ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015"

Transkript

1 1 ÅRSBERETNING 2015

2 2 FORORD Københavns Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. Det er vores opgave og privilegium at tale direkte til politikerne i Københavns Kommune om ældre københavneres forhold. Som Ældreråd værner vi om kernevelfærden på ældreområdet, og vi reagerer, når beslutninger eller forholdene for byens ældre borgere går den forkerte vej. Det har vi i 2015 gjort i sager om eksempelvis fejlagtig medicinhåndtering, afskaffelse af pensionistkort til svømmehaller og besparelser i kommunen. Som Ældreråd skal vi også være en konstruktiv ældrepolitisk spiller i Københavns Kommune. Vi forsøger at præge den ældrepolitiske dagsorden med nye visioner og forslag, hvilket vi har gjort på områder som demens, boligformer til ældre og den kollektive trafik. Vi udtaler os hvert år i mange forskellige sager. Fælles for vores udtalelser er, at de udtrykker vores ønske om at fremme værdier som kvalitet, tryghed og selvbestemmelse for byens ældre borgere. Vi argumenterer vedholdende for, at værdierne skal omsættes til konkrete ældrepolitiske tiltag, der gavner ældre borgere. Vi har et særligt fokus på, at tiltagene kommer de svageste ældre medborgere til gavn. De svageste ældre borgere, der bor på plejecentre eller som modtager hjemmehjælp, har sværest ved at blande sig i debatten, og her har vi som Ældreråd et særligt ansvar. I efteråret 2016 skal der være valg til Ældrerådet i København. Vi håber, at mange ældre københavnere stiller op til valget, og at endnu flere vil stemme ved valget. Københavns ældre borgere har brug for en stærk stemme. Og København har brug for at høre de ældre borgeres stemme i debatten om, hvordan vi udvikler København til en by, hvor københavnere bor sammen på tværs af økonomiske, sociale, kulturelle, etniske og aldersmæssige skel. Denne årsberetning omtaler nogle af de ældrepolitiske sager, som vi har arbejdet med i 2015, og som fortsat vil være på vores dagsorden i God læselyst. Kirsten Nissen Formand

3 3 ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015 MÆRKESAGER LIVSKVALITET PÅ PLEJECENTRE København har moderne og på mange måder attraktive plejecentre. Livet på plejecentrene trænger imidlertid til et løft. Hverdagen på plejecentrene skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre borgers sociale liv, ressourcer og behov, så borgeren som et helt menneske er i centrum. Mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed, og det skal præge rammerne for borgernes liv på plejecentre. Det kræver både en omfattende holdningsændring og ekstra ressourcer at nå dertil. Rådet er indstillet på at arbejde for begge dele i 2016, herunder at der kommer mere pædagogisk personale på plejecentrene. I 2015 er der taget vigtige skridt i den rigtige retning. Det er godt, at borgere på plejecentre nu tilbydes ekstra tid med personalet gennem den såkaldt klippekortsordning. Det er også vigtigt, at der nu kommer ekstra bemanding to timer om aftenen på plejecentre, og at der laves en forsøgsordning med weekendåbent i aktivitetscentre. Det er tiltag, som rådet bakker op. SIKKER MEDICINHÅNDTERING For mange ældre borgere får ikke den rette medicin af hjemmeplejen og eller på plejecentrene. Sikker medicinhåndtering er en mærkesag, som Ældrerådet har taget op overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget i Rådet har konkret foreslået, at der oprettes sikre medicinrum på alle plejecentre, hvor personale i ro og fred kan forberede uddeling af borgernes medicin. Rådet har ligeledes foreslået, at alle plejecentre udarbejder og indfører entydige arbejdsgange for medicinhåndtering, og at plejecentrene laver egenkontrol som supplement til embedslægens tilsyn. Der er efter rådets vurdering behov for at skærpe tilsynet med medicinhåndteringen, da fejlagtig medicinhåndtering har stor indflydelse på ældre borgeres livskvalitet og patientsikkerhed. KØBENHAVN SKAL VÆRE EN DEMENSVENLIG BY København skal være en demensvenlig by, der skaber trygge, værdige og inkluderende rammer for de mere end københavnere, der lever med en demenssygdom i dag. Det er Ældrerådets vision, at København bliver en by, hvor der er bred folkelig viden om demens, så viden om demens kan erstatte tabuet om demens. Naboen, butiksassistenten, buschaufføren, ældreklubben og familien skal vide, hvordan de på værdig vis støtter et menneske med demens. Læger, hjemmepleje og andre professionelle aktører i det nære sundhedsvæsen skal samarbejde langt mere om at støtte borgere med demenslignende symptomer til at blive udredt for demens, så den rette behandling kan sættes i værk. Som demensvenlig by skal byrum og offentlige institutioner i København indrettes med tydelige skilte og symboler, og tilbud til borgere med demens og deres pårørende skal være baseret på forskning og faktuel viden. Visionen om København som demensvenlig by skal udfoldes yderligere i 2016, og den er blevet sat på rådets dagsorden i 2015 som

4 4 et resultat af rådets arbejde de sidste to år for, at demensområdet kommer højere op på den politiske dagsorden i København. Rådet er tilfreds med, at der i 2015 er vedtaget en visionær og professionel demenshandleplan i København. Rådet beklager dog, at der ikke er afsat midler til handleplanen og vil fortsat i 2016 arbejde for, at planen bliver finansieret. DEMENSUDREDNING ØGER LIVSKVALITETEN Borgere med demens kan leve en tryg, værdig og meningsfuld tilværelse i mange år, hvis de får den rette demensfaglige behandling. Forudsætningen for at få en målrettet medicinsk og personcentreret demensfaglig behandling er dog, at borgeren har en præcis demensdiagnose. I dag har over 60 procent af københavnere med demenslignende symptomer ikke en diagnose svarende til borgere. Disse borgere er enten ikke i behandling eller kan ikke være sikre på, at de får den rette behandling. Let og hurtig adgang til demensudredning har høj politisk prioritet for Ældrerådet, fordi livskvaliteten for en borger med demens afhænger af, om borgeren får den rette behandling. Det skal efter rådets vurdering være lige så naturligt at reagere på en mistanke om demens som på en mistanke om kræft. Det kræver dog, at sygdommen aftabuiseres, og at blandt andre pårørende og praktiserende læger reagerer, når en person for eksempel begynder at få svært ved at huske og finde vej. Rådet ønsker, at der sættes ind med kompetenceudvikling og lokale kampagner, som oplyser personale, borgere og læger om fordele ved en demensudredning, så langt flere borgere får klar besked på, om de har en demenssygdom. VI SKAL PASSE PÅ DE PÅRØRENDE TIL BORGERE MED DEMENS Hele familien påvirkes, når et familiemedlem får en demenssygdom. Det er en psykisk, social og fysisk belastning at være pårørende til et menneske med demens. Det er hårdt at være vidne til, hvordan et nært familiemedlem eller en livslang ven gradvis forandrer sig til et menneske, man ikke kan genkende. Eller ikke bliver genkendt af. Forskning viser, at pårørende til borgere med kroniske sygdomme har 68 procent højere risiko for sygdom og dødelighed, hvilket understreger vigtigheden af, at vi som samfund passer på de pårørende til borgere med demens og andre alvorlige kroniske sygdomme. Ældrerådet ønsker, at der i København indføres en ny tværfaglig pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning til pårørende til borgere med demens. Vi kalder det for PPSR-ordning. Ordningen skal udover rådgivning også tilbyde pårørende uddannelse, supervision og aflastning. PPSR skal sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats, der tager afsæt i ressourcer og behov hos den enkelte familie. Ordningen skal sikre, at pårørende både kan få støtte og vejledning i at leve som pårørende til en person med demens, og at pårørende samtidig kan få frirum til at være sig selv og gøre ting, som den enkelte finder er vigtige og givende. DEN ÆLDREMEDICINSKE PATIENT ER SÅRBAR Mange ældre borgere lider af flere kroniske sygdomme på samme tid, og får ikke den helhedsorienterede behandling på hospitaler, som de har behov for. Ældrerådet har i 2015 arbejdet for, at den ældre medicinske patient bliver betragtet som

5 5 en særlig målgruppe i Region Hovedstadens nye politiske og administrative sundhedsaftaler med kommunerne, og at der er den nødvendige geriatriske kompetence til stede såvel i det nære sundhedsvæsen som på hospitaler i regionen. Rådet har blandt andet arbejdet for, at det Tværsektorielle Udredningsprojekt på Bispebjerg Hospital udbredes til flere hospitaler og ikke mindst, at Københavns Kommune forsat støtter projektet, der kommer mange ældre borgere til gode. BIBLIOTEKERNE SKAL HUSKE PÅ DE ÆLDRE BORGERE 2015 har medført en omfattende ændring af strategien for bibliotekerne i Københavns Kommune. Det er en strategi, hvor selvbetjening og digitalisering er i højsædet, og hvor ældre borgere risikerer at få vanskeligere adgang til bibliotekernes tilbud. Ældrerådet har argumenteret for, at ældre borgere skal betragtes som en særlig målgruppe i biblioteksstrategien, hvilket er blevet hørt af såvel politikere som de ansvarlige for gennemførelsen af biblioteksstrategien. Rådet har udtalt sig principielt om den nye biblioteksstrategi og holdes orienteret om strategiens virkning og effekt. VISIONER FOR BYENS ÆLDREBOLIGER Ældrerådet har i flere år bakket op om, at nogle af de utidssvarende ældreboliger bruges til andre formål. I 2015 har Rådet kaldt på politisk opbakning til, at der laves en visionær plan for, hvilke nye typer af boliger til ældre borgere, der skal bygges som supplement til de nuværende ældre- og plejeboliger. Om et par år vil der ikke være tilstrækkeligt med tidssvarende, handicapvenlige ældreboliger, og der er derfor brug for at udvise rettidig omhu og udarbejde en plan for fremtidens ældreboliger. Rådet argumenterer blandt andet for, at der bygges nye tidssvarende og handicapvenlige ældreboliger og seniorbofællesskaber i forskellige varianter til forskellige målgrupper af ældre borgere. Rådet ønsker ligeledes, at kommunen ser på, om og hvordan der kan investeres i, at ældre kan blive boende i deres eksisterende bolig. Rådet er tilfreds med, at det i 2015 blev besluttet at lave seniorbofællesskab på det kommende plejecenter på Sølund. Rådet ser beslutningen som udtryk for, at flere lignende nye boligformer til ældre borgere kan være på vej. DEN KOLLEKTIVE TRAFIK SKAL VÆRE MERE ÆLDREVENLIG Den kollektive trafik bliver stadig mere effektiv. Det er fint. Rådet har fire konkrete forslag til, hvordan den også bliver mere ældrevenlig. Den kollektive trafik skal være mere ældrevenlig, så den kan understøtte kommunens ældrepolitiske mål om, at ældre borgere skal være aktive medborgere, der mestrer egen hverdag og klarer sig selv længst muligt i eget hjem. I dag skal mange ældre gå langt for at komme til nærmeste kollektiv trafik, og mange skal igen gå langt fra bussen eller metroen til ældrerelevante rejsemål som borgerservice, genoptræningscentre, aktivitetscentre, hospitaler m.m. Besværlige transportmuligheder afholder nogle ældre fra at gå ud og medvirker til, at nogle ældre borgere bliver ensomme og isolerede i deres bolig. Ældrerådet mener, at man maksimal kan forvente, at en ældre borger kan gå 400 meter til og fra nærmeste bus, tog eller metro, og rådet har med afsæt heri formuleret fire principper for den ældrevenlige kollektive trafik. Rådet tager principperne med til repræsentanter for de politiske partier, ligesom principperne vil præge rådets arbejde med den kommende høring om Bynet 2019.

6 6 SAGER UNDER OVERVÅGNING TILSYN OG MEDICINHÅNDTERING PÅ PLEJECENTRE Ældrerådet har i 2015 udtalt kritik af, at der både i embedslægens og de kommunale tilsynsrapporter konstateres alvorlige fejl og mangler på plejecentre, som i nogle tilfælde indebærer risiko for borgeres sikkerhed. Embedslægen konstaterede i 2014 alvorlige fejl og mangler i medicinhåndteringen på 16 procent af byens plejecenter. Det er væsentligt over landsgennemsnittet på 6 procent. Rådet har opfordret Sundheds- og Omsorgsudvalget til at tage politisk ansvar for, at disse forhold bringes i orden og finder det hensigtsmæssigt, at udvalget nu skal orienteres halvårligt om udviklingen af medicinhåndteringen på plejecentrene og i hjemmeplejen. Ældrerådet er ligeledes kritisk over for, at der ifølge tilsynsrapporterne er mange plejecentre, som ikke systematisk inddrager borgerens ressourcer i dagligdagen. Rådet vil i 2016 følge tilsynsrapporterne nøje. ANTAL AFLØSERE OG FORSKELLIGE HJÆLPERE I BORGERES HJEM Ældre borgere, der modtager hjælp til personlig eller praktisk pleje, oplever ofte, at der kommer mange forskellige hjælpere i deres hjem. Det har været et gennemgående problem de seneste år, og Ældrerådet holder et øje med udviklingen. Rådet vurderer, at en fast hjælper eller et fast team af hjælpere er altafgørende for, om en borger oplever kvalitet og tryghed i hjemmeplejen. Indtil problemet med et højt antal vekslende hjælpere i en borgers hjem er løst, har Ældrerådet foreslået, at en borger får tildelt 10 minutters ekstra hjemmehjælp, hvis der kommer en afløser hjem til borgeren. Det er et budskab, som rådet forfølger i HØRINGER Ældrerådet er Borgerrepræsentationens rådgiver, og skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgeres forhold i København. Ældrerådet har i 2015 haft 33 sager i høring. Dertil kommer 35 tilsynsrapporter fra Embedslægen og 51fra BDO KR. Embedslægen laver årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem, herunder medicinhåndteringen. BDO KR fører tilsyn på plejehjemmene, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og midlertidige opholdspladser, hvor der blandt andet er fokus på kvaliteten af ydelserne til borgerne, om borgere modtager de ydelser, som han eller hun har krav på, og om ydelsen leveres på måde, som stemmer overens med de politiske beslutninger på ældreområdet. Ældrerådet modtager de fleste høringssager fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og rådet ønsker at blive hørt i flere sager fra andre forvaltninger og politiske udvalg. Det vil sikre, at rådets rådgivning bringes i spil i endnu flere dele af kommunens virke i udviklingen af ældrepolitikken. Gennem høringssvar forsøger rådet at medvirke til, at hensyn til ældre borgere indtænkes i relevante kommunale tiltag, og at værdierne fra kommunens ældrepolitik efterleves i andre politiske udvalgs arbejde. I bilag 2 er en liste over høringssager i 2015 fordelt på forvaltninger.

7 7 SAMARBEJDE MED BORGMESTRE OG POLITISKE UDVALG Ældrerådet har i 2015 videreudviklet dets kontakt til politikere på Københavns Rådhus. Formandskabet mødes regelmæssigt med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, og rådet har to fastlagte møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Rådet har i 2015 deltaget i Socialudvalgets indledende budgetmøde i februar og i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar i marts. På disse møder fremsætter rådets dets budgetønsker og syn på forvaltningernes forslag til effektiviseringer det kommende år. Ældrerådet mødtes igen i november med Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor rådet præsenterede politikerne for tre af rådets vigtigste ældrepolitiske mærkesager: demensområdet, ny plan for fremtidens ældreboliger og kritik af usikker medicinhåndtering. Derudover mødes rådet med borgmestre og politikere efter behov, hvilket repræsentanter for rådet også har gjort i Ældrerådet ønsker at styrke samarbejdet med de politiske udvalg og foreslår derfor, at det skrives ind i vedtægterne for Ældrerådet i Københavns Kommune, at rådet skal have et årligt møde med alle Borgerrepræsentationens stående udvalg (undtagen Børne- og Ungdomsudvalget), dog to årlige møder med henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Forslaget om vedtægtsændringer er sendt i høring i slutningen af 2015.

8 8 KONFERENCER OG MØDER 2015 ÆLDRERÅDETS INTERNE MØDER OG SEMINARER ORDINÆRE ÆLDRERÅDSMØDER Ældrerådet holder dets ordinære møder på Københavns Rådhus. Rådets dagsordener og referater er offentligt tilgængelige på kommunens og på rådets hjemmeside. Det er målet, at rådets referater i 2016 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på lige fod med andre politiske udvalg og råd i kommunen. Ældrerådet holder et ordinært møde månedligt, dog med undtagelse af juli. I 2015 faldt møderne på følgende dage: 21. januar, 18. februar, 25. marts, 29. april, 27. maj, 17. juni, 26. august, 23. september, 28. oktober, 18. november og 16. december. EKSTRAORDINÆRE ÆLDRERÅDSMØDER Den 24. februar holdt rådet ekstraordinært rådsmøde om temaet: Ældrepuljen i Københavns Kommune. Den 8. april holdt rådet endnu et ekstraordinært rådsmøde om temaet: Større boligindsatser i SUF i FAGUDVALGSMØDER Ældrerådets fagudvalg har som deres primære opgaver at forberede høringssvar på rådets vegne og at forberede sager, som Ældrerådet skal tage stilling til. Fagudvalgene mødes i mødelokaler i forvaltningens bygning i Sjællandsgade 40. Repræsentanter for forvaltningen deltager ofte på fagudvalgenes møder for at fremlægge en sag, som udvalget siden drøfter, eller for at orientere om udviklingen i en sag, som har fagudvalgets interesse. Flere forvaltningsrepræsentanter beder også om at mødes med et fagudvalg for at få en tidlig dialog om en konkret sag. Der har således været oplæg om Demenshandleplan, Bibliotekspakken, Praksisplan, Administrative sundhedsaftaler, 79-midler, Seniorrådgivning, Rehabiliterings- og udredningsforløb, Analyse af fast hjælper i hjemmeplejen, Arkitektkonkurrence for Fremtidens Sølund, Nyt koncept for kommunale tilsyn, Brugerundersøgelser 2014, Moderniseringsplan, Projekt Skærmbesøg og mange flere. Udvalgene mødes som regel én gang månedligt. RÅDETS INTERNE ARBEJDSSEMINAR OM DEMENS OG ÆLDRERÅDSVALG Den 19. og 20. oktober holdt Ældrerådet en intern arbejdskonference på Kongrescenter Conventum i Helsingør. Det var en konference med fagligt stærke oplæg og politisk paneldebat om demensområdet, og samtidig en konference, der blev startskuddet for rådets forberedelser til valget til ældrerådet i efteråret. Konferenceprogram er i bilag 3. Rådet takker Gunhild Waldemar, professor og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, Jorry Højer, Landsformand for Parkinsonforeningen og Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen, for fagligt stærke oplæg. Rådet takker ligeledes politikerne fra Regionsrådet og Borgerrepræsentationen for engageret debat om demensudredning: Per Seerup Knudsen (A), Andreas Keil (A), Finn Rudaizky (O) Michael Gatten (V), Klaus Mygind (F) og Susanne Møller (suppleant for C).

9 ÆLDREPOLITISKE KONFERENCER Repræsentanter for Ældrerådet har i 2015 deltaget i 14 ældre- og sundhedspolitiske konferencer arrangeret af KL, Danske Ældreråd, Nordens Velfærdscenter, Gerontologisk Selskab, Nationalt Videnscenter for Demens og Nordisk Råd. Konferencerne er nævnt i bilag 4. 9

10 10 EKSTERNE SAMARBEJDER OG KOMMUNALE ARBEJDSGRUPPER EKSTERNE SAMARBEJDER DANSKE ÆLDRERÅD Københavns Ældreråd er medlem af landsorganisationen Danske Ældreråd, som repræsenterer alle landets 98 folkevalgte ældreråd. Organisationen fik i 2014 hædersprisen Open Government Awards, som uddeles af det internationale partnerskab Open Government Partnership. Prisen hædrer de bedste offentlige initiativer for borgerinddragelse i partnerskabets 64 medlemslande. Prisen blev overrakt til Danske Ældreråd ved en ceremoni i FN-bygningen i New York med deltagelse af præsident Barack Obama og daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. I 2015 blev Danske Ældreråd kåret som best-practice i et studie om borgerinddragelse i Europa. Kirsten Nissen er valgt til bestyrelsen for Danske Ældreråd som repræsentant for København, Frederiksberg og Bornholm. Kirsten Nissen er politisk tovholder på Danske Ældreråds arbejde på demensområdet. REGIONSÆLDRERÅD Regionsældrerådet er ikke lovgivningsmæssigt fastsat, men har fungeret som samarbejdsforum siden Regionsældrerådet består af repræsentanter for ældrerådene i alle Region Hovedstadens kommuner og skal samarbejde med Region Hovedstaden om at fremme ældre borgeres interesser på de områder, der hører under regionen, primært sundhedsvæsenet. Bent Johansen fra Københavns Ældreråd blev i 2015 formand for regionsældrerådet. Møderne holdes på Regionsgården i Hillerød, og der deltager i reglen 60 ældrerådsmedlemmer. Der blev i 2015 holdt fire møder i Regionsældrerådet. Københavns Ældreråd har 12 repræsentanter med til møderne. 7-BY MØDER Siden 1997 har der været et årligt møde mellem ældrerådsrepræsentanter fra fem byer: Odense, Aalborg, Aarhus, København og Frederiksberg. Dette samarbejde har siden 2010 været udvidet med Randers og Esbjerg, således at det er repræsentanter fra ældrerådene i de syv største byer i landet, der mødes. Ældrerådene er på skift værter for møderne, som har til formål at skabe videndeling om udviklingen på ældreområdet. Københavns Ældreråd var vært for mødet i 2015, der fandt sted den 17. marts. Ældrerådet havde sammensat et program med faglig tyngde og ældrepolitisk inspiration med oplæg af overborgmester Frank Jensen, Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen samt repræsentanter for KL og FOA og eksperter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der var 47 deltagere i årets 7-By Møde. Programmet kan ses i bilag 5. MALMØ Det mangeårige samarbejde med Den Centrala Pensionärsorganisation i Malmø og

11 11 ældrerådene i Frederiksberg og Københavns kommuner er blevet videreført af Ældrerådet i Dette års møde blev arrangeret af Frederiksberg Ældreråd og fandt sted den 22. oktober. På dagsordenen var blandt andet rundvisning på plejecenter Kastanjehaven samt oplæg om Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik og modernisering plejecentre. FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED Københavns Ældreråd deltager via Danske Ældreråd i Folkebevægelsen mod Ensomhed, der består af mere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder. Folkebevægelsen vil tale om ensomhed, så det ikke længere er tabuiseret, og bevægelsen vil hjælpe folk med at mødes, så ensomheden brydes. Målet er at halvere antallet af ensomme danskere inden Ældrerådet er repræsenteret ved Hjørdis Espensen. KOMMUNALE ARBEJDSGRUPPER FØLGEGRUPPEN FOR MOZARTS PLADS Ældrerådet deltager i følgegruppen for Mozarts Plads, som er etableret af Teknik- og Miljøforvaltningen. Rådets repræsentant arbejder for, at byrummet indrettes ældrevenligt. Det er Gylna Guldbrandsen, der deltager i følgegruppen på Ældrerådets vegne. FREMTIDENS SØLUND Ældrerådet har deltaget i en række workshops og møder om Fremtidens Sølund, der skal være et velfærdsteknologisk modelplejehjem. Ældrerådet har udpeget Kirsten Nissen til at sidde i dommerkomiteen for arkitektkonkurrencen. FØLGEGRUPPE OM PLEJECENTER FØLAGER Ældrerådet har i 2015 været repræsenteret ved Bente Hansen i en følgegruppe om byggeri af et nyt alment plejecenter for blinde og svagtseende i Valby, Plejecenter Følager. Dette arbejde fortsætter i 2016.

12 12 ÆLDRERÅDETS ORGANISATION ORGANISATION I UDVIKLING Københavns Ældreråd blev etableret i november Det er første gang, siden ældrerådene blev nedsat ved lov i 1997, at København har ét samlet ældreråd. Ældrerådet er i en fortsat proces, hvor rådet i stigende grad konsoliderer sig som ét samlet ældreråd for København. FORMANDSKAB Rådets formandskab mødes cirka hver tredje uge for at forberede møder i Forretningsudvalget, håndtere henvendelser til rådet, drøfte kursusansøgninger m.m. Formandskabet er blevet skiftet ud i 2015, da tidligere formand Ulla Skærved udtrådte af rådet i april og Arvin Storgaard trådte tilbage som næstformand. Kirsten Nissen blev valgt som ny formand for rådet på Forretningsudvalgets indstilling og Bente Hansen som ny næstformand. FORRETNINGSUDVALG Forretningsudvalget består af rådets formandskab og fagudvalgenes formænd. Forretningsudvalget forbereder ældrerådsmøder og har ansvar for koordinationen af det ældrepolitiske arbejde i rådets fagudvalg. Forretningsudvalget er dermed et forum, hvor den ældrepolitiske vinkel i fagudvalgenes arbejde og indstillinger til Ældrerådet drøftes og skærpes. Ved udgangen af året bestod Forretningsudvalget af: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand, Omsorgs- og Boligudvalg), Bent Johansen (Sundhedsudvalg og Regionsudvalg), Merete Raaschou (Budgetudvalg), Per Schrader (Kultur- og Fritidsudvalg) og Svend Aage Sørensen (Trafik- og Miljøudvalg). FAGUDVALG Ældrerådet har seks fagudvalg, der skal forberede ældrepolitiske indstillinger til Ældrerådet på deres respektive ressortområde. De seks fagudvalg har nedsat sig med formand og næstformand og mødes som regel en gang om måneden. De seks fagudvalg er: Budgetudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Omsorgs- og Boligudvalget Regionsudvalget Sundhedsudvalget Trafik- og Miljøudvalget ARBEJDSGRUPPER Udover fagudvalgene nedsætter rådet arbejdsgrupper, som arbejder med specifikke opgaver eller ældrepolitiske målsætninger. En fast arbejdsgruppe på tre medlemmer gennemgår tilsynsrapporter fra Embedslægen og BDO KR. I 2015 har der været nedsat ad hoc-arbejdsgrupper til at planlægge Ældrerådets interne arbejdskonference, forberedelse af 7-By Mødet i København, produktion af reklamefinansieret præsentationsfolder og en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til planlægning af ældrerådsvalget i 2016.

13 13 MEDLEMMER AF ÆLDRERÅDET Ældrerådet bestod ved udgangen af 2015 af følgende medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis Espensen, Hubert Bodholdt, Jette Ruth Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Knud Johnsen, Lise Helweg, Merete Raaschou, Mona Sillemann, Per Schrader, Sven Frøik-Petersen, Svend Aage Sørensen, Steen R. Jeppson, Tina Nørløv (orlov) og Torben Knud. NYE MEDLEMMER AF ÆLDRERÅDET Steen R. Jeppson blev medlem af Ældrerådet i april, og Hubert Bodholdt blev medlem i august UDTRÅDT AF ÆLDRERÅDET Ulla Skærved trådte ud af Ældrerådet i april 2015 og Else Stenbak i august SEKRETARIATSBETJENING Ældrerådet bliver sekretariatsbetjent af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældrerådets sekretariat er organisatorisk placeret i forvaltningens Ledelsessekretariatet på Rådhuset og har kontor i Sjællandsgade 40. Sekretariatet ledes dagligt af en ældrepolitisk konsulent og en administrativ medarbejder. Rådets formand er sekretariatets ældrepolitiske chef, mens sekretariatschefen er sekretariatets administrative chef. Den nærmere beskrivelse af sekretariatets opgaver og referenceforhold er beskrevet i notat af 21. maj 2015.

14 14 BILAG BILAG 1 MEDLEMMER AF ÆLDRERÅDETS FAGUDVALG 2014 Ved udgangen af 2015 var medlemmerne fordelt som følger på fagudvalgene. BUDGETUDVALG Merete Raaschou (formand) Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard, Bent Johansen, Kirsten Nissen, Steen R. Jeppson og Torben Knud. KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Bent Johansen, Jette Ruth Nielsen, Johnn Lagermann, Jørgen Melskens, Svend Aage Sørensen og Torben Knud. OMSORGS- OG BOLIGUDVALG Bente Ketty Hansen (formand), Lise Helweg (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette Ruth Nielsen, Jørgen Melskens, Kirsten Nissen, Merete Raaschou, Mona Sillemann og Tina Nørløv (orlov). REGIONSUDVALG Bent Johansen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Birgitte Vind, Gylna Guldbrandsen, Kirsten Nissen, Knud Johnsen, Lise Helweg, Mona Sillemann, Per Schrader og Tina Nørløv (orlov). SUNDHEDSUDVALG Bent Johansen (formand), Per Schrader (næstformand) Benna Lis Jacobsen, Bente Ketty Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hubert Bodholdt, Jette Ruth Nielsen. TRAFIK- OG MILJØUDVALG Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Jette Ruth Nielsen og Sven Frøik-Petersen.

15 15 BILAG 2 HØRINGER I 2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN (21 HØRINGER) Moderniseringsplan 2015 (januar 2015) Sundhedspolitik: Nyd livet, københavner (februar 2015) Ældrepolitik: Lev Stærkt - Hele Livet (februar 2015) Brugerundersøgelse 2014 (april 2015) Magtanvendelse 2014 (april 2015) Effektiviseringsforslag og budgetønsker 2016 (april 2015) Hospitals- og psykiatriplan 2020 (april 2015) Opsamling på den indledende borgerinddragelse og fastlæggelse af de overordnede rammer for arkitektkonkurrence for Fremtidens Sølund (maj 2015) Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune (maj 2015) Revision af retningslinjer for 79-midler (juni 2015) Budget 2016, Sundheds- og Omsorgsudvalget (juni 2015) Konkurrenceprogram for Fremtidens Sølund (august 2015) Københavns Kommunes høringssvar vedrørende Praksisplan (september 2015) Modernisering af plejecentret Huset William (oktober 2015) Midlertidig ommærkning af ældreboliger (oktober 2015) Borgerrådgiverens beretning 2014 (oktober 2015) Tilsynsredegørelse 2014 (oktober 2015) Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder: Ældre i København (november 2015) Fremtidens hjemmehjælp: Udrednings- og rehabiliteringsforløb (december 2015) Nyt koncept for kommunale tilsyn 2016 (december 2015) Indledende høring: Værdighedsmilliarden (december 2015) SOCIALFORVALTNINGEN (4 HØRINGER) Revision af gældende sagsbehandlingsfrister for tilskud til folkepensionister (februar 2015) Udvikling af misbrugsområdet (maj 2015) Revideret handleplan til Københavns Kommunes handicappolitik (september 2015) Socialforvaltningens kvalitetsstandarder: Hjælp i hverdagen (november 2015) KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN (5 HØRINGER) Omlægning af lydavisen (april 2015) Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller (april 2015) Bibliotekspakken Styrk Borgerne (maj 2015) Udkast til kultur- og fritidspolitik (maj 2015) Frister for sagsbehandling for tilskud til folkepensionister (juni 2015) ØKONOMIFORVALTNINGEN (2 HØRINGER) Forslag til kommuneplan 2015 (april 2015) Forslag til Københavns Kommunes Budget 2016 (august 2015)

16 16 BILAG 3 PROGRAM FOR KØBENHAVNS ÆLDRERÅDS ARBEJDSKONFERENCE 2015 MANDAG DEN 19. OKTOBER: DEMENS Kl Kl Barrierer for Demensudredning Gunhild Waldemar, professor, overlæge, dr.med., leder af Nationalt Videnscenter for Demens. Hvilke barrierer er der for, at alle borgere med symptomer på demens får en hurtig demensudredning i København? At være pårørende til en borger med Parkinsons Syge Jorry Højer, Landsformand for Parkinsonforeningen. Hvordan er det at være pårørende til en borger med Parkinsons Syge, og hvordan arbejder foreningen for at sætte støtte til pårørende på dagsordenen? Kl Kl Frokost At være pårørende til en borger med demens Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen. Hvad er det særlige ved at være pårørende til en borger med demens? Hvilke forventninger kan samfundet med rimelighed have til pårørende til borgere med demens? Kl Politisk paneldebat om demensudredning Paneldeltagere: Fra Regionsrådet Region Hovedstaden: Per Seerup Knudsen (A). Fra Københavns Borgerrepræsentation: Andreas Keil (A), Finn Rudaizky (O) Michael Gatten (V), Klaus Mygind (F) og Susanne Møller (suppleant for C). Paneldebatten foregår som følger: Indledende oplæg fra politikere, 1. Spørgerunde fra Det faglige panel, 2. Spørgerunde fra Ældrerådets medlemmer og Afsluttende bemærkninger. Kl Kl Kl Kl Kl Pause Kunstrundvisning Indkvartering Middag Underholdning

17 17 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER: ÆLDRERÅDSVALG OG VEDTÆGTER Kl Vedtægter for Københavns Ældreråd Bent Johansen Ældrerådet drøfter anbefalinger til vedtægter for det nye ældreråd, særligt i forhold til spørgsmål om lokal repræsentation og samarbejde med kommunale forvaltninger og politiske udvalg. De nuværende vedtægter evalueres på de nævnte punkter som led i dette programpunkt. Kl Frokost Kl Ældrerådsvalg 2016 Thomas Jakobsen, Direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen eller Anette Lund Hansen, kontorchef med ansvar for valg i Københavns Kommune Hvordan planlægger Kultur- og Fritidsforvaltningen informationskampagne om ældrerådsvalget? Hvordan planlægger forvaltningen afvikling af selve valget? Kl Kl Afrunding på arbejdskonferencen Mødeleder hele dagen: Bent Johansen Afgang til Helsingør Station

18 18 BILAG 4 EKSTERNE KONFERENCER KL s Sundhedskonference KL s Social og Sundhedspolitisk Forum KL s Ældrekonference Danske Ældreråd: Temadag om Kvalitetsstandarder Danske Ældreråd: Temadag: Ældre- og seniorråds synlighed og medier Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Nyborg Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingsted Gerontologisk Selskab: National konference om aldring og samfund Nationalt Videnscenter for Demens: Forskningskonference 2015: Pleje og omsorg til mennesker med demens - hvad siger forskningen? Nordens Velfærdscenter: Nordiske Ældredage i Torshavn Nordens Velfærdscenter: Kvalitet i ældreomsorgen Nordisk konference: Social ulighed i sundhed i Norden - fra viden til handling Nordisk Råd: Social ulighed i sundhed i Norden - fra viden til handling

19 19 BILAG 5 7-BY MØDE I KØBENHAVN DEN 17. MARTS 2015 MØDESTED: HOVEDKASSEN, KØBENHAVNS RÅDHUS, 1599 KØBENHAVN 10:00 Velkommen og kaffe 10:05 Lev Stærkt - Hele Livet - Ny ældrepolitik i København v/ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester 10:30 København: En sammenhængende by med plads til alle aldre v/ Frank Jensen, Overborgmester i København 11:00 Hvordan følger vi Ældremilliarden, hvis den bliver til et bloktilskud? v/ Janne Roesen, konsulent KL, Økonomisk sekretariat, og Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent KL, Social og Sundhed, og Kasper Manniche, chefkonsulent i FOA 12:30 Rundvisning på Københavns Rådhus 13:15 Frokost 14:15 Transport til Plejecenter Sølund 14:45 Profilplejehjem i København v/ Lone Petersen, leder af Afdeling for Plejeboliger, og Per Christensen, leder af Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 15:30 Det musikalske plejehjem Sølund v/ Jan Nybo Jensen, centerchef for Plejecenter Sølund 16:15 Transport til Axelborg 17:15 År ét med ældreklippekortet i København v/ Vivian Buse, lokalområdechef for Nørrebro og Bispebjerg og Margrethe Kusk Pedersen, lokalområdechef for Vanløse, Brønshøj og Husum 18:15 Kampagne om demensudredning: Hvorfor og hvordan? v/ Ulla Skærved, formand for Københavns Ældreråd 18:30 Middag 20:00 Tak for i dag

20 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældrerådets årsberetning 2014

Ældrerådets årsberetning 2014 Ældrerådets årsberetning 2014 Forord Københavns Ældreråd har en helt særlig opgave: Vi er de ældre borgeres direkte talerør til politikere i Københavns Kommune. Vi er valgt af ældre borgere i København

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl. 10 12 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Julefrokost: Der holdes julefrokost kl. 12.30 på Christianshavns Færgecafé,

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 14.50 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl. 10-15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. september 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v.

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. april 2016 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 15 Sted: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Dagsorden: 1. Åbning af Sund Vækst Huset 2. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. marts 2014 kl. 10 14.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra

Læs mere

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. REFERAT Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v.

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012

Syddjurs Kommunes Ældreråd. Årsberetning 2012 Syddjurs Kommunes Ældreråd Årsberetning 2012 Ældrerådet har følgende sammensætning: Formand: Molly Thomsen, Ryomgård Næstformand Karen Møller, Vrinners Henry Morre Pedersen, Rønde Bende Ingstrup Andersen,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207.

REFERAT. Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 klokken 10-14. Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207. Deltagere: Bente K. Hansen (formand), Arne Bjørn Nielsen,

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt.

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 29. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Tilstede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 23. september 2014 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER Mål og ambitioner Demensrummet vil skabe Danmarks første Demensvenlige kommuner - demonstrationskommuner for den bedste pleje og omsorg, for det bedst mulige liv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. august 2014 kl. 10 13.30 Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, stuen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høringssag:

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Tlf. 20 37 91 61 Email: dal@odense.dk Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. juni 2016 kl. 10 13 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Ældrerådsmødet sluttede kl. 13.00, hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Hvornår: Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 9.00. Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2, Giørtz Plads

Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Hvornår: Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 9.00. Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2, Giørtz Plads Referat fra møde i Ældrerådet i Esbjerg Kommune Hvornår: Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 9.00 Hvor: Ribe Rådhus, mødelokale U2, Giørtz Plads Deltagere: Edvard Braae, Gertrud S. Hansen, Inge Marie Holdt,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 11. april 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 23. april 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Folkesundhedschef Katrine

Læs mere

Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg Brugerinddragelse på organisatorisk plan

Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg Brugerinddragelse på organisatorisk plan Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg Brugerinddragelse på organisatorisk plan DGS, National konference om aldring og samfund, 3. nov. 2015 Mirjana Saabye, chefkonsulent ms@aeldresagen.dk

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. januar 2016 kl. 10 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet I Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 på Åsebro 9 A, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere