Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

2 Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til seksualundervisningen, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltning i foråret Udgivet af: Indhold: Redaktion: Grafik og layout: Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Aarhus Kommune Lone Smidt, national projektleder, Sex & Samfund Anette Østergaard, sundhedsplejerske, Sundhed og Trivsel, Børn og Unge Karen Mette Hansen, konsulent, Sundhed og Trivsel, Børn og Unge Lone Smidt, national projektleder, Sex & Samfund Kommunikation, Børn og Unge, Aarhus Kommune 1 Information om Københavns Kommunes vejledning til seksualundervisning kan findes på Default.aspx?ID=26113&PID=153829&Action=1&NewsId=4033

3 Indholdsfortegnelse Forord Seksualundervisning i skolen Anvendelse af vejledningen Seksualundervisning og skolens øvrige fag Seksualundervisning og trivsel Seksualundervisningens organisering Elevinddragelse og evaluering Inklusion og mangfoldighed Materialer til seksualundervisningen Skole/hjemsamarbejde Samarbejde med Sundhedsplejen Henvisninger til undervisere Andre tilbud Rådgivning for børn og unge Procedure ved mistanke om børn udsat for seksuelle overgreb

4 introduktion Seksualundervisning Forord I Aarhus Kommune vil vi styrke seksualundervisningen i skolen. Derfor har vi i Børn og Unge i samarbejde med Sex og Samfund lavet denne vejledning, hvor lærere, pædagoger og sundhedsplejersker kan hente inspiration. Folkeskolens seksualundervisning skal sikre alle unge uanset seksualitet, etnicitet og social baggrund viden om og kompetencer til at udvikle et positivt, givende og ansvarligt seksualliv. Vi ved, at der, trods dette mål, er sundhedsmæssige udfordringer i forhold til de unges seksuelle adfærd, eksempelvis dyrker mange unge ubeskyttet sex. Næsten 70 procent af de unge mellem 15 og 25 år der har debuteret seksuelt, har haft sex uden at beskytte sig. Det betyder en øget risiko for at blive smittet med seksuelt overførte sygdomme, eller for en uønsket graviditet med eventuel abort. I vejledningen sætter vi fokus på centrale temaer, der drejer sig om at øge elevernes trivsel og styrke det sociale fællesskab. Seksualundervisningen kan derfor indgå som en del af skolens arbejde med at fremme inkluderende læringsmiljøer fra 0.-9.klasse. Her finder I en lang række konkrete forslag til, hvordan formål og trinmål i Faghæfte 21 om Sundhedsog seksualundervisning samt Familiekundskab kan omsættes til konkrete ideer til undervisningen på tværs af fag og faggrupper. Det er mit håb, at vejledningen vil bidrage til en nuanceret, kvalificeret og sammenhængende seksualundervisning. Kristian Würtz Rådmand for Børn og Unge 4 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

5 Seksualundervisning introduktion Seksualundervisning i skolen I Aarhus Kommune vil vi styrke seksualundervisningen i skolen. Derfor har vi i Børn og Unge, efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet og i samarbejde med Sex og Samfund lavet denne vejledning, hvor lærere, pædagoger og sundhedsplejersker kan hente inspiration. Seksualundervisningen har ikke et selvstændigt timetal, men gennemføres som en integreret del af skolens obligatoriske fag. Faghæfte 21 beskriver, hvordan der undervises i seksualundervisning gennem hele skoleforløbet fra klasse med trinmål for undervisningen på henholdsvis 3., 6. og 9. klassetrin som ramme. Det overordnede formål med seksualundervisningen er at udvikle elevernes handlekompetence i forhold til emner som trivsel, relationer, sundhed og seksualitet. Det betyder, at seksualundervisningen skal ruste eleverne til at kunne handle og træffe kompetente valg i forhold til egen og andres seksuelle sundhed og trivsel. Undervisningen skal derfor fokusere både på elevernes eget liv og på de rammer, dette liv leves indenfor. Handlekompetence er en evne, eleverne tilegner sig gennem aktiv deltagelse og engagement i undervisningen. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på elevernes medindflydelse og aktive medvirken i valg af både indhold og metoder. Dialogbaserede metoder samt aktiviteter, hvor eleverne undersøger dilemmaer og problemstillinger, opstiller visioner og diskuterer handlemuligheder, har et særligt potentiale i forhold til at bidrage til udvikling af elevernes handlekompetence. Det er desuden afgørende, at både metoder og indhold er målrettet elevernes alder og erfaringer. Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø. Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Stk. 3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed. Formål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsministeriet 2009 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 5

6 introduktion Seksualundervisning Anvendelse af vejledningen I vejledningen præsenteres forslag til, hvordan der kan arbejdes med seksualundervisningen på henholdsvis klasse, klasse og klasse. Vejledningen er opbygget i temaer, der går igen på hvert af de tre trin, med indhold og perspektiver svarende til målgruppens faglige niveau. Hensigten med dette er at gøre det nemt og overskueligt at skabe en progression i temaerne og seksualundervisningens indhold op gennem skoleforløbet. Enkelte temaer er kun relevante for de ældste elever Klasse Følelser Kroppen Familie Trivsel Køn Tekst til illustration Klasse Forelskelse og følelser Krop og pubertet Familieliv og boligformer Trivsel Køn og kønsroller Sex & sexsygdomme (6. klasse) Klasse Forelskelse, følelser og kærlighed Krop, medier og pornografi Familieliv Seksualitet identitet og trivsel Køn og seksualitet Sex, sexsygdomme og prævention Uønsket graviditet og abort Denne inddeling er udarbejdet dels med udgangspunkt i de lovpligtige trinmål for seksualundervisning (jf. Fælles Mål faghæfte 21) og dels med udgangspunkt i forskellige læreres, sundhedsplejerskers og andre fagfolks erfaringer med seksualundervisning i skolen. Opdelingen i de valgte temaer er således tænkt som inspiration til, hvordan Faghæfte 21 kan omsættes i konkrete temaer og forløb i samarbejde med de obligatoriske fag. Til hvert tema præsenteres ideer til forskellige underemner. Dette skal ses som måder, hvorpå det overordnede tema kan gribes an. Her er der så vidt muligt forsøgt indtænkt en progression så det indhold, der er målrettet de yngste elever på trinnet, præsenteres først. Det vil dog være op til den enkelte underviser at vurdere, hvornår noget er relevant for ens egne elever. Herudover gives forslag til konkret indhold, ideer til aktiviteter og forslag til materialevalg. Der henvises endvidere til, hvilke trinmål fra Faghæfte 21 temaet relaterer sig til, samt hvilke af skolens obligatoriske fag der kan sættes i spil. Der vil være overlap mellem temaernes forslag til konkret indhold, idet flere temaer rummer perspektiver, der går på tværs af andre temaer. Dette udvider muligheden for, at den enkelte underviser eller det enkelte team frit kan sammensætte et forløb på tværs af de temaer og det indhold, som findes relevant og aktuelt for netop ens eget klassetrin. 6 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

7 Seksualundervisning introduktion Seksualundervisning og skolens øvrige fag Seksualundervisningen vedrører elevernes personlige, sociale og samfundsmæssige liv og rummer en bred vifte af faglige perspektiver og temaer. Det giver mulighed for at tænke problemstillinger og temaer relateret til seksualundervisningen bredt ind i folkeskolens obligatoriske fag. Desuden er der en lang række af skolens skemalagte fag, der har berøringsflader med seksualundervisningens indhold, og hvor der derfor er gode muligheder for at tilrettelægge tværfaglige forløb. Det er klasselæreren, der har det koordinerende ansvar for seksualundervisningen, men hensigten er, at alle lærere inddrager seksualundervisningens temaer, hvor det skønnes relevant i forhold til netop deres fag og planlægning. I denne vejledning gives der forslag til, hvilke obligatoriske fag der kan bidrage til indsatsen. Disse forslag er ikke udtømmende i forhold til de faglige kombinationsmuligheder og tværfaglige perspektiver, der måtte være, men er udelukkende ment som inspiration og afsæt til dialog om seksualundervisningens tværfaglige muligheder. Seksualundervisning og trivsel Centralt i seksualundervisningen er temaer som køn og kønsroller, grænser, krop, følelser, relationer, identitet og seksualitet. Disse temaer er også vigtige elementer, når det drejer sig om elevernes trivsel og det sociale fællesskab i klassen. Erfaringer viser, at en målrettet indsats for at skabe en konstruktiv dialog om netop disse temaer gennem hele skoleforløbet, øger elevernes anerkendelse af og respekt for hinandens forskelligheder.(se også afsnittet om inklusion og mangfoldighed). Seksualundervisningen kan derfor med fordel ses som en integreret del af skolens øvrige indsatser for at sikre trivslen blandt eleverne, herunder forebyggelse af mobning og diskrimination. En væsentlig forudsætning for dette er, at seksualundervisningen foregår i et trygt og anerkendende undervisningsmiljø. På og i Sex & Samfunds grundmaterialer til den årlige kampagne, Uge Sex, findes inspiration til, hvordan der gennem konkrete øvelser kan arbejdes med at udvikle et trygt rum i seksualundervisningen, hvor eleverne ved, hvad der skal ske, hvor man ikke udleverer sig selv og hinanden, og hvor eleverne oplever, at der er respekt for hinandens synspunkter. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 7

8 introduktion Seksualundervisning Seksualundervisningens organisering Seksualundervisningen kan organiseres på mange forskellige måder: Som temadage eller temauger, som korte eller længere forløb i kombination med andre fag eller som enkeltstående timer, eksempelvis i forbindelse med klassens tid. Det kan have en stor værdi at tage fat i relevante eller aktuelle spørgsmål og problemstillinger, der dukker op i forbindelse med det sociale liv i klassen, klassens øvrige arbejde eller en aktuel sag i medierne. I forhold til at sikre at der arbejdes hen imod de trin- og slutmål der er angivet i Fælles Mål Faghæfte 21, er det dog af afgørende betydning, at seksualundervisningen lægges ind i de faglige årsplaner for den enkelte klasse, og at seksualundervisningen tilrettelægges i målrettede forløb med fokus på udvikling af elevernes kompetencer svarende til progressionen i faghæftet. Det kan anbefales, at den enkelte underviser, eller det enkelte team, lader sig inspirere af den årlige kampagne, Uge Sex, der kan danne ramme for den kontinuerlige seksualundervisning i klassen. Kampagnen foregår i uge 6, og ved tilmelding gives adgang til nye og gratis undervisningsmaterialer. Læs mere om kampagnen på Elevinddragelse og evaluering Elevinddragelse og evaluering er vigtige aspekter i forhold til at sikre elevernes udbytte af seksualundervisningen. Fastsættelse af arbejdsformer, metoder og indhold bør derfor i videst muligt omfang foregå i et samarbejde mellem underviser og elever. I forbindelse med planlægningen af et forløb kan underviseren og klassens elever samarbejde om at fastlægge de læringsmål, der søges opfyldt. Underviseren kan eksempelvis tale med eleverne om de forventninger, de har til seksualundervisningen, og sammen kan underviser og elever omsætte emnets trinmål til konkrete læringsmål eller spørgsmål og dilemmaer, som klassen vil undersøge i forbindelse med et givent forløb. Som afslutning på forløbet evaluerer eleverne individuelt, eller i fællesskab sammen med underviseren, hvorvidt de opstillede mål er nået, eller om der er fundet henholdsvis svar eller forskellige handlemuligheder i forhold til et givent spørgsmål eller dilemma. Det anbefales også at bruge evalueringsværktøjer som logbøger og arbejdsportfolio. Disse redskaber kan dels danne afsæt for dialog om vigtige aspekter af seksualundervisningen og dels til en løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte af seksualundervisningen. 8 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

9 Seksualundervisning introduktion Inklusion og mangfoldighed I den danske folkeskole er der obligatorisk seksualundervisning på klassetrin (Faghæfte 21 - Fælles Mål for Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab). Det betyder, at alle elever, uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet, religion og funktionsnedsættelse, har ret til og krav på en målrettet og vedkommende seksualundervisning. Når den enkelte underviser, eller det enkelte team, planlægger og tilrettelægger seksualundervisningen, er det derfor vigtigt at have øje for elevernes individuelle behov og forudsætninger. Seksualundervisningen bør tilpasses elevgruppens forskellighed ud fra både indhold, metoder, organisering og materialer. Planlægning af en undervisning der inkluderer elevernes meget forskellige forudsætninger og behov kræver ofte et bevidst fokus på inklusion og mangfoldighed. Uden et sådant bevidst fokus kan resultatet nemt blive, at det primært er de elever der lever op til samfundets normer for køn, krop, kultur, etnicitet, familieliv og seksualitet, der kan spejle sig i undervisningen. Mangfoldighed i undervisningen styrkes bl.a. ved at bruge cases, fiktive tekster, personlige historier, film og materialer, der repræsenterer en mangfoldighed i forhold til eksempelvis måder at være dreng og pige på, måder at se ud på, etnicitet, funktionsnedsættelser, oplevelser og seksualitet, samt forskellige familie- og samlivsformer. Et bevidst fokus på inklusion og mangfoldighed i seksualundervisningen hænger også tæt sammen med det trivselsaspekt, der er beskrevet ovenfor. Seksualundervisningen kan eksempelvis bidrage til, at børn og unge udvikler deres indsigt i, at der er mange måder at være dreng og pige på, at se ud på, at være en familie på og at have en seksualitet på. Det er en indsigt, som smitter af på elevernes anerkendelse af mangfoldighed, og på det sociale samvær i klassen. I vejledningens afsnit Henvisninger til underviseren findes relevant litteratur med perspektiver på en inkluderende og mangfoldig seksualundervisning. Elever med etnisk minoritetsbaggrund Erfaringer viser, at undervisere kan føle sig usikre og opleve at mangle redskaber til at tilrettelægge seksualundervisning til målgruppen af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Som underviser er det vigtigt ikke at lade en eventuel usikkerhed over for specifikke målgrupper føre til, at egne forhåndsindtagelser og forventninger bliver styrende for planlægningen. Ligeledes er det væsentligt at have fokus på, at der blandt elever med såvel dansk som etnisk minoritetsbaggrund kan være store forskelle på, i hvor høj grad det at tale om emner som køn, krop og seksualitet er forbundet med tabu og blufærdighed. I vejledningens forslag til indhold, aktiviteter og materialer lægges der op til ikke at udskille særlige etniske problemstillinger. I stedet anbefales det at tænke i en generel mangfoldig og inkluderende undervisning, og at der i forhold til valg af indhold og materialer tages afsæt i den konkrete elevgruppe. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 9

10 introduktion Seksualundervisning Mangfoldighed i forhold til familieformer, køn og seksualitet Hvis undervisningen skal leve op til et princip om inklusion og mangfoldighed, skal elever, der eksempelvis har en anden kønsidentitet eller seksuel identitet end majoritetens, også føle sig mødt og anerkendt. Som underviser er det derfor vigtigt at være bevidst om, at der gennem valg af indhold, materialer og aktiviteter, samt den måde der kommunikeres om køn, sex, seksualitet og familieformer, præsenteres et nuanceret og mangfoldigt syn herpå. Det handler eksempelvis om at kommunikere om sex som noget, der både kan foregå mellem to af samme køn, og to der har hvert sit køn, samt at man i undervisningen generelt forholder sig kritisk til normer om køn, seksualitet og familieformer. Elever med særlige behov En anden vigtig målgruppe at være opmærksom på i en seksualundervisningssammenhæng er elever med særlige behov. Elever med særlige behov er en meget forskelligartet kategori, uanset om de går på kommunens specialskoler eller folke-, privat-, fri- eller efterskoler. Derfor er det væsentligt, at underviseren arbejder med at skabe gode forudsætninger for, at også disse elever kan deltage aktivt i seksualundervisningen, og at seksualundervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov, kognitive evner og funktionsniveau. Erfaringer viser, at mange elever med særlige behov har glæde af visuelle og net-baserede undervisningsmaterialer. Derfor kan det anbefales, at en undervisning målrettet elever med særlige behov tilrettelægges med afsæt i vejledningens mange henvisninger til film og hjemmesider. Endvidere henvises til Sex & Samfunds undervisningsmaterialer til Uge Sex der indeholder særlige beskrivelser af, hvordan udvalgte øvelser kan bruges eller tilpasses til seksualundervisning målrettet elever med særlige behov. Ved behov for vejledning og rådgivning i forhold til denne målgruppe kan seksualvejlederne på henholdsvis Langagerskolen og Stensagerskolen i Aarhus Kommune kontaktes. Materialer til seksualundervisningen I vejledningen henvises til en række konkrete undervisningsmaterialer i form af bøger, film og hjemmesider. Materialerne er udvalgt, så de så vidt muligt repræsenterer et mangfoldigt syn på køn, krop, etnicitet, familieliv, sex og seksualitet, og så de kan inddrages i forskellige faglige sammenhænge. Desuden er der foretaget en prioritering i forhold til udgivelsesår, så der primært henvises til nyere materialer, hvor dette har været muligt. Hvor der i materialerne henvises til konkrete hjemmesider, kan man gå direkte til den pågældende hjemmeside ved at klikke på linket. 10 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

11 Seksualundervisning introduktion Som angivet i vejledningen er materialerne ment som forslag til materialer. Det er helt op til den enkelte underviser at vurdere, hvilke materialer man ønsker at benytte. Der findes mange andre materialer, som også kan være relevante. Flere af materialerne kan findes på Skolernes Læringscenter(SKOLF) på Ved at klikke på linket i vejledningen kommer man til SKOLF s forside. Herefter vælges Fællessamlingen, hvorefter man søger på værkets titel. Flere af materialerne kan også findes på Center for Undervisningsmidler(CFU). Ved at klikke på linket i vejledningen kommer man direkte til materialet i CFU s samling. I vejledningen henvises til en række film, der kan findes på og som de fleste undervisere har adgang til via deres uni-login. Tjek eventuelt med skolens pædagogiske servicecenter, om skolen har abonnement. Man kommer direkte til omtalen af den pågældende film på Filmstriben ved at klikke på linket i vejledningen. Som underviser kan man få gratis adgang til Her findes flere relevante temaer og filmklip til seksualundervisningen. Skole/hjemsamarbejde For at skabe det bedste afsæt for seksualundervisningen er det vigtigt, at hjemmet bakker op om indsatsen. Det anbefales derfor, at hjemmet inddrages i seksualundervisningen og de faglige overvejelser bag den indsats, der planlægges gennemført. Dette kan fx gøres i forbindelse med de årlige forældremøder og gennem informationsbreve til hjemmet, hvor der kan fortælles om: skolens eller underviserens hidtidige erfaringer med seksualundervisning til det pågældende klassetrin Aarhus Kommunes vejledning for seksualundervisning og Faghæfte 21 de planlagte aktiviteter eller undervisningsplaner og/eller årsplaner i relation til seksualundervisningen eksempler på oplæg og undervisningsmaterialer eksempler på elevprodukter fra seksualundervisningen hvordan hjemmet kan støtte op om skolens seksualundervisning og den indsats, hjemmet selv kan gøre for at styrke elevens seksuelle sundhed og trivsel. I forbindelse med skole/hjem samtaler kan der inddrages eksempler på elevprodukter fra seksualundervisningen, hvor elevens egen præsentation af produktet er udgangspunkt for samtalen om temaer relateret til seksualundervisningen. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 11

12 introduktion Seksualundervisning Det kan styrke samarbejdet mellem skole og hjem, hvis der i forbindelse med forældremøder i klassen eller på årgangen arrangeres fælles oplæg og debatarrangementer om emner, der knytter sig til både seksualundervisningen og den indsats, der kan gøres i hjemmet. Forældremøderne kan afholdes i samarbejde med sundhedsplejen og/eller med besøg af eksterne oplægsholdere med viden inden for området. På de ældste klassetrin kan der eksempelvis planlægges arrangementer, hvor forældre og børn deltager sammen. Oplæggene kan eksempelvis handle om: Indskoling Børn og seksualitet Mellemtrin Pubertet Udskoling Unge, seksualitet og sex I forbindelse med et arrangement om seksualundervisning for forældre er det væsentligt at huske på, at for nogle forældre kan temaer knyttet til krop og seksualitet opleves som tabubelagte, eller svære at tale om. Det er derfor vigtigt, at der skabes en inkluderende og positiv stemning, hvor alle oplever, at de kan deltage med de forudsætninger, holdninger og erfaringer, de måtte have. Det er den enkelte underviser, eller den pågældende skoleledelse, der inviterer til arrangementet, som har ansvaret for, at dette sker. Samarbejde med sundhedsplejen Sundhedsplejersken på skolen er en naturlig samarbejdspartner i forhold til skolens sundheds- og seksualundervisning, idet hun/ han kan bidrage med en specifik sundhedsfaglig viden med en sundhedspædagogisk tilgang. Sundhedsplejersken er i kontakt med børn og forældre lige fra skolestarten og følger børnene op gennem skoleforløbet enten i forbindelse med samtaler, i åben konsultation eller i sundhedspædagogiske sammenhænge. Aarhus Kommune har vedtaget en standard for basissamarbejdet i det tværgående og tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsplejen og skolen i forhold til sundheds- og seksualundervisningen, hvor sundhedsplejersken fungerer som igangsætter/ tovholder. Sundhedsplejersken kan supplere seksualundervisningen med emner i forhold til kroppens udvikling, mental sundhed og seksuel sundhed. Herunder hører pubertetsudvikling, forelskelse og kærlighed, seksualitet, prævention, seksuelt overførte sygdomme, bevidsthed om egne normer, værdier og grænser i forhold til seksualitet m.m. 12 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

13 Seksualundervisning introduktion Emner omkring kroppens fysiske og psykiske udvikling og seksualundervisning kan indtænkes på alle klassetrin, afpasset den enkelte klasses niveau. Sundhedsplejersken arbejder efter et Årshjul til brug i planlægningen af de individuelle samtaler og undersøgelser, samt de sundhedspædagogiske aktiviteter på skolen. Dette Årshjul er et oplagt samarbejdsredskab mellem lærer og sundhedsplejerske, og det kan for sundhedsundervisningens vedkommende inddrages på teammøder, årgangsmøder eller fagmøder inden det nye skoleårs start. I vejledningens forslag til aktiviteter gives konkrete ideer til, hvilke temaer sundhedsplejersken og lærerteamet kan samarbejde om på de forskellige trin. I forhold til seksualundervisningen kan man se det som en fordel, at sundhedsplejersken ikke er en del af lærergruppen, men en udenforstående og neutral person, der tillige har tavshedspligt. Dette kan åbne muligheder for fortrolige samtaler med eleverne. Derudover er der mulighed for at kontakte skolens tilknyttede Børn og Unge-læge. SUNDHEDSPLEJENS ÅRSHJUL: Måned Individuelle samtaler Grupper / klasseundervisning August / September Midtskole Oktober / November /December Indskoling Januar / Februar Indskoling og Udskoling Marts / April 6.kl. ( 25 min pr. barn) Bh kl.( 45 min. pr. barn) 4/5 kl. Pubertetsundervisning. Obs: Sundhedsuge / motionsdag 8/9.kl Seksualundervisning. Obs : Uge Sex. Indskoling Sundhedscirkus. Maj -/Juni 8.kl. (25 min pr.barn) Udskoling Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 13

14 introduktion Seksualundervisning Henvisninger til undervisere Hvis du som underviser vil læse mere om seksualundervisningens rammer eller emnets pædagogik og didaktik, kan følgende materialer og henvisninger anbefales: Hjemmeside til undervisere med introduktion til skolens seksualundervisning. På siden er der mulighed for at finde konkrete øvelser målrettet klassetrin og specifikke emner. Der findes også henvisninger til litteratur og undervisningsmaterialer. Med støtte fra TrygFonden har Sex & Samfund udviklet en række undervisningsmaterialer og pædagogiske redskaber til brug i seksualundervisning af elever med særlige behov. Materialerne findes på Hjemmeside for Sex & Samfunds kampagne for bedre seksualundervisning i skolen. Ved tilmelding til Uge Sex fås adgang til nye og gratis materialer til brug i seksualundervisningen. Bedre seksualundervisning af Mette Gundersen, Sex & Samfund 2010 (2. udgave) Bog til undervisere om seksualundervisningens metoder og beskrivelser af en række konkrete øvelser. Baseret på Sex & Samfunds mangeårige erfaringer med seksualundervisning i udskolingen. Børn og seksualitet af Anna Louise Stevnhøj. Børns Vilkår 2011 (3. udgave) Om børns seksuelle udvikling og adfærd, om seksuelle overgreb og om pædagogisk praksis. Den første gang kan se ud på mange måder af Karen Ewers, Karoline Sørensen og Fie Ingemann Artikel om at skabe et trygt rum i seksualundervisningen for homo-, bi- og transpersoner. Undervisere. dk. Maj Folkeskolen er kun for heteroer. Interview fra Politiken d med Mads Ananda Lodahl. Artiklen sætter fokus på vigtigheden af at give plads i skolen til den homoseksuelle identitet på lige vilkår med andre former for seksualitet. Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Undervisningsministeriet Beskrivelse af de lovpligtige rammer for seksualundervisningen i skolen. Vejledningen rummer desuden mange interessante overvejelser om emnet. Fælles mål kan hentes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside 14 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

15 Seksualundervisning introduktion Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen, Ministeriet for Børn og Undervisning Inspirationshæfte med overvejelser og konkrete ideer til seksualundervisningens tilrettelæggelse og organisering. Inspirationshæftet kan downloades fra Ministeriets for Bør og Undervisnings hjemmeside www. uvm.dk Seksualundervisning inspiration og metoder af Suzanne Bjerregaard (red.), Center for Sex og Sundhed, 2009 (2. udgave) Bog til undervisere om seksualundervisningens viden og metoder. Seksualundervisning i det multietniske klasserum - med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger af Mette Gundersen, Sex & Samfund Bog til undervisere med pædagogiske og didaktiske overvejeler samt konkrete øvelser til seksualundervisningen i det multietniske klasserum Tema om seksualundervisning. Tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 6/2010 En række artikler om skolens seksualundervisning og de udfordringer, der knytter sig hertil. Vokseværker. Et signalement af unge danskeres seksuelle liv af Christian Graugaard. Psyke & Logos 2010, 31, Artikel der samler den eksisterende viden om unges seksuelle adfærd. Artiklen kan hentes på Andre tilbud Sex & Samfunds Supplerende seksualundervisningstilbud Sex & Samfund og Aarhus Kommune tilbyder supplerende seksualundervisning for elever i 8. klasse i Aarhus Kommune. Undervisningen varetages af en underviser fra Sex & Samfunds underviserkorps. En undervisning varer to timer og foregår på skolen. Sex & Samfunds seksualundervisning indeholder som udgangspunkt temaer om prævention, sexsygdomme og seksuelle rettigheder, men det specifikke indhold aftales altid i samarbejde med klassens lærer. I undervisningen inddrages også klassens egne ønsker til indhold og anonyme spørgsmål fra eleverne. Forud for undervisningen fremsendes et frivilligt forberedelses- og efterbehandlingsmateriale. Tidsbestilling foregår ved henvendelse til Sex & Samfund på telefon , eller ved at udfylde bestillingsformularen på Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 15

16 introduktion Seksualundervisning Rådgivning for børn og unge Hvis man som underviser har brug for at henvise børn og unge til ekstern hjælp og rådgivning, findes her en oversigt over centrale rådgivningsmuligheder for børn og unge. Børnetelefonen er Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge, hvor man kan få råd og vejledning i forhold til alle former for bekymringer og tanker. Man kan ringe anonymt og gratis til Børnetelefonen på , eller man kan benytte sig af børnetelefonens brevkasse. Børnetelefonen tilbyder endvidere mulighed for at chatte med en voksen i BørneChatten og UngeChatten Tværs er en rådgivningsportal for unge. Her gives ikke direkte rådgivning, men hjælp til at finde det rådgivningssted der passer til det problem, den unge har. Hjemmeside og anonym rådgivning til etniske unge Hjemmesiden NyMødom.dk er oprettet af Kristina Abu-Khader Aamand, der er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver. Sidens formål er bl.a. at synliggøre mødommens magt og at problematisere mødomskirurgi, og den henvender sig både til unge kvinder og fagpersoner, der søger rådgivning og viden. NyMødom.dk har egen brevkasse på siden. BuddyGuard er Red Barnets online rådgivning for børn og unge, der har brug for rådgivning omkring deres sociale liv på nettet eller mobilen. Det kan være børn og unge, der har haft ubehagelige eller krænkende oplevelser med fx sladder-sms er, hadegrupper på Facebook eller uønskede henvendelser af seksuel karakter. Sabaah er en forening for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner med etnisk minoritetsbaggrund. Foreningen tilbyder bl.a. anonym telefonrådgivning. Sexlinien for Unge er Danmarks ældste rådgivning om seksualitet for unge og ældre. På Sexlinien for Unge er det muligt at få viden og anonym rådgivning om seksuelle spørgsmål og problemer, prævention, sexsygdomme, graviditet, nødprævention, abort, forelskelse, seksuelle overgreb, den første gang og meget, meget mere. Sexlinien rummer en brevkasse og en telefonrådgivning. 16 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

17 Seksualundervisning introduktion Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners (LGBT Danmark) anonyme rådgivning før unge og pårørende. Ungekontakten Ungekontakten er et tilbud under Aarhus Kommunes socialforvaltning. Ungekontakten rådgiver og vejleder unge med ungdomslivsproblemer, med psykiske problemer eller misbrugsproblemer. Rådgivningen er åben for alle unge mellem år, og man kan være anonym. Ungdomskontaktens adresse er Sønderalle 33, Aarhus C, tlf Læs mere om ungekontakten på (Se også cyberhus.dk) Cyberhus.dk Et socialpædagogisk netsted under Ungekontakten, Aarhus Kommune. Cyberhus tilbyder blandt andet chatrådgivning og andre socialpædagogiske aktiviteter på nettet. Mistanke om børn udsat for seksuelle overgreb Lærere og andre fagpersoner har en særlig underretningspligt ved mistanke om omsorgssvigt og/eller seksuelle overgreb. Alle underretninger om børn og unge sendes til Underretningsenheden: Telefonisk henvendelse på telefon: Hvis man som lærer er bekymret for, eller har mistanke om, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb, er der forskellige muligheder for vejledning og rådgivning: Aarhus Kommune Respekt for grænser er Aarhus Kommunes beredskab ved seksuelle overgreb, eller når der mistanke om et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Beredskabet omfatter: Specialgruppen, der er nedsat til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere krisesituationer i Børn og Unge. Specialgruppen er en tværfaglig, strategisk gruppe, bestående af psykologer (PPR), socialrådgiver og sundhedsplejerske, alle ansat i Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge, Aarhus Kommune. Specialgruppen varetager vejledning, forebyggelse og håndtering af sager om et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung, samt vejledning, når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 17

18 introduktion Seksualundervisning Vejledningsmateriale: På Aarhus Kommunes hjemmeside: aarhus.dk/respekt findes vejledningsmaterialet. Forældrelinjen er en telefonlinje for forældre, der ønsker rådgivning og vejledning, hvis de føler, at deres barns grænser er blevet overskredet. Forældretelefonlinjen: Tlf: Institutionslinjen er for ansatte i Børn og Unge, som ønsker råd og vejledning vedrørende bekymringer om et seksuelt overgreb på et barn eller en ung. Alt materiale kan downloades på Region Midtjylland Center for Voldtægtsofre, Skadestuen, Aarhus Universitetshospital. Centeret er en tværfaglig modtagelse med læger, sygeplejersker og psykologer, og henvender sig til alle, der har været udsat for eller kender til nogen, der har været udsat for seksuelle overgreb. Centeret er åbent hele døgnet og kræver ingen henvisning. Tlf: Servicestyrelsen Servicestyrelsen har en rådgivning til forældre og fagpersoner omkring børn eller unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Rådgivningen, SISO, yder professionel rådgivning og konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb og/eller vold mod børn og unge. Link til hjemmesiden: SISO-boern.dk Er du i tvivl om hvad du skal gøre? - Ring og få rådgivning hos SISO. Tlf: Servicestyrelsen har udgivet et fagligt vejledningsmateriale henvendt til fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Pjecen: Den professionelle tvivl skal bidrage til en tidligere opsporing af seksuelle overgreb. Pjecen opfordrer fagpersonen til at anvende tvivlen som et professionelt redskab til opsporing. Download pjecen her: 18 Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere