Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted"

Transkript

1 Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR) Ennova fra kl o Anders Filtenborg o Henrik Madsen Raben ESB-sekretariatet o Ebbe S. Hargbøl (ESH) o Lajla Pedersen (LAP) Afbud o Gitte Jensen, CSV Kolding (GJ) o Lisbeth Jensen, CSU Egedammen, Hillerød (LJ) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Peter Madsen, SOPU (PM) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland (KH) Juni 2015 Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted 1. Godkendelse af dagsorden evt. tilføjelse af nye punkter Dagsorden blev godkendt. NB! Første del af styregruppemødet er koncentreret om EUD. 2. EUD-reform a) Runde fra skolerne hvor står vi, hvad er udfordringer, hvad kan netværket gøre? Korte kommentarer fra drøftelsen: Der er gang i MTU-2015 opfølgningen på alle skoler, og ifm. opfølgningen tages der også udgangspunkt i EUD-reformens mål og APV. Der arbejdes med det fælles pædagogisk didaktiske grundlag i forhold til HPØG og LUP (lokale undervisningsplaner). Reformen sætter nogle objektive mål op, som der skal måles efter. ETU ens resultater indarbejdes også i de lokale undervisningsplaner. 1

2 En skole har nedsat en EUD-task force, som arbejder med de lokale undervisningsplaner, og det er en udfordring ift. grundforløbet, og praktikken er også med i arbejdsgruppen. På SOSU-området er der i princippet ingen kommuner, der tilkendegiver, at de ikke ønsker elever i praktik, men måske vil der blive oprettet færre praktikpladser. Det er forskelligt fra skole til skole, hvilke forløb, der gennemfører UVMs ETU-test af de obligatoriske spørgerammer. Der arbejdes med en ny grundforståelse ift. værdigrundlag og VTU. Niels Brocks beskrivelse af kvalitetssystemer På vej giver en fin beskrivelse af kvalitetssystem se link (https://www.brock.dk/om-nielsbrock/niels-brock-foer-og-nu/maal-og-strategi-paa-vej/) b) Nyt fra UVMs Referencegruppe (obligatoriske centrale spørgerammer). ETU/VTU-status. VTU en bliver i øjeblikket testet. ESH er blevet kontaktet af Epinion, som er hyret ind af UVM ift. at finde ud af, hvordan (og om) virksomhederne forstår spørgsmålene i VTU en. ESH og Ennova har tidligere afholdt møde med UVM for at drøfte den VTU, som ESB-netværkets medlemsskoler allerede bruger. c) Test af obligatoriske, centrale spørgerammer. Nogle af ESB-netværkets medlemsskoler er testskole i forhold til indsamlingen af data i den nye ETU-spørgeramme. Skolerne oplever mange problematikker ift. information omkring og gennemførelse af testen. Handlingsplaner for øget gennemførelse. Nogle skoler interviewes i øjeblikket om deres erfaringer med handlingsplanerne for øget gennemførelse mhp. evt. tilpasning af de fremtidige. Interviewene foretages af den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab. d) Medlemsskolernes/styregruppens behov (ift. efterfølgende snak med Anders Filtenborg, Ennova) om fremtidig ETU-løsning af den obligatoriske spørgeramme. Resultaterne fra ETU, skal kunne indarbejdes i skolernes handleplaner. Simple løsninger med så lidt arbejde som muligt for skolerne. IT-systemet skal være tilgængeligt med det samme gerne ligesom VTUværktøjet, som er udviklet. Det er væsentligt, hvornår den obligatoriske indsamling finder sted. 2

3 Indsamling / afrapportering. Strategisk formål i forhold til at elevtilfredshed skal have effekt på elevtrivslen. Tillægsmoduler Kvalificere spørgerammen med flere kryds spørgsmål også i forhold til de øvrige resultatmål. Undervisningsmiljøvurdering skal også kunne indgå. Skolerne skal kunne se de tal, de får fra ministeriet i rapporterne. Spørgerammetilbud til alle skoler i ESB-netværket, således at der også tages højde for gymnasiereformen. ESB-netværket kan komme med anbefalinger til, hvilke ekstra moduler, der skal indgå udover de obligatoriske spørgsmål. Prisniveauet er en vigtig faktor for skolerne. 3. Drøftelse af og orientering om Ennova-forslag til løsning af obligatorisk ETU: Nye forhold og opmærksomhedspunkter: Spørgerammen er ændret Ny rammer måler primært på trivsel. Ekspertgruppen har valgt et bestemt paradigme nemlig trivsel. Anbefaler supplering med øvrige spørgsmål eller andre analyser da der er skåret ind til benet i alt 17 spørgsmål. Sikre en høj grad af kvalitet i forhold til ledelsesinformation / afrapportering. Bredt styringsredskab for ledelsen inklusiv analyse blandt andet de nuværende prioriteringskort. Styringsredskab for skolerne Finde nogle toneangivende spørgsmål fra tidligere som fastholdes, så der er nogle API = hvor data overgår fra Ennova til STIL. Ennova får besked fra STIL om data er leveret korrekt. Ennovas forslag er, at grundkernen af spørgsmål udvides ift. ESBnetværkets medlemsskoler, så der fortsat er en grad analysesegmenter. Analyser/prioriteringskort skal lægge sig om at resultatmålene i EUDreformen. 3

4 Krav til brug af Uni-login og afrapportering til styrelsen for IT og læring (STIL) Ennova kan håndtere krav om Uni-login ift. de skoler, som Ennova samler data ind for. Skoler, der slev samler ind, skal berige data med Uni-login. Ennova sikrer omkostningsfrist, at alle skoler, som får rapporter via Ennova automatisk får ind rapporteret data til STIL. Det er stadig uafklaret om løbende dataindsamling fortsat kan benyttes. Ennova undersøger, hvorledes det kan håndteres med løbende dataindsamling ift. Uni-login. I første omgang sender Ennova koder og herefter bruger eleverne deres Uni-login. Øvrige forhold Vigtigt at skolerne kan få resultatet hurtigst muligt da resultatet skal indgå i Handlingsplanens for øget gennemførelse. Gøre rapporterne lettere og nemmere med nyt design Sikre at skolerne drager nytte af fællesskab. Konsekvenser i forhold til priser Prismodul afhænger af en samlet enighed om nogle fælles moduler. Pris og produkt skal hænge sammen. Tidsplan og næste skridt Der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med EUDrepræsentanterne i styregruppen og Ennova. Det aftales, at der afholdes møde den 22. juni 2015 på SOSU-Sjælland i Ringsted. SSA sørger for bestilling af mødelokale og forplejning og ESBstyregruppen aftaler indbyrdes, hvem der ønsker at deltage i mødet. Ennova udarbejder oplæg til beskrivelse af to løsningsmuligheder: En løsning, der rummer de 17 obligatoriske spørgsmål samt et udvalg af tidligere trivselsafgørende spørgsmål (udplukket af Ennova). En anden løsning der udelukkende rummer de 17 obligatoriske samt muligheden for tilkøb af tematiserede tillægsspørgsmål. Ved begge løsninger kan der knyttes skolespecifikke spørgsmål. Oplægget skal desuden indeholde et bud på pris og anbefalinger fra Ennova. 4

5 De to løsningsmodeller diskuteres i ESB-styregruppen, som herefter udsender sine anbefalinger til ESB-netværkets medlemsskoler. NB! Hele styregruppen 4. Økonomi/regnskab pr. 1. maj 2015 ESH/LAP redegjorde for den økonomiske oversigt. Styregruppen besluttede, at der flyttes et beløb på kr ,- fra budgetposten møder/rejser/adm. til budgetposten oplægsholdere, da der fortsat er udgifter til de planlagte temadage i efteråret, og da de budgetterede udgifter til rejser er sat for højt. LAP orienterer Selandia om budgetændringen. Regnskab/budget pr. 1. maj 2015 blev herefter godkendt. 5. Årshjul 2015 aktiviteter o Temadage i 2014 (herunder ESB/UB-aftaler) Orientering om afholdte og kommende temamøder. Hvad er status? maj: Unge og UV-miljø Temaet var lidt misvisende tema i forhold til, hvad det endte med at blive men trods det var der stor tilfredshed fra deltagerne med dagens tema. Det var en rigtig god dag og meget relevante oplægsholdere august: Kvalitetssystemer ESH og JC planlægger temadagen den 4. juni UVM har gennem den seneste tid sendt mail ud med orientering om, hvilke krav der er til skolernes hjemmesider og nu har ministeriet besluttet, at skolerne skal selvindberette jf. nedenstående link: Sidste frist for indberetning er den 31. august Følgende er forslag til, hvad temadagen kan indeholde: Evt. oplæg for Best practise-skole og hvordan man konkret laver et godt kvalitetssystem. Viviane Robinson kan inddrages teoretisk. EVA, Pernille Hjermov er også en mulighed som oplægsholder. Minimumskrav til kvalitetssystemet. Ledelsesniveauet skal også kvalificeres til at bruge kvalitetssystemet. 5

6 - 10. november: Effektiv kommunikation Følgende er forslag til, hvad temadagen kan indeholde: Fælles sprog ud fra en konstruktiv dialog som ofte er på to niveauer 1) internt i organisationen og 2) UVM og diverse styrelser. Kommunikation i kvalitetsudviklingens proces. Styregruppen beslutter, at Jacob Sønderskov, Attractor fortsat er oplægsholder og facilitator til dagen. ESH konfirmerer datoen med Jacob Sønderskov. Øvrige aktiviteter: MTU præsentationsmøde den 1. juni 2015 Spændende dag, hvor benchmarking er i centrum. Pessimismen blandt medarbejderne er meget høj Den øverste ledelse scorer generelt lavt i årets MTU-måling ligesom hver fjerde nærmeste leder også scorer lavt. På mødet blev det aftalt at MTU-præsentationsmødet fremadrettet skal ligge mellem hovedrapporten og afdelingsrapporterne, så ledelsesniveauet kan bruge Ennovas præsentation til fremlæggelsen i egen organisation. Datoen skal fremgå af MTU-tidsplanen, som udsendes i det samlede MTUmateriale, som udsendes til skolerne. 6. Orientering om og drøftelse af: Møde med styregrupperepræsentanter den 28. maj 2015 om revision af ESBnetværkets retningslinjer Styregruppen drøftede det fremsendte og foreliggende oplæg. Det blev aftalt, at LAP sammenskriver oplægget igen, og at dette endeligt besluttes på styregruppemødet i september Møde med Uddata og repræsentanter fra medlemsskolerne den 29. maj 2015 Der afholdes en workshop den 1. oktober 2015 for medlemsskolerne. Nærmere dagsorden udarbejdes af Mia Rasmussen, Sanne Sandal og ESBsekretariatet, som herefter cleares med Ivan Bork, EUC Sjælland og Jes Barkler, Uddata. Ivan Bork og Jes Barkler faciliterer dagen. STIL skal ikke repræsenteres på denne workshop, men det afventes stadig, om der (også i efteråret) skal afholdes workshop med de nyeste datasystemer under STIL. 6

7 7. Nyt fra sekretariatet ESH deltager i UBs årlige bestyrelsesseminar, hvor ESH også er blevet bedt om at holde oplæg om ESB-netværkets opbygning og aktiviteter. Styregruppemødet i september flyttes til den 8. september Eventuelt SFI workshop om læringsfællesskaber: SFI er (på henvendelse fra TEC) i gang med at undersøge om deres workshop for folkeskolelærere også kan afholdes for undervisere på erhvervsskolerne. Dagsorden punkter til september: ETU-spørgerammer. Evaluering af ESB-foldere herunder: Skal alle 4 temadage-datoer meldes ud men kun 2 temaer beskrives? Nyt hjemmesidedesign LAP undersøger om RedWeb vil komme med et oplæg til ESB-styregruppemødet i september. ESB-netværkets retningslinjer. Referent Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: Godkendt af ESB-styregruppen den 12. juni

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere