Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer Europa-Parlamentet, - der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder, - der henviser til resolution A/RES/60/251 fra FN's Generalforsamling om oprettelse af De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd (UNHRC), - der henviser til erklæringen af 16. marts 2006 fra formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union på vegne af Den Europæiske Union om oprettelsen af Menneskerettighedsrådet, - der henviser til sin beslutning af 10. marts 2011 om den 16. samling i Menneskerettighedsrådet 1, - der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik 2, - der henviser til tidligere fælleserklæringer og redegørelser i De Forenede Nationer, herunder fælleserklæringen i UNHRC af 22. marts 2011 om at bringe voldshandlinger og dertil knyttede krænkelser af menneskerettighederne på grund af seksuel orientering og kønsidentitet til ophør og erklæringen i generalforsamlingen af 18. december 2008 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, - der henviser til UNHRC's resolution A/HRC/17/19 af 17. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, - der henviser til 17. samling i UNHRC, som vedtog resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, og til 19. samling i UNHRC, som vil afholde den paneldrøftelse, der er givet mandat til i resolution A/HRC/17/19, - der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1728 af 29. april 2010 om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og Europarådets Ministerkomités anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, - der henviser til Organisationen af Amerikanske Staters resolution AG/RES af 7. juni 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, 1 2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0097. Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0489.

2 - der henviser til rapporten af november 2010 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet, - der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, 21 og 27 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, - der henviser til Rådets værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer), - der henviser til redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer, - der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, A. der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af EU's etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet; B. der henviser til, at talrige krænkelser af menneskerettighederne i tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet finder sted hver dag, såvel i EU som i tredjelande; C. der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater bør sikre, at menneskerettighederne overholdes i deres egne politikker og i praksis, med henblik på at styrke Den Europæiske Unions position i UNHRC gøre den troværdig, D. der henviser til, at EU tillægger universelle og udelelige menneskerettigheder den allerstørste betydning; E. der henviser til, at seksuel orientering og kønsidentitet allerede indgår i EU's arbejde i De Forenede Nationer, i regionale organer og i nogle af dets bilaterale menneskerettighedsdialoger; F. der henviser til, at UNHRC's resolution om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet er den første FN-resolution, der specifikt vedrører seksuel orientering og kønsidentitet; G. der henviser til, at stater fra alle regioner, herunder samtlige EU-medlemsstater i UNHRC, stemte for resolutionen om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet, og at 21 EU-medlemsstater sponsorerede resolutionen; H. der henviser til, at adskillige af FN's traktatfæstede menneskerettighedsorganer, særlige rapportører og agenturer samt FN's generalsekretær og højkommissær for menneskerettigheder har givet udtryk for alvorlig bekymring over de menneskerettighedskrænkelser, som lesbiske, bøsser og bi- og transseksuelle udsættes for over hele verden;

3 I. der henviser til, at andre regionale institutioner, herunder Europarådet og Organisationen af Amerikanske Stater, for nylig har vedtaget resolutioner, der fordømmer menneskerettighedskrænkelser på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; 1. giver på ny udtryk for sin bekymring over de mange menneskerettighedskrænkelser og den udbredte diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i såvel EU som tredjelande; 2. anerkender og støtter det arbejde, som Menneskerettighedsrådet, FN's generalsekretær, højkommissæren for menneskerettigheder, FN's traktatfæstede menneskerettighedsorganer, særlige rapportører og andre FN-agenturer allerede har iværksat for at sikre fuld anvendelse af de internationale menneskerettighedsstandarder uanset seksuel orientering og kønsidentitet; 3. glæder sig over Menneskerettighedsrådets vedtagelse af resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet; 4. henleder opmærksomheden på, at resolutionen, som var foreslået af Sydafrika, blev støttet af stater fra samtlige regioner; gentager, at menneskerettighederne er universelle og udelelige og finder ensartet anvendelse på alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet; 5. støtter afholdelsen af en paneldrøftelse under Menneskerettighedsrådets 19. samling i foråret 2012, der skal give anledning til en konstruktiv, oplyst og gennemsigtig dialog om diskriminerende lovgivning og praksis samt voldshandlinger mod personer på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; finder det uomgængelig nødvendigt, at der føres en respektfuld og åben dialog om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet mellem FN-medlemsstater fra samtlige regioner; 6. udtrykker tilfredshed med den omstændighed, at EU-medlemsstater og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i mange år har støttet medtagelsen af seksuel orientering og kønsidentitet i Menneskerettighedsrådets og andre FN-organers arbejde, herunder i tidligere fælleserklæringer og redegørelser; 7. minder om, at værktøjssættet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer) fra Europarådets menneskerettighedsgruppe indeholder følgende prioriterede aktivitetsområder: afkriminalisering af homoseksualitet i verden, lighed og ikke-diskrimination samt beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere; mener, at den højtstående repræsentant, samtlige EU-institutioner og medlemsstaterne systematisk bør holde denne prioritering i hævd i deres indenrigs- og udenrigsforbindelser; 8. opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til systematisk i partnerskab med tredjelande at fremme beskyttelse af og respekt for menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer og andre multilaterale fora samt bilateralt i deres menneskerettighedsdialoger; 9. tilskynder medlemsstaterne til konstruktivt og i partnerskab med tredjelande at deltage i den universelle regelmæssige gennemgang og i procedurer under traktatfæstede organer for at sikre, at menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet

4 fuldt ud respekteres i EU og i tredjelande; opfordrer i dette øjemed medlemsstaterne og den højtstående repræsentant til at sikre, at der er sammenhæng mellem EU's optræden udadtil og interne foranstaltninger på menneskerettighedsområdet, jf. artikel 21, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union; 10. opfordrer den højtstående repræsentant, Kommissionen og medlemsstaterne til i partnerskab med tredjelande yderligere at fremme menneskerettigheder i tilknytning til seksuel orientering og kønsidentitet gennem bilaterale menneskerettighedsdialoger og Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) sammen med andre eksterne finansieringsinstrumenter; 11. beklager, at lesbiskes, bøssers og bi- og transseksuelle personers rettigheder ikke altid fuldt ud respekteres i Den Europæiske Union, blandt andet hvad angår retten til fysisk integritet, respekt for privatliv og familieliv, menings- og ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed - herunder fri bevægelighed for enkønnede par og deres familie, retten til grundlæggende sundhedspleje, retten til lægebehandling - samt asylret; 12. minder om medlemsstaternes pligt til at yde asyl til statsborgere fra tredjelande, som er flygtet fra eller risikerer forfølgelse i deres hjemlande som følge af deres seksuelle orientering jf. direktiv 2004/83/EC1 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse; 13. fordømmer kraftigt, at homoseksualitet, biseksualitet og transseksualitet stadig betragtes som en mental sygdom i visse lande herunder visse EU-medlemsstater, og opfordrer de forskellige medlemsstater til at bekæmpe dette fænomen; kræver navnlig fjernelse af transseksualitet og transkønnethed fra psykiatrien, frit valg af behandlingssted, forenkling af proceduren for ændring af identitet og betaling af udgifterne over sygesikringen; 14. henleder opmærksomheden på de resultater, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder nåede frem til i sin rapport om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i videst muligt omfang at reagere på de konklusioner, der er indeholdt i rapporten; 15. opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at afhjælpe disse uligheder fuldt ud; gentager sin anmodning til Kommissionen om at udarbejde en samlet køreplan for bekæmpelse af homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; 16. opfordrer Kommissionen og Werdenssundhedsorganisationen til at fjerne problemer med kønsidentitet fra listen over mentale og adfærdsmæssige sygdomme og sikre, at de omklassificeres som ikke-patologiske under forhandlingerne om den 11. udgave af det internationale klassifikationssystem for sygdomme (ICD-11); 17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 1 EUT L 304, , s. 12.

5 Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's generalsekretær.

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Europarådets Traktatserie nr. 210 Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Istanbul, d. 11. maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Læs mere

Et fælles europæisk asylsystem

Et fælles europæisk asylsystem Et fælles europæisk asylsystem Indre anliggender Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Læs mere

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation

Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation n0. 2 2010 THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS www.humanrights.dk Fokus på Den Universelle Periodiske Bedømmelse En kort præsentation Anette Faye Jacobsen på dansk ved Lisbeth Arne Nordager Thonbo INSTITUT

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder Udgivet af: Grønlands Hjemmestyre www.nanoq.gl Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere