Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk"

Transkript

1 Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency) Navn:CISU Adr: Klosterport 4, 8000 Aarhus C. Kontaktperson:Erik Vithner Forventet forbrug i indeværende år (1. jan 31. december.): Budgetforbrug er præget af: i) At fokus i 2013 var på organisatorisk forankring og erfaringsdeling frem for større/dyrere seminarer ii) iii) hjemmesideproblemer samt at der er planlagt større arrangementer i december, hvorfor alle udgifter endnu ikke er detaljeret kendt. Forventet samlet medfinansieringsbeløb fra andre finansieringskilder i indeværende år: Ansøgt beløb fra NGO FORUM for det kommende år: Det skønnes, at ud af det samlede budget på kr vil ca blive brugt. Dette er dog et estimat. Dette kan ikke endeligt vurderes på nuværende tidspunkt. Midler fra CISU vil som medfinansiering blive stillet til rådighed i det omfang det bliver nødvendigt kr. Andre finansieringskilder (fra CISU) til kr. netværket for det kommende år: Skriv her hvis der er behov for yderligere kommentarer til implementeringen i indeværende år: Overordnet set har Fagligt Fokus over de sidste år gået gennem flg. faser: I 2012 var der fokus på seminarer rettet mod kompetenceløft af individer om advocacy i ft fire spor: i) international advocacy med oplæg fra syd repræsentanter ii) advocacy i netværk med kursusforløb 3-4 oktober med mere end 20 deltagere, iii) advocacy i lyset af change triangle samt iv) advocacy og sydfunding med arrangementer planlagt med oplæg af bl.a. sydrepræsentanter. I 2013 har der været fokus på organistarisk forankring af aktiviteter med brainstorm session med repræsentanter fra miljøet samt tre erfaringsudvekslingsworkshops. Tematisk var der fra starten af året fokus på måling af advocacy samt på sammenhænge mellem advocacy og sydfunding. I lyset af CSS evalueringen blev der i løbet af 2013 i øget grad sat fokus på sammenhænge mellem Theory of Change (ToC) og planlægning og monitorering af advocacy. Baseret på ovenstående proces med 2012 fokus på vidensopbygning af individer gennem seminarer og 2013 fokus på organisatorisk involvering og forankring af processer vil Fagligt Fokus i 2014 have øget 1

2 fokus på i lyset af ovennævnte at udvikle redskaber i form af fx diskussionspapirer, inspirationshæfter og andre redskaber. Fagligt Fokus gennemførte i 2012 fire arrangementer sammen med andre netværk under NGO Forum. I løbet af 2013 har Fagligt Fokus samarbejdet med FORDI omkring arrangement vedr. monitorering af HRBA samt med Globale Tendenser omkring Sydfunding. Dette samarbejde vil blive søgt videreført i Arrangementerne i 2013 omkring erfaringsudveksling mellem danske CSO er og efterfølgende diskussion i Fagligt Fokus referencegruppe har klart peget på en interesse i at arbejde yderligt med med måling af advocacy gerne i samarbejde med FORDI og Uddannelsesnetværket samt i at arbejde videre med Theory of Change. Arrangement omkring Sydfunding i oktober 2013 i samarbejde med Globale tendenser med oplæg fra STAR Ghana og deltagelse af UM og konsulenter fra Intrac som gennemfører studie af erfaringer med multi donor funds mundede ud i en invitation til Fagligt Fokus om at bidrage til udvikling af den guidance note der i det nye år skal udarbejdes. Denne invitation vil blive taget op i 2014 i samarbejde med Globale Tendenser. Der har været en række tekniske problemer mht. drift af hjemmesiden, Da hjemmesiden var tænkt som hovedkommunikationskanal til brugere har dette medført en række problemer mht. brugerkontakt samt afstedkommet en del ekstra arbejde. Skriv her hvis der er behov for yderligere kommentarer til den finansielle status f.eks. i forhold til forventet finansiering fra anden finansieringskilde. Grundet planlagte arrangementer i november og december 2013 er det svært at konkludere ang. endeligt forbrug i 2013, herunder om det vil være relevant med anden finansiering fra CISU end den der indtil nu er leveret i form af ikke faktureret arbejdskraft. Midler fra CISU som medfinansiering vil blive stillet til rådighed i det omfang det bliver nødvendigt. Skriv her hvis der er væsentlige ændringer til den oprindelige ansøgning f.eks. ændringer i styregruppen, medlemsbasens antal og sammensætning, delmål, forventede resultater eller lign. Herunder kan der også gøres rede for specifikke udfordringer der har indflydelse på planlægningen for det kommende år. Referencegruppen besluttede tidligt på året, at det var vigtigt at forankre Fagligt Fokus yderligt blandt brugere. Dette har betydet, at der har været en række brainstorming og erfaringsudvekslingsarrangementer som har genereret en tydelig beskrivelse af behov i miljøet, der er brugt som grundlag for at formulere plan for Dette har også betydet at indspil og forslag til aktiviteter og temaer i stigende grad er kommet fra brugere end fra repræsentanter i referencegruppen. Gennemførelsen af reviewet af NGO Forums puljeordning gav desuden anledning til uklarhed pm fremtidig organisering generelt af NGO Forums kapacitetsudviklingsarbejde samt specifikt om Fagligt Fokus fremtidige rolle. Der har desuden været eksempler på, at interessevaretagelse mht. fremtidig organisering af kapacitetsydelser har påvirket fagligt baserede, substansorienterede diskussioner. Det stående udvalg besluttede på møde 10. september at Fagligt Fokus skal fortsætte i 2014 og at plan for 2014 skulle inkludere relevante dele af review rapporten, samt at ændringer udsprunget af reviewprocessen vil slå fuldt igennem i Med aflevering af den endelige review rapport forventes der nu at være mulighed for at referencegruppen og det stående udvalg kan tydeliggøre rammer for kapacitetsudvikling fra 2015 og fremefter. Referencegruppen for review processen har endnu ikke taget endelig stilling til udmøntningen af review rapportens analyse, konklusioner og anbefalinger. Da Fagligt Fokus som nævnt ovenfor er blevet bedt af det stående udvalg om at inkludere relevante dele af 2

3 rapporten vil der her blive trukket to aspekter fra reviewrapporten frem som vil blive inkorporeret i aktiviteter under Fagligt Fokus i Rapporten anbefaler at man skal blive tydeligere og mere artikuleret omkring the what and how mht. kapacitetsudvikling. Fagligt Fokus vil i 2014 søge at adressere dette ved tydeligt at definere arbejdstemaer (what) samt sikrer at arbejdet med disse temaer understøttes af relevante måder (how) at gennemføre aktiviteterne på. Dette indebærer at Fagligt Fokus vil søge at kombinere kompetenceudvikling af individer med organisatorisk forankring af aktiviteter sammen med stigende vægt på udvikling af metoder og værktøjer til brug for individer i deres organisationer. Desuden vil der blive lagt et mini review ind i foråret 2014 hvor brugere vil blive bedt om at vurdere sammenhængen mellem indhold (what) og form (how) i aktiviteter under Fagligt Fokus. 2. Rapporten anbefaler desuden at advocacy indgår som en del af kapacitetsopbygningsbegrebet forstået som at kapacitetsopbygning vil understøtte de deltagende organisationers advocacy indenfor relevante temaer. Fagligt Fokus vil søge at inkorporere dette ved at inkludere advocacy i udvalgte temaer i Fx vil det tematiske arbejde med sydfunding blive brugt til at give deltagende organisationer indflydelse på den guidance note om multi donor syd fonde som Danida skal lave i foråret Endvidere vil det tematiske arbejde med måling af advocacy blive søgt brugt til at give deltagede organisationer mulighed for at påvirke Danidas krav til rapportering. NGO Træffet i oktober 2013 samt de efterfølgende diskussioner vedr. den nye CS politik har endvidere peget på at der er øget opmærksomhed omkring flg. temaer: anvendelse af Theory of Change (ToC) i fb med planlægning og måling af advocacy, måling og rapportering af advocacy samt betydningen af forskellige organisering af arbejdet med advocacy i partnerskaber, netværk og alliancer. Processen omkring CSS evalueringen og formuleringen af den nye CS politik peger desuden på at der vil være øget fokus på CS rolle i skrøbelige situationer og at dette vil have cross-cutting effekt på syd, funding, måpling af advocacy samt udvikling af ToC. Opsummerende vil Fagligt Fokus i lyset af ovenstående i 2014 arbejde indenfor tre hovedspor: Måling af advocacy ledende til udvikling af diskussionspapirer og værktøjer samt grundlag for deltagende organisationers advocacy i ft Danidas krav til rapportering. Syd funding ledende til udvikling af diskussionspapirer samt grundlag for deltagende organisationers advocacy i ft påvirkning af Danida guidance note om dette emne. ToC med vægt på erfaringsopsamling og udvikling af værktøjer til brug af danske CSO er. I løbet af de første to år hvilke tanker er der gjort omkring fremtiden for netværket? De indledende indsatser i 2012 peger klart på et fælles behov for læring og metodeudvikling. Fagligt Fokus har i 2013 søgt at forankre dette i miljøet gennem en række erfaringsudvekslingsworkshops og planlægger i 2014 at have øget fokus på udvikling af redskaber, diskussion papirer og inspirationshæfter til brug af de danske CSO er. Reviewet af NGO Forums puljeordning som blev gennemført i sommeren 2013 har ledt frem til en række anbefalinger. Puljereview referencegruppen vil forholde sig til disse og det stående udvalg og vil på denne baggrund tage beslutninger, som vil have virkning for kapacitetsydelser fra 2015 og fremefter. Fagligt Fokus vil afvente resultatet af denne proces. BILAG: Bilag 1: Arbejdsplan for tredje år (format skal bruges) Bilag 2: Budget for tredje år (format skal bruges) 3

4 Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk BILAG 1: Arbejdsplan Netværkets navn: Fagligt Fokus Overordnet målsætning: Det overordnede formål for Fagligt Fokus er at styrke den fælles forståelse blandt danske CSOer af centrale begreber i civilsamfundsstrategien og dermed understøtte, at danske CSOer arbejder ud fra sammenhængende praktisk-teoretiske metoder og begreber samt løbende udvikler faglige tilgange i sammenhæng med udviklingen i globale tendenser, som sætter rammen for vores arbejde i de kommende år. Det fælles emne i 2012 var fortalervirksomhed og i 2013 blev dette yderligt fokuseret til at være måling af advocacy. Disse temaer skønnes i lyset af CSS evaluering, den nye CS politik samt i ft RAM processen stadig at have en bredde, dybde og udviklingspolitisk relevans, som gør, at det sammen med Theory of Change og Sydfunding også i 2014 vil indgå som del det samlende tema for Fagligt Fokus. Udviklingen af den nye civilsamfundspolitik, som forventes afsluttet i januar 2014, vil kunne lede til nye temaer, der kræver fælles læring og metodeudvikling. Det er derfor vigtigt at arbejdsplanen for 2013 bliver brugt og implementeret - fleksibelt. Delmål 1: Udvikling og styrkelse af fælles metodeudvikling og forståelse. Resultater/outputs Aktiviteter Tidsplan Indikatorer Samarbejdspartner(e) 1) Fagligt Fokus har bidraget til at danske CSOer gennem fælles læring har opdateret viden om centrale temaer relateret til fortalervirksomhed, som vil være til rådighed for deres advocacy arbejde sammen med deres partnere Kurser, seminarer og workshops om fortalervirksomhed i ft fx flg. emner: Fortsættelse af spor fra 2013: Advocacy og sydfunding Måling af advocacy Theory of Change : Fortsættelse af spor fra 2013 Behovsbaserede kurser og workshops som opfølgning på spor lagt i 2013 vedr. måling af advocacy, netværk, ToC og sydfunding gennemført Danske CSOer Temagrupper nedsat om de forskellige temaer 2) Fagligt Fokus har bidraget til udvikling og udbredelse af materialer og metoder som danske CSOer kan bruge i deres advocacy arbejde med deres partnere Øget fokus på organisering af advocacy i partnerskaber, netværk og alliancer Udbrede anvendelse af opdateret Change Triangle publikation samt pædagogiske posters som del af tilgang til advocacy arbejde Efterår: Fokus på ToC, måling, sydfunding samt organisering af advocacy Kurser og seminarer om ToC og organisering af advocacy gennemført Eksempler på anvendelse af Change Triangle opsamlet FORDI, Globale Tendenser og andre netværk under NGO- Forum, CIVICUS Interesserede organisationer Deltagere fra tidligere indsats Arbejdsplan for netværkets 3.år 4

5 Udbrede anvendelse af on-line advocacy manual On-line manual up-loaded vedr. Managing advocacy Opsamling vedr. hovedtendenser i ft Sydfunding og advocacy. Udbredelse af discussion paper udviklet i 2013 om advocacy og sydfunding. Hovedtendenser i sydfunding up-loaded til hjemmeside Repræsentanter fra Sydfonde samt Globale Tendenser Udvikling og udbredelse af diskussion paper vedr. erfaringer ang. Måling af advocacy Udvikling og udbredelse af diskussion paper vedr. brug af ToC Udvikling af inspirationshæfte vedr. måling af advocacy og efterår Discussion paper up-loaded til hjemmeside Discussion paper up-loaded til hjemmeside Inspirationshæfte up-loaded til hjemmeside FORDI og Uddannelsesnetværk Temagruppe FORDI og Uddannelsesnetværket Udvikling af inspirationshæfte/manual vedr. anvendelse af ToC og efterår Inspirationshæfte/manual uploaded til hjemmeside Temagruppe Delmål 2 er rettet mod at understøtte anvendelse af den af fælles metodeudvikling og forståelse opnået under delmål 1. Delmål 2: Bidrag til at den enkelte organisation udvikler sin kapacitet, sin egen forståelse og egne redskaber tilpasset sit konkrete arbejde og konteksten. Resultater/outputs Aktiviteter Tidsplan Indikatorer Samarbejdspartner(e) 1) Fagligt Fokus har bidraget til dokumentation af praksis vedr. måling Litteratursøgning Kommenteret litteraturliste up-loaded Interesserede danske CSOer af danske CSO ers advocacy arbejde samt vedr. brug af ToC Opsamling af danske CSOers publikationer og erfaringer vedr. måling af advocacy arbejde Efterår Opsamling af erfaringer uploaded til hjemmeside 2) Fagligt Fokus har gennem generering af viden og udvikling af materialer og metoder bidraget til at danske CSO er kan udføre advocacy arbejde vedr. fx. sydfunding og måling af advocacy Understøttelse af at danske CSO er gennem advocacy får indflydelse på Danidas nye guidance note for sydfunding og efterår Kommentarer fremsendt til Danida vedr. guidance note for sydfunding Interesserede CSO er Interesserede CSO er Understøttelse af at danske CSO er gennem advocacy får indflydelse på Danidas krav til rapportering vedr. advocacy arbejde Kommentarer fremsendt til Danida vedr. rapporteringskrav til advocacy arbejde Arbejdsplan for netværkets 3.år 5

6 Tværgående/andre aktiviteter: Resultater/outputs Aktiviteter Tidsplan Indikatorer Samarbejdspartner(e) Opfølgning på ny CS politik om emner relateret til Fagligt Fokus 2014 temaer Vurdering af om CS politik leder til nye behov for tværgående læring og metodeudvikling med relation til temaer allerede defineret for 2014 Evt. nye emner udledt af CS politik indarbejdet i revideret 2014 plan for Fagligt Fokus NGO-Forums udvidede referencegruppe samt Fagligt Fokus referencegruppe Koordination med andre aktiviteter under NGO-Forum Mini review af Fagligt Fokus Status på Fagligt Fokus Koordinering med ggobale Tendenser og faglige netværk under NGO-Forum Opfølgning med brugere mht. deres vurdering af indhold og form(what and how) af Fagligt Fokus aktiviteter Intern vurdering af forløb i under Fagligt Fokus for at kunne komme med anbefalinger for fremtidig foci og forankring Løbende Sent forår Fælles møder med faglige netværk og Globale Tendenser afholdt Survey x-act data og fokusgruppe referater Globale tendenser Faglige netværk under NGO- Forum Involverede organisationer Tidligt efterår Statuspapir Fagligt Fokus referencegruppe Arbejdsplan for netværkets 3.år 6

7 BILAG 2: Budget 3. år Fagligt Fokus 2014 Budget Samlet Finansiering NGO-forum** Andre 1. Workshops, seminarer og konferencer Resourcepersoner fra Syd Nord resourcepersoner - Int'l og DK Mødeomkostninger Rejseomkostninger Tværgående undersøgelser og studier Materialer Faglig formidling Hjemmeside design og drift Faglig og koordinerende støtte* CISU rådgivere Jeef Bech Behovs baserede inputs Netværksudgifter i alt Revision Subtotal Administration (max 7 % af pkt 8)** Total (pkt ) * Løn til fast koordinator skal klart fremgå i denne budget linje ** Administration tages kun af det beløb som er modtaget af NGO-forum Arbejdsplan for netværkets 3.år 7

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere