Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen"

Transkript

1 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012

2 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012

3 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Noter: Publikationen findes kun i elektronisk udgave Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Institution: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning Artikelredaktør: Dorthe Alvang, Ministeriet for Børn og Undervisning Serieredaktion, korrektur og produktion: Werner Hedegaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunikationssekretariatet Andre bidragydere: Louise M. Jeppesen keepyourdarlings.com (grafisk tilrettelægning, forside), Colourbox, Per Lykke Søndergaard, Lars Skaaning og Poul Rasmussen (fotos), Phoenix Design Aid (web) Emneord: grundskolen, folkeskolen, Fælles Mål, folkeskolens emner, seksualundervisning, sundhed Resumé: Publikationen giver inspiration og ideer til, hvordan grundskoler kan udvikle og kvalificere seksualundervisningen for at mindske både mobning og diskrimination og for at fremme trivslen blandt børn og unge. En ekspertgruppe har sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning udarbejdet publikationen, som indeholder konkrete eksempler fra flere kommuner Sprog: Dansk Internetadresse Den elektronisk udgaves ISBN: Pris for den elektroniske udgave: 0 DKK Bestillingsnummer: Publikationen findes kun i elektronisk format Version: 1.0 Versionsdato: Publikationsstandard nummer: 2,0 Formater: html, pdf, jpg Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationssekretariatet i Ministeriet for Børn og Undervisning, telefon eller 2

4 Indhold Forord 5 Indledning 6 Læsevejledning 6 1. Seksualundervisningens ramme 7 Det statslige niveau centrale krav til seksualundervisningen 7 Det kommunale niveau mål og rammer for seksualundervisningen 8 Skoleniveauet seksualundervisningens organisering 9 Skolebestyrelsen 9 Skolelederen Lærerens rolle 11 Inddragelse af eleverne 11 Dialog og handlekompetencer 12 Et trygt læringsrum 12 Tværfaglige snitflader 13 Skole-hjem-samarbejde 14 Supplerende undervisningsforløb Læreruddannelsen, kurser og efteruddannelse Eksempler på god praksis 18 Vejen Kommune Læseplan for sundhedsundervisningen 18 Københavns Kommune Fokus på udskolingen 18 Holstebro Kommune Projekt seksuel sundhed for børn og unge 19 Bilag 1: Ekspertgruppens sammensætning 20 Bilag 2: Trinsmålsoversigt Seksualundervisningen og skolens obligatoriske fag 21

5 Forord Fra international forskning ved vi, at en obligatorisk sundhedsundervisning i skolen, som vi har det i Danmark, er den rette strategi, hvis man ønsker at skabe sundhedsfremmende ændringer for børn og unge. Samtidig peger erfaringer på, at en målrettet prioritering og kvalificeret tilrettelæggelse af seksualundervisningen har potentialer til at mindske både mobning og diskrimination og dermed fremme trivslen blandt børn og unge. Folkeskolens seksualundervisning er således af stor betydning og gør en forskel. Der har de senere år været drøftelser af folkeskolens seksualundervisning, der primært har gået på, at undervisningens kvalitet er svingende både med hensyn til indhold og omfang. En ekspertgruppe bestående af en række centrale aktører og interessenter på området har vurderet, at rammerne for seksualundervisningen er passende, men at der er behov for at skabe det rette fokus, så kommuner og skoler prioriterer den obligatoriske seksualundervisning, og lærerne kan se en positiv udfordring i at varetage undervisningen kvalificeret. Ekspertgruppen har bestået af Sundhedsstyrelsen, KL, Skolelederne, Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Professionshøjskolerne læreruddannelsen, Folkesundhed Aarhus, KOSMOS, Sex & Samfund og Center for Sex og Sundhed. Ministeriet for Børn og Undervisning har sammen med ekspertgruppen udarbejdet dette inspirationshæfte, og jeg håber, at det kan være med til at skabe overblik over kommuners og skolers muligheder for at tilrettelægge og organisere en bedre seksualundervisning. Christine Antorini Børne- og undervisningsminister 5

6 Indledning Ekspertgruppen har vurderet de nationalt bindende mål for folkeskolens obligatoriske seksualundervisning, som de indgår i det samlede sundhedsemne, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, passende for, hvad børn og unge skal lære i folkeskolen. Det fremgår af Fælles Mål-faghæftet for sundhedsemnet, at undervisningen blandt andet skal tage afsæt i elevernes egne oplevelser og interesser og bidrage til, at de lærer egne grænser at kende og at respektere andres. Der er således ikke sat spørgsmålstegn ved kravene til indholdet af seksualundervisningen, men derimod hvordan seksualundervisningen tilrettelægges og organiseres på skolerne. Undersøgelser peger på, at flere af folkeskolens elever oplever seksualundervisningen som mangelfuld og uvedkommende. Dertil kommer, at flere lærere har givet udtryk for, at det kan være en udfordring at varetage undervisningen, og både lærere og elever efterspørger tidssvarende undervisningsmaterialer og supplerende undervisningsforløb 1. Læsevejledning Konkrete beslutninger om, hvordan seksualundervisningen tilrettelægges, træffes lokalt på de enkelte skoler inden for kommunalbestyrelsens fastsatte rammer. Kapitel 3, Seksualundervisningens ramme, retter derfor fokus på mulighederne for at prioritere indsatsen på kommunalt niveau i forhold til fastsættelse af mål og rammer og på skoleniveau, hvor både skoleleder og skolebestyrelse har mulighed for at påvirke seksualundervisningens status i forbindelse med skoleårets planlægning og i skolens hverdag. Den didaktiske og faglige ekspertise er forankret på skolerne, hvor lærerne, som har kendskab til elevernes faglige niveau og udviklingstrin og varetager skole-hjemsamarbejdet, spiller en central rolle for tilrettelæggelsen af en kvalificeret seksualundervisning. Ekspertgruppen har derfor fundet det væsentligt at rette fokus på en række almene pædagogiske kompetencer, som er væsentlige for en vellykket seksualundervisning. I kapitel 4, Lærerens rolle, peger ekspertgruppen på følgende områder: Inddragelse af eleverne, Dialog og handlekompetencer, Et trygt læringsrum, Tværfaglige snitflader, Skole-hjem-samarbejde og Supplerende undervisningsforløb. Kapitel 5, Læreruddannelsen, kurser og efteruddannelse, sigter på at skabe overblik over de eksisterende muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling inden for området. Ekspertgruppen er bekendt med, at man flere steder er nået langt med hensyn til at organisere en varieret og alsidig seksualundervisning inden for de eksisterende rammer. I kapitel 6, Eksempler på god praksis, præsenteres indsatser for en bedre seksualundervisning fra følgende kommuner: Vejen Kommune, der har udviklet en læseplan for sundhedsundervisningen, Københavns Kommune, der har fokus på seksualundervisningen i udskolingen, og Holstebro Kommune, der har iværksat projekt Seksuel sundhed for børn og unge. ¹ Sex & Samfund (2005): Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark delrapport 1, 2, 3 og 4. 6

7 1. Seksualundervisningens ramme Folkeskolen er et kommunalt anliggende. Reglerne for folkeskolen findes i folkeskoleloven og en række bekendtgørelser med hjemmel heri. Folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser og de nationalt bindende krav til seksualundervisningens indhold udstedes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder blandt andet bevillinger og økonomiske rammer for de enkelte skoler 2. Endvidere godkender kommunalbestyrelsen skolernes læseplaner 3 og skal sørge for, at der fastsættes en læseplan for undervisningen i overensstemmelse med folkeskolens obligatoriske fag og emner 4. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem, og godkender, hvilke undervisningsforløb og materialer der skal anvendes på den enkelte skole. Derudover fastsætter skolebestyrelsen ordensregler og værdisæt. Det samlede ansvar for den pædagogiske udvikling og ansvaret for undervisningens organisering og kvalitet er lagt ud til den enkelte skole. Skolens leder har ansvaret for, at skolens undervisning lever op til folkeskolens formål inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Det statslige niveau centrale krav til seksualundervisningen Folkeskolens seksualundervisning indgår i det obligatoriske sundhedsemne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 5 der dækker over emner som sundhed, vaner og livsstil. Der skal undervises i emnet som en helhed gennem hele skoleforløbet, såvel emneopdelt som i tværgående problemstillinger. I modsætning til folkeskolens obligatoriske fag, er der ikke tale om et egentligt fag, men om et emne, der ikke er tillagt et særligt selvstændigt timetal, og undervisningen gives i forbindelse med undervisningen i den obligatoriske fagrække. Formålet med undervisningen i sundhedsemnet er, at eleverne skal opnå forståelse for den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed, og af samspillet mellem sundhed og miljø. Det positive og brede sundhedsbegreb er fastholdt som fællesnævner, og undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed, herunder også seksuel sundhed. Sundhedsundervisningen skal også understøtte, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres 6. 2 Jf. folkeskolelovens Jf. folkeskolelovens 10, stk Jf. folkeskolelovens 5, stk Undervisningsministeriet (2009): Fælles Mål Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Faghæfte Jf. formål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, stk. 2. Kilde: Undervisningsministeriet (2009): Fælles Mål Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Faghæfte 21. 7

8 Formålet med undervisningen i sundhedsemnet er, at eleverne skal opnå forståelse for den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed, og af samspillet mellem sundhed og miljø. Det kommunale niveau mål og rammer for seksualundervisningen Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelserne i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde 7. I de fleste kommuner er det praksis, at kommunalbestyrelsen gør Ministeriet for Børn og Undervisnings læseplaner gældende på kommunens skoler. Enkelte kommuner vælger imidlertid at udforme deres egne læseplaner, for eksempel Vejen Kommune, der specifikt har udarbejdet en læseplan for folkeskolens sundhedsundervisning, som også omhandler mål for seksualundervisningen se afsnittet Vejen Kommune Læseplan for sundhedsundervisningen. Regeringens Handlingsplan til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn (2003) anbefaler, at der i folkeskolens emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab inddrages temaer, der kan styrke børns viden om seksualitet, bevidsthed om deres krop og deres egne grænser. Med henblik på at fastholde indsatsen for bekæmpelse af seksuelt misbrug og overgreb mod børn, har Justitsministeriet i 2010 taget initiativ til, at der som opfølgning på handlingsplanen fra 2003 udarbejdes en ny samlet strategi. Det er hensigten, at denne strategi kan udgøre et naturligt grundlag for nye tiltag til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og unge. For yderligere oplysninger henvises til Justitsministeriet. Børn udsat for seksuelle krænkelser og overgreb udgør et særligt indsatsområde i skolens regi. Med henblik på håndtering af sager med seksuelle krænkelser er det væsentligt, at der både på kommunalt niveau og på den enkelte skole er udviklet en beredskabsplan, der inkluderer tiltag over for både den krænkede og de pårørende, så alle parter får hurtig hjælp. I denne relation er det meget vigtigt, at ledere og medarbejdere på tværs af faggrupper, der arbejder med børn og unge, har faglig viden om seksuelle overgreb, for derved at forebygge seksuelle overgreb og bidrage til tidlig opsporing, så reviktimisering kan undgås, og senfølger begrænses. Den 1. januar 2011 trådte nye regler om den skærpede underretningspligt i kraft, som gælder for alle offentlige ansatte og folk med offentlig hverv det vil sige lærere, pædagoger og andre ansatte i skoler og institutioner. For yderligere oplysninger om underretningspligten henvises til Ankestyrelsens hjemmeside Tag signalerne alvorligt på følgende link: 7 Jf. folkeskolelovens 40, stk. 3, 2. pkt. 8

9 SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) tilbyder blandt andet konsulentbistand til kommuner i forbindelse med udvikling af beredskab og håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for psykisk/fysisk vold og seksuelle overgreb. Skoleniveauet seksualundervisningens organisering Skolebestyrelsen Medlemmerne i skolebestyrelsen repræsenterer tre forskellige parter forældrene, eleverne og skolens ansatte der i fællesskab skal varetage skolens samlede interesser. Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder blandt andet undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem, og kan fastsætte principper for skolens specialundervisning, som skolelederen træffer konkret beslutning om. Endvidere godkender skolebestyrelsen undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdisæt. I forbindelsen med skolebestyrelsens fastsættelse af principper kan det være gavnligt, hvis skolebestyrelsen sammen med skolens ledelse udarbejder en egentlig implementeringsplan, for eksempel i forbindelse med udvikling eller særligt fokus på seksualundervisningen på den enkelte skole. Publikation Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning 8 indeholder en række konkrete eksempler på, hvordan skolebestyrelse og skoleledelse kan arbejde med udvikling og implementering af en sundhedspolitik for den enkelte skole. 8 Undervisningsministeriet (2008). Kan findes på følgende link: 9

10 Forældre er både en naturlig og nødvendig del af en velfungerende seksualundervisning, og der kan være god grund til, at skolens leder om nødvendigt gør opmærksom på, at skolens seksualundervisning er obligatorisk for alle elever. Skolelederen I det omfang det ikke fremgår af læseplanen, hvilke fag sundhedsundervisningen og seksualundervisningen henlægges til, skal skolelederen 9 træffe beslutninger om, hvilke fag undervisningen i det obligatoriske emne skal foregå i, eller om undervisningen, som det ofte er tilfældet, varetages af klasselæreren. Det kan gøres ved, at klasselæreren koordinerer arbejdet med klassens lærere og øvrige ressourcepersoner, eller på anden vis. Etableringen af et fagligt miljø kan være med til at kvalificere seksualundervisningen væsentligt. Det er for eksempel af stor betydning, hvis man som lærer kan finde sparring til sin undervisningspraksis blandt kolleger og hos ledelsen. Endvidere kan både sundhedsplejen og det pædagogiske personale i skolefritidsordningen bidrage positivt med faglighed og erfaring, når seksualundervisningen skal tilrettelægges. Skolelederen kan opprioritere et fagligt miljø ved indsatser som for eksempel at: rette fokus på seksualundervisningen i forbindelse med skoleårets planlægning og stille krav i forbindelse med udarbejdelse af årsplaner eller lignende. arrangere pædagogiske temadage, som dels kan anvendes til inspiration, dels til erfarings- og vidensudveksling. udnævne særlige ressourcepersoner med ansvar for at holde sig opdateret om nye undervisningsmaterialer og kampagner mv. etablere et formelt samarbejde med det pædagogiske personale i SFO, skolens lærere og sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken skal tilrettelægge sundhedspædagogiske aktiviteter af forskellig karakter. Det kan for eksempel være seksualundervisning på såvel gruppe- som klasseniveau på forskellige klassetrin. Endelig skal sundhedsplejersken tilbyde åben konsultation til såvel børn og unge som forældre, der eventuelt har behov for støtte og vejledning til sundhedsmæssige forandringer. Det betyder, at børn, unge og forældre til enhver tid kan henvende sig til sundhedsplejersken. Kommunalbestyrelsen fastlægger omfanget af den kommunale sundhedstjenestes ydelser. Til brug for tilrettelæggelsen af ydelserne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, der trådte i kraft den 1. marts Det fremgår af vejledningen, at der er lagt vægt på, at sundhedsplejerskerne styrker samarbejdet med skolens ledelse og lærere. Det anbefales således, at skolesundhedstjenesten tilbyder skolens ledelse at deltage i planlægning og gennemførelse af sundhedsundervisningen. Det er for at medvirke til relevans, sammenhæng og aktualitet i de ydelser, der tilbydes fra sundhedstjenesten, så de to fagligheder den pædagogiske og den sundhedsfaglige kommer til at supplere hinanden. Elevernes sundhed og seksualitet er ikke kun skolens ansvar. Forældre er både en naturlig og nødvendig del af en velfungerende seksualundervisning, og der kan være god grund til, at skolens leder om nødvendigt gør opmærksom på, at skolens seksualundervisning er obligatorisk for alle elever. Der er med andre ord ikke fritagelsesmulighed for skolens seksualundervisning. 9 Jf. folkeskolelovens Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 10

11 2. Lærerens rolle Undersøgelser peger på, at seksualundervisningen blandt lærere kan opleves som en udfordring at varetage, og flere har tilkendegivet, at de er uklare på, hvordan opgaven skal gribes an 11. Seksualundervisningen er imidlertid et dannelsesfag, som ethvert andet fag eller emne i folkeskolen. Undervisningen rummer både pædagogiske udfordringer, fordrer faglige og didaktiske overvejelser og byder på muligheder for en spændende, relevant og alsidig undervisning. Væsentlige betingelser for en vellykket seksualundervisning er: Inddragelse af eleverne Dialog og handlekompetencer Et trygt læringsrum Tværfaglige snitflader Skole-hjem-samarbejde Supplerende undervisningsforløb. Inddragelse af eleverne Det er centralt, at undervisningen i det obligatoriske sundhedsemne, og herunder også seksualundervisningen, knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber 12, og som det fremgår af undervisningsvejledningen for emnet, er disse forskellige og i en stadig udvikling. Det er netop denne dynamik, som er seksualundervisningens omdrejningspunkt. Fra teenagealderen og for nogens vedkommende allerede som tweens 13, har børn en stor nysgerrighed over for seksuelle emner, inden de som unge bliver seksuelt aktive. Den spirende seksualitet og behovet for at tale om denne begynder lang tid inden, de unge debuterer seksuelt. Udforskningen af egen krop er for eksempel udbredt for både drenge og piger allerede fra børnehave- og den tidlige skolealder, hvorimod det ofte først er i den tidlige pubertetsalder, at barnet/den unge begynder at få konkrete forestillinger og fantasier om seksuelle situationer 14. Seksuel sundhed har fysiske og biologiske såvel som følelsesmæssige og sociale dimensioner gennem børns opvækst, som alle bør inddrages i folkeskolens seksualundervisning. Læs mere om børns og unges seksualitet i samtiden: VOKSEVÆRKER. Et signalement af unge danskeres seksuelle liv, En artikel af Christian Graugaard, læge og formand for organisationen Sex & Samfund 15. Rapporten Unge, køn og pornografi i Norden, Et forskningsprojekt om unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Erfaringer viser, at børn og unge generelt er motiverede for at modtage seksualundervisning, fordi emnet både er aktuelt og vedkommende for dem. Nogle elever er imidlertid modenhedsmæssigt langt fremme og stiller store krav, mens andre igen kan opleve undervisningen som uvedkommende og måske ligefrem grænseoverskridende. Det kan derfor være aktuelt i en periode at dele eleverne i hold afhængig af deres udvikling og nysgerrighed. Reglerne om brug af holddannelse findes i folkeskolelovens 25, stk Det fremgår heraf, at undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Holddannelse kan på alle klassetrin ske af praktiske eller pædagogiske grunde. 11 Sex & Samfund (2005): Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark delrapport 1, 2, 3 og Jf. sundhedsemnets formålsparagraf, stk Begrebet tween refererer til aldersgruppen 8-12-årige. 14 Anna Louise Stevnshøj (2008). Børn og seksualitet. Om børns seksuelle udvikling, adfærd og leg samt om seksuelle overgreb. Børns vilkår. 15 Artiklen kan findes på 11

12 Et trygt rum kan forstås som en undervisningssammenhæng, hvor alle elever oplever at kunne tale åbent om sex og seksualitet uden at skulle frygte hverken nedgørende eller latterliggørende kommentarer. Eleverne har via skolens elevråd formel mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til skolens ledelse og skolebestyrelsen vedrørende skolens praksis og dagligdag. Det kan for eksempel være i forbindelse med konkrete ønsker med hensyn til forbedring af seksualundervisningen eller en generel opfordring til prioritering af området. Når seksualundervisningen skal bidrage til udviklingen af elevernes handlekompetencer, skal der arbejdes målrettet med dette i praksis. Her har dialogbaserede metoder, der sætter fokus på elevernes fælles refleksion, et særligt potentiale i forhold til at aktivere og engagere eleverne. Dialogbaserede metoder fordrer en underviserrolle, hvor kompetencer til at lede dialogen og til at stille de gode spørgsmål er essentielle. Dialog og handlekompetencer Undersøgelser viser, at danske unge generelt har et ganske fint niveau af viden, når det kommer til seksuelle emner. Størstedelen af de unge er for eksempel velinformerede om sexsygdomme og ved godt, hvordan de skal beskytte sig selv og hinanden. Ikke desto mindre peger undersøgelser på, at mange unge ikke formår at handle i overensstemmelse med denne viden. Det på trods af, at der blandt unge i Danmark hersker en udbredt sikker sex-norm, hvor flertallet mener, at det er uacceptabelt at undlade at beskytte sig, når man har sex. Unge i aldersgruppen 12 til 25 år udgør hovedparten af danskere, der får konstateret klamydia, og antallet af diagnosticerede tilfælde af klamydia er stigende. I 2009 blev der konstateret tilfælde, og det anslås, at antallet af smittede reelt er næsten det dobbelte knap da mange er symptomfri. Erfaringer viser, at en målrettet indsats på alle klassetrin for at skabe dialog om vigtige temaer i børns og unges liv, som for eksempel venskaber, ensomhed, kærester, krop, seksualitet og sex, understøtter elevernes indsigt i mangfoldighed og forskellighed. Dermed udgør seksualundervisningen et potentiale i forhold til at arbejde for alle børns og unges ret til at være, som de er, og dermed mindske mobning og diskrimination. Et trygt læringsrum International forskning peger på, at et trygt læringsrum for eleverne er afgørende for seksualundervisningens succes 16. Et trygt rum kan forstås som en undervisningssammenhæng, hvor alle elever oplever at kunne tale åbent om sex og seksualitet uden at skulle frygte hverken nedgørende eller latterliggørende kommentarer. I et trygt rum er der plads til mangfoldighed i social og familiær baggrund, religiøsitet, etnicitet, køn, seksualitet og/eller handicap. Et trygt socialt rum er således et inkluderende og anerkendende rum, hvor eleverne oplever, at undervisningen rummer deres liv, tanker og erfaringer. Læs mere om de seneste opgørelser over registrerede tilfælde af klamydia og antallet af aborter blandt unge på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Test din viden om unge og sex i Quizzen på Find undervisningsideer til arbejdet med unge og sex i undervisningen på Læreren er ansvarlig for at skabe et sådant trygt rum, der også er af betydning for læreren selv. Som lærer kan man nemt føle sig usikker på sin rolle i seksualundervisningen. Denne usikkerhed kan knytte sig til en uklarhed om den relation, man har til eleverne. En relation, der kan skabe usikkerhed, hvis emnet for undervisningen er for privat eller intimt. Det kan derfor skabe større tryghed, hvis 16 UNESCO (2009): International Technical Guidance on Sexuality Education. An evidens-informed approach for schools, teachers and health educators. 12

13 undervisningen som afsæt for en dialog i klassen tager udgangspunkt i fiktive eller autentiske fortællinger. Læs om det trygge rum i seksualundervisningen, og find eksempler på dialogiske metoder og øvelser på Få mere inspiration til metoder og emner i de to bøger til lærere: - Seksualundervisning Inspiration og metoder Bedre seksualundervisning 18. Sundhedsundervisningen har berøringsflade med en lang række af folkeskolens fag og fagområder, og undervisningen er integreret i skolens samlede undervisning. Emnet kan desuden på lige fod med folkeskolens obligatoriske fag og emner indgå i undervisningen i tværgående temaer og problemstillinger. Erfaringer viser, at det kan være særligt udfordrende for lærere og pædagoger at tilrettelægge den obligatoriske seksualundervisning for elever med særlige behov i specialskoler og specialklasser. Til inspiration henvises derfor til: Projekt seksualpolitik på specialskoler Seksualundervisning til elever med særlig behov Bogen Sex, kærlighed og autisme. Inspiration til seksualundervisning og seksualpolitik, (2010), Sex & Sundhed. Tværfaglige snitflader Den eksisterende ordning for det obligatoriske sundhedsemne hviler på en forudsætning om, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne får et fagligt udbytte af for eksempel både seksualundervisningen og det fag, den gives sammen med. Man kan tale om et fagligt overlap. Seksualundervisning kan med fordel inddrages i en række af folkeskolens fag som for eksempel natur/teknik, musik, idræt, billedkunst, dansk, engelsk, biologi, geografi, samfundsfag og historie. Der er imidlertid ikke udbredt tradition for et tæt tværfagligt samarbejde om organisering og tilrettelæggelse af seksualundervisningen og skolens øvrige undervisning. Der er en tendens til, at seksualundervisningen primært varetages af dansk- og biologilærerne 19, hvilket kan tyde på, at potentialerne ved det tværfaglige samarbejde mellem seksualundervisningen og skolens obligatoriske fag ikke udnyttes tilstrækkeligt på mange skoler. Ekspertgruppen har på den baggrund udarbejdet en skematisk oversigt, der peger på nogle af de mulige sammenfald, der kan være i trin- og slutmål med den obligatoriske seksualundervisning og en række af fag i skolens obligatoriske fagrække. Oversigten er på ingen måde udtømmende i forhold til de mange kombinationsmuligheder, der potentielt er til stede lokalt, hvor den faglige og didaktiske ekspertise er forankret. Se bilag 2: Trinmålsoversigt Seksualundervisningen og skolens obligatoriske fag. 17 Center for Sex og Sundhed, Sex og Samfund, 2010, 2. udgave. 19 Sex & Samfund (2005): Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark delrapport 1, 2, 3 og 4. 13

14 Forældrene er både en naturlig og nødvendig del af en velfungerende seksualundervisning, og de fleste forældre bakker sædvanligvis også op om skolens seksualundervisning. Skole-hjem-samarbejde Forældrene er både en naturlig og nødvendig del af en velfungerende seksualundervisning, og de fleste forældre bakker sædvanligvis også op om skolens seksualundervisning. Dette udelukker imidlertid ikke, at mange forældre kan have en række spørgsmål og usikkerheder. Det kan derfor være en god idé at inddrage forældrene tidligt i planlægningsfasen ved for eksempel at: gennemgå undervisningsplaner og/eller årsplaner på et forældremøde vise eksempler på oplæg og/eller undervisningsmaterialer forventningsafstemme i forhold til læreres opgave og forældres ansvar. Dialogmøder kan være med til at sætte forældres ansvar i spil og give dem modet og lysten til at involvere sig aktivt i deres børns sundhed og trivsel. Dialogmøder kan bruges til at etablere et forum for åben dialog og drøftelse af aktuelle emner med både elever og forældre. Man kan for eksempel lade forældrene byde ind med ideer til håndtering af informationer i hjemmet og til, hvordan man snakker med sine børn om et aktuelt emne. Eksempler på dialogmøder: Forældrene får et fagligt oplæg af enten lærer eller en ekstern fagperson om for eksempel unge, sex og prævention. Oplægget giver mulighed for afklaring af typiske misforståelser blandt unge og forældre og giver forældrene værktøjer til at støtte op om skolens seksualundervisning derhjemme. Forældre og elever får et fagligt oplæg henholdsvis samlet og hver for sig hvorefter de sammen drøfter udfordringer vedrørende for eksempel unges festkultur, alkohol og præventionsbrug. Forældre og elever modtager et fagligt oplæg om webetik og adfærd i cyberspace med henblik på at fortsætte drøftelserne, når de kommer hjem. Danske børn og unge begynder at færdes på internettet i en tidlig alder. De bruger internettet meget, og det bliver hurtigt en stor del af deres hverdag. Undersøgelsen EU Kids Online viser, at jo mere børn og unge bruger internettet, jo flere muligheder og fordele oplever de, men mange danske børn har også oplevet ting, som de ikke bryder sig om. Undersøgelsen peger samtidig på, at danske børn og unge mangler viden og kompetencer til at kunne begå sig trygt og sikkert på internettet. Undersøgelse EU Kids Online viser blandt andet, at: 85 procent af de adspurgte børn bruger internettet i hjemmet, og cirka halvdelen af disse børn (48 procent) går på internettet på eget værelse uden opsyn fra forældre. Folkeskolen skal understøtte, at eleverne tilegner sig tidssvarende kompetencer til at kunne begå sig og passe på sig selv og hinanden i cyberspace. Med udgivelsen af det vejledende Fælles Mål-faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen i 2010 er der sat fokus på, at folkeskolens elever skal lære at vurdere konsekvenserne ved at eksponere sig selv på internettet. Det fremgår blandt andet af faghæftet, at eleverne skal lære at forholde sig kritisk til et virtuelt univers, hvor samtalepartneres identitet og hensigt kan være uvis. UNI C (Danmarks IT-center for uddannelse og forskning) har i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge og den tidligere IT- og Telestyrelsen publiceret en række undervisningsmaterialer til brug for lærere og elever om blandt andet webetik, it-sikkerhed og cybermobning. Materialerne er elektronisk tilgængelige for eksempel på EMU Danmarks Undervisningsportal og byder blandt andet på oplæg til brug for afholdelse af forældremøder. 14

15 Fordelene ved supplerende seksualundervisning udefra er, at eleverne får et frirum, hvor de kan spørge om ting, som de normalt ikke ville bryde sig om at drøfte med deres klasselærer. Supplerende undervisningsforløb Det fremgår af Fælles Mål-faghæftet for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, at det er muligt at inddrage andre relevante ressourcepersoner eller gæsteundervisere i sundhedsundervisningen, hvor det er relevant. Disse muligheder skal forstås som supplerende forløb til skolens egen indsats, og man bør være opmærksom på, hvordan besøg udefra hænger sammen med den øvrige undervisning i faget. Særligt i de tilfælde, hvor læreren ikke selv er til stede i undervisningen. Fordelene ved supplerende seksualundervisning udefra er, at eleverne får et frirum, hvor de kan spørge om ting, som de normalt ikke ville bryde sig om at drøfte med deres klasselærer. Eksterne undervisere kan desuden virke som positive rollemodeller for eleverne, og de kan bidrage med specialviden, der ellers kan være vanskeligt for læreren at formidle på passende vis. Fordelene ved at benytte supplerende undervisningsforløb kan være flere: Som lærer kan man have behov for at trække på andre til at undervise i dele af faget, som man ikke selv føler sig tilstrækkelig godt klædt på til rent fagligt, for eksempel prævention og sexsygdomme. Som lærer kan det være en udfordring at undervise i visse områder, fordi det personligt går for tæt på i forhold til den relation, man gerne vil have til eleverne, for eksempel onani og samleje. Gæsteundervisere kan inviteres til at fortælle en personlig historie, for eksempel om den første gang eller hvordan det er at springe ud som homo-, bi- eller transseksuel. 15

16 Supplerende seksualundervisningstilbud i skolens regi kan være SSP 20, AKT-funktionen 21, PPR 22 og sundhedsplejen. Supplerende seksualundervisningstilbud uden for skolens regi kan blandt andet studeres på og rekvireres via følgende hjemmesider: Her findes blandt andet en oversigt over lokale og landsdækkende udbud af supplerende tilbud. Her findes blandt andet en henvisning til Landsforeningens Gå-Ud-Gruppe. Foreningen Sex og Sundhed tilbyder undervisning og rådgivning om blandt andet sex og rusmidler til skoler og kommuner. Foreningen Sex og Samfund tilbyder undervisning og rådgivning til skoler, kommuner, ungdomsuddannelser, etniske minoritetsgrupper mv. Endvidere står foreningen bag den landsdækkende kampagne Uge Sex. Uge Sex -kampagnen retter hvert år fokus på et nyt tema, som i år (2012) er Køn betyder noget om de muligheder, begrænsninger, kønsroller og normer, der er knyttet til at være pige og dreng. Med dialogbaserede materialer og en elevinvolverende tilgang til undervisningen, der er i overensstemmelse med Fælles Mål, bidrager kampagnen til styrkelse af børns og unges viden, kritiske sans og evne til at træffe informerede og kompetente valg i relation til seksualitet og trivsel. Det er gratis at deltage, og man får adgang til en række nye skriftlige og webbaserede undervisningsmaterialer, der på forskellig vis er målrettet seksualundervisning på de forskellige klassetrin. Læs mere om Uge Sex og find tidligere års undervisningsmaterialer på 20 SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet er et lokalt initiativ i de enkelte kommuner i Danmark. 21 AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) sætter fokus på elever, der i skolen har en adfærd, som giver problemer i kontakten med andre elever og voksne, og som derved påvirker deres egen og andres trivsel. En AKT-vejleder er skolens ressourceperson på områder, der vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø. 22 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver og vejleder om undervisningens indhold, undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer, så elever med særlige behov kan få støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning. 16

17 3. Læreruddannelsen, kurser og efteruddannelse Ekspertgruppen har identificeret behovet for, at folkeskolens seksualundervisning gøres mere synlig, og at undervisningens status øges på det kommunale niveau og på skoleniveauet, hvor lærerens faglighed og kompetencer er centrale for kvaliteten af den konkrete undervisning. En række undersøgelser peger på, at lærerne kun i varierende grad føler sig klædt på til at varetage seksualundervisningen. Ekspertgruppen har derfor fundet det relevant at rette fokus på læreruddannelsens indhold og på mulighederne for et kursus og efter- og videreuddannelse inden for området. Læreruddannelsen blev reformeret i 2007, og læreruddannelsesstederne blev forpligtet til at tilbyde, at de studerende i løbet af uddannelsen kan arbejde med folkeskolens obligatoriske emner. Det betyder, at uddannelsesstederne har pligt til at udbyde et sådant kursus, men det er valgfrit om de studerende ønsker at deltage. Kurset tilrettelægges forskelligt og udbydes på forskellige årgange alt efter det enkelte uddannelsessted. Kurset har blandt andet til formål, at den studerende opøver kompetencer til at tilrettelægge undervisning vedrørende seksualitet med respekt for elevernes forforståelse, mangfoldighed og forskellige værdier. Endvidere skal der arbejdes med overvejelser om, hvordan ansvaret for undervisningen inden for sundhed,seksualitet og familiekundskab bliver varetaget gennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klassetrin, og hvordan dialogen med forældrene herom kan gribes an. På en del læreruddannelsessteder tilrettelægges seksualundervisningen i samarbejde med Sex & Samfund, der tilbyder undervisere til forløb i såvel læreruddannelsen som til forløb henvendt til konkrete folkeskoler. I læreruddannelsen indgår hvert år faste praktikforløb, hvor de studerende blandt andet har mulighed for at afprøve teori i praksis. I forbindelse med sådanne praktikforløb kan det overvejes, om praktikanterne, hvis de har gennemført kurset i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, kan bidrage med nye perspektiver til brug for organisering og tilrettelæggelse af seksualundervisningen for den konkrete praktikklasse. Professionshøjskolerne tilbyder at tilrettelægge særlige kursusforløb til kommuner og skoler eller andre, der måtte ønske at rekvirere sådanne kurser. I den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse udbydes følgende moduler på 5 ECTSpoint 23, som er relevante i en seksualundervisningskontekst: 1. Indsatsområder, strategier og implementering af sundhedsfremme og forebyggelse 2. Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed 3. Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe. I forbindelse med Uge Sex, der er Sex & Samfunds årlige, landsdækkende kampagne, arrangerer flere Centre for Undervisningsmidler (CFU) et kortere kursus, typisk af en eftermiddags varighed. Et sådant kursus har primært til formål at præsentere de forskellige materialer og oplæg for lærerne, som kan sættes i spil i forbindelse med Uge Sex-kampagnen. 23 ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. 17

18 4. Eksempler på god praksis Der er i samfundet et generelt øget fokus på en forebyggende sundhedsindsats, og i forlængelse af arbejdet med sundhedspolitikker på kommunalt niveau er der flere steder i landet iværksat en række interessante initiativer, der er med til at styrke folkeskolens seksualundervisning. Vejen Kommune Læseplan for sundhedsundervisningen Vejen Kommune har udarbejdet materialet Inspiration til læseplan for sundhed. Materialet blev udarbejdet på foranledning af flere af kommunens lærere, der ønskede et inspirerende og vejledende input til brug for planlægningen af sundhedsundervisningen på de enkelte skoler. Lærernes ønske blev fremsat i forbindelse med projekt Sundhedsaktiv Skole, der kørte i Vejen Kommune i perioden fra 2007 til 2010, og som blandt andet havde til formål, at skolerne prioriterede og implementerede sundhedsundervisningen. Inspiration til læseplan for sundhed tager afsæt i de nationalt bindende trin- og slutmål for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og indeholder blandt andet en konkret læseplan fra 0. til 8. klassetrin med tilhørende henvisninger til blandt andet aktiviteter og tilgængelige materialer i kommunen. For yderligere oplysninger om materialet Inspiration til læseplan for sundhed henvises til Vejen Kommune. Københavns Kommune Fokus på udskolingen Københavns Kommune har etableret et samarbejde med Sex & Samfund om et supplerende seksualundervisningsforløb til kommunens klasser, der finansieres gennem bevillinger fra Folkesundhed København og organiseres i et samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Desuden har lærerne i Københavns Kommunes to gange årligt mulighed for at deltage i et kursus vedrørende Sex & Samfunds supplerende seksualundervisningstilbud, ligesom lærerne gennem Børne- og Ungdomsforvaltningen får tilbudt kurser i forbindelse med den årlig tilbagevendende Uge Sex -kampagne. Sex & Samfunds tilbud til skoleklasserne består af et totimers undervisningsforløb, mens klassens sædvanlige lærer ikke er til stede. Sex & Samfunds ung til yngre - undervisere er i gennemsnit 25 år. De er studerende fra sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser, de er særligt uddannede og modtager løbende efteruddannelse og supervision inden for området. Underviserne fra Sex & Samfund drøfter forløbet med klassens lærer både før og efter besøget og giver en skriftlig tilbagemelding om de gennemgåede temaer under forløbet. Lærerne får desuden tilsendt materialer til brug i forberedelsen og efterbehandlingen af undervisningen, så der bygges bro mellem lærerens egen undervisning og besøget hos Sex & Samfund. Formålet med disse supplerende undervisningsforløb er at skabe et åbent og reflekterende læringsrum, hvor der lægges vægt på dialog, og hvor de unges individuelle og fælles refleksioner, meningsdannelse og stillingtagen er omdrejningspunktet. Undervisningsforløbet er tilpasset det konkrete klassetrin og Fælles Mål. Derudover inddrages klassens egne ønsker til indhold vedrørende blandt andet sex, forskellige former for seksualitet, pubertet, følelser, kropsidealer, pornografi m.m. For yderligere oplysninger om samarbejdet mellem Sex & Samfund og Københavns Kommune henvises til Folkesundhed København. 18

19 Holstebro Kommune Projekt seksuel sundhed for børn og unge Holstebro Kommune fik i 2009 knap en million kroner af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til et treårigt projekt, med henblik på at kvalitetssikre seksualundervisningen på kommunens skoler. Baggrunden var blandt andet, at sundhedsplejersker oplevede, at den seksualundervisning, der blev givet på kommunens folke-, friog efterskoler, var af varierende kvalitet. Desuden mente lærerne ikke, at de havde den fornødne tid eller besad de rette kompetencer til at varetage seksualundervisningen på tilfredsstillende vis. Det resulterede i projektet Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune gennem kvalitetssikring af seksualundervisning. Hovedformålet er, at alle elever uanset skoleform modtager seksualundervisning i overensstemmelse med Fælles Mål. Projektet omfatter blandt andet, at en til to lærere fra alle kommunens skoler sammen med seks sundhedsplejersker uddannes som kompetencepersoner. Dette uddannelsesforløb er tilrettelagt som kursusdage med undervisere fra organisationen Sex & Samfund. Derudover udvikler kommunen i samarbejde med kompetencepersonerne og eksterne konsulenter en kommunal læseplan for seksualundervisning, som alle undervisere i kommunen skal tilrettelægge deres seksualundervisning med baggrund i. Læseplanens temaer, indhold og mål for de enkelte klassetrin gælder for alle skoler. Forslagene til fag, aktiviteter og henvisninger er derimod udelukkende inspiration til underviserens planlægning. Projektet i Holstebro Kommune har desuden fokus på en kvalificeret seksualundervisning i forhold til unge med anden etnisk baggrund end dansk samt børn og unge i specialklasser og specialskoler. For yderligere oplysninger om projektet i Holstebro henvises til Børn og Unge, Sundhedsplejen i Holstebro Kommune. 19

20 Bilag 1 Ekspertgruppens sammensætning Følgende medlemmer har repræsenteret ekspertgruppen ved afslutning af kommissoriet. Ministeriet for Børn og Undervisning Kontorchef Pernille Halberg Salamon (indtil den 1. marts 2011 Lone Folmer Berthelsen). Pædagogisk konsulent Dorthe Alvang (Tidligere) fagkonsulent Jesper Lykkegaard Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Akademisk medarbejder Niels Sandø Kommunernes Landsforening Konsulent Jan Bjergskov Larsen Skolelederne Viceinspektør Lis Spang-Thomsen Danske Skoleelever (Tidligere) formand Troels Boldt Rømer Danmarks Lærerforening Konsulent Ulla Maria Mortensen Landsorganisationen Skole og Forældre Formand Benedikte Ask Skotte Professionshøjskolerne Uddannelseschef Kirsten Balle Folkesundhed Aarhus Cand.psych. Vibeke Thorup KOSMOS Videncenter for Kost, Motion og Sundhed Chefkonsulent Karsten Sørensen Sex & Samfund National projektmedarbejder Line Anne Roien Center for Sex & Sundhed Administrativ medarbejder Dickson Rajanayagam 20

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 98 Offentligt. Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 98 Offentligt. Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 98 Offentligt Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Temamøde om seksuel sundhed

Temamøde om seksuel sundhed Temamøde om seksuel sundhed Region Syddanmark, d. 14. marts 2013 Seksualundervisning i grundskolen - udfordringer og initiativer Lone Smidt Sex & Samfund Hvad skal vi tale om? Seksualundervisning i grundskolen

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Notat. Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Notat. Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Notat Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Til Børn og Unge-udvalget Den 31. august 2012 Aarhus Kommune

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning

Forslag til folketingsbeslutning om vejledende timetal for seksualundervisning Beslutningsforslag nr. B 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. februar 2010 af Kirsten Brosbøl (S) og Christine Antorini (S), Leif Lahn Jensen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Nanna Westerby (SF), Marianne

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan håndtere dagligdagen med en grundlæggende tro på at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

God seksualundervisning hvad og hvordan?

God seksualundervisning hvad og hvordan? God seksualundervisning hvad og hvordan? Af Line Anne Roien og Lone Smidt, Sex & Samfund En ny undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen 1 (Sex & Samfund 2012) peger på, at seksualundervisningen

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere