NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april (Oversættelse: Ebba Larsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)"

Transkript

1 NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods alt givet impuls til, at interessen for de højere virkeligheder på ny vokser frem, og det betyder, at det åndelige i mennesket er på vej frem, samt at menneskets indre er forblevet uændret på trods af de skiftende fysiske begivenheder på overfladen. Den store interesse, der i denne tid er for at leve et åndeligt liv, er i sig selv et af vor tids mere håbefulde tegn. Til trods for den kendsgerning, at den teoretiske og teologiske form for religion ikke længere virker tiltrækkende, og til trods for den udbredte modstand mod den rituelle kirkelige religion, så har der aldrig før været en så omfattende interesse for de åndelige retninger som nu. Perioder med empirisk forståelse er brudt frem i et større omfang. Et stadigt større antal mænd og kvinder overalt tror ikke længere på kirkernes autoritative bestemmelser og accepterer heller ikke uden videre kravene i de forskellige teologier. De stræber målbevidst efter at få kendskab til det indre mystiske liv og efter at forstå karakteren af den identitet, som vi kalder sjælen, samt efter personligt at nå frem til, hvad der er sandt, og hvad der er usandt i de populære og accepterede trosretninger. Naiv accept af påtvungne dogmer erstattes i vor tid af undersøgelser og forskning. En guddommelig selvbestemmelse, der er baseret på, at vi erkender vores enhed med det livsvæsen, hvori vi lever, bevæger os og har vor væren, har nu fortrængt den naive godtroenhed og overtro. Tidens tegn indikerer en ny interesse for og holdning til det mystiske og til på ny at søge de anerkendte åndelige værdier og de gamle og grundlæggende holdepunkter. Verdens indstilling er moden til en fornyelse af en levende tro og religion, der vil blive baseret på personlig viden og ikke på erklæringer og fortolkninger af andres tanker, fordi andres tanker, uanset de er gamle

2 eller nutidige, nødvendigvis og uundgåeligt er lige så begrænsede som ens egne. Dr. Rufus Jones gør opmærksom på denne kendsgerning med ord, der bør citeres og studeres. Han siger... en udbredt interesse for det mystiske er altid et tegn på, at menneskets sjæl protesterer kraftigt imod, at nogle organiserede systemer trænger ind i dets liv for det truer med at efterlade meget begrænsede muligheder og områder til dens eget frie initiativ og spontane skabende aktivitet. Derfor er det et krav at tro på, at sjælen har visse medfødte rettigheder og kapaciteter, sit eget aktivitetsområde, der skal respekteres og holdes helligt. Nogle gange er det mystiske område blevet anvendt af menneskets ånd til at protestere mod de hårde læresætninger, og andre gange til at gøre oprør mod gejstligheden. (Citat fra The Philosophic Basics of Mysticism af T.H.Hughes) I de mørke tider med tilsyneladende mangel på åndelig interesse er den nuværende åbenbare interesse for de højere realiteter en uvurderlig garanti for, at den menneskelige ånd er ved at udvikle sig, og at virkeligheden er forblevet uændret bag begivenhedernes skiftende fysiske overflade. I denne tid er det nødvendigt at udsende et klart og tydeligt budskab - det er mystikerens og den videndes opgave at sende det ud. Det, mystikeren kan give os, er en erkendelse af, at Gud eksisterer, samt en righoldig fortolkning af Hans egenskaber. Med disse forklarende ord gør dr. Jones os opmærksom på det arbejde, som mystikerne hele tiden udfører indenfor det åndelige område. (Pathways to The Reality of God af Rufus Jones). Sandheden vil træde frem på ny, som fugl Fønix, i menneskets erfaringsfelt. Det vil blive en sandhed, der opfattes og erfares individuelt, og ikke en sandhed, der lader sig påtvinge af autoriteter og gammel tradition. For sandheden er, som Bernhard Shaw har sagt, det, du ved på grund af erfaring, er sandt, og det, du føler i din sjæl, er sandt. En sådan fornyelse af menneskehedens åndelige liv er en tilbagevendende og cyklisk begivenhed. Den kan være emotionel eller intellektuel med en karakter, der tjener til at føre menneskehedens subjektive liv ind i en ny og bedre erfaringsfase. Ligeledes vil den kunne giver den impuls, som sikrer gennemførsel af visse ændringer samt nyfortolkninger af de mere materielle og videnskabelige meninger, der løber parallelt med det åndelige indhold, Dette har stor betydning på indeværende

3 tidspunkt, hvor en bevægelse med et bedre grundlag og en mere universel opfattelse meget hurtigt er ved at organisere sig. Mysterierne har igen overtaget den centrale position på scenen. En af årsagerne til denne kendsgerning er, at menneskene i denne tid er mere integrerede som personer og mere intelligent organiserede end nogen sinde tidligere i menneskehedens historie. Dette skyldes hovedsageligt den generelle indsats på uddannelsesområdet, der med tiden er accepteret og har fået et frigørende resultat i så stor en udstrækning, at det er nået helt ind til de menneskemasser, der hidtil har været analfabeter og uvidende. På grund af denne individualiserende indsats og menneskehedens spørgende livssyn, er det ikke kun de store moderne ideologier, der kan finde et frugtbart område for deres arbejde. Man kan også begynde at se den nye mysticismes og den nye verdensreligions struktur tone frem i menneskenes bevidsthed. Manden på gaden er ved at udvikle sig til filosof, og dette er tegn på, at han er begyndt at forbinde årsag og virkning og bestræbe sig på at forstå betydningen af de hændelser, der kan sætte ham i stand til i fremtiden at handle mere klogt, at tænke mere klart og at få større gavn af erfaringerne. Dette er stort set et resultat af lidelser, af smerter og af den omfattende økonomiske tilstand. Det kan også skyldes menneskets egen medfødte mystiske natur, der i alle stressende situationer følger den mindste modstands vej. Denne vej er vejen til Gud, for mennesket er instinktivt Gud-orienteret. Menneskeheden er ved at vinde terræn, og dette terræn er sundt. I den tidligere citerede bog siger forfatteren også, at der i mysticismen er en solid kerne af filosofisk tænkning så vel som en grundlæggende religiøs erfaring. Den indeholder en bestemt teori om viden, en særlig medfødt evne for ikke at tale om dens stringente etik der skaber et specielt og fast filosofisk grundlag. (The Philosophic Basics of Mysticism af T. H. Hughes). Alle forfattere og undervisere har det problem i dag, at de må finde på nye metoder til forklaring af de grundlæggende sandheder, og til at præsentere de ældgamle formler og regler for at leve et åndeligt liv, der kan føre mennesket videre til det næste stadium i dets åndelige udvikling. De gamle sandheder kan derved blive til nye

4 lærdomme og vibrere med nyt og friskt liv. Der er skrevet mange bøger om emnet Discipelskabets Vej. De problemer, der skal løses på den universelle vej, er gentagelser fra Discipelskabets vej. Derfor vil det kun være hensigtsmæssigt, at analysere de vanskeligheder, man kommer til at stå overfor, når man betræder den, hvis anvendelsesmulighederne kan blive generelle, praktisk anvendelige og affattet på en måde, så de imødekommer behovet hos nutidens studerende. Omfanget af hele målet skal studeres, og det tidløse aspekt af den vej, der fører tilbage til Gud, skal beskrives. I løbet af de sidste få århundreder har vi igen og igen fået at vide, at vi kom i eksistens for at lære, hvordan man kan modstå at få en snert af djævelen i kroppen. Dette har bevirket, at de af Vestens aspiranter, der ønsker at leve et åndeligt liv i tanken, har spurgt: Skal den vej, som jeg føler mig kaldet til at betræde, nødvendigvis være belagt med fortvivlelse, selvfornægtelse og mismod, og indeholder en lang række prøvelser og tester, der ledsages af lidelser? De skal have en indstilling, der demonstrerer udholdenhed, indtil det tidspunkt (håbet er den drivende kraft til at fortsætte), hvor de på mirakuløs og forunderlig vis formår at bryde igennem til en ønskværdig verden i fred, uden synd og med rigeligt af alt. Alle vanskeligheder vil være forsvundet, legemet vil ikke længere lide, og djævelen vil aldrig mere få adgang. Således fremstilles den lykkelige fremtid for de mennesker, der ydmygt underkaster sig Skaberens uransagelige hensigt. Et grundigt studium kan sætte os i stand til at opnå en anden holdning og frigøre os til at opleve glæde på vejen og frihed til at tjene - der er således mere end tilstrækkelig kompensation for de midlertidige tab og øjeblikkelige prøvelser, der vil teste den lavere natur. En af de større åbenbaringer, som menneskeheden næsten umotiveret oplevede i løbet af de sidste århundreder, var, at vores bevidsthed langsomt fik kendskab til vores egen iboende essentielle guddommelighed. Menneskene er i færd med at opdage, at de i sandhed er skabt i Guds billede, og at de er ét med deres Fader i Himlen. Også i dag foregår der omfattende studier af de formål og planer, der findes bag Guds skabende arbejde set ud fra både videnskabelig og religiøse synsvinkler, hvilket fører til definitive forandringer i menneskets holdning til livet som helhed. Det er denne udviklingsplan, der er ved at blive åbenbaret, både for det enkelte menneske og for hele menneskeheden. Vi er ved at få et synteseskabende og fuldkomment billede af

5 sjælens fremskridt fra uvidenhed til visdom, fra materielle begær til åndelig stræben og fra den vordende menneskeheds blindhed til den sande vision, som de, der kan se Gud, beretter om. Menneskene har nået et punkt, hvor et intelligent samarbejde med sjælens hensigt erstatter de blinde bestræbelser og kampe, og hvor menneskesønnen kan fortsætte på vejen med ansigtet vendt mod det lys, der udstråler en glæde fra dem, der har viden. Udviklingsmæssigt kan vi betragte menneskeheden som en helhed, der har nået aspirantstadiet, og vi kan også betragte den som en race, som nu går ind på forberedelsesvejen, der også er renselsesvejen. I dag er menneskene intelligente, og de søger ihærdigt en vej ud af det nuværende pres, idet de lærer at koordinere deres evner og kapaciteter mentale, følelsesmæssige og fysiske - i et forsøg på at hæve sig op over alt det, der hidtil har holdt dem nede. Dette stadium er hidtil kommet til udtryk hos de mere fremskredne mennesketyper, men aldrig før har det været hele den menneskelige familie, der samlet har nærmet sig denne tilstand. Her ligger underet fra det, vi tidligere opnåede, og her ligger underet i nutidens muligheder. Vi skal lære lektierne om ligevægt, uselviskhed og sejr over begærnaturen, før vi kan gå gennem den portal, der fører til indvielsens bjerg. Langsomt og smertefuldt lærer vi lektien om, at konkurrence og selvisk opfattelse må nedbrydes, og at alt til det separate lavere selv ikke er en del af en guddoms mission. Vi opfatter os selv som enkeltpersoner kun for at opdage, at individualismen må ofres på intelligent måde for at opnå det bedste for gruppen, Vi lærer også, at personlig grådighed ikke hører hjemme i en aspirants liv, som søger frihed fra den altid tilbagevendende cyklus i tilværelsen, og som konstant korsfæstes på korset af stof og form. De karakteristiske problemer for mennesket, der er fordybet i formlivet og er underkastet stoffets regler, er frygt, individuel konkurrence og grådighed. Disse temaer må erstattes af åndelig overbevisning, samarbejde, gruppebevidsthed og uselviskhed. Det er sådanne lektioner, livet tilbyder os. Dette er også historien om den kosmiske Kristus, der blev korsfæstet på himlens faste kors i skabelsens begyndelse. Dette er historien om den historiske Kristus, som vi kan læse om i evangelierne, og som fandt sted for to tusinde år siden i Palæstina, hvor den

6 astrologiske sol gik ind i Fiskenes tegn, der er tegnet for en Verdensfrelser. Dette er historien om ethvert menneske, der er korsfæstet på stoffets og tilværelsens kors og efterhånden opdager, at det i sandhed er en inkarneret guddom. Gud inkarneret i stof! Sådan er historien om solsystemet, om vores planet, og om ethvert menneske. Når vi ser op på den stjerneklare himmel over os, så ser vi dette store drama som et evigt billede. Dette er historien, der er blevet fortalt igen og igen til gavn for menneskeheden. Utallige gange ned gennem tidsaldrene er lærere, mystikere og frelsere trådt frem for at vise, at guddommelighed er en kendsgerning, og for at tale om den vej, vi må gå, og for at føre menneskene op på et nyt og højere niveau. Ovennævnte kendsgerning er åbent anerkendt af forfattere i dag, og en af dem har hævdet, at jo længere tilbage vi går i historien om mysterie-religionen, jo mere imponeres vi over den enhed i tro og doktrin, der åbenbares i alle væsentlige retninger, (Mysticism in Catholism, af H.E.M. Stutfield), mens Dean Inge siger, at vi vil opdage, at den bagved liggende substans, der kan betragtes som en essens af mysticismen, som var en religionstype, er helt ensartet. (Christian Mysticism, af Dean Inge). Der kan skrives meget mere om at bevise sandheden i disse udtalelser, men det falder udenfor rammerne af herværende artikel. Der er dog en kendsgerning, der træder frem med overraskende klarhed for de mennesker, der studerer disse gamle historier og sporer dem tilbage til mystiske traditioner. Det gælder kendsgerningen om den ubrudte kontinuitet i kæden af mystikere og kendere af Gud ned gennem tidsaldrene samt ensartetheden i deres liv, deres udtalelser, deres visioner og deres vidnesbyrd. Det er ikke muligt at modbevise, at denne åndelige tradition er en kendsgerning. Enhver tidsperiode, enhver race og ethvert land har skabt mystik i så høj grad, at man kan opdele verdens tænkende mennesker i to grupper: De, der accepterer en mystisk indstilling og de, der benægter den. Denne tydelige meningsforskel omtales af en forsker med følgende ord: I historien om religion eller mere præcist i historien om den kristne religion siges det, at ethvert religiøst menneske enten er mystiker eller anti-mystiker. For den ene gruppe er mysticisme den højeste form for religion det højst opnåelige i sjælens søgen efter Gud; målet for alle åndeligt søgende mennesker; den mest virkelige og

7 tilfredsstillende oplevelse i menneskets indre og dybttænkende liv, for her er det nået frem til sjælens hjemsted. For den anden gruppe er mystikerne omtrent det samme som dæmonisk besættelse; en åndelig vildfarelse, en afstandtagen; et søvngængeri, et resultat af seksuel perversion eller illusion; en instinktiv emotion, der farer vild i et overmål af åndeligt storhedsvanvid; selvpålagt tomhed, der fører til sindssyge; et giftigt kendetegn for en religion, der er fremmed for Kristendommen. (Philosophic Basics of Mysticisme af T.H.Hughes). I dag udføres undersøgelserne og den videnskabelige forskning af forskere, og et mindre studium af sammenlignelig religion har fastslået, at mystikere ikke kan klassificeres i den antagonistiske kategori, for der findes mange, hvis liv bærer vidnesbyrd om en anvendelig og intelligent dømmekraft langt over gennemsnittet, og der har altid i alle tidsaldre og menneskeheder været frelsere. En østerlandsk forfatter siger, den række symboler, der prøver at frigøre menneskenes tanker fra al egoisme og relativitet vil altid forekomme. Vi står tilbage med en profetisk vision om genopstandelse, et håb om en messias, der siger: uanset hvornår og hvor de onde kræfter kommer frem og står i vejen for det gode, så vil jeg reinkarnere for at bekæmpe det. (The Theory art of Mysticism af dr. Mukerjee). Målet for alle mystiske bestræbelser er at opnå enhed enhed med Gud, med sjælen, med sine omgivelser, og frem for alt med sine medmennesker. Målet for evolutionsprocessen, hvad angår relation til menneskeheden og til menneskets nuværende opfattelse af den, er, at der for mennesket sker en ændring i bevidstheden, så det i stedet for at bruge ord som Jeg Mig og Mine siger Du, Dig og Dine. Når mennesket begynder at få en intens følelse af sin egen individualitet, og af, at det som person er unikt, så gør det fremskridt og når til det punkt, hvor det øger sine skridt, og derved identificerer det sig bevidst med den store helhed. Om dette siger Gerald Heard med disse skarpe ord: Vores opgave i samarbejde med livets og Universets hensigt er at handle og tænke således, at vi til stadighed bliver vidende om vores ydre individualitet det vil sige det daglige liv, der forener os med alle væsener, med alt liv og med Universet. (The Morality, af Gerald Heard).

8 Menneskene er begyndt at lære, hvordan de skal inkludere naturriget under det menneskelige bevidsthedstrin det har været en stor og forbløffende oplevelse for dem alle at måtte erkende, at det måske er den guddommelige hensigt. Mennesket har allerede gjort store fremskridt i sin forståelse af og indsigt i det naturrige, der blev udviklet tidligere end menneskeheden. Studerer man den relation, der blev udviklet mellem dyre-, plante- og menneskeriget, kan man let se det. Blandt andet kan man nævne de utallige organisationer og bøger, der beskæftiger sig med dyrevelfærd, eller man kan studere de konklusioner, der er fremsat af videnskabsmænd, som den nu afdøde dr. Bose fra Indien og Luther Burbank fra Californien. At det drejer sig om en tæt og virkningsfuld relation er beskrevet af professor Haldane i en bog med titlen Human Affaires. Alle samfundsformer, der er større end f.eks. stammers familier på få dusin, repræsenterer et forsøg, der er gennemført i de sidste ti tusinde år. Hvordan har dette været muligt? Den primære årsag har været, at menneskenes samfund voksede til også at kunne inkludere planter og dyr i husholdningerne denne kvantitative ændring førte til en kvalitativ ændring i menneskenes indbyrdes relationer. I virkeligheden var det på denne måde et samfund, hvor det var nødvendigt at have en overordnet organisation over familien eller over en mindre stamme. Samfund kan defineres som menneskets reaktion på den tiltagende befolkningstæthed, der begyndte i neolitisk tid med husholdninger Et samfund baseret på landbrug kan ikke undgå en høj kompleksitetsgrad. Human Affaires af proffessor Haldane). Man kan se den samme tendens i den individuelle bevidstheds udvikling til gruppebevidsthed i et samfund, sådan som det skabes i Herkules Arbejder, der medfører gradvis ændring og højnelse af motiver samt en ændring i livets aktiviteter. På den anden side har mystikerne altid hævdet, at de har opnået en form for erkendelse, der har sat dem i stand til at fungere i et nyt naturrige og i en ny dimension, og at være fortrolig med sådanne kategorier, så man kan kalde dem overmennesker. Således står der vidnesbyrd til rådighed til at bevise menneskets kapacitet til at inkludere og få gavn af de livsformer, fænomener og erfaringer, der både er overmenneskelige og overmennesker.

9 Denne spaltning i to dele vil til sidst blive samlet til en helhed igen af mennesket og af de livsformer, der lever længere nede på evolutionsstigen, og af de livsvæsener, der befinder sig højere oppe på den samme stige. Vi befinder os på vejen til syntese. Det er sådanne kløfter, spalter og opdelinger, som nutidens psykolog og mystiker opfatter som måske det største problem i vor tid, og der anvendes megen tid til forskning og debat om personlighedsspaltning. Et studium i praktisk esoterik åbenbarer, at sådanne spaltninger må man imødekomme og forvente, og at ethvert menneske står overfor problemet med at bygge bro og skabe syntese i visse aspekter af dets natur. Menneskeheden som helhed har et lignende problem i relation til andre verdener for væren, som den er omgivet af. Menneskets største problem er, at det består af to mennesker, og skal skabe ét nyt menneske det er det problem, som Kristus løste på den mest dramatiske måde. Det er den største mystiske erfaring i vor tid, og den må man påtage sig den helt bevidst. Forskellen mellem den højere og den lavere natur, mellem sjæl og legeme, og mellem hjerne og hjerte, er en forskel, der kræver forståelse, rigtig holdning og systematisk arbejde for at kunne skabe den nødvendige syntese. Historien om mennesket er blevet en historie om spaltning, opdelinger og forskelligheder. Men i dag er mennesket klar over, at det er nødvendigt at ændre alle disse problemer. Dette er beskrevet tydeligt af mr. Channing Pearee med følgende ord: De største radikale problemer for vor tids religion er den tilsyneladende uforenelige kontrast mellem den historiske Jesus og troen på Kristus; det største radikale problem for vor tids liv er opdelingen mellem hjerne og hjerte. Ved roden er disse problemer i virkeligheden kun ét problem. Den historiske Jesus er sådan, som man af mentale og videnskabelige grunde tænker. Troen på Kristus er det, som hjertet og følelserne opfatter. Og han tilføjer: I vor tid er spaltning i stadig højere grad en spaltning i det indre, men vi kender mest til den, der ikke berører os selv. Vor tids mennesker føler sig bi-visuelle, bi-mentale, bi-seksuelle og endog mellem hjerne og hjerte opstår der dybe kløfter. Vi er vidende

10 om, at menneskene værner om sin egen indre psyke, den dybe og stridslystne natur hos realisten og esoterikeren, individualisten og kollektivisten, romantikeren og klassikeren, protestanten og katolikken, profeten og præsten, puritaneren og hedningen, mandens og kvindens natur mellem det, som mennesket kan konsumere uden et homogent ægteskab. Her findes roden til menneskehedens problemer: Tankeret og følelser, hjerne og hjerte og måske endnu mere grundlæggende sjæl og legeme. Det er en sammensmeltning af disse opdelinger til en enhed, der finder sted som et resultat af mystiske oplevelser og livserfaringer. Plotinus sidste ord er en bekræftelse på denne mystiske indstilling. Han sagde: Jeg stræber efter at få den Gud, der er i mit indre til at harmonisere med den Gud, der er i Universet. Sådan er den store mystiske stræben, og det er den tanke, der skal fastholdes i menneskenes tænkning i dag med stor understregning. Der kommer en periode i ethvert intelligent menneskes liv, hvor det vågner op og erkender sine egne medfødte åndelige muligheder og opdager, at det selv er ved at blive en mystiker med mystiker tendenser og en dybere åndelig stræben. Det bliver klar over, at det er sandsynligt, at der findes et aspekt i dets indre, der er det sande selv, og det begynder at skelne mellem dette selv og ikke-selvet. Således sker der en gradvis ændring af menneskets fokusering fra det mystiske til det åndelige og virkelige. Da, men først da, kan mennesket fremsige og forstå den allerældste bøn: Før mig fra mørket til lyset, det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighed. Der findes en mystisk vej, en universel vej, som mennesket skal betræde sammen med sine medmennesker; mystikerne har ned gennem tidsaldrene bragt vidnesbyrd om vejen sammen med tusinde andre, der har opdaget den og givet dens regler videre til os.

11 Detaljerne kan være forskellige, og fortolkningerne er ikke altid enslydende, men der er kun én vej, og målet er det samme. Menneskene er ikke ensartede, men forskellige. Deres baggrund og tradition ændres fra tidsalder til tidsalder, deres livssyn kan være farvet af nationale sympatier, religiøse teorier og nedarvede racemæssige tendenser; deres terminologi kan medvirke til at forårsage grundlæggende forskelle. Men alt dette er flygtige overgangsfænomener. Mystikerne er én gruppe til trods for alle forskelle, og de danner en bro, som menneskeheden kan benytte til den store overgang fra den materielle nutid til en åndelig fremtid. Dette er beskrevet meget smukt i følgende afsnit, der er værd at studere indgående: Den mystiske holdning har den bredest mulige elasticitet. Forskelle i de mystiske intuitioner er et resultat af forskelle i menneskenes selv-udfoldelse. Derefter kommer der en unik og universel erkendelse af, at det konkrete er det universelle og omvendte, og at vores afgrænsende sans og det diskursive intellekt er ansvarligt for, at man opfatter dem som adskilte. Ved at søge øjeblikket i evigheden, og evigheden i øjeblikket, dråben i havet og havet i dråben for at citere fra Gangaram, en uvidende bengalsk mystiker et teologisk og mytologisk harmløst citat så søger mystikeren intet mere og intet mindre end at opbygge en holdbar bro over kløften mellem logik og liv, mellem erfaring og viden. (Theory and Art of Mysticism af Mukerjee). -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Her, link til The Beacon Magazine: Nedenstående citat er fra "Den gamle Kommentar", der efter sigende findes i mestrenes arkiver. Den Gamle Kommentar

12 Den lærde kender sandheden. Alt bliver ham åbenbaret. Omgivet af sine bøger og skjult i tankens verden graver han som en muldvarp og finder sin vej ind i mørket, hvor han opnår kendskab til de naturlige tings verden. Hans øje er lukket. Hans øjne er vidt åbne. Han dvæler inde i sin verden i dyb tilfredshed. Detalje efter detalje trænger ind i hans tankeverden. Han gemmer klumpen af verdens viden, som et egern gemmer sine nødder. Lagerbygningen er nu tilstrækkeligt fyldt. Pludselig stiger en stige ned, for gartneren passer sin tankes have og ødelægger dermed sindets veje. Ødelæggelse kommer og ødelægger hurtigt sindets lagerhal, det trygge skjul. Sommerlyset trænger ind, og sindets mørke kroge oplyses. Kun lyset bliver tilbage, og det kan ikke anvendes. Øjnene er blindede, og det ene øje ser endnu ikke. Langsomt må visdommens øje åbnes. Langsomt må kærligheden til det sande, det smukke og det gode trænge ind i de mørke verdslige vindinger. Langsomt må lysets fakkel, den rettes ild brænde fortidens indsamlede kostbarheder og derved frembringe deres grundlæggende nytte. De syv veje for lys vil vende den studerende væk fra alt det, der blev opbevaret, og han fandt det og anvendte det til at finde vejen til Visdommens Hal, der er bygget på en bakke og ikke dybt under jorden. Kun det åbnede øje kan finde den vej. o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

CITATER på VisdomsNettet

CITATER på VisdomsNettet 1 CITATER på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 CITATER på VisdomsNettet Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den. Dalai Lama Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre vi har lånt den

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere