Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1b hi, 2b hi, 3b hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Folkedrab (1.g) Danmark stat og samfund (1.g og 3.g) (incl. da/hi-oversigtsforløb) Det tredje Rige (1.g) Opdagelser Imperialisme - Afkolonisering (2.g) Oplysningstid og revolutioner (2.g) Antikkens samfund med særligt fokus på Rom (2.g) Den kolde krig og vietnamkrigen (3.g) Vikingetiden (3.g) Danmark i verden (1.g og 3.g) (incl. kronologiforløb) Historie har deltaget med 1-3 lektioner i hvert af følgende AT-forløb: AT1: OL (id, bi, fy, ma, hi) AT3: Første verdenskrig (bi, ke, en, hi) AT5: Vietnamkrigen (bi, ke, id, en, hi) knytter an til historieforløb 7 Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold Folkedrab (fælles grundforløb for alle 1.g ere) Forløb om folkedrab med udgangspunkt i det diakrone 1) Introduktion til forløbet og arbejde med Holocaustkronologi. Politiken, mandag 27. januar 2003: Folkedrab og international ansvarlighed ( Folkedrabsavisen ): forsidebilledet, foto af tysk officer og tre jøder. Faktalink: Holocaustkronologi 2) Bearbejde begreberne Endlösung og Holocaust Hofer: Nationalsocialismen: Wannsee-protokollen. Fra Gerstein-rapporten. 3) Definition på folkedrab med henblik på at sammenligne folkedrabene i Armenien, Rwanda og Cambodia FN s konvention om folkedrab og kritik af definitionen. Cases: Armenien Cambodja Rwanda 1994: Før folkemordet. Folkemordet. Efter folkemordet. 4) Konsekvens af Holocaust: Verdenserklæringen af 1948; analyse af folkedrab og international ansvarlighed efter 1948; Bosniens eksempel Gade: Menneskerettighederne. Munksgaard: FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder. Faktalink: Etnisk udrensning, Dayton-aftalen og krigsforbryderdomstolen. Folkedrabet i Bosnien Folkedrabsavisen. Massakren i Srebenica, s 14. Kluge: Et kort ophold. Danske FN-tropper i Bosnien ) Hvorfor har vi ikke haft folkedrab i Danmark? Orla Borg, Jyllandsposten : Multi-Danmark Klassen som historiebærere Uddrag af A Enevig, Sigøjnere i Danmark, 1968 og Tatere og Rejsende, 1964 F Pedersen, Skyd sigøjnerne 1990, s (Øjenvidneberetning, Bjerres rapport og Heimdal) 6) Mindekultur: Hvordan mindes man folkedrab og hvilken konsekvens har det på vores mindekultur. Visuel, traditionel mindekultur: Frihedsstøtten; Den tapre landsoldat; Den lille hornblæser Visuel folkedrabsmindekultur: Denkmahl für de ermorderten Juden i Berlin; Anmeldelse af Ismar Cirkinagic Smoking Gun, Århus Kunstbygning 2007 Stine Thuge Efter folkedrab til gymnasiale uddannelser: Historie. Afdeling for Holocaust- og folkedrabsstudier, DIIS Undervisningsbog (http://www.folkedrab.dk/undervisning/undervisningsideer/ historieafsnittet s.4-10 Sune Bechmann Pedersen, Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Kbh Universitet 2005, s ) Evaluering af forløbet. 13 x 95 min Side 2 af 12

3 I dette forløb arbejdes med folkedrab. Der tages afsæt i det velkendte folkedrab, Holocaust, og der indføres i det seneste på europæisk jord, Bosnien. FN s folkedrabskonvension er et omdrejningspunkt. Der arbejdes i matrixgrupper med folkedrab i Armenien, Cambodja og Rwanda for at vise den geografiske og tidsmæssige bredde. Der vises forskellige materialetyper og bruges forskellige hermed er forløbet en introduktion til såvel gymnasiet som historiefaget. - Oplysningstiden, revolutioner, menneskerettigheder - national identitet - ideologiernes kamp, afkolonisering - nye grænser og konflikter redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien Introduktion til forskellige : Klasseundervisning, par arbejde, gruppearbejde af kortere varighed, herunder matrixgrupper. Side 3 af 12

4 Titel 2 Indhold Danmark stat og samfund Da/hi-oversigtsforløb (1g) Fokus på store udviklingslinjer og årsagssammenhænge, særligt (stats)magtens udvikling; Historie og kronologi; Adelsvælde, enevælde (personlig, bureaukratisk, oplyst), demokrati; Forfatningskamp, demokratisering, industrialisering, globalisering; Hvad er/vil/kan/gør historiefaget..? Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Danmarkshistorien i korte træk side Hyldtoft m.fl..: Det industrielle Danmark , Lockouten og den politiske kamp s Bek: Magtens billeder - Tekster: Chr II s håndfæstning 1513, Kongeloven 1665, Grundloven Billeder (power point): Chr. II, Fr. IV, Fr. VI, J.B.S. Estrup, Den grundlovgivende forsamling, Stauning, Poul Schlüter, Poul Nyrup Billeder fra nettet: Attentatet mod Estrup; De blå gendarmer; Kvindernes takkeoptog 1915; Krøyer Fra Burmeister og Waynes jernstøberi (1885); børnearbejde på tændstikfabrik; Larsen Billede af livet i en sjællandsk bondegård ved midagstid (1852); Brendekilde Udslidt (1889) Tekster fra nettet: EU s magt i Danmarks bør undersøges pressemeddelelse og åbent brev til Folketingets partier fra Folkebevægelsen mod EU, 2. juni 2011; Har medierne fået for stor magt? Analyse ved Erik Albæk, Arjen van Dalen og Claes de Vreese 19. oktober 2008 Tidslinjer og oversigter fra Carstensen m.fl. Historiehåndbogen (1984) side 50-51, Gade m.fl. Europas verdenshsitorie (1985) : Film om Enevælden; Den franske revolution og Danmark; Grundloven Tegnefilm: Tegnedrengene fortæller verdens historie Velfærdsstaten og ungdomsoprøret (3g) Velfærdsstaten og ungdomsoprøret læses som to emner, der står i nær forbindelse med hinanden. Emnet "Velfærdsstaten" ses endvidere i tilknytning til forløbet da/hi-oversigtsforløb, og emnet "Ungdomsoprøret" knyttes an til emnet "Vietnamkrigen". Velfærdsstatens udvikling søges forklaret ud fra forskellige forklaringsmodeller: Den funktionelle; Den konfliktteoretiske; Den ideologiske Der laves et projekt, hvor eleverne vælger sig på emnerne Hippierne, Studenteroprøret, Den seksuelle revolution, Nye bolig- og familieformer, Kvindebevægelsen. Der arbejdes med emnet i grupper, derefter fremlæggelser for klassen. Andersen m.fl.: "Fokus 3 - historiens kernestof - Fra verdenskrig til Velfærd" s kilde 1-5 og 9. Ritzaus Bureau: Vi hard et godt i Skandinavien ( ) Ritzaus Bureau: The Economist: Skandinavien giver verden baghjul ( ) Ebbe Kühle: "Danmark - historie - samfund" s , Guldberg Mikkelsen: "Fantasien til magten" s Olsen: "Når lyset bryder frem". Kilderne 28, 31, 35, 53, 54, 62, 66 fordelt til projektarbejdet Artikel: "Arven efter 1968: I dag er vi alle hippier, Politiken Side 4 af 12

5 6 x 95 min + 8 x 95 min Forløbet Danmarks stat og samfund er sammensat af to dele: Da/hioversigtsforløbet samt Velfærdsstaten og ungdomsoprøret. - Dansk demokrati - industrialisering - velfærdsstaten - national identitet - (Brud og tradition Kampen om det gode samfund Det globale samfund) - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, diskussioner Side 5 af 12

6 Titel 3 Indhold Det tredje rige med udblik (It) og indblik (DK) Peter Frederiksen: "Det tredje Rige. Fællesskab og forbrydelse". Systime Side 15-79, samt tekst 7, 16, 28, 53. Uddrag af Charles Chaplin: "Diktatoren", kapitel 10. (Dans med en globus) Uddrag af Leni Riefenstahl: "Viljens Triumf" (de første ca. 20 min) Walt Disney/ Donald Duck: "Der fuehrers face" Søgning på nettet: Jyllandspostens antisemitisme i mellemkrigstiden Artikel fra Ålborg Stiftstidende 1934 om de lange knives nat. Frederiksen, Olsen og Søndberg: "Grundbog til historie - verdenshistorien " s , (Fascismen i Italien) Bryld: "Verden efter i dansk perspektiv", Systime 2006, s (Den danske model) 9 x 95 min I dette forløb behandler vi mellemkrigstiden i Tyskland, Hitlers vej til magten, nazismen og jødeforfølgelserne før og under 2. verdenskrig. Vi anvender fremstillingsstof, skriftlige kilder af forskellig art samt filmklip fra samtiden Vi laver "udblik" til Mussolinis Italien og "indblik" til Danmarks krise i 1930erne mhp. at forklare, hvorfor ekstremismen nogle steder vandt over demokratiet og andre steder ikke gjorde : Ideologiernes kamp Menneskerettigheder (Nationalisme; Demokrati) : Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorien Dokumentere viden om forskellige samfundsformer Formulere historiske problemstillinger Forklare samfundsmæssige forandringer Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk Klasseundervisning, gruppearbejde Side 6 af 12

7 Titel 4 Opdagelser, imperialisme og afkolonisering Indhold Schou og Rostgaard: Kulturmøder i dansk kolonihistorie, Gyldendal 2010, s om kulturmøder og fremmedbilleder Kort over verdensbilleder (antikken, middelalderen, 1500-tallet) Thomas Ohrt: De store opdagelser s. 6-19, 53-64, Kiilsgaard Madsen og Skovgaard Nielsen: "Opdagelserne. Kulturmøder eller kultursammenstød?" s , 46-52, Fokus 2 kernestof I historie. Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2006 s , Henrik Skovgaard Nielsen: "Imperialismen ", Gjellerups verdenshistorie 1972/79, spalte 81-86, 88-93, Tegneserie: Tintin i Congo (lille uddrag med fire billeder, hvor congoleserne ved et væltet tog fremstilles som dovne) Salmonsens konversationsleksikon om Afrikas befolkning Statistik over industrialisering, imperialisme og transportrevolution "Fokus 3. Kernestof i historie. Fra verdenskrig til velfærd"gyldendal 2007, side 78-82, lektioner af 95 min I dette forløb behandles koloniseringen fra 1400-tallet, herunder hhv. det middelalderlige samfund og verdensbillede samt renæssancens. Dernæst behandles imperialismen i perioden samt til sidst afkoloniseringen efter 2. verdenskrig. : - europæisk middelalder - verden udenfor Europa - kolonisering - industrialisering - imperialisme - afkolonisering : - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhæng ellem den europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - formulere historiske problemstillinger og relatere disse til vor tid - analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund Kompetencer - ansvarlighed i forhold til egen indsats, udbytte og vidensdeling - grundlæggende klasserumsfærdigheder - faglig læsning og forståelse - beherske taksonomiske niveauer - Klasseundervisning, gruppearbejde Side 7 af 12

8 Titel 5 Indhold Oplysningstid og store revolutioner Adriansen m.fl.: Fokus 2 Kernestof i historie Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2007/2012, s og Gymnasiebekendtgørelsen 2005, kapitel 1 1 Frederiksen m.fl.: Grundbog til historien s om den amerikanske revolution + Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 Frederiksen m.fl.: Grundbog til historien s om den franske revolution + Den franske menneskerettighedserklæring 1789 Voltaire om tolerance 1764 (fra Fokus 2 s. 48) Montesquieu om magtens tredeling 1748 (fra Allan Christensen: Demokratiets kulturer, Columbus 1993, s ) Frihedsstøtten (informationssøgning på nettet) Heiberg: Ordener hænger man på idioter (fra Den danske grundlov 1849 i uddrag (fra Jesper Bek Magtens billeder tekst 10) Miniforedrag fra - Den danske enevælde - Landboreformerne - Den franske revolution og Danmark - Demokrati og demokratisering 6 x 9 lektioner I dette forløb arbejdes med oplysningstidens samfund og ideer. Den amerikanske og den franske revolution ses som oplysningstidens ideer udtrykt i praksis. Der ses på oplysningstiden i Danmark og den danske revolution (=reformer) i form af landbrugsreformer og demokratiets indførelse. Til sidst kigges på menneskerettighedernes udvikling fra middelalderen over oplysningstiden til moderne tid. Alt i alt bliver oplysningstid og revolutioner til et forløb om da verden blev moderne. - oplysningstiden - revolutioner og menneskerettigheder - dansk demokrati - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - klasseundervisning - gruppearbejde Side 8 af 12

9 Titel 6 Indhold Antikkens samfund med særligt fokus på Rom I dette forløb behandles Antikkens samfund med fokus på Romerriget - herunder fokus på udviklingslinjerne fra bystat til verdensrige og fra republik til kejserdømme, samt på kejser Augustus, livet i romerriget og slaveri. Der læses fremstillingsmateriale og synspunktmateriale og der behandles skriftlige og materielle kilder. Der arbejdes projektorienteret med filmen Gladiator Fokus 1 side Augustus-statuen fra Primaporta Jesper Carlsen: Romerriget s samt tekst 4, 5, 6, 36 Arkitektur: USA inspireret af Rom Det hvide hus, Capitol og senatet, Højesteret (den lovgivende, den udøvende, den dømmend magts arkitektur) Peter Ørsted: "Arven fra Rom" s Ebbe Kühle: "Hvorfra, hvorhen, hvorfor" s Johnny Thiedecke: "Europa i støbeskeen" s Film: Gladiator Artikel: Filmens vingesus, Ekko39, nov-dec 2007, af Peter Schepelern Projektarbejde om Gladiator. Grupper fordelt på følgende emner (ressourceum på Fronter): Commudus; Marcus Aurelius; Gladiatorer udstyr, kamp og arena; Gladoatorer og publikum; Germanerne; Den romerske hær 9 lektioner af 95 min - antikkens samfund - dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Europas historie - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden Kompetencer - faglig læsning og forståelse - selvstændighed og kreativitet - samarbejde og ansvarlighed - vidensdeling - Klasseundervisning - Gruppearbejde - Projektarbejde med fremlæggelse Side 9 af 12

10 Titel 7 Den kolde krig og vietnamkrigen Indhold Fokus 3 Kernstof i historie Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, s Musik: Sting, I hope the russians love their children too, 1985 (nettet) Trumandoktrinen, fra Bender og Gade Stormagtspolitikken belyst ved kilder, Munksgaard 1983/1990 s Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie fra kold krig til globalisering om vietnamkrigen s Frederiksen: Vietnam fra drage til tiger tekst 9, 20, 35 samt tabeller fra spredte sider. Film: Klip fra Born on the fourth of July (kapitel 1-2, ) Turen: kold krig og fredelig sameksistens, Munksgaard 1984, s Hemmersam m.fl.: Verden i konflikt, Munksgaard 1988, s Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie fra kold krig til globalisering om ny verdensorden s Fukuyama og Huntington Elevfremlæggelser om Marxisme/kommunisme; Sovjetunionen under Stalin; Rustningskapløbet og månekapløbet; Machartyisme; Berlinmuren; Cubakrisen; Helsinkiaftalen; Reagan; Glastnost og Perestrojka 9 x 95 min I dette forløb skabes et overblik over den kolde krig med fokus på de to systemer, som hhv. USA og USSR repræsenterede. Vietnamkrigen ses som erstatningskrig og som eksempel på den komplicerede afkoloniseringsproces, og modstanden i USA perspektiveres endvidere til ungdomsoprøret i DK. Spillefilmen ses som eksempler på underholdningsindustriens brug af historiske emner med henblik på økonomisk fortjeneste OG historieformidling OG amerikanernes bearbejdelse af en national krise /erindrings- og identitetsarbejde. Til slut ses på den nye verdensorden efter den kolde krig (unipolært system, demokratiets sejr?) med inddragelse af Putins ageren på Krim og det deraf afledte spørgsmål: Ny kold krig på vej? (historiebrug) - ideologiernes kamp - afkolonisering - murens fald - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - dokumentere viden om forskellige samfundsformer - analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde Side 10 af 12

11 Titel 8 Vikingetiden Indhold Larsen og Smitt: Danmarkshistorisk oversigt, Systime, s Power point om vikingetidens kildeforhold om religionsskiftet og Jellingestenen Hvad forstod man ved Danmark på Haralds tid? (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Widukind om Haralds overgang til kristendommen + Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendommen (fra Frederiksenm.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006, s. 44) Niels Lund kontra Erik Arup (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Rigs vandring (fra Arendse og Johnny Thiedecke De danske vikinger, Pantheon 2003, s ) Ibn Fadlan om vikingerne ved Volga (fra Harding Sørensen Vikinger og togter, Gyldendal 1990/1999, kilde 22 Lindisfarne og Ulsterårbøgerne (fra Harding Sørensen Vikinger og togter, kilde 27 og 29. Matsen og Petersen: Vikinger - indsigt og udsyn, Systime 2006, s Miniforedrag om Danmarks oprindelse (fra 5 x 95 min I dette forløb kigges på vikingetiden som helhed, og der slås ned på temaerne kristning, rigssamling, sociale og politiske forhold, vikingetogter, eftertidens brug af perioden. - Danmarks tilblivelse - Europæisk middelalder (kristendommen) - Verden udenfor Europa (muslimerne, som vikingerne møder) - National identitet (senere brug af vikingetiden) - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien - demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Klasseundervisning, gruppearbejde Side 11 af 12

12 Titel 9 Indhold Danmark i verden Danmark i krig Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s Søndberg: Danmark i krig fra nationale konflikter til international aktivisme, Systime 2012 s , Orla Lehmann: Ånden fra 1848 (fra Søndberg Danmark i krig s ) Viggo Hørup Hvad skal det nytte, 1883 (fra Søndberg Danmark i krig s ) Lauesen: Som vi såede (fra Søndberg Danmark i krig s ) Statsminister Buhl september 1942 (fra Christmas Møllers radiotale september 1942 (fra Anders Fogh Ramussen Hvad kan det nytte?, 2003 (fra Fokus 3 s. 158) Mogens Lykketoft: Fogh dyrker falsk aktivisme, 2003 (fra Fokus 3 s. 160) Fodnotepolitikken: Danskere i krig 1848, 1943, 2010: (fra Søndberg: Danmark i krig s. 58f, 110f, 163f) Billedkunst: Simone Åberg Kern, billede af Statsminister Anders Fogh Rasmussen; billeder af såret Lene Espersen og såret Gitte Lillelund Bech (Ramt) Billedkunst: Thomas Kluge, billede af danske soldater i Bosnien (Et kort ophold) Danmark i fællesskaber Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s ovenfor Danmark og globaliseringen Fokus 3 Kernestof i historie Fra verdenskrig til velfærd s x 95 min Et diakront forløb fra vikingetid til nutid med nedslag i besættelsestiden, Danmark under den kolde krig og aktiv internationalisme. Der ses på Danmark i krig (1g), Danmark i fællesskaber (Nato, FN, EU) og Danmark og globaliseringen (3g). Forløbet inkluderer kronologiforløbet på den måde, at der er fokus på brud og kontinuitet samt samspil med andre forløb. - Danmarks tilblivelse - National identitet - Ideologiernes kamp - Danmarks internationale placering - Europæisk integration - Nye grænser og konflikter - redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling - formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien - klasseundervisning, gruppearbejde Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010-2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Claus Estrup 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Hfe historie niveau B Susanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juli 2013-2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF C/B Jens Overgaard,

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB Denmark Middle East School Partnership Programme BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB Fredericia Gymnasium og HF & Bakhoun Public School, Libanon Helsingør Gymnasium & Jamil Rouwas Sec. School, Libanon Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Den Europæiske Middelalder Renæssance og Reformation Enevælde, Oplysning og revolutioner. Nationalisme, magt og menneskesyn i 1800 tallets Danmark

Den Europæiske Middelalder Renæssance og Reformation Enevælde, Oplysning og revolutioner. Nationalisme, magt og menneskesyn i 1800 tallets Danmark Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec/jan 2014-2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse OVERSIGT OVER GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse OVERSIGT OVER GENNEMFØRTE UNDERVISNINGSFORLØB: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Selvstuderende Lærer Vestegnen HF og VUC HF e-learning

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3b old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Historiensverden.dk Rundvisning

Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk er udviklet og forfattet af historikere med undervisnings- og formidlingserfaring bl.a. indenfor grundskole, gymnasie og universitet. 3. RUNDTUR I HISTORIENSVERDEN.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér

Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Idé katalog fagligé intérnationalé samarbéjdér Indhold Indledning... 2 Samfundsfag... 2 Historie... 2 Erhvervsøkonomi... 3 Matematik... 5 Fysik... 5 Sprogfag... 5 1 Indledning I skoleåret 2012/13 er alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august-juni, 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Mediefag C Michael Højer/Mi 1.meC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere