Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner"

Transkript

1 Sundhed og trivsel blandt danske LGBTpersoner Af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi & Morten Frisch Biografi Christian Graugaard er læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Aalborg Universitet. Annamaria Giraldi er overlæge, ph.d. ved Sexologisk Klinik i København og professor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet. Morten Frisch er overlæge, dr.med., ph.d. ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Aalborg Universitet. Forfatters adresse Klinisk Institut Aalborg Universitet Sdr. Skovvej 11, Aalborg Almen praksis er stedet, hvor patienter med alle slags bekymringer søger rådgivning og hjælp, og vi skal være parate til at møde vore patienter dér, hvor de er, uanset alder, køn og seksuel orientering. Jo større viden vi har om livsomstændigheder, risici og støttemuligheder for mennesker med en atypisk seksuel orientering eller kønsidentitet, desto bedre kan vi hjælpe. Artiklen klæder os på til den opgave og anviser, hvordan man skaber en LGBT-venlig praksis. Seksualitet er et centralt aspekt af tilværelsen, og muligheden for at indgå i intime relationer er en trivselsfremmende faktor for både syge og raske (1). På samme måde er kønnet en menneskelig grundfigur, som af de fleste opleves som en velintegreret del af personlighed og selvbillede. Selv i en vestlig frisindskultur kan en atypisk seksuel orientering eller kønsidentitet imidlertid give anledning til vanskeligheder, og både herhjemme og i udlandet er der stigende interesse for de mulige livsstils- og sundhedsbelastninger hos homo-/biseksuelle og transkønnede (tilsammen kaldet LGBT-personer). I denne artikel beskrives den foreliggende viden om danske LGBTpersoners sundhedstilstand. Det diskuteres desuden, hvordan primærsektoren bedst kan imødekomme LGBT-gruppens særlige vilkår, ønsker og behov. Homoseksualitet, biseksualitet og transkøn i Danmark En rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) anslog i 2009, at der lever mellem og LGBT-personer i Danmark, men at ganske mange af dem skjuler deres seksuelle præference/ 735

2 Figur 1 / Danmark er et frisindet og rummeligt land, men selvom flertallet af danske LGBT-personer trives, findes der stadig tankevækkende uligheder i sundhed for denne befolkningsgruppe. Foto: Colourbox 736 kønsidentitet for omverdenen (2). Hertil kommer, at det i senmoderniteten er vanskeligt at operere med skarpt afgrænsede og gensidigt udelukkende seksuelle og kønslige kategorier. På seksualitetens område er der ikke længere automatisk eller livslang overensstemmelse mellem følelsesliv, adfærd og identitet, og også kønnet forekommer i dag langt mere plastisk end for blot få generationer siden. Især yngre danskere iscenesætter sig kønsligt og seksuelt på nye og overraskende måder, og i de vesterlandske informationssamfund må kønnet og seksualiteten betragtes som eksistentielle råstoffer, der livet igennem kan udforskes og raffineres. I et befolkningsstudie fra 1990 erne definerede hhv. 1,1 % og 1,4 % af årige mænd og kvinder sig selv som homoseksuelle, mens hhv. 1,3 % og 1,6 % angav at være biseksuelle (3). Lidt lavere tal fandtes for hele gruppen af årige (4), mens 1,6 % af de adspurgte i befolkningsundersøgelsen SUSY-2000 anså sig selv for homo- eller biseksuelle (5). Spørger man til ikke-heteroseksuelle erfaringer, er tallene højere. I begyndelsen af 1990 erne angav 2,7 % af voksne mænd at have haft samleje med en anden mand (6), mens Sundhedsstyrelsens Ung rapport viste, at 4 % af mænd og 8 % af kvinder i aldersgruppen år mindst én gang havde haft sex med en kønsfælle (7). Uanset om

3 det gælder ikke-heteroseksuel fantasi, adfærd eller identitet, må man dog forvente en ikke ubetydelig grad af social acceptability bias. Hvad transpersoner angår, er empirien væsentligt mere sparsom, og der findes ingen sikre data om hyppigheden af transkøn i Danmark. Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden som i årtier har haft landsfunktion for behandling af transkønnede med kønsskifteønske har på årsbasis kontakt med ca. 140 nyhenviste personer med kønsidentitetsproblemer, et antal, som har været støt stigende. I 2013 udførtes der otte egentlige kønsskifteoperationer, heraf syv fra kvinde til mand. Transkønnede udgør dog en heterogen gruppe, og langt fra alle transpersoner ønsker kirurgisk modifikation eller kontakt med behandlingssystemet i øvrigt. Hertil kommer, at et ukendt antal køber sig til behandlingsydelser i udlandet. Danske LGBT-personers psykosociale trivsel Danmark har siden 1960 erne været kendt som et frisindet land præget af åbenhed og tolerance på kærlighedens, kønnets og seksualitetens felt. I 1981 blev homoseksualitet fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiatriske lidelser, og seks år senere forbød Folketinget forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering. I forlængelse heraf blev det i 2004 indført som en skærpende omstændighed i straffeloven, hvis forbrydelser begås med udgangspunkt i offerets seksuelle orientering, såkaldte hadforbrydelser. I 1989 blev det muligt for danske homoseksuelle at indgå registrerede partnerskaber, og siden 2012 har mennesker af samme køn kunnet gifte sig i Folkekirken. For transkønnede er udviklingen ikke gået nær så stærkt, og først inden for de senere år er transpersoners retsstilling for alvor kommet på den politiske dagsorden. Per 1. september 2014 blev det således muligt at skifte juridisk køn ved en rent administrativ procedure. Holdningen til seksuelle minoritetskulturer er årti for årti blevet mere afslappet, men der er fortsat tegn på homo- og transnegativitet i den danske befolkning. I Glostrupundersøgelsen svarede godt 6% af mænd født i 1936, at homoseksualitet burde være forbudt, men ikke strafbart, mens hhv. 1,5 % og 3 % mente noget tilsvarende om transseksualitet og transvestisme (8). Knap 12 % af kvinderne i samme fødselskohorte kategoriserede sex mellem personer af samme køn som perverst, mens 11 % og 8 % opfattede hhv. transvestisme og transseksualitet som så (9). I Ung 2006 erklærede hhv. 53 % af unge mænd og 21 % af unge kvinder sig uenige eller helt uenige i, at sex mellem mennesker af samme køn var okay (7), og i et nyere studie blandt afgangsklasserne i Aalborg kommune så man, at 40 % af eleverne var negativt stemt over for sex mellem to mænd. Interessant nok kendte tre fjerdedele af de unge nordjyder slet ingen homoseksuelle personer, og den homonegative attitude var klart mest udbredt blandt unge, som ikke kunne udpege en eneste homoseksuel i deres omgangskreds (10). Antallet af politian- 737

4 Boks 1 / Tjekliste til en LGBT-venlig praksis. 1. Vær åben og nysgerrig og tag ikke for givet, at din patient har den seksuelle præference eller kønsidentitet, du forventer. Spørg direkte og respektfuldt til seksualvaner og kønsidentitet, når det er relevant, og situationen indbyder til det. Hav evt. LGBT-relevant materiale (fx fra LGBT Danmark) liggende i venteværelset. 2. Giv patienten mulighed for at fortælle om sin samlivs- og familiesituation, hvis det er relevant. 3. Vær opdateret på regler vedrørende kønsmodificerende behandling, assisteret reproduktion, adoption samt blod- og organdonation (se boks 2 & 3). 4. Tilbyd seksualoplysning og præventionsvejledning, hvis det er relevant. Oplys fx om HPV- og hepatitisvaccination, screening for livmoderhalskræft, testning for sexsygdomme (inkl. svælg- og analpodning) og sikker sex for både kvinder og mænd. 5. Kend til LGBT-relevante rådgivningsmuligheder (se boks 4). 6. Giv særlig plads til unge patienter med seksuelle eller kønslige identitetsovervejelser. 7. Giv særlig plads til etniske patienter med seksuelle eller kønslige identitetsovervejelser. 8. Vær opmærksom på hiv-smittedes sundhedsudfordringer og stigmatiseringsproblematikker. 9. Vær opdateret på transpersoners muligheder, udfordringer og juridiske vilkår. 10. Støt LGBT-patienter, som ønsker at anmelde en hadforbrydelse til politiet. Månedsskrift for almen praksis september meldte hadforbrydelser var i 2012 under 40, men det anslås, at ca danskere årligt udsættes for vold som direkte følge af deres seksuelle orientering (se Kulturel homo- og transfobi er sandsynligvis en medvirkende årsag til de trivselsforstyrrelser blandt danske LGBT-personer, som er demonstreret i adskillige studier. En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viste således, at selvidentificerede homo- og biseksuelle unge havde signifikant lavere selvværd end jævnaldrende heteroseksuelle (11), og i CASA-rapporten så man blandt årige LGBT-personer en øget forekomst af angst, uro og nervøsitet. Ikke mindst biseksuelle respondenter syntes at være psykosocialt klemt, hvilket stemmer godt overens med internationale fund. Som gruppe betragtet var LGBT-personers sociale situation mere udsat end baggrundsbefolkningens (med dårligere mulighed for social, praktisk og følelsesmæssig støtte), og i alt 15 % havde følt sig diskrimineret i løbet af det seneste år. Inden for samme tidsrum angav hver tiende at have været udsat for vold eller trusler om vold, mens noget lignende var tilfældet for blot 3 % af befolkningen som helhed (2). I SUSY 2000 blev selvidentificerede homo-/biseksuelle respondenter sammenlignet med heteroseksuelle mht. en række psykosociale og seksuelle variabler. Undersøgelsens ikke-heteroseksuelle mænd vurderede deres sexliv som markant ringere end deres heteroseksuelle kønsfæller, og ikke-heteroseksuelle af begge køn oplevede i mindre grad end heteroseksuelle at få dækket deres seksuelle behov. Også hvad angik

5 seksuelle overgreb, sås der for begge køns vedkommende en signifikant forskel mellem de to grupper. Hvor ca. 2 % af heteroseksuelle mænd angav at have været tvunget eller forsøgt tvunget til en seksuel handling, var noget lignende tilfældet for ca. 8 % af homo-/biseksuelle mænd. For kvindernes vedkommende var de tilsvarende tal 13 % og 36 % (5). SUSY-undersøgelsens mest iøjnespringende fund var dog den signifikant øgede forekomst af suicidale tilskyndelser og forsøg blandt ikke-heteroseksuelle respondenter. Mere end dobbelt så mange homo-/ biseksuelle som heteroseksuelle mænd (16 % versus 7 %) havde således overvejet selvmord inden for det seneste år, mens forekomsten af reelle selvmordsforsøg var næsten tre gange højere (8 % versus 3 %). For kvinders vedkommende var forskellene endnu mere udtalte, nemlig 20 % versus 8 % og 12% versus 4 % (5). Sammenlignelige tal sås i CASA-undersøgelsen, og for ca. hver tiende af de LGBT-personer, som havde forsøgt at begå selvmord, fandt første forsøg sted i barnealderen eller den tidlige ungdom (2). I en epidemiologisk undersøgelse af registrerede partnere sås et tilsvarende billede. Den relative risiko (angivet som hazard ratios) for fuldbyrdet selvmord var her 6,4 og 4,1 for hhv. kvinder og mænd i sammenligning med personer gift med en person af modsat køn (12). Somatisk sundhed blandt danske LGBT-personer Sammenlignet med den psykosociale trivsel er det yderst begrænset, hvad vi ved om de somatiske sundhedsforhold blandt homo-/biseksuelle og transkønnede danskere. I CASA-rapporten fra 2009 vurderede LGBT-gruppen under ét deres overordnede helbred omtrent lige så godt som heteroseksuelle, og bortset fra hyppigere binge drinking sås ingen robuste forskelle i graden af sundhedsskadelig livsstil. En undtagelse udgjordes dog af årige lesbiske og transkønnede kvinder, hvis Boks 2 / Behandling af danskere med ønske om kønsmodificerende behandling foregår på Sexologisk Klinik i København. Tabellen viser faserne i en typisk godkendelsesproces. Den visiterende samtale: Der optages anamnese, og den transkønnede får lejlighed til at uddybe sit ønske om kønsskifte. Udredningsfasen: Ugentlige samtaler med psykolog/psykiater, screening for somatisk og psykisk sygdom, forskellige laboratorieundersøgelser, pårørendesamtale og indhentning af udtalelser fra tidligere og nuværende behandlere. Udredningen strækker sig typisk over 7-8 uger. Observationsfasen: Her udføres psykologiske tests, ligesom der er fortsatte månedlige samtaler. Cirka et år efter den indledende samtale afholdes første beslutningskonference. Taler intet imod hormonbehandling (og mastektomi for biologisk fødte kvinder), vil patienten blive henvist til videre behandling. Efter yderligere et års tid med månedlige samtaler afholdes anden beslutningskonference. Hvis intet taler imod fuldt kirurgisk kønsskifte, ansøger patienten Sundhedsstyrelsen om tilladelse. I løbet af observationsfasen er det muligt at søge om navneændring og et X under kønsangivelsen i passet. 739

6 selvvurderede helbred var markant dårligere end jævnaldrende heteroseksuelle, ikke-transkønnede kvinders (2). I de senere år har registerbaserede sammenligninger af personer i samkønnede ægteskaber og personer med andre typer civilstand givet ny og spændende indsigt i dødelighed og sygdomsmønstre blandt det segment af danske homoseksuelle, som har valgt at indgå ægteskab. Blandt alle civilstandsgrupper er dødeligheden lavest for heteroseksuelt gifte mænd, men mortaliteten for mænd i registrerede partnerskaber er faldet markant siden midten af 1990 erne og er i dag på niveau med (eller under) den, der ses for ugifte, fraskilte og enkemænd. Omvendt er der beskrevet en stigende mortalitet blandt kvinder i samkønnede ægteskaber, og dødeligheden i denne gruppe er nu næsten dobbelt så høj (hazard ratio: 1,89) som for heteroseksuelt gifte kvinder. Foruden den førnævnte overrisiko for selvmord ses der i sammenligning med heteroseksuelt gifte kvinder en øget dødelighed som følge af kræft (hazard ratio: 1,62) (12). Et studie fra 2003 viste til gengæld ret upåfaldende kræftforekomst blandt danske bøsser og lesbiske i registreret partnerskab (13). For mæn- Boks 3 / Sociale, juridiske og sundhedsmæssige forhold af særlig betydning for LGBT-personer. Månedsskrift for almen praksis september 2014 Lesbiske kan tilbydes assisteret reproduktion efter samme regler som andre kvinder. Er et barn blevet til med anonym donorsæd, vil morens ægtefælle/registrerede partner automatisk blive juridisk forælder. Er parret ikke gift/registreret, skal de forinden udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Er et barn blevet til med ikkeanonym donorsæd, kan moren, hendes partner og den mandlige sæddonor indgå en bindende aftale om, hvem der skal være juridisk forælder sammen med moren. Det er muligt for ægtepar/registrerede partnere af samme køn at fremmedadoptere, ligesom homoseksuelle kan godkendes som eneadoptanter. I praksis accepterer de færreste lande dog adoption til par af samme køn eller til åbent homoseksuelle eneadoptanter. Ægtefæller/registrerede partnere har mulighed for at adoptere hinandens børn ved stedbarnsadoption. Efter hjemmeinsemination kan adoption først finde sted 2½ år efter fødslen. Indtil da er sæddonoren juridisk far. Mænd, der har sex med mænd, kan efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen ikke medvirke i generel donation af blod, sæd, væv og organer. Mænd, der har sex med mænd, kan dog godt være private, ikke-anonyme sæddonorer eller donere fx knoglemarv eller en nyre til et familiemedlem. Testning for seksuelt overførbare infektioner (inkl. hiv, syfilis og hepatitis) kan ske gratis og anonymt på landets sexsygdomsklinikker samt på AIDS-Fondets såkaldte Checkpoints i København, Aarhus og Odense. Straffelovens kriminalisering af erkendt hiv-smittede, som ved usikker sex udsætter andre for smitte ( 252), har siden 2012 været sat i bero. Bestemmelsens fremtid er p.t. uvis. I tilfælde af vold kan det være en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begrundet i offerets seksuelle orientering. Tilsvarende regler gælder ikke ved vold mod transkønnede. Sundhedsstyrelsen forbød i 2012 nystartet hormonbehandling af transpersoner uden for Sexologisk Klinik i København. Styrelsen udarbejder p.t. nye retningslinjer på området. Fra sommeren 2014 kan juridisk kønsskifte finde sted uden forudgående kastration eller anden kontakt til sundhedsvæsenet. Desuden er det muligt at ansøge om kirurgisk kønsskifte fra det fyldte 18. år (se boks 2). 740

7 Boks 4 / Rådgivningssteder for LGBT-personer. LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (www.lgbt.dk) Tilbyder en bred vifte af oplysning og rådgivning vedrørende LGBT-personers muligheder og udfordringer, herunder en anonym ungdomstelefon. Sabaah (www.sabaah.dk) Tilbyder rådgivning for LGBT-personer med anden etnisk baggrund end dansk. Har bl.a. en telefonrådgivning ( ) hver torsdag kl AIDS-Fondet (www.aidsfondet.dk) Tilbyder et større spektrum af kampagner og rådgivningstiltag vedrørende sexsygdomme og sikker sex, herunder Aidslinien ( ), som er åben alle hverdage kl Desuden tilbydes anonym testning og personlig rådgivning af hiv-smittede. Hiv-Danmark (www.hiv-danmark.dk) Tilbyder rådgivning til hiv-smittede kvinder og mænd og deres pårørende. Sex & Samfund (www.sexogsamfund.dk) Tilbyder anonym rådgivning om seksuelle spørgsmål til især yngre på hjemmesiden samt på telefonrådgivningen Sexlinien for Unge ( ), som er åben alle hverdage kl Transvestitforeningen i Danmark (TID) (www.transvestit.dk) Tilbyder oplysning og rådgivning om og til transpersoner. Foreningen af Transkønnede i Danmark (FATID) (www.forum.fatid.org) Tilbyder oplysning og rådgivning om og til transpersoner. Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København Tilbyder rådgivning og behandling efter lægehenvisning samt anonym sexologisk rådgivning torsdage kl ( ). Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital Tilbyder rådgivning og behandling efter lægehenvisning. denes vedkommende sås kun en overhyppighed af de kræftformer, der er forbundet med hiv-infektion (non-hodgkin lymfom og Kaposis sarkom) samt den sjældne, HPV-associerede analcancer. For kvindernes vedkommende sås ingen overrisiko for kræft, men i lyset af den senere observerede øgede kræftdødelighed blandt denne gruppe kvinder (12), bør forholdene undersøges på ny. Endvidere sås en bemærkelsesværdig lav forekomst af diagnosticerede forstadier til livmoderhalskræft blandt kvinder i registreret partnerskab, mens hyppigheden af invasiv livmoderhalskræft var den samme som for andre kvinder. Dette afspejler sandsynligvis, at nogle lesbiske kvinder undervurderer deres risiko for denne kræftform og dermed undlader at lade sig screene, selvom HPV også kan smitte mellem kvinder, der har sex med kvinder. Et nyt studie har kortlagt risikoen for skjoldbruskkirtellidelser, sukkersyge, leddegigt og 44 andre autoimmunsygdomme blandt danske registrerede partnere. Overordnet set var forekomsten af sygdommene den samme som blandt danskere i andre civilstandskategorier. Dog observerede man en bemærkelsesværdigt øget forekomst af autoimmun hypotyroidisme (Hashimotos sygdom) blandt kvinderne i registreret partnerskab, mens der var en øget forekomst af autoimmun hypertyroidisme (Basedows sygdom) blandt mændene (14). 741

8 En særlig sundhedsudfordring for mænd, der har sex med mænd, er smitte med sexsygdomme, hepatitis og hiv. Blandt de årligt ca. 200 nyopdagede hiv-tilfælde i Danmark er knap halvdelen mænd smittet af en anden mand, men langt fra alle er selvidentificerede homoseksuelle, hvilket udgør en forebyggelsesmæssig udfordring. Det skønnes, at der findes ca hiv-smittede danskere, hvoraf ca er uvidende om deres smittestatus (15). På vores breddegrader er hiv ikke længere en dødelig sygdom, men hiv-smittede udsættes stadig for social marginalisering, og der eksisterer fortsat ganske udbredt uvidenhed og hiv-fobi i befolkningen (se Hertil kommer, at bivirkninger til den medikamentelle hiv-behandling ikke sjældent undervurderes af læger. Der findes aktuelt ingen specifikke oplysninger om danske transkønnedes somatiske helbredsforhold. Den LGBT-venlige praksis På trods af mangelfuld evidens antyder ovenstående, at der selv i en dansk frisindskultur findes markante udfordringer for LGBT-personers sundhed, livskvalitet og trivsel. Som gruppe betragtet ser homo-/biseksuelle og transkønnede ud til at opleve flere seksuelle og psykosociale problemer end baggrundsbefolkningen, og almenmedicineren spiller en indlysende rolle i forebyggelsen af nedsat selvværd, social isolation og sundhedsskadelig livsstil blandt LGBT-personer. En LGBT-venlig praksis kan således støtte homo/-biseksuelle og transkønnede på flere niveauer: Ved at møde patienten åbent, nysgerrigt og uden begrænsende normativitet Ved at være ajour med LGBT-relevante forhold, udfordringer, henvisningsmuligheder og sundhedstilbud Ved at tilbyde et fristed for samtale og rådgivning om seksuelle og kønslige emner Månedsskrift for almen praksis september 2014 Almen praksis er porten til sundhedssektoren og et gennemgangssted for alle befolkningsgrupper. En proaktivt LGBT-venlig konsultation vil sikre, at også homo-/biseksuelle og transkønnede føler sig velkomne, anerkendte og respekterede, hvilket dels vil bidrage til LGBT-personers generelle inklusion i samfundet, dels sikre at særlige trivsels- og sundhedsudfordringer så vidt muligt identificeres og imødegås. Det må formodes, at langt størstedelen af danske LGBT-personer trives og har det godt. Men som praktiserende læge er det vigtigt at kunne favne menneskelivets kønslige og seksuelle mangfoldighed og være opmærksom på de patienter, som har brug for særlig støtte og hjælp. Der henvises til boks

9 Konklusion I tråd med en voksende international forskning peger nyere danske undersøgelser på en markant overrepræsentation af især seksuel og psykosocial mistrivsel herunder selvmordsadfærd blandt danske LGBT-personer. En lignende ulighed i sundhed genfindes ikke på det somatiske område, skønt epidemiologiske studier viser en øget forekomst af visse typer kræft- og stofskiftesygdomme blandt personer i registrerede partnerskaber. Forskningsfeltet er dog endnu uopdyrket, og yderligere empiri er påkrævet. Den praktiserende læge spiller en nøglerolle i varetagelsen af befolkningens sundhed, også når det gælder LGBT-personer. En inkluderende og diversitetsvenlig primærsektor er således det bedst tænkelige afsæt for at håndtere sundhedsrelaterede udfordringer og behov blandt patienter med en anden seksuel orientering og kønsidentitet end flertallets. Økonomiske interessekonflikter: Ingen angivet. Litteratur 1. Graugaard C, Pedersen BK, Frisch M. Seksualitet og sundhed. København: Vidensråd for Forebyggelse, Gransell L, Hansen H. Lige eller ulige? København: Center for Alternativ Samfundsanalyse, Ventegodt S. Seksualitet og livskvalitet. Ugeskrift for Læger 1996; 158: Ventegodt S. Sex and Quality of Life in Denmark. Archives of Sexual Behavior 1998; 27: Graugaard C, Giraldi A, Frisch M et al. Self-reported sexual and psychosocial health among non-heterosexual Danes. Danish Medical Journal: submitted. 6. Melbye M, Biggar RJ. Interactions between persons at risk for AIDS and the general population in Denmark. American Journal of Epidemiology 1992; 135: Knudsen LE. Ung2006. København: Sundhedsstyrelsen, Eplov LF, Weigner T, Solstad K. Danske 60-årige mænds seksualliv. Ugeskrift for Læger 2002; 164: Eplov LF, Garde K, Køster A. Nøgen ude på græsplænen. 60-årige danske kvinders seksuelle liv. Ugeskrift for Læger 2002; 164: Nielsen MH, Nielsen SD. Ukært barn har mange navne. En spørgeskemaundersøgelse om unges holdninger til homoseksualitet. Aalborg: Aalborg Universitet, Nielsen JC, Sørensen NU, Osmec MN. Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal. København: Center for Ungdomsforskning, Frisch M, Simonsen J. Marriage, cohabitation and mortality in Denmark: national cohort study of 6.5 million persons followed for up to three decades ( ). International Journal of Epidemiology 2013: 42: Frisch M, Smith E, Grulich A et al. Cancer in a population-based cohort of men and women in registered homosexual partnerships. American Journal of Epidemiology 2003; 157: Frisch M, Nielsen NM, Pedersen BV. Same-sex marriage, autoimmune thyroid gland dysfunction and other autoimmune diseases in Denmark European Journal of Epidemiology 2014; 29: Forebyggelsespakke. Seksuel sundhed. København: Sundhedsstyrelsen,

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF SEXSYGDOMME 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Aborter Sexsygdomme Fertilitet Seksuel trivsel Tal på sundhed i kommunen Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Juni 2009. Leyla Gransell og Henning Hansen

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Juni 2009. Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Juni 29 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA, Juni 29 ISBN

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Usikker sex blandt unge danskere

Usikker sex blandt unge danskere Sexologi Usikker sex blandt unge danskere Af Marianne J. Jørgensen, Berit Andersen, Helle Terkildsen Maindal og Frede Olesen Det er i konsultationen når vi snakker antikonception, og unge henvender sig

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 3 Unges helbred Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 31 1. Indledning I dette kapitel påbegynder vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere