koefficienten i samfundsfag Differentialligninger kan f. eks. benyttes til beregning af SARS-epidemien Keglesnit og kvadratisk programmering. Dette emne ligger i forlængelse af lineær programmering Vektorregning Lineær regression og konfidensinterval for hældningstallet Derudover kan der være supplerende stof efter eget valg. Samspil med andre fag I den daglige undervisning spiller matematik sammen med andre hhx-fag så som VØ, IØ, og afsætning mv. Matematik A kan desuden indgå i den større tværfaglige skriftlige opgave på 3. år (SRP) sammen med fag som VØ, IØ, afsætning mv.

11 Mediefag C/B Mediefag er en indføring i den verden, du ikke normalt ser: bag kameraet, hvor en kameramand og instruktør fanger en tilrettelagt virkelighed, og hvor optagelsen efterfølgende redigeres til et samlet værk i form af f.eks. en reklamefilm, kortfilm eller spillefilm. Du lærer om filmteori og filmanalyse, og vi går bagom de film, reklamer og nyhedsprogrammer, du allerede kender fra dit daglige fjernsynskiggeri. Klædt på med disse teoretiske briller, bliver du udstyret med et videokamera og redigeringsprogram, der skal anvendes til at arbejde med 2-3 medieproduktioner, f.eks. reklame- og kortfilm. Faget afsluttes med prøve i en af medieproduktionerne

12 Organisation C I organisation arbejder vi med at forstå hvad en organisation er, hvordan den opbygges og ikke mindst hvordan den ledes. Nogle af de emner vi arbejder med er opbygning af organisationer, ledelse, motivation, Human Ressource Management og kompetenceudvikling. Så hvis du interesserer dig for hvordan man som leder ser på virksomhedens opbygning, hvordan man leder sine medarbejdere, og hvilke forskelle der er mellem forskellige typer af organisationer, så vil du lære en del om disse emner ved at vælge faget organisation. Ud over den teoretiske viden fra lærerbøger, vil du få du mulighed for at prøve ledelse i praksis. Vi indgår samarbejde med nogle frivillige organisationer, hvor I får lov til at prøve hvad det kræver at være leder. Ved organisation forstås et antal mennesker, der samarbejder om at nå ét eller flere fælles mål.

13 Psykologi C/B Psykologien er videnskaben om, hvordan mennesker tænker, føler, lærer, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Psykologifaget bidrager til udvikling af bedre forståelse og respekt for menneskes forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer. Psykologi på hhx omfatter nyere forskning og teoridannelse indenfor socialpsykologi, udviklingspsykologi og områderne kognition og læring samt personlighed og identitet. Undervisningen tager afsæt i aktuelle psykologiske problemstillinger, som vi belyser ud fra nyere empiri og teori. På B-niveau vil eleverne tilmed skulle udvikle egen empiri i form af fx spørgeskema, interview og feltundersøgelse mv.

14 Samfundsfag B Samfundsfag B er et valgfag for dig, der finder Samfundsfag C interessant. På B-niveau får du mulighed for at arbejde mere i dybden med emnerne, da vi dels har flere timer, og dels kan arbejde videre ud fra C-niveau. Du har også større indflydelse på valg af emner, men der er selvfølgelig et minimum, vi skal i berøring med. I overskriftsform drejer det om: Politiske forhold i Danmark og andre lande, sociologiske mønstre, økonomisk udvikling samt internationale politiske og økonomiske forhold, f.eks. EU. Du kommer til at lave et projekt som indeholder vores egen spørgeskemaundersøgelse, og vi vil desuden holde et vågent øje med relevante aktuelle emner i medierne, herunder hvordan de præsenteres for os. Vi får også tid til at se nogle dokumentarudsendelser, og endelig er Samfundsfag B den oplagte partner for et studieretningsfag, når du skal skrive SRP. Den mundtlige eksamen er synopsisformen med 24 timers forberedelse. Faget ligger på 3. år.

15 Tysk A Tysk A minder på mange måder om Tysk B. Fagets kerneområder er sprog, litteratur, kultur samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold. Det betyder, at du i tyskundervisningen arbejder med forskellige former for skønlitteratur, faglitteratur, film, musik og andre medier. Du bruger sproget aktivt som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel, og du arbejder med vigtige kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i Tyskland, Schweiz og Østrig. På Tysk A arbejder du mere indgående med litteratur, kultur, samfunds- og erhvervsmæssige forhold. Der arbejdes med aktuelle tekster om den politiske, samfunds- og erhvervsmæssige situation i de tysktalende lande. Endelig skal det nævnes, at der er større fokus på den skriftlige dimension på A- niveau. Der arbejdes her målrettet mod at kunne formulere kompetente handelsbreve stilet til tysktalende virksomheder, oversættelse fra tysk til dansk og fri skriftlig formulering f.eks. i form af et læserbrev eller kommentar til et aktuelt emne på tysk. Tysk A har 60 elevtimer fordelt over to år. Vælger du tysk A er der mulighed for at komme til både en skriftlig og mundtlig eksamen. Tysk er kort sagt et fag, som favner bredt, og desuden har mange muligheder for at gå i samspil med andre fag til de større tværfaglige opgaver. SPRECHEN SIE DEUTCH?

16 HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING eucnord.dk/hej-1003 december 2014 Gør det ordentligt, ta en uddannelse! EUC NORD Hestkærvej Hjørring Telefon Fax

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk

VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk VALGFAG 2014 - HG (II) eucnord.dk INDHOLD Grafisk værksted... 3 Idræt... 5 Privatøkonomi... 6 Psykologi... 7 Young Enterprise... 9 Film og tv-serier engelsk... 10 Erhvervsjura... 11 VALGFAG 2014 - HG GRAFISK

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere