Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges læring og trivsel i en global verden"

Transkript

1 September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned for måned hvilke større aktiviteter der forventes igangsat og afholdt samt med hvilket indhold, hvilke deltagere og hvilket resultat. Tid Indhold Deltagere Resultat Aug. Opstart af styregruppe inkl. Christian Projektledere (PL) og Overordnede rammer for 2011 Bason, der er ekstent medlem af SG styregruppe (SG) projektet er drøftet Drøftelse af projekttidsplan og beskrivelse PL og SG Tidsplan og beskrivelse er konkretiseret Sept Orientering om status i BUU PL og Børne- og Ungeudvalget (BUU) Børne- og Ungeudvalget kender status for projektet Opstart af projektgruppe Projektgruppe (PG) Kendskab i projektgruppen til projekt og hinanden Feedback fra eksternt styregruppemedlem på revideret oplæg PL Nye input til projektbeskrivelsen Igangsættelse af prototype på antropologisk feltarbejde PL og Kommunikation Viden om hvordan læring og trivsel ser ud visuelt kommunikeret Studiebesøg for PL i Mindlab PL og Kommunikation Nye erfaringer med og kommunikation af feltarbejde Okt Godkendelse af projektbeskrivelse i BUU PL og BUU Projektbeskrivelse er godkendt Dialogmøde - Skole PL, og Forældrebestyrelser Input til Koloni: Samspil børn, forældre og frivillinge Beslutning om fortsættelse af antropologisk feltarbejde SG og PL Fortsat proces vedr. feltstudier er besluttet Fortsættelse af feltarbejde PL og Laila Viden om hvordan læring og trivsel ser ud ifht. ung, forældre og fagpersoner Pædagogisk tænketank udarbejder PL, SG og pædagogisk Input til politikken vedr. anbefalinger om kvalitet 0-18 år tænketank kvalitetsbegrebet Nov. Resultater af feltarbejde foreligger PL og PG Viden om hvordan læring Simon Foldager Direkte tlf.: Børne- og Familieafdelingen Agertoften 2, 8620 Kjellerup Søvej Silkeborg Tlf.:

2 2011 og trivsel ser ud til brug for kolonier og visionsproces foreligger Dialogmøde - dagtilbud PL, institutionsledere og forældrebestyrelser Input til koloni: Samspil børn, forældre og frivillige Udarbejdelse af hjemmeside, design mv. PG og PL Hjemmeside tilgængelig for interne og eksterne interessenter Koloni (intern): Vision, succeskriterier, effektmål og innovationsspørgsmål formuleres af styre- og projektgruppe PG, PL og SG Vision, succeskriterier, effektmål og innovationsspørgsmål foreligger Dec Kick-off arrangement: Præsentation af feltstudier og vision Forældre, medarbejdere, ledere og Stephen Heppell Projektet kommunikeres til omverdenen Koloni 1: Styringslogik & effektmåling Mulig forstyrrelse: Analyse og Udvikling, eksterne, private m. fl Cirka 10 deltagere,, Medarbejdere skole og daginstitutioner Jan. Koloni 2: Samspil børn, forældre og frivillige Mulig forstyrrelse: Privatskole/privatinstitution, forskning på området m. m. Cirka 40 deltagere Medarbejdere skole og daginstitutioner (TR) Børn og unge Skole- og forældrebestyrelser Lokalråd Feb. Fælles lederkonference Børn og Familie, Skole og BUU 2-3 februar Alle afdelingernes ledere Status for projektet kommunikeres Koloni: Professionsforståelse & brug af IT Mulig forstyrrelse: Virksomhedsleder, forskning på området m.m. Cirka 40 deltagere SFO-ledere Daglige ledere Dagplejen Side 2

3 Medarbejdere skole og daginstitutioner (TR) 4. Input fra IT mindset arbejdsgruppe er indarbejdet i politikken Marts Koloni: Tværfagligt samarbejde Mulig forstyrrelse: Det gode eksempel, borgervinkel m.m. Cirka 20 deltagere det kan være: SFO-ledere Daglige ledere Job og Borgerservice (UU) Handicap og Psykiatri Medarbejdere skole og daginstitutioner (TR) Koloni: Lederprofessioner Mulig forstyrrelse: Relevant forskning, eksterne, det gode eksempel m.m. Cirka 20 deltagere Medarbejdere skole og daginstitutioner April Overblik over input til Lærings- og PL og PG Udarbejdet oversigt over input Maj Juni Skrivefase PL og PG Papir-udkast til Lærings- og udarbejdet og godkendt af styregruppen og BUU Høring af papir-udkast til Lærings- OmrådeMED Nye bidrag til Lærings- og og LokalMED, Offentlig høring ved kommunikation og forældrebestyrelser, legitimering af resultatet skolebestyrelser mv. Job & Borgerservice Handicap & Psykiatri Facebook, blog mv. Behandling af høringssvar PL og PG Samling af og oversigt over høringssvar Sept. Godkendelse af Lærings- og i Børne- og Ungeudvalget (og evt. byråd) PL og BUU Godkendt Lærings- og Præsentationskoloni Politikken er kendt på Side 3

4 - Præsentation af web-udgave af Lærings- og - Skoler og institutioner viser deres fremtidsvision 2021 Forældre Børn og unge SG, PG og PL BUU Referencegrupper området og forældre og øvrige interessenter går hjem med et bud på hvordan vi arbejder med læring og trivsel i 2021 Nedenfor konkretiseres en række af de koncepter der beskrives i tids- og procesplanen. 3.1 Kolonier Kolonier er et begreb som kendetegner 0-18 års området og som for langt de fleste bringer gode minder med sig. Det er derfor besluttet at tage udgangspunkt i kolonibegrebet i betegnelsen af de processer som skal bringe ny viden om læring og trivsel gennem dialog og tværfaglige drøftelser baseret på U-teori. Kolonierne kan være i forskellig form, afhængig af indhold og antal deltagere. Fælles for kolonierne er følgende: Kolonierne har basis i U-teorien På kolonierne sættes et tværfagligt hold til drøftelse af et emne På kolonierne inddrages børn og unge når det giver mening På kolonierne er der fokus på at arbejde innovativt om innovation, således teori og praksis spiller sammen På kolonierne er der fokus på udarbejdelsen af konkrete leverancer, i form af tekst, billede, lyd, bevægelse mv. Hver koloni tager udgangspunkt i et specifikt tema som drøftes ud fra innovative spørgsmål På kolonierne tager innovationsspørgsmålene udgangspunkt i benspænd a la Hvad nu hvis der ikke fandtes Fokus på kolonierne bliver at sætte rammen for et rum hvor man som deltager er åben for det nye og ukendte. Dette kan eksempelvis ske gennem processer hvor stilhed, refleksion, musik, bevægelse og skuespil understøtter arbejdet med at finde den enkelte og gruppens kilde til kreativitet, udfordre rutiner og fastlagte handlings- og holdningsmønstre. 3.2 Feltstudier Inden projekt Læring og Trivsel igangsættes med deltagelse af hele børne- og ungeområdet, er det vigtigt at have et solidt ståsted ifht. hvordan ser læring og trivsel ud i dag. Med det menes, at vi vil undersøge børn og unges, medarbejderes og forældres virkelighed ifht. læring og trivsel. Denne viden er nødvendig for at gøre sig tanker om hvordan virkeligheden skal være anderledes i 2021 end den er i dag og dermed for at kunne formulere en vision og projektet. Side 4

5 Konkret følges et antal børn og unge i forskellige aldersgrupper med henblik på at kortlægge deres hverdag. Dermed ønsker vi at se noget af det vi ikke vidste vi kunne se, og finde nye innovationsspor som vi ikke på forhånd kunne tænke os frem til. Fortællingerne om brugernes hverdag kommunikeres visuelt, så man kan følge barnet eller den unges rejse i løbet af dagen. Det er vigtigt at bruge andre kommunikationsmidler end skrift, f.eks. video, foto, historier og grafik. Fortællingerne bruges som udgangspunkt for en visionsproces. 3.3 Visionsproces Efter feltstudierne er udarbejdet, er det styre- og projektgruppens arbejde at formulere en konkret vision for projektet. Dette gøres med udgangspunkt i fortællingerne om brugernes hverdag. Udgangspunktet er, at det helt konkret skal beskrives hvilken anderledes hverdag vi kan se for barn x eller y i 2021, efter igangsættelse af projektet. Baggrunden for dette er, at vi ønsker præcise rammer for det innovative indhold i projektet, da erfaringer viser at innovation kræver rammer. I arbejdet med vision defineres hvilken værdi projektet skal skabe, om det er for at få målbare effekter, pga. borgernes serviceoplevelse, om vi ønsker øget produktivitet eller mere demokratiske områder. Udover projektets vision, udarbejdes også konkrete succeskriterier for projektets brugere. Endelig træffes en beslutning om hvordan det ønskes at måle på disse succeskriterier, således det bliver muligt at måle projektets effekt. 3.4 Temaer Kolonierne er struktureret således at de hver især behandler et tema, ud fra et eller flere innovative spørgsmål. Temaerne baserer sig på de fem elementer som Børne- og Ungeudvalget besluttede den 5. april 2011: 1. Styringslogik 2. Professionsforståelse 3. Det tværfaglige samarbejde 4. Samspil børn, forældre og frivillige 5. Lederprofession De kendte temaer og eventuelle nye, der kommer til - og tilsvarende innovationsspørgsmål fokuseres og videreudvikles løbende af styre- og projektgruppen Styringslogik Temaet behandler hvordan styringen af 0-18 års området kan tænkes. Herunder hvilke mål der skal opstilles, om forskellen på mål, delmål og effekt, hvordan mål gøres evaluérbare, hvordan mål knyttes sammen med professionsudvikling og hvordan mål Side 5

6 knyttes an til møder som f.eks. den årlige lederkonference. Temaet har sammenhæng med udviklingen af den kommunale kvalitetsmodel Professionsforståelse Temaet behandler hvordan der på 0-18 års området bedst udvikles understøttende læringsmiljøer med de professioner området indeholder. Herunder hvordan og med hvem børn lærer bedst, hvad skal børn kunne når de går ud af skolen, hvad bidrager forskellige professioner med og hvordan skabes stærke fagligheder der konstant lader sig udfordre ifht. den måde man gør sit arbejde på Det tværfaglige samarbejde Temaet behandler hvordan det tværfaglige samarbejde bedst kan understøttes i det daglige arbejde. Herunder hvordan de processer vi tilrettelægger kan tænkes mere tværfaglige og hvilke udfordringer vi kunne ønske os svar på Samspil børn, forældre og frivillige Temaet behandler hvordan den gode praksis for involvering af forældre og øvrige frivillige i et konstruktivt samarbejde kan beskrives. Herunder om det skal foregå gennem forsøgsprojekter, om vi kan udvikle det nuværende samarbejde allerede fra sundhedsplejen og hvordan vi forstår forældrenes medansvar Lederprofession Temaet behandler hvilken ledelsesforståelse der bedst understøtter læringsmiljøer. Herunder hvilken type ledelse der efterspørges og hvordan man leder innovative medarbejdere Læring og øvrige opmærksomhedspunkter Læringsbegrebet står som meget centralt i Lærings- og ken, og det er derfor nødvendigt at undersøge hvilken fælles forståelse vi har af begrebet. Denne afklaring og inddragelse af relevant forskning vil ske i projektets fase 1. Udover de nævnte temaer er der en række øvrige emner og bidrag som kan være relevante at inddrage på kolonierne, f.eks. evidens og it. I forhold til evidens skal det sikres at området anvender metoder vi ved virker (f.eks. gennem litteraturstudier), f.eks. viden som er afprøvet i andre kommuner. Samtidig kan dilemmaet mellem innovation og nye metoder og evidens udforskes. Side 6

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere