NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april (Oversættelse: Ebba Larsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)"

Transkript

1 NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods alt givet impuls til, at interessen for de højere virkeligheder på ny vokser frem, og det betyder, at det åndelige i mennesket er på vej frem, samt at menneskets indre er forblevet uændret på trods af de skiftende fysiske begivenheder på overfladen. Den store interesse, der i denne tid er for at leve et åndeligt liv, er i sig selv et af vor tids mere håbefulde tegn. Til trods for den kendsgerning, at den teoretiske og teologiske form for religion ikke længere virker tiltrækkende, og til trods for den udbredte modstand mod den rituelle kirkelige religion, så har der aldrig før været en så omfattende interesse for de åndelige retninger som nu. Perioder med empirisk forståelse er brudt frem i et større omfang. Et stadigt større antal mænd og kvinder overalt tror ikke længere på kirkernes autoritative bestemmelser og accepterer heller ikke uden videre kravene i de forskellige teologier. De stræber målbevidst efter at få kendskab til det indre mystiske liv og efter at forstå karakteren af den identitet, som vi kalder sjælen, samt efter personligt at nå frem til, hvad der er sandt, og hvad der er usandt i de populære og accepterede trosretninger. Naiv accept af påtvungne dogmer erstattes i vor tid af undersøgelser og forskning. En guddommelig selvbestemmelse, der er baseret på, at vi erkender vores enhed med det livsvæsen, hvori vi lever, bevæger os og har vor væren, har nu fortrængt den naive godtroenhed og overtro. Tidens tegn indikerer en ny interesse for og holdning til det mystiske og til på ny at søge de anerkendte åndelige værdier og de gamle og grundlæggende holdepunkter. Verdens indstilling er moden til en fornyelse af en levende tro og religion, der vil blive baseret på personlig viden og ikke på erklæringer og fortolkninger af andres tanker, fordi andres tanker, uanset de er gamle

2 eller nutidige, nødvendigvis og uundgåeligt er lige så begrænsede som ens egne. Dr. Rufus Jones gør opmærksom på denne kendsgerning med ord, der bør citeres og studeres. Han siger... en udbredt interesse for det mystiske er altid et tegn på, at menneskets sjæl protesterer kraftigt imod, at nogle organiserede systemer trænger ind i dets liv for det truer med at efterlade meget begrænsede muligheder og områder til dens eget frie initiativ og spontane skabende aktivitet. Derfor er det et krav at tro på, at sjælen har visse medfødte rettigheder og kapaciteter, sit eget aktivitetsområde, der skal respekteres og holdes helligt. Nogle gange er det mystiske område blevet anvendt af menneskets ånd til at protestere mod de hårde læresætninger, og andre gange til at gøre oprør mod gejstligheden. (Citat fra The Philosophic Basics of Mysticism af T.H.Hughes) I de mørke tider med tilsyneladende mangel på åndelig interesse er den nuværende åbenbare interesse for de højere realiteter en uvurderlig garanti for, at den menneskelige ånd er ved at udvikle sig, og at virkeligheden er forblevet uændret bag begivenhedernes skiftende fysiske overflade. I denne tid er det nødvendigt at udsende et klart og tydeligt budskab - det er mystikerens og den videndes opgave at sende det ud. Det, mystikeren kan give os, er en erkendelse af, at Gud eksisterer, samt en righoldig fortolkning af Hans egenskaber. Med disse forklarende ord gør dr. Jones os opmærksom på det arbejde, som mystikerne hele tiden udfører indenfor det åndelige område. (Pathways to The Reality of God af Rufus Jones). Sandheden vil træde frem på ny, som fugl Fønix, i menneskets erfaringsfelt. Det vil blive en sandhed, der opfattes og erfares individuelt, og ikke en sandhed, der lader sig påtvinge af autoriteter og gammel tradition. For sandheden er, som Bernhard Shaw har sagt, det, du ved på grund af erfaring, er sandt, og det, du føler i din sjæl, er sandt. En sådan fornyelse af menneskehedens åndelige liv er en tilbagevendende og cyklisk begivenhed. Den kan være emotionel eller intellektuel med en karakter, der tjener til at føre menneskehedens subjektive liv ind i en ny og bedre erfaringsfase. Ligeledes vil den kunne giver den impuls, som sikrer gennemførsel af visse ændringer samt nyfortolkninger af de mere materielle og videnskabelige meninger, der løber parallelt med det åndelige indhold, Dette har stor betydning på indeværende

3 tidspunkt, hvor en bevægelse med et bedre grundlag og en mere universel opfattelse meget hurtigt er ved at organisere sig. Mysterierne har igen overtaget den centrale position på scenen. En af årsagerne til denne kendsgerning er, at menneskene i denne tid er mere integrerede som personer og mere intelligent organiserede end nogen sinde tidligere i menneskehedens historie. Dette skyldes hovedsageligt den generelle indsats på uddannelsesområdet, der med tiden er accepteret og har fået et frigørende resultat i så stor en udstrækning, at det er nået helt ind til de menneskemasser, der hidtil har været analfabeter og uvidende. På grund af denne individualiserende indsats og menneskehedens spørgende livssyn, er det ikke kun de store moderne ideologier, der kan finde et frugtbart område for deres arbejde. Man kan også begynde at se den nye mysticismes og den nye verdensreligions struktur tone frem i menneskenes bevidsthed. Manden på gaden er ved at udvikle sig til filosof, og dette er tegn på, at han er begyndt at forbinde årsag og virkning og bestræbe sig på at forstå betydningen af de hændelser, der kan sætte ham i stand til i fremtiden at handle mere klogt, at tænke mere klart og at få større gavn af erfaringerne. Dette er stort set et resultat af lidelser, af smerter og af den omfattende økonomiske tilstand. Det kan også skyldes menneskets egen medfødte mystiske natur, der i alle stressende situationer følger den mindste modstands vej. Denne vej er vejen til Gud, for mennesket er instinktivt Gud-orienteret. Menneskeheden er ved at vinde terræn, og dette terræn er sundt. I den tidligere citerede bog siger forfatteren også, at der i mysticismen er en solid kerne af filosofisk tænkning så vel som en grundlæggende religiøs erfaring. Den indeholder en bestemt teori om viden, en særlig medfødt evne for ikke at tale om dens stringente etik der skaber et specielt og fast filosofisk grundlag. (The Philosophic Basics of Mysticism af T. H. Hughes). Alle forfattere og undervisere har det problem i dag, at de må finde på nye metoder til forklaring af de grundlæggende sandheder, og til at præsentere de ældgamle formler og regler for at leve et åndeligt liv, der kan føre mennesket videre til det næste stadium i dets åndelige udvikling. De gamle sandheder kan derved blive til nye

4 lærdomme og vibrere med nyt og friskt liv. Der er skrevet mange bøger om emnet Discipelskabets Vej. De problemer, der skal løses på den universelle vej, er gentagelser fra Discipelskabets vej. Derfor vil det kun være hensigtsmæssigt, at analysere de vanskeligheder, man kommer til at stå overfor, når man betræder den, hvis anvendelsesmulighederne kan blive generelle, praktisk anvendelige og affattet på en måde, så de imødekommer behovet hos nutidens studerende. Omfanget af hele målet skal studeres, og det tidløse aspekt af den vej, der fører tilbage til Gud, skal beskrives. I løbet af de sidste få århundreder har vi igen og igen fået at vide, at vi kom i eksistens for at lære, hvordan man kan modstå at få en snert af djævelen i kroppen. Dette har bevirket, at de af Vestens aspiranter, der ønsker at leve et åndeligt liv i tanken, har spurgt: Skal den vej, som jeg føler mig kaldet til at betræde, nødvendigvis være belagt med fortvivlelse, selvfornægtelse og mismod, og indeholder en lang række prøvelser og tester, der ledsages af lidelser? De skal have en indstilling, der demonstrerer udholdenhed, indtil det tidspunkt (håbet er den drivende kraft til at fortsætte), hvor de på mirakuløs og forunderlig vis formår at bryde igennem til en ønskværdig verden i fred, uden synd og med rigeligt af alt. Alle vanskeligheder vil være forsvundet, legemet vil ikke længere lide, og djævelen vil aldrig mere få adgang. Således fremstilles den lykkelige fremtid for de mennesker, der ydmygt underkaster sig Skaberens uransagelige hensigt. Et grundigt studium kan sætte os i stand til at opnå en anden holdning og frigøre os til at opleve glæde på vejen og frihed til at tjene - der er således mere end tilstrækkelig kompensation for de midlertidige tab og øjeblikkelige prøvelser, der vil teste den lavere natur. En af de større åbenbaringer, som menneskeheden næsten umotiveret oplevede i løbet af de sidste århundreder, var, at vores bevidsthed langsomt fik kendskab til vores egen iboende essentielle guddommelighed. Menneskene er i færd med at opdage, at de i sandhed er skabt i Guds billede, og at de er ét med deres Fader i Himlen. Også i dag foregår der omfattende studier af de formål og planer, der findes bag Guds skabende arbejde set ud fra både videnskabelig og religiøse synsvinkler, hvilket fører til definitive forandringer i menneskets holdning til livet som helhed. Det er denne udviklingsplan, der er ved at blive åbenbaret, både for det enkelte menneske og for hele menneskeheden. Vi er ved at få et synteseskabende og fuldkomment billede af

5 sjælens fremskridt fra uvidenhed til visdom, fra materielle begær til åndelig stræben og fra den vordende menneskeheds blindhed til den sande vision, som de, der kan se Gud, beretter om. Menneskene har nået et punkt, hvor et intelligent samarbejde med sjælens hensigt erstatter de blinde bestræbelser og kampe, og hvor menneskesønnen kan fortsætte på vejen med ansigtet vendt mod det lys, der udstråler en glæde fra dem, der har viden. Udviklingsmæssigt kan vi betragte menneskeheden som en helhed, der har nået aspirantstadiet, og vi kan også betragte den som en race, som nu går ind på forberedelsesvejen, der også er renselsesvejen. I dag er menneskene intelligente, og de søger ihærdigt en vej ud af det nuværende pres, idet de lærer at koordinere deres evner og kapaciteter mentale, følelsesmæssige og fysiske - i et forsøg på at hæve sig op over alt det, der hidtil har holdt dem nede. Dette stadium er hidtil kommet til udtryk hos de mere fremskredne mennesketyper, men aldrig før har det været hele den menneskelige familie, der samlet har nærmet sig denne tilstand. Her ligger underet fra det, vi tidligere opnåede, og her ligger underet i nutidens muligheder. Vi skal lære lektierne om ligevægt, uselviskhed og sejr over begærnaturen, før vi kan gå gennem den portal, der fører til indvielsens bjerg. Langsomt og smertefuldt lærer vi lektien om, at konkurrence og selvisk opfattelse må nedbrydes, og at alt til det separate lavere selv ikke er en del af en guddoms mission. Vi opfatter os selv som enkeltpersoner kun for at opdage, at individualismen må ofres på intelligent måde for at opnå det bedste for gruppen, Vi lærer også, at personlig grådighed ikke hører hjemme i en aspirants liv, som søger frihed fra den altid tilbagevendende cyklus i tilværelsen, og som konstant korsfæstes på korset af stof og form. De karakteristiske problemer for mennesket, der er fordybet i formlivet og er underkastet stoffets regler, er frygt, individuel konkurrence og grådighed. Disse temaer må erstattes af åndelig overbevisning, samarbejde, gruppebevidsthed og uselviskhed. Det er sådanne lektioner, livet tilbyder os. Dette er også historien om den kosmiske Kristus, der blev korsfæstet på himlens faste kors i skabelsens begyndelse. Dette er historien om den historiske Kristus, som vi kan læse om i evangelierne, og som fandt sted for to tusinde år siden i Palæstina, hvor den

6 astrologiske sol gik ind i Fiskenes tegn, der er tegnet for en Verdensfrelser. Dette er historien om ethvert menneske, der er korsfæstet på stoffets og tilværelsens kors og efterhånden opdager, at det i sandhed er en inkarneret guddom. Gud inkarneret i stof! Sådan er historien om solsystemet, om vores planet, og om ethvert menneske. Når vi ser op på den stjerneklare himmel over os, så ser vi dette store drama som et evigt billede. Dette er historien, der er blevet fortalt igen og igen til gavn for menneskeheden. Utallige gange ned gennem tidsaldrene er lærere, mystikere og frelsere trådt frem for at vise, at guddommelighed er en kendsgerning, og for at tale om den vej, vi må gå, og for at føre menneskene op på et nyt og højere niveau. Ovennævnte kendsgerning er åbent anerkendt af forfattere i dag, og en af dem har hævdet, at jo længere tilbage vi går i historien om mysterie-religionen, jo mere imponeres vi over den enhed i tro og doktrin, der åbenbares i alle væsentlige retninger, (Mysticism in Catholism, af H.E.M. Stutfield), mens Dean Inge siger, at vi vil opdage, at den bagved liggende substans, der kan betragtes som en essens af mysticismen, som var en religionstype, er helt ensartet. (Christian Mysticism, af Dean Inge). Der kan skrives meget mere om at bevise sandheden i disse udtalelser, men det falder udenfor rammerne af herværende artikel. Der er dog en kendsgerning, der træder frem med overraskende klarhed for de mennesker, der studerer disse gamle historier og sporer dem tilbage til mystiske traditioner. Det gælder kendsgerningen om den ubrudte kontinuitet i kæden af mystikere og kendere af Gud ned gennem tidsaldrene samt ensartetheden i deres liv, deres udtalelser, deres visioner og deres vidnesbyrd. Det er ikke muligt at modbevise, at denne åndelige tradition er en kendsgerning. Enhver tidsperiode, enhver race og ethvert land har skabt mystik i så høj grad, at man kan opdele verdens tænkende mennesker i to grupper: De, der accepterer en mystisk indstilling og de, der benægter den. Denne tydelige meningsforskel omtales af en forsker med følgende ord: I historien om religion eller mere præcist i historien om den kristne religion siges det, at ethvert religiøst menneske enten er mystiker eller anti-mystiker. For den ene gruppe er mysticisme den højeste form for religion det højst opnåelige i sjælens søgen efter Gud; målet for alle åndeligt søgende mennesker; den mest virkelige og

7 tilfredsstillende oplevelse i menneskets indre og dybttænkende liv, for her er det nået frem til sjælens hjemsted. For den anden gruppe er mystikerne omtrent det samme som dæmonisk besættelse; en åndelig vildfarelse, en afstandtagen; et søvngængeri, et resultat af seksuel perversion eller illusion; en instinktiv emotion, der farer vild i et overmål af åndeligt storhedsvanvid; selvpålagt tomhed, der fører til sindssyge; et giftigt kendetegn for en religion, der er fremmed for Kristendommen. (Philosophic Basics of Mysticisme af T.H.Hughes). I dag udføres undersøgelserne og den videnskabelige forskning af forskere, og et mindre studium af sammenlignelig religion har fastslået, at mystikere ikke kan klassificeres i den antagonistiske kategori, for der findes mange, hvis liv bærer vidnesbyrd om en anvendelig og intelligent dømmekraft langt over gennemsnittet, og der har altid i alle tidsaldre og menneskeheder været frelsere. En østerlandsk forfatter siger, den række symboler, der prøver at frigøre menneskenes tanker fra al egoisme og relativitet vil altid forekomme. Vi står tilbage med en profetisk vision om genopstandelse, et håb om en messias, der siger: uanset hvornår og hvor de onde kræfter kommer frem og står i vejen for det gode, så vil jeg reinkarnere for at bekæmpe det. (The Theory art of Mysticism af dr. Mukerjee). Målet for alle mystiske bestræbelser er at opnå enhed enhed med Gud, med sjælen, med sine omgivelser, og frem for alt med sine medmennesker. Målet for evolutionsprocessen, hvad angår relation til menneskeheden og til menneskets nuværende opfattelse af den, er, at der for mennesket sker en ændring i bevidstheden, så det i stedet for at bruge ord som Jeg Mig og Mine siger Du, Dig og Dine. Når mennesket begynder at få en intens følelse af sin egen individualitet, og af, at det som person er unikt, så gør det fremskridt og når til det punkt, hvor det øger sine skridt, og derved identificerer det sig bevidst med den store helhed. Om dette siger Gerald Heard med disse skarpe ord: Vores opgave i samarbejde med livets og Universets hensigt er at handle og tænke således, at vi til stadighed bliver vidende om vores ydre individualitet det vil sige det daglige liv, der forener os med alle væsener, med alt liv og med Universet. (The Morality, af Gerald Heard).

8 Menneskene er begyndt at lære, hvordan de skal inkludere naturriget under det menneskelige bevidsthedstrin det har været en stor og forbløffende oplevelse for dem alle at måtte erkende, at det måske er den guddommelige hensigt. Mennesket har allerede gjort store fremskridt i sin forståelse af og indsigt i det naturrige, der blev udviklet tidligere end menneskeheden. Studerer man den relation, der blev udviklet mellem dyre-, plante- og menneskeriget, kan man let se det. Blandt andet kan man nævne de utallige organisationer og bøger, der beskæftiger sig med dyrevelfærd, eller man kan studere de konklusioner, der er fremsat af videnskabsmænd, som den nu afdøde dr. Bose fra Indien og Luther Burbank fra Californien. At det drejer sig om en tæt og virkningsfuld relation er beskrevet af professor Haldane i en bog med titlen Human Affaires. Alle samfundsformer, der er større end f.eks. stammers familier på få dusin, repræsenterer et forsøg, der er gennemført i de sidste ti tusinde år. Hvordan har dette været muligt? Den primære årsag har været, at menneskenes samfund voksede til også at kunne inkludere planter og dyr i husholdningerne denne kvantitative ændring førte til en kvalitativ ændring i menneskenes indbyrdes relationer. I virkeligheden var det på denne måde et samfund, hvor det var nødvendigt at have en overordnet organisation over familien eller over en mindre stamme. Samfund kan defineres som menneskets reaktion på den tiltagende befolkningstæthed, der begyndte i neolitisk tid med husholdninger Et samfund baseret på landbrug kan ikke undgå en høj kompleksitetsgrad. Human Affaires af proffessor Haldane). Man kan se den samme tendens i den individuelle bevidstheds udvikling til gruppebevidsthed i et samfund, sådan som det skabes i Herkules Arbejder, der medfører gradvis ændring og højnelse af motiver samt en ændring i livets aktiviteter. På den anden side har mystikerne altid hævdet, at de har opnået en form for erkendelse, der har sat dem i stand til at fungere i et nyt naturrige og i en ny dimension, og at være fortrolig med sådanne kategorier, så man kan kalde dem overmennesker. Således står der vidnesbyrd til rådighed til at bevise menneskets kapacitet til at inkludere og få gavn af de livsformer, fænomener og erfaringer, der både er overmenneskelige og overmennesker.

9 Denne spaltning i to dele vil til sidst blive samlet til en helhed igen af mennesket og af de livsformer, der lever længere nede på evolutionsstigen, og af de livsvæsener, der befinder sig højere oppe på den samme stige. Vi befinder os på vejen til syntese. Det er sådanne kløfter, spalter og opdelinger, som nutidens psykolog og mystiker opfatter som måske det største problem i vor tid, og der anvendes megen tid til forskning og debat om personlighedsspaltning. Et studium i praktisk esoterik åbenbarer, at sådanne spaltninger må man imødekomme og forvente, og at ethvert menneske står overfor problemet med at bygge bro og skabe syntese i visse aspekter af dets natur. Menneskeheden som helhed har et lignende problem i relation til andre verdener for væren, som den er omgivet af. Menneskets største problem er, at det består af to mennesker, og skal skabe ét nyt menneske det er det problem, som Kristus løste på den mest dramatiske måde. Det er den største mystiske erfaring i vor tid, og den må man påtage sig den helt bevidst. Forskellen mellem den højere og den lavere natur, mellem sjæl og legeme, og mellem hjerne og hjerte, er en forskel, der kræver forståelse, rigtig holdning og systematisk arbejde for at kunne skabe den nødvendige syntese. Historien om mennesket er blevet en historie om spaltning, opdelinger og forskelligheder. Men i dag er mennesket klar over, at det er nødvendigt at ændre alle disse problemer. Dette er beskrevet tydeligt af mr. Channing Pearee med følgende ord: De største radikale problemer for vor tids religion er den tilsyneladende uforenelige kontrast mellem den historiske Jesus og troen på Kristus; det største radikale problem for vor tids liv er opdelingen mellem hjerne og hjerte. Ved roden er disse problemer i virkeligheden kun ét problem. Den historiske Jesus er sådan, som man af mentale og videnskabelige grunde tænker. Troen på Kristus er det, som hjertet og følelserne opfatter. Og han tilføjer: I vor tid er spaltning i stadig højere grad en spaltning i det indre, men vi kender mest til den, der ikke berører os selv. Vor tids mennesker føler sig bi-visuelle, bi-mentale, bi-seksuelle og endog mellem hjerne og hjerte opstår der dybe kløfter. Vi er vidende

10 om, at menneskene værner om sin egen indre psyke, den dybe og stridslystne natur hos realisten og esoterikeren, individualisten og kollektivisten, romantikeren og klassikeren, protestanten og katolikken, profeten og præsten, puritaneren og hedningen, mandens og kvindens natur mellem det, som mennesket kan konsumere uden et homogent ægteskab. Her findes roden til menneskehedens problemer: Tankeret og følelser, hjerne og hjerte og måske endnu mere grundlæggende sjæl og legeme. Det er en sammensmeltning af disse opdelinger til en enhed, der finder sted som et resultat af mystiske oplevelser og livserfaringer. Plotinus sidste ord er en bekræftelse på denne mystiske indstilling. Han sagde: Jeg stræber efter at få den Gud, der er i mit indre til at harmonisere med den Gud, der er i Universet. Sådan er den store mystiske stræben, og det er den tanke, der skal fastholdes i menneskenes tænkning i dag med stor understregning. Der kommer en periode i ethvert intelligent menneskes liv, hvor det vågner op og erkender sine egne medfødte åndelige muligheder og opdager, at det selv er ved at blive en mystiker med mystiker tendenser og en dybere åndelig stræben. Det bliver klar over, at det er sandsynligt, at der findes et aspekt i dets indre, der er det sande selv, og det begynder at skelne mellem dette selv og ikke-selvet. Således sker der en gradvis ændring af menneskets fokusering fra det mystiske til det åndelige og virkelige. Da, men først da, kan mennesket fremsige og forstå den allerældste bøn: Før mig fra mørket til lyset, det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighed. Der findes en mystisk vej, en universel vej, som mennesket skal betræde sammen med sine medmennesker; mystikerne har ned gennem tidsaldrene bragt vidnesbyrd om vejen sammen med tusinde andre, der har opdaget den og givet dens regler videre til os.

11 Detaljerne kan være forskellige, og fortolkningerne er ikke altid enslydende, men der er kun én vej, og målet er det samme. Menneskene er ikke ensartede, men forskellige. Deres baggrund og tradition ændres fra tidsalder til tidsalder, deres livssyn kan være farvet af nationale sympatier, religiøse teorier og nedarvede racemæssige tendenser; deres terminologi kan medvirke til at forårsage grundlæggende forskelle. Men alt dette er flygtige overgangsfænomener. Mystikerne er én gruppe til trods for alle forskelle, og de danner en bro, som menneskeheden kan benytte til den store overgang fra den materielle nutid til en åndelig fremtid. Dette er beskrevet meget smukt i følgende afsnit, der er værd at studere indgående: Den mystiske holdning har den bredest mulige elasticitet. Forskelle i de mystiske intuitioner er et resultat af forskelle i menneskenes selv-udfoldelse. Derefter kommer der en unik og universel erkendelse af, at det konkrete er det universelle og omvendte, og at vores afgrænsende sans og det diskursive intellekt er ansvarligt for, at man opfatter dem som adskilte. Ved at søge øjeblikket i evigheden, og evigheden i øjeblikket, dråben i havet og havet i dråben for at citere fra Gangaram, en uvidende bengalsk mystiker et teologisk og mytologisk harmløst citat så søger mystikeren intet mere og intet mindre end at opbygge en holdbar bro over kløften mellem logik og liv, mellem erfaring og viden. (Theory and Art of Mysticism af Mukerjee). -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Her, link til The Beacon Magazine: Nedenstående citat er fra "Den gamle Kommentar", der efter sigende findes i mestrenes arkiver. Den Gamle Kommentar

12 Den lærde kender sandheden. Alt bliver ham åbenbaret. Omgivet af sine bøger og skjult i tankens verden graver han som en muldvarp og finder sin vej ind i mørket, hvor han opnår kendskab til de naturlige tings verden. Hans øje er lukket. Hans øjne er vidt åbne. Han dvæler inde i sin verden i dyb tilfredshed. Detalje efter detalje trænger ind i hans tankeverden. Han gemmer klumpen af verdens viden, som et egern gemmer sine nødder. Lagerbygningen er nu tilstrækkeligt fyldt. Pludselig stiger en stige ned, for gartneren passer sin tankes have og ødelægger dermed sindets veje. Ødelæggelse kommer og ødelægger hurtigt sindets lagerhal, det trygge skjul. Sommerlyset trænger ind, og sindets mørke kroge oplyses. Kun lyset bliver tilbage, og det kan ikke anvendes. Øjnene er blindede, og det ene øje ser endnu ikke. Langsomt må visdommens øje åbnes. Langsomt må kærligheden til det sande, det smukke og det gode trænge ind i de mørke verdslige vindinger. Langsomt må lysets fakkel, den rettes ild brænde fortidens indsamlede kostbarheder og derved frembringe deres grundlæggende nytte. De syv veje for lys vil vende den studerende væk fra alt det, der blev opbevaret, og han fandt det og anvendte det til at finde vejen til Visdommens Hal, der er bygget på en bakke og ikke dybt under jorden. Kun det åbnede øje kan finde den vej. o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE

LANGTIDSANALYSE HOROSkOP 2008-2013 af LIZ GREENE LANGTIDSANALYSE HOROSkOP - af LIZ GREENE Horoskop - for Ilya, født 12 Aug 1948 Nr 7890.003 AstroScan Hærvejen 311, 7323 Give Telefon: 33338548. Internet: www.astroscan.dk Astrologisk viden, fuldstændig

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Upanishadernes kildevæld

Upanishadernes kildevæld Upanishadernes kildevæld Originaltitel: Upanishad Vahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Oversætterens kommentarer vedrørende oversættelsen af Sai Baba s bøger Gennem årene er der

Læs mere

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik

Èdouard Schuré. Den kristne Esoterik Èdouard Schuré Den kristne Esoterik Skitse til en Psykologisk Kosmogoni efter foredrag holdt i Paris 1906 af Rudolf Steiner overværet og nedskrevet af Édouard Schuré Indholdsfortegnelse: Kort om Rudolf

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Bob Dylan, født 24 Maj 1941 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 24 Maj 1941 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Etik & Moral - esoterisk belyst

Etik & Moral - esoterisk belyst 1 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

Magi & Magikere. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 Magi & Magikere C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Magi & Magikere Af C. W. Leadbeater Fra Some Glimpses of Occultism (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvis man slår op i et leksikon,

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab NUMMER 3 - SEPTEMBER 2011-29. ÅRGANG Tidsskrift for åndsvidenskab Himmerigets rige Der er et rige, hvis lys stråler forude, men som endnu kun skimtes i sit første svage morgenskær. Vi kan iagttage dette

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere