Arbejdsrettens dom af 21. december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 21. december 2007"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 i sagerne nr. A , A og A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Cafeteria Vognhjulet v/mona Johnsen Lejrvejen Padborg (selv) Dommer: Niels Waage, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Sagerne, der er behandlet sammen, drejer sig om, hvorvidt indklagede, Cafeteria Vognhjulet v/mona Johnsen, har været omfattet af overenskomsten mellem HORESTA-A og klager, RBF (nu 3F Den Private Servicegruppe, Hotel- og Restaurant), og i givet fald fra hvilket tidspunkt, virksomheden har været omfattet. Sagerne drejer sig endvidere om, hvorvidt indklagede har brudt hovedaftalen ved at udøve organisationsfjendtlig virksomhed, samt om virksomheden gjort sig skyldig i en overenskomststridig lock-out eller uberettiget har bortvist virksomhedens ansatte. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt fælles Forbund, Den private servicegruppe (Hotel og Restauration), har i sag A principalt nedlagt påstand om, at

2 2 indklagede, Cafeteria Vognhjulet, skal anerkende, at indklagede overtog pligten til at overholde overenskomsten mellem HORESTA-A og RBF i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen den 21. april 2005, subsidiært at Cafeteria Vognhjulet har været omfattet af den nævnte overenskomst fra den 1. juli 2006, hvor Cafeteria Vognhjulet v/mona Johnsen meldte sig ind i HORESTA-A. Klager har i sag A nedlagt påstand om, at indklagede har brudt hovedaftalens 1 ved at udøve organisationsfjendtlig adfærd. Klager har i samme sag endvidere nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes til Fagligt Fælles Forbund at betale ,13 kr. for manglende løn- og pensionsindbetalinger til 19 navngivne medarbejdere samt godtgørelser for mangelfulde ansættelsesbeviser til 18 navngivne medarbejdere og for manglende ansættelsesbevis til én medarbejder (Hanne Vistisen). Klager har påstået efterbetalingsbeløbet tillagt renter fra de enkelte ydelsers forfaldstid og godtgørelserne forrentet fra sagens anlæg den 20. marts Klager har endvidere i sag A påstået indklagede tilpligtet til Fagligt Fælles Forbund at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Klager har i sag A nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende at have gjort sig skyldig i en overenskomststridig lock-out, subsidiært overenskomststridigt at have bortvist ansatte hos indklagede, og at indklagede skal anerkende at have pligt til at betale overenskomstmæssig løn i perioden 4. juli 16. august 2007 til de af klagerens medlemmer, der var omfattet af den overenskomststridige lock-out eller bortvisning. Klager har i sag A endvidere nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes til klager at betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Cafeteria Vognhjulet/v Mona Johnsen har påstået frifindelse, men har for det tilfælde, at Arbejdsretten måtte lægge til grund, at indklagede er omfattet af overenskomsten ikke bestridt klagers opgørelse af manglende løn- og pensionsindbetalinger, eller at klager i 18 tilfælde har overgivet mangelfulde ansættelsesbeviser til en medarbejder, der var medlem hos klager, samt i ét tilfælde ikke har udleveret ansættelsesbevis til en medarbejder, der var medlem hos klager.

3 3 Sagsfremstilling Mona Johnsen overtog den 21. april 2005 den indklagede virksomhed, Cafeteria Vognhjulet, ved en virksomhedsoverdragelse fra Ole Gottlieb. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, hvor der overgik mindst 10 ansatte, modtog hun 6 ansættelseskontrakter for ansatte på virksomheden indgået i tidsrummet mellem 1. februar 2001 og 1. januar 2005, af hvilke det alle bl.a. fremgik: Ansættelses kontrakt Undertegnede arbejdsgiver: Ole Gottlieb Arbejdssted: Cafeteria Vognhjulet Medarbejderens fulde navn: Arbejdsbeskrivelse: Cafeteriamedarbejder Ansættelsestidspunkt: Overenskomst: Ingen Faglige organisation: Der er under sagen fra klagers side fremlagt et udpluk af lønsedler for virksomhedens medarbejder Rina Christensen for perioden februar 2002 april 2005, hvoraf det ubestridt fremgår, at overenskomsten blev fulgt i forhold til denne i den pågældende periode. Det fremgår endvidere af et referat af et forhandlingsmøde holdt den 31. oktober 2006 vedrørende efterbetalingskrav på Cafeteria Vognhjulet i perioden , hvor Peter Christensen, 3F Restauration og Ole Gottlieb deltog, at Ole Gottlieb anerkendte, at overenskomsten havde været gældende på virksomheden. Af et referat af et forhandlingsmøde afholdt den 29. november 2005 på Cafeteria Vognhjulet med deltagelse af Mona Johnsen og Peter Christensen, RBF, region syd, hedder det:

4 4 Mødet var indkaldt af RRF ved skrivelse af den 25. november 2005, og angik virksomhedens mgl. indbetaling til Branchens uddannelsesfond feriefond samt mgl. betaling af Arbejdsmarkedspension. Virksomheden oplyste, at have haft kontakt til Pension Danmark for at få koder til indbetaling, samt at pensionen er kørt via de pensionsberettigede medarbejderes lønsedler således mgl. virksomheden alene adgang til at kunne foretage indbetaling virksomhedens cvr.nr. er Mht. virksomhedens overenskomstforhold tages der forbehold til RBF fremsender kopi af lov 111 loven om virksomhedsoverdragelse. RBF påstår således overenskomsten i forbindelse med virksomheden følger med over. Når virksomheden har modtaget dokumentation i form af Lov 111 underskrives ny tiltrædelsesoverenskomst med de korrekte oplysninger, og som returneres i underskrevet stand. I et brev af 5. september 2006 fra konsulent Poul Petersen, 3F Den private Servicegruppe, til Cafeteria Vognhjulet er det anført bl.a.: Valg af tillidsrepræsentant Fra vor lokale Aabenraa afdeling har vi modtaget underretning om, at man på Deres virksomhed som tillidsrepræsentant for gastronomer og HR-personaler har valgt: Rina Christensen Sdr. Landevej Aabenraa Ifølge indberetningen fandt valget sted den 27. april 2006 og følger de i overenskomsten gældende regler.

5 5 Vi godkender hermed ovennævnte medlem som repræsentant for de ansatte henhørende under overenskomsten mellem dem og det tidligere RBF, nu 3f Den private Servicegruppe. Efter det oplyste besvarede indklagede ikke brevet. I en blanket om optagelse i HORESTA-A, som er underskrevet af Mona Johnsen for den indklagede virksomhed og dateret 10. september 2006, er ud for rubrikken Indgåede overenskomster mv.: (Oplys aftaler med fagforeninger og lign. og vedlæg en kopi.) anført: RBF Der er på blankettens rubrik om kontingent krydset af ud for 3. kvartal. Der blev den 25. september 2006 afholdt et mæglingsmøde på Cafeteria Vognhjulet i anledning af, at 3F havde fremsat et efterbetalingskrav over for den indklagede virksomhed. På mødet, hvor Peter Christensen 3F, og Mai-Brit Knudsen, HORESTA-A, men ikke Mona Johnsen, deltog, var 3F og HORESTA-A enige om, at den gældende overenskomst skulle overholdes. Sagen blev på mødet udsat til den 6. oktober 2006, hvor der blev afholdt et nyt mæglingsmøde på virksomheden med deltagelse af de samme repræsentanter samt Morten Brustad, HORESTA-A. Mona Johnsen deltog ikke på mødet. Af referatet fra mødet fremgår det: HORESTA-A anerkendte, at overenskomsten mellem HORESTA-A og RBF (nu 3F) var gældende for virksomheden med virkning fra virksomhedens indmeldelse i HORESTA-A den 1. juli F gjorde gældende, at overenskomsten var gældende for tiden forud for indmeldelsen og gjorde gældende, at virksomhedens tidligere ejer Ole Gottlieb udmeldte sig af HORESTA i Der har ikke ved overenskomstforhandlinger i 2002 været etableret nogen frigørende konflikt. I forbindelse med overdragelsen fulgte der mindst 10 ansatte med. Virksomhedens v Mona Johnsen har ikke jf. lov om virksomhedsoverdragelse haft

6 6 indvendinger mod overenskomstforholdet. Virksomheden har for de ansatte, der er fulgt med ved overdragelsen, indeholdt arbejdsmarkedspension samt overenskomstmæssig løn. 3F anførte endvidere, at der den 29. november 2005 blev afholdt møde med virksomheden, jf. vedlagte referat. Virksomheden har fra april måned 2006 ændret timelønninger til overenskomstens satser ligesom der i april måned blev valgt tillidsrepræsentanter på virksomheden. På det af virksomheden og 3F Restauration Sønderjylland overfor HORESTA-A forelagte grundlag tog HORESTA-A forbehold over for det af 3 F anførte i sin helhed. HORESTA-A fandt endvidere, at parterne på mæglingsmøde burde realitetsbehandle krav, der hidrørte fra indmeldelsestidspunktet og frem. Da 3F Restauration Sønderjylland ønskede at behandle alle krav samtidigt, blev disse krav ikke behandlet på mæglingsmødet og der blev taget forbehold for at videreføre samtlige krav fagretligt. Der blev endvidere holdt et organisationsmøde den 19. december 2006 og et fællesmøde den 4. januar 2007, hvor enighed om overenskomstspørgsmålet ikke kunne opnås. I et brev af 29. november 2006 fra Peter Christensen, 3F Restauration Sønderjylland, til indklagede fremgår det, at afdelingen var bekendt med, at ansættelsesbeviserne for de ansatte i virksomheden var mangelfulde, og han anmodede virksomheden om at udlevere korrekte ansættelsesbeviser til samtlige ansatte. I en mæglingsbegæring af 1. december 2006 fra Peter Christensen, 3F, til HORESTA-A hedder det bl.a.: 3F, Restauration Sønderjylland skal hermed under henvisning til overenskomstens 54 begære mægling i en sag mellem Deres medlemsvirksomhed:

7 7 Cafeteria Vognhjulet Lejrvejen Padborg og 3F, Restauration, Sønderjylland. Temaet for mæglingsmødet er: Manglende og mangelfulde ansættelsesbeviser manglende pensionsindbetalinger aflønning vagtplaner det psykiske arbejdsmiljø video overvågning af personalets frokoststue. Efter at HORESTA-A den 4. december 2006 havde meddelt 3F, at arbejdsgiverforeningen ikke ønskede at indgå som sagspart, idet indklagede virksomhed var slettet som medlem i foreningen, fremsatte 3F ved Peter Christensen mæglingsbegæring direkte over for virksomheden. I et brev af 6. december 2006 fra Mona Johnsen til 3F Fagligt Fælles Forbund hedder det bl.a. Vedr.: Mæglingsbegæring. Cafeteria Vognhjulet har ikke overenskomst med 3F og overenskomst er opsagt med RBF i Jeg blev under falske forudsætninger bedt om at melde mig ind i Horesta A af Peter Christensen fra 3 F, for som han sagde det var de eneste de kunne hjælpe mig, Peter Christensen var vel viden om at indmeldte jeg mig, havde jeg tegnet overenskomst, hvilket han ikke fandt værd at oplyse om, så havde Peter Christensen fået den

8 8 underskrift fra mig, som han prøvede på at få, ved at jeg skulle skrive under på en tiltrædelsesoverenskomst, hvad det så end er. Horesta A oplyste mig om, at jeg ved at melde mig ind tegnede overenskomst, og jeg har ikke meldt mig ind. Jeg har købt Cafeteria Vognhjulet i april 2004 [2005] og fået oplyst af forrige ejer at der var overenskomst, men jeg skal ikke acceptere en overenskomst der er opsagt uanset Ole Gottliebs grunde til ikke at oplyse mig om det. Den 11. december 2006 indkaldte Landsorganisationen i Danmark indklagede til fællesmøde. Det fremgik som begrundelse for indkaldelsen bl.a., at landsorganisationen var blevet oplyst, at personalet videoovervåges i frokoststue samt chikaneres i en grad, hvor det psykiske arbejdsmiljø er dybt utilfredsstillende. På et fællesmøde i Landsorganisationen afholdt den 19. december 2006, hvor Mona Johnsen deltog, afviste indklagede den rejste klage og anførte, at virksomheden ikke er omfattet af et overenskomstforhold til 3F Privat Service, hvilket arbejdstagersiden fastholdt. Der kunne ikke opnås enighed på mødet. Den 7. januar 2007 sendte Mona Johnsen som direktør for den indklagede virksomhed et brev til virksomhedens tillidsrepræsentant, Vivian Stokholm Stæhr, hvoraf det fremgår bl.a.: Vedr.: Arbejdsvægring Jeg har d. 5. november 2006 bedt dig om at overgå til varm køkken, da der ikke er arbejde nok til to fuldtidsansatte i det kolde køkken, og du arbejdede jo som afløser i varm køkken, her i huset før du blev fastansat i det kolde.

9 9 Du skulle give mig besked (hvilket du selv forslog) den 7. november 2006, men jeg hørte ikke fra dig. Og den 28. november spurgt jeg dig om hvorfor, jeg ikke havde hørt fra dig, dit svar til mig var: at du først skulle tale med dem i det varme, før du ville give mig besked, nu har jeg mine tvivl, om du ved hvem der er din chef, hvem der har ansat dig, og hvem der leder og fordeler arbejdet her på Cafeteria Vognhjulet. Det skal lige nævnes, at du er blevet valgt til tillidskvinde på fagforeningen, hvilket jeg fik besked på den 15. november 2006, altså efter at jeg har bedt dig om at flytte arbejdssted og ikke har opsagt dig. Nu har du valget mellem at flytte over i det varme køkken eller starte i opvask og rengøring. Denne gang er det fra mandag 15. januar 2007, da jeg har ventet siden 7. november på svar fra dig. Det skal lige tilføjes at det er de to muligheder der er, for som du blev underrettet om på møde med alle medarbejder den 28. december skal der skæres ned på medarbejder her i huset. Dette brev vil også blive sendt anbefalet til dig. Den 4. juli 2007 blev 15 medarbejdere på den indklagede virksomhed, der var medlemmer hos klager, bortvist. Bortvisningen skete ved enslydende breve underskrevet af Mona Johnsen med følgende indhold: Vedr.: Arbejdsnedlæggelse. Da du har valgt at nedlægge dit arbejde, er du hermed fristillet. Indklagede blev efter det oplyste taget under konkursbehandling den 6. august Konkursboets kurator advokat Michael E. Hansen meddelte den 16. august 2007, at konkursboet ikke ønskede at indtræde i sag A , og at samtlige konkursboets medarbejdere var opsagt. Konkursboet er heller ikke indtrådt i de andre sager. Mona Johnsen har således ført sagen personligt.

10 10 Forklaringer Peter Christensen har som vidne forklaret bl.a., at han har været branchesekretær i RBF (nu 3F) indtil 1. november Cafeteria Vognhjulet var under den tidligere indehaver, Ole Gottlieb, omfattet af overenskomsten mellem RBF (nu 3F) og arbejdsgiverforeningen HORESTA, idet han havde været medlem af arbejdsgiverforeningen HORESTA. Han meldte sig ganske vist ud af arbejdsgiverforeningen i 2002, men der havde ikke været nogen frigørende konflikt for virksomheden siden. Gottlieb opfyldte fortsat overenskomsten efter udmeldelsen, idet virksomheden fortsat indbetalte til uddannelsesfond, feriefond og pension. Han ved det, for han har gennemgået samtlige bilag for virksomheden. Det var først i 2005, da Mona Johnsen overtog virksomheden, at der opstod problemer med, at overenskomsten ikke blev overholdt. I oktober 2005 henvendte personalet på virksomheden sig til ham, da de havde konstateret, at der ikke var indbetalt pension. Der blev på den baggrund afholdt et forhandlingsmøde den 29. november 2005 mellem ham og Mona Johnsen. På mødet nægtede Mona Johnsen først at være omfattet af overenskomsten, hvorefter han gjorde hende opmærksom på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvis indhold han forklarede for hende. Han mener, at Mona Johnsen forstod, at hvis reglerne var som skitseret af ham, ville hun være omfattet. I overensstemmelse med deres aftale på mødet sendte han hende efterfølgende virksomhedsoverdragelsesloven. Hun vendte derimod aldrig tilbage med henblik på underskrivelse af en tiltrædelsesoverenskomst, som de havde aftalt. Han opfattede ikke, at de var uenige om, hvorvidt virksomheden var omfattet af overenskomsten. Han har ikke under mødet truet med at ville lufte de røde faner, hvis Mona Johnsen ikke underskrev en tiltrædelsesoverenskomst. Grunden til, at det er nødvendigt at indgå en formel tiltrædelsesoverenskomst, er, at virksomheden så kan blive registreret med et rigtigt SE-nr. Det er derfor sædvanligt at indgå formel tiltrædelsesoverenskomst. Han er af Ole Gottlieb blevet underrettet om, at denne havde informeret Mona om, at hun skulle underskrive en tiltrædelsesoverenskomst. Det er først på det tidspunkt, hvor Mona Johnsen blev præsenteret for efterbetalingskravet, at hun bestred, at hun var omfattet af overenskomsten. Den 27. april 2006 blev der afholdt et valg til tillidsrepræsentant på Cafeteria Vognhjulet. Rina Christensen blev valgt til tillidsrepræsentant. Han ved ikke, hvor valget af Rina Christensen rent fysisk fandt sted. Han fik blot en blanket af medarbejderne om valget. Han har ikke arrangeret valget. Mona Johnsen sendte i september måned 2006 et brev, hvor hun beklagede, at Rina Christensen var blevet valgt, da hun var gået på barsel. 3F fastholdt heroverfor, at Rina var

11 11 tillidsrepræsentant. Det er de organiserede medlemmer, der vælger tillidsrepræsentant. Mens Ole Gottlieb var indehaver, var 80 % af de ansatte medlemmer af 3F. I Mona Johnsens tid som indehaver faldt medlemstallet, da hun lagde pres på de ansatte for at få dem til at melde sig ud af fagforeningen. Han har ikke kendskab til de ansættelseskontrakter, som Mona Johnsen har fremlagt under sagen, og i relation til hvilke det skulle fremgå, at Cafeteria Vognhjulet ved Ole Gottlieb ikke havde overenskomst. Der var ingen eksklusivaftale med Ole Gottlieb. Mindstelønnen var kr. på det tidspunkt, hvor Ole Gottlieb var indehaver af Cafeteria Vognhjulet, og lønsedlerne gav ikke problemer i forhold til minimumslønnen. Rina Christensens lønsedler fra perioden , som er fremlagt under sagen, viser, at overenskomsten blev overholdt, mens Ole Gottlieb var indehaver. Grunden til, at der ikke foreligger nogen underskrevet overenskomst for virksomheden, er, at virksomheden var omfattet af overenskomsten allerede i kraft af Ole Gottliebs tidligere medlemskab af HORESTA. Det er ikke fagforbundet, der udleverer PBS-nr. til indbetaling af pension. Han kan derfor ikke sige, hvorfor Mona Johnsen ikke fik et sådant nummer. Han afholdt den 8. august 2006 et mæglingsmøde med Mona Johnsen om en række efterbetalingskrav for virksomheden. Hun mødte op med en bisidder. Han rådede hende dog til at kontakte en advokat. Herefter gik Mona ud fra mødet. Da hun kom tilbage, meddelte hun, at hun nu var meldt ind i HORESTA-A, og at han fremover kunne henvende sig til Morten Brustad. Han har ikke set indmeldelsesblanketten. Han har heller ikke anbefalet hende at melde sig ind i HORESTA-A. HORESTA-A tilkendegav på et mæglingsmøde den 25. september 2006, at foreningen gerne ville medvirke til at få betalt efterbetalingskravene fra indmeldelsestidspunktet den 1. juli Mona Johnsen deltog ikke i mødet. Hun deltog heller ikke i mæglingsmødet, som blev afholdt den 6. oktober Den 31. oktober 2006 blev der afholdt et forhandlingsmøde mellem ham og Ole Gottlieb i anledning af manglende betaling af anciennitetstillæg til en af Ole Gottliebs tidligere medarbejdere på Cafeteria Vognhjulet. Ole Gottlieb anerkendte på mødet, at overenskomsten havde været gældende for virksomheden, da han var indehaver. Efter den 1. marts 2007 havde de ansatte på Vognhjulet ikke fået overenskomstmæssige lønstigninger. Man havde i en periode fra fagforbundets side valgt at give Mona lidt respit. Han blev imidlertid den 2. juli 2007 kontaktet af virksomhedens ansatte på grund af en uoverensstemmelse om virksomhedens manglende betaling af overenskomstmæssig løn. Han ringede herefter til Mona Johnsen både den 2. samt om morgenen den 3. med henblik på at forhandle med hende. Virksomheden blev lukket fra den

12 12 2. om aftenen. Det havde Mona Johnsen også oplyst ham om ville ske. Der var ingen forhandlingsvilje fra Mona Johnsens side. Rina Christensen har som vidne forklaret bl.a., at hun blev ansat på Cafeteria Vognhjulet i marts Ole Gottlieb kom til som ejer siden. Der har ikke på noget tidspunkt i Ole Gottliebs ejertid været lock-out på virksomheden. Mens Ole Gottlieb var ejer, blev overenskomsten altid overholdt, og de ansatte fik overenskomstmæssig løn. Da Mona Johnsen overtog virksomheden, begyndte lønudbetalingen at svinge. Hun vendte sig derfor til fagforeningen, som sagde, at de ansatte skulle have overenskomstmæssig løn. På den baggrund henvendte hun sig til Mona, som tilkendegav, at hun ville kontakte fagforeningen herom. Mona sagde, at virksomheden ikke var omfattet af overenskomsten. Vidnet nævnte over for Mona, at de ansatte altid havde fået løn efter overenskomsten. Hun kan ikke udelukke, at fejlene blev rettet, efter at hun havde gjort Mona opmærksom på disse. Hun gik på barsel den 2. april Hun påtog sig tillidsrepræsentanthvervet, efter at hun var gået på barsel. Hun deltog selv i valget, og hun snakkede i den forbindelse med de fleste ansatte. Hun nævnte ikke over for Mona Johnsen, at hun var blevet valgt til tillidsrepræsentant. Der var i første omgang ingen, der ville være tillidsrepræsentant på Cafeteria Vognhjulet. Det var Peter Christensen, der gav Mona besked om valget. Mona protesterede imod valget. Hun gik efter kort tid af som tillidsrepræsentant. Det var i alles interesse, da hun var på barsel. Vivian Stæhr afløste hende. Indklagede Mona Johnsen har forklaret bl.a., at hun ikke havde kendskab til overenskomsten, da hun overtog vognhjulet. Under et møde med Jan Fischer fra HORESTA- B i maj måned 2005 oplyste han, at det var tilstrækkeligt, at hun meldte sig ind i HORESTA- B. Ole Gottlieb havde sagt, at medlemmer af RBF blot skulle have den løn, der fremgik af overenskomsten. Så ville hun ikke få vrøvl. Kun 6 medarbejdere ud af 17 var på det tidspunkt medlemmer af fagforeningen. Hun fik først ca. ½ år efter overtagelsen af virksomheden at vide af Ole Gottlieb, at der havde været overenskomst på virksomheden. Hun fik samtidig at vide, at den var opsagt. Ole Gottlieb havde først fortalt medarbejderne om virksomhedsoverdragelsen ti minutter, før denne fandt sted. Hun har ikke talt med Peter Christensen om indholdet af virksomhedsoverdragelseslovens 4 a på mødet den 29.

13 13 november Hun ville ikke kunne drive virksomheden, hvis hun skulle betale løn efter overenskomsten. Hun mener, at mødet mellem hende og Peter Christensen, hvor denne på vegne af de ansatte præsenterede hende for et efterbetalingskrav på 1.5 mio. kr., fandt sted den 1. juli 2006 og ikke den 8. august På hans forespørgsel oplyste hun, at hun hverken havde revisor eller advokat. Derefter anbefalede han hende at henvende sig til en arbejdsgiverforening, hvorefter hun gik ud og ringede til HORESTA. Hun fik med det samme en optagelsesblanket faxet til sig, som hun straks faxede tilbage. Når hun ved indmeldelsen i HORESTA skrev, at virksomheden havde overenskomst med RBF, skyldtes det, at HORESTA vejledte hende til at skrive det, når hovedparten af personalet var medlem af RBF. Tre til fire dage senere modtog hun de originale dokumenter, herunder love og regler. Heraf fremgik det, at hun ville blive omfattet af overenskomsten ved at melde sig ind i HORESTA-A. Så ringede hun og meldte sig ud, da hun ikke havde råd til at være omfattet af overenskomsten. En uge senere modtog hun et girokort. Hun ringede herefter på ny til HORESTA-A og bad om at blive slettet af medlemslisten. Hun har aldrig fået en bekræftelse på udmeldelsen. Hun har aldrig betalt kontingent. Hun har ikke kendskab til, at der skulle være afholdt et mæglingsmøde den 6. oktober Hun har aldrig bebrejdet nogen at være blevet indmeldt i 3F. Hun havde kun spurgt Else Bresson om, hvilken fagforening Else var medlem af, til brug for udfyldelse af skemaer til kommunen. Else sagde til hende, at Else havde fortrudt indmeldelsen i 3F, da det gav så meget administrativt bøvl at melde sig ind og ud af fagforeninger. Hun har løbende oplyst sine ansatte om fagforeningsfriheden. Den 2. juli 2007 kom Vivian og Rina ind på hendes kontor og bad om lønforhøjelse. De gav hende også en seddel og bad hende skrive under. Det ville hun ikke, da det med sedlen var forudsat, at hun var bundet af overenskomsten. Hun lavede i stedet et brev og bevilgede de ansatte 3 kr. ekstra i timen fremover, idet hun samtidig bad dem om at gå i arbejde. De ansatte forlod herefter virksomheden, og der var nu kun to ansatte tilbage på virksomheden. Senere samme dag ringede Peter Christensen til hende med de ansattes krav. Hun var nødt til at lukke virksomheden, da der ingen ansatte var. Da medarbejderne ikke var kommet tilbage den 4. juli 2007, ringede hun til køkkenchefen, som fortalte, at de ansatte søgte andet arbejde. Herefter fritstillede hun dem.

14 14 Anne Lise Jensen har som vidne forklaret bl.a., at hun deltog som bisidder i mødet mellem Peter Christensen og Mona Johnsen. Hun mener ikke, at mødet fandt sted den 8. august Hun husker dog ikke præcist hvornår. Mødet blev afholdt på Cafeteria Vognhjulet. Peter Christensen afæskede hende, hvem hun var. Da hun oplyste, at hun ikke havde kendskab til virksomhedens økonomi, mente han ikke, mødet kunne afholdes. Han anbefalede Mona at antage advokat eller melde sig ind i arbejdsgiverforeningen. Herefter gik Mona ud af lokalet. Da hun kom tilbage, meddelte hun, at hun havde talt med sin arbejdsgiverforening, og at Peter Christensen kunne tale med foreningen. Vivian Stæhr har som vidne forklaret bl.a., at hun i februar 1999 blev ansat som afløser på Cafeteria Vognhjulet. Hun blev siden fastansat. Hun blev valgt som tillidsrepræsentant den 15. november 2006, fordi Rina var på barsel. Der var på det tidspunkt problemer på arbejdspladsen. Lønnen blev ikke udbetalt retmæssigt. Mona udøvede psykisk terror. Hun lyttede ved dørene, og frokoststuen blev videoovervåget. Det påvirkede de ansatte. Vagtplanerne blev lavet aftenen før. Mona Johnsen opfordrede en medarbejder til at forlade 3F. Andre ansatte turde ikke melde sig ind i 3F på grund af Mona. Efter at hun var blevet valgt som tillidsrepræsentant, ignorerede Mona hende i ½ år. Mona sagde bl.a., at hun beklagede at have fastansat hende, da hun nu var tillidsrepræsentant og ikke kunne fyres. Hendes kollega, Else Bresson, blev kaldt ind på Mona kontor og fik at vide, hvem der skulle fyres. Else fik samtidig at vide, at hun ikke måtte fortælle det videre. Hun brød dog siden grædende sammen og fortalte det videre til kolleger. En kassedame blev overfuset og begyndte at græde foran kunderne. Hun fik en søndag en opringning fra Mona, efter at de ikke havde talt sammen i 4 måneder, hvor Mona påbød hende at overgå til det varme køkken. Ved et brev af 7. januar 2007 fik hun så valget mellem at flytte til det varme køkken eller starte i opvask og rengøring. Dette var efter hendes opfattelse begrundet i, at hun var tillidsrepræsentant. De ansatte var utilfredse, da de fik forskellig løn. Da ingen af de ansatte den 1. juni 2007 havde fået lønstigning i overensstemmelse med overenskomsten, henvendte hun sig til Mona med krav herom. Mona gav udtryk for, at hun ikke var omfattet af overenskomsten. Hun bad Mona om at underskrive et dokument om lønregulering og gav udtryk for, at hun ikke kunne svare for følgerne, hvis Mona ikke underskrev. Da Mona bare bad dem om at vente, meddelte

15 15 Rina Mona, at de ansatte nu afholdt fagligt møde. Mona ville give dem 3 kroner ekstra i timen fremover, men ikke med tilbagevirkende kraft. Det gik medarbejderne ikke med til. Det var kun et møde, ikke en konflikt. De kontaktede herefter Peter Christensen, som samme dag ringede til Mona for at drøfte forholdene på arbejdspladsen. De ville genoptage mødet den næste dag, den 3. juli 2007 om morgenen. Mona havde imidlertid på det tidspunkt sat sedler op om, at virksomheden var lukket. Peter Christensen henvendte sig til Mona for at få et forhandlingsmøde, men Mona ville ikke forhandle. Hun oplyste blot, at hun ville lukke virksomheden. Der blev heller ikke udbetalt løn. Virksomheden var lukket i 14 dage. Da hun fik at vide, at Mona ville åbne op igen med tysk personale, lavede de ansatte og andre kolleger en demonstration. Else Bresson har som vidne forklaret bl.a., at hun blev ansat i Cafeteria Vognhjulet den 18. juli Hun var organiseret i PMF, nu FOA, da hun startede i Vognhjulet. I starten forekom det hende naturligt at forblive medlem af PMF, men på et tidspunkt fik hun det råd at skifte til 3F, hvor hun kunne få bedre rettigheder. Mona havde sagt til hende, at hun ikke skulle melde sig ind i 3F. Da Mona i forbindelse med, at hun havde været sygemeldt, fandt ud af, at hun var skiftet til 3F, spurgte Mona hende om, hvem der havde fået hende til at skifte til 3F. Mona bad hende også om at melde sig ud af 3F igen. Hun er bange for Mona. Hun er siden kommet på lykkepiller på grund af det, der er sket. Susanne Peesch har som vidne forklaret bl.a., at hun blev ansat i Cafeteria Vognhjulet i november Mona oplyste hende ved den lejlighed om fagforeningsfriheden. Hun meldte sig ikke ind i en fagforening. Vivian rådede hende til at blive medlem af fagforeningen. Vivian kunne ikke med Mona. Parternes argumentation Klager har anført, at overenskomsten allerede forud for Mona Johnsens overtagelse af virksomheden den 21. april 2005 var gældende på virksomheden i kraft af den tidligere ejer Ole Gottliebs medlemskab af HORESTA frem til 2002, og at forpligtelsen overgik i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen for så vidt angår de ansatte, der blev overført. Mona Johnsen fraskrev sig ikke ved erhvervelsen overenskomsten i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, og hun vidste eller burde i hvert fald have

16 16 vidst, at virksomheden var omfattet af overenskomsten mellem RBF (nu 3F) og HORESTA. Mona Johnsens brev til 3F af 6. december 2006 viser, at hun fuldt ud kendte til overenskomstforholdene på virksomheden. Hvis det ikke kan lægges til grund, at hun vidste, at overenskomsten var gældende på virksomheden, burde hun have vidst det. Der var i forbindelse med Mona Johnsens overtagelse af virksomheden en række forhold, der måtte give anledning til, at hun undersøgte overenskomstforholdene nærmere. Hun har forsømt denne undersøgelsespligt. Bl.a. fik hun at vide af Ole Gottlieb, at hun kunne slippe ud af problemerne, hvis hun betalte overenskomstmæssig løn til de ansatte, der var omfattet af overenskomsten. Hun blev ligeledes kort efter overtagelsen kontaktet af Rina Christensen med besked om, at denne ikke som under den tidligere ejer fik udbetalt overenskomstmæssig løn, og hun lovede i den forbindelse at rette henvendelse til fagforeningen. Det undlod hun imidlertid at gøre. Hun må også have haft kendskab til lønsedler fra Ole Gottliebs tid. I hvert fald burde hun senest på mødet den 29. november 2005 med Peter Christensen være blevet bekendt med, at overenskomsten var gældende på virksomheden. I forbindelse med sin indmeldelse i HORESTA-A angav hun da også, at overenskomsten var gældende på virksomheden. Hun har også anerkendt, at der kunne vælges en tillidsrepræsentant på virksomheden. Hun har på intet tidspunkt frasagt sig overenskomsten. Klager har til støtte for den subsidiære påstand anført, at virksomheden i hvert fald var omfattet af overenskomsten fra den 1. juli 2006 i kraft af, at Mona Johnsen på dette tidspunkt meldte sig ind i af HTS-A. De undtagelser fra udgangspunktet om, at en arbejdsgiver bliver overenskomstforpligtet ved indmeldelse i en arbejdsgiverforening, der er anerkendt i praksis, er ikke relevante i denne sag. HORESTA-A har også i forhold til 3F handlet på en måde, der viser, at arbejdsgiverforeningen anså Mona Johnsen som medlem, og Mona Johnsen selv har ladet sig repræsentere ved HORESTA-A. Peter Christensen har ikke ved svig eller tvang fået Mona Johnsen til at melde sig ind i arbejdsgiverforeningen, og der er ikke grundlag for at bringe aftalelovens 36 i anvendelse i forhold til indmeldelsen. Efterbetalingskravet vedrører manglende løn mv. i forhold til overenskomsten for perioden juli-december Indklagede skal endvidere betale godtgørelse og bod for mangelfulde/manglende ansættelsesbeviser. Alle de af sagen omfattede medarbejdere, i alt 18 medarbejdere, har modtaget ansættelsesbeviser, der er mangelfulde, allerede fordi det af

17 17 organisationerne anvendte ansættelsesbevis ikke er anvendt. Hertil kommer, at ansættelsesbeviserne på en række punkter angiver overenskomststridige vilkår. 1 medarbejder har slet ikke modtaget et ansættelsesbevis. Endvidere skal indklagede betale bod i anledning af organisationsforfølgning. Det er under sagen påvist, at flere medarbejdere er blevet udsat for chikane begrundet i, at de var medlemmer eller tillidsrepræsentanter for 3F. Fritstillingen af medarbejderne den 4. juli 2007 var udtryk for en overenskomststridig lockout. Overenskomsten var utvivlsomt gældende for virksomheden, og det var indklagede bekendt med. Selv om det isoleret set var overenskomststridigt, at medarbejderne nedlagde arbejdet, var de forståeligt frustrerede over, at Mona Johnsen ikke ville imødekomme deres retmæssige krav, ligesom hun ikke ville deltage i en fagretlig behandling af kravene. En arbejdsnedlæggelse giver i øvrigt som udgangspunkt ikke grundlag for bortvisning. Arbejdsnedlæggelsen, der kun løb over 1-2 dage, havde i den forbindelse ikke en sådan betydning for virksomhedens drift, at der var grundlag for bortvisning. Medarbejderne havde heller ikke forinden fået en advarsel. Virksomheden blev lukket den 2. juli 2007 og to uger senere åbnet med tysk arbejdskraft. Medarbejderne har krav på løn fra den 4. juli 2007, til de blev opsagt den 16. august Indklagede skal også betale bod som følge af den overenskomststridige lock-out eller bortvisning. De begåede brud er af grov karakter, og indklagede skal derfor ifalde en alvorlig bod. Indklagede har anført bl.a., at Ole Gottlieb i forbindelse med hendes overtagelse af virksomheden oplyste, at der ikke var overenskomst på virksomheden. Hun modtog en række ansættelseskontrakter, hvoraf det fremgik, at der ikke var overenskomst. Medarbejderne underskrev tilsvarende ansættelseskontrakter med hende. Hun fortsatte efter overtagelsen med at betale løn i henhold til ansættelseskontrakterne, og det gav ikke anledning til problemer. Hun var derfor med god grund af den opfattelse, at virksomheden ikke var omfattet af nogen overenskomst. Hun blev ikke på mødet med Peter Christensen den 29. november 2005 gjort bekendt med indholdet af virksomhedsoverdragelseslovens regler. På mødet den 29. november 2005 var Peter Christensen i øvrigt selv i tvivl om, hvorvidt overenskomsten var gældende for virksomheden.

18 18 Hun blev heller ikke bundet af sin underskrift på indmeldelsen i HORESTA-A, idet hun allerede fire dage senere, da det gik op for hende, at et medlemskab ville betyde, at overenskomsten ville blive gældende for Vognhjulet, meldte sig ud igen. Hun har i øvrigt på intet tidspunkt betalt kontingent. Dertil kommer, at det var Peter Christensen, der fik hende til at melde sig ind. Med hensyn til fritstillingen af medarbejderne har indklagede anført bl.a., at hun først den 2. juli 2007 blev bekendt med medarbejdernes lønkrav på 3 kr. ekstra i timen. Hun forsøgte at nå en løsning ved forhandling, men Peter Christensen fremsatte ultimative krav uden at ville forhandle. Hun måtte lukke Vognhjulet, da der på grund af arbejdsnedlæggelsen kun var to medarbejdere tilbage. Det var, da hun den 4. juli 2007 hørte, at medarbejderne søgte nyt arbejde, at hun fritstillede dem. Hun var berettiget til at bortvise medarbejderne, der uden varsel eller begrundelse forlod arbejdspladsen. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Ved vidnet Peter Christensens forklaring, der støttes afgørende af referatet af forhandlingsmøde den 31. oktober 2006 mellem Peter Christensen og Ole Gottlieb, lægges det til grund, at virksomheden var omfattet af overenskomsten mellem HORESTA-A og RBF (nu 3F) i Ole Gottliebs ejerperiode og dermed også den 21. april 2005, da Mona Johansen overtog virksomheden. Det fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 4a, at Mona Johnsen for ikke selv at blive omfattet af overenskomsten inden for 5 uger fra det tidspunkt, hvor hun vidste eller burde vide, at de ansatte på den overtagne virksomhed havde været omfattet af overenskomsten, skulle underrette fagforbundet om, at hun ikke ønskede at tiltræde overenskomsten. Det lægges til grund, at hun på intet tidspunkt har givet fagforbundet en sådan underretning. Det er herefter afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt og i givet fald hvornår virksomheden efter virksomhedsoverdragelsen har været omfattet af overenskomsten, om Mona Johnsen på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen vidste eller burde vide - eller senere er blevet bekendt med eller har modtaget sådanne oplysninger, at hun burde have gjort sig bekendt med - at overenskomsten var gældende for virksomheden på det tidspunkt, da hun overtog den fra den tidligere ejer.

19 19 Mona Johnsen har selv forklaret, at hun var af den opfattelse, at virksomheden ikke var overenskomstdækket, idet Ole Gottlieb i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen oplyste hende om, at der ikke var overenskomst på virksomheden, ligesom hun i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fik udleveret en række ansættelseskontrakter for medarbejdere, der blev overført, hvoraf det fremgik, at de ikke var omfattet af en overenskomst. Arbejdsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Mona Johnsens forklaring herom. Det lægges herefter til grund, at hun ikke på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen eller i tiden umiddelbart derefter vidste eller burde vide, at virksomheden var overenskomstdækket, da den tidligere ejer overdrog den til hende. Imidlertid fremgår det af referatet af forhandlingsmødet mellem Mona Johnsen og Peter Christensen, RBF (nu 3F) den 29. november 2005, at Peter Christensen på mødet orienterede hende om, at virksomheden var overenskomstdækket. Bemærkningen i referatet om, at der med hensyn til virksomhedens overenskomstforhold tages forbehold til RBF fremsender kopi af loven om virksomhedsoverdragelse giver kun mening, hvis den forstås således, at Mona Johnsen erkendte, at virksomhedsoverdragelseslovens regler førte til, at virksomheden var omfattet af overenskomsten, hvis den forklaring om virksomhedsoverdragelsens regler, som Peter Christensen havde givet hende, var rigtig, og at Peter Christensen ville overbevise hende herom ved at sende hende en kopi af loven. Under alle omstændigheder må Mona Johnsen efter Arbejdsrettens opfattelse senest på mødet den 29. november 2005 have fået et sådant kendskab til eller formodning om, at virksomheden var overenskomstdækket på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, at hun for at undgå selv at blive omfattet af overenskomsten inden 5 uger fra den 29. november 2005 skulle have underrettet fagforbundet om, at hun ikke ønskede at tiltræde overenskomsten, jf. virksomhedsoverdragelsens 4a, stk. 1. Da hun ikke gav en sådan underretning inden denne frist, må hun anses for at have tiltrådt overenskomsten 5 uger fra den 29. november I øvrigt må bemærkningen i referatet, hvorefter der underskrives ny tiltrædelsesoverenskomst med de korrekte oplysninger, når virksomheden har modtaget dokumentation i form af Lov 111 forstås som et løfte fra Mona Johnsens side om at underskrive en tiltrædelsesoverenskomst, når hun havde modtaget kopien af virksomhedsoverdragelsesloven.

20 20 Indklagede er herefter forpligtet til at betale klager for manglende løn og pensionsindbetalinger i overensstemmelse med den nedlagte påstand, hvis beløbsstørrelse er ubestridt. Der pålægges herudover indklagede en bod i anledning af underbetalingen, der efter et samlet skøn over sagens omstændigheder, herunder at virksomheden blev taget under konkursbehandling den 6. august 2007, fastsættes til kr. De i påstanden anførte ansættelsesbeviser er udformet ud fra den forudsætning, at de ansatte ikke var omfattet af overenskomsten mellem RBF (nu 3F) og HORESTA og er således for så vidt mangelfulde, idet det ved denne arbejdsretsdom er fastslået, at de ansatte var omfattet af overenskomsten. Da det imidlertid som foran anført lægges til grund, at Mona Johnsen ikke ved sin overtagelse af virksomheden vidste eller burde vide, at virksomheden var omfattet af overenskomsten, da spørgsmålet om overenskomstdækning herefter har været genstand for tvist og som anført først er afgjort ved denne arbejdsretsdom, og da det ikke ses påberåbt, at ansættelsesbeviserne i øvrigt skulle være mangelfulde, findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge Mona Johnsen at betale de pågældende ansatte eller 3F godtgørelse for mangelfulde ansættelsesbeviser. Det pålægges Mona Johnsen at betale en godtgørelse på kr. til 3F på vegne Hanne Vistisen, der ikke har modtaget noget ansættelsesbevis. Mod Mona Johnsens benægtelse finder Arbejdsretten det ikke fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at hun har udsat medarbejdere for chikane begrundet i, at de var medlemmer eller tillidsrepræsentanter for 3F. Mona Johnsen frifindes derfor for påstanden om, at hun har brudt hovedaftalens 1 ved at udøve organisationsfjendtlig virksomhed. Den 2. juli 2007 nedlagde medarbejderne på indklagedes virksomhed arbejdet for at holde fagligt møde i anledning af en uoverensstemmelse med indklagede virksomhed om overenskomstmæssig lønudbetaling. Arbejdsnedlæggelsen, der ikke var varslet, var ubestridt et brud på overenskomsten. Virksomheden blev lukket næste morgen den 3. juli 2007, hvorefter virksomhedens medarbejdere, der havde nedlagt arbejdet, den 4. juli 2007 blev bortvist uden forudgående advarsel. Virksomheden forsøgte 14 dage senere at åbne på ny med nye medarbejdere fra Tyskland. Det lægges herefter til grund, at indklagede havde til hensigt at afbryde klagerens medlemmers ansættelsesforhold definitivt. Arbejdsretten finder efter Mona Johnsens forklaring, at dette i det væsentlige skyldtes, at hun mente, at der ikke var et

21 21 tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at drive virksomheden, hvis hun skulle betale de ansatte overenskomstmæssig løn. Det lægges endvidere til grund, at indklagedes beslutning om definitivt at afbryde ansættelsesforholdet må have stået medarbejderne klart, da de fik oplyst, at virksomheden var lukket, og i hvert fald, da indklagede forsøgte at drive virksomheden videre med ny tysk arbejdskraft. På denne baggrund finder Arbejdsretten, at bortvisningen af klagerens medlemmer overvejende skete efter økonomiske overvejelser og ikke i kamphensigt, og det kan herefter ikke statueres, at der forelå en overenskomststridig lock-out fra indklagedes side. Arbejdsretten finder på den anden side, at medarbejdernes arbejdsnedlæggelse under de givne omstændigheder ikke udgjorde en sådan væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at den gjorde bortvisningerne, der skete uden forudgående advarsel. berettiget. Indklagede gjorde sig derfor skyldig i overenskomstbrud, i det omfang hun tilsidesatte overenskomstmæssige opsigelsesvarsler. Medarbejderne har herefter krav på overenskomstmæssig løn i den overenskomstmæssige opsigelsesperiode, regnet fra 4. juli 2007, d.v.s. frem til det tidspunkt, hvor de kunne være afskediget med overenskomstmæssigt varsel, hvis dette havde været afgivet den 4. juli 2007, dog som klagers påstand er formuleret senest til 16. august For det herved begåede overenskomstbrud pålægges indklagede en bod, der efter et samlet skøn over sagens omstændigheder, herunder at virksomheden blev taget under konkursbehandling den 6. august 2007 fastsættes til kr. Den samlede bod, der pålægges indklagede udgør således kr. Thi kendes for ret: Indklagede Cafeteria Vognhjulet ved Mona Johnsen, skal anerkende, at virksomheden har været forpligtet til at overholde overenskomsten mellem HORESTA-A og RBF (nu Fagligt Fælles Forbund Den private servicegruppe, Hotel og Restauration) med virkning fra 5 uger efter den 29. november Indklagede skal inden 14 dage fra dato til Fagligt Fælles Forbund betale ,13 kr. for manglende løn- og pensionsindbetalinger til 19 af klagerens medlemmer, jf. klageskriftet i sag A med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid.

22 22 Indklagede skal desuden inden 14 dage fra dato til Fagligt Fælles Forbund på vegne Hanne Vistisen betale kr. med tillæg af procesrente fra den 20. marts Indklagede skal endvidere anerkende at være forpligtet til at betale overenskomstmæssig løn til de af klagerens medlemmer, der blev bortvist fra virksomheden den 4. juli 2007, fra denne dato og indtil hver især kunne være opsagt med overenskomstmæssigt varsel, hvis dette varsel havde været afgivet den 4. juli 2007, dog senest til 16. august Indklagede skal endelig inden 14 dage fra dato betale en bod på kr. til Fagligt Fælles Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Cafeteria Vognhjulet ved Mona Johnsen betale kr. til Arbejdsretten. Niels Waage

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom den 19. februar 2015

Udskrift af Arbejdsrettens dom den 19. februar 2015 Udskrift af Arbejdsrettens dom den 19. februar 2015 I sag nr.: AR2014.0223 Landsorganisationen i Danmark for fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Bilfærgernes Rederiforening for Mols-Linien

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-19.319

Klagenævnet for Udbud 97-19.319 Klagenævnet for Udbud 97-19.319 (H.P. Rosenmeier, Viggo Olesen, Lykstoft Larsen ) 9. juli 1997 K E N D E L S E Vognmand Bomholt A/S (advokat Poul Holmgård, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben Brøgger,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 4. april 2006 i sag nr. A2005.845: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Benzin- og Oliebranchens

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Frederiksberg Forsyning A/S skal betale

Klager har nedlagt påstand om, at Frederiksberg Forsyning A/S skal betale Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0118 CO-industri Fagligt Fælles Forbund A og B (advokat Lidia Marie Chantal Bay) mod DI Overenskomst I v/ DI Frederiksberg Forsyning A/S (advokat Anders Fugmann)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0001 afsagt den 20. april 2009 ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR Mao Miguel, Azorerne. 28.2.08-6.3.08 (rejseperiode for erstatningsrejse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0133 li/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft Hadsundvej 59, Vejgaard 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 10. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

KENDELSE. Den ene af klagerne havde en ejendom, i hvilken der var tinglyst 4 lån i BRFkredit.

KENDELSE. Den ene af klagerne havde en ejendom, i hvilken der var tinglyst 4 lån i BRFkredit. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Ndr. Frihavnsgade 41 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og dermed forsinket

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere