Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, lærervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning"

Transkript

1 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via (vælg bilag 9) og vejledning til læreplan på udieforberedelse.ashx. Generel info om AT-forløbene: AT-forløbene er generelt inddelt i tre dele: 1. Tid til fagligt input 2. Tid til arbejde med sag og produkt 3. Tid til feedback og respons/evaluering Praktiske forhold Der bør være lærere tilstede/tilgængelige i forbindelse med både optakt og produktudarbejdelse men lærerrollen må meget gerne variere - dog skal det i elevernes skema tydeligt fremgå, hvilke lektioner eleverne arbejder alene. I forbindelse med evalueringen skal eleverne ikke blot fremlægge deres egen sag, men også overvære andre elevers fremlæggelse og deltage i den efterfølgende respons, så de har mulighed for at lære af andre projekter og processer. Elverne behøver ikke nødvendigvis overvære alle fremlæggelse, hvis fx alle elevgrupper har arbejdet med de samme problemstillinger. Optaktsdag, projektdage og evalueringsdag afvikles sammenhængende i 1.g, men er adskilt i 2.g. Fælles fodslav og kontinuitet I en elevs samlede AT-forløb vil indgå mange lærere, og det er derfor yderst vigtig, at vi som undervisere udtaler os enslydende om fx synopsis og synopsens enkeltelementer og mundtlig fremlæggelse og brug af talepapir. Brug skolens AT-vejledning, der er skrevet med udgangspunkt i 2013 AT- læreplan og -vejledning se lectio mappe men samtidig også italesætter, at hvad angår metode er der naturligvis forskel og det derfor er forventeligt, at lærere i forskellige fag siger noget forskelligt desangående. Inden det enkelte AT-forløb skal de involverede lærere oprette forløbet i klassens AT-studieplan i Lectio. Husk, at eleverne som en del af lektierne i forbindelse med det enkelte forløb skal udfylde deres specialemner I denne sammenhæng anbefaler stx-udvalget, at man til evaluering af det enkelte AT-forløb bruger vedlagte ATevaluering spørgeskema, der ligger som skoleskabelon i Lectio AT-forløbs evaluering.

2 2 Det anbefales, at der er 2-3 fag med i hvert forløb for at lette overskueligheden for både elever og lærere. OBS. I AT-undervisningen indgår også arbejdet med synopsis og derfor er der også afsat elevtid til AT, men ikke som en selvstændig ressource. Ressourcen ligger i fagene. Det betyder, at hvis der ved et forløb er krav om elevtid, bliver det de deltagende fag, der leverer denne elevtid Vores fælles grundbog er AT-håndbogen (Systime), der er uddelt til alle elever og lærere. Den suppleres af udvalgte afsnit fra Primus, også Systime. Den tidligere grundbog Indsigt og Udsyn betragtes fremadrettet som en lærergrundbog. Ifølge læreplanen for AT og stx-bekendtgørelsens bilag 4, skal der i 2.g afvikles et prøvelignende forløb i AT. Dette forløb er AT6, og den mundtlige fremlæggelse afvikles som en årsprøve i eksamensperioden. LV undersøger muligheden for lærerbemanding i forbindelse med AT6, således at AT6-bemandingen tager hensyn til lærernes øvrige eksamensbelastning. Lærerne kan forvente respons primo april. STX-udvalget har udarbejdet en fælles rubrics, der giver lærerne mulighed for en ensartet evaluering af elevens synopsis og fremlæggelse og samtidig eleven konkret feedback, der kan tages op i AT7. Det er en fællesopgave at sikre den nødvendige progression i AT, og de deltagende lærere er garanter for, at der i AT-undervisningen er fokus på både de AT-faglige og de enkeltfaglige mål. STX-udvalget opfordrer lærerne til videndeling. I lectio er oprettet en mappe lectio dokumenter indbyggede grupper alle lærere undervisningen STX AT-forløb (forslag). Husk at skrive en note om, hvilket klassetrin/studieretning der er målgruppe. Skønt vedlagte bilag er fra en tidligere læreplansudgave kan den med fordel indgå, når der ved planlægningsmøderne tales om klassens kompetencestatus i forhold til AT. AT8 eksamen planlægges af ledelsen i samråd med stx-udvalget. LV/STX-udvalget juni 2014

3 3 AT på Middelfart Gymnasium (1.G (81 lektioner), 2.G(81 lektioner) og 3.G (75 lektioner)) Forløb Fag/bindinger Placering Mål Arbejdsformer Produkt og evaluering 1g Generel AT-optakt januar Intro De 3 hovedområder AT1 AT2 AT3 Humaniora og humanistiske metoder.* Naturvidenskab og naturvidenskabelige metoder.* Samfundsvidenskab og samfundsvidenskabelige metoder* januar marts april Intro til: Synopsis og procespapir Problemformulering Informationssøgning Faglig metode - At arbejde videnskabeligt Gruppearbejde Ekskursion, Eksperimentelt arbejde. Gruppearbejde Gruppearbejde Mundtligt oplæg med power point (elevtid 3 timer) Synopsis (1 side): Problemformulering og underspørgsmål Oplæg for klassen. Individuel synopsis (1-2 sider) Mundtligt oplæg Elevtid 3 timer 2g AT4 AT4-lærere står for generel AT-optakt 2./3. Sprog + hi + re (eller 1-2 fællesfag) december december Teori, materialer og metode Koble teori, materiale og metode Projektarbejde Synopsis og mundtlig fremlæggelse. Elevtid 3 timer AT5 Studietur Studietur Udforme og bruge talepapir Gruppearbejde/projektarbej de Ekskursion Synopsis og mundtlig fremlæggelse med talepapir. Elevtid 5 timer Lærerespons på elevoplæg og brug af talepapir. AT6 Årsprøve Maj-juni Prøvelignende forløb Individuelt arbejde. Dele af processen kan evt. foregå i mindre grupper. 3g Synopsis, talepapir, mundtlig årsprøve. Det tilstræbes, at hver elev overværer 4 mundtlige fremlæggelser. AT7 AT8 Prøvelignende - lær af dine fejl fra AT6. Eksamen. Forløb vil fremgå af skolens eksamensvejledning September Individuelt arbejde 4 timers elevtid - redigering af synopsis Lærere gennemlæser og kommenterer synopsis. I forbindelse med fremlæggelserne vil der være eksempler på åben votering. Januar-april *Introduktion til de tre hovedområder kan foregå i vilkårlig rækkefølge. Individuelt arbejde. Dele af processen kan evt. foregå i mindre grupper Individuel synopsis udarbejdes i perioden februar - april Mundtlig eksamen: juni.

4 4 Lærervejledning til de enkelte AT forløb AT i 1.g - optakt Varighed: 3 lektioner ugen før AT1 Kernestof: Primus, s og Siderne findes som pdf-fil i lectio dokumenter, AT-Håndbogen, s AT-faglige mål: Hvad er faglighed, hvad er flerfaglighed og hvad er AT? Hvad er de 3 hovedområder? AT1: Varighed: 24 lektioner Først 18 lektioner (fordelt over 3 dage). På alle tre dage veksles ml. fagligt input og gruppearbejde, hvor læreren har rolle af konsulent. En evalueringsdag (6 lektioner) Kernestof: Kernestof: Indsigt og udsyn (læreren udarbejder oplæg), s Eleverne læser: AT-Håndbogen: De tilknyttede fags metoder Primus: s , , 209. Siderne findes som pdf-fil i Lectio. AT-faglige mål: Det første AT-forløb skal indeholde en introduktion til AT og AT-synopsis, herunder procespapir. Der skal indgå en præsentation af de tre hovedområder og AT-håndbogen Lærerne formulerer den overordnede problemformulering - grupperne udarbejder problemstillinger. Strukturere en mundtlig fremlæggelse Redegøre og referere Forståelse for fagligt samspil Produkt og evaluering: Eleverne fremlægger, og lærerne giver mundtlig feedback på elevernes oplæg. AT2: Varighed: 27 lektioner 21 lektioner (fordelt på 4 dage), hvor der på alle dage veksles ml. fagligt input og projektarbejde, hvor læreren har rolle af konsulent. En dag til evaluering (6 lektioner) Kernestof: Introduktion til MG s Vejledning til synopsis og talepapir (Se Marsvin) Primus, s Gruppe- og projektarbejde.(findes som pdf-fil i Lectio) AT-Håndbogen, s og de tilknyttede fags metoder. AT-faglige mål: Elementerne i synopsis gennemgås kort, med fokus på: - Informationssøgning under vejledning - Udfærdige en anvendelig problemformulering. - Kombinere viden fra to fag - Redegøre for faglig sammenhæng mellem de to fag Produkt og evaluering: Eleverne afleverer forud for fremlæggelse deres synopsis-skitse. Lærerne gennemlæser gruppernes skitse til synopsis forud for gruppens oplæg. Lærerne giver feedback i forhold til sammenhæng ml. synopsis og fremlæggelse.

5 5 AT3 Varighed: 27 lektioner: 2 lektioner, fordelt på 4 dage, hvor der på alle dage veksles ml. fagligt input og projektarbejde, hvor læreren har rolle af konsulent. Eleverne udarbejder synopsis individuelt. Til respons (6 lektioner) Kernestof: MG s vejledning til synopsis og talepapir Primus, s (findes som pdf-fil i Lectio) Læreroplæg på grundlag af Indsigt og Udsyn, s AT-Håndbogen: De tilknyttede fags metoder AT-faglige mål: Hvad er videnskab? Hvad vil det sige at arbejde videnskabeligt? Kendskab til taksonomi (Bloom og SOLO) Videnskabens sprog Produkt og evaluering: Eleverne udarbejder individuelt synopsis. En lærer gennemlæser elevens synopsis og kommenterer skriftligt (rubrics), og giver derefter den enkelte elev mundtlig feed-back i forhold til Vejledning til synopsis.

6 6 AT i 2.g 81 lektioner Optakt Varighed: 4 lektioner 1 uge inden AT4 - En af AT4 lærerne varetager denne optakt Kernestof: Primus s (repetition) Fagenes videnskabelige metodik, herunder hovedområdernes særlige tilgang til stoffet. AT-faglige mål Sammenhæng ml. teori, materialer og metode. AT4 Varighed: 21 lektioner 18 lektioner fordelt på tre dage, respons på synopsis (3 lektioner) Kernestof AT-Håndbogen: De tilknyttede fags metoder, MG s vejledning til synopsis og talepapir Evt. Primus, s (om humaniora) Teksten ligger som pdf-fil i Lectio. AT-faglige mål: - Selvstændig informationssøgning - Selvstændig planlægning af længerevarende forløb. Sammenhæng mellem teori, materiale og metode Produkt og evaluering Eleverne udarbejder synopsis i grupper (med særligt fokus på inddragelse af fagenes metoder og metodeafsnit) Lærerne gennemlæser synopsis kommenterer skriftligt (rubrics) og giver efterfølgende mundtlig respons til den enkelte gruppe (samlet 3 lektioner) AT5 Varighed: uge 11, 31 lektioner, fordeles med 18 lektioner på studieturen og 13 lektioner inden og/eller efter studieturen. AT5 lærerne fastlægger placeringen af disse 13 senest 1. januar (besked til AT) Kernestof: Som AT4 AT-faglige mål: Udforme og bruge talepapir. Brug skolens Vejledning til synopsis og talepapir Arbejdsform: Projektarbejde Produkt og evaluering Eleverne udarbejder synopsis i grupper. Hver elev udarbejder et talepapir, der udleveres til lærerne inden den mundtlige fremlæggelse. Lærerne giver feedback i forhold til elevens udformning og brug af talepapir.

7 7 AT6 (2-3 af klassens lærere. Planlægningsmødet i juni indstiller hvilke) Varighed: 25 lektioner fordelt med 11 lektioner til undervisning (maj) og 14 til udarbejdelse af synopsis (juni) (lærerne som konsulenter, vejledere). Opgaven vælges blandt sidste tre års eksamensopgaver. Kernestof AT-Håndbogen: s og de tilknyttede fags metoder AT-faglige mål: I løbet af 4. semester gennemføres et forløb med udarbejdelse af en synopsis og fremlæggelse heraf under prøvelignende former. Ved evalueringen skal der lægges vægt på, i hvor høj grad den enkelte elev er i stand til, med udgangspunkt i afgrænsede sager inden for almen studieforberedelse, at indgå i en faglig dialog. Gør evt. brug af de vedlagte bilag. Eleverne afleverer synopsis elektronisk (Lectio) kontoret opretter afleveringsmappe. Kontoret printer Lærerne udfylder for hver elev en rubrics, som eleven - får udleveret som afslutning på at6-fremlæggelsen- Rubrics til at6 findes i lectio mappen med AT.

8 8 AT i 3.g 75 lektioner AT7 Forløbet er prøvelignende i og med, at eleverne, ligesom i AT6, arbejder selvstændigt gennem hele processen, og læreren alene inddrages som vejleder. Emnet er et andet end i AT6 og produktet er nyt. Varighed: 30 lektioner AT-faglige mål På grundlag af rubrics fra AT6 arbejder eleverne selvstændigt med at indkredse problemformulering og underspørgsmål. Fokus på: Materialer, metoder og teorier Deltagende fag er 3.g fællesfag. To dage med fagligt input (undervisning) to dage med synopsis-skrivning og vejledning. Eleverne afleveres deres synopsis mandag d. 8. september, fremlæggelse sker på evalueringsdag, fredag d. 12. september. Lærergruppen udvælger et antal elever (6-8 stk), der skal fremlægge synopsis eleverne bør vælges, så forskellige fagkombinationer er repræsenteret. Alle klassens elever overværer fremlæggelse og votering. Der skal være mulighed for eleverne til at stille spørgsmål til lærernes argumenter i forbindelse med karakterbedømmelse. Opgaven varetages af klassens teamlærer, der forud har sikret, at klassens studieplan for at er ajourført. 26-jan Eksamensopgaven offentliggøres (teamlærer, 1l) 29-jan Indledende vejledning på klassebasis (supervejledere, 2l) 30-jan Indledende vejledning, individuel (supervejledere, 2l) 2-feb. Eleverne udarbejder hjemme skitse til synopsis (3l) 3-feb. Eleverne afleverer på kontoret udkast til synopsis (2 stk.) Supervejlederne gennemlæser elevernes udkast til synopsis med særligt fokus på sammenhæng mellem sag og fag feb. Eleverne arbejder selvstændigt med relevant materiale hver elev møder til vejledning 10 min. og får respons på deres udkast(6l). 23-feb. Eleverne foretager endeligt valg af fag 2-mar. Eleverne arbejder hjemme med synopsis(4l) mar Eleverne arbejder med synopsis og møder 15 min. Til vejledning (12l) 18. mar. Eleverne arbejder med synopsis mar Eleverne arbejder med synopsis og møder 15 min. Til vejledning Der er afsat fire elevtimer til udarbejdelse af udkast. AT8 12-jan Der afvikles en lektion, hvor enkeltelementerne i synopsis og talepapir repeteres og eleverne bringer deres studierapport ajour.

9 9 Bilag 4 (Vejledning til AT 2008) Progressionstrin Kategorier: Viden Metoder Sammenhæng Overblik Videnskabelig teori Videnskabsteori demonstrere kendskab til, hvorledes der med udgangspunkt i et givet emne kan stilles spørgsmål til forskellige fag demonstrere kendskab til, hvorledes forskellige fag kan bidrage til at belyse et givet emne demonstrere kendskab til grundlæggende forståelsesformer inden for flere hovedområder eller inden for fagfamilier, som repræsentanter for hovedområder. anvende viden fra forskellige fag og faglige hovedområder anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger påpege, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge redegøre for nogle betydningsfulde videnskabelige teorier samt kunstneriske, videnskabelige og teknologiske nybrud demonstrere forståelse af videnskabelig tankegang Formidling formidle resultatet af arbejdet strukturere og formidle et fagligt stof. taksonomi demonstrere kendskab anvende viden, redegøre, demonstrere forståelse, påpege opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkelt-faglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter udvælge, strukturere og formidle et fagligt stof vurdere, opnå viden, anvende indsigt, reflektere

10 10 Eksempel på skema over almene studiekompetencer Almen studieforberedelse skal bidrag til at eleverne trænes i og erhverver sig gode studiekompetencer. De enkelte elementer heri kan man arbejde med og nå frem til på flere niveauer. Man kan således ikke krydse af, at eleverne på baggrund af en given aktivitet nu har erhvervet sig en given kompetence. Senere i gymnasieforløbet og efter gymnasieforløbet vender man tilbage og udvikler sine kompetencer videre ud fra den øvrige erfaring og viden, man har opnået. Når de forskellige aktiviteter nedenfor er opstillet kronologisk, skal dette således hverken opfattes som én kanonisk måde at arbejde med disse studiekompetencer på eller opfattes som et afkrydsningsskema. Lægges en anden kompleksitet ind i de omtalte aktiviteter, vil rækkefølgen være en helt anden. Listen er tænkt som en inspirationsliste for lærere og teamledelser i tilrettelæggelsen af de enkelte emneforløb og planlægningen af det samlede forløb. Almene kompetencer Formidling og produktformer - kan med vejledning søge information på nettet Grundforløbet og 1.g - kan med vejledning søge information på biblioteket - kan med udbytte læse mindre komplicerede faglige tekster inden for alle hoved-områder - kan lytte koncentreret og tage notater i forbindelse med korte forelæsninger og andre præsentationer fx filmsekvenser - har en reflekteret erfaring med gruppearbejde og ved noget om, hvad der kræves for at det fungerer, samt noget om årsager til at det evt. ikke fungerer - har kendskab til basale tekstgenrer - kan deltage i en faglig diskussion, lytte og selv argumentere - kan referere pointerne i et kort foredrag, kort filmsekvens eller lignende - kan formidle resultaterne af et gruppearbejde - kan selvstændigt anvende power-point i en kort præsentation - kan udarbejde sammenhængende skriftlige præsentationer, hvor fænomener belyses af flere fag - kan anvende nogle basale skriftlige genrer som journalistisk præsentation, leksikalsk artikel, essayistisk fremstilling - kan holde små mundtlige oplæg om emner inden for alle hovedområder

11 11 - kan selvstændigt foretage materiale og informationssøgning - kan selvstændigt tilrettelægge en arbejdsproces, både en individuel og et længere varende gruppearbejde - kan lytte koncentreret til en hel forelæsning og tage brugbare notater - kan stille spørgsmål ud fra flere faglige synsvinkler til en tekst, en filmsekvens eller en præsentation i et andet medie - kan referere pointerne i en forelæsning, en tekst eller en film - kan give en kritisk anmeldelse af en tekst, en filmsekvens eller en præsentation i et andet medie - kan læse faglige tekster, hvor viden på tværs af fagene er i spil - kan afgrænse og præcisere et emne - kan strukturere og formidle et materiale, hvor en sag belyses ud fra flere vinkler - kan under vejledning lave en problemformulering 2.g og 3.g - kan under vejledning besvare en problemformulering - kan udarbejde en projektrapport - kan formulere sig personligt og sammenhængende inden for flere genrer og inden for alle hovedområder - kan deltage aktivt i seminarer - kan holdet mundtligt foredrag, hvor et emne belyses fra flere faglige vinkler - kan reflektere over egen læringsproces, og indkredse stærke og svage sider, fagligt og arbejdsmæssigt. - kan bidrage til en konstruktiv evaluering af en gruppe eller en hel klasse. - kan indgå i klassens og gruppens demokratiske proces, når der skal tages beslutninger - kan udarbejde en synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014 Hvilke handlinger foretager erhvervsskolelæreren sig i forhold til at understøtte elevernes tilegnelse af det faglige indhold i grundfagsundervisningen? Adjunkt Anna Haugaard Brodersen Lektor Karin Løvenskjold

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere