"En. ? ror en kort gennemgang d cn dcl af den lid nskabelige litlerdur, s Il Hedoft: I{inisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""En. ? ror en kort gennemgang d cn dcl af den lid nskabelige litlerdur, s Il Hedoft: I{inisk"

Transkript

1 Tuoues fum,tnnrruur Men;ecnn ET BÆsT - MEN MAN EANGER Fokus Fra incest til pædofili Seksuelle overgreb mod børn har gennem årene været er meget følelsesladet emfle, hidtil med et dominerende fokus på seksuelle overgreb i familien (incest). Selv om iflcest fortsar opleves som frygreligr, er der efrerhånden så meget kendskab tll incest-iamilien. at incest virker knap så fremmedartet mere. Seksuelle overgreb mod børn i institurioner opleves som gtænseoverskridende på en ny måde: Overgreb mod børn i offentlige, prolessionelle rum gør detvanskeligtat identilicere, hvem aktører, Med seksuelle overgreb i samfunders offentlige institutioner for børn (og unge) kastes vi endnu en gang ud i det fremmedes uvished og dyb usikkerhed. \.i rystes i vores grundvold. Mange er vantro Mange andre kan næsten tkke bære at beskæftige sig med det. Den bergrthed, deropleves, kan \.'ære en god opmærksomhedsskaber, hjælpe os til ar fokusere Men på hr,ad og hvordan? Så meget, vi har troet på, står pludselig for fald 'overskrift idsb's I/,/ rg,te ved et inlerview m d chelcn for Rigspoli ets Rejschotd, Bent Ni lsen for noglc år siden 86 ET MENNESIG' Til nød har vi måske kunnet erkende, at sådan noget kunne foregå i hemmelighed bag hiemmets fire vægge. Nu skalvi pludselig komme overens med, ar det kan foregå i detoffendige, omsorgsprofessionelle rum lige for næsen afos eller bag om ryggen på os. Og endda med mennesker i hovedrollen, som (vi troede) hayde børns omsorg øverst på dagsordenen. Hvad er det for nogle mennesker, der kan finde på det og be. nytte den professionelle omsorgssituation som dække for egne, a&igende sekuelle behov? Psykologisk og socialt er sådan en ny fokuseriflgsproces, som det danske samfund nu er i gang med omkring sek uelle over' greb iinstiruriooet uhyrekompleks. Dereretstykkevej fraberørt' hed, følelsesreaktioner og opmærksomhed til nøgternhed og sag_ lighed Her skal ieg begrænse mig til at beskrive nogle forhotd og træk ved den pædofile krænker og lovovertræder' Hvad er pædofili? En første afgrænsntng: adfærd Den videnskabelige titteratur': siden 1960'erne fremviser nogen rzriation i beskdvelseroe af, hvad pædofili er, hvis ikke der ligeftem opgives atdefinere pædolili Hertoflr Iinder ikke de forskelli' ge definitioner heh tilfredsstillende Han mener dog, det i prak_ risk henseende ikke er så vankelist at afgøre, hvad man vil kalde pædofili, og foreslår derfor, at man bruger denne definitiofl: pædofil er en person (oftest, måske altid en mand), der især "En føler sig tiltrukker a-t personer, der aldemmæssigt befinder sig i perioden før, under og/eller lise efter puberteten Den pædofile Iinder sin egentlige sexuelle rilfredsstillelse i forhold til børn og unge i denne aldersgruppe, idet der erstore individuelle variatio' ner med hensyn til, hvilken aldersgruppe, der er den foretrukne Det er karakteristisk, at i og med den un8e bliver fuidt udviklet i legemlig henseende forringes hans sexuelle tiltrækning for den pædolile"? ror en kort gennemgang d cn dcl af den lid nskabelige litlerdur, s Il Hedoft: I{inisk sexologi, sidc , Munkgmrd 1987 ' P tlenolr Klinhkse\ologi, sidc 100.Ilunl$8rrld Ir)8'. E7

2 Denne defifiition kan tiene som en førsre afgrænsning a4 hvad pædofili er for noget. I forhold til heteroseksualiter og homoselxiualitet kan pædofili karekeriseres ved dels. et.endret sebsualobiekt, nemlig børn, dels. ohe også, et.endrct seksualal!ål dvs. ar den seksuelle aktlviret ikke stiler mod seksuel forløsning i samleje Perversioner og fofbrydelse Der er mange forskellige seksuelle aå,igelser eller pervegioner. Nogle berører slet ikke andre mennesker, fordi de erganske priva, te og ikke leves ud i forhold til andre mennesker, yoksne som børn. lens-jøtgen Jens-. ørgen, 45 åt, aal benoist til bebanz tng lra ps?kiater på gund af Han bøude aldr-tg uterct i situattofler med bør'n, som på nogen måde hunne opfafies som seksuelt gftpnseouefskridende eller krlminelle. Han aar et ensomt mertneske udefi relationer tll andre, haode udbreclte mifldreuærdsføielser og opleuede sig ikke som en god nok mand. Han baude aldng baft et seksuelt forbold tll et andet jreunaldrende menneske. Jens-Jørgen baade siden pubel.teten baft seksuelle fantasier, sorn bart lejløedsuist onanerede til- GenstandeneJor bans seksuellefatutasler bcude altid uæret clrenge på åx Først baade han troet, at ban t)ar honoseksuel, builket uar meget sa.ert for bam at se i øjrlene. Sorn ålene gik, fik ban stadig stør7e hxaler med sine fantasiel, Iordl ban opledede alem (og sin seksuelle trang som ufioralske ogforkefie. I lange peio.ler afsit lit lar ban su.ert følelsesfilassigt folpint af kampen,nod sine indle Hart søgte nu behandling lor at blioe kastreret i et båb om at bltue af med sin pæclofili. Nogle perversioner involyerer andre mennesker, typisk i enighed Og accept mellem voksne parte. Andre perwersioners udleven anses for anstødelig og kan stbffes. Der gælder & blotieri, lureri Detre kapitel drejer sig overordnet om er lille bjørne af per, versionernes vetd,et De pelue6ioner, som består i en ulooltg 88 fortn for adjærd, sådafl. at deres udførelse gør dem til blilat!: nelle barullinger. I dette hjørne skal vi beskæftige os med et endnu mindre hiør,ne,,nemlig: De perue6io.el sorn består i en ulouligfonnfor adf.pftl operfor bøm. sådan al deres udlørelse gør defi lil kri minelle band.linger. Seksualitet og personlighed seksualitetens placering i personligh den For at forstå de psykologiske forhold i pædofili må mao forstå seksualitetens udvikling, placering og fuoktion i den menneske. lige personlighed i det hele tagec. Ellers kommer pædofile mennesker nemt til at fremstå som ubegribelige. At opfatte seksualiteten som en tmog eller drift, der er isoleret fra et menneskes personlighed i øvrigt, indeholder en forestilling om, at seksualiteten ville udfolde sig naturligt, hvis den ellers fik lov at passe sig selv Men sådan er virkelisheden jo ikkel Menne' sket vokser ikke op i et gnidningsfrit socialt tomrum under pala_ disiske tilstande uden påvirkninger, begrænsninger, normer, sår og skrammer Dererderimod tale om, at seksualiteten og de sellsuelle behovs 'udseende' eller udtryk fra fødslen bliver til i et komplekst udvik' lingsfortøb i samspilmed omverdenen på baggrund afen mængde medfødre egenskaber. Den mindste del af formningsprocessen udgøres af den direkte sekualopdmgelse, som 6<,du må ikke pille!", osv Illustrationen på næste side forsøg r at vise, at et menneskes personlighed eller karakter dannes med baggrund i nogle basale erfaringsområder og at seksualiteten er tæt sammenhængende med, hvad man i ø\,'rigt erfor et menoeske: Se ksualiteten er både en. funktion af personligbeden og hat Juflktioner for personlig' Den store cirkel illustrerer personlisheden For overskuelig_ hedens slryld er det væsentlige i karakterdannelsen reduceret til tre erfaringsområder (de tre ryndt optrukne områder)r!iremstillingen r lerer r overvejende cunter Schmidlr»llnr,llun, Den, Dck Tiderne Skifter S ossi Cunl r Schmid l:,llvm skcte dcr mcd sek unlilel n?., Hans Reilz l

3 . Behovshistorien. Relationshistorien. Kønsidentitetshisrorien. Seksualiteren er tegnet som et område, der bl.a. består aj dele af de rre \.'æsentlige erfaringsområder eller,hisrorier. Hvert enkelt menneskes psykologiske tilblivelseshistoric er enestå, ende, fordi vores erfaringer er særegne for os hver især, påvores (medfødte, sociale og psykologiske) baggrund. Hvert enkelr rnenneskes historie er snævert forbuodet med særlige andre mennesker, en særlig familie(situation), som er en del af en sædig social, kulturel og geo$afisk sammenhæng - og er derfor unik. Karakter og seksualit t De erfaringer, vi således fra starteo af livecsør os med vores be' hov, relationer til andre mennesker og vores (køn )identitet, formerpå afgørende vis vores personlighed og vores karakter. Denne formniog er ikke kun et indre anlissende i den enkelte, der ud' vikler sig af egen krali. Den er et resultat afet samspil med omverdenen - i tegningen vist ved at de tre område'cirkler rækker ud over individet. Et menneskes erfaringer med behov og behovstilfredstillelse (først egne, siden andres) slår si8 ned i seksualiteten, fordi også seksualiteten er et behov. Erfaringerne med relationer ril andre mennesker slår sig ned i seksualiteten, fordi seksualiteten fuldbyrdes i forhold til andre mennesker. Erfaringerne som kønsræsen (mandlighed og kvindelighed) slår sig ned i seksualiteren, fordi seksualitet er noget, man gør som mand eller kvinde. Hvad v det sige? De tre store erfaringsomrldet: Bebou, lelatio' ner og kønsidentitet udgør også hovedhjølnestene for forståel' sen aj børns omsorgssituation, som i disse år har stor opmærk_ somhed.6 Behovser{aringer: Det spædbarn, der får sine forskellige behov tilfredss tillet relevant, regetmæssi8t og pålidelist, udvikler en fundamental tillid til, at det nok skal få, hvad det har behov for. Det spædbarn, der oplever alvorlige svist med hens)'n til dæk' ningen afcentrale behovudvikler en basal følelse afmangel, usikkerhed, angst for svigt, angst for at forblive utilfredsstillet Relationserfarifl8er: De tidlige relationer er af8ørende for, om vi i udgangspunktet bliver sikre eller usikre i vores forhold til andre mennesker. Hvis vi er usikre, bliver det $'ært at Sive og mod' rrorskellig biologhke påvirkninger auer dc i losterlilstanden krn ptunke Uvelefterfødsleo, ft kå:l moder ns indlageh af medicin r, narkoriske stofi r cll r rlkohol 8ffe rysisk hmdicrps, lrbstinenssymplomer suer lrtrll alkoholsyndronr hos spæde 6 Den interesserede læser henvises lil f.eks [ffi ftll6nr ontsorsssligl sr llle ansvar' llans Reitzel

4 tage intimirct og nærhed, man tør ikke involvere sig med andre, fordi enhver tæt relation truer med at gentage de gamle skuffende erfaringer Kønsidentitet: Den er ikke bundet til rr'åditionelle kønsrolleforestillinger. Man kan sagtens!ære 'altemativ' i sin udfyldelse af kønsrollen og alligevel føle sig sikker i sin identitet. Derimod handler det om, hvorvidt den samkønnede forældre efbarnet kan bruges til at idenrilicere sig med og hvorvidt den modsatkønnede forældre accepterer barnets kønstilhørsforhold. Der,»ttlige opdragelse generelt, også med hensyn til seksuali' tet, betyder formentlig langt mindre for barnets senere udvikling og seksualiret, end den følelsesmæssige opdragelse, det følclsesm.essige klitna De tidlige erfaringer er ikke skæbne eller determinisme påden måde, at der dermed er lagt en fikseret vej, der ikke kan fraviges. De tidlige erfaringer i den spæde alder er et fø6te grundlag for oplevelsesmåder afsig selv l verden. Ethvert menneske vil i løbet aflivet gøre sigyderligere erfaringer, der kan korrigere, komplertere, modificere eller bekræfre tidlige erfaringer I seksualiteten ligger nøglen til det enkelte menneskes historie om dets behov (dri[ier), relationer og (køns)identiter begraver. Personlige seksuelle præferencer, tilbøjelighedet aversione! seksuel adfærd, seksuel fantasrvirksomhed, seksualpartnervalg og måder at få kontakt med andre på og perversioner hænger intimt sammen med personligheden i øyrigt. Seksualiteten udtrykker ob tjener personligheden på lesenrlige måder i fofm af fornyede erfaringer med behovstilfredsstillelse, inrimitet, rryghed, kropskontakt, bekræft else osv Sekualiteten er er destillat af basale erfaringer. Man kan også sige, ^t seksualiteten bliuer kerflen i personligbedery fordi nogle centrale, basclle erfainger krydser I seksltøliteten. jjmindeligvis forløberden karakrerdannende udviklingsproces sådan, at personligheden - trods de eksistentielle krænkelser alle må lide - er nogenlunde velintegreret og afbalanceret og at seksualiteten ikke får overdimensionerede fu nktioner for personligheden. De grundlæggende psykologiske processer, der gælder for ud- viklingen afmenneskers personlighed og seksualitet i almenhed, gæider med nogle væsentlise forskelle også for udviklingen af personligheden og seksualiteten hos mennesker, der begår sek' sua.lkriminalitet mod børn, 6( pædofile. Forskellene består bl a. i, at nog.le af de centrale, basale erfarin_ ger, disse mennesker tidlist har giort sig, har forstyrret personlis' hedsudviklingen og dermed seksualiteten, så seksualiteten har Iiletdenfunktion for personligheden at dække over Srundlæ8gen' de skadel mangler, konflikter eller forstyrrelser. Hvad er pædoffli? PædoBIt - en kode for personughedsproblernatlkker I enhver seksuel peryersion har den perverse knpqls en komdetu' satorisk funktion for pelsonlisbeden. Det vil sige, impulsen har envigtigfunktionforandre, mere grundlæggende ogproblemati' ske dele af personligheden, som ikke handler om seksualitet Billedligt talt kan det måske udrrykkes sådan, at perversionen fungerer som er farvestrålende plaster på en såret/skadet person' lighed. Det er mere fornøjeligt at se på, end såret selv. Plasteret er et forsøg på at hele sfu, som personligheden har Iidt - en form for reparat ion af personlishedsskader. Når mennesker med perversioner psykologisk set kommer ud af balance, har udleven af peflersionen en støbllisetende elfekt ved - i det mindste for en tid - at genoprette den psykologiske ligevægt. Et perverst seksuelt syfiptom ka]n opstå ad mange folskellise,ejie i personligheden og kan have nafigfokiige funhtioner Jot personligheden. Udleven afen perversion giver et indblik i basale problematikker hos et menneske- Men det perverse symptom hos en person fremstår som et åornp lekst ko.let fofsøg på at løse disse problemarikker Mokningen af kode-nøglen til en dybere forståelse er det, der kan ske i psykologisk behandling Helt centralt i det perverse symptom er anvendelsen afseåsøalisering1. ' Den følsende tremslillingrclerererovervejendc SprjngerV rlag trl[. Sdr0rsch elal rlerversion als strajtat, 92 93

5 Den seksualisering, derfifldersted i perversionen, har en stabilisereflde funktion for personligheden ved at lette andre *keseksuelle områder af personligheden for tryk, ft mod angst eller kaos, Seksualiseringen cr et forsvar mod truende oplevelser Pædofile i mpulser er ^ltsa er psykologisk forsuan mod atdre forhold i personligheden, som truer et menneskes oplevelse afar!ære intakt Variationer Man kan få det indtryk, at perversioner er noget temmelig ensartet noget, hvis man ser på de ydre mønstre, som kendetegner seksuelt afuigende adfærd, som foi blotteri (exhibitionisme), lureri eller kiggeri (voyeurisme) og pædofili Den samme ydre adfærd hos forskellige pædolile viser tilbage til etl stor riation af kombinationsmuligheder i pædofiles indre psykologiske velden Nogle forskere mener, at perversionen er en form for skueplrd.s, ht/ot reelt opleuede ban ndomstraumer geflskatbes og aed deres genspillen bemesrles. Selv om man ikke kan alvise, at dette nogle gange er tilfældet, er denne forctåelse næppe tilstrækkelig. En generel erfarin8 omkring udviklingshistorien hos menneskef der begår sekualkriminaliter er, at de har været udsat for mange former for svigt: Omsorgssvigt, psykiske rraumer, fysisk vold, adskillelse fta forældre, forældrcs død, institutionsanbringelse, seksuelt misbrug osv Heri synes de ikke at adskille sig væ' sentligt fra andre, som begår andre former for kriminalitet. Så hvorfor nogle begår netop seksualkriminalitet kan ikke forklares tilstrækkelibt med disse baggruodsforhold. Desuden forldarer det hellerikke, hvorfor nogle med sxmme Oehstende) baggrund ikke begår kriminalltet, endsige seksu, krlminalitet. Forståelsen skal formentlig søges på et andet plan Det emotionelle klima under opvækste[ har formentlig en større berydnins Det følelsesmæssige klima er kraftigt bidragende til anlæggelsen af depsjl/kologlske spor eller mørsrre, som den nkeltes forarbeidninger på indre og ydre betingelser har sat sig, og som verden opleves med Dvs der er flere forskellige måder, en perversion kanvære forankret i personlighedsstrukturen, og perversionen kan spille mange forskellige roller for personligheden. I hvert fald tre forhold ervlgtige foratforståden enkelte pædofile som et menneske, der har udviklet en (til tider) forbudt sek' sualitet:. srlrken af den pædofile impuls,. impulsens afgrænsning i personligheden og. hvorvidt den pædofile impuls er i overensstemmelse med den pædofiles eget normsystem eller ej. S).rnptomets st,.rke Blandt seksualkriminelle må man regne med, at kun en forsvin_ dende litle del har udviklet en virkelis sekuel perversion på den måde, at der er tale om en stabil, indre struktur, der resulterer i en konsrant seksuelt aliigende holdning Nogle af disse er pædo_ file. Sporadisk opdukken LaÆ 27-årige Lars benuistes af pqlkiater på gturd af,pslkiske proble' mer med I forbindelse fied ouernatninq bos et l)enne' par b.lude han ofi natten lået ljtst til at be1'øre kønsotqanerne hos parrets to sønner på 8 og 10 år- Han qib inrl til dcm, nens de sou ogfilldførte sttforebauende straks efter uar banmeget skafifuld, sin egen handlins, baude aldrig tidligere bajt Lars tog zlet n.este morgen op medfor.pl' drene, som ualgte ikke 4t politianmelde Lars I tiden uidere fren haude.lrengenes nloder meget uanskeligt ued at om4ås ldrs, mens facleren til$lneladende godt kutne ac' ceptere bafi. Drengene lod sig beller ikhe rnærke r.ed noget, fien Lars fiente b.,n haude tilføjet dem skade, og ban kunne ikhe komme ouerens med det skete. Derfor søqte ban beband' ling. Lars kom fta et uelstillet hiem med Sode som n mmer tre af 3 søskenele De to tpldte uar piger, ban selu tuoget af en gfterr\øler I bjemmet uar ban giuet ouerbesklttet, klørede siole og udclannelse go.lt, og han haude altid balt aøeide På trocls af at bdn uar en køn, ung spottsttuenet mand med et uin' clende utesen, bøude btln kun baft få kcercsterelationer til huin' 94 95

6 I det Han uar I øutigt seksuelt orienteret mod uoksne kuindet En m.ånecl Jør sin gftenseouerskridende bandling uar et 3-årigt k eresteforbold alsluttet på kærestens initiøtiu. Det udere bebandlingsforløb,ned lars uiste, at afslutningen af kæresteforboldet bau.le kastet harn ud i en følelsesm.zssig k 'tse, ban selu t første omgdng ikhe ane.le eksistensen og d)/bden al Først dq ban baude fotetaget sig noget sehsuelt gftenseouerskridefiae, skamfuldt og prouokerende "uågnede ban op" og be&marc at båndterc sin Dirkelige situatton. h afde ste temøer bang samrnen med bat-nalommens ouerbeslqtttelse og at ban egentlig aldrig baxde lået sig skilt fra,noderen. Kæresten baudefungeret sork etu morfor bam. Da Iorbolrtet stoppede opleuede ban sig,belt alene i uerclefi", og søgte tilbage,ii en fonnjor bebot)stirredsstillelse i en tidliqere liussituation, b.ar ban baude opleuet stot trlgbed- Efter nogle år kontaktede Lørs,nig, fol at fort.e e buordan det uar gået bam. Siden uores koktakt baude ban ørbejdet uidere fied at bliue en uoksetu og sebstcendig man.l. Hans lelation tll for.eldrene baude ændret stg: Mo.leren og ban ar bleaet "Itgeuær.lige., og den altid arbejdende fat baode ban "Ior første gang fået et lorbold til". L4rs baude aldrig efterfølgende bafr fantøsier eller lyst tll fioget seksuelt med clrenge og baude efterfølgende opleuet, at ban tar bleuet mere tilstedeutereflde i slt liu. Han indgik tuu i et parlorbold til en kuinde, Iluor ban opleuede dem 'lige, men Iorskellige". Nogle perverse impulser bryder kun frem sporadisk eller en en, kelt gang i en persons liv Deres opdukken erkæder sammen med en aktuel problematik eller konflikr, eller en særligr kridsk livssituation Impulsen mærkes ikke efter, at krisen er overstået, heller ikke på fantasiplanet Mange menneske! som begår seksuelle overgreb p5,bøtl, gøt det kun 6n gang i deres Iiv Vanligvis forstås mennesker med så. dan et enkeltstående impulsgennembrud ikke som pædofile, selv om mekanismen bag ved kan være peflers-pædofil. I langt størstedelen af seksualkriminelle handlinger er forbrydelsen udtryk for, at den perverse impuls dukker op sporadisk eller er mere hyppigt tilbagevendende og kun gør det i besremte 96 situationer eller kritiske livsfaser. Det er hos disse grupper, man rrpisk ser personer med også almindelig voksen seksuel orienterrn8. Tilbagevendende løsningsmønster eller opdukken Kristi.an I<ristian på 38 år baqde så at sige leuet bele sit aoksne lia rned p.edofil seksuel aktiuitet. I pt epubefieten, år ganmel, bab de ban baft seksuelle lege,necl jædfialdrende drenge i Jor'rn af gensldig masturbation Gennen pubefieten haude dette forts.1t, og bøn ha.tde I en periode oueruejet, om ban uar bo oseksuel. Kristiøn baude dog ba-ft l?st til at uære s.7nfien TnedpiSer og uærct i flere fofiold til pigex I beqyndelsen odleaede bøn siq oftest forclsket og det seksuellefungercde også godt. Men efter et stykke tidfølte ban, clt han ikke slog til og at ba.n i det bele taget ikke kutune leue op til de kra4 pigerne stillede. Når ban i et forbold opleuede sig stresset på denne nåde, fik ban Jantasier om sex tned drenqe føt ellet i Pubelteten. For ikke at a.ete Dlgen uto, fik lran forholdet til at opbørc. DereJter opsøqte ban tlpisk.lrenge på 12 til 15 år i suønmehaller og andre lignende steder, buor ban.l?rkede gensidig nasturbation med dem Kristic4n baude egentlig aldrig selu opleuet siq som p.edofil. Den sidste uerllnde fofialte ban orn sin periocllshe traflg, og bun baude foreslået bam at opsøge bøssemiaøet for at fr.nde ud al om ban aar bøsse- Eftel nogen rid gjorde ban op med sig selu, at ban ikke lraude ltst til uohsne men at bans llst rettede slg,r1od.trenge og voksne kuiflder Han søgte derfor bebandling,iordi bøtl lkke kunne forlige det med sit selubillede og sin fiotal at uere p.edofil. Hos nogle mennesker Senaktiveres det perverse mønster merc regelmæssigt og bryder rgennem i fantasier og impulser, når in_ dre stress og l,.risesituationer opstår Der ff på en måde tale om, at der perverse plaster ikke kan holde sammen på og hele det underliggende sår, som springer op igen. Det er nødveldigl at sætte nlt plaster på - det er nødvendigt at genta8e den Perverse handling. Mange blottere og pædofile vil være at finde i denne Sruppe. 97

7 Permanent tilstedeværelse Eskil Eskil r ente selu, ban uar pædofil. Gennem sit 45-årlge lid baade bøn leuet en noget ornskiftelig tilu.erelse. Han tar født på landet sotu tuutnner to af to, sidcn 8-åls4lderen a.pret på skiftende institutioner 17 åt gammel uar ban rejst til Købenbaan, baor ban baude boet samme sted merc erul et par år. Kontøkten med forældrene baule altid uærct dårlig, og ban baude ikhe holltakt med sin 3 år.eldre søster. Flere gange haude batl forsøgt at uddanne sig, foru:li ban mente, at batu»sagtens kunne bliue til noget", men baude aldrig f.trdiæjort nogel økonomisk ba ode ban klaret sig aed bistøndbj.elp og løst aøejdø På grund af sin seksuelle orientering uar det "ikke nullqt at baue fast arbqde.. Eskil baude siden institutionstiden baft mange seksaellejorbold til drenge. Følst siden - sorn ban selu bleu celdre - uar ban,landet på" at baue seksuelle forbold med drenge på 9-12 år Hdn baude nogle få gange forsøgt sehsuelle forbold fied jceunaldreflde, uoksne krinder, nen baude buer gatug Jundet dem "besuærhge og kræuende" I nere end 20 år bøude ban leuet sådan, at ban kørte rundt i busser og,og og gik rundt på banegårde Jor at finde "drenge, sorn baude brug for onsorg". Wge Eskil kunne ban se det på drengenes blik. Ofte tog det lang titl at bliue gode oenner med. 'en dreng. og ofte blet rclatlonen ikke til fiere. Eskil baude et skema, ban gikfrem efter: Følst I nael.beden af drcngen, "Dlse Jlaget", siden tale til bam på afstand, derefter mifidske afstanden I dette uat Eskil t eget opmcerksom på dretgefis reaktioner - uiste drengen afu.erge eller frytgt, bakkede Eskil url med det san ne. "Jeg er jo ikke ude på sotn Eskil sagde Når kontakten uar etablerel aftalte Eskil med dren- Ben at mødes igen sarnne sred. Når det skete bød Eskil på en is, sodauand og lignende Følst senere tilbød Eskil at gå andre offentlige steder ben, huor der uat aktiuiteter, der kunne interessere drenge. S le.lortalte Eshil om sine egne computerspil bjemme. Oftest indbød drengen sig selu. Eshil sørged.e ahid for at der ihke skulle opstå mis- 'uise sit ansigt. i dtengens bjem, "så fors tåelser.. 98 Når dlengen uar hommet i Eskils bjem nogle gange, kunne det bliue sent og Eskil kunne foteslå, dt drengen sou på sofaerl. Under drengens leg med computeren rørte Eshil nogle gar8e drcfigen " AæIdlgt. på skulderen ellet ryggen, siden gal) han ham,nassage Når drcngetu haude souet flere gange på sofaen, Joreslog Eskil, at drengen kunne ligse i sengen, fordi det lar mere bebageligt. I løbet afnatten sou Eskil ofte ikke, fordi bans bånd 'tilf.eldiqt" kom til at røte drengen Med årene baude Eskil uduiklet et alkobolforbrug på den rnåde, at ban - når drengen oar i bans blen - dlak 4-5 øi 'Jot at kunne soae" Det gik dog aldrig efter planen, for Eskil h nne beskriue, buordan ban altid fik bejtige seksuelle tanker og b)st, når han baude drukhel I starten onanerede Eskil i søryen med drengen r,ed siden af sig. Når drengen 'uågnede', higgede ban på, ind.til Eskllforeslog drefleen at røre eller selu at blit)e berørt seksuelt Eskil forklarede, at nåt forbok:let uat konmet så aidt, uøt der opstået enfortroligbed melleru bam og dtengen, som uar 'et sxerkt bårul" og Eskil opleuede sig "bel". Der uar aldig tale om samleje På et tidspunkt folsuandt drenqen ud af Eskils lio, fordi drengenfik dtulre interesser ellerfordi drengen blel) Doksen. oeeskil kunne begøde fotfra igen Kun et fåral afsåkaldt pædofile har sandsynligvis en stabil og afri' gende trang på den måde, at seksuelle ønsker og fanrasier ikke, eller kun i lille grad, opleves uden pervent og afoigende indhold. Nfu perverse impulser er sl hyppige, har det pervene symptorn giott sig uajbrengrgr, og man kan ikke finde forbindelser til kriser, som udløser symptomet. En så massiv tilstedeværclse af perverse symptomer er en egentlig perversion. Den er efier alt at dømme siælden, men når den konstateres, er der rypisk tale om pædofile eller blottere. Lettere grader af symptom-tilstedeværelse kan være meger socialt og følelsesmæssigt generende og problematiske. Den egent' Iige perversion kan være reelt socialt inveliderende, fordi personens hele tanke'og følelsesliv er oplaget afde perverse impulser, så der ikke er overskud til meget andet 99

8 Ffemadskrldende udviklinger Hlppigt er styrken afperversionen ganske stabil. Stabiliseringen ved hiælp afdet perverse symptom kan tzere succesfuld, upålidelig elle flæppe hjælpe overhovede.. Åfhængigt af styrken i den underliggende angst, konflikrens eller problematikkens alvor og personlighedsdelektens udstrækning, kan perversionen som fors rsadfærd vise sig merc eller mindre succesfuld og have længere' eller korterevarende effekt. I nogle tilfælde medfører den riruelle udleven ikke en tilstrækkelig stabilisering og lertelse, så de seksuelle behoy og fantasier forekommer stadigt hyppigere og gennemtrænger stadigflere områder af pefionens liv Med et billede kan det udrrykkes på den måde, at det anvendte plaster *ke er kmfrigr nok ril at holde på såret i personligheden, så såret springer op ogbliverendnu større. I en fremadskridende udvikling opleves de afvigende seksuelle behov stadigt mere påtrængende med en følelse 4 ar de ikke kan (nodstås. Løsningen for en person i denne siruarion kan være ar gentage den samme pervege handling stadigtoftere eller afivende en mere påtræn8ende (ofte grovere) adfærd, som i højere grad fører ril Iettclse af der underliggende tryk i personligheden, 6( hyis ople' velsen afet føle sig magtfuld er vigtig. Den konkrere vei afhænger af den individuelle problematik Når der sker en progressiv udvikling er det tegn på, ar den lettelse det perverse symptom givet er ut strækkelig og der indre pres stiger Perversionens rolle i personlighedsstfukturen En anden vigtig målestok er, hvor meget det perverse sj,nptom ryider, dvs hvor vidr der er afgrænset og kan isoleres eller ej fra ikke-perverse elementer i personlighedsstrukturen. Når symptomet på den måde er isoleret, optræder det næsten som en form for fremmedlegeme i personligheden, uanset det har en lettende funktion. Nedenstående illustrationer kan beskrive det afgrænsede perverse symptom i personlisheden Hvis man forestiller i8, man står i ndkanten og kig8er ud over havet, er perver ionen en 'ø' som en lille priklangt ude i horisonten Der er masser afplads og handlemutigheder uden om øen, som kun fylder ganske lidt i horisodten. Mindre afgræhset Hvor der er tale om en noget alvorligere og mere omfattende persor ighedsforslyrrelse, kan den pædofile bryde sammen (el' ler true med ar bryde sammen) i akutte kriser. Risikoen for en mere aggressiv 08 eventuel voldelig seksualforbrydelse ø8es i en sådan situation. Afgrænset Det pædolile symprom er afgrænset og følger et fast ritual. Symptomet står ofte i skarp kontrast ril resten afden sociale personlighed og adskilt fra den. I den sammenhængkan det perverse symptom bedst forstås som en reparativ udspillen af problemer i per' sonlisheden, der kan beskrives

9 I{arI bø og adsk berø etp6t pq)klsk,nerc uligeuægtig, baxde rea4eret på mindrc foranledninger med større aggression, fr i trafihken En morgen uar ban stået op og haude følt sig ued at eksplodere. Han tot sil bil ob kørte øfsterl. på et ti.lspunkt baude en anden bilist d?ttet ad bam, og KarI u/tr udskcelclende og truende kørt uidere. Et sted pøsserede ban en drcng, der c )kle,le på cj.tkelstien ued et klatområde. Karl standsede lidt l.engerefremme og steg ud af bilen. Da drengeft kona ben til Karl, rea Karl drengen af qtklen og slebte ham fied itud i buskaclset, hdor ban under trusler om at siå bam, forsøbte anah. Det l?kkedes ikke, og Karl puttede s und. ElL bil standsede op ued cykelstien og Karl stak af Få timer senere bleu KarI anboldt. Ikke afgtænset Der er nu tale om, ar den perverse ø &lder hele eller næsten hele horisonten Her er der tale om en fuldt etableret, stabil Perversi' on, som man kun!'anskeligt eller ikke kan se har en reparations_ funktion for definerbare huller i per onligheden Perversionen har en Sennemgribende funktionved at holde sammen på person' lighedsstrukturen og gennemcrzenger mere eller mindre alle om_ råder af personligheden Den pædofiles forhold til stur pædofiit Accept Nogle pædofile accepterer deres PædofiIe trang, integrerer den i deres selvbillede og ser den alt i alt i et positi!'t lys. I kølvandet på accepten ses ofte retfærdiggørelser afpædofile forhold og intellektualiserende argumenter. Ikke.acc pt De fleste mennesker, der be8år seksuelle overgreb mod børn, har srert ved at acceptere deres a6/igende handlinber Maioriteten ;f dem, der forgriber sig seksuelt på børn, reage' rer med skam, slvldfølelser og afigst på deres overgreb De ser deres seksuelle impulser over for børn i et negattu'r lys og kafi ikke integrere dem i Aeres selvbillede oftest lider de på grund a-[ tilstedeværelsen af impulserne Perversionen opleves typisk som noget fremmed for dem, som noget fremmed der tvinger sig på, som en art sygdom der ram' mer dem, Disse mennesker har en moral på linje med de fleste andre mennesker, dvs at de kan skehe mellem godt og skidt, rigtigt og forkert som forhold, de selv føler som en del af deres indre vær' disystem. Derfor kan de såmænd godt benytte sig afefterrationa' liseringet bordorklaringer og lignende, når de bliver anholdt el' lerstarter terapi. Sådanne forhold er oftesrbåret af skam og angst Mellemr gning Så vidr beskrevet er pædofili mange ring, har mange udformninger, har mange grader. Nærmest som ved harmonikaspil kan den pædofile impuls have

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Af Jørgen Felding & Niels Møller begge cand. psych. autoriseret psykolog, godkendt af DP som specialist & supervisor i psykoterapi. Særtryk fra Nordisk

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug

Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 UFC Handicap September 2004 Domfældte udviklingshæmmede og misbrug Rapport fra tre dialogmøder, april 2004 ISBN: 87-90930-29-0

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere