Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg"

Transkript

1 Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

2 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Høringsnotat Indhold Side Forord 4 5 Politiske aftaler 5 Inddragelse af offentligheden 5 Den videre proces 5 Læsevejledning 6 Banedanmarks bemærkninger til høringssvarene 7 Jernbanebroen over den nye bane mod Ringsted 7 Vigerslev Allé 7 Kolonihaverne ved Vigerslev Allé 8 Anlægsfasen 10 Retortvej 10 Miljøpåvirkninger 11 Natur og beplantning 11 Støj 12 Trafikering og Adgangsforhold 14 VVM-redegørelsen 15 Ekspropriation 15 Kommunikation 16 Generelt 16 Høringsnotat 3 Forord

4 Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige idéfasehøring, som Banedanmark har gennemført om en udfletning mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Allé Station. Løsningen med en niveaufri udfletning, der enten kan være en jernbanebro eller en jernbanetunnel, fører Øresundsbanen over eller under Den nye bane København Ringsted. Projektet har betydelig trafikal værdi, da den reducerer konflikter mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye bane København-Ringsted. Udfletningsanlægget er desuden en forudsætning for Ring Syd med passagertog mellem Roskilde og Kastrup. Projektet vil derfor også bidrage til at etablere Ny Ellebjerg som et knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Grundlaget for den offentlige høring, som Banedanmark har afholdt om konstruktionen af en udfletning, var et debatoplæg til idéfasehøringen for projektet. Høringen fandt sted i perioden 15. maj til 26. juli Banedanmark har modtaget 15 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Alle henvendelser er behandlet i dette høringsnotat. De indgår i det videre arbejde med miljøredegørelsen og det endelige projektforslag, i det omfang det kan lade sig gøre inden for de tekniske, økonomiske og miljømæssige rammer. Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling Høringsnotat 4 Forord

5 Politiske aftaler Med den politiske aftale En moderne jernbane udmøntningen af Togfonden DK den 14. januar 2014 er det besluttet, at der skal etableres en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg station. Projektet blev i høringsmaterialet benævnt Niveaufri udfletning Vigerslev. De politiske partier bag aftalen har afsat 350 mio. kr. til projektet, der kan udformes som en jernbanebro eller tunnel, der fører Øresundsbanen over eller under Den Nye bane København-Ringsted. Det skønnes muligt at gennemføre projektet som en jernbanebro til denne pris under forudsætning af, at det gennemføres i sammenhæng med etableringen af den nye bane mellem København og Ringsted. Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag for en jernbanetunnel. Inddragelse af offentligheden I forbindelse med projektet afholder Banedanmark to høringer først i forbindelse med idéfasen, og dernæst i forbindelse med offentliggørelsen af en høringsudgave af VVM-redegørelsen for projektet. Formålet med de to høringer er at informere om projektet, og at inddrage offentligheden, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kan være med til at forbedre projektet. Alle henvendelser er blevet registreret og offentliggjort. Det vil sige, skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon. Alle kommentarer og forslag er vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i projektet. Idéfasehøringen blev gennemført fra den 15. maj til d. 26. juli 2014 på baggrund af et idéfasehøringsmateriale, som var tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside. Høringen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på Hoeringsportalen.dk og på Banedanmarks hjemmeside. Der indkom henvendelser fra i alt 15 borgere, kommuner, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en liste over afsendere af henvendelser. Endvidere kan alle høringssvar læses på Banedanmarks hjemmeside i deres fulde længde. Den videre proces Med dette høringsnotat offentliggøres de indkomne høringssvar og Banedanmarks tilhørende bemærkninger. Dette høringsnotat udgør afslutningen af idéfasehøringen. Den anden offentlige høring forventes at blive Høringsnotat 5

6 afholdt i efteråret 2014, i forbindelse med offentliggørelsen af en høringsudgave af VVM-redegørelsen for projektet. Frem til den anden offentlige høring vil Banedanmark foretage en indledende projektering under hensyntagen til blandt andet høringssvarene fra idéfasehøringen. I den forbindelse vil Banedanmark udarbejde en VVMredegørelse, der beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne. Læsevejledning Dette høringsnotat gengiver indholdet i henvendelserne fra høringsperioden og hertil. Banedanmark har søgt at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Banedanmarks behandling heraf i tematisk form. følger, så vidt muligt samme rækkefølge som den, de refererede høringssvar præsenteres i. Afsendere af høringssvar er opdelt i 4 grupper: B= Borger, F= Forening, K= Kommune og M = Myndighed (andre offentlige myndigheder som region, styrelse eller tilsvarende offentlig instans). Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. De indkomne henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Banedanmarks hjemmeside. Bemærk Visse høringssvar indeholder så mange emner, at de enkelte spørgsmål er delt op og en borger, forening eller virksomhed kan derfor være repræsenteret med samme spørgsmål i flere kapitler (hvis spørgsmålet f.eks. omhandler både støj og ekspropriation) Banedanmark har fortrinsvis refereret og besvaret generelle spørgsmål, der kan have interesse for alle. Høringsnotat 6

7 Banedanmarks bemærkninger til høringssvarene Jernbanebroen over den nye bane mod Ringsted Københavns Kommune (14K) gør opmærksom på deres ønske om en tunnel i stedet for en jernbanebro over Den nye bane København-Ringsted. Ønsket blev fremsat til Transportministeriet den 17. marts 2014 i forbindelse med høring af L172 Forslag til lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger. L172 omfatter blandt andet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. 14K lægger vægt på, at tunnelløsningen medtages, da de finder den at foretrække frem for en broløsning. 6K ser gerne der arbejdes videre med en løsning med en boret tunnel, hvis det ikke er muligt at indkapsle støjen på jernbanebroen. Haveforeningerne H/F Dan og H/F Danshøj (15F) anmoder om, at tunnelløsningen undersøges med de konsekvenser en tunnel vil have for kolonihaverne ved Vigerslev Allé station, både i anlægs- og driftsfasen. 15F mener, at man med en tunnelløsning vil kunne undgå at hæve banen, og dermed ikke behøver at bygge ny jernbanebro, men kan nøjes med at udvide den eksisterende jernbanebro. 15F foreslår, at der kun etableres ét nyt spor, hvis tunnelløsningen ikke vælges. De mener, at det nuværende vigespor, der løber langs kolonihaveforeningerne kan inddrages i sporlægningen og dermed minimere det areal af kolonihaverne, der skal inddrages til projektet. Tunnelløsningen vil blive undersøgt og indgå i VVM-redegørelsen på lige fod med broløsningen. I forbindelse med undersøgelserne fokuserer Banedanmark på at afdække mulighederne for at minimere behovet for indgreb i omkringliggende kolonihaver blandt andet ved at undersøge mulighederne for inddragelse af det nuværende vigespor i sporlægningen. Det er forventningen, at vigesporet i videst mulige omfang vil blive inddraget til udfletningen. Den resterende del af vigesporet forventes at blive brugt til arbejdsspor fremover. Vigerslev Allé Movia (7V) gør opmærksom på, at busserne 1A, 132 og 133 krydser under jernbanen via Vigerslev Allé med gennemsnitlig 9000 passagerer i hverdagene. 7V opfordrer derfor til, at anlægsarbejdet tilrettelægges, så den daglige bustrafik kan opretholdes i hele anlægsfasen. Høringsnotat 7

8 DONG Energy (8V) gør opmærksom på, at de har mange kabler omkring Vigerslev Allé, og omlægning af kablerne vil være meget dyrt. De gør desuden opmærksom på, at Energinet.dk også har kabler i det samme areal. Banedanmark vil i den kommende VVM-redegørelse blandt andet beskrive de ændringer i de trafikale forhold, der vil forekomme i forbindelse med den niveaufri udfletning. Et af fagnotaterne vil gennemgå de berørte veje for området og vurdere, i hvilket omfang projektet påvirker vejtrafikken og omgivelserne i området. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Banedanmark er opmærksom på, at der er mange ledningsejere i det berørte område, og vil kontakte ledningsejerne, når den overordnede linjeføring ligger fast. Alle informationer vil efterfølgende blive samlet i en ledningsprotokol, som er udgangspunktet for alt videre arbejde med ledningsomlægningerne. Kolonihaverne ved Vigerslev Allé Haveforeningen Dan (10F) opfordrer til, at der anvendes spunsvæg i stedet for dæmning langs sporene nord for Vigerslev Allé, for at minimere det areal af H/F Dan og H/F Danshøj, der skal eksproprieres i forbindelse med udfletningen. 10F påpeger desuden, at haveforeningens areal er et bilfrit åndehul, der kan huse de mere sky dyrearter. 10F mener, at spunsløsningen i højere grad vil stemme overens med Kolonihaveloven, hvori det står, at kolonihaver eller dele af kolonihaver kun kan nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige forhold gør det nødvendigt. 10F mener ikke, at løsningen med en dæmning er mere samfundsmæssig hensynsfuld. 15F ønsker, at der anlægges spunsvæg i stedet for dæmning langs med banen, for at bevare mest mulig af haveforeningens areal. 15F fortæller, at deres kolonihaver rummer et varieret plante- og dyreliv med mange dyr og høje, gamle træer. 15F fremhæver desuden det bevaringsværdige i H/F Danshøjs værdi som rumskabende og lægivende element i området ved Vigerslev Allé, Danshøjvej og Retortvej. De foreslår derfor, at Banedanmark benytter de veje, som vil give mindst påvirkning af miljøet, og hvor så lidt jord som mulig bliver berørt af projektet. De påpeger, at have 158A, som Banedanmark har udvalgt til at bruge som adgangsvej, ligger på en skråning, og at det vanskeliggør adgangsforholdene. De mener, at Banedanmark har teknologien til at anlægge broen uden brug af have 158A, og at den derfor bør bevares. 15F foreslår, at eventuelt ubebyggede grunde i haveforeningen Dan bruges til adgangsvej. Høringsnotat 8

9 Desuden mener de, at eventuelle jordankre bør skydes ind under skinnerne i stedet for ud over haveforeningens areal. Samtidig ønsker 15F, at den permanente ekspropriationslinje, inklusiv placering af støjværn, kommer til at inddrage mindst mulig af H/F Danshøjs areal. I forbindelse med reetablering af kolonihaveforeninger ønsker 15F, at: - Eventuelt berørte kolonihavehuse flyttes tilbage til den bedst mulige beliggenhed. - Støjværnet reetableres, samt fortsættes over broen. - Vandledning reetableres efter normerne i frostfri dybde, og med mulighed for, at HF Danshøj kan købe en udskiftning af den resterende vandledning samt individuelle målere, stophaner og aftapningshaner. Den nuværende brønd og vandledning løber i den haveforeningens havegang. - Eksisterende kloakledninger/vandafledningsrør bevares (eller reetableres om nødvendigt). - Elforsyning reetableres. - Havegang og hække reetableres i samarbejde med HF Danshøj, for at tage højde for evt. omlægning af haver og havegang. - Havegang, og indgangsparti reetableres (med høj låge inkl. perlesten) - Der grubbes ved traktose, hvor det er muligt, og at der ikke er store maskiner på arealet efter grubning. - Der lægges minimum 50 cm muld øverst på det midlertidigt eksproprierede areal ved overdragelse til HF Danshøj. - Hæk erstattes med færdighæk, og at art aftales individuelt med den enkelte haveejer. - Anden beplantning som græs, stauder, buske og træer erstattes/reetableres. I forbindelse med VVM-processen vil det blive undersøgt hvorledes linjeføringen kan forløbe. Der vil blive taget størst mulig hensyn til kolonihaverne i projekteringen af både bro- og tunnelløsningen. Arbejdet for en broløsning tager udgangspunkt i enten etablering af en dæmning eller ved anvendelse af spuns langs sporene nord for Vigerslev Allé på de arealer, der grænser op til kolonihaverne. I forbindelse med undersøgelserne har Banedanmark fokus på at afdække effekterne af den valgte løsning på kolonihaverne, herunder med henblik på at minimere behovet for inddragelse af kolonihavearealer. Naturforholdene i området vil blive beskrevet i fagnotater på grundlag af feltundersøgelser, som Banedanmark har fået udført i sommeren Undersøgelserne er suppleret med data fra en række forskellige kilder. I miljøredegørelsen vil der indgå en beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger, der skal sikre de mulige naturinteresser. Banedanmark vil kontakte kolonihaveforeningerne for at sikre sig eventuelle supplerende oplysninger om naturforholdene. Banedanmark er opmærksom på, at kolonihaveområdet er et følsomt område, og vil tage de nødvendige hensyn for at mindske påvirkningen af kolonihavens Høringsnotat 9

10 plante- og dyreliv. Men der vil uundgåeligt være gener som følge af anlægsarbejdet, samt i driftsfasen. Beskrivelser af både arealer, jordmængder, arbejdsveje, anlægstekniske forhold, adgangsforhold, påvirkninger i driftsfasen mv. vil indgå i en samlet miljøredegørelse, som sendes i høring i efteråret Omfanget af midlertidige og permanente ekspropriationer vil ligeledes fremgå af miljøredegørelsen, men det er i sidste ende Ekspropriationskommissionen, som tager stilling til det endelige ekspropriationsomfang. Efter offentliggørelsen af miljøredegørelsen vil der efter detailplanlægningen yderligere være en drøftelse med berørte parter, blandt andet vedrørende genetablering af berørte arealer. Generelt vil alt, der ødelægges af anlægsarbejdet, så vidt muligt blive genetableret. Det gælder også beplantning. Anlægsfasen 15F mener, at projektets anlægsfase bør ligge i vinterhalvåret, for at mindske indflydelsen på kolonihaverne. 15F ønsker, at Banedanmark sikrer, at der er adgang til el og vand for kolonihavens lejere i hele anlægsfasen. 15F anmoder om, at Banedanmark sikrer, at der ikke er adgang for uvedkommende i kolonihaven fra sporet eller vejen i anlægsfasen. Det samme gælder i genetableringsfasen, og skyldes, at haverne ofte er udsat for indbrud. Det indgår i de igangværende undersøgelser at beskrive, hvorledes anlægsarbejderne skal gennemføres, under hensyntagen til mindst mulige gener for omgivelserne, herunder også kolonihaverne. Dette gælder også forsyninger til kolonihaverne og hegning af området. Retortvej Holberg Fenger Ejendomme (11V) mener, at den nye linjeføring for Øresundsbanen bør anlægges således, at den eventuelle ekspropriation af Retortvej 1A minimeres. 11V ønsker, at der opsættes spunsvæg i stedet for dæmning på strækningen, hvilket igen vil mindske det eksproprierede areal. 11V ønsker desuden, at jernbanebroen over Den nye bane København- Ringsted etableres først, så byggeprojektet på Retortvej 1A forsinkes mindst mulig. 15F foreslår, at grunden på hjørnet af Retortvej og Vigerslev Allé bliver den eneste, der bliver anvendt til midlertidig byggeplads, og så vidt muligt også til færdsel med maskiner. 15F argumenterer, at grunden på Retortvej har en bred indkørsel og næsten ingen beplantning eller muldjord, der kan blive beskadiget af anlægsarbejdet. 15F påpeger, at haveforeningen Danshøjs jord Høringsnotat 10

11 er lerjord, og at denne jordtype er særlig følsom overfor færdsel med maskiner. Færdsel med store, tunge maskiner vil blandt andet give en risiko for jordkomprimering, der vil gøre jorden tør og mindre egnet til plantevækst fremover. 15F påpeger, at det vil tage meget tid at genskabe området i H/F Danshøj, og at det er svært og det ikke nødvendigvis er muligt at gøre jorden frugtbar igen. Til sammenligning mener 15F, at det vil være mere enkelt at genskabe grunden på hjørnet af Retortvej og Vigerslev Allé. 14K bemærker, at den passage på tværs af banen, der er tiltænkt i forlængelse af Retortvej kan udføres som en tunnel. Banedanmark er i gang med at beskrive behovet for arealer, jordmængder, arbejdsveje, anlægstekniske forhold, adgangsforhold mv. som vil indgå i en samlet miljøredegørelse, som sendes i høring efteråret Jord der måtte blive komprimeret som følge af anlægsarbejdet, vil blive løsnet som del af reetableringen. Banedanmark har på nuværende tidspunkt ingen planer om at lave en passage på tværs af banen, men Banedanmark er opmærksom på, at den indgår i Københavns Kommunes planer om udvikling af det tidligere grønttorv. Miljøpåvirkninger Natur og beplantning 15F ønsker, at der tages mest mulig hensyn til hæk og anden beplantning, da det tager flere år at genskabe. Det påpeges, at hækken også bruges af kolonihaveforeningerne til at værne mod indbrud. 15F foreslår, at hækken ud mod Vigerslev Allé erstattes med vibrationshæmmende støjværn, da det tager mange år for en hæk at vokse op. 15F mener, at der vil være følgende problematikker ved at anvende H/F Danshøj til opkørselsareal: - Områdets beplantning bruges til føde og skjul for blandt andet fredede dyrearter som lille vandsalamander, flagermus, tudser og frøer. - Flere af haveforeningens træer, buske og hække er op til 80 år gamle, og hvis de ældre, skyggegivende træer og rumdannende hække mv. bliver fjernet og ødelagt i forbindelse med anlægsarbejdet, vil det tage mange år før beplantningen igen er i sin nuværende stand. 15F mener, at det generelt bør tilstræbes at bevare beplantning, der er over 20 år gammel. - 15F mener, at haveforeningens træer og større buske bør indhegnes og beskyttes mod anlægsarbejdet, så de undgår at blive beskadiget. : Høringsnotat 11

12 Naturforholdene i området vil blive beskrevet i fagnotater på grundlag af feltundersøgelser, som Banedanmark har fået udført i sommeren Undersøgelserne er suppleret med data fra en række forskellige kilder. I miljøredegørelsen vil der indgå en beskrivelse af afværgeforanstaltninger, der skal sikre eventuelle naturinteresser. Men Banedanmark vil selvfølgelig søge at mindske påvirkningen af den lokale natur og beplantning. Omfanget af eventuelle afværgeforanstaltninger i form af støjskærm mv. vil også indgå i miljøredegørelsen. Banedanmark er opmærksom på, at kolonihaverne er følsomt område, og vil i den kommende fase fortsætte dialogen med kolonihaverne om gennemførsel af projektet. Støj Kildeskolen (4K) på Høffdingsvej 14 efterspørger en redegørelse for det forventede støjniveau i skolegården og inde i skolens bygning efter jernbanebroen er bygget. Valby Lokaludvalg (6K) opfordrer til, at jernbanebroen over den nye bane til Ringsted indkapsles i et tunnelrør, for at mindske støjen fra togene. De opfordrer yderligere til, at der udskrives en arkitektkonkurrence for udformningen af tunnelrøret og hele stationsområdet. 6K påpeger, at udfletningen vil medføre en øget støjbelastning af området. 9B påpeger, at der i dag kun er opsat støjskærm på noget af strækningen nord for banen ved Gl. Køge Landevej, og at der derfor er meget støj i de boliger, der ligger mellem støjskærmene (se billedet). 9B vil derfor vide, om der i projektet er planer om at opsætte en støjafskærmning for strækningen fra Gl. Køge Landevej til Ramsingsvej. Høringsnotat 12

13 14K lægger vægt på, at der i den kommende VVM gøres rede for støj i anlægs- og driftsfasen både for tunnel- og broløsning. Herunder hvilke foranstaltninger, der planlægges for at minimere støjgener. For broløsningen ønsker 14K, at der redegøres for, hvordan støjniveauet i driftsfasen kan holdes nede i forhold til de nærliggende boliger og skoler, såvel som i kommunens byggeprojekt på Grønttorvet umiddelbart syd for banen. 15F foreslår, at der bruges så lange spunsjern langs kolonihaverne, at de også kan fungere som støjskærm. 10F mener også, at spunsvæggen har den fordel, at den også kan fungere som støjskærm, hvis spunsjernene er lange nok. 15F anbefaler desuden kraftigt, at der udføres vibrations- og støjdæmning af skinnerne. De påpeger, at dette er i overensstemmelse med Københavns Kommunes krav om større støjdæmpning i byområder. Banedanmark vil gennemføre en række støj- og vibrationsberegninger i forhold til eksisterende bebyggelse i både anlægs- og driftsfasen. Resultaterne af beregningerne vil ligge til grund for opgørelsen af blandt andet det samlede omfang af støjbelastede boliger over grænseværdien, samt omfanget af afværgeforanstaltninger. Beregningerne tager udgangspunkt i den udendørs støjbelastning. I VVM-redegørelsen beskrives det også, hvilke afværgeforanstaltninger, der forventes at blive taget i brug. Der vil blive foretaget en vurdering af, hvor på strækningen der skal opsættes nye støjskærme, og hvilken effekt de vil have på støjniveauet. Banedanmarks grundlag for støjberegningerne, og vurdering af omfanget af afværgeforanstaltninger, sker med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning. Omfanget af afværgeforanstaltninger sker med udgangspunkt i antallet af Høringsnotat 13

14 støjbelastede boliger. Det er ikke normal praksis for jernbaneprojekter, at der udføres afværgeforanstaltninger målrettet mod skoler og kolonihaver. I det omfang der skal opsættes støjskærme forventes Banedanmarks standardskærm anvendt. En spunsvæg er ikke egnet som støjskærm, da den reflekterer lyden i forskellige retninger. En støjskærm absorberer lyden og sørger for, at den ikke kastes tilbage over på den anden side af banen. Desuden kan en støjskærm fjernes hurtigt i en eventuel nødsituation. Med en høj spunsvæg vil sporene ikke være tilgængelige i en sådan situation, og kan derfor udgøre en sikkerhedsrisiko. Trafikering og Adgangsforhold Per Rasmussen (12B) mener, at de internationale tog, der kører ad Den nye bane København-Ringsted bør have en hurtigere adgang til Kalvebodbanen, lufthavnen og Sverige, og at der bør reserveres areal til, at man i fremtiden kan føre banen direkte mod lufthavnen, uden først at skulle køre under broen. Sund & Bælt (13V) mener, at det bør sikres, at der er mulighed for at både tog fra Vigerslev, såvel som tog på Den nye bane København-Ringsted, kan føres videre ad Øresundsbanen. 13V mener desuden, at der bør sikres tilstrækkelig sporkapacitet mellem Gl. Køge Landevej og Køge Bugt S-banen til, at der kan ske forbikørsel af standsede tog ved perronerne på Øresundsbanen. 14K ønsker, at der i VVM-redegørelsen bliver redegjort for, at trafikafviklingen, trafiksikkerheden og adgangsforholdene ikke forringes på grund af projektet. Med aftalen om udmøntning af Togfonden DK er det vedtaget, at der skal anlægges en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, således at tog på Øresundsbanen kan krydse den nye bane København-Ringsted ude af niveau. Anlæggets overordnede funktionalitet fremgår desuden af undersøgelsen: Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter - Sammenhængende kollektiv net i hovedstadsområdet. Det vurderes, at den niveaufri udfletning er tilstrækkelig til at kunne afvikle den forventede trafik. Projektet omfatter ikke etablering af yderligere spor mellem Gammel Køge Landevej og overføringen af Køge Bugt S-banen. I den kommende projektering vil de vejtrafikale forhold under anlægsarbejdet blive undersøgt og beskrevet nærmere. Efter drøftelse med Københavns Kommune vil køreveje til og fra byggepladser blive beskrevet. Høringsnotat 14

15 VVM-redegørelsen 14K understreger deres behov for, at projektets midlertidige byggepladser defineres i VVM-rapporten. De forventer også, at der laves visualiseringer af bro og dæmning også fra kommunens kommende boligprojekt på Grønttorvet. 14K ønsker, at VVM-redegørelsen redegør for, hvordan Banedanmark har tænkt sig at sikre realiseringen af de stipassager på langs og tværs af banen mellem Ny Ellebjerg st. og Vigerslev Allé st., der er angivet i kommunens lokalplan. 14K bemærker, at stiforbindelsen under Gammel Køge Landevejbroen kan kombineres med en perron til Øresundsbanen. Banedanmark er i gang med at beskrive behovet for projektets permanente og midlertidige arealer. Beskrivelsen vil indgå i en samlet miljøredegørelse, som sendes i høring i efteråret Til høringen fremstilles materiale, der blandt andet omfatter tegninger og visualiseringer. Banedanmark har på nuværende tidspunkt ingen planer om at realisere stipassager på langs og tværs af banen, idet det ikke er en del af det politiske beslutningsgrundlag. Ekspropriation DSB (5V) gør opmærksom på, at deres bygninger skal eksproprieres efter gældende regler. Københavns Museum (3V) ønsker en præcisering af hvilke bygninger, der berøres af projektet, og gør opmærksom på, at de skal informeres, hvis projektet berører arealer uden for de arealer, som museet tidligere har frigivet. 15F spørger hvilken erstatning, der gives i erstatning for helt eller delvis eksproprieret have, beplantning, havegang eller areal. De spørger desuden, hvorvidt der vil blive tilbudt erstatningshaver til de kolonihaveejere, hvis have bliver eksproprieret, og på hvilke vilkår, det vil ske. 15F forbeholder sig, sammen med haveforeningens lejere, retten til at vende tilbage med erstatningskrav. Miljøredegørelsen, der forventes i høring efteråret 2014, vil belyse hvordan anlægsarbejdet påvirker de enkelte haver og huse. Der vil være et tæt samarbejde mellem haveforeningerne og Banedanmark igennem hele forløbet, og der kan først træffes beslutning om evt. ekspropriation, når der foreligger et endeligt beslutningsgrundlag. Høringsnotat 15

16 Banedanmark har noteret sig Københavns København Museums ønske og Banedanmark vil sikre sig, at museet får fremsendt den kommende miljøredegørelse, hvor det endelige arealbehov vil fremgå. Det fremgår af lov om kolonihaver, at et varigt kolonihaveområde ikke må nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Reglerne finder imidlertid ikke anvendelse ved ekspropriation eller inddragelse af et kolonihaveområde som følge af anlægsarbejder i henhold til en anlægslov. I henhold til lovbemærkningerne er det imidlertid forudsat, at der i en anlægslov tages stilling til kolonihavernes fremtid og spørgsmålet om erstatningshaver, såfremt der nedlægges kolonihaver i forbindelse med en anlægslov. Det er således projektets udgangspunkt, at der i anlægsloven er taget stilling til kolonihavernes fremtid og fundet løsninger på arealforholdene. Inden en ekspropriation gennemføres foregår der sagsbehandling, herunder besigtigelse af berørte arealer og bebyggelser. Erstatning for ekspropriation, og vilkår for denne, fastsættes ikke af Banedanmark, men af Ekspropriationskommissionen. Kommunikation 15F ønsker løbende at blive inddraget i processen, og ønsker så tidligt som mulig at blive informeret om anlægsfasens begyndelse, og hvornår anlægsfasen og genoprettelse af kolonihaveforeningerne forventes at være gennemført. 14K opfordrer til, at naboer til projektet såsom Ny Valby A/S, DSB Ejendomme og Valby Lokaludvalg inddrages i VVM-processen. 4K inviteret til et møde, så Banedanmark kan få et indtryk af bygninger og omkringliggende arealer. : Banedanmark vil gennem hele processen høre relevante parter og afholder blandt andet et borgermøde i løbet af efteråret 2014, kort efter at Miljøredegørelsen er kommet i høring. Generelt Dansk Byggeri (1V) og Fredningsnævnet for Vestsjælland (2V/F) meddeler, at de ikke har nogen kommentarer til projektet. 14K meddeler, at de tillægger Den nye bane København-Ringsted stor betydning og kommunen tilslutter sig, at der bør bygges en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Høringsnotat 16

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Høringssvar af 17. november 2014

Høringssvar af 17. november 2014 Transportudvalget 2014-15 L 143 Bilag 2 Offentligt HØRINGSSVAR fra HF Danshøj Høringssvar af 17. november 2014 Høringssvar til Banedanmark om projekt Niveaufri udfletning Vigerslev fra Haveforeningen Danshøj,

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Høringsnotat Idéfasehøring

Høringsnotat Idéfasehøring Høringsnotat Idéfasehøring April 2014 Høringsnotat Banedanmark aalborglufthavn@bane.dk Idéfasehøring Anlægsudvikling bane.dk/aalborglufthavn Amerika Plads 15 2100 København Ø ISBN: 978-87-7126-224-7 Forord

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg)

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) 1 I lov nr.

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Referat fra borgermødet for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Referat fra borgermødet for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Referat fra borgermødet for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Borgermødet blev afholdt i Valby Kino, 2500 Valby den 5. november 2014. Der var 55 fremmødte til mødet. Derudover deltog følgende fra Banedanmark:

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg.

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. FÆLLES GÅRDANLÆG I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. Formålet er at forbedre trivsel og livskvalitet for beboerne i de tæt bebyggede områder

Læs mere

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring

Høringsnotat. Supplerende VVM-høring Høringsnotat Supplerende VVM-høring Hastighedsopgradering Hobro Aalborg juli 2015 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderinghobroaalb Forord Banedanmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted.

Høringssvar København-Ringsted projektet Valby Lokaludvalg har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K Høringssvar København-Ringsted projektet har modtaget Trafikstyrelsens Miljøredegørelse for København-Ringsted. har behandlet høringssvaret på lokaludvalgets

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov Langeskov station - Beslutningsgrundlag for perronplacering Ny station i Langeskov Langeskov station Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Langeskov Station Indhold

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L

Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L Erhverv Poul Erik Bech O N C O R I N T E R N A T I O N A L 1 Allerød Kommune Forvaltningen Plan & Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Dato : 28. januar 2013 Vedr.: Forslag til lokalplan 1-132 Blovstrød Kro Som

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted

Arkæologi på banen. Den nye bane København-Ringsted Når du tager toget i Danmark, rejser du gennem nutiden, men du er også på rejse i fortiden. Langs skinnerne kan du se gravhøje, diger, gårde og landskabstyper, der alle fortæller en historie om, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: hobro-aalborg@bane.dk www.banedanmark.dk

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

I fremtidige anvendelse,

I fremtidige anvendelse, 11565199 4700 Næstved Bestyrelsen Åderupvej Næstved Varmeværk 22-24 A.m.b.a. Center Næstved Kommune for Jura Svar Teatergade 4700 Næstved 8, 2. sal. udsættelse www.naestved.dk I biomasseanlæg J.nr. Dato

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat - Behandling af høringssvar, marts-april Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-183-7 Høringsnotat Indhold

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

Behandling af indkomne bemærkninger fra debatfasen for Videbæk Biogas A/S i perioden den 23. oktober til den 6. november 2015.

Behandling af indkomne bemærkninger fra debatfasen for Videbæk Biogas A/S i perioden den 23. oktober til den 6. november 2015. Nr. Indsigelser fra: Indsigelsens indhold: Forvaltningens bemærkninger 1 Ribe Stift 1) Det afklares, hvor høje skorsten og ventilationsafkast forventes af blive. Højden afhænger af bygningernes størrelse,

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere