seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis!"

Transkript

1 seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis!

2 Seksualvejlederuddannelsen har været en stor personlig og faglig udfordring! Uddannelsen har vist mig nogle nye veje i mit arbejdsliv. Det har været en stor udfordring - og er det stadigvæk - at jeg hele tiden har skulle mærke efter, hvor mine grænser befandt sig, fået dem flyttet eller selv måtte flytte dem og sætte nye. Jeg har udviklet mig som menneske. Fået nogle nye antenner. Er blevet mere opmærksom på min egen rolle som vejleder og fået bedre forudsætninger for at håndtere seksuelle problemstillinger. Jeg har fået en masse ny viden med hjem hver eneste gang, vi har mødtes på uddannelsen. Jeg har bare været så fyldt op, når jeg er vendt hjem - og så alle de dejlige mennesker samt den spændende undervisning! Det har været rigtig godt! Helle Gammelgaard Kristensen

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 historik og status... 5 uddannelsens formål... 5 uddannelsens opbygning... 5 uddannelsens målgrupper... 6 kursusledere og undervisere... 7 eksterne gæsteforelæsere... 8 seksualvejlederuddannelsen Temaer i uddannelsen... 9 Modul 1. Basisdelen... 9 Modul 2. Handicapsexologi Modul 3. Interfase Modul 4. Egenudvikling Modul 5. Evaluering: 1. projektopgave.. 13 Modul 6. Interfase Modul 7. Evaluering: 2. projektopgave.. 14 Formidling Modul 8. Interfase Modul 9. Evaluering: 3. projektopgave.. 14 Dimission praktiske oplysninger ansøgningsfrist pris kursussted Illustrationer: Seksualvejlederuddannelsens logo er Vitlycke-parret. Vitlycke-parret (og øvrige helleristninger) er ristet ved Tanumshede, Bohuslän, Sverige. Forsideillustration: Helle Bendtsen. Tryk: Grafisk Hus, Løgstør. 3

4 FORORD I rapporten: Sek sualitet hos mennesker med handicap - en kortlægning af rådgivning og vej ledning i forbindelse med seksualitet hedder det: at seksualvejlederne (uddannet på Sek sual vejlederuddannelsen) har en særdeles relevant FN s standardregler (regel nr. 9): Lige mulig- uddannelse i forhold til faglig håndtering af de i heder for handicappede, der er stadfæstet af denne rapport omhandlende problemstillinger. En Folketinget i 1993 fastslår, at mennesker med han- naturlig følge her er, at seksualvejlederne vil være dicap ikke må nægtes mulighed for at opleve deres nøg le personer i kommuner og regioners fremtidige egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive for- arbejde med disse problemstillinger. ældre. I Socialstyrelsens håndbog Seksualitet på dags- En rundspørge foretaget af fagbladet Social pæ da ordenen (2012) fremgår det, at: Kommunerne ud gog en dokumenterer, at 22 af 27 institutioner, fra rammerne i serviceloven skal støtte og kompen- har gjort brug af seksualvejledere. sere mennesker med funktionsnedsættelse ud fra en konkret individuel vurdering af deres behov. Et af Seksualvejlederuddannelsen, der siden 1992 er produktudviklet i samarbejde med handicapordisse behov kan være støtte til seksualitet. Endvidere præciseres: Når mennesker på grund af ganisationerne og offentlige myndigheder, genfunktionsnedsættelse er afhængige af rådgivning og nemføres som en aktiv, reflekterende læreproces, støtte for at kunne udvikle sig og have et seksualliv, hvor praksis-forankringen vægtes højt med henskal både ledelse og medarbejdere prioritere arbejdet blik på, at styrke deltagernes udviklingsevne og handlekraft efterfølgende i funktionen som sekmed borgerens seksualitet. sualvejleder. Som medarbejdere har vi derfor i hverdagens pædagogiske praksis et kontinuerligt behov for, at få Seksualvejlederuddannelsen tager udgangsstyrket vores faglige viden og personlige ressour- punkt i WHO s forslag til definition af seksualitet: Seksualitet er en integreret del af ethvert cer - at blive opkvalificeret. Dette bekræftes i Elsebeth Kirk Muff s bog: Sek menneskes personlighed. suelle overgreb på mennesker med handicap - et litteraturstudie udgivet af Socialt Udvik lings Velkommen på Seksualvejlederuddannelsen. center SUS, hvor der refereres til flere udenlandske Charlotte Englund, Karsten Løt & Helge Myrup undersøgelser, hvori det konstateres at: undervisning, der sigter på opkvalificering af medarbejderne kan være en væsentlig forebyggelsesstrategi samt grundig seksualundervisning er et meget centralt led i forebyggelse af seksuelle overgreb mod mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Ømhed, kærlighed og seksualitet er vigtigt for os alle, uanset om vi er handicappede eller ej - børn, unge eller ældre - medarbejdere eller brugere af de sociale tilbud. 4

5 seksualvejlederuddannelsens historik og status Seksualvejlederuddannelsen er grundlagt i 1990 og er dermed den ældste uddannelse inden for dette fagområde i Europa. Sammen med en række nordiske specialister - alle med forankring i hverdagens faglige praksis, er Seksualvejlederuddannelsen gennem årene udvidet og udviklet til den største af sin art: 185 lektioner med mere end 20 faste og eksterne praksisforankrede eksperter. De første mange år blev uddannelsen afholdt i regi af de danske amter, men siden 2003 er uddannelsen afholdt som et landsdækkende tilbud ligesom Helsedirektorat i Norge har udbudt uddannelsen. Dele af uddannelsen har endvidere været afholdt i Estland, Litauen, Grønland og på Færøerne. Efteråret 2013 uddannes seksualvejleder nr Karsten Løt har været med siden Seksual vejleder uddannelsen blev grundlagt og siden 2009 er konsulent Helge Myrup og ergoterapeut Char lotte Englund, der begge er videreuddannede specialister i Sexologisk Rådgivning (counselling), indtrådt i uddannelsens faste underviser- og udviklingsteam. seksualvejlederuddannelsens formål Seksualvejlederuddannelsen har til formål at bi- ren at kunne påtage sig opgaver med: bringe og opkvalificere medarbejdere i praksisfeltet med yderligere viden og personlige ressourcer rådgivning, vejledning og formidling til medm.h.p. at mestre vejledning og hjælp til medborborgere, pårørende og kolleger. gere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne udvikling af og undervisningsopgaver i forbinmed seksuelle vanskeligheder. delse med borger- og personalekurser. formidlings- og undervisningsopgaver på Efter endt uddannelse forventes seksualvejledegrund uddannelserne. seksualvejlederuddannelsens modulopbygning modul 1 5 dages internat modul 2 modul 3 Projektopgave (Interfase) modul 4 modul 5 modul 6 Projektopgave (Interfase) modul 7 modul 8 Projektopgave (Interfase) modul 9 5

6 seksualvejlederuddannelsens opbygning forts. Uddannelsen er opbygget som én helhed over 9 moduler. Første modul er af 5 dages varighed og i sin konstruktion planlagt som et basiskursus, der giver basal indsigt i sexologi / handicapsexologi se detailplan herfor. Gennem dette fundament basiskurset skabes den fælles faglige grundlæggende viden på tværs af ansættelses- og specialområder, der danner grundlaget for Seksualvejlederuddannelsens øvrige 8 moduler, der er en vekselvirkning mellem 5 internatophold og 3 interfaser. I uddannelsen er indbygget 3 obligatoriske projektopgaver. Projektopgaverne løses i basisgrupper. 3. opgave kan efter aftale løses individuelt. Kursisten modtager diplom, når alle 3 projektopgaver er godkendte. Læreprocessen former sig i vekselvirkning mellem undervisningsseminarer og fælles processuelle ud viklingsprojekter. I denne læreproces støttes den enkelte deltager ved faglig og personlig supervision af de tilknyttede undervisere og den faglige uddannelsesledelse. Ifølge formanden for autorisationskomitteen i Internatopholdene (modul 2,4,5, 7 og 9) er alle af Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), ækvivalerer Seksual vejleder uddannel 3 dages varighed (2 overnatninger). Interfaserne (modul 3, 6 og 8) er perioderne mel- sen 30 ECTS point. lem internatopholdene, hvor kursisten arbejder med modulets projektopgave. seksualvejlederuddannelsens målgrupper 6 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund i social- og sundhedssektoren samt undervisningsområdet - jævnfør fokus-områderne: borgere med udviklingshæmning, fysisk handicap, psykisk sygdom, erhvervet hjerneskade samt demens i Socialstyrelsens håndbog: Seksualitet på dagsordenen. Ansøgere skal have mindst 2 års praksiserfaring. Relevant uddannelsesmæssig baggrund er for ek sempel pædagog, psykolog, pædagogisk konsulent, fysio- og ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, socialrådgiver, brugerlærer og handicapinformatør. Tjenestestedet må være indstillet på, at støtte kursisterne ved at tildele den fornødne frihed og økonomiske støtte til gennemførelse af pro jekter, køb af materialer og transport. Deltagerne må være indstillet på, at Seksual vejlederuddannelsen kræver en studiemæssig stor indsats og personlig involvering gennem såvel læsning af litteratur som arbejde med projektopgaver.

7 hvor arbejder seksualvejlederne? Enkelte seksualvejledere har oprettet selvstændig praksis, men de fleste er i et ansættelsesforhold, hvor de dels bruger deres specialviden på jobbet og dels påtager sig rekvirerede opgaver for andre institutioner. pårørende og medarbejdere, ligesom en del udbyder kærestekurser for borgere samt individuel rådgivning m.m. I nogle kommuner arbejder seksualvejlederne selvstændigt, mens de andre steder er samlet i Derudover tilbyder flere seksualvejledere fore- et netværk, hvor ansættelsesmyndigheden sørger drag, kurser og temadage for handicappede, for supervision og efteruddannelse. uddannelsesledere og faste undervisere Charlotte Englund er uddannet ergoterapeut i 1993 og har siden arbejdet som sådan i socialpsykiatrien. Uddannet seksualvejleder i 2006, hvorefter hun har arbejdet som seksualvejleder og -rådgiver for mennesker med psykiske sygdomme. Uddannet Klinisk Sexologisk Counsellor v. DACS Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Undervisning og foredrag for social- og sundhedspersonale samt studerende. Sexologisk rådgivning til par og enkeltpersoner. Tidligere brevkasseredaktør. Helge Myrup har egen konsulentvirksomhed, hvor han de seneste 20 år har tilbudt supplerende seksualundervisning og foredrag til folkeskoler, ungdomsuddannelser og institutioner. Uddannet seksual- og samlivsrådgiver (counsellor) v. Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Sexologisk rådgivning til unge i Viborg, Århus og Vejle Amter og var ansat i Lysthuset, Center for Seksuel Sundhed (tidl. Århus Amt). Foredragsvirksomhed for sundhedspersonale og undervisere i ind- og udland. Sexologisk rådgivning til voksne. Studievært på TvDanmark om unge og sex. Medlem af Jyske Sexologers supervisionsgruppe. Sund Sex rådgiver ved Foreningen Ligeværd. Karsten Løt har gennem 36 år arbejdet indenfor handicapområdet i special-undervisningssektoren - bl.a. som viceforstander ved Limfjordsskolen specialkostskolen for unge og voksne mennesker med udviklingshæmning. Har 40 års erfaring med undervisning og forskning i handicapseksualitet og fungerer som pædagogisk konsulent og supervisor omkring handicapsexologi for institutioner og medarbejdergrupper. Konsulent på flere filmproduktioner - bl.a.: Længsel mod kærlighed og Kærlighed i kørestol. Medforfatter til undervisningsmaterialet På vej til voksen - et undervisningsmateriale til seksualundervisning af unge. 7

8 eksterne gæsteforelæsere Thore Langfeldt Privatpraktiserende psykolog og sexolog på In stitut for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Internationalt førende terapeut i arbejdet med mænd, der begår seksuel kriminalitet. Mogens A. Lund Overlæge, familieterapeut og speciallæge i børnepsykiatri. Medstifter af The Kempler Institute of Scandinavia. Amneh Hawwa Privatpraktiserende speciallæge og sexolog, København. Indgående kendskab til Islams syn på seksualitet. Niels Karsten Mørkbak Praktiserende læge i Nr. Lyndelse, Fyn. Lektor i klinisk sexologi ved Odense Universitet. Uddannet sexolog ved Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Hanne Meyer Tidl. rektor ved Seminariet i Esbjerg - pædagoguddannelserne. Per Roholt Journalist og medejer af kommunikationsvirksomheden Bureau 4, Odense samt medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. Thue Sommer Specialpædagogisk konsulent og seksualvejleder ved Langagerskolen, Århus. Medforfatter til brætspillet Følelser & For nem melser - på spil. Tove Svendsen Cand. psych. med egen praksis: CEUD - Center for Udviklingshæmning og Psykisk Velvære, Århus. Speciale i terapeutiske samtaler samt supervision af personalegrupper omkring borgere der er udsat for overgreb. Bente Juul Neuropædagogisk konsulent, PD psyk., Hjerne skaderådvingen Odense. 8 Jane Jensen Konsulent og politisk rådgiver i ULF - Ud viklings hæmmedes Landsforbund. Mangeårig erfaring med rådgivning omkring Real Care Babysimulator. Ole Laut Forstander ved Egmonthøjskolen i Hou. Mathilde Mackowski Konsulent og medejer af Sinful.dk, Silkeborg. Tor Martin Mandrup-Møller Handicapinformatør og seksualvejleder. Rådgiver på Spastikerforeningens netrådgivning om handicap og seksualitet. Felix Munch Autismekonsulent ved Hinnerup Kollegiets dag tilbud: Bagland, Randers. Felix har diagnosen Aspergers Syndrom. Var blandt de første ansatte i firmaet Specialisterne. Kim Steimle Rasmussen Seksualvejleder og projektkoordinator ved projekt Seksualpolitik på specialskoler i SUMH Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Lise Jul Cand. mag. i kunsthistorie og journalist. Er tidligere psykiatribruger og medlem af landsledelsen i LAP -»Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere«. Har produceret filmserien: Seksualitetens Gave. Endvidere gæsteforelæsninger af: Lokale repræsentanter for handicaporganisationer og brugerlærere. Praktiserende seksualvejledere. Eksperter med særlig viden og aktuel seksualfaglig relevans indkaldes ad hoc..

9 seksualvejlederuddannelsen temaer i uddannelsen Basisdelen - Modul 1 Seksuelle dysfunktioner Handicap-relaterede seksuelle dysfunktioner Fremmede kulturer og seksualitet Menneskesyn og seksualitet Jura & seksualitet Barrierer Seksualtekniske hjælpemidler Etik, holdninger og identitet Pædagogisk drama som terapeutisk handling Minoritetsproblematik og parafilier Seksualoplysning, -undervisning og -oplæring Didaktik og metodologi Undervisningsmaterialer Supervision, vejledning & rådgivning Informationsteknologi, kommunikation og seksualitet Formidling af tabuiserede emner Internationalisering og netværk 1. dag Ankomst og indkvartering Hou Søsportscenter, Odder Velkomst, morgensang og kursusintroduktion Daruma- & præsentationstriangel. Præsentation af Daruma samt gensidige deltagerinterviews m. henblik på uddybende, gensidig præsentation af uddannelsens deltagere Frokost : Præsentation af deltagerforventninger og -ressourcer Middag : En spjætstikkers fornemmelser for sex! Med baggrund i angst for egen krops æggende skavanker og livets mangfoldighed en aften om følelsesmæssig isolation, kærlighed og seksualitet Natbio Mulighed for at se nogle af de mangfoldige film, der er produceret om emnet. Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør deltagernes hverdagspraksis. 9

10 2. dag 3. dag Morgenmad Morgenmad Morgensang og opsamling Morgensang og opsamling Når det gør ondt i seksualiteten, hva så? Seksuelle problemstillinger i normalbefolkningen Længsel mod kærlighed Film med fokus på de trængsler, personalet på boinstitutioner kan opleve, når de begynder at inddrage beboernes seksuelle problemstillinger i den pædagogiske arbejdsproces Frokost Officielle konventioner og regelsæt om handicap og seksualitet Bl.a. FN s handicapkonvention og Standardregel nr. 9, WHO s forslag til definition Seksualundervisning for mennesker med behov for Særlig Tilrettelagt Undervisning. Eksempel på positiv seksualundervisning om krop, følelser, sexsygdomme - hvordan man passer på sig selv og andre Middag Seksualitet set med de pårørendes øjne Faktisk mangler man ord for det En film for pårørende og medarbejdere om udviklingshæmmede og seksualitet Set fra de pårørendes synspunkt Med udgangspunkt i filmen causeres over de problemer, som pårørende og handicappede har, når det handler om at forstå og acceptere den handicappedes behov for at realisere sig selv seksuelt. Hvordan støtter pårørende og medarbejdere hinanden i det fælles mål at skabe så ideelt et seksuelt miljø for den handicappede som ønskeligt Seksualitet på dagsordenen. Gennemgang af Socialstyrelsens nye håndbog, der beskriver støtte og hjælp til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Fokuspunkter er: Målgruppen (mennesker med udviklingshæmning, fysisk handicap, sindslidelse og mennesker med demens). Medarbejderens forpligtigelser og rettigheder. De retlige rammer og pædagogiske retningslinier Frokost Seksualvejlederens identitet! Individuel og gruppevis afdækning af deltagernes egne og andres etiske, moralske og pædagogiske normer og holdninger med henblik på at opnå et egenbillede af identitet i forhold til medarbejdergruppen Middag Det er aldrig for sent at begynde forfra! - når psykisk sygdom stiller sig i vejen for seksuel udvikling Natbio Natbio Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør deltagernes hverdagspraksis. 10 Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør deltagernes hverdagspraksis.

11 4. dag 5. dag Morgenmad Morgenmad Morgensang og opsamling Morgensang og opsamling Drama som terapeutisk handling Øvelsesforløb, cases og rollespil inspireret af hverdagen i bo- og beskæftigelsestilbudene. Forløbet søger en øget bevidstgørelse af medarbejderen og den handicappedes behov for grænseoverskridende handlemønstre Seksualitet hos unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og ADHD. Fokus på hvad kombinationen ASF / ADHD og seksualitet kan betyde i forskellige henseender og hvordan dette præger den adfærd, som karakteriserer den enkelte unge. Hvordan arbejder man konkret med emnet seksualitet? Frokost Festmiddag Frokost Hvad laver en seksualvejleder? Uddannet seksualvejleder beretter om arbejdet i marken Seksualvejlederuddannelsens modul 2-9 Orientering om uddannelsens moduler og 3 projektopgaver. Forventninger til deltagerne under og efter uddannelsen Evaluering og afslutning Knus, farvel og på gensyn! Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør deltagernes hverdagspraksis. Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør deltagernes hverdagspraksis. 11

12 seksualvejlederuddannelsen modul 2-9 modul 2 Introduktion Forventnings- og ressourceafsøgning i deltagergruppe. Processuel formering af basisgrupper. Sexologisk videns- og holdningsanalyse. Belysning af et eller flere sexologiske temaer f.eks. minoriteter, fremmede kulturer, anomalier, medicin og seksualitet. Nye materialer. Oplæg og drøftelse i forbindelse med 1. projektopgave: Planlæg, gennemfør og evaluér et brugerkursus. modul 3 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen med løsning af 1. projektopgave: Planlæg, gennemfør og evaluér et brugerkursus. Mulighed for supervision. Opgaven afleveres ca. 3 uger før mo- dul 5, og udsendes til øvrige kursister. Opgaven kan afleveres i rapportform indeholdende procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag). Alternativ fremlæggelsesform kan aftales med uddannelsens faglige ledelse. modul 4 Egenudvikling Vi arbejder med egne normer, grænser og værdier inden for det sexologiske fagområde. Gennem oplæg og øvelser bliver deltagerne bevidste om egne holdninger med henblik på bedre at kunne forholde sig til egne og andres etiske og følelsesmæssige barrierer. Temperaturstatus vedrørende igang 12 værende opgave og refleksion mod næste opgave. Drøftelse af relevant afsæt for 2. projektopgave (se modul 5): Selvvalgt opgave. Et eller flere sexologiske temaer belyses, f.eks. minoriteter, fremmede kulturer, anomalier, medicin og seksualitet. Nye materialer.

13 modul 5 Evaluering af 1. projektopgave Hver projektgruppe fremlægger opgaven. Fremlæggelsen er et supplement til den indsendte projektrapport og kan suppleres med video, dias, plancher Egenudvikling og andet undervisningsmateriale. Projektrapporten og fremlæggelsen evalueres af opponentgruppe og i plenum. Egenudvikling (fortsat) Vi arbejder processuelt og personligt med udgangspunkt i kursisternes øn- sker og behov samt egne problemstillinger hen mod bevidstgørelse af egne ideer, meninger og fordomme. Mulighed for supervision af problematiske situationer fra kursistens pædagogiske hverdag. Personlig udvikling handler om, hvordan man stikker fingeren i jorden og tager højde for, hvor folk er, og ikke hvor man synes, at de skal være. Oplæg til 2. projektopgave. Selvvalgt opgave. Målgruppeafsøgning, afgrænsning og formulering af emne / stofområde. modul 6 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen med løsning af 2. projektopgave: Selvvalgt opgave. Mulighed for supervision. Opgaven kan afleveres i rapportform indeholdende procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag), men kan også afleveres som konkret produkt i form af spil, cd-rom, video, billedbog, bro- chure eller infomappe, forslag til udstillings- og messestand eller lignende. Ved aflevering af et konkret produkt kræves kun skriftlig procesjournal. Et eksemplar af det færdige produkt afleveres til Seksualvejleder uddannelsen. Opgaven afleveres ca. 3 uger før modul 7 og udsendes til øvrige kursister. 13

14 modul 7 Evaluering af 2. projektopgave Formidling Hver projektgruppe fremlægger opgaven. Fremlæggelsen er et supplement til den indsendte projektrapport og kan suppleres med video, dias, plancher og andet undervisningsmateriale. Projektrapporten og fremlæggelsen evalueres af opponentgruppe samt i plenum. Belysning af et eller flere sexologiske temaer, f.eks. minoriteter, fremmede kulturer og anomalier. Nye materialer. Oplæg til 3. projektopgave: Formidlingsopgaven. Seksualvejlederen skal synliggøre, videreformidle og debattere erfaringer med og til brugere, kolleger, forældre, pårørende, myndigheder og offentlighed. Vejlederen skal kunne formidle kommunikation på et stærkt følelsesladet område: Seksualitet. Formidlingsopgaven har til formål at øve og styrke kursisten i formidlingens kunst såvel skriftligt som mediebåren formidling. Målgruppeafsøgning, afgrænsning og formulering af emne/stofområde. modul 8 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen eller individuelt med løsning af 3. projektopgave: Formidlingsopgaven. Mulighed for supervision. Opgaven kan favne alt fra individuel og gruppevis skrevne artikler om emneområdet til dags- og fagpresse samt oplæg til radio eller tv-programmer. Der forlanges kun færdigt manuskript. Ligeledes promovering og formidling af konkrete projekter udarbejdet i forbindelse med løsningen af den selvvalgte opgave. Opgaven incl. procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag) afleveres ca. 3 uger før modul 9 og udsendes til øvrige kursister. modul 9 Evaluering af 3. projektopgave Dimission 14 Gruppevis eller individuel præsentation af opgaveløsningen. Fremlæggelsen evalueres af opponentgruppe samt plenum. Netværksdrøftelse og promovering af seksualvejlederfunktionen. Eksempler på retningslinier og vilkår for seksualvejledere. Forventninger og fremtidig opkvalificering. Dimission med diplomoverrækkelse.

15 praktiske oplysninger Kursusdato er 2013 Modul 1 Mandag den 21. januar - fredag den 25. januar Modul 2 Tirsdag den 5. marts - torsdag den 7. marts Modul 4 Onsdag den 1. maj - fredag den 3. maj Modul 5 Tirsdag den 29. oktober - torsdag den 31. oktober 2014 Modul 7 Onsdag den 30. april - fredag den 2. maj Modul 9 Tirsdag den 28 oktober - torsdag den 30. oktober Modul 3: Opgave 1 udarbejdes i perioden mellem modul 2 og 5. Modul 6: Opgave 2 udarbejdes i perioden mellem modul 5 og 7. Modul 8: Opgave 3 udarbejdes i perioden mellem modul 7 og 9. Ansøgningsfrist: LØRDAG DEN 1. DECEMber 2012 Optagelse: Tilmelding via Seksualvejlederuddannelsens hjemmeside: Kursister optages efter princippet først til mølle. Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb. Pris: Seksualvejlederuddannelsen koster kr ,- der inkluderer undervisning, kopiering og supervision. I kursusprisen indgår bøgerne Når seksualitet tages alvorligt af Mona Johansen et al. og»sex og psyke«af Ellids Kristensen. Hertil kommer udgifter til overnatning og fuld forplejning kr ,- (excl. drikkevarer). Samlet pris er kr ,Prisen er excl. moms og kan betales over 3 driftsår. Første rate forfalder inden kursusstart. Sekretariat: SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN, v/ Charlotte Englund, Vanløse Allé 26, st.tv, 2720 Vanløse Kursusadresse: Hou Søsportcenter Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf.: hou-seasport.com Kontakt: Charlotte Englund: Karsten Løt: Helge Myrup:

16 - Seksual vejleder uddannelsen er den bedste uddannelse, jeg nogensinde har været på! - jeg har fået nogle redskaber til at handle med, når en beboer har brug for støtte eller hjælp omkring sit seksuelle liv! - uddannelsen har hjulpet mig til en personlig og professionel afklaring af egne holdninger og grænser til seksuallivet! - jeg er meget glad for, at have taget uddannelsen, da både det faglige indhold samt niveau er meget højt! S e k s u a l v e j l e d e r uddannelsen er den ældste og største efteruddannelse af sin art i Europa med 185 undervisningslektioner! er et grundigt afprøvet koncept med 20 års erfaring! forankrer teori og viden til praksis! gennemgår løbende evaluering, justering og produktudvikling! - Seksual vejlederuddannelsen har rykket mine grænser - stor personlig udvikling - følelse af kompetence! uddanner efteråret 2013 vejleder nr. 300! har tilknyttet mere end 20 faste og eksterne gæsteforelæsere - alle med forankring i hverdagens faglige praksis! tilbyder et berigende studie- og netværksmiljø! råder over Europas største materialesamling af bøger, rapporter, video, cd-rom, undervisningsmaterialer og hjælpemidler! er adgangsgivende til sexologistudiet ved Göteborg Universitet, som er det mest omfattende sexologiske uddannelsesprogram i Norden med såvel pædagogisk som klinisk indhold! SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN uddanner seksualvejlederne, der henvises til i Socialstyrelsens håndbog Seksualitet på dagsordenen.

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere