Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner"

Transkript

1 Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner Af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi & Morten Frisch Biografi Christian Graugaard er læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Aalborg Universitet. Annamaria Giraldi er overlæge, ph.d. ved Sexologisk Klinik i København og professor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet. Morten Frisch er overlæge, dr.med., ph.d. ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Aalborg Universitet. Forfatters adresse Klinisk Institut Aalborg Universitet Sdr. Skovvej 11, Aalborg Almen praksis er stedet, hvor patienter med alle slags bekymringer søger rådgivning og hjælp, og vi skal være parate til at møde vore patienter dér, hvor de er, uanset alder, køn og seksuel orientering. Jo større viden vi har om livsomstændigheder, risici og støttemuligheder for mennesker med en atypisk seksuel orientering eller kønsidentitet, desto bedre kan vi hjælpe. Artiklen klæder os på til den opgave og anviser, hvordan man skaber en LGBT-venlig praksis. Seksualitet er et centralt aspekt af tilværelsen, og muligheden for at indgå i intime relationer er en trivselsfremmende faktor for både syge og raske (1). På samme måde er kønnet en menneskelig grundfigur, som af de fleste opleves som en velintegreret del af personlighed og selvbillede. Selv i en vestlig frisindskultur kan en atypisk seksuel orientering eller kønsidentitet imidlertid give anledning til vanskeligheder, og både herhjemme og i udlandet er der stigende interesse for de mulige livsstils- og sundhedsbelastninger hos homo-/biseksuelle og transkønnede (tilsammen kaldet LGBT-personer). I denne artikel beskrives den foreliggende viden om danske LGBTpersoners sundhedstilstand. Det diskuteres desuden, hvordan primærsektoren bedst kan imødekomme LGBT-gruppens særlige vilkår, ønsker og behov. Homoseksualitet, biseksualitet og transkøn i Danmark En rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) anslog i 2009, at der lever mellem og LGBT-personer i Danmark, men at ganske mange af dem skjuler deres seksuelle præference/ 735

2 Figur 1 / Danmark er et frisindet og rummeligt land, men selvom flertallet af danske LGBT-personer trives, findes der stadig tankevækkende uligheder i sundhed for denne befolkningsgruppe. Foto: Colourbox 736 kønsidentitet for omverdenen (2). Hertil kommer, at det i senmoderniteten er vanskeligt at operere med skarpt afgrænsede og gensidigt udelukkende seksuelle og kønslige kategorier. På seksualitetens område er der ikke længere automatisk eller livslang overensstemmelse mellem følelsesliv, adfærd og identitet, og også kønnet forekommer i dag langt mere plastisk end for blot få generationer siden. Især yngre danskere iscenesætter sig kønsligt og seksuelt på nye og overraskende måder, og i de vesterlandske informationssamfund må kønnet og seksualiteten betragtes som eksistentielle råstoffer, der livet igennem kan udforskes og raffineres. I et befolkningsstudie fra 1990 erne definerede hhv. 1,1 % og 1,4 % af årige mænd og kvinder sig selv som homoseksuelle, mens hhv. 1,3 % og 1,6 % angav at være biseksuelle (3). Lidt lavere tal fandtes for hele gruppen af årige (4), mens 1,6 % af de adspurgte i befolkningsundersøgelsen SUSY-2000 anså sig selv for homo- eller biseksuelle (5). Spørger man til ikke-heteroseksuelle erfaringer, er tallene højere. I begyndelsen af 1990 erne angav 2,7 % af voksne mænd at have haft samleje med en anden mand (6), mens Sundhedsstyrelsens Ung rapport viste, at 4 % af mænd og 8 % af kvinder i aldersgruppen år mindst én gang havde haft sex med en kønsfælle (7). Uanset om

3 det gælder ikke-heteroseksuel fantasi, adfærd eller identitet, må man dog forvente en ikke ubetydelig grad af social acceptability bias. Hvad transpersoner angår, er empirien væsentligt mere sparsom, og der findes ingen sikre data om hyppigheden af transkøn i Danmark. Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden som i årtier har haft landsfunktion for behandling af transkønnede med kønsskifteønske har på årsbasis kontakt med ca. 140 nyhenviste personer med kønsidentitetsproblemer, et antal, som har været støt stigende. I 2013 udførtes der otte egentlige kønsskifteoperationer, heraf syv fra kvinde til mand. Transkønnede udgør dog en heterogen gruppe, og langt fra alle transpersoner ønsker kirurgisk modifikation eller kontakt med behandlingssystemet i øvrigt. Hertil kommer, at et ukendt antal køber sig til behandlingsydelser i udlandet. Danske LGBT-personers psykosociale trivsel Danmark har siden 1960 erne været kendt som et frisindet land præget af åbenhed og tolerance på kærlighedens, kønnets og seksualitetens felt. I 1981 blev homoseksualitet fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiatriske lidelser, og seks år senere forbød Folketinget forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering. I forlængelse heraf blev det i 2004 indført som en skærpende omstændighed i straffeloven, hvis forbrydelser begås med udgangspunkt i offerets seksuelle orientering, såkaldte hadforbrydelser. I 1989 blev det muligt for danske homoseksuelle at indgå registrerede partnerskaber, og siden 2012 har mennesker af samme køn kunnet gifte sig i Folkekirken. For transkønnede er udviklingen ikke gået nær så stærkt, og først inden for de senere år er transpersoners retsstilling for alvor kommet på den politiske dagsorden. Per 1. september 2014 blev det således muligt at skifte juridisk køn ved en rent administrativ procedure. Holdningen til seksuelle minoritetskulturer er årti for årti blevet mere afslappet, men der er fortsat tegn på homo- og transnegativitet i den danske befolkning. I Glostrupundersøgelsen svarede godt 6% af mænd født i 1936, at homoseksualitet burde være forbudt, men ikke strafbart, mens hhv. 1,5 % og 3 % mente noget tilsvarende om transseksualitet og transvestisme (8). Knap 12 % af kvinderne i samme fødselskohorte kategoriserede sex mellem personer af samme køn som perverst, mens 11 % og 8 % opfattede hhv. transvestisme og transseksualitet som så (9). I Ung 2006 erklærede hhv. 53 % af unge mænd og 21 % af unge kvinder sig uenige eller helt uenige i, at sex mellem mennesker af samme køn var okay (7), og i et nyere studie blandt afgangsklasserne i Aalborg kommune så man, at 40 % af eleverne var negativt stemt over for sex mellem to mænd. Interessant nok kendte tre fjerdedele af de unge nordjyder slet ingen homoseksuelle personer, og den homonegative attitude var klart mest udbredt blandt unge, som ikke kunne udpege en eneste homoseksuel i deres omgangskreds (10). Antallet af politian- 737

4 Boks 1 / Tjekliste til en LGBT-venlig praksis. 1. Vær åben og nysgerrig og tag ikke for givet, at din patient har den seksuelle præference eller kønsidentitet, du forventer. Spørg direkte og respektfuldt til seksualvaner og kønsidentitet, når det er relevant, og situationen indbyder til det. Hav evt. LGBT-relevant materiale (fx fra LGBT Danmark) liggende i venteværelset. 2. Giv patienten mulighed for at fortælle om sin samlivs- og familiesituation, hvis det er relevant. 3. Vær opdateret på regler vedrørende kønsmodificerende behandling, assisteret reproduktion, adoption samt blod- og organdonation (se boks 2 & 3). 4. Tilbyd seksualoplysning og præventionsvejledning, hvis det er relevant. Oplys fx om HPV- og hepatitisvaccination, screening for livmoderhalskræft, testning for sexsygdomme (inkl. svælg- og analpodning) og sikker sex for både kvinder og mænd. 5. Kend til LGBT-relevante rådgivningsmuligheder (se boks 4). 6. Giv særlig plads til unge patienter med seksuelle eller kønslige identitetsovervejelser. 7. Giv særlig plads til etniske patienter med seksuelle eller kønslige identitetsovervejelser. 8. Vær opmærksom på hiv-smittedes sundhedsudfordringer og stigmatiseringsproblematikker. 9. Vær opdateret på transpersoners muligheder, udfordringer og juridiske vilkår. 10. Støt LGBT-patienter, som ønsker at anmelde en hadforbrydelse til politiet. Månedsskrift for almen praksis september meldte hadforbrydelser var i 2012 under 40, men det anslås, at ca danskere årligt udsættes for vold som direkte følge af deres seksuelle orientering (se Kulturel homo- og transfobi er sandsynligvis en medvirkende årsag til de trivselsforstyrrelser blandt danske LGBT-personer, som er demonstreret i adskillige studier. En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viste således, at selvidentificerede homo- og biseksuelle unge havde signifikant lavere selvværd end jævnaldrende heteroseksuelle (11), og i CASA-rapporten så man blandt årige LGBT-personer en øget forekomst af angst, uro og nervøsitet. Ikke mindst biseksuelle respondenter syntes at være psykosocialt klemt, hvilket stemmer godt overens med internationale fund. Som gruppe betragtet var LGBT-personers sociale situation mere udsat end baggrundsbefolkningens (med dårligere mulighed for social, praktisk og følelsesmæssig støtte), og i alt 15 % havde følt sig diskrimineret i løbet af det seneste år. Inden for samme tidsrum angav hver tiende at have været udsat for vold eller trusler om vold, mens noget lignende var tilfældet for blot 3 % af befolkningen som helhed (2). I SUSY 2000 blev selvidentificerede homo-/biseksuelle respondenter sammenlignet med heteroseksuelle mht. en række psykosociale og seksuelle variabler. Undersøgelsens ikke-heteroseksuelle mænd vurderede deres sexliv som markant ringere end deres heteroseksuelle kønsfæller, og ikke-heteroseksuelle af begge køn oplevede i mindre grad end heteroseksuelle at få dækket deres seksuelle behov. Også hvad angik

5 seksuelle overgreb, sås der for begge køns vedkommende en signifikant forskel mellem de to grupper. Hvor ca. 2 % af heteroseksuelle mænd angav at have været tvunget eller forsøgt tvunget til en seksuel handling, var noget lignende tilfældet for ca. 8 % af homo-/biseksuelle mænd. For kvindernes vedkommende var de tilsvarende tal 13 % og 36 % (5). SUSY-undersøgelsens mest iøjnespringende fund var dog den signifikant øgede forekomst af suicidale tilskyndelser og forsøg blandt ikke-heteroseksuelle respondenter. Mere end dobbelt så mange homo-/ biseksuelle som heteroseksuelle mænd (16 % versus 7 %) havde således overvejet selvmord inden for det seneste år, mens forekomsten af reelle selvmordsforsøg var næsten tre gange højere (8 % versus 3 %). For kvinders vedkommende var forskellene endnu mere udtalte, nemlig 20 % versus 8 % og 12% versus 4 % (5). Sammenlignelige tal sås i CASA-undersøgelsen, og for ca. hver tiende af de LGBT-personer, som havde forsøgt at begå selvmord, fandt første forsøg sted i barnealderen eller den tidlige ungdom (2). I en epidemiologisk undersøgelse af registrerede partnere sås et tilsvarende billede. Den relative risiko (angivet som hazard ratios) for fuldbyrdet selvmord var her 6,4 og 4,1 for hhv. kvinder og mænd i sammenligning med personer gift med en person af modsat køn (12). Somatisk sundhed blandt danske LGBT-personer Sammenlignet med den psykosociale trivsel er det yderst begrænset, hvad vi ved om de somatiske sundhedsforhold blandt homo-/biseksuelle og transkønnede danskere. I CASA-rapporten fra 2009 vurderede LGBT-gruppen under ét deres overordnede helbred omtrent lige så godt som heteroseksuelle, og bortset fra hyppigere binge drinking sås ingen robuste forskelle i graden af sundhedsskadelig livsstil. En undtagelse udgjordes dog af årige lesbiske og transkønnede kvinder, hvis Boks 2 / Behandling af danskere med ønske om kønsmodificerende behandling foregår på Sexologisk Klinik i København. Tabellen viser faserne i en typisk godkendelsesproces. Den visiterende samtale: Der optages anamnese, og den transkønnede får lejlighed til at uddybe sit ønske om kønsskifte. Udredningsfasen: Ugentlige samtaler med psykolog/psykiater, screening for somatisk og psykisk sygdom, forskellige laboratorieundersøgelser, pårørendesamtale og indhentning af udtalelser fra tidligere og nuværende behandlere. Udredningen strækker sig typisk over 7-8 uger. Observationsfasen: Her udføres psykologiske tests, ligesom der er fortsatte månedlige samtaler. Cirka et år efter den indledende samtale afholdes første beslutningskonference. Taler intet imod hormonbehandling (og mastektomi for biologisk fødte kvinder), vil patienten blive henvist til videre behandling. Efter yderligere et års tid med månedlige samtaler afholdes anden beslutningskonference. Hvis intet taler imod fuldt kirurgisk kønsskifte, ansøger patienten Sundhedsstyrelsen om tilladelse. I løbet af observationsfasen er det muligt at søge om navneændring og et X under kønsangivelsen i passet. 739

6 selvvurderede helbred var markant dårligere end jævnaldrende heteroseksuelle, ikke-transkønnede kvinders (2). I de senere år har registerbaserede sammenligninger af personer i samkønnede ægteskaber og personer med andre typer civilstand givet ny og spændende indsigt i dødelighed og sygdomsmønstre blandt det segment af danske homoseksuelle, som har valgt at indgå ægteskab. Blandt alle civilstandsgrupper er dødeligheden lavest for heteroseksuelt gifte mænd, men mortaliteten for mænd i registrerede partnerskaber er faldet markant siden midten af 1990 erne og er i dag på niveau med (eller under) den, der ses for ugifte, fraskilte og enkemænd. Omvendt er der beskrevet en stigende mortalitet blandt kvinder i samkønnede ægteskaber, og dødeligheden i denne gruppe er nu næsten dobbelt så høj (hazard ratio: 1,89) som for heteroseksuelt gifte kvinder. Foruden den førnævnte overrisiko for selvmord ses der i sammenligning med heteroseksuelt gifte kvinder en øget dødelighed som følge af kræft (hazard ratio: 1,62) (12). Et studie fra 2003 viste til gengæld ret upåfaldende kræftforekomst blandt danske bøsser og lesbiske i registreret partnerskab (13). For mæn- Boks 3 / Sociale, juridiske og sundhedsmæssige forhold af særlig betydning for LGBT-personer. Månedsskrift for almen praksis september 2014 Lesbiske kan tilbydes assisteret reproduktion efter samme regler som andre kvinder. Er et barn blevet til med anonym donorsæd, vil morens ægtefælle/registrerede partner automatisk blive juridisk forælder. Er parret ikke gift/registreret, skal de forinden udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Er et barn blevet til med ikkeanonym donorsæd, kan moren, hendes partner og den mandlige sæddonor indgå en bindende aftale om, hvem der skal være juridisk forælder sammen med moren. Det er muligt for ægtepar/registrerede partnere af samme køn at fremmedadoptere, ligesom homoseksuelle kan godkendes som eneadoptanter. I praksis accepterer de færreste lande dog adoption til par af samme køn eller til åbent homoseksuelle eneadoptanter. Ægtefæller/registrerede partnere har mulighed for at adoptere hinandens børn ved stedbarnsadoption. Efter hjemmeinsemination kan adoption først finde sted 2½ år efter fødslen. Indtil da er sæddonoren juridisk far. Mænd, der har sex med mænd, kan efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen ikke medvirke i generel donation af blod, sæd, væv og organer. Mænd, der har sex med mænd, kan dog godt være private, ikke-anonyme sæddonorer eller donere fx knoglemarv eller en nyre til et familiemedlem. Testning for seksuelt overførbare infektioner (inkl. hiv, syfilis og hepatitis) kan ske gratis og anonymt på landets sexsygdomsklinikker samt på AIDS-Fondets såkaldte Checkpoints i København, Aarhus og Odense. Straffelovens kriminalisering af erkendt hiv-smittede, som ved usikker sex udsætter andre for smitte ( 252), har siden 2012 været sat i bero. Bestemmelsens fremtid er p.t. uvis. I tilfælde af vold kan det være en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begrundet i offerets seksuelle orientering. Tilsvarende regler gælder ikke ved vold mod transkønnede. Sundhedsstyrelsen forbød i 2012 nystartet hormonbehandling af transpersoner uden for Sexologisk Klinik i København. Styrelsen udarbejder p.t. nye retningslinjer på området. Fra sommeren 2014 kan juridisk kønsskifte finde sted uden forudgående kastration eller anden kontakt til sundhedsvæsenet. Desuden er det muligt at ansøge om kirurgisk kønsskifte fra det fyldte 18. år (se boks 2). 740

7 Boks 4 / Rådgivningssteder for LGBT-personer. LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (www.lgbt.dk) Tilbyder en bred vifte af oplysning og rådgivning vedrørende LGBT-personers muligheder og udfordringer, herunder en anonym ungdomstelefon. Sabaah (www.sabaah.dk) Tilbyder rådgivning for LGBT-personer med anden etnisk baggrund end dansk. Har bl.a. en telefonrådgivning ( ) hver torsdag kl AIDS-Fondet (www.aidsfondet.dk) Tilbyder et større spektrum af kampagner og rådgivningstiltag vedrørende sexsygdomme og sikker sex, herunder Aidslinien ( ), som er åben alle hverdage kl Desuden tilbydes anonym testning og personlig rådgivning af hiv-smittede. Hiv-Danmark (www.hiv-danmark.dk) Tilbyder rådgivning til hiv-smittede kvinder og mænd og deres pårørende. Sex & Samfund (www.sexogsamfund.dk) Tilbyder anonym rådgivning om seksuelle spørgsmål til især yngre på hjemmesiden samt på telefonrådgivningen Sexlinien for Unge ( ), som er åben alle hverdage kl Transvestitforeningen i Danmark (TID) (www.transvestit.dk) Tilbyder oplysning og rådgivning om og til transpersoner. Foreningen af Transkønnede i Danmark (FATID) (www.forum.fatid.org) Tilbyder oplysning og rådgivning om og til transpersoner. Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København Tilbyder rådgivning og behandling efter lægehenvisning samt anonym sexologisk rådgivning torsdage kl ( ). Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital Tilbyder rådgivning og behandling efter lægehenvisning. denes vedkommende sås kun en overhyppighed af de kræftformer, der er forbundet med hiv-infektion (non-hodgkin lymfom og Kaposis sarkom) samt den sjældne, HPV-associerede analcancer. For kvindernes vedkommende sås ingen overrisiko for kræft, men i lyset af den senere observerede øgede kræftdødelighed blandt denne gruppe kvinder (12), bør forholdene undersøges på ny. Endvidere sås en bemærkelsesværdig lav forekomst af diagnosticerede forstadier til livmoderhalskræft blandt kvinder i registreret partnerskab, mens hyppigheden af invasiv livmoderhalskræft var den samme som for andre kvinder. Dette afspejler sandsynligvis, at nogle lesbiske kvinder undervurderer deres risiko for denne kræftform og dermed undlader at lade sig screene, selvom HPV også kan smitte mellem kvinder, der har sex med kvinder. Et nyt studie har kortlagt risikoen for skjoldbruskkirtellidelser, sukkersyge, leddegigt og 44 andre autoimmunsygdomme blandt danske registrerede partnere. Overordnet set var forekomsten af sygdommene den samme som blandt danskere i andre civilstandskategorier. Dog observerede man en bemærkelsesværdigt øget forekomst af autoimmun hypotyroidisme (Hashimotos sygdom) blandt kvinderne i registreret partnerskab, mens der var en øget forekomst af autoimmun hypertyroidisme (Basedows sygdom) blandt mændene (14). 741

8 En særlig sundhedsudfordring for mænd, der har sex med mænd, er smitte med sexsygdomme, hepatitis og hiv. Blandt de årligt ca. 200 nyopdagede hiv-tilfælde i Danmark er knap halvdelen mænd smittet af en anden mand, men langt fra alle er selvidentificerede homoseksuelle, hvilket udgør en forebyggelsesmæssig udfordring. Det skønnes, at der findes ca hiv-smittede danskere, hvoraf ca er uvidende om deres smittestatus (15). På vores breddegrader er hiv ikke længere en dødelig sygdom, men hiv-smittede udsættes stadig for social marginalisering, og der eksisterer fortsat ganske udbredt uvidenhed og hiv-fobi i befolkningen (se Hertil kommer, at bivirkninger til den medikamentelle hiv-behandling ikke sjældent undervurderes af læger. Der findes aktuelt ingen specifikke oplysninger om danske transkønnedes somatiske helbredsforhold. Den LGBT-venlige praksis På trods af mangelfuld evidens antyder ovenstående, at der selv i en dansk frisindskultur findes markante udfordringer for LGBT-personers sundhed, livskvalitet og trivsel. Som gruppe betragtet ser homo-/biseksuelle og transkønnede ud til at opleve flere seksuelle og psykosociale problemer end baggrundsbefolkningen, og almenmedicineren spiller en indlysende rolle i forebyggelsen af nedsat selvværd, social isolation og sundhedsskadelig livsstil blandt LGBT-personer. En LGBT-venlig praksis kan således støtte homo/-biseksuelle og transkønnede på flere niveauer: Ved at møde patienten åbent, nysgerrigt og uden begrænsende normativitet Ved at være ajour med LGBT-relevante forhold, udfordringer, henvisningsmuligheder og sundhedstilbud Ved at tilbyde et fristed for samtale og rådgivning om seksuelle og kønslige emner Månedsskrift for almen praksis september 2014 Almen praksis er porten til sundhedssektoren og et gennemgangssted for alle befolkningsgrupper. En proaktivt LGBT-venlig konsultation vil sikre, at også homo-/biseksuelle og transkønnede føler sig velkomne, anerkendte og respekterede, hvilket dels vil bidrage til LGBT-personers generelle inklusion i samfundet, dels sikre at særlige trivsels- og sundhedsudfordringer så vidt muligt identificeres og imødegås. Det må formodes, at langt størstedelen af danske LGBT-personer trives og har det godt. Men som praktiserende læge er det vigtigt at kunne favne menneskelivets kønslige og seksuelle mangfoldighed og være opmærksom på de patienter, som har brug for særlig støtte og hjælp. Der henvises til boks

9 Konklusion I tråd med en voksende international forskning peger nyere danske undersøgelser på en markant overrepræsentation af især seksuel og psykosocial mistrivsel herunder selvmordsadfærd blandt danske LGBT-personer. En lignende ulighed i sundhed genfindes ikke på det somatiske område, skønt epidemiologiske studier viser en øget forekomst af visse typer kræft- og stofskiftesygdomme blandt personer i registrerede partnerskaber. Forskningsfeltet er dog endnu uopdyrket, og yderligere empiri er påkrævet. Den praktiserende læge spiller en nøglerolle i varetagelsen af befolkningens sundhed, også når det gælder LGBT-personer. En inkluderende og diversitetsvenlig primærsektor er således det bedst tænkelige afsæt for at håndtere sundhedsrelaterede udfordringer og behov blandt patienter med en anden seksuel orientering og kønsidentitet end flertallets. Økonomiske interessekonflikter: Ingen angivet. Litteratur 1. Graugaard C, Pedersen BK, Frisch M. Seksualitet og sundhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, Gransell L, Hansen H. Lige eller ulige? København: Center for Alternativ Samfundsanalyse, Ventegodt S. Seksualitet og livskvalitet. Ugeskrift for Læger 1996; 158: Ventegodt S. Sex and Quality of Life in Denmark. Archives of Sexual Behavior 1998; 27: Graugaard C, Giraldi A, Frisch M et al. Self-reported sexual and psychosocial health among non-heterosexual Danes. Danish Medical Journal: submitted. 6. Melbye M, Biggar RJ. Interactions between persons at risk for AIDS and the general population in Denmark. American Journal of Epidemiology 1992; 135: Knudsen LE. Ung2006. København: Sundhedsstyrelsen, Eplov LF, Weigner T, Solstad K. Danske 60-årige mænds seksualliv. Ugeskrift for Læger 2002; 164: Eplov LF, Garde K, Køster A. Nøgen ude på græsplænen. 60-årige danske kvinders seksuelle liv. Ugeskrift for Læger 2002; 164: Nielsen MH, Nielsen SD. Ukært barn har mange navne. En spørgeskemaundersøgelse om unges holdninger til homoseksualitet. Aalborg: Aalborg Universitet, Nielsen JC, Sørensen NU, Osmec MN. Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal. København: Center for Ungdomsforskning, Frisch M, Simonsen J. Marriage, cohabitation and mortality in Denmark: national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades ( ). International Journal of Epidemiology 2013: 42: Frisch M, Smith E, Grulich A et al. Cancer in a population-based cohort of men and women in registered homosexual partnerships. American Journal of Epidemiology 2003; 157: Frisch M, Nielsen NM, Pedersen BV. Same-sex marriage, autoimmune thyroid gland dysfunction and other autoimmune diseases in Denmark European Journal of Epidemiology 2014; 29: Forebyggelsespakke. Seksuel sundhed. København: Sundhedsstyrelsen,

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt LGBT-personer. En analyse af LGBT-personers fysiske og psykiske sundhed belyst ud fra besvarelser af SUSY2013-spørgeskemaet

Sundhed og trivsel blandt LGBT-personer. En analyse af LGBT-personers fysiske og psykiske sundhed belyst ud fra besvarelser af SUSY2013-spørgeskemaet Sundhed og trivsel blandt LGBT-personer En analyse af LGBT-personers fysiske og psykiske sundhed belyst ud fra besvarelser af SUSY2013-spørgeskemaet Katrine Bindesbøl Holm Johansen Christian Hollemann

Læs mere

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side...

INFOARK. Kan kopieres til eleverne. Fortsættes på næste side... Kan kopieres til eleverne INFOARK Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber Unge giver ofte udtryk for, at de er i tvivl om, hvordan de skal tolke andres handlinger, kropssprog og signaler, når det

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Oplæg ved National konference om seksuel sundhed i Danmark Hotel Nyborg Strand, d. 31/10-2011 Morten Frisch Overlæge, dr.med., ph.d. Afdeling for epidemiologisk forskning

Læs mere

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose

Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose Seksualitet hos patienter med en neurologisk lidelse - Epilepsi og Sclerose 4. NATIONALE NEUROKONFERENCE onsdag d. 25. maj 2016 Marian Petersen sygeplejerske., DM.Sc. Neurocentret Rigshospitalet Seksualitet

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år. Desværre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Den hemmelige identitet

Den hemmelige identitet 1 Den hemmelige identitet Materellel Tid Alder A6 2x40 min 10-12 Nøgleord: Mobning, normer, skolemiljø, LGBT Indhold En øvelse, der undersøger identitet og identitetsudtryk, og hvordan det er ikke at være

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi

Anette Højer Mikkelsen Specialist i sexologisk rådgivning Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur. Klinik Kvinde- Barn og Urinvejskirurgi Når sexlivets krydderi må undværes Hvordan inddrages fund fra et studie af patienter og partner oplevelser af sexlivets forandringer efter operation i en klinisk praksis, hvor patient og pårørendeinddragelse

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft

Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Belastning hos kvinder i det kirurgiske forløb for brystkræft Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, SD, cand.cur., ph.d. studerende Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Hvad er seksualitet (WHO s def.)

Hvad er seksualitet (WHO s def.) Dagens program 1. Hvad er seksualitet 2. Definition af seksuel sundhed 3. Den bio-psyko-sociale model 4. Fra diagnose til hverdag 5. Fordele ved intimitet og sex 6. Den seksuelle onde cirkel 7. PLISSIT

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital

Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter Kvinders dysfunktioner Manglende lyst 2016 Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Aalborg Universitetshospital Seksualitet og smerter - disposition Samleje som årsag

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

Til læreren. historie

Til læreren. historie historie Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at styrke elevernes viden om hvordan normer omkring køn og seksualitet har forandret sig gennem tid. Materialet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Skæbnevalg. for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede

Skæbnevalg. for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede Skæbnevalg for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år? Hvad lover kandidaterne i år? Find svarene her! Skæbnevalg for lesbiske, bøsser, biseksuelle og

Læs mere

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området

Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Rammerne for seksuel sundhed nye tiltag på området Anne Rygaard Hjorthøj, FOBS National konference for seksuel sundhed Nyborg Strand 20.11.13 Siden sidst Forebyggelsespakken for seksuel sundhed og Center

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Husk seksualiteten! Ældre og kronikeres seksuelle sundhed og trivsel

Husk seksualiteten! Ældre og kronikeres seksuelle sundhed og trivsel Husk seksualiteten! Ældre og kronikeres seksuelle sundhed og trivsel Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 3. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, sociolog og projektleder,

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d.

Kun en tåbe frygter ikke sproget. Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Indvandrermedicinsk klinik Kompliceret og sammensat syge patienter af anden etnisk oprindelse Tværfaglig og tværsektoriel indsats Læge,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling

Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling Oktober 2014 Kære behandlere! Behandling af transkønnede har længe været et område med lav prioritet i Danmark. Det har ført til mangel på viden, monopolisering

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere