Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapportering Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Resultatopfyldelse Tabel 3: Benyttelse, besøgende Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 5: Opgaver og ressourcer Målrapportering Tabel 6: Årets resultatopfyldelse Tabel 7: Nettotilvækst, fysiske samlinger Tabel 8. Klimakrav Tabel 9: Korrekt klimaopbevaring Tabel 10: DOD: Digitalisering og benyttelse Tabel 11: Reservation, hovedkonto Regnskabstabeller Tabel 12: Resultatopgørelse Tabel 13: Resultatdisponering Tabel 14: Balancen Tabel 15: Egenkapitalforklaring Tabel 16: Udnyttelse af låneramme Tabel 17: Opfølgning på lønsumsloft ( ) Tabel 18: Bevillingsregnskab ( ) Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Note 3: Hensatte forpligtelser Obligatoriske bilag Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Bilag 2: Tilskudsfinansieret forskning (underkonto 95) Bilag 3: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97), mio. kr.

4 -4-1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Bibliotek, CVR-nr , er ansvarlig for, dvs Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Sted, dato Underskrift Underskrift Direktør Erland Kolding Nielsen Departementschef Marie Hansen

5 -5-2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Denne årsrapport aflægges for finanslovens hovedkonto Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek under Kulturministeriet. Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler Nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for Nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er det Det Kongelige Biblioteks primære opgave at understøtte forskning og undervisning ved universitetet dels ved at opfylde forskernes, de studerendes og undervisernes behov for informationsressourcer, dels igennem særlige services til disse tre grupper, der tilsammen udgør universitetsbibliotekets primære brugergruppe. Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata. Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat, gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber, at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i vidensproduktion og i vidensdeling med konvergens mellem forskellige medietyper at udbygge den digitale infrastruktur for kulturarvsbevaring og dansk forskning

6 -6- at udvikle institutionen som kompetencecenter inden for dets hovedopgaver at styrke bevaringsindsatsen især for de samlinger af enestående national betydning at retrodigitalisere betydelige dele af kulturarven, herunder den danske nationallitteratur indtil overgang til digital pligtaflevering at styrke KUBIS-samarbejdet og videreudvikle universitetsbiblioteksfunktionen i retning af Det Digitale Universitetsbibliotek. Lovgrundlag og hovedopgaver Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering (Lov nr af 22. december 2004), tyverisikring (Lov nr. 248 af 8/6 1978) og forskning (Lov nr. 224 af 27/3 1996). Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærkningerne er bibliotekets hovedopgaver således: Nationalbiblioteksservice Forskning Dansk Folkemindesamling Universitetsbiblioteksservice Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for perioden 2011 til Rammeaftalen dækker bibliotekets hovedopgaver, og endvidere er der fastlagt to indsatsområder, som går på tværs af bibliotekets opgaver. De tværgående indsatsområder er nærmere gennemgået i afsnit Virksomhedens omfang Det økonomiske omfang af Det Kongelige Biblioteks virksomhed er belyst i tabel 1. Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 362,9 402,3 Indtægter 13,9 53,6 Note: Udgiftsbevilling er opgjort inkl. reserveret bevilling Som det fremgår, overstiger de regnskabsførte udgifter bruttoudgiftsbevilingen med 40 mio. kr., hvilket er dækket af merindtægter i forhold til finanslovens indtægtsbevilling. Bibliotekets indtægtsbevilling er forsigtigt ansat på finansloven Årets resultater Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, vurderes Det Kongelige Biblioteks faglige resultater såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i Årets samlede resultat anses derfor som tilfredsstillende.

7 Årets faglige resultater Målopfyldelse i relation til rammeaftalen Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål, der var relevante i Som det fremgår af afsnit 2, er det bibliotekets vurdering, at samtlige mål blev opfyldt. Samlet finder biblioteket, at der har været tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i er samtidig sidste år i bibliotekets rammeaftale med Kulturministeriet. I nedenstående oversigt er målopfyldelsen sammenfattet for hele rammeaftaleperioden. Tabel 2: Resultatopfyldelse Resultatmål I alt Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt I alt Som det fremgår, har der været i alt 56 resultatmål i perioden. Heraf er 53 svarende til ca. 95% blevet opfyldt, mens de resterende 3 er delvist opfyldt. Biblioteket betragter dette som en tilfredsstillende målopfyldelse i relation til den samlede rammeaftale. Bibliotekets overordnede strategiske indsatsområde i rammeaftalen 2011 til 2014 er videreudvikling af det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek er en institution, der i alle afgørende henseender styres, forvaltes og administreres digitalt. Det betyder, at indgangene eller adgangene er digitale, så informationerne og den personuafhængige formidling om biblioteket, dets opgaver, indhold og funktioner i tilstrækkeligt og/eller udtømmende omfang sker digitalt. Det betyder endvidere, at kommunikationskanalerne både internt, til brugere og myndigheder er digitale og i juridisk forstand forpligtende og bindende. Endelig betyder det, at væsentlige dele af indholdet kan findes digitalt. I 2014 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realiseringen af denne strategi: Biblioteket har realiseret målene for SIFD-projektet (System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale) i rammeaftaleperioden. SIFD-projektet har til formål at udvikle et system til at forvalte, bevare og formidle digitalt materiale, som skal være rygraden i fremtidens digitale bibliotek, jf. afsnit Realiseringen af planerne for rammeaftaleperioden indebærer bl.a., at biblioteket nu er i stand til at modtage e-bøger og digitale trykforlæg, forvalte dem korrekt og sikre dem gennem digital langtidsbevaring. Den tekniske infrastruktur er således på plads, dels til at biblioteket kan indgå frivillige aftaler med danske forlag om digital aflevering, dels til Kulturministeriets eventuelle videre arbejde med et forslag til revision af pligtafleveringsloven.

8 -8- Bibliotekets mobile services bliver yderligere styrket bl.a. som følge af, at der er udviklet Responsive Web Design til bibliotekets hjemmeside. Når denne service er implementeret primo 2015, vil hjemmesidens udseende tilpasse sig brugernes mobile enheder (smartphones, tablets osv.), jf. afsnit Bibliotekets digitale formidling blev udbygget i forbindelse med markeringen af de to store krigsjubilæer i 2014 i form af en temawebside om digitaliserede samlinger om 1. verdenskrig og en portal over alle digitaliserede billeder fra krigen i 1864, jf. afsnit For at skabe grundlag for indsamlingen af dansk online-kulturarv uden for DK-domænet (udenlandsk danica på internettet) gennemførtes et digitalt forskningsprojekt, der mundede ud i en afsluttende forskningsrapport med forslag til infrastruktur for data og dataværktøjer til indsamling af udenlandske danica på internettet, jf. afsnit BIT-magasinet, som har til formål at sikre den fysiske langtidsbevaring af bl.a. Det Kongelige Biblioteks digitale samlinger, gik efter planerne fra test til drift, jf. afsnit Den nationale interaktive portal for luftfotografier, Danmark set fra luften før Google, blev forøget med luftfotos fra Bornholm og Kattegatøerne, og der blev skabt et økonomisk grundlag for en udvidelse af portalen med billeder fra det tidligere Ringkøbing Amt. Endvidere er mere end luftfotos fra portalen blevet gjort tilgængelige gennem Europeana, som er den fælleseuropæiske internetportal for digitale materialer fra kultur- og forskningsinstitutioner, jf. afsnit Projektet Danmarks Breve, som har til formål at digitalisere og formidle samtlige forskningsmæssigt relevante breve på en samlet platform, blev igangsat og fulgte de lagte planer. Endvidere skete der en konsolidering af MyArchive, der har til formål at sikre fortsat bevaring af korrespondance i den digitale tidsalder ( s mv.) i form af digitale privatarkiver for kunstnere, kulturpersonligheder og forskere. Endelig blev projektet med digitalisering af læsesalsklausuleret materiale (Digitalisering on Demand) videreført, og projektet overgår nu til almindelig drift på biblioteket, jf. afsnit Den digitale kildeudgave af journalisten Vilhelm Bergstrøms dagbøger fra besættelsen er afsluttet. Projektet har givet værdifuld viden om metoder til udarbejdelse og publicering af digitale kildeudgaver til brug for forskningen, jf. afsnit Universitetsbibliotekets strategiske satsning på e-bøger har betydet, at der ved udgangen af 2014 er indgået aftaler med de største internationale forlag om relevante e-bogspakker. Brugerne har med mere end downloads i 2014 taget særdeles godt imod denne satsning, jf. afsnit Med universitetsbiblioteket som primus motor er arbejdet med at samle bibliotekets kontaktfunktioner i en fælles funktion, KontaktBiblioteket, afsluttet. Kontaktfunktionen understøttes af det nye administrative system LibAnswers, som sikrer hurtig online besvarelse af skriftlige henvendelser. Ligeledes blev brugen af softwareprogrammet LibGuides konsolideret i LibGuides anvendes dels til fakultetsbibliotekternes hjemmesider, dels til websider rettet mod

9 -9- bestemte faglige specialer eller emner (copyright, e-bøger etc.). Brugen af LibGuides er næsten fordoblet i 2014 i forhold til implementeringsåret 2013, jf. afsnit Disse resultater vedrørende det digitale bibliotek i 2014 skal ses i sammenhæng med resultaterne i de tre foregående år, jf. afrapporteringen i de foregående årsrapporter. Samlet dokumenterer resultaterne efter bibliotekets vurdering dels at mængden af tilgængeligt materiale i det digitale bibliotek er forøget betydeligt, dels at den infrastruktur, der skal understøtte det digitale bibliotek, er blevet udviklet og styrket væsentligt i rammeaftaleperioden. Inden for de økonomiske rammer, der har været til rådighed, er det derfor efter bibliotekets opfattelse i høj grad lykkedes at realisere strategien om at videreudvikle det digitale bibliotek. Ud over ovennævnte resultater og initiativer på det digitale område i 2014 skal det for Nationalbiblioteket fremhæves, at den fysiske samlingsopbygning og analoge formidling fortsat er et væsentligt og ressourcekrævende område. På accessionsområdet har biblioteket således bl.a. erhvervet tre meget store privatarkiver i Det drejer sig om arkivet efter balletmester Flemming Flindt, forfatteren Thorkild Hansens arkiv samt arkivet efter ingeniør og professor Erik Reitzel, der var internationalt anerkendt for sit teoretiske og praktiske bidrag til konstruktiv minimalisme. I 2014 afsluttedes endvidere den første 5-årsperiode for Dansk Center for Musikudgivelse, som er finansieret af eksterne midler. Centret har i perioden udarbejdet eller medproduceret i alt 18 nodeudgivelser, bl.a. en kritisk-videnskabelig udgave af Peter Heises opera i fire akter Drot og Marsk, samt 20 musikvidenskabelige artikler. Hertil kommer rapporter, netpublikationer og software med udgangspunkt i centrets produktion i øvrigt. Bl.a. på baggrund af en meget positiv evaluering af centret fra et internationalt sammensat ekspertpanel i 2013 har Kulturministeriet valgt, at centret skal videreføres for en ny flerårig periode. På Universitetsbibliotekets område skal det fremhæves, at biblioteksfunktionen scorede meget højt i en undersøgelse af tilfredsheden med Københavns Universitets tjenester, som universitetet gennemførte for anden gang i Resultaterne svarer til bibliotekets egne brugerundersøgelser, hvoraf den seneste er fra 2013, jf. sidste årsrapport. Benyttelsen af biblioteket i 2014 Som supplement til ovenstående gennemgang beskrives årets faglige resultater i det følgende gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen. Nedenstående figur belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i et flerårigt perspektiv. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til.

10 -10- Figur 1: Benyttelse, udlån Som det fremgår, er det samlede udlån næsten femdoblet i den betragtede periode. Dette dækker over en meget markant stigning i de elektroniske udlån. Heroverfor udviser de konventionelle lån en vigende tendens navnlig først i perioden, mens der sker en stabilisering fra 2012 og fremefter. I 2014 havde de elektroniske udlån et omfang på ca. 10,8 mio. downloads, mens det fysiske udlån var på ca. 0,5 mio. enheder. Den samlede stigning i udlånstallet modsvares af et markant fald i enhedsomkostningerne i den betragtede periode. Enhedsomkostningerne i 2014 er således en femtedel af, hvad de var i periodens begyndelse, nemlig 2,4 kr. pr. udlån, jf. figur 2.

11 -11- Figur 2: Omkostninger (kr.) pr. udlån Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et flerårigt perspektiv. Tabel 3: Benyttelse, besøgende Besøg (mio.) Besøg på hjemmeside 3,89 4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36 4,62 4,69 Fysiske besøg 0,88 0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31 1,37 1,29 I alt 4,77 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67 6,00 5,98 Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i ,7 mio. besøgende, hvilket stort set svarer til året før. Med hensyn til fysiske besøg er der et beskedent fald i 2014 efter mange års stigning. Faldet afspejler efter bibliotekets vurdering især, at universitetet selv har øget antallet af studiepladser. Til trods herfor kan det konstateres, at efterspørgslen efter bibliotekets studiemiljøer fortsat er på et meget højt niveau. Dette finder biblioteket positivt.

12 -12- Sammenfatning Samtlige mål i relation til rammeaftalen blev opfyldt i Set over hele rammeaftaleperioden har biblioteket opfyldt 53 af 56 mulige resultatmål, mens 3 er blevet delvist opfyldt. Det er på den baggrund bibliotekets vurdering, at indsatsen i perioden i høj grad bidraget til at opfylde rammeaftalens mission, jf. afsnit Årets økonomiske resultat Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i I den forbindelse udarbejdede biblioteket et grundbudget, hvor udgifter svarede til de budgetterede indtægter og bevillingen på finansloven Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Mio. kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -379,8-377,4-389,3 - Heraf indtægtsført bevilling -346,4-336,5-349,0 - Heraf eksterne indtægter -33,4-40,9-40,3 Ordinære driftsomkostninger 347,9 349,2 360,7 - Heraf løn 175,8 181,7 178,9 - Heraf afskrivninger 27,1 26,1 25,8 - Heraf øvrige omkostninger 142,4 138,1 152,4 Resultat af ordinær drift -31,8-28,2-28,5 Resultat før finansielle poster -34,3-33,5-34,2 Årets resultat 1,6 1,1-0,3 Balance Anlægsaktiver 712,6 691,8 672,0 Omsætningsaktiver 76,4 80,7 75,1 Egenkapital 6,2 5,1 5,4 Langfristet gæld 716,6 689,9 669,3 Kortfristet gæld 65,7 73,9 72,4 Lånerammen 818,8 818,8 818,2 Træk på lånerammen 718,8 685,0 665,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 87,8% 83,7% 81,4% Negativ udsvingsrate 17,0% -3,7% 1,3% Overskudsgrad -0,4% -0,3% 0,1% Bevillingsandel 91,2% 89,2% 89,7% Personaleoplysninger Antal årsværk 429,2 437,5 424,8 Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 Lønomkostningsandel 46,3% 48,1% 46,0% Lønsumsloft 174,8 169,9 170,2 Lønforbrug 163,2 164,8 159,0 Det realiserede regnskabsresultat er belyst i ovenstående tabel med økonomiske hoved- og nøgletal for Som det fremgår, er bibliotekets nettoresultat i 2014 et mindreforbrug i forhold til bevilling og indtægter på 0,3 mio. kr.

13 -13- Sammenholdt med grundbudgettets forventede resultat på 0 er der tale om en afvigelse på mindre end 0,1% af bibliotekets bevilling og bruttoudgiftsniveau. Biblioteket betragter på den baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende. Bruttotallene afviger dog noget fra grundbudgettet, idet såvel indtægtsført bevilling som driftsomkostningerne er godt 10 mio. kr. højere, end forudsat i grundbudgettet. Dette skyldes, at biblioteket på tillægsbevillingsloven fik tilført en ekstraordinær bevilling på 9,5 mio. kr. til delvis afregning af ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger. Såvel bevilling som betalingen af ejendomsskatterne på disse bygninger har hidtil ligget uden for ministerområdet. I balancen afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som overstiger tilgangen. Faldet modsvares af den langfristede gæld, der også er reduceret. Faldet i omsætningsaktiverne er især knyttet til ændringen i ultimosaldoen på bibliotekets FF7-konto, jf. bibliotekets balance i afsnit 3. Ser man på de finansielle nøgletal i tabellen, kan det konstateres, at biblioteket har overholdt sin låneramme, idet udnyttelsesgraden er opgjort til 81,4% i Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets maksimalt tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Denne negative udsvingsmargin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 5,3 mio. kr., mens biblioteket overførte et overskud er på 0,1 mio. kr. Biblioteket har således overholdt statens regler for overført overskud/underskud, men den samlede buffer i bibliotekets økonomi består alene af den negative udsvingsmargin. For så vidt angår bevillingsandelen, fremgår det, at biblioteket fortsat helt overvejende er finansieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen svinger omkring 90% i de tre år, tabellen dækker. Faldet i lønomkostningsandelen skyldes især de førnævnte ekstraordinære udgifter til ejendomsskatter i 2014, som forøgede niveauet for øvrig drift i forhold til institutionens lønomkostninger. Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2014 har overholdt lønsumsloftet. Sammenfatning Det realiserede regnskabsresultat i 2014 afviger med 0,3 mio. kr. i forhold til det nettoforbrug, som bibliotekets godkendte grundbudget udviste. Afvigelsen udgør mindre end 0,1% af den samlede nettoudgiftsbevilling. Biblioteket betragter på den baggrund det samlede økonomiske resultat som tilfredsstillende.

14 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Nedenstående tabel viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets produkter. Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Mio. kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -21,2-2,1 23,3 6% NB-service/indsamling -28,0-2,0 30,0 7% NB-service/bevaring -58,0-3,0 61,0 15% NB-service/formidling -43,4-18,9 62,3 15% Forskning -9,8-8,9 18,7 5% Dansk Folkemindesamling -7,8-0,5 8,4 2% KUB-service/indsamling -121,0-1,5 122,4 30% KUB-service/formidling -59,7-16,6 76,3 19% I alt -349,0-53,6 402,3 100% Ser man på omkostningssiden, er Universitetsbiblioteket og Nationalbiblioteket (inkl. forskning og Dansk Folkemindesamling) omtrent lige store. På finansieringssiden er Nationalbibliotekets andel af øvrige indtægter fortsat størst, men universitetsbibliotekets indtægter har været stigende gennem årene og er knyttet til biblioteksydelser for Københavns Universitet i medfør af KU- BIS-samarbejdet. Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis Målrapportering Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt A Tabel 6: Årets resultatopfyldelse Tværgående indsatsområde Mål Resultat 2014 Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Det Kongelige Bibliotek skal på basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. Opfyldt Der henvises til afsnit B Udbygning af den digitale infrastruktur (II) Biblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek. Opfyldt Der henvises til afsnit C Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation) Biblioteket skal til stadighed indlemme de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet. Opfyldt Der henvises til afsnit Nationalbiblioteksservice Mål Resultat 2014

15 -15- Tværgående indsatsområde Mål Resultat 2014 D Nationalbiblioteket (I) Nationalbiblioteket skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne.. Opfyldt Der henvises til afsnit E Nationalbiblioteket (II) Nationalbiblioteket skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. Opfyldt Der henvises til afsnit F G Nationalbiblioteket (III) Nationalbiblioteket skal understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. Nationalbiblioteket (IV) Nationalbiblioteket skal fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne. Opfyldt Der henvises til afsnit Opfyldt Der henvises til afsnit H I J Forskning Mål Resultat 2014 Det Kongelige Biblioteks forskning (I) Det Kongelige Biblioteks forskning (II) Det Kongelige Biblioteks forskning skal udspringe af, understøtte og styrke Nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. Det Kongelige Biblioteks forskning skal udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner. Opfyldt Der henvises til afsnit Opfyldt Der henvises til afsnit Dansk Folkemindesamling Mål Resultat 2014 Dansk Folkemindesamling (I) Dansk Folkemindesamling skal styrke den digitale infrastruktur og den digitale formidling og kunne betjene brugerne, der hvor de befinder sig. Opfyldt Der henvises til afsnit K Dansk Folkemindesamling (II) Dansk Folkemindesamling skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark. Opfyldt Der henvises til afsnit

16 -16- L M Universitetsbiblioteksservice Mål Resultat 2014 Universitetsbiblioteket (I) Universitetsbiblioteket (II) Universitetsbiblioteket skal bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. Universitetsbiblioteket skal fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet Opfyldt Der henvises til afsnit Opfyldt Der henvises til afsnit N Universitetsbiblioteket (III) Universitetsbiblioteket skal bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet. Opfyldt Der henvises til afsnit Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det fremgår af skemaet, er det bibliotekets vurdering, at samtlige mål blev opfyldt. Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse for året Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger Udbygning af den digitale infrastruktur (I) Et afgørende led i videreudviklingen af det digitale bibliotek er udbygning af den digitale infrastruktur. Udbygningen af de digitale løsninger er nødvendig for, at biblioteket kan opretholde sin brugerorienterede opgavevaretagelse. Det er således bibliotekets mål at møde brugerne digitalt, der hvor de befinder sig. Det er især to rammeaftalefinansierede projekter, der skal bidrage til realiseringen af dette mål: Udvikling af et System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale (SIFDprojektet) (i alt 8,3 mio. kr. i rammeaftalemidler) Udvikling af digital service på mobile platforme (i alt 2,4 mio. kr. i rammeaftalemidler) SIFD-projektet De strategiske mål for projektet har været dels at opbygge en samlet digital infrastruktur til effektiv håndtering af alle aspekter af indsamling, forvaltning, formidling og bevaring af bibliotekets digitale samlinger, dels specifikt at klargøre infrastrukturen til at kunne modtage og forvalte trykforlæg fra forlagene som et led i overgangen til digital pligtaflevering.

17 -17- I 2014 var succeskriterierne: 1. kvartal: Demonstrere dataflow gennem det fulde system fra indlæsning til forvaltning, formidling og langtidsbevaring. 2. kvartal: Implementering af det fastlagte design for metadata og identifikatorer i systemet 3. kvartal: Understøttelse af pligtafleverede e-bøger gennem alle systemets komponenter. 4. kvartal: SIFD sættes i drift, så biblioteket kan modtage og korrekt forvalte digital aflevering af e-bøger samt digitale trykforlæg Projektet bygger på to forudsætninger/hypoteser: 1. at en stor del af den digitale samlingsforvaltning kan foregå med de samme interne processer, uanset materialetype, og 2. at det internt i systemet er muligt at repræsentere metadata fra alle typer af materiale på en ensartet måde, uanset afleverings- og eventuelt formidlingsformat, og at det derfor er muligt at understøtte alle bibliotekets workflows i den samme suite af systemer/den samme infrastruktur. Infrastrukturen er opdelt i tre hovedkomponenter: forvaltning, bevaring og formidling efter denne metode. Disse tre komponenter forventes fremadrettet taget i brug til alle typer af digitale materialer. Alle beskrivende metadata oversættes til Bibframe-formatet i den interne repræsentation. Dette format er blevet valgt efter en indgående undersøgelse i arbejdsgrupper med deltagelse af både biblioteksfaglige og it-faglige eksperter. Resultatet for året er som forventet, dvs. forvaltnings- og bevaringsdelen er nu sat i drift. Det strategiske fokus var på at bane vejen for digital pligtaflevering, og infrastrukturen er samlet set klar til gradvist at blive udvidet til andre workflows og materialetyper i den kommende rammeaftaleperiode. Det forudses, at formidlingsdelen af infrastrukturen vil blive sat i drift i løbet af Effekten af indsatsen vil kunne måles i de kommende år, dels i den takt infrastrukturen bliver taget i brug til såvel ny samlingsopbygning som konsolidering af eksisterende digitale samlinger, dels i og med at det lykkes via aftaler eller gennem en lovændring at få indsamlet digitale trykforlæg. Projektet har desuden stået for en omfattende udredning og specifikation af hele området omkring digital accessionering, som vil kunne danne udgangspunkt for implementering i den kommende rammeaftaleperiode. Succeskriterierne i rammeaftalen er blevet opfyldt inden for rammerne af rammeaftalens budget, så Det Kongelige Bibliotek i dag bl.a. er parat til at modtage, forvalte og langtidsbevare digitale trykforlæg fra forlagene. Ressourcerne har i lidt mindre omfang end forventet været brugt til teknisk udvikling og i lidt højere omfang til organisatoriske processer (især behovsopgørelse og datamodel), som har ført til, at det digitale bibliotek nu kan forankres bredere i organisationen og med et forbedret kompetenceniveau. Succeskriteriet er nået: Systemet til at modtage og forvalte digitalt afleverede e-bøger og trykforlæg er sat i drift.

18 -18- Service på mobile platforme Som led i at betjene brugerne der, hvor de er, har det været ambitionen at flytte den digitale service, som ydes på bibliotekets hjemmeside, ud på andre platforme, der tilgås via mobile enheder (smartphones, tablets etc.). Der var opstillet følgende succeskriterier for 2014: Der skabes bedre understøttelse af mobile grænseflader for personaliserede tjenester i bibliotekssystemkomplekset ved at overgå til responsive design, dvs. et design der tilpasser siderne til mobile enheder med henblik på at optimere læsbarhed og navigation. Der skabes bedre understøttelse af mobile grænseflader på bibliotekets hjemmeside ved at implementere responsive design i skabeloner, som indgår i bibliotekets CMS. Der skabes en billedfremvisnings-komponent med blade- og zoom-funktionalitet, der understøtter mobile enheder. Projektet har fra starten af planperioden anvendt agile udviklingsmetoder (Scrum) med meget korte sprint og har i planperioden intensiveret sit fokus på UX (User experience). Projektet er blevet bekræftet i, at disse forhold har styrket projektets produktivitet. Korte sprint med løbende brugerinvolvering giver den højeste udviklingsproduktivitet og den højeste brugertilfredshed. Set over hele rammeaftaleperioden har projektet forbedret, målrettet eller nyudviklet en længere række af bibliotekets tjenester til mobile enheder, herunder bl.a. mobilt login, adresser og åbningstider, søg og bestilling af bøger, lånefornyelse, brugerfeedback, mobil adgang til digitale samlinger, og Students Only web app (Det Kongelige Biblioteks netværk for studerende). Projektet har desuden produceret nye udgaver af to af bibliotekets væsentligste webtjenester, hjemmesiden (www.kb.dk) og bibliotekskatalogen (rex.kb.dk), som udnytter designteknikken responsive design til at få disse webtjenester til automatisk og glidende at tilpasse sig devices af alle størrelser og formater. Samlet set har projektet betydeligt forbedret bibliotekets tilstedeværelse på mobile platforme. Samtlige aktiviteter omkring mobile platforme i aftaleperioden er fuldt gennemført inden for det aftalte kalenderår. Ressourceforbruget har fulgt rammeaftalens budget for 2014 såvel som de øvrige aftaleår. Sammenfatning for SIFD og mobile platforme Som den centrale it-løsning, der anvendes til indsamling og formidling af digitalt materiale, udgør SIFD samtidig den platform, hvorpå biblioteket konsoliderer sin webbaserede formidling af materialet. I sammenhæng med de Responsive Web Design metoder, som er indført i forbindelse med projektet Mobile Platforme, sikrer det, at bibliotekets formidlingstjenester kan anvendes effektivt af en bred skare af brugere på forskelligartede, herunder mobile, enheder. Samtidig giver den etablerede platform mulighed for udvidelse med en bred vifte af nye webbaserede tjenester

19 -19- rettet mod nye målgrupper og forretningsområder, herunder f.eks. digitale udstillinger og forvaltning og formidling af forskningsdata og -kilder. Målet er opfyldt Udbygning af den digitale infrastruktur (II) I henhold til rammeaftalen skal biblioteket som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek. Succeskriterierne for 2014 var følgende: Biblioteket vil udarbejde strategi for digital formidling af de to store krigsjubilæer i 2014, 1864 og 1. verdenskrig med henblik på digital formidling og brug i de danske folkebiblioteker. Biblioteket vil bidrage til kvalificering af samarbejdet og erfaringsudveksling, herunder høringssvar, i forhold til Danskernes Digital Bibliotek, med udgangspunkt i fag- og forskningsbibliotekernes virksomhed. Biblioteket vil fortsat bidrage konstruktivt til DEFF-samarbejdet, herunder især nye initiativer i relation til digitalisering, håndtering af forskningsdata samt læringsinitiativer. 1864: Portal over alle billeder, der vedrører 1864, er digitaliseret fra egen samling såvel som fra Rigsarkivet og Christiansborg. De digitaliserede billeder kan søges og ses via REX. Dertil er der oprettet en side under der fungerer som portal til såvel disse billeder som til andet relevant, nationalt materiale, der måtte ligge offentligt tilgængeligt i andre databaser online. F.eks. har de sønderjyske museer digitaliseret alle deres billeder, og til dem er der et link på portalen. 1. verdenskrig: Temawebside om 1. verdenskrig er publiceret (og formidlet til folkebibliotekerne) som fælles digital formidling af digitaliserede 1. verdenskrigssamlinger i Det Kongelige Bibliotek som resultat af deltagelsen i EU-projektet Europeana Collections samt bibliotekets digitale udstilling Ned med våbnene. Den digitale formidling er direkte knyttet til forskning og digital formidling, som er aktiviteter i opgavehierarkiet. Projektet Europeana Collections , der er virtuel udstilling, e-læringssite samt tilgængeliggørelse i Europeana, har forstærket eksponering af bibliotekets 1. verdenskrigssamlinger ved, i international sammenhæng, at bidrage til forståelse af krigens påvirkning i et neutralt land. Samlet set er resultatet som ønsket. Projektdeltagelsen har bidraget til etablering af datamodel og projektledelsesmæssig læring og bidraget til en høj rating af projektet i forbindelse med projektets evaluering i EU-regi. Danskernes Digitale Bibliotek Det Kongelige Bibliotek har leveret et omfattende høringssvar vedr. Releaseplan 2015 for bibliotek.dk, DanBib og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

20 -20- Biblioteket deltager med et medlem af DDB kontaktgruppen etableret af Danske Forsknings-, Fag- og Uddannelsesbiblioteker. Kontaktgruppen har i løbet af 2014 har haft et møde med DDBs sekretariatsleder i juni samt afholdt et seminar Danskernes Digitale Bibliotek for Forsknings, fag- og uddannelsesbiblioteker i oktober med oplæg bl.a. ved Det Kongelige Biblioteks repræsentant og fra DDB. Biblioteket deltager endvidere med en repræsentant for Forskningsbibliotekernes Chefkollegium i Kulturstyrelsens biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk samt med et medlem af DDBs faggruppe for infrastruktur. Biblioteket har dermed bidraget til kvalificeringen af udviklingsarbejdet af bibliotek.dk, DanBib og DDB samt til en mere afbalanceret inddragelse af bibliotekerne med særligt henblik på forskningsbibliotekerne. DEFF-samarbejdet Formålet med Det Kongelige Biblioteks deltagelse i DEFF samarbejdet er dels, at biblioteket ønsker at bidrage til en konsolideret udvikling af det digitale bibliotek gennem aktiv deltagelse i en række strategiske projekter og biblioteket er repræsenteret i DEFF-styregruppen og bidrager til formidlingen af visionen, de strategiske mål samt opfølgende projektportefølje. Det Kongelige Bibliotek har været initiativtager på en række strategiske projekter, herunder bl.a. identifikation af behov i forbindelse med forskningsdata, udarbejdelse af forretningsmodel for tidsskriftsdigitalisering og sikring af fremadrettet adgang til licenseret materiale og aktiv deltagende i andre, eksempelvis projekter omkring data management planer, arbejde med sociale medier, Linked Open Data og undervisning. Gennem disse projekter har biblioteket opbygget vigtig viden i forhold til de fremadrettede udfordringer og fået afprøvet forskellige teknikker og etableret et godt netværk med de andre forskningsbiblioteker. En række projekter er afsluttede, og resultaterne er dokumenteret gennem udarbejdelse af afslutningsrapporter og for en række projekters vedkomne ved konkrete tjenester, som er et direkte resultat af DEFF-projektet. Blandt sidstnævnte tæller eksempelvis udvikling af en tjeneste til persistente identifikatorer (DanPID), en udvidelse af netarkivet i forhold til Det Administrative Bibliotek samt workflow i forbindelse med tidsskrift.dk. Samlet set er det bibliotekets vurdering, at Det Kongelige Bibliotek som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrager væsentligt til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. Målet er opfyldt Samlingsopbygning: relokering og kassation Målet er, at Det Kongelige Bibliotek til stadighed skal sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet, og endvidere at de nationale samlinger opbevares i tidssvarende klimastyrede magasiner. Et af midlerne til opfyldelsen af dette mål er, at der sker løbende relokering og kassationer i samlingerne. Et andet middel er at flytte de nationale samlinger til klimastyrede magasiner.

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Årsrapport 2014 Statsbiblioteket ÅRSRAPPORT 2014 VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 Årsrapport 2014 Statsbiblioteket

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT

RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT 2014 Indhold 1. Påtegning...1 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af Rigsarkivet...2 2.2 Rigsarkivets omfang...3 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014...3 2.4 Opgaver og ressourcer...7

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere