Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler"

Transkript

1 Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse af at etablere blinkende grønne fodgængerer i regulerede kryds. Undersøgelsen rummer dels fodgængeres reaktion på blinkende fodgængerer og fodgængeres ganghastighed. Undersøgelsen fokuserer specielt på ældre fodgængere. 1.1 Baggrund Fodgængere er en udsat gruppe i trafikken og hvert år bliver mange fodgængere impliceret i trafikuheld. Gennem de sidste 5 år er ca fodgængere kommet til skade og mellem 60 og 100 fodgængere blevet dræbt i trafikken om året. En del af disse fodgængere kommer tilskade eller bliver dræbt i regulerede kryds (Danmarks Statistik, 2000). Figur 1 viser antallet af fodgængere, der enten er kommet til skade eller er blevet dræbt i regulerede kryds opdelt med hensyn til alder og om fodgængerne i skadessituationen har passeret krydset for grønt eller for rødt. Figur 1: Tilskadekomne og dræbte fodgængere i regulerede kryds, med hensyn til alder og om fodgængerne har passeret krydset for grønt eller rødt. Figuren dækker perioden 1996 til 2000, og omfatter fodgængere fodgængeruheld (Udtræk fra VIS databasen 2002).

2 Figuren viser, at det primært er unge mellem 15 og 24 år og ældre over 65 år, der kommer til skade i regulerede kryds, og at det er de 15 til 24 årige fodgængere, der kommer til skade eller bliver dræbt ved passe af krydsene mens et viser rødt, mens fodgængere over 65 år hovedsageligt kommer til skade eller bliver dræbt ved passage af krydsene i grønperioden. En anseelig andel af de registrerede fodgængere der kommer til skade eller bliver dræbt ved passage af krydsene mens et viser rødt, er imidlertid ældre. Med andre ord, ældre virker overrepræsenteret i statistikken over fodgængere, der kommer til skade eller bliver dræbt i regulerede kryds. Dette er ikke videre opløftende i betragtning af, at der i fremtiden bliver flere og flere ældre borgere i Danmark (Danmarks Statistisk, 2000). Hertil kommer, at de kommende generationer af ældre sandsynligvis vil føre et mere aktivt og udadvendt liv end de nuværende ældre. Disse forhold vil således medføre, at der vil færdes flere ældre i trafikken herunder også som fodgængere. I forbindelse med undersøgelsen af de blinkende fodgængerer blev der foretaget et litteraturstudie vedrørende blinkende fodgængerer og fodgængeres ganghastigh (Mikkelsen, Bo, 2002). 1.2 Formål Blandt andet i lyset af ovenstående, gav Trafikministeriet i 2001 en 2 årig dispensation til et forsøg med at etablere blinkende grønne fodgængerer i regulerede kryds. Det overordnede formål med dispensationen var at åbne op for anvendelsen af blinkende fodgængerer. Mere specifikt var formålet med undersøgelsen at: Undersøge effekten af blinkende fodgængerer; At undersøge forskellige fodgængergruppers ganghastighed. Der gøres opmærksom på, at undersøgelsen ikke omfatter den direkte sikkerhedsmæssige effekt af at etablere blinkende grønne fodgængerer, men udelukkende hvorledes de blinkende er påvirker fodgængernes adfærd. Grunden hertil er, at registreringsperioden er for kort. 1.3 Hypoteser Til at belyse disse forhold, blev der opstillet en række hypoteser. Hypoteserne lyder: Hypoteser om effekt af blinkende er: 1. Flere ældre fodgængere end unge fodgængere reagerer på de blinkende grønne fodgængerer; 2. Ældre og unge fodgængere reagerer forskelligt på blinkende grønne fodgængerer; 3. Mere end halvdelen af fodgængerne der starter passagen af krydset i blinktiden ignorer de blinkende fodgængerer; 4. Flere ældre end unge fodgængere reagerer hensigtsmæssigt på de blinkende fodgængerer. Hypoteser om ganghastighed: 5. Fodgængere går langsommere end de hastigheder der er anvendt til beregning af grøn- og mellemtid i forsøgskrydsene;

3 6. Fodgængernes ganghastighed svarer som minimum til de dimensionsgivende ganghastigheder angivet i Byernes trafikarealer (Vejdirektoratet 2000); 7. Kvindelige fodgængere går langsommere end mandlige fodgængere; 8. Ældre fodgængere går langsommere end alle andre aldersgrupper; 9. Fodgængere der passerer krydset for rødt går langsommere end fodgængere der passerer krydset for grønt ; 10. Blinkende fodgængerer påvirker ikke fodgængers ganghastighed. 2 Forsøgskrydsene Forsøget med de blinkende grønne fodgængerer blev gennemført i 6 kryds beliggende i: Københavns Kommune (2); Frederiksberg Kommune (2); Helsingør Kommune (1); Frederiksborg Amt (1). Krydsene blev udvalgt på baggrund af deres beliggenhed i nærheden af ældreboliger, plejehjem, aktivitetscentre for ældre, indkøbsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner. Baggrunden herfor var, at der dels vil færdes mange ældre fodgængere i disse kryds. Beliggenheden i nærheden af uddannelsesinstitutioner skyldes, at forskellige fodgængergruppers ganghastighed blev registreret. 2 af krydsene var beliggende i nærheden af folkeskole, gymnasium, handelsskole og svømmehal. De registrerede fodgængerovergange i krydsene var mellem 11 meter og 20 meter lange. I to af krydsene var fodgængerfeltet delt af helleanlæg. Alle krydsene var stærkt trafikeret i den krydsende strøm af fodgængerfeltet. 3 De blinkende fodgængerer Der blev etablere blinkende fodgængerer i 6 kryds. Ved etableringen af de blinkende fodgængerer blev der lagt vægt på, at fodgængerne skulle opleve den samme blinktid, uanset hvornår de passerede krydset. Udgangspunktet for etableringen var således den korteste grønfase i omløbet. Dette er som ofte svarende til grønfasen om natten. Blinkperioden er i grønfasen indpasset således, at der først vises fast grønt efterfulgt af blinkende grønt inden et skifter til rødt. Figur 2 viser hvorledes blinkperioden principielt er indpasset i grønperioden.

4 A B Figur 2: Principskitse af, hvorledes de blinkende grønne fodgængerer er indpasset i krydsenes oprindelige grønfase. Som følge af, at blinktiden er indpasset efter den korteste grønfase, er blinktiden i visse tilfælde blevet meget kort. Reglerne angivet i Byernes trafikarealer angiver, at der som minimum skal være 6 sekunder fast grønt. For at opnå en acceptabel blinkperiode er der fra Trafikministeriets side givet dispensation til at nedsætte den faste grønfase til 4 sekunder. Blinktiden varierer fra kryds til kryds afhængig af indstillingen af dette. Der er imidlertid som minimum 4 sekunder fast grønt efterfulgt af 4 sekunder blinkende grønt. Den faste grøntid kan således udelukkende betragtes som et start til fodgængerne om at passere krydset. Selve formålet med det blinkende grønne fodgænger er, at hvis fodgængeren ankommer til krydset, mens et blinker skal vedkommende stopper op og vente til næste grønne fodgængerfase med at passere krydset. De blinkende fodgængerer er således mindet på fodgængere, der går langsomt, hvilket typisk vil være ældre fodgængere og fodgængere med gangbesvær. Anvender disse fodgængere således de blinkende grønne fodgængerer korrekt, vil de dermed have længere tid til at passere fodgængerfeltet inden den krydsende strøm får køre. 4 Undersøgelsesdesign og data Undersøgelsen er opbygget som en før- og efterundersøgelse. Registreringerne af fodgængerne er foregået ved hjælp af videooptagelser i de 6 kryds, og blev foretaget i perioden fra oktober til starten af december Der blev optaget ca. 160 timers video tilsammen i før- og eftersituationen, svarende til ca fodgængerobservationer, fordelt på fodgængerobservationer i førsituationen og fodgængerobservationer i eftersituationen. For at teste de opstillede hypoteser, var det nødvendigt, at registrere fodgængerne i forhold til en række variable. Tabel 1 viser de væsentligste af disse variable.

5 Variabel Undergruppe Alder 6-19 år, år og 65- år. Køn Mand og kvinde. Type Enkelt fodgænger, fodgænger trækkende med cykel eller barnevogn, fodgænger med yngre børn, fodgænger i gruppe og andet. Starttidspunkt og sluttidspunkt for passagen af Der er registreret tidspunktet fodgængeren sætter krydset første fod på vejbanen, og tidspunktet fodgængeren igen træder væk fra kørebanen, det være sig enten ved helleanlæg eller fortov. Vigepligt 1 Om fodgængeren starter passagen af krydset for grønt eller for rødt. Vigepligt 2 Om fodgængeren afslutter passagen af krydset for grønt eller for rødt. Reagerer på det blinkende fodgænger Om fodgængeren reagerer på det blinkende fodgænger eller ikke, se nedenfor. Reaktion på det blinkende fodgænger Om fodgængeren reagerer på det blinkende fodgænger ved, at sætter hastigheden op, stoppe op og vente til næste grønfase med at passere krydset eller har en anden reaktion. Tabel 1: Variable og undergrupper til kategorisering af fodgængerne. Antallet af registreringer i før- og eftersituationen fremgår af tabel 2.

6 Variabel Undergruppe Førsituation Eftersituation Køn Mænd 49% 46% Kvinder 51% 54% I alt Alder 6-19 år 21% 18% år 57% 65% 65- år 22% 17% I alt Fodgængertype Enkelt fodgænger 71% 74% Fodgænger med barnevogn 5% 4% Fodgænger med cykel 5% 4% Fodgænger med yngre børn 2% 2% Fodgænger i gruppe 13% 12% Andet 5% 4% I alt Vigepligt Starter passagen af krydset for grøn 88% 88% Starter passagen af krydset for rødt 12% 12% I alt Vigepligt 2 Slutter passagen af krydset for grønt 44% 56% Slutter passagen af krydset for rødt 56% 44% I alt Reagerer på det blinkende Fodgængeren reagerer på det blinkende - 9% Fodgængeren reagere ikke på det blinkende - 91% I alt Reaktion på det blinkende Sætter hastigheden op - 70% Stopper op og venter til næste grønfase - 26% Andet - 4% I alt Tabel 2: Antallet af fodgængerregistreringer for alle kryds i før- og eftersituationen. For oplysninger om det enkelte kryds henvises til (Mikkelsen, Bo, 2002). Som det fremgår af tabel 2, er der ikke nogen stor forskel på fordelingen af registrerede mænd og kvinder i før og eftersituationen. Gruppen af årige udgør langt den største del de registrerede fodgængere, mens de 6-19 årige og de 65 årige eller ældre har nogenlunde samme fordeling i førog eftersituationen. Langt hovedparten af fodgængerne passerer krydset alene, mens den næststørste gruppe af registreringer er fodgængere i gruppe. I både før- og eftersituationen starter 88% af fodgængerne deres passage af krydset for grønt. 44% af fodgængerne slutter deres passage af krydset for grønt i førsituationen, 56% af fodgængerne slutter deres passage af krydset for rødt. I eftersituationen er fordelingen omvendt. 9% af fodgængerne reagerer på de blinkende fodgængerer, mens 91% ikke reagerer. Hovedparten, 70% af fodgængerne der reagerer på de blinkende fodgængerer, reagerer ved at sætte hastigheden op, 26% stopper op og venter til næste grønfase med at passere krydset mens 4% har en anden reaktion.

7 Registreringerne viste ligeledes, at hovedparten af fodgængerne starter deres passage af krydset i tidsrummet 1 sekund før et skifter til grønt til ca. 4 sekunder inde i grønfasen. Eftersom hovedparten af fodgængerne stater lige før eller lige efter fodgængeret skifter til grønt og blinkperioden bygger på den korteste grønfase, natfasen, samt at registreringerne er foretaget i dagtimerne, hvor grønfasen som regel er længere end i natfasen, er der ikke blevet observeret et tilstrækkelig antal fodgængere i eftersituationen til, at det er muligt at differentiere fodgængernes reaktion på de blinkende fodgængerer på det enkelte kryds. Det har således været nødvendigt, at lægger alle observationer af fodgængere der reagerer på de blinkende fodgængerer sammen for de 6 forsøgskryds. Ses der på antallet af fodgængere, der reagerer på de blinkende fodgængerer, fremgår resultatet af tabel 3. Passerer krydset i blinktiden Passerer udenfor Total blinktiden Reagerer på det blinkende Reagerer på det blinkende Reagerer ikke på de blinkende Reagerer ikke på de blinkende I alt I alt Tabel 3: Antallet af fodgængere der starter passagen af krydset mens et blinker/ikke blinker og reagerer/ikke reagerer på det blinkende. Tabel 3 viser, at 201 fodgængere starter passagen af krydset mens et blinker. Heraf reagerer 69 fodgængere svarende til 34% på de blinkende fodgængerer. 132 fodgængere eller 66% af de fodgængerne der starter passagen af krydset mens et blinker reagerer ikke på de blinkende fodgængerer. Der skal her gøres opmærksom på, at der ikke bevidst er gjort opmærksom på, at de blinkende fodgængerer er blevet etableret. Det er således fodgængernes intuitive reaktion på de blinkende fodgængerer der er blevet undersøgt. Tabel 3 viser også, at 90 fodgængere der starter passagen af krydset mens et ikke blinker reagerer herpå. Denne gruppe dækker over fodgængere, der stopper op og venter til næste grønfase med at passere krydset, fodgængere der sætter hastigheden op for at nå ud i krydset, før et skifter til rødt, men først træder ud i krydset efter et er skiftet til rødt og fodgængere der helt vælger en anden overgang til at krydse vejen. Registreringen af fodgængernes gennemsnitlige ganghastighed blev foretaget i såvel før- som eftersituationen. Tabel 4 viser de registrerede ganghastigheder.

8 Variabel Undergruppe Førsituation i m/sek. Eftersituation i m/sek. Køn Mænd 1,5 1,5 Kvinder 1,4 1,4 Alder 6-19 år 1,5 1, år 1,5 1,5 65- år 1,3 1,2 Type Enkelt fodgænger 1,5 1,5 Fodgænger med barnevogn 1,4 1,4 Fodgænger med cykel 1,4 1,4 Fodgænger med yngre børn 1,3 1,3 Fodgænger i gruppe 1,4 1,5 Andet 1,2 1,3 Vigepligt Starter passagen af krydset for grøn 1,4 1,5 Starter passagen af krydset for rødt 1,5 1,5 Vigepligt 2 Slutter passagen af krydset for grønt 1,5 1,5 Slutter passagen af krydset for rødt 1,4 1,5 Reagerer på det blinkende Fodgængeren reagerer på det blinkende - 1,7 Fodgængeren reagere ikke på det blinkende - 1,4 Reaktion på det blinkende Sætter hastigheden op - 1,9 Stopper op og venter til næste grønfase - - Andet - 1,5 Tabel 4: Fodgængeres ganghastighed i før- og eftersituationen i m/sek. For oplysninger om fodgængernes ganghastighed i det enkelte kryds henvises til (Mikkelsen, Bo, 2002). I nogle af undergrupperne er der meget få data. Fodgængere der stopper op og venter registreret i andre undergrupper. Det har ikke altid været muligt, at registrere fodgængernes ganghastighed, hvorfor beregningen af ganghastigheden bygger på færre observationer end angivet i tabel 2 Som det fremgår af tabel 4, så går mænd tilsyneladende hurtigere end kvinder. Ældre fodgængere går langsommere end næsten alle andre fodgængergrupper. Fodgænger der reagerer på de blinkende er ved at sætte hastigheden op, går hurtigst af alle. Ingen af fodgængergrupperne går langsommere end 1,2 m/sek. Det skal dog nævnes, at der er store forskelle i undergruppernes gennemsnitlige ganghastighed, hvis der ses på hvert enkelt forsøgskryds. 5 Resultater Der blev i undersøgelsen opstillet 10 hypoteser vedrørende fodgængernes reaktion i kryds med blinkende grønne fodgængerer og fodgængernes ganghastighed. Hypoteserne er blevet testet med hensyn til signifikante forskelle på 95% signifikansniveau. Resultaterne af hypoteserne er at: Hypoteser om effekt af blinkende er: 1. Der er ikke forskel på antallet af 6-19 årige og 65- årige der reagerer på de blinkende fodgængerer. Hypotesen er derfor afkræftet; 2. Der er ikke forskel på de 6-19 åriges og 65- åriges reaktion på de blinkende fodgængerer. Hypotesen er afkræftet;

9 3. Mere end halvdelen af de fodgængere der starter deres passage af krydset mens et blinker. Hypotesen er bekræftet; årige reagerer ikke mere hensigtsmæssigt en de 6-19 årige på de blinkende fodgængerer. Hypotesen er afkræftet; Hypoteser om ganghastighed: 5. Der er ikke nogen entydig konklusion på, at fodgængere går langsommere end de ganghastigheder der er nødvendige for at passere krydsene i grønfasen eller i mellemtiden. Dette afhænger af det enkelte kryds. Hypotesen kan derfor ikke be- eller afkræftes generelt. Hypotesen kan imidlertid bekræftes for ældre fodgængere i mellemtiden; 6. Hypotesen kan generelt bekræftes. Kun ældre fodgængere går langsommere end hvad der i Byernes Trafikarealer (Vejdirektoratet, 2000) angives til hurtig gang, svarende til 1,2 m/sek.; 7. Der er ikke forskel på ganghastigheden på mænd og kvinder. Hypotesen er afkræftet; 8. Ældre fodgængere går langsommere end alle andre fodgængergrupper. Hypotesen er bekræftet; 9. Det har ikke betydning for fodgængeres ganghastighed om de starter passagen af krydset for grønt eller for rødt. Hypotesen er afkræftet; 10. Fodgængere der starter deres passage af krydsene mens et blinker går hurtigere end fodgængere der starter passagen af krydset for fast. Hypotesen er bekræftet. Resultaterne angivet ovenfor er dækkende for hele undersøgelsen. Resultaterne kan således ikke altid direkte overføres til de involverede kryds, da der forekommer lokale forskelle krydsene imellem. 6 Konklusion På baggrund af undersøgelsen vedrørende etablering af blinkende grønne fodgængerer i regulerede kryds, ovenfornævnte resultater, litteraturstudiet, og egne observationer, kan det konkluderes følgende: At der ikke er registreret kritiske situationer, hvor fodgængere har været ved at blive kørt ned, som følge af de blinkede er; At blinkende er ikke bør etableres i enkelte kryds men i et større geografisk område eksempelvis en bydel eller en hel by, for at få en tilstrækkelig stor effekt udtrykt ved antallet af fodgængere der reagerer på de blinkende fodgængerer; At der bør informeres om betydningen af de blinkende fodgængerer for at få fodgængerne til at reagere hensigtsmæssigt på de blinkende er; At blinkende er sjældent kan implementeres med succes i ernes nuværende omløb. Hvis blinkende er skal implementeres, bør det derfor ske i forbindelse med en samlet revurdering af fodgængerer og fodgængeres sikkerhed; At flere steder i udlandet er man ved at udfase de blinkende fodgængerer, ikke direkte som konsekvens af, at de er sikkerhedsmæssige uforsvarlige, men at der simpelthen er fundet bedre alternativer til de blinkende fodgængerer. At fodgængere går betydeligt hurtigere end de dimensionsgivende ganghastigheder angivet i byernes trafikarealer, hvorfor disse umiddelbart kan sættes op, mens ganghastigheden for beregning af sikkerhedstiden bør sættes ned. 7 Referencer Danmarks Statistik (2000): Statistisk Årbog 2000, Danmarks Statistik, september 2000.

10 Mikkelsen, Bo (2002): Fodgængere i regulerede kryds Et litteraturstudie omhandlende blinkende fodgængerer og ganghastighed, Notat No. XX, Danmarks TransportForskning 2002 (Endnu ikke publiceret). Mikkelsen, Bo (2002): Ældrevenlige fodgængerer med blinkende grønt, Rapport No. XX. Danmarks TransportForskning 2002 (Endnu ikke publiceret). Vejdirektoratet (2000): Byernes trafikarealer, hæfte 1, Forudsætninger for den geometriske udformning, Udkast, Vejregelrådet, Vejdirektoratet, oktober 2000.

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Fodgængerhastigheder

Fodgængerhastigheder Fodgængerhastigheder I signalregulerede fodgængerovergange Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Juni 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S

CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I BYER TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS METROSELSKABET I/S CYKELSIKRE LETBANEKRYDSNINGER I TRAFIKSIKKERHEDSMÆSSIG GENNEMGANG AF 7 UDVALGTE SIGNAL- OG VIGEPLIGTSREGULEREDE KRYDS BYER METROSELSKABET I/S SIKKERHEDSKATALOGER - HVORFOR DET? Redskab til at tale om sikkerhedsarbejde

Læs mere

Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) Akt.nr.

Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) Akt.nr. Danmarks Statistik, Arbejdsstyrke 10. april 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) MIF/- Akt.nr. Abstract Det skete et niveauskift med henblik på den danske befolknings uddannelsesniveau ifølge Arbejdskraft-undersøgelsen

Læs mere

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens?

Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 2: Om hvad de studerende laver inden de begynder universitetsuddannelse Hvor længe venter de studerende inden de begynder uddannelse? Og hvad laver de imens? Det er

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU)

Tæt på de udsatte fodgængere HVU v. Henriette Thorlacius-Ussing, htu@vd.dk Temakoordinator i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker(HVU) Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil

Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil Tidsseriemodeller for bilpark og årskørsel per bil Mogens Fosgerau Danmarks TransportForskning mf@dtf.dk 1 Indledning Dette papir omhandler en del af en aggregeret prognosemodel for dansk vejtrafik, kaldet

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

Døgnvarmestuen i Aarhus Statistik

Døgnvarmestuen i Aarhus Statistik Statistik Døgnvarmestuen har åben i følgende tidsrum: om dagen kl. 9.15 til kl. 15.00 om aftenen kl. 17.00 til kl. 22.30 om natten kl. 23.30 til kl. 8.30 Denne statistik viser hovedtal fra Døgnvarmestuens

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Blinkende fodgængersignaler

Blinkende fodgængersignaler Et litteraturstudie Juli 2006 Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Baggrund...4 3 Litteraturstudie...5 3.1 Danmark...5 3.1.2

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere